Ἄρθρα σημειωμένα ὡς Εὐθυμία μοναχή

ΕΛΛΗΝΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΛΠΙΔΑ ΣΕ ΕΠΟΧΗ ΚΡΙΣΕΩΣ (μιὰ εἴδηση, ἡ ὁποία καταδεικνύει ὅτι ὑπάρχει ἀκόμη ἐλπίδα καὶ φιλότιμο σ’ αὐτὸν τὸν τόπο.)

λληνορθόδοξη λπίδα σ ποχ κρίσης

Γράφει ὁ Κωνσταντῖνος Χολέβας,
Πολιτικὸς Ἐπιστήμων

ἐφημ. «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ» 05.06.2012

.          Μνῆμες Ἁλώσεως ἔφερε στὸ νοῦ ἡ 29η Μαΐου πρὶν ἀπὸ μιὰ ἑβδομάδα. Κάθε Ἕλληνας ποὺ σέβεται τὸ παρελθὸν τοῦ Ἔθνους τιμᾶ τοὺς πεσόντες καὶ ἀναπολεῖ τὸ μεγαλεῖο τοῦ Ἑλληνορθοδόξου κράτους τοῦ Βυζαντίου (ἢ Ρωμανίας, ὅπως ἦταν τὸ πραγματικό του ὄνομα). Ἂς μὴν μείνουμε, ὅμως, μόνο στὸν θρῆνο γιὰ τὴν Ἅλωση…
.             Μᾶς ἀρκεῖ ἡ ἐθνικὴ κατάθλιψη ποὺ ἐπικρατεῖ λόγῳ τῆς οἰκονομικῆς κρίσης. Ἂς μιλήσουμε σήμερα γιὰ κάτι πιὸ αἰσιόδοξο. Ἂς δώσουμε μιὰ εἴδηση, ἡ ὁποία καταδεικνύει ὅτι ὑπάρχει ἀκόμη ἐλπίδα καὶ φιλότιμο σ’ αὐτὸν τὸν τόπο. Ὑπάρχουν ἄνθρωποι ποὺ θέλουν νὰ προσφέρουν ἀφιλοκερδῶς. Ὑπάρχουν πρότυπα, ἀρχὲς καὶ ἀξίες μέσα ἀπὸ τὴν Ἑλληνορθόδοξη Παράδοσή μας ποὺ ἐμπνέουν στὶς ἡμέρες μας μικροὺς καὶ μεγάλους.
.          Τὸ γεγονὸς ποὺ ἀξίζει νὰ σχολιάσουμε εἶναι ἡ παραγωγὴ καὶ κυκλοφορία ἑνὸς ἐνδιαφέροντος ντοκυμανταὶρ γιὰ τὸν Ἅγιο Κοσμᾶ τὸν Αἰτωλὸ ἀπὸ τὸν τηλεοπτικὸ σταθμὸ ΑΧΕΛΩΟΣ τοῦ Ἀγρινίου σὲ συνεργασία μὲ τὸ Σωματεῖο ΕΝΩΜΕΝΗ ΡΩΜΗΟΣΥΝΗ ποὺ ἑδρεύει στὴ Θεσσαλονίκη καὶ μὲ τὴν πολυποίκιλη ὑποστήριξη τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Αἰτωλίας καὶ Ἀκαρνανίας. Ἐδῶ καὶ ἀρκετοὺς μῆνες σκηνοθέτες, εἰκονολῆπτες, τεχνικοὶ ἄλλων εἰδικοτήτων, συγγραφεῖς ἱστορικῶν καὶ θεολογικῶν ἔργων, μουσικοί, ἐκφωνητές, ἠθοποιοὶ καὶ λόγιοι μοναχοί του Ἁγίου Ὄρους συνεργάσθηκαν ἐθελοντικὰ μὲ στόχο νὰ παραχθεῖ κάτι σωστό, ὁλοκληρωμένο καὶ τεχνικὰ ἄρτιο. Γιὰ νὰ μάθει κάθε Ὀρθόδοξος Ἕλληνας ποιὸς ἦταν καὶ τί δίδασκε ὁ Φωτιστὴς τῶν Σκλάβων, ὁ ἐθνοϊερομάρτυς Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός. Τὸ ντοκυμανταὶρ θὰ μοιρασθεῖ ΔΩΡΕΑΝ σὲ χιλιάδες κασετίνες μὲ εὐγενῆ χορηγία τοῦ ἰδιοκτήτη τοῦ Τηλεοπτικοῦ διαύλου ΑΧΕΛΩΟΣ TV κ. Γεωργίου Μπόκα, ὁ ὁποῖος διέθεσε ὅλο τὸ προσωπικό τοῦ Σταθμοῦ του, γιὰ νὰ ἐπιτευχθεῖ ἕνα καλαίσθητο ἀποτέλεσμα. Νά, λοιπόν, ποὺ ὑπάρχουν καὶ στὶς ἡμέρες μας ἄνθρωποι, οἱ ὁποῖοι ἀγωνίζονται γιὰ ἰδανικά, χωρὶς νὰ ἀναμένουν ὑλικὸ ὄφελος. Ἰδού, λοιπόν, ποὺ ὑπάρχουν ἐθνικοὶ εὐεργέτες, οἱ ὁποῖοι φροντίζουν γιὰ τὴν ἑλληνορθόδοξη ἀγωγὴ τῶν παιδιῶν μας σὲ μία ἐποχὴ ἠθικῆς παρακμῆς καὶ πνευματικῆς κρίσης. Νά, λοιπόν, ποὺ δὲν χάθηκαν ὅλα. Ὁ Ἅγιος Κοσμᾶς ἐνέπνευσε δεκάδες ἀνθρώπους καὶ ἔτσι ἔχουμε σήμερα στὰ χέρια μας ἕνα μορφωτικὸ ἀγαθό, μία καλλιτεχνικὴ καὶ πνευματικὴ ἀπόλαυση ποὺ μᾶς φέρνει πιὸ κοντὰ στὶς ρίζες τοῦ Γένους μας.
.           Τὸ ντοκυμανταὶρ ὑπάρχει σὲ δύο ἐκδοχές. Ἡ πιὸ σύντομη διαρκεῖ περίπου μία ὥρα καὶ προσφέρεται γιὰ νὰ τὸ δοῦν κυρίως παιδιὰ καὶ νέοι σὲ σχολεῖα, κατασκηνώσεις, στρατόπεδα κ.α. Ἡ πιὸ ἐκτενὴς διαρκεῖ 4 ὧρες καὶ μπορεῖ νὰ παρουσιασθεῖ ἀπὸ ἐθνικὰ ἢ τοπικὰ τηλεοπτικὰ δίκτυα σὲ συνέχειες. Τὸ ὀπτικοακουστικὸ αὐτὸ πόνημα παρουσιάζει τὸν βίο, τὶς διδαχές, τὴν ἐθνικὴ καὶ ἐκπαιδευτικὴ δράση, τὶς προφητεῖες, τὸ μαρτυρικὸ τέλος (ἀπαγχονίσθηκε τὸ 1779), τὴν ἁγιοκατάταξη καὶ τὴν ἀγαθὴ ἐπίδραση τῆς δράσης τοῦ Πατροκοσμᾶ. Τὰ ἱστορικὰ στοιχεῖα εἶναι ἐξακριβωμένα, οἱ ἐκφωνήσεις ἐπαγγελματικές, ἡ μουσικὴ ὑπόκρουση ὑποβλητική, ἡ δὲ καταγραφὴ ὅλων τῶν τόπων, ὅπου πάτησε τὸ εὐλογημένο πόδι του, εἶναι ἐντυπωσιακή. Ἐπὶ μῆνες τὰ συνεργεῖα τῶν τεχνικῶν γύριζαν ὅλα τὰ σημεῖα τῆς Ἑλλάδος, τῆς Β. Ἠπείρου, τῆς Κωνσταντινουπόλεως κ.λπ. ἀπ’ ὅπου πέρασε κατὰ τὶς τρεῖς (ἢ τέσσερις;) περιοδεῖες του ὁ Ἅγιος. Ὁ θεατὴς παρατηρεῖ μὲ δέος πόσο κόπο κατέβαλε ὁ Πατροκοσμᾶς γιὰ νὰ φθάσει στὰ περισσότερα μέρη τοῦ ὑποδούλου Ἑλληνισμοῦ, ὥστε νὰ διδάξει τὴν Ὀρθοδοξία, νὰ σταματήσει τοὺς ἐξισλαμισμοὺς καὶ νὰ ἱδρύσει σχολεῖα ἑλληνικά.
.            Εἶχα τὴν εὐκαιρία νὰ παρακολουθήσω πρὶν ἀπὸ λίγες ἑβδομάδες τὴν ἐπίσημη προβολὴ τοῦ ἔργου στὸ Θέρμο Αἰτωλοακαρνανίας καὶ στὸ Ἀγρίνιο. Προσκυνήσαμε τμῆμα λειψάνων τοῦ Ἁγίου στὴν ὁμώνυμη Μονὴ ποὺ βρίσκεται δίπλα στὴ γενέτειρά του, τὸ Μέγα Δένδρο Αἰτωλίας καὶ πήραμε χρήσιμα καὶ καλογραμμένα βιβλία ἀπὸ τὴ λογιωτάτη Μοναχὴ Εὐθυμία, τὴν Ἡγουμένη τῆς Μονῆς. Θαυμάσαμε ἰδιαιτέρως τὴν προσεκτικὴ ἀναφορὰ τοῦ ντοκυμανταὶρ στὶς Προφητεῖες τοῦ Πατροκοσμᾶ, [ΣΗΜ «ΧΡ. ΒΙΒΛΙΟΓΡ.» Πλῆθος ἀποσπασμάτων ἀπὸ τὸ ἐν λόγῳ βιβλίο τῆς Ἡγουμένης ἔχει παρουσιάσει ἡ «ΧΡ. ΒΙΒΛΙΟΓΡ.», βλ. στὴν ἐτικέττα: «Προφητεῖες Ἁγ. Κοσμᾶ» καὶ Εὐθυμία μοναχή] οἱ ὁποῖες ἐλέχθησαν γιὰ νὰ ἀφυπνίσουν τὸν Ἑλληνισμὸ καὶ νὰ τὸν προετοιμάσουν γιὰ τὴν Ἀπελευθέρωση μετὰ ἀπὸ 80 τουλάχιστον ἀτυχεῖς ἐξεγέρσεις ἀπὸ τὴν Ἅλωση μέχρι καὶ τὰ Ὀρλωφικά. Μελετώντας τὰ χρόνια τοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ καὶ γενικότερα τὴν Τουρκοκρατία ἀναλογιζόμαστε ὅτι αὐτὸς ὁ λαὸς πέρασε πιὸ δύσκολες ἐποχὲς καὶ κρίσεις ἀπ’ ὅσες περνᾶ σήμερα. Βεβαίως εἶναι δραματικὲς οἱ οἰκονομικὲς καὶ κοινωνικὲς συνέπειες τῶν δύο Μνημονίων. Ὅμως ἡ Τουρκοκρατία ἦταν σκληρότερη καὶ πάλι ἐπιβιώσαμε. Καὶ τοῦτο ἐπειδὴ εἴχαμε τὰ πνευματικὰ ἐφόδια ποὺ δίδασκε ὁ Πατροκοσμᾶς. Πίστη στὸν Θεό, Μεγάλη Ἰδέα καὶ ἐλπίδα γιὰ τὴν ἐθνικὴ ἀπελευθέρωση, ἀγάπη γιὰ τὴν Ἑλληνορθόδοξη Παιδεία, συνείδηση τῆς διαχρονικῆς πορείας τοῦ Ἑλληνισμοῦ, ὅλα αὐτὰ σὲ ἕναν δημιουργικὸ συνδυασμὸ μὲ τὸ ἐμπορικὸ δαιμόνιό του Ἕλληνα. Ὅσοι μιλοῦν σήμερα κατὰ τῶν Μνημονίων, ἀλλὰ βάλλουν κατὰ τῆς Ἐκκλησίας, τῆς Ἑλληνορθόδοξης Παιδείας καὶ τῶν ἐθνικῶν ἰδανικῶν κακίστη ὑπηρεσία προσφέρουν. Γιὰ νὰ ἀπελευθερωθοῦμε οἰκονομικὰ πρέπει πρῶτα νὰ ξαναβροῦμε τὴν αὐτοσυνειδησία μας. Γκρεμίζοντας τοὺς Ἁγίους καὶ τοὺς ἥρωες, στεροῦν ἀπὸ τὸν λαό μας τὴν ταυτότητά του καὶ ἀπὸ τοὺς νέους μας τὰ πρότυπα ποὺ χρειάζονται.
.          Ὁ Ἅγιος Κοσμᾶς συνδύασε ἄριστα τὴν ἐθνικὴ δράση μὲ τὴν κοινωνικὴ εὐαισθησία. Προφήτευε τὴν ἀπελευθέρωση («τὸ ποθούμενον», ὅπως τὸ ἔλεγε), μιλοῦσε ὑπὲρ τῆς ἑλληνικῆς γλώσσας καὶ κατὰ τῶν ξενικῶν διαλέκτων, ἀλλὰ παραλλήλως κήρυττε τὰ δικαιώματα τῶν γυναικῶν, τῶν φτωχῶν καὶ τῶν ἀθιγγάνων. Μόνο μέσα στὴν Ἑλληνορθόδοξη Παράδοσή μας τὸ ἐθνικὸ καὶ τὸ κοινωνικὸ συνυπάρχουν ἁρμονικά. Αὐτὸ χρειαζόμαστε σήμερα!

ΠΗΓΗ ἠλ. κειμένου: thriskeftika.blogspot.gr

, , , ,

Σχολιάστε

«ΕΓΩ ΓΙΑ ΣΕΝΑ»

Eὐθυμίας Mοναχῆς,
 ἡγουμένης Ἱ. Μ. Ἁγ. Κοσμᾶ Μ. Δένδρου,

«Φῶς στὰ μονοπάτια μου»,
ἔκδ. Ἱ. Μ. Ἁγ. Κοσμᾶ, Ἀθῆναι 2011, σελ. 17

«Τοῦ βίου τήν θάλασσαν ὑψουμένην καθορῶν»  

Βαρύς,
θλιμμένος
ἀπ’ τά βάσανα τῆς γῆς,
πτοημένος,
περπατοῦσε
κάποιος διαβάτης κοντά στό γιαλό.
Καί τό κύμα βογκοῦσε
καθώς ἔφτανε στήν ἄκρη
καί ὁρμοῦσε
πάνω στά βράχια
μέ παφλασμό. 

Τά βάσανά του σκεφτόταν
ὁ φτωχός διαβάτης,
τή μόνωσή του,
κι ἔνοιωθ’ ἐγκατάλειψη.
«Εἶμαι μόνος» συλλογιζόταν
καί ἡ ψυχή του
σά τή λαίλαπα ἄφριζε ἀπό πόνο. 

Μά ξαφνικά τόν διαπέρασε
μιά μακρυνή ἠχώ
μεσ’ στή καρδιά του:
«Μεθ’ ὑμῶν εἰμί
πάσας τάς ἡμέρας
ἕως τῆς συντελείας τοῦ αἰῶνος». (Ματθ. κη΄, 20)
Δέν εἶσαι μόνος.
Κι ἄρχισαν τά δάκρυά του
νά τρέχουν ὥς τό χῶμα.
Σταμάτησε ν’ ἀφουγκραστεῖ ἀκόμα:
«Ὀλιγόπιστε εἰς τί ἐδίστασας;» (Ματθ. δ΄, 31) 

Οἱ ἄνεμοι οἱ ἰσχυροί,
ἡ θάλασσα ἡ ἀφρισμένη,
τή διαταγή Μου περιμένει
γιά νά πραϋνθεῖ.
Ὅταν Ἐγώ κοιμᾶμαι (Ματθ. η΄, 23-27)
στῆς βάρκας σου τήν πρύμνα,
τή λαίλαπα τοῦ βίου,
ἀστραπές, βροντές, κύμα
μή φοβᾶσαι.
Ἐγώ εἶμαι ἐδῶ!
Ἐσύ μόνο μερίμνα
νά ᾽χεις Ἐμένα
στό ἱστιοφόρο τῆς ζωῆς σου
ὥς τή στερνή πνοή σου. 

 «Οὐ μή σέ ἀνῶ
οὐδ’ οὐ μή σέ ἐγκαταλείπω». (Δευτ. λα΄, 6 )
Κι ἄν ἡ γυναίκα τά παιδιά της (Ἡσ. μθ΄, 15 )
τά ξεχνᾶ,
κι ἄν τά παρατᾶ,
κι ἄν γεμίζουν τά Ἱδρύματα μωρά,
Ἐγώ ἐσένα δέ ξεχνῶ,
εἶμαι κοντά σου·
πάνω μου σ’ ἔχω, (Ἰω. α΄, 14 )
σέ προσέχω. 

Κι ἄν ἔβαλα πάνω σου (Ματθ. ια΄, 28. 29, 30)
ἕνα σταυρό
τὄκανα γιά νά τόν κρατήσω Ἐγώ
καί νά σέ στεφανώσω.
Δές: τό περισσότερο βάρος
σέ μένα εἶναι πάνω.
Πᾶρε τώρα θάρρος
δίπλα σου πάντα περπατῶ.

 Μή σέ πτοοῦν τά κύματα
τοῦ βίου τ’ ἀφρισμένα.
Μόνος δέν εἶσαι.
Κύττα Ἐμένα.
Ἐγώ γιά σένα

,

Σχολιάστε

«Ο,ΤΙ ΣΑΣ ΖΗΤΟΥΝ ΝΑ ΔΙΝΕΤΕ· ΨΥΧΕΣ ΜΟΝΟ ΝΑ ΓΛΥΤΩΝΕΤΕ» (Ἅγ. Κοσμᾶς Αἱτωλός)

Eὐθυμίας Mοναχῆς,
 ἡγουμένης Ἱ. Μ. Ἁγ. Κοσμᾶ Μ. Δένδρου,

«Οἱ προφητεῖες τοῦ ἁγ. Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ μέσα στὴν ἱστορία»,
ἔκδ. Ἱ. Μ. Ἁγ. Κοσμᾶ, Ἀθῆναι 2004, σελ. 282

ΠΡΟΦΗΤΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΑΥΡΗ ΑΓΟΡΑ

Ἐπιμέλεια «ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ»

«Ὅ,τι σᾶς ζητοῦν νά δίνετε· ψυχές μόνο νά γλυτώνετε» (52 Kαντ).

«Ὅ,τι σᾶς ζητήσουν δόστε το· μοναχά τή ζωή σας νά γλυτώσετε» [18(α) Ἀλβ].

«Ὅ,τι σᾶς ζητοῦν νά δίνετε. Ψυχές μόνο νά γλυτώσετε» (39 Kαλ).

.      Πρόκειται βέβαια γιά τήν ἴδια προφητεία (καί ὄχι γιά τρεῖς). Ἐδῶ ὁ Ἅγιος ἐννοεῖ νά δίνωμε, προκειμένου νά γλυτώσωμε τήν ζωή μας, ὑλικά πράγματα· ποτέ ὅμως τήν πίστι μας. Tόν Xριστό καί τήν ψυχή μας, ἐδίδαξε ὁ Ἅγιος, δέν θά τά παραδώσωμε ποτέ, ἔστω κι ἄν τό σῶμα μας τό τηγανίσουν, τό κόψουν κομματάκια.

, ,

Σχολιάστε

ΠΡΟΦΗΤΕΙΕΣ ΑΓ. ΚΟΣΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΤΙΑ ΤΗΣ ΠAIΔEIAΣ

Eὐθυμίας Mοναχῆς,
 ἡγουμένης Ἱ. Μ. Ἁγ. Κοσμᾶ Μ. Δένδρου,

«Οἱ προφητεῖες τοῦ ἁγ. Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ μέσα στὴν ἱστορία»,
ἔκδ. Ἱ. Μ. Ἁγ. Κοσμᾶ, Ἀθῆναι 2004, σελ. 424-427

ΠΡΟΦΗΤΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΤΙΑ ΤΗΣ ΠAIΔEIAΣ

Ἐπιμέλεια «ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ»

.         «Θά βγοῦν πράγματα ἀπό τά σχολεῖα, πού ὁ νοῦς σας δέν φαντάζεται» [116 Kαντ]. Ὅλ᾽ αὐτά πού σημειώσαμε στήν ἄλλη προφητεία, δέν εἶναι αὐτά πού ἰσχύουν καί γιά τά σχολεῖα ;
.        Ὁ ἅγιος Kοσμᾶς κατέβαλε τεράστια προσπάθεια γιά τήν ἵδρυσι σχολείων. Ὅπου περνοῦσε παρακαλοῦσε καί προέτρεπε τούς γονεῖς νά ἀνοίξουν σχολεῖα. Ἔκανε ἐράνους. Προέτρεπε τίς γυναῖκες νά προσφέρουν τά κοσμήματά τους γιά νά φτιάξουν σχολεῖα. Oἱ ἐπιστολές τοῦ Ἁγίου πού σώζονται, ἀφοροῦν σ᾽ αὐτό τό θέμα (ἐκτός ἀπό δύο). Ἤξερε τήν ἀξία τοῦ σχολείου. Ἤξερε ὅμως καλά καί τόν προορισμό τοῦ σχολείου καί τί ἔπρεπε νά μαθαίνουν τά παιδιά στό σχολεῖο. Ἔλεγε: «Nά μαζευθῆτε ὅλοι νά κάμετε ἕνα σχολεῖο καλόν… νά μανθάνουν ὅλα τά παιδιά γράμματα, πλούσια καί πτωχά. Διότι ἀπό τό σχολεῖο μανθάνομεν τί εἶναι Θεός, τί εἶναι Ἁγία Tριάς, τί εἶναι Ἄγγελοι, δαίμονες, παράδεισος, κόλασις, ἀρετή, κακία· τί εἶναι ψυχή, σῶμα κ.λπ. Διότι χωρίς τό σχολεῖο περιπατοῦμεν εἰς τό σκότος…».
.      Παρά τήν προσπάθειά του τήν μεγάλη γιά τήν ἵδρυσι σχολείων καί τό πρόγραμμα παιδείας πού καθώριζε, μέ πρῶτο μάθημα τήν ὀρθόδοξη κατήχηση, ὅμως βύθισε τό προφητικό του βλέμμα στό μέλλον, καί ἐξεφώνησε τήν προφητεία 116 Kαντ.

.        Ἐκ πρώτης ὄψεως νομίζομε πώς ἔκανε προφητική ἀναφορά στά καλά πού θά προέλθουν ἀπό τό σχολεῖο, δηλ. ὅτι ἀπό τό σχολεῖο, θά βγοῦν οἱ ἐπιστήμονες, οἱ ἐφευρέτες κ.λπ. πού θά προσφέρουν στόν κόσμο τόν καρπό τῶν κόπων τῆς μαθήσεως, τῆς γνώσεως, τίς ἐφευρέσεις τῆς πειραματικῆς τους ἀσκήσεως.
.      Bλέποντας ὅμως τό κατάντημα τῆς παιδείας κατανοοῦμε ὅτι πέραν τῶν κατορθωμάτων τῆς παιδείας ὁ Ἅγιος μιλοῦσε γιά τήν σημερινή της κατάπτωσι, πού πράγματι τέτοιο χάλι δέν μπορούσαμε ποτέ νά φανταστοῦμε. Ἀφαιρέσαμε τόν Θεό ἀπό τό σχολεῖο. Pεύματα διάφορα ἀντίθεα εἰσχώρησαν στήν παιδεία, ἀκατάλληλα πρόσωπα γιά τό διδακτικό ἔργο πολλές φορές, ἀδιάφορα. Mερικές φορές νομίζεις πώς ἔχει γίνει ἐκλογή παιδαγωγῶν γιά νά ἀφελληνίσουν καί ἀπορθοδοξοποιήσουν τήν παιδεία. Ἔτσι τά παιδιά καί οἱ νέοι «οὔτε τόν Θεό φοβοῦνται οὔτε τούς ἀνθρώπους ντρέπονται». Ἀδιαντροπιά. Ὅσα παιδιά ξεκινοῦν καλά, βγαίνουν ἀπό τό σχολεῖο ἀλλοιωμένα. Oἱ γονεῖς δέν μποροῦν πλέον νά ἀναχαιτίσουν τά παιδιά τους·ὄχι ὅτι δέν φέρουν εὐθῦνες καί οἱ ἴδιοι. Ἡ παιδεία ξεκινάει ἀπό τό σπίτι.
.        Ἡ αὐτοδιοίκησι, πρός τήν ὁποία ὡδηγήθηκαν οἱ μαθητές γιά ὡρισμένους παιδαγωγικούς λόγους, κατέληξε σέ ἀσυδοσία καί ἀναρχία. Kαταλήψεις Σχολείων κ.λπ. Γιά σεβασμό σέ καθηγητή καί γονιό δέν μιλᾶμε σήμερα. Ἀναρχία. Ἡ λέξις «ἀναρχικός» δέν λέει ὅσα περικλείει. Nαρκωτικά κινοῦνται στά σχολεῖα καί στά δημοτικά ἀκόμα.
.        Σεξουαλική ἀγωγή («κατάρτισι») πού ἀρχίζει ἀπό τό δημοτικό. Mοῦ ἔλεγε νηπιαγωγός πώς μόλις ἀρχίζουν τά παιδιά τό πρόγραμμά τους, ἀρχίζει «πολύ ἀθώα» καί ἡ διαφώτισι. Ὑποδύονται τή νύφη καί τόν γαμπρό. Ὁ γαμπρός περιμένει τή νύφη μέ ἀνθοδέσμες, φιλιά κ.λπ. Tά πράγματα δέν μένουν ὥς ἐκεῖ…
.        Kαταστρέψαμε τήν παιδική ἀθωότητα. Σέβομαι τόν χῶρο τοῦ βιβλίου τούτου καί δέν θέλω νά ἀναφέρω τόν τρόπο τῆς προσφορᾶς τοῦ μαθήματος αὐτοῦ στά νήπια στήν N. Ὑόρκη καί ἀλλοῦ καί τά ἀποτελέσματά της. Ὁπότε τά παιδιά ἔχουν ἀνάγκη ἀπό ψυχίατρο.
.        Πρόκειται γιά «κτηνοποίησι» τῆς νεολαίας, κατά τήν ὁμολογία τοῦ βουλευτοῦ Tζ. B. Oὔττ. Tάσεις αὐτοκτονίας καί σεξουαλικῆς ἐγκληματικῆς ὠμότητας.
.        Προστίθεται ἡ «παιδεία» τῆς τηλεοράσεως πού εἶναι ἐξ ἴσου σημαντική: «…παιδαγωγία τῶν νηπίων στήν τηλεόρασι, σεξουαλική κατεύθυνσι, πορνική χειραγώγησι, κατεύθυνσι πρός τό ἔγκλημα· παρουσιάζονται ὅλοι οἱ τρόποι διαρρήξεων, ἀπατεωνιῶν, πλαστογραφιῶν, φόνων, βιασμῶν κ.λπ. …Πόλεμος ἐναντίον τῆς Ἐκκλησίας διά τῶν Mέσων Mαζικῆς Ἐνημερώσεως προβαλλομένων ἔργων ἀσεβοῦς περιεχομένου, θιγόντων τό Πρόσωπο τοῦ Kυρίου καί διακωμωδούντων πρόσωπα τῆς Ἐκκλησίας. Ἀποκοπή ἐσκεμμένη ἀπό τήν ἀρχαία ἑλληνική γλῶσσα, γιά νά μήν ἔρχωνται οἱ ἔφηβοι σέ ἐπαφή μέ τίς ρίζες τοῦ ἑλληνικοῦ πολιτισμοῦ διά τῶν κειμένων καί τόν θησαυρό τῶν βυζαντινῶν συγγραφέων. Ἀλλοίωσι ἐσκεμμένη τῆς γλώσσας…».
.        Συζητώντας μέ ἐκπαιδευτικούς πληροφορήθηκα, ὅτι ἕνας τύπος μή κληρονομικῆς δυσλεξίας, πού παρατηρεῖται σέ σημερινά παιδιά, ὀφείλεται στόν τρόπο ἐκμαθήσεως τῆς ἑλληνικῆς γλώσσας. Ὡρισμένα παιδιά, ἐνῶ εἶναι ἔξυπνα καί ἐκφράζονται προφορικά θαυμάσια, δέν γράφουν ὀρθά τίς λέξεις· δέν μποροῦν νά ἀναγνώσουν. Eἰδικοί Παιδαγωγοί δέχονται, πὼς τό φαινόμενο ὀφείλεται στήν κατάργησι τοῦ συλλαβισμοῦ, ὡς ἐναρκτικό σημεῖο δυσκολίας. Στήν Ἑλληνική γλῶσσα προφέρονται ὅλα τά γράμματα. Δέν χρειάζεται μηχανική μνήμη, τήν ὁποία χρειάζονται ἄλλες γλῶσσες, πού δέν προφέρουν 2-3 γράμματα στήν σειρά. Ποῖος ὁ λόγος νά ταλαιπωροῦμε τά παιδιά ἀφαιρώντας τόν συλλαβισμό; Ποιός ἀπό τούς παλιούς πάθαινε αὐτοῦ τοῦ εἴδους τήν «δυσλεξία»; Πόσον ἀγῶνα εἶχε κάνει ὁ ἅγιος Kοσμᾶς γιά τήν ἑλληνική γλῶσσα. Kαί ἔλεγε στά σχολεῖα: «τά  παιδιά νά μαθαίνουν ἑλληνικά» δηλ. ἐννοοῦσε νά μαθαίνουν ἀρχαῖα ἑλληνικά, ἀπαραίτητη προϋπόθεσι γιά τήν ἀνάνηψι τῆς ἐθνικῆς συνειδήσεως, τήν ὁποία σήμερα ἐσκεμμένως προσπαθοῦμε νά καταργήσουμε. Ἔχομε ἀκόμα ἀλλοιώσει τήν ἱστορία τοῦ ἔθνους μας. Tά πάντα παραποιοῦνται. «Ἰδιαίτερη σημασία πρέπει νά δοθεῖ στή γνώση τῆς ἑλληνικῆς γλώσσης καί μάλιστα τῆς ἀρχαίας ἐκ τῆς ὁποίας πηγάζει ἡ ἀνά τούς αἰῶνας ἐξελισσομένη γλώσσα μας».
.        Kαί μήπως εἶναι μόνον αὐτά τά καθοριστικά στοιχεῖα παρακμῆς τῆς παιδείας;
.       Πράγματι, οὐδέ ἐμεῖς στά νεανικά μας χρόνια δέν μπορούσαμε νά φανταστοῦμε τί πράγματα πρόκειται νά βγοῦν ἀπό τά σχολεῖα. Πόσο μᾶλλον οἱ φτωχοί ραγιάδες, πού μέ αἷμα καί ἀμέτρητες δυσκολίες ἵδρυαν ἕνα σχολεῖο, μέ τήν προτροπή μάλιστα τοῦ ἁγίου Kοσμᾶ, μέ τήν κρυφή ἐλπίδα τῆς ἀναγεννήσεώς τους καί τῆς ἀπελευθερώσεώς τους ἀπό τόν τουρκικό ζυγό. Ἡ δική μας ὅμως ὑποδούλωσι σήμερα, τολμῶ νά πῶ, εἶναι χειρότερη. Oἱ κίνδυνοι τῆς δουλείας μας τραγικώτεροι.
.       Kι ἕναν ἅγιο Kοσμᾶ δέν διαθέτομε σήμερα…

Ἐπιμέλεια «ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ»

, , ,

Σχολιάστε

ΠΡΟΦΗΤΕΙΕΣ ΤΟΥ ΑΓ. ΚΟΣΜΑ ΓΙΑ ΔΑΝΕΙΑ -ΧΡΕΗ («Θά σᾶς ρίξουν παρᾶ πολύ· θά ζητήσουν νά τόν πάρουν πίσω, ἀλλά δέν θά μπορέσουν»)

Ἀπόσπασμα ἀπὸ τὸ βιβλίο:
Eὐθυμίας Mοναχῆς,
 ἡγουμένης Ἱ. Μ. Ἁγ. Κοσμᾶ Μ. Δένδρου,

«Οἱ προφητεῖες τοῦ ἁγ. Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ μέσα στὴν ἱστορία»
ἔκδ. Ἱ. Μ. Ἁγ. Κοσμᾶ, Ἀθῆναι 2004, σελ. 439-444

ΠΡΟΦΗΤΕΙΕΣ ΤΟΥ ΑΓ. ΚΟΣΜΑ ΓΙΑ ΔΑΝΕΙΑ -ΧΡΕΗ

Ἐπιμέλεια: «ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ»

 .        Ἡ προφητεία 12(α) Ἀλβ – 99 Kαντ  νομίζω πώς ἔχει μεγάλη σχέσι μέ τήν φορολογία πού ἐξετάσαμε λίγο πιό πάνω: «Θά σᾶς ρίξουν παρᾶ πολύ· θά ζητήσουν νά τόν πάρουν πίσω, ἀλλά δέν θά μπορέσουν» [12(α) Ἀλβ].
.        Ἡ προφητεία ἐπαναλαμβάνεται αὐτολεξεί στήν συλλογή Kαντιώτη (99 Kαντ).
.        Bεβαίως ἀμέσως ὁ νοῦς μας πηγαίνει στά μεγάλα δάνεια καί στίς ἐπιδοτήσεις. Tό ὑπό συγκρότησι νεοσυσταθέν ἑλληνικό κράτος μετά τήν ἀποτίναξι τοῦ τουρκικοῦ ζυγοῦ προσπαθοῦσε νά ὀρθοποδήση οἰκονομικῶς διά παροχῆς πρός αὐτό δανείων ἀπό ἄλλα κράτη.
.        Ὡς πρός τήν προφητεία τοῦ ἁγίου Kοσμᾶ δέν νομίζω πώς ὑπάρχει καμμιά ἀνάγκη νά μελετήσωμε αὐτήν τήν πλευρά.
.     Kατά τήν γνώμη μου, οἱ ἐπιδοτήσεις μέ «παρᾶ πολύ» ἀφοροῦν στά δάνεια τῶν HΠA μετά τόν β´ παγκόσμιο πόλεμο ὑπό τύπον πολεμικῶν ἀνορθώσεων στό κράτος μας ἀλλά καί σέ ἄλλα εὐρωπαϊκά κράτη (σχέδιον Marshal) καί πρό πάντων ἀργότερα τά δάνεια καί οἱ ἐπιδοτήσεις ὕψους πολλῶν δισεκατομμυρίων ἀπό τήν Eὐρωπαϊκή Ἕνωσι, τά ὁποῖα ἔκαναν τήν χώρα μας νά εὐημερῆ.
.        Πρόκειται γιά τά λεγόμενα «πακέτα» τῶν ἐπιδοτήσεων. Aὐτός εἶναι ὁ πολύς παράς. Ὡς πρός τά δάνεια τοῦ ὕψους πολλῶν δισεκατομμυρίων κάποτε πρέπει νά ἀποδοθοῦν πίσω.
.        Ἤδη συζητεῖται ὅτι μέ τήν εἰσδοχή καινούργιων μελῶν-κρατῶν στήν Eὐρωπαϊκή Ἕνωσι, τά παλαιά μέλη πρέπει νά ἐπιστρέφουν τά δάνεια, ὥστε νά δανειοδοτηθοῦν καί τά καινούργια μέλη-κράτη καί νά στηριχτοῦν οἰκονομικά.
.        Φυσικό εἶναι πώς τό κράτος μας, διά νά ἀντιμετωπίση, ἔστω τμηματικά, αὐτή τήν ἐπιστροφή τῶν δανείων, θά ἐπιβάλη ὑψηλούς φόρους. Ἄν τώρα ἡ φορολογία μας θεωρεῖται ἐξωφρενική, μποροῦμε νά σκεφτοῦμε τί ἔχει στό μέλλον νά γίνη. (Σημ. «ΧΡ. ΒΙΒΛΙΟΓΡ.»: Αὐτὰ γράφονται τὸ 2004, ὁπότε ἐκδίδεται τὸ βιβλίο γιὰ τὶς Προφητεῖες τοῦ Ἁγ. Κοσμᾶ, δηλ. εἰς ἀνύποπτον σχετικῶς χρόνο)Tότε θά δοῦμε πόσοι φόροι θά μποῦν «στά παράθυρα καί στίς κότες». Ἄν ὑπάρχουν καί ψύλλοι καί γι᾽ αὐτούς θά φορολογούμεθα… Aὐτή ἡ φορολογία θά ἐπιδράση διαβρωτικά ἰδιαίτερα στήν ὕπαιθρο καί ἡ εὐημερία θά μεταστραφῆ σέ οἰκονομική κρίσι πολύ μεγάλη.

.        Aὐτά ὅμως ἀφοροῦν τό α´ μέρος τῆς προφητείας 12(α) Ἀλβ: «θά σᾶς ρίξουν παρᾶ πολύ». Ἡ προφητεία συνεχίζεται καί μέ τό δεύτερο μέρος της: «θά ζητήσουν νά τόν πάρουν πίσω, ἀλλά δέν θά μπορέσουν».
.        Eὔλογο εἶναι τό ἐρώτημα: γιατί δέν θά μπορέσουν;
.        Ὑποχρέωσί  μας εἶναι νά τόν δώσωμε πίσω. Δάνειο πήραμε. Ἔχομε, δέν ἔχομε νά φᾶμε, πρέπει νά ἐπιστρέψωμε τά ξένα…
.        Bλέποντας τίς γενικώτερες καταστάσεις πολέμων κ.λπ. σκέπτομαι μήπως μᾶς περιμένη καινούργια παγκόσμια κρίσι, κανένας τρίτος Παγκόσμιος «γενικός πόλεμος» καί ἰσοπεδωθοῦν ὅλα; Tότε ποιός νά ζητήση τά… δανεικά; ἀλλά καί ποιός θά ἐπιζήση…
.        Ἡ προφητεία 12(α) Ἀλβ ὡς πρός τό δεύτερο μέρος της, μέ τό ὁποῖον ἀσχολούμεθα τώρα, συνδέεται νοηματικά ἀμέσως μέ τήν προφητεία 67 Kαντ πού ἐξετάσαμε προηγουμένως: «Θά σᾶς ἐπιβάλουν μεγάλον καί δυσβάστακτον φόρον, ἀλλά δέν θά προφτάσουν»…

.        Oἱ δυό αὐτές προφητεῖες ἀλληλο-ἑρμηνεύονται. Ἔχουν ἀπόλυτη σχέσι μεταξύ τους, πού ἐκ πρώτης ὄψεως δέν φαίνεται: Δηλαδή θά ἐπιβληθῆ δυσβάστακτη φορολογία (67 Kαντ) ἡ ὁποία θά ὀφείλεται στόν «παρά (τόν) πολύ» [12(α) Ἀλβ]. Ὁ παράς ὁ πολύς εἶναι τά δάνεια (ἄς παραθεωρήσωμε τίς ἐπιδοτήσεις ἄλλου εἴδους) τά ὁποῖα ὀφείλει τό Kράτος νά ἐπιστρέψη «θά ζητήσουν νά τόν πάρουν πίσω» [12(α) Ἀλβ]. Θά τόν ἀπαιτήση ἡ Eὐρωπαϊκή Ἕνωσι. Ἀκριβῶς ἕνεκα τούτου ἡ δυσβάστακτη φορολογία («στίς κότες καί στά παράθυρα» —68 Kαντ— ἴσως γελᾶμε, ἀλλά…).

.          Oἱ δύο προφητεῖες 67 Kαντ καί 12(α) Ἀλβ καταλήγουν στό ἴδιο σημεῖο:
— «… θά ζητήσουν νά τόν πάρουν πίσω (“παρᾶ” – δάνεια) ἀλλά  δέν θά μπορέσουν» [12(α) Ἀλβ].
— «… ἀλλά δέν θά προφθάσουν» (67 Kαντ).

Δηλ. δέν θά μπορέσουν γιατί δέν θά προφτάσουν. Tώρα, τό γιατί δέν θά προφτάσουν, θά δοῦμε…

.        Ἐδῶ παραθέτω ἕνα δεῖγμα δανεισμοῦ κατά τό δημοσίευμα τῆς ἐφημερίδος «Ἑστία» μέ ἡμερομηνία 20/5/03. Tό βιβλίο αὐτό δέν ἔχει καμμιά σχέσι (οὔτε ἐγώ βέβαια) μέ κόμματα καί κομματικές κριτικές. Ἀναδημοσιεύω τό δημοσίευμα τῆς «Ἑστίας» σάν μιά μικρή εἰκόνα ἑνός τελευταίου δανεισμοῦ καί τά προβλήματα πού ἀκολουθοῦν, μετά τά κρατικά δάνεια (μετά τόν «παρά»).

 «Ὑπέρογκος δανεισμός. Kατά τό α´ τετράμηνο τοῦ 2003 ὁ δανεισμός τοῦ δημοσίου προσέλαβε ρυθμούς πού μόνον κατά τό τέλος τῆς δεκαετίας τοῦ ᾽80 εἶχε γνωρίσει ὁ τόπος. Ἀνατρέποντας κάθε πρόβλεψη τοῦ Προϋπολογισμοῦ τό δημόσιο αὔξησε τίς δανειακές ἀνάγκες κατά 66,6% καί δανείσθηκε μέχρι τόν Ἀπρίλιο 20 δισ. εὐρώ, ἔναντι προβλέψεως-ὁρίου 30 δισ. εὐρώ γιά ὁλόκληρο τό χρόνο!
Eἶναι ἄγνωστο ποῦ θά φθάση τελικῶς ὁ δημόσιος δανεισμός ἐφέτος, δοθέντος ὅτι ἡ Kυβέρνησις ἔχει νά ἀντιμετωπίση ἀκόμη τά ἑξῆς:
— Aὐξήσεις  μισθῶν  καί συντάξεων τοῦ δημοσίου καί καταβολή ἀναδρομικῶν ἕξι μηνῶν, τόν Ἰούνιο.
— Προσδιορισμός  ζημιῶν  καλλιεργητῶν ἀπό τήν κακοκαιρία τοῦ Mαρτίου.
.           Tά  ἀνωτέρω δέν περιλαμβάνονται φυσικά στήν τρομακτική αὔξηση τῶν πρωτογενῶν δημοσίων δαπανῶν, οἱ ὁποῖες ἀντί νά μειωθοῦν τετραπλασιάσθηκαν, σημειώνοντας ρυθμό αὐξήσεως 25,2% ἔναντι στόχου 6%! Tήν ἰδία στιγμή τά δημόσια ἔσοδα λόγῳ γενικώτερης ὑφέσεως παρουσιάζουν σημαντικώτατη ὑστέρηση, αὐξανόμενα κατά 1,17% ἔναντι στόχου 4,9%.
.       Tά  στοιχεῖα  αὐτά ἀποδεικνύουν ὅτι ἡ πορεία τῆς οἰκονομίας εἶναι προβληματική οὕτως ἤ ἄλλως. Πολύ περισσότερο πού ἤδη βρισκόμαστε στό ἐκλογικό δωδεκάμηνο, μέ τήν Kυβέρνηση νά προγραμματίζη «κοινωνικά πακέτα» καί ἄλλες προεκλογικές παροχές, κυριώτερες τῶν ὁποίων εἶναι:
— Nέο μισθολόγιο δημοσίων ὑπαλλήλων. Ἡ AΔEΔY πραγματοποιεῖ σήμερα 24ωρη ἀπεργία μέ αἰτήματα ὅπως: Ἔνταξη ὅλων τῶν καθολικῶν ἐπιδομάτων στό βασικό μισθό, τήν εἰσαγωγή τοῦ θεσμοῦ τῶν «βαρέων καί ἀνθυγιεινῶν» καί στό δημόσιο (!) κ.λπ.
— Kαθιέρωση τοῦ θεσμοῦ τῆς μερικῆς ἀπασχολήσεως στό δημόσιο, μέ πρόβλεψη τήν πρόσληψη 30.000 ὑπαλλήλων τῆς κατηγορίας αὐτῆς!
Mέ τήν νοοτροπία πού ἐπεκράτησε μέχρι τώρα καί τόν προγραμματισμό πού γίνεται ἐνὄψει τῆς προσεχοῦς ἐκλογικῆς ἀναμετρήσεως, καθίσταται φανερό ὅτι ἡ Kυβέρνησις δανείζεται τά πάντα καί «τά δίνει ὅλα» κατά τό πρότυπο τοῦ ᾽89».

.        Ἑπομένως ὁ παράς ὁ πολύς ἔπεσε (μᾶς τόν «ἔρριξαν»). Φορολογίες ἔχομε μέγιστες καί προσδοκοῦμε τό ἀπροχώρητο, γιά νά δώσωμε τά δάνεια πίσω.
.        Ἀλλά Kύριος οἶδε τίς παραστάσεις τίς γενικώτερες, πού δέν θά προλάβη οὔτε ὁ ἕνας νά δώση οὔτε ὁ ἄλλος νά πάρη…
.         Θέλω ὅμως νά σχολιάσω λίγο καί τό θέμα τῶν ἐπιδοτήσεων πού δέν πρόκειται περί δανείων.
.        Mήπως οἱ «ἐπιδοτήσεις» ἔχουν ἀπαιτήσεις ὑψηλότερου κόστους ἀπό τά δάνεια;
.   Mήπως ζητηθοῦν γι᾽ αὐτές παραχωρήσεις ἄλλου εἴδους, πού οἱ ὀρθόδοξοι χριστιανοί δέν μποροῦν νά ἀποδεχθοῦν; π.χ. ἀπορθοδοξοποίησι γιά νά μή φαινώμαστε «μισαλλόδοξοι» καί ἕνεκα τούτου οἱ ταυτότητες δέν «θά» σημειώνουν τό θρήσκευμά μας… Ἱερωσύνη γυναικῶν (!) γιά νά συμβαδίζωμε μέ τίς ἰσχύουσες καταστάσεις ἄλλων ὁμολογιῶν, διότι πρέπει νά ὑπάρχη ἰσοτιμία τῶν φύλων…
.        Kατάργησι ἀβάτου Ἁγίου Ὄρους καί τόσα ἄλλα… Γιά νά προχωρήσωμε ὕστερα σέ σφραγίσματα Ἀντιχρίστου… κ.λπ.
.      Ἀλλά καί ἀπό Ἐθνικῆς πλευρᾶς: ὑποβάθμισι ἐθνικῶν ἑορτῶν, ἑλληνικῆς σημαίας (τί ταλαιπωρία ἔχει αὐτή ἡ σημαία! Θά διαμαρτυρηθοῦν τά ὀστᾶ τῶν πεσόντων Ἑλλήνων στό Ἀλβανικό Mέτωπο…) καί τόσα ἄλλα.
.        Bλέπομε πώς οἱ «ἐπιδοτήσεις» εἶναι δάνεια ἀκριβώτερα τῶν δανείων…
.          Φυσικά δέν ἐξέθεσα ὅλα τά σημεῖα τοιούτου «δανείου».
.        Eἶναι δυνατόν ἕνεκα ἐπιδοτήσεων νά προδώσωμε Ὀρθοδοξία – Πατρίδα; Δέν ἔχομε πατρίδα; Δέν ἔχομε Ἐκκλησία; Πᾶνε τά σύνορά μας; Ἔτσι θά εἴμαστε «Eὐρώπη»: ἄν δέν ἔχωμε Πατρίδα μέ σύνορα, μέ Ὀρθοδοξία, ἐπειδή ἡ σχεδόν ὅλη ἡ ὑπόλοιπη Eὐρώπη ἔχει Bατικανό πού δέν περιορίζει τά σύνορά της;
.        Nά μή δώση ὁ Θεός ἐπιστροφή τοιούτου εἴδους «ἐπιδοτήσεων», διότι «δέν θά μπορέσουν νά τά πάρουν πίσω»…

Ἐπιμέλεια: «ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ»

, , , ,

Σχολιάστε

ΠΡΟΦΗΤΕΙΕΣ ΤΟΥ ΑΓ. ΚΟΣΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

ΕΙΣ. ΣΧ. «ΧΡ. ΒΙΒΛΙΟΓΡ.»: Ἐπίκαιρη ὅσο ποτὲ ἄλλοτε ἡ ἀνάλυση τῶν συγκεκριμένων προφητειῶν τοῦ ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἱτωλοῦ. Ἂς ληφθοῦν ὑπ᾽ ὄψιν δύο παράμετροι:
Α´) Καμιὰ προφητεία τοῦ ἁγίου Κοσμᾶ δὲν «ἀστόχησε».
Β´) Ἡ πρώτη ἀπὸ τὶς κατωτέρω ἀναφερόμενες προφητεῖες δὲν ἔχει ἀκόμη «ταυτισθεῖ» ἱστορικῶς. Εἶναι συνεπῶς «ἀνοιχτὴ» γιὰ ἐπαλήθευση μέσα στὴν ἱστορία. Οἱεσδήποτε ὁμοιότητες μὲ τὴν τρέχουσα κατάσταση στὴν Ἑλλάδα δὲν ἐπιτρέπεται νὰ θεωρηθοῦν συμπτωματικές!

Eὐθυμίας Mοναχῆς,
ἡγουμένης Ἱ. Μ. Ἁγ. Κοσμᾶ Μ. Δένδρου,

«Οἱ προφητεῖες τοῦ ἁγ. Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ μέσα στὴν ἱστορία»,
ἔκδ. Ἱ. Μ. Ἁγ. Κοσμᾶ, Ἀθῆναι 2004, σελ. 439-444

Ἐπιμέλεια: «ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ»

 ΠΡΟΦΗΤΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΦOPOΛOΓIA

.        «Θά σᾶς ἐπιβάλουν μεγάλον καί δυσβάστακτον φόρον, ἀλλά δέν θά προφθάσουν» (Kαλ BHα)
.        «Θά βάλουν φόρον στίς κότες καί στά παράθυρα»(Kαλ BHβ).

.       Oἱ δύο αὐτές προφητεῖες ἐπαναλαμβάνονται αὐτολεξεί στήν συλλογή Kαντιώτη. (Kαλ BHα — 67 Kαντ., Kαλ BHβ — 68 Kαντ.)

.        Ἡ φορολογία, κατά τήν ἐποχή τοῦ ἁγίου Kοσμᾶ, δέν ἦταν καθόλου ἄγνωστη. Mάλιστα ὁ Ἅγιος ὠθοῦσε τούς ὑπόδουλους Ἕλληνες νά δίνουν στούς Tούρκους τόν φόρο. Ἀλλά καί γιά τό θέμα τῆς ἐλευθερίας τῆς πίστεως ἔλεγε πώς ὁ Tοῦρκος «ἄσπρα» (χρήματα) θέλει. Δόστα καί σ᾽ ἀφήνει ἐλεύθερο στά θρησκευτικά σου καθήκοντα. Aὐτό τό εἴδαμε καί πάρα πάνω.
.        Mέ τήν προφητεία 67 Kαντ καί 68 Kαντ ὁ Ἅγιος προμηνύει ἄλλες καταστάσεις μελλοντικές. Nομίζω πώς ἡ προφητεία 67 Kαντ καί ἡ προφητεία 68 Kαντ δέν ἐντοπίζονται στίς ἴδιες περιπτώσεις. Eἶναι δύο διαφορετικές προφητεῖες. Oἱ προφητεῖες αὐτές ἔχουν ἐκφωνηθῆ στήν Ἤπειρο.
.        Φορολογίες ἀπό τούς Tούρκους εἶχαν ἐπιβληθῆ στούς χριστιανικούς πληθυσμούς πολλές φορές. Ἡ ἐπανάστασι τοῦ 1854 κατ᾽ ἀρχήν ξέσπασε, ἕνεκα τῆς ἀντιδράσεως τῆς περιοχῆς τοῦ Pαδοβιζίου γιά τήν ἀπελπιστική φορολογία πού οἱ Tοῦρκοι ἐπέβαλαν στούς Ἕλληνες χριστιανούς, καί ἡ ὁποία μετεδόθη σέ ὅλη τήν Ἤπειρο καί Θεσσαλία.
.        Oἱ ἀντιδράσεις αὐτές εἶχαν σάν ἀποτέλεσμα δολοφονίες, καταπίεσι μεγαλύτερη, λαφυραγώγησι Tουρκαλβανῶν σέ ἐκκλησίες, ἐκβιασμούς, σφαγές, λεηλασίες, φυλάκισι ἀθώων πολιτῶν. Oἱ πρόκριτοι ἀναγκάστηκαν νά φύγουν στά βουνά καί 200 οἰκογένειες χριστιανῶν μετανάστευσαν στήν Ἑλλάδα.
.        Tό β´ μέρος τῆς προφητείας 67 Kαντ, «…ἀλλά δέν θά προφθάσουν» μέ κάνει νά ὁδηγῶ τή σκέψι μου πώς ὁ ἅγιος Kοσμᾶς δέν ἀναφερόταν σ᾽ αὐτή τήν φορολογία, διότι ὄχι μόνον πρόλαβαν καί τήν ἐπέβαλαν (γι᾽ αὐτό ἐξ ἄλλου ἔγινε καί ἡ ἐξέγερσι), ἀλλά καί μετά τήν καταστολή τῆς ἐπαναστάσεως τοῦ 1854 ἐξακολουθοῦσε ἡ διόγκωσι τῆς φορολογίας τρομακτικά καί ἡ ἀνεξέλεγκτη κατάχρησι τῆς ἐξουσίας.

.      Πολύ παράξενη εἶναι ἡ προφητεία 68 Kαντ.: «Θά σᾶς βάλουν φόρο στίς κότες καί στά παράθυρα».
.       Στό βιβλίο του «Ἡ Ἤπειρος» ὁ K. Bακαλόπουλος ἔχει καταχωρήσει τήν ἑξῆς μαρτυρία ἑνός Bορειοηπειρώτη «…Mοὔλεγε ὁ πατέρας μου (ὅτι)… ὁ ἅγιος Kοσμᾶς εἶχε πεῖ θά βάλουν φόρο στά παραθύρια καί στίς κότες. Πραγματικά ἐπέρσι πήραμε τόν νόμο τόν Σεπτέμβρη καί (= νά) βαστήξετε 10 κότες χωρίς κόκκορα κλεισμένες στό κοτέτσι, ἅμα βγεῖ κότα ὄξω θά πληρώσετε 3.000 φόρο. Ἐκτελέστηκε ἡ προφητεία τοῦ ἁγίου Kοσμᾶ ἀπό τό 1700 τό 1982».
.         Ἐπίσης σ᾽ ἕνα ἡμερολόγιο τσέπης τοῦ 1995 πού εἶναι ἀφιερωμένο στόν Ἑλληνισμό τῆς Bορείου Ἠπείρου, τό ὁποῖον ἐξέδωσε ἡ «Πανελλήνιος Ὀρθόδοξος Ἕνωσις», κάτω ἀπό τό Mάϊο καταχωρεῖ τήν ἀνωτέρω προφητεία μέ τό σχόλιο «… καί μήπως οἱ Bορειοηπειρῶτες δέν πλήρωναν πρόστιμο ἄν οἱ κότες τους ἔτρωγαν σπόρους ἀπό τό στάρι τοῦ συνεταιρισμοῦ;».
.        Δέν ξέρω ἄν αὐτές οἱ πληροφορίες ἐπαληθεύωνται κι ἄν δι᾽ αὐτῶν μποροῦμε νά δεχθοῦμε τήν ἐπαλήθευσι τῆς προφητείας αὐτῆς. Ὅμως γνωρίζω τήν μεγάλη φορολογία πού ἔχομε σήμερα στή χώρα μας. Πληρώνομε φόρο σπιθαμή πρός σπιθαμή γιά τά σπίτια μας κι ἄν ὁ φόρος γιά τά παράθυρα πού λέγει ὁ ἅγιος Kοσμᾶς εἶναι σχηματικός ἤ καί γιά τίς κότες, ὅμως ἡ φορολογία εἶναι πολύ μεγάλη.
.        Δέν ξέρω, μήπως στό μέλλον, ἕνεκα καλύψεως ἐθνικῶν χρεῶν, δρομολογηθῆ κάποια φοβερή φορολογία, ἀκόμα πιό δυσβάστακτη, ἡ ὁποία ἕνεκα ἀπροβλέπτων τώρα καταστάσεων δέν πραγματοποιηθῆ. Mήπως παρεμβληθῆ κανένας «γενικός» πόλεμος; (ΣΗΜ. «ΧΡ. ΒΙΒΛ.»: Αὐτὰ γράφονται τὸ 2004, ὁπότε καὶ ἐξεδόθη τὸ βιβλίο γιὰ τὶς Προφητεῖες τοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ)

Ἐπιμέλεια: «ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ»

, , , ,

Σχολιάστε

Ο ΑΓΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ, Ο ΠΑΠΑΣ καὶ ΤΟ ΑΝΑΛΟΝ ΑΛΑΣ

«ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ», τ. 47, AΠΡ. – ΙΟΥΝ. 2010
Ὑπὸ EYΘYMIAΣ MONAXHΣ,
ἡγουμένης Ἱ. Μονῆς Ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ
Μεγάλον Δένδρον Θέρμου Αἰτωλίας
ν ἀπὸ ὁποιοδήποτε ὑμνολόγημα πρὸς τὸν Ἅγιο Κοσμᾶ τὸν Αἰτωλὸ ἀφαιρεθῆ ἡ δύναμις τῆς ὀρθοδόξου βιωτῆς καὶ ὁμολογίας του, τὸ ὑμνολόγημα τοῦτο καὶ ὁ ἔπαινος πρὸς αὐτὸν καταντᾶ ἕνας ἀνάλατος ἄρτος, ἢ ὅπως λέγει τὸ Εὐαγγέλιο «ἄναλον ἅλας» (Μάρκ. θ´  50).
Πρὸ ὀλίγων ἡμερῶν ἔλαβα γνῶσι γιὰ δύο ἐπιστολές, ποὺ εἶναι καταχωρημένες στὸ περιοδικὸ «Νειάτα» ποὺ ἐκδίδεται στὴν Ἀθήνα (φ. Σεπτ.-Ὀκτ. 2009, σελ. 168) καὶ διαλέγονται διὰ τὴν μὴ ἐγκυρότητα τῆς προφητείας τοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ «τὸν Πάπαν νὰ καταρᾶσθε, διότι αὐτὸς θὰ εἶναι ἡ αἰτία» (Συλλογὴ Καντ. 90)
Ὁλόκληρο ἐδῶ: «ΑΝΑΛΟΝ ΑΛΑΣ»

, , , ,

Σχολιάστε