Ἄρθρα σημειωμένα ὡς Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση

ΟΙ ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ EΝΩΣΗΣ (Γ. Ν. Παπαθανασόπουλος)

Οἱ ἀδυναμίες τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης

Τοῦ Γιώργου Ν. Παπαθανασόπουλου

.                          Στὴν περίοδο τῆς πανδημίας ποὺ διατρέχουμε ἡ Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση ἔδειξε, μὲ ἐμφαντικὸ μάλιστα τρόπο, τὶς ἐγγενεῖς ἀδυναμίες της. Ἐκεῖνο ποὺ ἀποδεικνύεται εἶναι πὼς σὲ κεντρικὸ καὶἐκτελεστικὸ πεδίο δὲν ἔχει τὴν εὐελιξία καὶ τὴν ἀποφασιστικότητα νὰ ἐπιβάλει τοὺς ὅρους της, νὰἐπιβάλει ὅπου χρειάζεται κυρώσεις καὶ ἀντίποινα. Ἐπίσης ἔδειξε ὅτι δὲν ἔχει τὴ δυνατότητα μὲ σύντομες καὶ εὐρείας κυκλοφορίας ἀνακοινώσεις, νὰ ἀπαντᾶ στὶς διάφορες ἀπόψεις καὶ ἔτσι νὰ δείχνει ὅτι σέβεται τὸν Εὐρωπαῖο πολίτη. Ἀντίθετα καλλιεργεῖται μία τρομολαγνεία, πιθανὸν γιὰ νὰφοβηθοῦν οἱ πολίτες καὶ νὰ ἀκολουθοῦν τὰ ἐπιβαλλόμενα μέτρα. Πάντως ἡ ἐντύπωση ποὺ σχηματίζεται εἶναι πὼς περιορίζονται σημαντικὰ οἱ ἐλευθερίες τους καὶ αὐτοὶ οἱ περιορισμοὶ παρατείνονται γιὰ ἄγνωστο ἀκόμη χρονικὸ διάστημα, μὲ δυσμενέστατες ἐπιπτώσεις στὴν ψυχολογία τους καὶ στὴν οἰκονομία.
.                          Στὴν περίπτωση τοῦ ἐμβολίου. Τὸν Αὔγουστο τοῦ 2020 ἡ Εὐρωπαϊκὴ Ἐπιτροπὴ ὑπέγραψε συμβόλαιο μὲ τὴν AstraZeneca, μὲ τὸ ὁποῖο ἡ ἑταιρεία ἀνάλαβε τὴν ὑποχρέωση νὰ πωλήσει στὴν ΕΕ 400 ἑκατομμύρια δόσεις ἐμβολίου. Ἡ Ἐπιτροπὴ γιὰ νὰ διευκολύνει τὴν αὔξηση τῆς παραγωγῆς στὰ ἐπιθυμητὰ ἐπίπεδα ἔδωσε ὡς προκαταβολὴ τὸ ποσὸ τῶν 336 ἑκατ. Εὐρώ. Μὲ βάση αὐτὴ τὴ συμφωνία ἡ Ἐπιτροπὴ προέβη στὸν προγραμματισμό της καὶ τὴν κατανομὴ στὶς χῶρες μέλη. Στὶς 26 Ἰανουαρίου αἰφνιδίως ὁ ἐπικεφαλῆς τῆς AstraZeneca ἀνακοίνωσε στὰ ΜΜΕ ὅτι ἡ ἑταιρεία εἶχε συμφωνήσει τρεῖς μῆνες νωρίτερα μὲ τὸ Ἡνωμένο Βασίλειο καὶ ἑπομένως πρῶτα θὰ ἱκανοποιοῦσε τὶς ἀνάγκες τῆς ἐν λόγῳ χώρας καὶ μετὰ τὶς ἀνάγκες τῶν 27 χωρῶν – μελῶν τῆς ΕΕ
.                          Σημειώνεται ὅτι ἡ ἐν λόγῳ ἀπόφαση τῆς ἑταιρείας οὐδέποτε ἀναφέρθηκε στὸ ἀντισυμβαλλόμενο μέρος, ἐνῶ τὸ συμβόλαιο ἀνέφερε συγκεκριμένα τὰ ἐργοστάσια,  τὰ ὁποῖα θὰ παρασκεύαζαν γιὰ τὴν ΕΕ τὴν ἀναφερθεῖσα ποσότητα δόσεων ἐμβολίων: δύο στὸ Ἡνωμ. Βασίλειο, δύο στὴν ΕΕ (Γερμανία καὶ Βέλγιο) καὶ ἕνα στὶς ΗΠΑ. Ὅλα τὰ ἐργοστάσια – καὶ αὐτὰ τῆς ΕΕ -, ἕως πρόσφατα τροφοδοτοῦσαν μόνο τὸ Ἡνωμ. Βασίλειο. Ἀνεξάρτητα ἀπὸ τὴν ἀσυνέπεια  τῆς AstraZeneca καὶ τὴν ἐγωιστικὴ συμπεριφορὰ τοῦ Λονδίνου τὸ γεγονὸς ἔδειξε τὴ μεγάλη διαφορὰ τῆς ἀποτελεσματικότητας μεταξύ τοῦ προέδρου μίας κυβερνήσεως καὶ τῆς Ἐπιτρόπου 27 χωρῶν.
.                          Ἐπίσης ἡ μὴ συντονισμένη ἀντιμετώπιση τῆς πανδημίας ἀπὸ τὶς κυβερνήσεις τῶν 27 χωρῶν μελῶν εἶναι ἕνα ἀκόμη ἀδύναμο σημεῖο τῆς λειτουργίας τῆς ΕΕ. Δὲν ἔχει ἀκόμη κριθεῖ σὲ κεντρικὸ ἐπίπεδο γιατί αὐτὲς οἱ παλινδρομήσεις στὰ μέτρα καὶ οἱ διαφοροποιήσεις ποὺ ὑπάρχουν σὲ αὐτὰ μεταξὺ τῶν χωρῶν μελῶν. Ἐξ ἄλλου τὸ ἄνοιγμα ὅλων τῶν ἐκπαιδευτικῶν ἱδρυμάτων – καὶ τῶν ΑΕΙ –  πρέπει νὰ εἶναι μία ἄμεση προτεραιότητα γιὰ ὅλα τὰ κράτη μέλη, λόγῳ τῶν διαπιστωμένων δυσμενῶν ἐπιπτώσεων ποὺ ἔχει τὸ κλείσιμό τους στὴν ψυχολογία τῶν νέων. Στὴν Ἑλλάδα δὲν ἔχουμε Παρατηρητήριο γιὰ τὸν τρόπο ζωῆς τῶν νέων. Αὐτὸ ποὺ ὑπάρχει στὴ Γαλλία ἀνακοίνωσε ὅτι στὸν καιρὸ τῆς πανδημίας τὸ 30% τῆς νεολαίας, παρουσιάζει ψυχολογικὰ προβλήματα, ἔναντι τοῦ 20% ποὺ ἦταν τὸ 2016.-

,

Σχολιάστε

ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ: ΑΔΙΑΦΟΡΙΑ, ΑΓΝΟΙΑ καὶ ΕΣΩΣΤΡΕΦΕΙΑ (Γ. Ν. Παπαθανασόπουλος)

Εὐρωεκλογές:
Ἀδιαφορία, ἄγνοια καὶ ἐσωστρέφεια

Τοῦ Γιώργου Ν. Παπαθανασόπουλου

.             Σὲ εἴκοσι ἡμέρες διεξάγονται οἱ Εὐρωεκλογὲς μὲ σχεδὸν πλήρη ἀδιαφορία τῆς κοινῆς γνώμης. Οἱ δημοσκοπήσεις δείχνουν ὅτι οἱ περισσότεροι καὶ οἱ περισσότερες πολίτες στὴν Ἑλλάδα ἀγνοοῦν τὸν ρόλο καὶ τὸν λόγο ὕπαρξης τοῦ Εὐρωκοινοβουλίου. Ἀκριβῶς γιὰ τὸ λόγο αὐτὸ στὸ ψυχρὸ προεκλογικὸ κλίμα κυριαρχοῦν τὰ ἐσωτερικὰ ζητήματα καὶ τὰ ποσοστὰ ποὺ θὰ λάβουν τὰ Κόμματα. Στὰ ἐσωτερικὰ ζητήματα, ποὺ τίθενται, δὲν συζητοῦνται τὰ σημαντικὰ ζητήματα τῆς χώρας, ἀλλὰ δεσπόζουν τὰ ὑπαρκτὰ ἢ τὰ κατασκευασμένα σκάνδαλα. Ὡς πρὸς τὰ ποσοστὰ τῶν Κομμάτων στὶς προσεχεῖς Εὐρωεκλογὲς θεωρεῖται ὅτι θὰ εἶναι ἐνδεικτικὰ τῶν τάσεων τοῦ ἐκλογικοῦ σώματος στὶς προσεχεῖς Βουλευτικὲς ἐκλογές, ἔστω καὶ ἂν ἡ μία ἐκλογὴ δὲν ἔχει καμία σχέση μὲ τὴν ἄλλη.
.             Οἱ Εὐρωεκλογὲς γενικὰ σὲ ὅλη τὴν Εὐρώπη εἶναι ἥσσονος ἐνδιαφέροντος, σὲ σχέση μὲ τὶς ἐκλογὲς γιὰ τὰ Ἐθνικὰ Κοινοβούλια. Ὁ ρόλος τοῦ Εὐρωκοινοβουλίου, παρὰ τὸ ὅτι τὰ τελευταῖα χρόνια ἔχει κάπως ἀναβαθμιστεῖ, ἐξακολουθεῖ νὰ εἶναι ἥσσονος πολιτικῆς, οἰκονομικῆς, καὶ γεωστρατηγικῆς σημασίας, σὲ σχέση μὲ τὰ ἐκτελεστικὰ ὄργανα τῆς ΕΕ. Ἀκόμη καὶ σήμερα ἐξακολουθεῖ νὰ προσομοιάζει μὲ ἕνα πολυδάπανο πανευρωπαϊκὸ φόρουμ παρὰ μὲ ὀντότητα ἀπὸ τὴν ὁποία ἐξαρτᾶται ἡ ζωὴ καὶ ἡ ἀνάπτυξη τῶν Εὐρωπαίων πολιτῶν.
.             Σαράκι ποὺ κατατρώγει τὴν ἀξιοπιστία τοῦ Εὐρωκοινοβουλίου εἶναι καὶ τὰ ἑδρεύοντα στὶς Βρυξέλλες πανίσχυρα λόμπις, ποὺ ἐπηρεάζουν πρὸς τὸ συμφέρον τους καὶ σὲ βάρος τῶν συμφερόντων τῶν ἀδύναμων Εὐρωπαίων πολιτῶν τὶς ἀντιλήψεις καὶ τὶς ψηφοφορίες. Ἀποτέλεσμα τῆς παρακμιακῆς τάσης τῆς ΕΕ εἶναι νὰ ἐνισχύονται στὶς χῶρες τῆς Εὐρώπης ὁ ἐθνικισμός, ὁ λαϊκισμὸς καὶ ὁ εὐρωσκεπτικισμός.
.               Ὁ θεσμὸς τῆς Ἑνωμένης Εὐρώπης ἀσθενεῖ καὶ τὰ λάθη ποὺ ἔγιναν καὶ γίνονται πληγώνουν τὴν ἑνότητά της. Κυρίως τὸ ζήτημα εἶναι ὅτι ἔχει ἐγκαταλειφθεῖ τὸ ὅραμα μίας ΕΕ, ποὺ σέβεται τὴν ἰδιοπροσωπία τοῦ κάθε λαοῦ – μέλους της καὶ ποὺ ἀναζητεῖ τὴν πρόοδο καὶ τὴν ἀνάπτυξη τῆς διὰ μέσου της Παιδείας, τῆς τηρήσεως τῶν θεσμίων της καὶ τῆς ἀλληλεγγύης μεταξὺ τῶν κρατῶν – μελῶν της.
.             Ἀπόδειξη τῆς ἀπομάκρυνσης τῶν σημερινῶν ἡγετῶν τῆς ΕΕ ἀπὸ τὶς ἀρχὲς τῶν ἱδρυτῶν της εἶναι οἱ προτάσεις τῆς Κομισιὸν καὶ τοῦ κ. Γιοῦνκερ γιὰ τοὺς πέντε τομεῖς, στοὺς ὁποίους πρέπει νὰ δοθεῖ ἔμφαση κατὰ τὴν προσεχῆ πενταετία. Εἶναι ἡ ἀσφάλεια, ἡ ἔρευνα καὶ ἡ καινοτομία, ὁ σεβασμὸς τῶν κοινωνικῶν δικαιωμάτων, τὸ περιβάλλον καὶ ἡ ἀνάπτυξη τοῦ ἐμπορικοῦ ἐκτοπίσματος τῆς Εὐρώπης. Κομισιν δν βλέπει ν εναι πρωτεύουσας σημασίας διατήρηση το πνευματικο πολιτισμο τς Ερώπης, ς καθοριστικο παράγοντα γι τ διατήρηση τς νότητας κα τς παρξής της. Ἀπὸ τὶς προτάσεις τῆς Κομισιὸν γίνεται φανερὸ ὅτι ἡ ΕΕ ἐξελίσσεται σὲ ζώνη οἰκονομικοπολιτικῶν προδιαγραφῶν, ποὺ ἔχει πολίτες καὶ μετοίκους. Οἱ Εὐρωεκλογὲς μᾶς δίνουν τὴν εὐκαιρία, στὸ μέτρο τῶν δυνατοτήτων μας, νὰ ἀποτρέψουμε τὴν ὑλοποίηση αὐτῆς τῆς τάσης, ψηφίζοντας εὐρωβουλευτὲς ποὺ νὰ πιστεύουν στὴν Εὐρώπη, κληρονόμο τν ξιν τς ερουσαλήμ, τς θήνας κα τς Ρώμης.-

 

 

 

, ,

Σχολιάστε

«ΛΙΓΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΨΩΜΙΑ ΤΗΣ ΕΟΚ…ΘΑ ΤΗΝ ΔΙΑΛΥΣΟΥΝ ΟΙ ΑΓΓΛΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΙ» (Ἅγ. Παΐσιος Ἁγιορ.)

Ἅγιος Παΐσιος: «Λίγα εἶναι τὰ ψωμιά τῆς ΕΟΚ…
Θὰ τὴν διαλύσουν οἱ Ἄγγλοι καὶ οἱ Ἀμερικάνοι»

Τοῦ  Ἀθανασίου Ρακοβαλῆ

.             Ἔχουν περάσει περίπου εἴκοσι χρόνια ἀπὸ τότε ποὺ ἄκουσα μὲ τὰ ἴδια μου τὰ αὐτιὰ τὸν γέροντα Παΐσιο νὰ μᾶς λέει ὅτι “ΛΙΓΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΨΩΜΙΑ ΤΗΣ ΕΟΚ…ΘΑ ΤΗΝ ΔΙΑΛΥΣΟΥΝ ΟΙ ΑΓΓΛΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΙ”, αὐτοὶ εἶναι ἕνας λαὸς καὶ συνεργάζονται…σοῦ λέει, τί γίνεται τώρα ἐδῶ;… ὁ Χίτλερ σηκώνει πάλι κεφάλι; Καὶ θὰ τὴν διαλύσουν… Μετὰ ἀπὸ τὶς πρόσφατες ἐξελίξεις ὅπου ἀναγνωρίζεται ὅτι οἱ κερδοσκόποι, (δηλαδὴ ἡ μεγαλύτερη τράπεζα τῆς Ἀμερικῆς Goldman and Sachs καὶ ἄλλοι), ἐπιτίθενται ὄχι μόνο στὴν Ἑλλάδα ἀλλὰ καὶ στὸ κοινὸ εὐρωπαϊκὸ νόμισμα, τὸ εὐρώ, καὶ μέσῳ αὐτοῦ στὴν ἑνότητα τῆς ἴδιας τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης ἦρθαν στὸ νοῦ μου τὰ λόγια τοῦ Ἁγίου γέροντα Παϊσίου. Ἡ σοβαρότητα τῆς ἀπειλῆς ἔχει ἀναγνωρισθεῖ καὶ ἀπὸ τοὺς ὑπευθύνους τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης ποὺ ἔσπευσαν νὰ δημιουργήσουν ὁλόκληρο μηχανισμὸ γιὰ νὰ ἀντιμετωπίσουν αὐτὴν τὴν ἐπίθεση ἀλλὰ καὶ ἄλλες μελλοντικές.
.             Μὲ αὐτὸ τὸ σημείωμα θέλω νὰ μοιραστῶ μαζὶ μὲ τοὺς ἄλλους Ἕλληνες καὶ ἐν Χριστῷ ἀδελφούς μου τὴν αἰσιοδοξία καὶ τὴν θεϊκὴ σιγουριά ποὺ γεννοῦν τὰ λόγια τοῦ γέροντα στὴν ψυχή μου… Μᾶς προεῖπε τὰ γεγονότα πρὶν συμβοῦν, ἀκριβῶς γιὰ νὰ μᾶς δώσει θάρρος καὶ κουράγιο ὅταν θὰ…. ἔρθει τὸ μπουρίνι. Τὰ πράγματα εἶναι δύσκολα καὶ θὰ περάσουμε δύσκολα ὅπως μᾶς προειδοποιοῦσε πρὶν ἀπὸ μία εἰκοσαετία ὁ γέροντας… ὅμως ἡ κατάληξη εἶναι καλή.
.             Βλέπεις σὲ μερικοὺς δὲν συμφέρει νὰ ὑπάρχει ἡ Ἑλλάδα… Σήμερα οἱ φίλοι μας θέλουν νὰ μᾶς ‘τσαλακώσουν’ καὶ οἱ ἐχθροί μας νὰ μᾶς ξεσκίσουν… “Δὲν πειράζει ὅμως, ἔχουν οἱ ἄνθρωποι τὰ σχέδιά τους ἔχει καὶ ὁ Θεὸς τὰ δικά Του”, ἔλεγε μὲ νόημα.
.             Σὲ ἄλλη περίσταση εἶπε: «Θὰ φέρει ὁ Θεὸς ἔτσι τὰ συμφέροντα τῶν μεγάλων ὥστε στὸ τέλος θὰ μᾶς βοηθήσουν οἱ Ἄγγλοι καὶ οἱ Ἀμερικάνοι». Προϋπόθεση ὅμως γιὰ νὰ δεχθοῦμε τὴν Θεία βοήθεια εἶναι ἡ μετάνοια τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ, γιατί σήμερα ἔχουμε πιάσει πάτο ἀπὸ ὅλες τὶς ἀπόψεις ἀλλὰ κυρίως ἠθικὰ καὶ πνευματικά. Ὅλοι καὶ οἱ ἄρχοντες καὶ ὁ λαός, Ἡ ἀπομάκρυνση τοῦ λαοῦ ἀπὸ τὴν διδασκαλία τοῦ Χριστοῦ καὶ ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία Του, ἔχει φέρει τὴν ἠθικὴ κατάντια καὶ αὐτὴ μὲ τὴν σειρὰ της τὴν διαφθορά, τὴν διάλυση τοῦ κράτους καὶ τὴν οἰκονομικὴ χρεωκοπία….
.             Ὅμως ὁ ἅγιος γέροντας εὐελπιστοῦσε ὅτι θὰ μετανοήσουμε…. Ἔλεγε σήμερα οἱ ἄνθρωποι δὲν θέλουν νὰ ἀκούσουν γιὰ τὸν Χριστό… ἔχω δουλειά, λένε καὶ σοῦ γυρίζουν τὴν πλάτη… ὅμως θὰ συμβοῦν γεγονότα ποὺ θὰ συνταραχθοῦν τὰ ἔθνη, δὲν θὰ εἶναι ἡ Δευτέρα παρουσία ἀλλὰ θὰ εἶναι Θεία ἐπέμβαση στὴ ἱστορία τῆς ἀνθρωπότητας… μετὰ ἀπὸ αὐτὸ θὰ σὲ τραβᾶνε ἀπὸ τὸ μανίκι καὶ θὰ λένε …ἔλα ἐδῶ νὰ μᾶς πεῖς τί ξέρεις γιὰ τὸν Χριστό… Θὰ γεμίσουν οἱ δρόμοι ἐκκλησάκια καὶ τὰ λεωφορεῖα εἰκονίτσες… μοῦ εἶπε κάποτε ποὺ τὸν ρώτησα γεμάτος στεναχώρια γιὰ τὴν πνευματική μας κατάντια.
.             Ἂς ἐργασθοῦμε λοιπὸν πρὸς αὐτὴ τὴν κατεύθυνση, μὲ ἐλπίδα καὶ θάρρος, ὁ καθένας ἀπὸ τὸ πόστο του καὶ ἀνάλογα μὲ τὶς δυνάμεις ποὺ διαθέτει… Βλέπετε, ἡ Ἑλλάδα δὲν παράγει αὐτοκίνητα, ἀλλὰ ἀκόμα ‘βγάζει’ Ἁγίους… ἐδῶ βρίσκεται ἡ ἀξία της, στὴν ζωντανὴ ὀρθόδοξη παράδοσή της, ποὺ ἀκόμα καὶ σήμερα ‘βγάζει’ ΑΓΙΟΥΣ… ὅ,τι πολυτιμότερο δηλαδή.

“Εἰ ὁ Θεὸς μεθ’ ἡμῶν οὐδεὶς καθ’ ἡμῶν”

ΠΗΓΗ: hristospanagia3.blogspot.gr

 

,

Σχολιάστε

THE ANTI-DEMOCRATIC, AUTOCRATIC, AND ANTI-HELLENIC EUROPEAN (GERMAN) UNION

The Anti-Democratic, Autocratic, and Anti-Hellenic
European (German) Union

By

Dr. John N. Kallianiotis[1]
Economics/Finance Department
The Arthur J. Kania School of Management
University of Scranton
Scranton, PA 18510-4602
Tel. (570) 941-7577
Fax (570) 941-4825
E-Mail: ioannis.kallianiotis@scranton.edu

  1. Introduction

In 1957, a European idea that was cultivated for many decades became reality. The beginning of the union of the European nations (EEC) and its long term objective, the spreading out to the entire continent, was signed with the “famous” Treaty of Rome. The name, the place, the date are all symbolic; the goal was the anabiosis of the Roman Empire, which was initiated in the old city of Rome on the date of the feast of the Annunciation (March 25th), but in control by the New Romans (the Germans or Alemannic).[2] The plan was very good and well covered that was difficult for the joined members to understand the hidden objective of the thinkers of this structure. They started as an economic union, and then they made it as a monetary union, a political union, and they ended up with the Economic and Monetary Union, with its central bank (ECB), its currency (euro), its constitution (Treaty of Lisbon), its political institutions, and its absolute control of these poor 28 nations that they made the mistake to fall to this trap, to join the EU and the worst, to join the EMU.

This union from European Union became a German Union and all members (Germanic or non-Germanic people), even the large socialist French nation have to obey, submit, and abide by the European laws, the non-democratic decisions of the “strong nation”, and the absolute control of the members domestic, political, economic, and social lives. The member-nations (they call them states and not nations) have no central banks any more, have no independent governments, have no national legislation system, have no public policies (monetary or fiscal), and of course, have lost completely their sovereignty. They have become German protectorates (new colonialism).

[1] Presented at the 41st Annual Conference of the Eastern Economic Association in New York City, February 26-March 1, 2015.

[2] There are many people, who have said that this was the dream of Hitler, after his victory during WWII, and his plan for occupation and control of the entire Europe. In modern times the term Germanic peoples (Gothic) occasionally has been used to refer to ethnic groups, who speak a Germanic language and claim ancestral and cultural connections to ancient Germanic peoples. Within this context, modern Germanic peoples include the Norwegians, Swedes, Danes, Icelanders, Germans, Austrians, English, Dutch, Afrikaners, Flemish, Frisians, Scots language speakers and others. See, Minahan, James (2000). One Europe, many nations: a historical dictionary of European national groups. Greenwood Publishing Group. p. 769. ISBN 0-313-30984-1. Retrieved May 25, 2013. Also, see, Pavlovic, Zoran (2007). Europe. Infobase Publishing. p. 53. ISBN 1-4381-0455-3. Retrieved March 9, 2014. Further, see, “Germans”. Columbia Electronic Encyclopedia. Columbia University Press. 2013. Retrieved March 9, 2014.

The AntiDemocratic European Union

, ,

Σχολιάστε

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ, Ο «ΕΧΘΡΟΣ» ΜΑΣ! (Ν. Χειλαδάκης)

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ, Ο «ΕΧΘΡΟΣ» ΜΑΣ!

 Γράφει ὁ Νίκος Χειλαδάκης

.               Εἶναι πολλοὶ στὴν χώρα μας ποὺ θεωροῦν τὴν ἔνταξη τῆς Ἑλλάδας στὴν ΕΟΚ στὴν ἀρχὴ καὶ στὴ συνέχεια στὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση καὶ μάλιστα στὴν Εὐρωζώνη, σὰν τὸ μεγαλύτερο μεταπολεμικὸ ἐπίτευγμα στὴν ἑλληνικὴ ἱστορία.
.               Σήμερα, ἐν ἔτει 2014, ποὺ ἡ Ἑλλάδα ἔφτασε στὸ πιὸ ἔσχατο σημεῖο, μὲ ἕνα λαὸ νὰ αὐτοκτονεῖ, μὲ χιλιάδες παιδιά της νὰ ξενιτεύονται ἀπελπισμένα στὸ ἐξωτερικό, μὲ μία οἰκονομία νὰ ἔχει διαλυθεῖ καὶ μὲ μία κοινωνία νὰ ἔχει καταστραφεῖ σὲ μεγάλο βαθμό, οἱ ἀπόψεις αὐτὲς μᾶλλον θὰ πρέπει νὰ ἰδωθοῦν κάτω ἀπὸ ἕνα διαφορετικὸ καὶ ρεαλιστικὸ πρίσμα. Ὁ σκοπὸς δὲν εἶναι νὰ κάνουμε στείρα ἀντιευρωπαϊκὴ πολιτική, ἀλλὰ ἡ Εὐρώπη αὐτὴ ὅπως ἐξελίχτηκε, ἀποδείχτηκε πὼς εἶναι ὁ μεγαλύτερος ἐχθρός μας, σὲ σημεῖο νὰ ἀπειλεῖ ἀκόμα καὶ τὴν ἴδια τὴν ταυτότητάς μας, τὴν ὕπαρξη τοῦ ἔθνους καὶ τῆς πατρίδας μας.
.               Καὶ γιὰ νὰ ἀναφερθοῦμε μὲ πιὸ ἀναλυτικὰ στοιχεῖα. Ἀπὸ τότε ποὺ μπήκαμε στὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση καταστράφηκε ὁλοσχερῶς ἡ ἑλληνικὴ βιομηχανία, καθὼς οἱ Εὐρωπαῖοι ἑταῖροι μας δὲν ἤθελαν μὲ τίποτα ἑλληνικὰ βιομηχανικὰ προϊόντα νὰ ἀνταγωνίζονται τὰ δικά τους. Νὰ θυμηθοῦμε κάποιες γνωστὲς φίρμες ὅπως, Πίτσος, Ἰζόλα, Πειραϊκὴ-Πατραϊκή, μόνο πολὺ λίγα ἀπὸ τὰ ἀμέτρητα παραδείγματα ποὺ θὰ μποροῦσε νὰ ἀναφέρει κάνεις σὲ αὐτὸ τὸ μεγάλο κυριολεκτικὰ οἰκονομικὸ ὁλοκαύτωμα. Ὅλα στὸν βωμὸ τῆς ἔνταξής μας! Καταστράφηκε ὁλοσχερῶς ἡ μεταποιητικὴ βιοτεχνία ποὺ ἦταν ἕνας ἀπὸ τοὺς μεγαλύτερους οἰκονομικοὺς κολοσσούς μας καὶ τροφοδοτοῦσε πολλὲς χῶρες μὲ τὰ ἑλληνικὰ προϊόντα. Τὴν δεκαετία τοῦ ὀγδόντα ἀκόμα στὴν Θεσσαλονίκη, ὅπου ἔχω προσωπικὴ ἐμπειρία, ὑπῆρχαν ἑκατοντάδες βιοτεχνίες καὶ ἀπασχολοῦσαν χιλιάδες ἐργαζόμενους. Σήμερα τὸ μόνο ποὺ τὶς θυμίζει εἶναι τεράστιες ἄδειες καὶ ἀραχνιασμένες αἴθουσες στὸν «βωμὸ» τῆς εὐρωπαϊκῆς μας πορείας. Καταστράφηκε ἡ ἀγροτικὴ παράγωγή μας. Ἐνῶ στὴν ἀρχὴ παραπλάνησαν τοὺς ἀγρότες μὲ τὶς ἐπιδοτήσεις, στὴ συνέχεια τοὺς ἔστειλαν στὸν καιάδα καὶ πολλὰ προϊόντα ἀπαγορεύτηκε νὰ παράγονται στὴν Ἑλλάδα ποὺ θὰ ἔπρεπε νὰ εἶναι ὁ παράδεισος τῆς διατροφικῆς ἀγροτικῆς παραγωγῆς. Ἔτσι σήμερα τρῶμε πατάτες Αἰγύπτου, ντομάτες καὶ λεμόνια Τουρκίας, φιστίκια Ἰνδίας καὶ δέν… συμμαζεύεται. Τέλος καταστράφηκε τὸ μικρὸ ἐμπόριο ποὺ ἦταν ἕνας ἀπὸ τοὺς πιὸ μαζικοὺς κλάδους τῆς ἑλληνικῆς οἰκονομίας. Τὰ μεγάλα εὐρωπαϊκὰ πολυκαταστήματα, τελείως ἀνεξέλεγκτα καὶ ἀσύδοτα λόγῳ Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης, σάρωσαν τὴν ἑλληνικὴ ἀγορὰ καὶ ἔκλεισαν χιλιάδες μικροεπιχειρήσεις, τὸ βασικὸ κύτταρο τῆς ἑλληνικῆς οἰκονομίας, στέλνοντας χιλιάδες ἀνθρώπους στὴν ἀνεργία καὶ στὴν ἀπόγνωση.
.                 Ἐκτὸς ὅμως ἀπὸ τὴν οἰκονομία ὑπάρχει καὶ ἡ ἐθνικὴ διάσταση. Στὴν μεγαλύτερη ἐθνικὴ κρίση ποὺ πέρασε ἡ χώρα μετὰ τὴν ἔνταξή μας στὴν Ἑνωμένη Εὐρώπη, στὴν κρίση τῶν Ἰμίων, οἱ Εὐρωπαῖοι ἑταῖροι μᾶς ξεπούλησαν κυριολεκτικά. Ἀδιαφόρησαν τελείως γιὰ τὴν ἐθνικὴ ἐξ ἀνατολῶν διαχρονικὴ ἀπειλή, ἐνῶ «τρίβουν» τὰ χέρια τους, ὅταν μᾶς ξεπουλοῦν ὅλα τὰ ἄχρηστα ὁπλικά τους συστήματα. Ἀλλὰ νὰ ἦταν μόνο αὐτό! Ἐδῶ καὶ δεκαπέντε περίπου χρόνια μᾶς ἔχουν ὑποχρεώσει νὰ εἴμαστε ἡ «ἀποθήκη» ὅλου αὐτοῦ τοῦ «χειμάρρου» τῶν ἀπελπισμένων μουσουλμάνων λαθρομεταναστῶν ποὺ ἔρχονται μαζικὰ ἐξ ἀνατολῶν καὶ μὲ τὴν προδοτικὴ συνθήκη τοῦ Δουβλίνου 2, ποὺ μᾶς ὑποχρέωσαν νὰ ὑπογράψουμε, ὅλοι αὐτοὶ ἔχουν μπλοκαριστεῖ στὸ ἔδαφός μας σὰν μία ἐκρηκτικὴ πυριτιδαποθήκη ποὺ ἀπειλεῖ νὰ τινάξει στὸν ἀέρα τὴν ἴδια τὴν ἐθνική μας ὕπαρξη. Τέλος νὰ μὴν ἀναφερθοῦμε στὰ μνημόνια τῆς προδοσίας καὶ τῆς ὁλοκληρωτικῆς καταστροφῆς τῆς χώρας. Οἱ προδότες ἔχουν ὄνομα καὶ κάποτε θὰ πρέπει νὰ δώσουν λόγο γιὰ τὴν «εὐρωπαϊκὴ καταστροφὴ» καὶ λεηλασία ποὺ ἐπέφεραν σὲ αὐτὸν τὸν τόπο.

.               Μετὰ ἀπὸ ὅλα αὐτὰ τὰ λίγα καὶ ὄχι ἀναλυτικὰ ποὺ ἀναφέραμε, ἀναρωτιέται κανεὶς σὲ τί μᾶς ὠφέλησε ἡ ἔνταξή μας στὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση, ποὺ κάποιοι τὴν θεωροῦν πανάκεια γιὰ ὅλες τὶς «ἀσθένειές» τους; Ἀλήθεια σὲ τί μᾶς ὠφέλησε μία ἄθεη καὶ ἀντιχριστιανικὴ Εὐρώπη; Μία Εὐρώπη ποὺ στὴν κυριολεξία μισεῖ κάθε τί τὸ ἑλληνικὸ καὶ τὸ ἑλληνορθόδοξο; Μία Εὐρώπη ποὺ θεωρεῖ τὴν ἐπέκταση ἑνὸς βάρβαρου Ἰσλὰμ σὰν μεγάλη «πρόοδο»; Μία Εὐρώπη ποὺ «καίγεται» γιὰ τὴν προώθηση τῆς ὁμοφυλοφιλίας, τὴν ἴδια ὥρα ποὺ χιλιάδες ἄνεργοι αὐτοκτονοῦν καὶ σέρνονται χωρὶς στέγη στοὺς δρόμους τῶν εὐρωπαϊκῶν μεγαλουπόλεων; Μία Εὐρώπη ποὺ «λιβανίζει» τοὺς τραπεζίτες καὶ τὰ χρηματιστηριακὰ ληστρικὰ fund, ἀδιαφορώντας ἂν καταστρέφονται ἐθνικὲς οἰκονομίες καὶ ἂν πτωχεύουν ὁλόκληρα κράτη; Μία Εὐρώπη ποὺ ὁ φασισμός, ὅταν τὴν ἐξυπηρετεῖ, εἶναι καλὸς καὶ «ἅγιος» καὶ ὅταν δὲν τὴν ἐξυπηρετεῖ, τότε τὸν καταδιώκει ἀμείλικτα ;
.               Αὐτὴ ἡ Εὐρώπη δὲν εἶναι ἡ Εὐρώπη ποὺ γεννήθηκε ἀπὸ ἑλληνικὰ ἰδανικά. Αὐτὴ ἡ Εὐρώπη εἶναι ὁ ἐχθρός μας καὶ θὰ πρέπει νὰ τὴν καταδιώξουμε μὲ ὅλα μας τὰ μέσα, ἂν θέλουμε νὰ συνεχίσουμε νὰ ὑπάρχουμε σὰν ἔθνος καὶ σὰν λαός! Ἀλλιῶς;

ΝΙΚΟΣ ΧΕΙΛΑΔΑΚΗΣ

Δημοσιογράφος-Συγγραφέας-Τουρκολόγος

ΠΗΓΗ: olympia.gr

, ,

Σχολιάστε

ΕΥΡΩ-ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΣΜΟΣ ΜΕ ΠΡΟΣΧΗΜΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ «Ἡ τραγικὴ κατάσταση, ποὺ ζοῦμε, εἶναι ἀκριβῶς ἡ οἰκονομικὴ ἑνοποίηση τῆς ΕΕ ποὺ προωθεῖται, ἀξιοποιώντας καὶ τὴ δημοσιονομικὴ κρίση! »

Ατ εναι ΟΝΕ πο προωθεται μ πρόσχημα τν κρίση

Γ. Δελαστίκ

ἐφημ. «ΕΘΝΟΣ», 23.01.2014

.               Δὲν πρόκειται νὰ τελειώσει ποτὲ ὁ εὐρω-γολγοθὰς τῆς Ἑλλάδας! Δὲν πρόκειται γιὰ κάποια παροδικὴ δυσκολία. Ἡ τραγικὴ κατάσταση, ποὺ ζοῦμε, εἶναι ἀκριβῶς ἡ οἰκονομικὴ ἑνοποίηση τῆς ΕΕ ποὺ προωθεῖται, ἀξιοποιώντας καὶ τὴ δημοσιονομικὴ κρίση! Πρέπει νὰ τὸ πάρουμε ἀπόφαση ἑπομένως ὅτι ἔτσι θὰ ζοῦμε καὶ στὸ μέλλον ἐφ᾽ ὅσον ἡ Ἑλλάδα παραμένει στὴν Εὐρωζώνη καὶ ἐφ᾽ ὅσον ἡ Γερμανία συνεχίζει νὰ ἀσκεῖ τὴν ἴδια πολιτική, ἡ ὁποία εἶναι ἀπολύτως σωστὴ γιὰ τὴν προώθηση τῶν γερμανικῶν συμφερόντων! Αὐτὸ εἶναι τὸ συνολικὸ συμπέρασμα ἀπὸ τὴν πολὺ χρήσιμη ἔκθεση τοῦ Γραφείου Προϋπολογισμοῦ τοῦ Κράτους τῆς Βουλῆς, ἡ ὁποία παρουσιάζει τὴ νέα οἰκονομικὴ διακυβέρνηση τῆς Εὐρωζώνης καὶ γιὰ τὴν ὁποία γράψαμε καὶ χθές.
.               Στὸ πλαίσιο αὐτό, ὁ προϋπολογισμὸς κάθε κράτους τῆς Εὐρωζώνης πρῶτον, ὑπόκειται στὴν «προληπτικὴ ἐποπτεία καὶ ἔλεγχο» ἀπὸ τὴν ΕΕ. Δεύτερον, ἡ πορεία ἐκτέλεσής του ἐλέγχεται στενότερα ἀπὸ τὴν Κομισιόν, μὲ τὴν ὁποία ἡ κάθε κυβέρνηση κράτους τῆς Εὐρωζώνης ὑποχρεοῦται νὰ βρίσκεται σὲ μία «συνεχῆ διαδικασία διαβούλευσης», νὰ ὑφίσταται δηλαδὴ τὸν διαρκῆ ἔλεγχο τῆς Κομισιόν. Τρίτον, κάθε χώρα ποὺ χρησιμοποιεῖ ὡς νόμισμα τὸ εὐρὼ πρέπει νὰ καθορίζει μεσοπρόθεσμους στόχους σὲ ἕνα πρόγραμμα τετραετοῦς διάρκειας. Τὸ πρόγραμμα αὐτό, τὸ ὁποῖο ἀποκαλεῖται Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικῆς Στρατηγικῆς, ἐπικαιροποιεῖται κάθε χρόνο καὶ ἐγκρίνεται ἀπὸ τὸ ἐθνικὸ κοινοβούλιο μέχρι τὸ τέλος Μαΐου κάθε χρόνο.
.               Ὁ ἐθνικὸς προϋπολογισμὸς κάθε κράτους-μέλους τῆς Εὐρωζώνης κινεῖται ὑποχρεωτικὰ μέσα στὸ πλαίσιο τοῦ μεσοπρόθεσμου προγράμματος τοῦ κράτους αὐτοῦ. Τέταρτον, οἱ πόροι ποὺ ἀντλεῖ ἡ κάθε χώρα ἀπὸ τὰ διαρθρωτικὰ ταμεῖα χορηγοῦνται πλέον ὑπὸ ἀνηλεεῖς ὅρους, μὲ τὴν Κομισιὸν νὰ μπορεῖ νὰ κάνει ὅ,τι θέλει! Σὲ περίπτωση ποὺ μία χώρα βρίσκεται ὑπὸ μνημονιακὸ καθεστώς, ὅπως ἡ Ἑλλάδα, ἢ ἔχει λάβει οἰκονομικὴ ἐνίσχυση (δάνεια) ἀπὸ τὸν Εὐρωπαϊκὸ Μηχανισμὸ Στήριξης, τὰ πράγματα εἶναι πολὺ δύσκολα. Ἡ Κομισιὸν μπορεῖ πλέον μόνη της νὰ ἀναθεωρεῖ τὰ Σύμφωνα Ἑταιρικῆς Σχέσης ποὺ ἀντικαθιστοῦν τὰ ΕΣΠΑ καὶ τὰ ἐπιχειρησιακὰ προγράμματα, χωρὶς κὰν νὰ ἐρωτᾶ τὸ ἐνδιαφερόμενο κράτος! Ἀκόμη χειρότερα, ἂν ἡ Κομισιὸν δὲν εἶναι ἱκανοποιημένη ἀπὸ τὴ δημοσιονομικὴ κατάσταση μίας χώρας, ἔχει τὸ δικαίωμα νὰ ἀναστέλλει ἢ καὶ νὰ ἀκυρώνει τὴ χρηματοδότησή της ἀπὸ τὰ διαρθρωτικὰ ταμεῖα τῆς ΕΕ! «Κυρώσεις τέτοιου τύπου μπορεῖ νὰ ἐπιδεινώσουν τὴν κατάσταση σὲ ἕνα κράτος-μέλος», διαμαρτύρεται τὸ Γραφεῖο Προϋπολογισμοῦ τοῦ Κράτους τῆς Βουλῆς στὴν ἔκθεσή του.
.               Πέμπτον, καθιερώνεται νέα διαδικασία ἐπιβολῆς κυρώσεων. Μέχρι τώρα ἔπρεπε νὰ ἀποφασίσει τὸ Συμβούλιο, δηλαδὴ οἱ ὑπουργοὶ ἢ οἱ πρωθυπουργοὶ τῶν κρατῶν, γιὰ νὰ ἐπιβληθοῦν κυρώσεις σὲ μία χώρα. Ἀπὸ ἐδῶ καὶ πέρα, ὅμως, τὶς κυρώσεις τὶς ἐπιβάλλει ἡ Κομισιὸν μὲ «εἰσήγησή» της πρὸς τὸ Συμβούλιο, ἡ ὁποία αὐτοδικαίως θεωρεῖται ὅτι ἔγινε δεκτή, ἂν τὰ κράτη-μέλη δὲν τὴν ἀνατρέψουν μὲ ψηφοφορία καὶ μάλιστα σὲ μερικὲς περιπτώσεις μὲ εἰδική, αὐξημένη πλειοψηφία! Εἰσάγεται δηλαδὴ ἡ ἀρχὴ τῆς «ἀντίστροφης πλειοψηφίας», ὅλες οἱ κυρώσεις ποὺ ἀποφασίζει ἡ Κομισιὸν ἰσχύουν χωρὶς νὰ τὶς ὑπερψηφίσουν τὰ κράτη, τὰ ὁποῖα μποροῦν μόνο νὰ τὶς ἀνατρέψουν!
.          Πρόκειται γιά… σατανικ πολιτικ φεύρημα! Συνολικ ο λλαγς πο χουν ποφασιστε γι τ κράτη τς Ερωζώνης περιορίζουν δραστικ τ κυριαρχικά τους δικαιώματα στ διεύθυνση τς οκονομίας τους. Πολὺ σωστὰ ἐπισημαίνει ἡ ἔκθεση ὅτι «ἡ ἐξέλιξη τῆς νέας οἰκονομικῆς διακυβέρνησης τῆς ΕΕ ἀνταποκρίνεται στὸ δόγμα “διαρκῶς στενότερη ἕνωση”. Ὁδηγεῖ σὲ περαιτέρω μετατοπίσεις ἐξουσίας “πρὸς τὰ πάνω”, δηλαδὴ πρὸς τοὺς κεντρικοὺς θεσμοὺς τῆς ΕΕ καὶ τῆς Εὐρωζώνης». Αὐτὸ δὲν εἶναι καθόλου ἕνα ἁπλὸ ζήτημα θεωρητικοῦ χαρακτήρα, τὸ ὁποῖο ἀξίζει μιᾶς κάποιας ἐπισήμανσης. Ἀφορᾶ στὴ ζωὴ ὅλων τῶν Ἑλλήνων. Εἶναι βάσιμη ἄραγε ἡ ἄποψη ὅτι παραδίνοντας τὴν οἰκονομικὴ διοίκηση τῆς χώρας μας σὲ ξένα κέντρα μπορεῖ νὰ εὐημερήσει ὁ ἑλληνικὸς λαός; Αὐτὸ εἶναι τὸ κρίσιμο ἐρώτημα. Ἡ πείρα -ἄκρως ἐπώδυνη καὶ ὀλέθρια- τοῦ μνημονιακοῦ καθεστῶτος τῆς τελευταίας τετραετίας δείχνει τὸ ἐντελῶς ἀντίθετο. Εἶναι ἐξαίρεση αὐτὴ ἡ τετραετία; Δὲν νομίζουμε, ἀλλὰ αὐτὴ εἶναι μία ἄλλη συζήτηση.

, ,

Σχολιάστε

ΜΑΘΗΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΩΣΗ ΤΟΥ 1204 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

Μάθημα ἀπὸ τὴν Ἅλωση τοῦ 1204 γιὰ τὴν Εὐρώπη

Γράφει ὁ Κωνσταντῖνος Χολέβας

ἐφημ. «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ», 16.04.2013

.                Ἡ Ἱστορία πάντα διδάσκει. Ἂς θυμηθοῦμε, λοιπόν, δεδομένης τῆς ἐπετείου, ὅτι στὶς 12 καὶ τὶς 13 Ἀπριλίου 1204 οἱ Σταυροφόροι τῆς Δ´ Σταυροφορίας, ἀντὶ νὰ ἐλευθερώσουν τὴν Ἱερουσαλὴμ ἀπὸ τοὺς Σαρακηνοὺς Ἄραβες, κατέλαβαν τὴν ὀρθόδοξη Κωνσταντινούπολη. Οἱ Φράγκοι, ὅπως ὀνομάζονταν τότε οἱ σημερινοὶ ἑταῖροι μας στὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση, ἔσφαξαν πολλοὺς Ἕλληνες τῆς βυζαντινῆς πρωτεύουσας, λεηλάτησαν πολιτιστικοὺς θησαυρούς, μαγάρισαν τὴν Ἁγιὰ-Σοφιά βάζοντας μία πόρνη στὴν Ἁγία Τράπεζα καὶ κατακερμάτισαν τὴν ἔνδοξη ἑλληνορθόδοξη αὐτοκρατορία τῆς Ρωμανίας. Τὸ κράτος ποὺ σήμερα μάθαμε νὰ ὀνομάζουμε βυζαντινό, ἡ Ρωμανία κατὰ τὸ ὀρθότερον, διαμοιράστηκε μεταξὺ Εὐρωπαίων φεουδαρχῶν, δουκῶν καὶ μαρκησίων.
.                Ὁ Νικήτας Χωνιάτης, ἱστορικὸς τῆς πρώτης αὐτῆς Ἁλώσεως, περιγράφει μὲ μελανὰ χρώματα τὰ ἐγκλήματα τῶν Δυτικοευρωπαίων, οἱ ὁποῖοι καθοδηγοῦνταν ἀπὸ τὸν Πάπα καὶ τὸν δόγη τῆς Βενετίας. Ὁ Στίβεν Ράνσιμαν, ὁ ἀείμνηστος Βρετανὸς βυζαντινολόγος, ὁμολογεῖ καὶ αὐτὸς τὴ μεγάλη εὐθύνη τῆς Δύσης στὴν καταστροφὴ ἑνὸς μεγάλου χριστιανικοῦ κράτους μὲ ἑλληνικὸ πολιτισμό, ρωμαϊκὸ δίκαιο καὶ ὑψηλοῦ ἐπιπέδου Ὀρθόδοξη Θεολογία. Ὅλοι οἱ ἔντιμοι ἱστορικοὶ τῆς Εὐρώπης παραδέχονται ὅτι αὐτὸ τὸ χτύπημα παρέλυσε τὸν Ἑλληνισμὸ καὶ ἔτσι ἦλθε πιὸ εὔκολα ἡ δεύτερη Ἅλωση τοῦ 1453. Ἡ Ἑλένη Ἀρβελὲρ γράφει ὅτι οἱ Τοῦρκοι βρῆκαν πλέον μία πρωτεύουσα χωρὶς κράτος, ἕνα κεφάλι χωρὶς σῶμα. Ἡ Αὐτοκρατορία τῆς Νικαίας, ὁ νόμιμος διάδοχος τῆς Ρωμανίας, ἀνέκτησε τὸ 1261 τὴν Κωνσταντινούπολη μὲ τὸν Μιχαὴλ Παλαιολόγο. Ἀλλὰ πολλὰ ἐδάφη ἑλληνικὰ παρέμειναν ὑπὸ φραγκικὴ κυριαρχία. Ὁ Ἑλληνισμός, παρὰ τὸ πλῆγμα, ἀνορθώθηκε πνευματικὰ καὶ ἀνέδειξε μεγάλες μορφὲς λογίων καὶ στρατιωτικῶν, ὅπως ὁ αὐτοκράτορας τῆς Νικαίας Ἰωάννης Βατάτζης. Στὰ δύσκολα βρίσκουμε λύση ξαναγυρνώντας στὶς ρίζες μας. Ἔτσι ἐπιβιώσαμε μετὰ τὶς δύο Ἁλώσεις, ἀπὸ τοὺς Φράγκους καὶ ἀπὸ τοὺς Τούρκους.
.                Ἡ Ἑλλάδα καὶ ἡ Κύπρος σήμερα δὲν λησμονοῦν ὅσα ὑπέφεραν ἡ Ὀρθοδοξία καὶ ὁ Ἑλληνισμὸς ὑπὸ δυτικὴ κατοχή. Ὅμως οἱ συνθῆκες δὲν εἶναι οἱ ἴδιες καὶ ἡ πολιτικὴ ἀναγκαιότητα σὲ συνδυασμὸ μὲ τὴ διεθνῆ κατανομὴ δυνάμεων μᾶς ἔχουν ὁδηγήσει -ὀρθῶς- στὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση. Ἡ ἐπιλογὴ αὐτὴ ὣς τώρα εἶχε σαφῆ πολιτικὴ καὶ οἰκονομικὴ σκοπιμότητα, ὅπως τὴν εἶχε διαβλέψει ὁ ἀείμνηστος Κωνσταντῖνος Καραμανλῆς. Ὅμως κατὰ τὰ τελευταῖα χρόνια παρατηροῦμε μία σαφῆ στρέβλωση στὴ λειτουργία τῆς Ἕνωσης. Ἡ Γερμανία ἐπιχειρεῖ νὰ ἐπιβάλει τὴν ἡγεμονία της, τὰ μικρότερα πληθυσμιακῶς κράτη δὲν ἔχουν λόγο, ἡ ἀλληλεγγύη δὲν λειτουργεῖ, ἀρχὲς καὶ ἀξίες καταπατῶνται στὸν βωμὸ τῶν συμφερόντων. Ἂν καὶ οἱ πρῶτοι ἱδρυτὲς καὶ ὁραματιστὲς μιλοῦσαν γιὰ μία Εὐρώπη χριστιανική, μὲ ἠθικὲς ἀρχές, ὅλα σήμερα ἔχουν ἀλλάξει. Ἐξ ἄλλου ἡ ἀνάδειξη τῶν χωρῶν BRICS (δηλαδὴ Βραζιλίας, Ρωσίας, Ἰνδίας, Κίνας, Νοτίου Ἀφρικῆς), ἀποκαλύπτει τὴν ἐπικίνδυνη δημογραφικὴ καὶ τεχνολογικὴ ὑστέρηση τῆς Εὐρ. Ἑνώεως. Ἡ Ἕνωση οὔτε λειτουργεῖ δημοκρατικὰ οὔτε ἔχει ξεκάθαρο λόγο ὑπάρξεως οὔτε πείθει τοὺς πολίτες της οὔτε παίζει σημαντικὸ ρόλο στὴ γεωπολιτικὴ σκακιέρα. Πολλοὶ διερωτῶνται χαμηλοφώνως ἢ μεγαλοφώνως ἂν ἡ Εὐρ. Ἕνωση ἔχει πλέον οὐσιαστικὸ λόγο ὑπάρξεως καὶ ἂν γνωρίζουν οἱ ἡγέτες της ποῦ πηγαίνουν.
.                Προσωπικὰ δὲν συμφωνῶ μὲ τὶς φωνὲς ποὺ μᾶς θέλουν ἔξω ἀπὸ τὸ εὐρὼ ἢ ἀκόμη καὶ ἔξω ἀπὸ τὴν ἴδια τὴν Εὐρ. Ἕνωση. Κάπου πρέπει νὰ ἀνήκουμε καὶ δὲν μᾶς προτείνεται ἄλλη οἰκογένεια ποὺ νὰ μᾶς ταιριάζει ἢ νὰ μᾶς θέλει. Ἡ περιπέτεια τῆς Κύπρου ἔδειξε πόσο μετέωρες εἶναι οἱ ἐλπίδες γιὰ μία ἰσχυρότερη στήριξη τοῦ Ἑλληνισμοῦ ἀπὸ τὴ Ρωσία. Ὅμως καλὸ εἶναι νὰ μὴν ἀγνοοῦμε τὰ μηνύματα εὐρωσκεπτικισμοῦ ποὺ στέλνουν οἱ πολίτες στὶς δημοσκοπήσεις. Ἡ Εὐρώπη ἀσθενεῖ καὶ ἡ θεραπεία ἀναζητεῖται.
.                Τουλάχιστον ἂς ἀξιοποιήσουμε θετικὰ τὰ διδάγματα ἀπὸ τὴ Δ´ Σταυροφορία. Ὅπως καὶ τότε, θὰ ἐπιβιώσουμε μὲ σεβασμὸ στὴν Ὀρθοδοξία καὶ στὴ διαχρονικὴ ἱστορία τοῦ ἔθνους.

, , , ,

Σχολιάστε

«Η ΕΛΛΑΔΑ ΕΙΝΑΙ ΧΑΜΕΝΗ ΥΠΟΘΕΣΗ» !

«Ἡ Ἑλλάδα εἶναι χαμένη ὑπόθεση»

.         Εὐθύνες ἐπιρρίπτει σὲ Εὐρωπαίους ἡγέτες καὶ αἰχμὲς κατὰ τῆς Γερμανίας καὶ τῆς Εὐρωπαϊκῆς Κεντρικῆς Τράπεζας ἀφήνει ὁ Νομπελίστας Πὸλ Κρούγκμαν σὲ ἄρθρο του στοὺς New York Times.
.           Μὲ μία ἀναδρομὴ στὴν οἰκονομικὴ κατάσταση τῆς Αὐστρίας τοῦ 1931, ὁ Κρούγκμαν προειδοποιεῖ ὅτι ἡ ἱστορία ἐπαναλαμβάνεται ξανὰ σὲ Εὐρώπη καὶ Ἀμερική, τονίζοντας πὼς οἱ Εὐρωπαῖοι ἡγέτες χειρίζονται λανθασμένα τὴν τραπεζικὴ κρίση στὴν Ἱσπανία καὶ σημειώνει: «Ξεχάστε τὴν Ἑλλάδα, ποὺ εἶναι λίγο πολὺ χαμένη ὑπόθεση. Στὴν Ἱσπανία θὰ κριθεῖ ἡ τύχη τῆς Εὐρώπης»!
.           Ὁ κ. Κρούγκμαν ἐπιρρίπτει εὐθύνες ἐπίσης στὴν Γερμανία καὶ σὲ λοιποὺς Εὐρωπαίους ἡγέτες, ἐπειδὴ ἔδωσαν χρήματα στὴν ἱσπανικὴ κυβέρνηση καὶ τῆς εἶπαν νὰ ἐπιλύσει ἔτσι τὸ θέμα τῆς ἀνακεφαλαιοποίησης μὲ ἀποτέλεσμα νὰ γίνει βαθύτερη ἡ κρίση σὲ ὁλόκληρη τὴν Εὐρώπη.

ΠΗΓΗ: real.gr

,

Σχολιάστε

Η. Π. ΕΥΡΩΠΗΣ: ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ;

«Ἡνωμένες Πολιτεῖες τῆς Εὐρώπης» –
Θέλουν τὸ τέλος τῶν ἐθνικῶν κυβερνήσεων μὲ πρόεδρο ποιόν;

.              Σχέδιο γιὰ τὴν μετατροπὴ τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης σὲ Ὁμοσπονδία κατὰ τὰ πρότυπα τῶν ΗΠΑ ἐπεξεργάζονται οἱ ὑπουργοὶ Ἐξωτερικῶν 10 χωρῶν τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης, σύμφωνα μὲ τὴν αὐστριακὴ ἐφημερίδα Die Presse. Ἡ ἐφημερίδα ἀναφέρει πὼς οἱ ὑπουργοὶ τῆς Γερμανίας, τῆς Αὐστρίας, τοῦ Βελγίου, τῆς Δανίας, τῆς Ἰταλίας, τοῦ Λουξεμβούργου, τῆς Ὀλλανδίας, τῆς Πολωνίας, τῆς Πορτογαλίας καὶ τῆς Ἱσπανίας παρουσίασαν μία ἀρχικὴ ἔκθεση ἐπὶ τοῦ σχεδίου αὐτοῦ στοὺς Εὐρωπαίους ἀξιωματούχους, ποὺ θὰ ὠφεληθοῦν περισσότερο ἀπὸ τὴν πρωτοβουλία αὐτή: τὸν πρόεδρο τῆς Κομισιὸν Ζοζὲ Μανουὲλ Μπαρόζο, τὸν πρόεδρο τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Συμβουλίου Χέρμαν φὰν Ρομπέι, τὸν πρόεδρο τῆς Εὐρωπαϊκῆς Κεντρικῆς Τράπεζας Μάριο Ντράγκι καὶ τὸν ἐπικεφαλῆς τοῦ Eurogroup Ζάν-Κλὸντ Γιοῦνκερ.
.              Ἡ «ὁμάδα μελέτης γιὰ τὸ μέλλον», ἡ ὁποία δημιουργήθηκε μὲ πρωτοβουλία τοῦ Γερμανοῦ ΥΠΕΞ Γκουίντο Βεστερβέλε καὶ πρὸς τὸ παρὸν δὲν συμπεριλαμβάνει ἐπίσημο ἐκπρόσωπο τῆς Γαλλίας, προτείνει νὰ τεθεῖ τέλος στὴν κυριαρχία τῶν ἡγετῶν τῶν ἐθνικῶν κυβερνήσεων καὶ νὰ δοθεῖ μεγαλύτερη ἐξουσία στὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἐπιτροπὴ – καὶ συγκεκριμένα στὸν πρόεδρο τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἐπιτροπῆς, ὁ ὁποῖος θὰ ἐκλέγεται μὲ καθολικὴ ψηφοφορία καὶ στὸν ὁποῖο θὰ δίνεται τὸ δικαίωμα νὰ σχηματίσει μία «κυβερνητικὴ ὁμάδα», καθιστώντας τον δηλαδὴ τὸν πιὸ ἰσχυρὸ πολιτικὸ στὴν Εὐρώπη.
.              Ἡ «ὁμάδα» συστήνει ἐπίσης τὴν ἀντικατάσταση τῶν εὐρωπαϊκῶν συμβουλίων τῶν ὑπουργῶν καὶ τῶν ἀρχηγῶν κρατῶν μὲ ἕνα συμβούλιο «κρατῶν» στὸ Εὐρωπαϊκὸ Κοινοβούλιο. Οἱ ἐθνικὲς δυνατότητες καὶ κυρίως ἡ διαχείριση τῶν συνόρων, τῆς ἄμυνας καὶ τῶν δημοσίων δαπανῶν θὰ μεταφερθοῦν στὴν ὁμοσπονδία, «καθιστώντας τὴν συμμετοχὴ στὸ εὐρὼ μὴ ἀναστρέψιμη».

ΠΗΓΗ: defencenet.gr

Σχολιάστε

Η ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΘΑ ΑΡΧΙΣΕΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΟΛΥ ΣΥΝΤΟΜΑ

Πο πνε ερ κα ΕΕ;

Τοῦ Γ. Δελαστίκ

.         Φαινόμενα ἀποσύνθεσης ἐμφανίζονται πλέον ὅλο καὶ πιὸ συχνὰ στὴν Εὐρωζώνη.  Τρεῖς χῶρες ἔχουν ἤδη τεθεῖ ὑπὸ καθεστὼς μνημονίου – Ἑλλάδα, Ἰρλανδία, Πορτογαλία. Δύο ἀκόμη βρίσκονται στὸ χεῖλος τοῦ γκρεμοῦ – ἡ Ἱσπανία καὶ ἡ Κύπρος. Στὸ βάθος διαγράφεται ἡ ἀπειλὴ μνημονίου καὶ γιὰ τὴν Ἰταλία. Κάτι πού, ἂν συμβεῖ, θὰ σηματοδοτήσει τὴν διάλυση τῆς Εὐρωζώνης καὶ τὸ τέλος τοῦ εὐρὼ – χωρὶς αὐτὸ νὰ σημαίνει ὅτι ἀποκλείεται ἡ κατάρρευση τοῦ ἑνιαίου νομίσματος ἀκόμη καὶ ἂν δὲν ὑπαχθεῖ ἡ Ρώμη σὲ καθεστὼς οἰκονομικῆς ὑποτέλειας. Ἡ προπαγανδιστικὴ ταύτιση ἐκ μέρους τῶν Εὐρωπαίων ἡγετῶν τοῦ εὐρὼ μὲ τὴν ἐξοντωτικὴ λιτότητα τῶν μνημονίων, ὁδηγεῖ φυσικὰ στὴν ἀποξένωση ἑκατοντάδων ἑκατομμυρίων πολιτῶν τῆς Εὐρώπης ἀπὸ τὴν ἀσκούμενη πολιτικὴ τῆς ΕΕ.
.         «Εὐρὼ ἶσον μνημόνιο» διαβεβαιώνουν οἱ ἡγέτες τῆς ΕΕ, γιὰ νὰ ἐκβιάσουν τοὺς ὑπηκόους τους νὰ ἀποδεχθοῦν τὴν καταβαράθρωση τοῦ βιοτικοῦ τους ἐπιπέδου, ἂν θέλουν νὰ παραμείνουν στὸ κοινὸ νόμισμα. Ἀποδεικνύεται ὅμως ὅτι ο ερωπαϊκο λαο ρνονται ν δεχτον τ λιτότητα ς πέρτατη ερωπαϊκ ξία. Παραμένουν ἀμετακίνητοι στὸ «Ὄχι στὸ μνημόνιο» παρὰ τοὺς ἐκβιασμούς.
.         Θέματα χωρὶς νόημα θέτει ἡ Γερμανίδα καγκελάριος, ἂν ληφθεῖ ὑπόψη τὸ προαναφερθὲν πλαίσιο. «Τὸ ζήτημα τώρα εἶναι πολὺ μεγαλύτερο» δήλωσε, ἀναφερόμενη στὴν ἀποδοχὴ τῆς πολιτικῆς τοῦ μνημονίου ἀπὸ τοὺς Ἕλληνες καὶ ἐξήγησε τί ἐννοεῖ: «Ὑπάρχει ταύτιση στὴν Ἑλλάδα μὲ αὐτὸ ποὺ ἔχουμε προτείνει; Αὐτὸ εἶναι τὸ μεγάλο καθῆκον ποὺ ἔχουμε μπροστά μας. Ἔχει νὰ κάνει μὲ τὰ πολιτικὰ κόμματα, μὲ τὴν πολιτικὴ κουλτούρα». Ὅταν τὸ 80% ἕως 90% τῶν Ἑλλήνων διαφωνεῖ ριζικὰ μὲ τὸ μνημόνιο, εἶναι προφανὲς ὅτι ὄχι «ταύτιση» δὲν ὑπάρχει, ἀλλὰ ἀντιθέτως ὑπάρχει πλήρης διάσταση, καθολικὴ ἀντίσταση.
.         Τί θὰ γίνει ἀπὸ ἐδῶ καὶ πέρα, ἂν οἱ Γερμανοὶ δὲν ἀλλάξουν στάση; Θὰ διαλυθεῖ τὸ εὐρώ! Αὐτὴ εἶναι ἡ ἀπάντηση, ἂν τὸ Βερολίνο συνεχίσει τὴν ἴδια γραμμή. Τὰ μνημόνια δὲν συνιστοῦν πολιτικὴ σωτηρίας κρατῶν. Ἀποβλέπουν στὴν ὑπαγωγὴ τῶν χωρῶν τῆς Εὐρωζώνης στὴν ἐπικυριαρχία τῆς Γερμανίας. Γι᾽ αὐτὸ καὶ μὲ ἐξαίρεση τὸν Γιῶργο Παπανδρέου, ποὺ ἔβαλε οἰκειοθελῶς τὴν χώρα μας ὑπὸ καθεστὼς μνημονίου, κανένα ἄλλο κράτος δὲν μπῆκε μὲ τὴν θέλησή του. Κάτω ἀπὸ ἀφόρητες γερμανικὲς πιέσεις ὑπέκυψαν ἡ Ἰρλανδία καὶ ἡ Πορτογαλία. Μὲ τὸ ζόρι μπῆκαν ὑπὸ τὸν ζυγὸ τῶν μνημονίων. Ἐφιαλτικὲς εἶναι οἱ πιέσεις ποὺ τώρα ἀσκοῦν οἱ Γερμανοὶ γιὰ τὸν ἴδιο λόγο ἐπὶ τῆς Ἱσπανίας.
.         Εὐρὼ δὲν μπορεῖ νὰ ὑπάρξει μὲ τὶς μισὲς χῶρες τῆς Εὐρωζώνης ὑπὸ καθεστὼς μνημονίων. Μὲ τὸν πληθυσμό τους δηλαδὴ νὰ φτωχαίνει βίαια καὶ σκόπιμα καὶ μὲ τὸ πέρασμα τῶν κρατῶν αὐτῶν ὑπὸ γερμανικὴ ἐπικυριαρχία. Ἀπὸ ἕνα σημεῖο καὶ ἔπειτα, αὐτὸ καταντᾶ ἀφόρητο γιὰ τοὺς Εὐρωπαίους πολίτες. Ο πρτες ρωγμς στ ερωπαϊκ οκοδόμημα διαφαίνονται δη. Στὴν Βρετανία ἀνακινεῖται τὸ θέμα δημοψηφίσματος, γιὰ νὰ ἐγκαταλείψει ἡ χώρα τὴν ΕΕ. Στὴν Ἰταλία ἔχουμε τὰ πρῶτα σημάδια κινήσεων ἀνατροπῆς τῆς κυβέρνησης τοῦ Μάριο Μόντι.
.         «Κίνδυνο νούμερο ἕνα» γιὰ τὴν παγκόσμια οἰκονομία χαρακτήρισε ἀκόμη καὶ ἔκθεση τοῦ ΟΗΕ (!) τὴν παροῦσα κρίση στὴν Εὐρωζώνη. Περιθώριο μόλις τριῶν μηνῶν τῆς ἔδωσε ὁ διάσημος κερδοσκόπος Τζὸρτζ Σόρος, γιὰ νὰ διορθώσει τὰ λάθη της. Μέχρι καὶ ὁ Σίλβιο Μπερλουσκόνι ἔκανε τρεῖς «τρελές», ὅπως τὶς ὀνόμασε ὁ ἴδιος, προτάσεις. Νὰ φύγει ἡ Ἰταλία ἀπὸ τὸ εὐρώ! Νὰ φύγει ἡ Γερμανία ἀπὸ τὸ εὐρώ! Νὰ ἀρχίσει ἡ Ρώμη νὰ τυπώνει μόνη της εὐρώ!
.         Καὶ ἡ Ἑλλάδα; Ποιά μοῖρα μᾶς περιμένει μέσα σ᾽ αὐτὸ τὸ δραματικὸ πλαίσιο; Σχεδὸν οἱ πάντες στὸ ἐξωτερικὸ προεξοφλοῦν ὅτι λληνικ οκονομία θ καταρρεύσει πρν π τ τέλος το χρόνου. Αὐτὸ ἀνεξάρτητα ἀπὸ τὸ ἂν θὰ σχηματίσει κυβέρνηση ὁ Τσίπρας ἢ ὁ Σαμαρᾶς.
.         Δὲν εἶναι ἀναπόφευκτη αὐτὴ ἡ ἐξέλιξη, κατὰ τὴ γνώμη μας. Τὸ μνημόνιο μᾶς ὁδήγησε σὲ αὐτὴ τὴν κατάσταση, ἄρα τὸ πρῶτο ποὺ πρέπει νὰ γίνει εἶναι νὰ πάψει νὰ ὑλοποιεῖται. Δὲν ἀρκεῖ ὅμως μόνο αὐτό. Πρέπει ν δώσουν χρήματα γι τν πραγματικ λληνικ οκονομία κα ο Ερωπαοι. μέσως! ν δν τ κάνουν, διάλυση τς Ερωζώνης θ ρχίσει στν λλάδα. Πολ σύντομα.

ΠΗΓΗ: ethnos.gr

, ,

Σχολιάστε