Ἄρθρα σημειωμένα ὡς Διάστημα

ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΚΡΥΒΕΙ ΤΙΣ ΓΗΙΝΕΣ ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ ΜΑΣ (Γ. Ν. Παπαθανασόπουλος)

Τὸ Διάστημα κρύβει τὶς γήινες ἀδυναμίες μας

Τοῦ Γιώργου Ν. Παπαθανασόπουλου

.         Τὸ Διάστημα κρύβει τὶς γήινες ἀδυναμίες μας. Ἡ ἀνθρωπότητα καθοδηγεῖται νὰ συμπεριφέρεται ὅπως ὁ κάθε ἄνους καὶ γεμάτος ἀδυναμίες καὶ πάθη ἄνθρωπος. Εἶναι ἐξωστρεφής, γιὰ νὰ μὴν ἀπασχολεῖται μὲ τὰ ζωτικὰ προβλήματα ποὺ ἀντιμετωπίζει, φτώχεια, ἀνισότητα, ἀδικίες, ἰσχὺς τοῦ δικαίου τοῦ ἰσχυροτέρου, ἔλλειψη σεβασμοῦ στὸν ἄνθρωπο καὶ στὸ περιβάλλον του.
.         Ἡ ἐξωστρέφεια ὡς πρὸς τὸ Διάστημα ἔχει δύο σκέλη. Τὸ πρῶτο εἶναι οἱ ἐξωγήινοι καὶ τὸ δεύτερο εἶναι ὁ ἐποικισμὸς ἀστέρων. Τὸ πρῶτο, μὲ τοὺς ἐξωγήινους, ἔχει καὶ ἐμπορικὲς προεκτάσεις. Οἱ κινηματογραφικὲς ταινίες, ποὺ γυρίζονται, ἔχουν κόστος πολλῶν ἑκατομμυρίων δολαρίων καὶ κέρδη πολὺ περισσότερα. Πρόσφατη τέτοια ταινία ἡ μὲ τίτλο «Ἐκδικητές: τελευταία πράξη». Τὸ σύμπαν, οἱ ἐξωγήινοι, ἡ αἰωνιότητα συνδυάζονται μὲ τήν, κατὰ τὸ ἀμερικανικὸ κατεστημένο, «πολιτικὴ ὀρθότητα». Πλήθη σὲ ὅλο τὸν κόσμο συρρέουν νὰ τὴν δοῦν… Φυσικὰ ὅλα ὅσα συμβαίνουν στὴν ταινία, ὅπως καὶ σὲ ὅλες τὶς προηγούμενες ἀνάλογου περιεχομένου, στηρίζονται σὲ ἕνα μύθο, ποὺ δὲν εἶναι ἀθῶος οὔτε ἠθοπλαστικός, ὅπως τοῦ Αἰσώπου….
.         Τὸ δεύτερο σκέλος εἶναι ὁ ἐποικισμὸς ἀστέρων. Ἡ ἀρχὴ μὲ τὸν ἐποικισμὸ τῆς Σελήνης καὶ ἡ συνέχεια, ὡς μείζων σκοπός, μὲ τὸν Ἄρη. Τὸ τεῦχος τοῦ γαλλικοῦ περιοδικοῦ «Le Point», τῆς 11ης Ἀπριλίου 2019, εἶχε κεντρικὸ καὶ πρωτοσέλιδο θέμα: «Τὸ ταξίδι πρὸς τὸν Ἄρη εἶναι κάτι τὸ σοβαρὸ – Ἔρευνα ἐπὶ τῆς πιὸ μεγάλης περιπέτειας ὅλων τῶν ἐποχῶν». Ἡ προβολὴ τοῦ ἐποικισμοῦ δύο κοντινῶν ἀστεριῶν ἔχει τὶς προεκτάσεις της, ὅτι κοντὰ εἶναι ὁ ἐποικισμὸς καὶ ἄλλων ἀστέρων, ὅτι τὰ διαπλανητικὰ καὶ διαστρικὰ ταξίδια θὰ εἶναι ὅπως ἕνα ἀεροπορικὸ ταξίδι Ἀθήνα – Νέα Ὑόρκη….
.         Τὸ τραγικὸ γιὰ τὴν ἀνθρωπότητα εἶναι ὅτι στὸν μύθο συμμετέχουν καὶ ἔγκυρα ἐρευνητικὰ κέντρα παγκόσμιας ἐμβέλειας, ὅπως ἡ NASA. Γιὰ ὠφελιμιστικοὺς λόγους καί, πιὸ συγκεκριμένα, γιὰ νὰ διατηρηθεῖ ἡ μὲ μεγάλα ποσὰ ἐπιδότησή της ἀπὸ τὸ ἀμερικανικὸ δημόσιο καὶ ὄχι μόνο, μὲ κατὰ καιροὺς ἀνακοινώσεις της, καλλιεργεῖ τὴν προσδοκία περὶ ζωῆς σὲ ἄλλους πλανῆτες τοῦ σύμπαντος καὶ προωθεῖ ὡς βεβαιότητα, ποὺ σύντομα θὰ πραγματοποιηθεῖ, τὸν ἐποικισμὸ τῆς Σελήνης καὶ τοῦ Ἄρη. Σημειώνεται ὅτι ὁ προϋπολογισμὸς τῆς NASA τὸ 1966 ἦταν τὸ 0,725% τοῦ ἀμερικανικοῦ ΑΕΠ καὶ τὸ 2018 κατέβηκε στὸ 0,098%.
.         Ὡς πρὸς τὸ ἂν ὑπάρχει ζωὴ στὸ σύμπαν, λογικὰ οὐδεὶς μπορεῖ νὰ τὸ ἀποκλείσει. Ὁ ἥλιος μας εἶναι ἕνα ἀπὸ τὰ 150 δισεκατομμύρια ἄστρα ποὺ ἔχει ὁ δικός μας γαλαξίας, ὁ ὁποῖος, μὲ τὴ σειρά του, εἶναι ἕνας ἀπὸ τὸ ἕνα τουλάχιστον τρισεκατομμύριο γαλαξίες ποὺ ὑπολογίζονται ὅτι ὑπάρχουν στὸ γνωστό μας σύμπαν. Ἡ ἔρευνα τοῦ διαστήματος γίνεται μὲ ὅλο καὶ τελειότερα τηλεσκόπια, τελευταίως καὶ μὲ τηλεσκόπια ποὺ βρίσκονται στὸ διάστημα. Οἱ ἀνακαλύψεις τους δείχνουν ὅλο καὶ πολυπλοκότερο τὸ σύμπαν.
.         Τὸ κοντινότερο ἀστέρι στὸ ἡλιακό μας σύστημα εἶναι τὸ Ἄλφα τοῦ Κενταύρου, ποὺ ἀπέχει 4,22 ἔτη φωτός, ἢ 270.000 ἀστρονομικὲς μονάδες (1ΑΜ= Ἡ ἀπόσταση Γῆς – Ἡλίου). Μὲ τὴν σημερινὴ μεγίστη ταχύτητα διαστημικοῦ ὀχήματος (Voyager 1) αὐτὸ θὰ ἤθελε 73.000 χρόνια νὰ φτάσει ἐκεῖ, ποὺ θὰ μποροῦσε νὰ κατέβει στὰ 18.000 χρόνια. Τὰ ἄλλα ἄστρα εἶναι σὲ πολλαπλάσιες ἀποστάσεις ἀπὸ αὐτὴν τοῦ Ἄλφα τοῦ Κενταύρου. Μὲ τὰ σημερινὰ λοιπὸν ἐπιστημονικὰ δεδομένα ὁ ἄνθρωπος δὲν μπορεῖ νὰ μεταβεῖ σὲ ἄλλο ἀστέρι ἐκτὸς τοῦ ἡλιακοῦ μας συστήματος. Κατὰ τὸν διαπρεπῆ ἐπιστήμονα Στ. Κριμιζῆ «μὲ τὴ Φυσικὴ ποὺ γνωρίζουμε σήμερα ταξίδια σὲ ἐξωπλανῆτες εἶναι ἀδύνατο νὰ συμβοῦν». (Καθημερινή, 27 – 28/4/2019, σελ. 5).
.         Γιὰ τὸν ἐποικισμὸ τῶν κοντινῶν μας πλανητῶν, ἡ Σελήνη εἶναι ἤδη γνωστὴ σὲ μεγάλο ποσοστό. Τὸ τρέχον συμπέρασμα, ποὺ κυριαρχεῖ, εἶναι ὅτι δὲν μπορεῖ νὰ ἐποικηθεῖ. Τελευταῖα ἐντείνεται ἡ ἔρευνα γιὰ τὸν Ἄρη. Ἀλλὰ καὶ αὐτὸς πέραν τοῦ ὅτι δὲν εἶναι κοντὰ –θὰ εἶναι ἕνα δύσκολο ταξίδι στὸ διάστημα 650 ἕως 916 ἡμερῶν–, δὲν ἔχει στοιχεῖα ποὺ νὰ ἐπιτρέπουν τὴ ζωὴ σὲ αὐτόν. Τὸ 96% τῆς ἀτμόσφαιράς του ἀποτελεῖται ἀπὸ διοξείδιο τοῦ ἄνθρακα, κάτι ἀπαγορευτικὸ γιὰ τὴ ζωὴ τοῦ ἀνθρώπου. Ἐπὶ πλέον ἔχει τὸ ἕνα τρίτο τῆς βαρύτητας τῆς γῆς, οἱ θερμοκρασίες κυμαίνονται ἀπὸ +20 ἕως –143 βαθμοὺς Κελσίου καὶ ἡ ἐπιφάνειά του δὲν προστατεύεται ἀπὸ τὶς ἡλιακὲς ἐκρήξεις καὶ ἑπομένως ἀκτινοβολία ὑψηλῶν ἐνεργειῶν φτάνει ἀνεμπόδιστη στὴν ἐπιφάνεια τοῦ πλανήτη. Κατὰ τὸν Σταμάτη Κριμιζὴ ἡ ἀποστολὴ μὲ ἀνθρώπινο πλήρωμα στὸν Ἄρη θὰ πραγματοποιηθεῖ στὰ ἑπόμενα 20-30 χρόνια, ἀλλὰ θὰ ἔχει τὰ χαρακτηριστικὰ ἔρευνας, καθὼς κάτι διαφορετικὸ θὰ ἦταν ἀπαγορευτικὸ λόγῳ τῶν ἐκεῖ συνθηκῶν.
.         Ἡ ἀλήθεια εἶναι πὼς εἴμαστε μόνοι ἢ ἀπομονωμένοι στὸ διάστημα. Τὰ ἀστέρια τοῦ ἡλιακοῦ μας συστήματος δὲν μποροῦν νὰ κατοικηθοῦν καὶ τὰ ἄλλα ἀστέρια βρίσκονται σὲ ἀποστάσεις ποὺ τὰ καθιστοῦν ἀπρόσιτα γιὰ τὸν ἄνθρωπο. Νὰ σημειωθεῖ ὅτι ἐπιστήμονες ἔχουν ἐπισημάνει τὸ βασικό, πὼς τὰ διαστημικὰ ταξίδια προκαλοῦν ποικίλα προβλήματα στὰ ζωτικὰ ὄργανα τοῦ ἀνθρώπου.
.         Ἀφοῦ λοιπὸν ἡ ἀλήθεια εἶναι πὼς εἴμαστε ἀπομονωμένοι καὶ ἐποικισμὸς δὲν μπορεῖ νὰ γίνει σὲ κοντινούς μας πλανῆτες πρὸς τί ἡ προπαγάνδα περὶ τοῦ ἀντιθέτου καὶ γιατί οἱ τεράστιες δαπάνες γιὰ μία χίμαιρα; Μία ἐξήγηση εἶναι πὼς στὸ DNA τοῦ ἀνθρώπου εἶναι ἡ ἔρευνα καὶ ἑπομένως καὶ ἡ ἐξερεύνηση τοῦ διαστήματος. Μία ἄλλη εἶναι ὅτι ψυχολογικὰ εἶναι ἀβάστακτη στοὺς ἀνθρώπους ἡ ἰδέα πὼς εἶναι μόνοι πάνω σὲ ἕνα πολὺ μικρὸ πλανήτη τοῦ τεράστιου σύμπαντος. Μία τρίτη εἶναι ἡ ἀρρωστημένη νοοτροπία κάποιων πλουσίων ἀνθρώπων καὶ κρατῶν. Ὅπως φτιάχνουν ἀντιπυρηνικὰ καταφύγια, γιὰ νὰ γλυτώσουν ἀπὸ ἕναν πυρηνικὸ παγκόσμιο πόλεμο, ἔτσι ἐπιθυμοῦν νὰ ἔχουν μία προοπτικὴ ἐποικισμοῦ ἑνὸς πλανήτη σὲ περίπτωση ποὺ ἡ Γῆ καταστραφεῖ… Μία ἀκόμη εἶναι ὅτι ἡ πλάνη συντηρεῖται ἀπὸ ὁρισμένα ἰσχυρὰ κράτη, γιὰ λόγους γοήτρου καὶ ἐπιδείξεως ἰσχύος.
.         Μερικοὶ ἰσχυρίζονται ὅτι ὅπως ὁ ἄνθρωπος τοῦ Μεσαίωνα καὶ τῆς Ἀναγέννησης δὲν μποροῦσε νὰ προβλέψει τὸν ἐποικισμὸ τῆς Ἀμερικῆς καὶ τὴ σημερινὴ τεχνολογικὴ ἐξέλιξη ἔτσι καὶ ὁ σημερινὸς ἄνθρωπος δὲν μπορεῖ νὰ ἔχει γνώση πῶς θὰ ἐξελιχθεῖ ἡ τεχνολογία στὶς προσεχεῖς ἐκατονταετίες… Ἡ ἀλήθεια εἶναι πὼς ὅλες οἱ ἀνακαλύψεις καὶ ἡ καταπληκτικὴ ἀνάπτυξη τῆς τεχνολογίας ἔγιναν πάνω στὸν πλανήτη μας καὶ σὲ αὐτὸν θὰ συνεχίσουν νὰ ἀναπτύσσονται. Τὰ ὅρια τῆς ἐπιστήμης καὶ τῆς τεχνολογίας περιορίζονται στὴ Γῆ. Αὐτὴ τὴν διαχρονικὴ ἀλήθεια ὀφείλουν νὰ ὁμολογήσουν οἱ ἐπιστήμονες, ἂν ἔχουν αὐτογνωσία καὶ ταπεινοφροσύνη καὶ ἂν ἀγαποῦν τὸν ἄνθρωπο καὶ τὸ περιβάλλον του.
.         Ἡ ἀλήθεια θὰ ἔκανε καλὸ στὴ ζωὴ τῶν ἀνθρώπων. Ὁ Σταμάτης Κριμιζὴς εἶπε χαρακτηριστικὰ στὴν «Καθημερινή»: «Στὴν πραγματικότητα ἐὰν ἡ ἀνθρωπότητα δὲν συντηρήσει τὴ Γῆ, τὸ ὁποῖο εἶναι τὸ μόνο διαστημόπλοιο ποὺ διαθέτουμε, ἐὰν τὸ καταστρέψουμε, δὲν ὑπάρχει σωτήρια λέμβος ποὺ θὰ μᾶς μεταφέρει κάπου μακριά. Δὲν ἔχουμε καμία διαστημικὴ κιβωτὸ τοῦ Νῶε γιὰ νὰ μᾶς σώσει». Στὴ Γῆ ὁ ἄνθρωπος ζεῖ καὶ ἔχει τὴν εὐθύνη τῆς ὕπαρξής του.-

, ,

Σχολιάστε

ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΚΗ ΜΑΓΝΗΤΟΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ ΤΗΣ ΓΗΣ

ντυπωσιακ βίντεο καταγράφει τν περιστροφ τς γῆς
Στὸν Διεθνῆ Διαστημικὸ Σταθμὸ τοποθετήθηκε ἡ κάμερα

.         Ἕνα ἐντυπωσιακὸ βίντεο ἀπὸ τὴν περιστροφὴ τῆς γῆς κατέγραψαν τὰ μέλη τοῦ πληρώματος τοῦ Διεθνοῦς Διαστημικοῦ Σταθμοῦ. Παρακολουθώντας κανεὶς τὸ βίντεο μπορεῖ νὰ διακρίνει ὁλόκληρες πολιτεῖες νὰ προβάλλουν μέσα ἀπὸ τὰ σύννεφα, καθὼς καὶ ἑκατομμύρια φῶτα νὰ λαμπιρίζουν.
.        Ἰδιαίτερα ἐντυπωσιακὴ ὅμως εἶναι καὶ ἡ εἰκόνα ἀπὸ ἀστραπὲς στὴν κεντρικὴ Ἀμερική. Ἡ κατασκευὴ τοῦ Διεθνοῦς Διαστημικοῦ Σταθμοῦ, ποὺ χρηματοδοτήθηκε ἀπὸ 16 κράτη, κόστισε 100 δισεκατομμύρια δολάρια καὶ ὁλοκληρώθηκε φέτος μετὰ ἀπὸ μία δεκαετία. Μέχρι στιγμῆς ἔχει διανύσει 1.5 δισεκατομμύρια μίλια ὅσο εἶναι δηλαδὴ ἕνα ταξίδι μέχρι τὸν ἥλιο μετ’ ἐπιστροφῆς ἐπὶ ὀκτὼ φορές.

 ΠΗΓΗ: newsbeast.gr

,

Σχολιάστε

ΣΤΑ ΙΧΝΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ

π. Ἰὼβ Τάλατς: «Στὸ Διάστημα βλέπεις τὴν χάρη τοῦ Θεοῦ »
Ὁ ἐξομολογητὴς τῶν κοσμοναυτῶν στὸ Κέντρο Ἐκπαιδεύσεως «Γιούρι Γκαγκάριν»,
κοντὰ στὴν Μόσχα, μιλάει γιὰ τὸν Θεὸ καὶ τὴν Δημιουργία μὲ τὸ ποίμνιό του
ἀκόμη κι ὅταν αὐτὸ βρίσκεται σὲ τροχιὰ γύρω ἀπὸ τὴν Γῆ

Γράφει ἡ ΜΑΡΙΑ ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ,
Κυριακὴ 30 Ἰανουαρίου 2011  (ἐφημ. ΤΟ ΒΗΜΑ)

.         «ΣΥΝΑΝΤΗΣΑΤΕ τὸν Θεὸ ἐκεῖ ποὺ φθάσατε;». Τὸ ἐρώτημα, εἰρωνικὰ πολλὲς φορές, κάποτε μὲ εἰλικρίνεια καὶ γιὰ κάποιους βασανιστικά, τέθηκε ἐπανειλημμένα σὲ μέλη διαστημικῶν ἀποστολῶν, μετὰ τὴν ἐπιστροφή τους στὴ Γῆ. Ἀμερικανοὶ ἀστροναῦτες ἀπάντησαν κάποτε, καὶ τὰ λόγια τους ἔμειναν στὴν ἱστορία, ὅτι… ἀντίκρισαν τὰ ἴχνη Του. Οἱ σοβιετικοὶ κοσμοναῦτες ἀντίθετα δὲν σήκωναν οὔτε ἔκαναν ἀστεῖα μὲ τέτοια θέματα. Στὴν ἄθεη Σοβιετικὴ Ἕνωση, ὅπου ἡ θρησκεία ἦταν «τὸ ὄπιο τῶν λαῶν», Θεὸς δὲν ὑπῆρχε. Ὣς τὴν δεκαετία τοῦ ΄80. Σήμερα, στὴ Ρωσία τοῦ Βλαντίμιρ Πούτιν οἱ συνθῆκες ἔχουν ἀλλάξει. Οἱ Ρῶσοι κοσμοναῦτες ὁμολογοῦν ὅτι ἔχουν τὸν δικό τους ἐξομολόγο, μὲ τὸν ὁποῖο ἐπικοινωνοῦν ἀνὰ πᾶσα στιγμή, ἀκόμη καὶ ἐνῶ βρίσκονται στὸ Διάστημα, λίγο προτοῦ βγοῦν γιὰ τὸν διαστημικό τους περίπατο.
.          Οἱ ἀτρόμητοι κοσμοναῦτες, μαθητὲς τῆς μεγάλης σχολῆς ποὺ δημιούργησε ὁ μύθος τοῦ Διαστήματος Γιούρι Γκαγκάριν, γιὰ τὸν ἡγούμενο Ἰὼβ Τάλατς, εἶναι ἄνθρωποι μὲ τoὺς δικούς τους φόβους καὶ τὰ δικά τους ἐρωτήματα. Καὶ αὐτοὶ ἀποροῦν «πῶς δημιούργησε ὁ Θεὸς τὸ Σύμπαν».
.           Ἐφημέριος τοῦ Ναοῦ τῆς Μεταμόρφωσης, στὸ Κέντρο Ἐκπαίδευσης Κοσμοναυτῶν «Γιούρι Γκαγκάριν» τῆς Πόλης τῶν Ἀστεριῶν, κοντὰ στὴ Μόσχα, ἐπισκέπτεται συχνὰ τὸ κοσμοδρόμιο τοῦ Μπαϊκονούρ, τὸ ρωσικὸ Κανάβεραλ, στὸ γειτονικὸ Καζακστάν, ἀπ΄ ὅπου ξεκινοῦν οἱ ἀποστολὲς γιὰ τὸ Διάστημα. Ἐκεῖ προετοιμάζει πνευματικὰ τοὺς κοσμοναῦτες λίγο πρὶν ἀπὸ τὸ μεγάλο τους ταξίδι καὶ τοὺς περιμένει πάντα κατὰ τὴν ἐπιστροφή τους γιὰ νὰ εὐχαριστήσουν, ὅπως λέει, ὅλοι μαζὶ τὸν Θεό. «Ὅταν ἕνας ἄνθρωπος εἶναι στὸ Διάστημα, μπορεῖ νὰ δεῖ τὴν ἀληθινὴ μεγαλωσύνη τοῦ Σύμπαντος καὶ ἔτσι ἔρχεται κοντύτερα στὸν Δημιουργό», δηλώνει μιλώντας στὸ «Βῆμα» ἀπὸ τὸ Μπαϊκονούρ, ὅπου λίγη ὥρα νωρίτερα εἶχε τελέσει τὸν ἁγιασμὸ τῶν ὑδάτων, ἀφοῦ τὸ Πατριαρχεῖο Ρωσίας ἑορτάζει τὰ Θεοφάνεια σύμφωνα μὲ τὸ παλαιὸ ἡμερολόγιο.

«Εἶδα ἴχνη τοῦ Θεοῦ»

.           Ὁ ἡγούμενος ἐπικαλεῖται τὸν ἀμερικανὸ ἀστροναύτη Φρὰνκ Μπόρμαν, τὸν πρῶτο ἄνθρωπο ποὺ εἶδε τὸ φεγγάρι ἀπὸ κοντά, ὁ ὁποῖος ἐκείνη τὴν ὥρα, ἔπειτα ἀπὸ μακρὰ σιωπὴ μέσα στὸ διαστημόπλοιο, εἶπε: «Ἐν ἀρχῇ ἐποίησεν ὁ Θεὸς τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν. Ἡ δὲ γῆ ἦν ἀόρατος καὶ ἀκατασκεύαστος…». Ἦταν «ὁ πρῶτος στίχος ἀπὸ τὴ Γένεση, τὸ πρῶτο βιβλίο τῆς Ἁγίας Γραφῆς. Πολλὰ μέλη τοῦ πληρώματος δὲν μποροῦσαν παρὰ νὰ κλάψουν ἐκείνη τὴ στιγμή. Καὶ ὅταν ὁ Μπόρμαν ἐπέστρεψε στὴ γῆ,τὸν ρώτησε κάποιος:“… εἶδες τὸν Θεό, ὅταν ἤσουν στὸ Διάστημα;”. Καὶ αὐτὸς ἀπάντησε: “Ὄχι, δὲν εἶδα τὸν Θεό. Εἶδα ὅμως τὰ ἴχνη τῆς παρουσίας Του”» λέει ὁ π. Ἰὼβ Τάλατς.
.           Αὐτὰ τὰ ἴχνη ποὺ εἶδε ὁ Φρὰνκ Μπόρμαν στὸ ξεκίνημα τῆς «ὀδύσσειας» γιὰ τὴ γνωριμία τοῦ Σύμπαντος φαίνεται πλέον νὰ ὁμολογοῦν καὶ οἱ Ρῶσοι συνάδελφοί του, τονίζει ὁ ἱερέας. «Οἱ κοσμοναῦτες μὲ καλοῦν πρὶν βγοῦν νὰ περπατήσουν στὸ Διάστημα ζητώντας μου προσευχὲς καὶ εὐλογίες. Ὁ Υuri Lonchakov, διοικητὴς διαστημοπλοίου, διάβασε ὁλόκληρη τὴ Βίβλο στὴ διάρκεια τῆς πτήσεώς του. Στὶς τελευταῖες ὧρες τῆς πτήσεως ἤμασταν τακτικὰ σὲ ἐπαφή, συζητώντας θεολογικὰ θέματα: πῶς δημιούργησε ὁ Θεὸς τὸν κόσμο, γιατί τὸν δημιούργησε μ᾽ αὐτὸ τὸν τρόπο, πῶς κατανοοῦσαν οἱ ἅγιοί μας τὴν φύση τοῦ Σύμπαντος. Ὁ Οleg Skripinchko, ἐνῶ βρισκόταν σὲ τροχιά,τηλεφώνησε νὰ μᾶς συγχαρεῖ γιὰ τὴν ἐπίσκεψη τοῦ Πατριάρχου Κυρίλλου στὸν Ναὸ τῆς διαστημικῆς βάσεως. Καὶ ὁ ἑλληνικῆς καταγωγῆς Fyodor Υurchikhin ποὺ ἐπέστρεψε πρόσφατα κατὰ τὴν διάρκεια τῆς 6μηνης περιστροφῆς του γύρω ἀπὸ τὴν Γῆ εἶχε μαζί του τὰ λείψανα τοῦ Ἁγίου Θεοδώρου τοῦ Στρατηλάτου καὶ τοῦ Θεοδώρου τοῦ Τήρωνος».

Ἁγιασμὸς πρὶν ἀπὸ τὴν πτήση

.         Ὁ πατὴρ Ἰὼβ ἐπισκεπτόταν τοὺς κοσμοναῦτες, μὲ τοὺς ὁποίους εἶχε πνευματικὲς συζητήσεις καὶ εὐλογοῦσε κάθε λογῆς τεχνικὸ ἐξοπλισμό, πολὺ προτοῦ ἱδρυθεῖ ἐκκλησία μέσα στὸν σταθμό. Μετά, «μὲ τὴν βοήθεια τοῦ Θεοῦ, ἀποκτήσαμε τὴν ἐκκλησία μας», λέει καὶ συνεχίζει: «Τὰ τελευταῖα λίγα χρόνια ἔχει ἀναδυθεῖ μία ὁλόκληρη παράδοση. Ὅλα τὰ πληρώματα διαστημόπλοιων ἐπισκέπτονται τὴν Ἁγία Τριάδα πρὶν ἀπὸ τὴν ἐκτόξευση, γιὰ νὰ προσκυνήσουν τὰ λείψανα τοῦ Ἁγίου Σεργίου καὶ νὰ συμμετάσχουν σὲ μία σύντομη δέηση στὴν ἐκκλησία τοῦ Ἁγίου Νίκωνος. Κατόπιν τοὺς εὐλογῶ μὲ ἁγιασμὸ καὶ δίνω στὸν καθένα τους μικρὰ Εὐαγγέλια τσέπης καὶ εἰκόνες τοῦ Χριστοῦ καὶ τῆς Θεοτόκου ποὺ τὰ παίρνουν μαζί τους στὴν πτήση. Τέσσερις μέρες πρὶν ἀπὸ τὴν ἐκτόξευση πηγαίνω στὸ Μπαϊκονούρ, γιὰ νὰ τοὺς ἐξομολογήσω καὶ νὰ τοὺς μεταλάβω. Συζητοῦμε πνευματικὰ θέματα, διαβάζουμε μαζὶ τὸ Εὐαγγέλιο καὶ μιλᾶμε γιὰ διάφορα σημαντικὰ ζήτημα. Ὅταν οἱ ἄνδρες ἐπιστρέφουν στὴ Γῆ, εἶμαι ἐκεῖ γιὰ νὰ τοὺς ὑποδεχθῶ μὲ μία εὐχαριστήρια δέηση στὸν Θεὸ ».

Φόβος καὶ γενναιότητα

.          «Καὶ βέβαια αἰσθάνονται φόβο, ὅπως κάθε φυσιολογικὸς καὶ ζωντανὸς ἄνθρωπος ἐνώπιον τοῦ κινδύνου ποὺ μπορεῖ νὰ ἀπειλήσει τή ζωὴ του», λέει ὁ ἡγούμενος Ἰὼβ περιγράφοντας τὰ αἰσθήματα τῶν κοσμοναυτῶν.
.         Ὅσο γι᾽ αὐτὰ ποὺ σκέφτονται, ὅταν βρίσκονται ἔξω, στὸ Σύμπαν; «Τὸ Διάστημα εἶναι ἀκόμη ἐχθρικὸ γιὰ τὸν ἄνθρωπο. Φανταστεῖτε ὅτι στὸν ἥλιο ἡ θερμοκρασία εἶναι +180 βαθμοὺς Κελσίου, ἐνῶ στὴ σκιὰ -150. Ἂν ὁ ἄνθρωπος βρεθεῖ ξαφνικὰ χωρὶς τὸ σκάφανδρό του, τὸν περιμένει βέβαιος θάνατος. Ἡ γενναιότητά τους συνίσταται στὸ γεγονὸς ὅτι αἰσθανόμενοι τὸν φόβο μποροῦν νὰ τὸν ξεπερνοῦν. Ἡ πλειονότητα μὲ τὴν βοήθεια τοῦ Θεοῦ ξεπερνάει τὸν φόβο καὶ βλέποντας τὸ ἔλεός Του προσεύχονται καὶ κάνουν αὐτὸ ποὺ πρέπει νὰ κάνουν. Ὅταν βρίσκονται ἐκεῖ, ἐργάζονται καὶ ἴσως δὲν σκέφτονται καὶ πολὺ τὸ ἐὰν φοβοῦνται ἢ δὲν φοβοῦνται. Προετοιμάζονται ἐπὶ χρόνια γιὰ ἐκείνη τὴ στιγμή. Γιὰ νὰ γίνει κάποιος κοσμοναύτης, προετοιμάζεται ἐπὶ δέκα χρόνια καὶ γνωρίζουν τί τοὺς περιμένει. Ἡ προετοιμασία εἶναι πολὺ καλή».
.            Φθάνει αὐτό; «Ἐμεῖς στὴ Ρωσία ἔχουμε καὶ μία παροιμία: “Νὰ ἐλπίζεις στὸν Θεό, ἀλλὰ κάνε καὶ σὺ κάτι”.Ὅταν ὁ ἄνθρωπος ἐπιτελεῖ τὸ ἔργο του σωστὰ καὶ μὲ πίστη στὸν Θεὸ τότε ὅλες οἱ δυσκολίες, ἐσωτερικὲς καὶ ἐξωτερικές, ξεπερνιοῦνται, διότι μόνον ὁ Θεὸς μπορεῖ νὰ στηρίξει, νὰ δώσει ἐλπίδα, νὰ νουθετήσει τὸν ἄνθρωπο, ὥστε νὰ κάνει τὸ σωστὸ σὲ δύσκολες καταστάσεις », λέει ὁ κ. Τάλατς.

Ἁμαρτίες στὸ Διάστημα

.            Μποροῦν οἱ ἄνθρωποι νὰ σωθοῦν ἀπὸ τὶς ἁμαρτίες στὸ Διάστημα ἢ θὰ ὑποπέσουν σὲ αὐτὲς καὶ ἐκεῖ; Ὁ πατέρας Ἰὼβ δὲν δυσκολεύεται νὰ ἀπαντήσει. «Ἀπὸ τὸν ἑαυτό σου δὲν μπορεῖς νὰ ξεφύγεις. Ἡ συσσώρευση τῶν μειονεκτημάτων καὶ τῶν ἀδυναμιῶν- ἡ ὁποία σὲ ὁδηγεῖ στὴν ἀνάπτυξη τῶν παθῶν- συμβαίνει ἀνεξάρτητα ἀπὸ τὸ ποῦ βρίσκεται ὁ ἄνθρωπος. Οἱ Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας λένε ὅτι ἂν δὲν ἀπελευθερωνόμαστε ἀπὸ τὴν ἁμαρτωλότητα καὶ τὸ πάθος τότε ὅλα αὐτὰ θὰ τὰ πάρουμε στὴν αἰώνια ζωή. Ὁ φθονερὸς καὶ στὴν οὐράνια ζωὴ θὰ παραμείνει φθονερός, ἀλλὰ ἐκεῖ ἡ ζωή του θὰ εἶναι ἀνυπόφορη. Ἔτσι οἱ ἀνθρώπινες ἀδυναμίες ὑπάρχουν τόσο ἐδῶ στὴ Γῆ ὅσο καὶ στὸ Διάστημα. Στοὺς κοσμοναῦτες, ὅπως καὶ σὲ κάθε ἄνθρωπο, ἐμφανίζονται καὶ κακὲς σκέψεις καὶ ὑπάρχουν καὶ παράπονα καὶ θυμός, ὅπως σὲ ὅλους τοὺς ζωντανοὺς ἀνθρώπους. Δὲν εἶναι ρομπότ. Εἶναι ἔξυπνοι, ταλαντοῦχοι καὶ πολύπλευροι, ἀλλὰ καὶ ἄνθρωποι, γι᾽ αὐτὸ καὶ ζητοῦν τὴν βοήθεια τοῦ Θεοῦ».

«Θεέ μου, γιατί γύρισα;»

.             Κάθε κοσμοναύτης, κατὰ τὸν πατέρα Ἰώβ, ἀποκομίζει καὶ μεταφέρει κατὰ τὴν ἐπιστροφή του τὶς δικές του ἐμπειρίες. «Δὲν μπορεῖς νὰ τὸ ἐξηγήσεις. Δὲν μπορεῖς νὰ ἐξηγήσεις ποιός αἰσθάνεται τί, διότι οἱ ἄνθρωποι ἀποκομίζουν πολλὲς καὶ διαφορετικὲς ἐμπειρίες.Ἕνας κοσμοναύτης, ὁ Βάλερι Ὀλιαγκόφ, ἔχει παραμείνει στὸ Διάστημα, ἐὰν δὲν κάνω λάθος, ἐπὶ ἕναν χρόνο καὶ τρεῖς μῆνες, δηλαδὴ εἶναι κάτι σὰν πρωταθλητής. Στὴν διάρκεια τῆς παραμονῆς του στὸ Διάστημα γιόρτασε τὸ Πάσχα. Ἔφτιαξε ὁ ἴδιος ἕνα πασχαλιάτικο γλυκὸ καὶ ἔψαλε τὸ “Χριστὸς Ἀνέστη”, ἀλλὰ μετά, ὅταν ἐπέστρεψε ἐδῶ, σὲ μᾶς, ὑπῆρχαν ὅλα τὰ καθημερινὰ προβλήματα. Καὶ ὅταν ἄρχισε νὰ τὰ ξαναζεῖ καὶ νὰ τὰ βλέπει, εἶπε μισοαστεῖα-μισοσοβαρά: “Θεέ μου, γιατί γύρισα;”».

ΠΗΓΗ: http://www.tovima.gr/default.asp?pid=2&ct=1&artId=381305&dt=30/01/2011#ixzz1CXiJ3GMr

 

, , ,

Σχολιάστε