Ἄρθρα σημειωμένα ὡς γῆ

ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΚΡΥΒΕΙ ΤΙΣ ΓΗΙΝΕΣ ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ ΜΑΣ (Γ. Ν. Παπαθανασόπουλος)

Τὸ Διάστημα κρύβει τὶς γήινες ἀδυναμίες μας

Τοῦ Γιώργου Ν. Παπαθανασόπουλου

.         Τὸ Διάστημα κρύβει τὶς γήινες ἀδυναμίες μας. Ἡ ἀνθρωπότητα καθοδηγεῖται νὰ συμπεριφέρεται ὅπως ὁ κάθε ἄνους καὶ γεμάτος ἀδυναμίες καὶ πάθη ἄνθρωπος. Εἶναι ἐξωστρεφής, γιὰ νὰ μὴν ἀπασχολεῖται μὲ τὰ ζωτικὰ προβλήματα ποὺ ἀντιμετωπίζει, φτώχεια, ἀνισότητα, ἀδικίες, ἰσχὺς τοῦ δικαίου τοῦ ἰσχυροτέρου, ἔλλειψη σεβασμοῦ στὸν ἄνθρωπο καὶ στὸ περιβάλλον του.
.         Ἡ ἐξωστρέφεια ὡς πρὸς τὸ Διάστημα ἔχει δύο σκέλη. Τὸ πρῶτο εἶναι οἱ ἐξωγήινοι καὶ τὸ δεύτερο εἶναι ὁ ἐποικισμὸς ἀστέρων. Τὸ πρῶτο, μὲ τοὺς ἐξωγήινους, ἔχει καὶ ἐμπορικὲς προεκτάσεις. Οἱ κινηματογραφικὲς ταινίες, ποὺ γυρίζονται, ἔχουν κόστος πολλῶν ἑκατομμυρίων δολαρίων καὶ κέρδη πολὺ περισσότερα. Πρόσφατη τέτοια ταινία ἡ μὲ τίτλο «Ἐκδικητές: τελευταία πράξη». Τὸ σύμπαν, οἱ ἐξωγήινοι, ἡ αἰωνιότητα συνδυάζονται μὲ τήν, κατὰ τὸ ἀμερικανικὸ κατεστημένο, «πολιτικὴ ὀρθότητα». Πλήθη σὲ ὅλο τὸν κόσμο συρρέουν νὰ τὴν δοῦν… Φυσικὰ ὅλα ὅσα συμβαίνουν στὴν ταινία, ὅπως καὶ σὲ ὅλες τὶς προηγούμενες ἀνάλογου περιεχομένου, στηρίζονται σὲ ἕνα μύθο, ποὺ δὲν εἶναι ἀθῶος οὔτε ἠθοπλαστικός, ὅπως τοῦ Αἰσώπου….
.         Τὸ δεύτερο σκέλος εἶναι ὁ ἐποικισμὸς ἀστέρων. Ἡ ἀρχὴ μὲ τὸν ἐποικισμὸ τῆς Σελήνης καὶ ἡ συνέχεια, ὡς μείζων σκοπός, μὲ τὸν Ἄρη. Τὸ τεῦχος τοῦ γαλλικοῦ περιοδικοῦ «Le Point», τῆς 11ης Ἀπριλίου 2019, εἶχε κεντρικὸ καὶ πρωτοσέλιδο θέμα: «Τὸ ταξίδι πρὸς τὸν Ἄρη εἶναι κάτι τὸ σοβαρὸ – Ἔρευνα ἐπὶ τῆς πιὸ μεγάλης περιπέτειας ὅλων τῶν ἐποχῶν». Ἡ προβολὴ τοῦ ἐποικισμοῦ δύο κοντινῶν ἀστεριῶν ἔχει τὶς προεκτάσεις της, ὅτι κοντὰ εἶναι ὁ ἐποικισμὸς καὶ ἄλλων ἀστέρων, ὅτι τὰ διαπλανητικὰ καὶ διαστρικὰ ταξίδια θὰ εἶναι ὅπως ἕνα ἀεροπορικὸ ταξίδι Ἀθήνα – Νέα Ὑόρκη….
.         Τὸ τραγικὸ γιὰ τὴν ἀνθρωπότητα εἶναι ὅτι στὸν μύθο συμμετέχουν καὶ ἔγκυρα ἐρευνητικὰ κέντρα παγκόσμιας ἐμβέλειας, ὅπως ἡ NASA. Γιὰ ὠφελιμιστικοὺς λόγους καί, πιὸ συγκεκριμένα, γιὰ νὰ διατηρηθεῖ ἡ μὲ μεγάλα ποσὰ ἐπιδότησή της ἀπὸ τὸ ἀμερικανικὸ δημόσιο καὶ ὄχι μόνο, μὲ κατὰ καιροὺς ἀνακοινώσεις της, καλλιεργεῖ τὴν προσδοκία περὶ ζωῆς σὲ ἄλλους πλανῆτες τοῦ σύμπαντος καὶ προωθεῖ ὡς βεβαιότητα, ποὺ σύντομα θὰ πραγματοποιηθεῖ, τὸν ἐποικισμὸ τῆς Σελήνης καὶ τοῦ Ἄρη. Σημειώνεται ὅτι ὁ προϋπολογισμὸς τῆς NASA τὸ 1966 ἦταν τὸ 0,725% τοῦ ἀμερικανικοῦ ΑΕΠ καὶ τὸ 2018 κατέβηκε στὸ 0,098%.
.         Ὡς πρὸς τὸ ἂν ὑπάρχει ζωὴ στὸ σύμπαν, λογικὰ οὐδεὶς μπορεῖ νὰ τὸ ἀποκλείσει. Ὁ ἥλιος μας εἶναι ἕνα ἀπὸ τὰ 150 δισεκατομμύρια ἄστρα ποὺ ἔχει ὁ δικός μας γαλαξίας, ὁ ὁποῖος, μὲ τὴ σειρά του, εἶναι ἕνας ἀπὸ τὸ ἕνα τουλάχιστον τρισεκατομμύριο γαλαξίες ποὺ ὑπολογίζονται ὅτι ὑπάρχουν στὸ γνωστό μας σύμπαν. Ἡ ἔρευνα τοῦ διαστήματος γίνεται μὲ ὅλο καὶ τελειότερα τηλεσκόπια, τελευταίως καὶ μὲ τηλεσκόπια ποὺ βρίσκονται στὸ διάστημα. Οἱ ἀνακαλύψεις τους δείχνουν ὅλο καὶ πολυπλοκότερο τὸ σύμπαν.
.         Τὸ κοντινότερο ἀστέρι στὸ ἡλιακό μας σύστημα εἶναι τὸ Ἄλφα τοῦ Κενταύρου, ποὺ ἀπέχει 4,22 ἔτη φωτός, ἢ 270.000 ἀστρονομικὲς μονάδες (1ΑΜ= Ἡ ἀπόσταση Γῆς – Ἡλίου). Μὲ τὴν σημερινὴ μεγίστη ταχύτητα διαστημικοῦ ὀχήματος (Voyager 1) αὐτὸ θὰ ἤθελε 73.000 χρόνια νὰ φτάσει ἐκεῖ, ποὺ θὰ μποροῦσε νὰ κατέβει στὰ 18.000 χρόνια. Τὰ ἄλλα ἄστρα εἶναι σὲ πολλαπλάσιες ἀποστάσεις ἀπὸ αὐτὴν τοῦ Ἄλφα τοῦ Κενταύρου. Μὲ τὰ σημερινὰ λοιπὸν ἐπιστημονικὰ δεδομένα ὁ ἄνθρωπος δὲν μπορεῖ νὰ μεταβεῖ σὲ ἄλλο ἀστέρι ἐκτὸς τοῦ ἡλιακοῦ μας συστήματος. Κατὰ τὸν διαπρεπῆ ἐπιστήμονα Στ. Κριμιζῆ «μὲ τὴ Φυσικὴ ποὺ γνωρίζουμε σήμερα ταξίδια σὲ ἐξωπλανῆτες εἶναι ἀδύνατο νὰ συμβοῦν». (Καθημερινή, 27 – 28/4/2019, σελ. 5).
.         Γιὰ τὸν ἐποικισμὸ τῶν κοντινῶν μας πλανητῶν, ἡ Σελήνη εἶναι ἤδη γνωστὴ σὲ μεγάλο ποσοστό. Τὸ τρέχον συμπέρασμα, ποὺ κυριαρχεῖ, εἶναι ὅτι δὲν μπορεῖ νὰ ἐποικηθεῖ. Τελευταῖα ἐντείνεται ἡ ἔρευνα γιὰ τὸν Ἄρη. Ἀλλὰ καὶ αὐτὸς πέραν τοῦ ὅτι δὲν εἶναι κοντὰ –θὰ εἶναι ἕνα δύσκολο ταξίδι στὸ διάστημα 650 ἕως 916 ἡμερῶν–, δὲν ἔχει στοιχεῖα ποὺ νὰ ἐπιτρέπουν τὴ ζωὴ σὲ αὐτόν. Τὸ 96% τῆς ἀτμόσφαιράς του ἀποτελεῖται ἀπὸ διοξείδιο τοῦ ἄνθρακα, κάτι ἀπαγορευτικὸ γιὰ τὴ ζωὴ τοῦ ἀνθρώπου. Ἐπὶ πλέον ἔχει τὸ ἕνα τρίτο τῆς βαρύτητας τῆς γῆς, οἱ θερμοκρασίες κυμαίνονται ἀπὸ +20 ἕως –143 βαθμοὺς Κελσίου καὶ ἡ ἐπιφάνειά του δὲν προστατεύεται ἀπὸ τὶς ἡλιακὲς ἐκρήξεις καὶ ἑπομένως ἀκτινοβολία ὑψηλῶν ἐνεργειῶν φτάνει ἀνεμπόδιστη στὴν ἐπιφάνεια τοῦ πλανήτη. Κατὰ τὸν Σταμάτη Κριμιζὴ ἡ ἀποστολὴ μὲ ἀνθρώπινο πλήρωμα στὸν Ἄρη θὰ πραγματοποιηθεῖ στὰ ἑπόμενα 20-30 χρόνια, ἀλλὰ θὰ ἔχει τὰ χαρακτηριστικὰ ἔρευνας, καθὼς κάτι διαφορετικὸ θὰ ἦταν ἀπαγορευτικὸ λόγῳ τῶν ἐκεῖ συνθηκῶν.
.         Ἡ ἀλήθεια εἶναι πὼς εἴμαστε μόνοι ἢ ἀπομονωμένοι στὸ διάστημα. Τὰ ἀστέρια τοῦ ἡλιακοῦ μας συστήματος δὲν μποροῦν νὰ κατοικηθοῦν καὶ τὰ ἄλλα ἀστέρια βρίσκονται σὲ ἀποστάσεις ποὺ τὰ καθιστοῦν ἀπρόσιτα γιὰ τὸν ἄνθρωπο. Νὰ σημειωθεῖ ὅτι ἐπιστήμονες ἔχουν ἐπισημάνει τὸ βασικό, πὼς τὰ διαστημικὰ ταξίδια προκαλοῦν ποικίλα προβλήματα στὰ ζωτικὰ ὄργανα τοῦ ἀνθρώπου.
.         Ἀφοῦ λοιπὸν ἡ ἀλήθεια εἶναι πὼς εἴμαστε ἀπομονωμένοι καὶ ἐποικισμὸς δὲν μπορεῖ νὰ γίνει σὲ κοντινούς μας πλανῆτες πρὸς τί ἡ προπαγάνδα περὶ τοῦ ἀντιθέτου καὶ γιατί οἱ τεράστιες δαπάνες γιὰ μία χίμαιρα; Μία ἐξήγηση εἶναι πὼς στὸ DNA τοῦ ἀνθρώπου εἶναι ἡ ἔρευνα καὶ ἑπομένως καὶ ἡ ἐξερεύνηση τοῦ διαστήματος. Μία ἄλλη εἶναι ὅτι ψυχολογικὰ εἶναι ἀβάστακτη στοὺς ἀνθρώπους ἡ ἰδέα πὼς εἶναι μόνοι πάνω σὲ ἕνα πολὺ μικρὸ πλανήτη τοῦ τεράστιου σύμπαντος. Μία τρίτη εἶναι ἡ ἀρρωστημένη νοοτροπία κάποιων πλουσίων ἀνθρώπων καὶ κρατῶν. Ὅπως φτιάχνουν ἀντιπυρηνικὰ καταφύγια, γιὰ νὰ γλυτώσουν ἀπὸ ἕναν πυρηνικὸ παγκόσμιο πόλεμο, ἔτσι ἐπιθυμοῦν νὰ ἔχουν μία προοπτικὴ ἐποικισμοῦ ἑνὸς πλανήτη σὲ περίπτωση ποὺ ἡ Γῆ καταστραφεῖ… Μία ἀκόμη εἶναι ὅτι ἡ πλάνη συντηρεῖται ἀπὸ ὁρισμένα ἰσχυρὰ κράτη, γιὰ λόγους γοήτρου καὶ ἐπιδείξεως ἰσχύος.
.         Μερικοὶ ἰσχυρίζονται ὅτι ὅπως ὁ ἄνθρωπος τοῦ Μεσαίωνα καὶ τῆς Ἀναγέννησης δὲν μποροῦσε νὰ προβλέψει τὸν ἐποικισμὸ τῆς Ἀμερικῆς καὶ τὴ σημερινὴ τεχνολογικὴ ἐξέλιξη ἔτσι καὶ ὁ σημερινὸς ἄνθρωπος δὲν μπορεῖ νὰ ἔχει γνώση πῶς θὰ ἐξελιχθεῖ ἡ τεχνολογία στὶς προσεχεῖς ἐκατονταετίες… Ἡ ἀλήθεια εἶναι πὼς ὅλες οἱ ἀνακαλύψεις καὶ ἡ καταπληκτικὴ ἀνάπτυξη τῆς τεχνολογίας ἔγιναν πάνω στὸν πλανήτη μας καὶ σὲ αὐτὸν θὰ συνεχίσουν νὰ ἀναπτύσσονται. Τὰ ὅρια τῆς ἐπιστήμης καὶ τῆς τεχνολογίας περιορίζονται στὴ Γῆ. Αὐτὴ τὴν διαχρονικὴ ἀλήθεια ὀφείλουν νὰ ὁμολογήσουν οἱ ἐπιστήμονες, ἂν ἔχουν αὐτογνωσία καὶ ταπεινοφροσύνη καὶ ἂν ἀγαποῦν τὸν ἄνθρωπο καὶ τὸ περιβάλλον του.
.         Ἡ ἀλήθεια θὰ ἔκανε καλὸ στὴ ζωὴ τῶν ἀνθρώπων. Ὁ Σταμάτης Κριμιζὴς εἶπε χαρακτηριστικὰ στὴν «Καθημερινή»: «Στὴν πραγματικότητα ἐὰν ἡ ἀνθρωπότητα δὲν συντηρήσει τὴ Γῆ, τὸ ὁποῖο εἶναι τὸ μόνο διαστημόπλοιο ποὺ διαθέτουμε, ἐὰν τὸ καταστρέψουμε, δὲν ὑπάρχει σωτήρια λέμβος ποὺ θὰ μᾶς μεταφέρει κάπου μακριά. Δὲν ἔχουμε καμία διαστημικὴ κιβωτὸ τοῦ Νῶε γιὰ νὰ μᾶς σώσει». Στὴ Γῆ ὁ ἄνθρωπος ζεῖ καὶ ἔχει τὴν εὐθύνη τῆς ὕπαρξής του.-

, ,

Σχολιάστε

ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΗ Η ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΗ!

νθρωπότητα θ φέρει τν ρμαγεδώνα στν πλανήτη Γ

ΕΙΣ. ΣΧ. «ΧΡ. ΒΙΒΛ»: Ἡ ἄπληστη, αὐτόνομη καὶ ἀντίΧριστη ἀνθρωπότητα!

.          Οἱ ἀνθρώπινες δραστηριότητες ὠθοῦν πλέον τὸν πλανήτη μας σὲ μία «ζώνη κινδύνου», παραβαίνοντας πολλὰ ἀπὸ τὰ περιβαλλοντικὰ ὅρια ἀσφαλείας, προειδοποιεῖ μία νέα ἐπιστημονικὴ μελέτη ἀπὸ 18 κορυφαίους ἐπιστήμονες. Παράλληλα, μία ἄλλη ὁμάδα ἐπιστημόνων, μετὰ ἀπὸ ἔντονο διάλογο ἐπὶ τοῦ θέματος, κατέληξε στὸ συμπέρασμα ὅτι ἡ Γῆ εἰσῆλθε σὲ μία νέα γεωλογικὴ ἐποχή, τὴν Ἀνθρωπόκαινο, μετὰ τὸ 1945 καὶ τὴν πρώτη χρήση τῆς ἀτομικῆς βόμβας. Τὸ κοινὸ μήνυμα τῶν ἐπιστημόνων εἶναι ὅτι ὁ ἄνθρωπος μπορεῖ πλέον νὰ διαμορφώνει τὸν πλανήτη μας κατὰ τὰ «γοῦστα» του (ἢ τὰ «βίτσια» του) – καὶ αὐτὸ ἐγκυμονεῖ σοβαροὺς κινδύνους.
.          Ἡ πρώτη μελέτη, ποὺ δημοσιεύτηκε στὸ κορυφαῖο περιοδικὸ “Science”, σύμφωνα μὲ τὸ πρακτορεῖο Reuters, ἐπισημαίνει ὅτι σὲ τέσσερα «μέτωπα» (κλιματικὴ ἀλλαγή, ἀπώλεια βιοποικιλότητας, ἀλλαγὲς στὴ χρήση γῆς καὶ ἀλλαγὲς στοὺς βιογεωχημικοὺς κύκλους κυρίως λόγῳ τῶν πολλῶν λιπασμάτων), οἱ ἀνθρώπινες παρεμβάσεις καὶ ἐπεμβάσεις ἔχουν ἀλλάξει καθοριστικὰ τὸν τρόπο ποὺ λειτουργεῖ ἡ Γῆ.
.          Αὐτὲς οἱ ἀλλαγὲς δροῦν ἀποσταθεροποιητικὰ γιὰ τὶς πολύπλοκες σχέσεις ἀλληλεπίδρασης μεταξὺ ἀνθρώπων, ζώων, ὠκεανῶν, ξηρᾶς καὶ ἀτμόσφαιρας. Ἡ ὑπέρβαση τῶν ὁρίων ἀσφαλείας κάνει τὸν πλανήτη μας λιγότερο φιλόξενο γιὰ ζωή, ἐπιδεινώνει τὴ φτώχεια καὶ χειροτερεύει γενικότερα τὴν ποιότητα ζωῆς, ὅπως τονίζουν οἱ ἐπιστήμονες. «Γιὰ πρώτη φορὰ στὴν ἀνθρώπινη ἱστορία πρέπει νὰ ἀντιμετωπίσουμε τὸν κίνδυνο ἀποσταθεροποίησης ὅλου τοῦ πλανήτη», δήλωσε ἕνας ἀπὸ τοὺς ἐρευνητές, ὁ καθηγητὴς περιβαλλοντικῆς ἐπιστήμης τοῦ Πανεπιστημίου τῆς Στοκχόλμης Γιόχαν Ρόκστρομ. Μία νότα αἰσιοδοξίας στὴ νέα μελέτη εἶναι ἡ διαπίστωση ὅτι ἡ ἀνθρωπότητα δὲν ἔχει ἀκόμη περάσει τὰ ὅρια ἀσφαλείας σὲ πέντε ἄλλα ζωτικὰ «μέτωπα» (καταστροφὴ ὄζοντος, ὀξίνιση ὠκεανῶν, χρήση γλυκοῦ νεροῦ, ἀέριοι σωματιδιακοὶ ρύποι καὶ χημικὴ ρύπανση). Ὅσα περισσότερα ὅρια ἀσφαλείας καταπατοῦνται, τόσο αὐξάνει ἡ ἀβεβαιότητα γιὰ τὴν τύχη τοῦ πλανήτη.
.          Ἀπὸ ὅλα αὐτὰ τὰ «σύνορα» ποὺ ἤδη ἔχει διασχίσει ἡ ἀνθρωπότητα, οἱ ἐπιστήμονες κρίνουν ὡς πιὸ σοβαρὴ τὴν κλιματικὴ ἀλλαγή. «Βρισκόμαστε στὸ σημεῖο ποὺ μπορεῖ νὰ δοῦμε ἀπότομες καὶ μὴ ἀναστρέψιμες ἀλλαγὲς στὸ κλίμα», προειδοποίησε ὁ Ρόκστρομ. Ἂν καὶ οἱ τιμὲς τῶν τροφίμων καὶ τῶν πρώτων ὑλῶν πέφτουν ἐσχάτως, οἱ ἐπιστήμονες τονίζουν ὅτι δὲν δικαιολογεῖται κανένας ἐφησυχασμὸς γιὰ τὸ μέλλον. «Ἐπειδὴ δὲν βλέπουμε τὴν καταστροφὴ σήμερα, δὲν σημαίνει πὼς δὲν ὑποβάλουμε τὴν ἀνθρωπότητα σὲ μία διαδικασία ποὺ μπορεῖ νὰ ὁδηγήσει σὲ καταστροφικὲς συνέπειες στὸν ἑπόμενο αἰώνα», δήλωσε ὁ σουηδὸς ἐπιστήμονας.

Ἀνθρωπόκαινος (Σημ. «ΧΡ. ΒΙΒΛ.» χωρὶς ὅμως ΚΑΙΝΟΥΣ ἀνθρώπους!)

.          Ἡ ἔναρξη τῆς ἀτομικῆς ἐποχῆς στὰ μέσα τῆς δεκαετίας τοῦ 1950 ὄχι μόνο τερμάτισε τὸν Β´ Παγκόσμιο Πόλεμο, ἀλλὰ σηματοδότησε τὴν ἔναρξη τῆς λεγόμενης «Μεγάλης Ἐπιτάχυνσης», ὅσον ἀφορᾶ στὶς συνέπειες τῆς ἀνθρώπινης δραστηριότητας στὴ Γῆ. Ἔτσι, δικαιολογεῖται νὰ ἀποτελέσει τὸ ὁρόσημο ποὺ ἐγκαινίασε μία νέα γεωλογικὴ ἐποχή, τὴν Ἀνθρωπόκαινο (ὄρο ποὺ πρότεινε πρὶν 15 χρόνια ὁ νομπελίστας χημικός τῆς ἀτμόσφαιρας Πὸλ Κροῦτζεν).
.          Ἡ παγκόσμια ἐπιστημονικὴ κοινότητα τῶν γεωλόγων δὲν ἔχει λάβει ἀκόμη τὴν ὁριστικὴ ἀπόφαση νὰ ὁρίσει τὴν Ἀνθρωπόκαινο ὡς διάδοχο τῆς τωρινῆς Ὁλοκαίνου περιόδου, ποὺ ἄρχισε πρὶν ἀπὸ περίπου 12.000 χρόνια μετὰ τὴ λήξη τῆς τελευταίας ἐποχῆς τῶν παγετώνων. Ὅμως ἡ 26μελὴς ἁρμόδια ἐπιστημονικὴ ὁμάδα τῆς Διεθνοῦς Ἐπιτροπῆς Στρωματογραφίας (ποὺ καθορίζει καὶ «βαφτίζει» τὶς μακρὲς γεωλογικὲς περιόδους), μὲ ἐπικεφαλῆς τὸν καθηγητὴ γεωλογίας Γιὰν Ζαλάσιεβιτς τοῦ βρετανικοῦ Πανεπιστημίου Λέστερ, εἰσηγεῖται ὅτι στὶς 16 Ἰουλίου 1945, ὅταν ἔγινε ἡ πρώτη πυρηνικὴ δοκιμὴ στὸ Νέο Μεξικό, μία νέα ἐποχὴ ἄρχισε στὴ Γῆ.
.          Ἡ ραγδαία βιομηχανικὴ καὶ τεχνολογικὴ ἀνάπτυξη ποὺ ἀκολούθησε, ἐπιβεβαίωσε τὴν ἐπικράτηση μίας νέας ἐποχῆς, ἡ ὁποία ἔχει πιὰ ἀφήσει ἀμετάκλητα τὰ «σημάδια» της πάνω στὴ γεώσφαιρα καὶ στὴ βιόσφαιρα (πλαστικά, ρύπανση, ἀποψίλωση, ὑπερθέρμανση κ.α.).
.          Ἐναλλακτικά, ἔχει προταθεῖ ὅτι ἡ Ἀνθρωπόκαινος ξεκίνησε μὲ τὴν ἀρχὴ τῆς γεωργίας πρὶν περίπου 10.000 χρόνια ἢ μὲ τὴν ἔναρξη τῆς βιομηχανικῆς ἐπανάστασης μετὰ τὸ 1750. Ὅμως ἐπιστήμονες κλίνουν ὑπὲρ τῆς ἐμφάνισης τῆς πυρηνικῆς «ἐποχῆς τοῦ ἀτόμου» ὡς τοῦ ὁρόσημου γιὰ τὴν ἔναρξη τῆς Ἀνθρωποκαίνου.
.          Στὸ γεωλογικὸ παρελθόν, οἱ περίοδοι ἔχουν χωριστεῖ μεταξύ τους ἀπὸ σημαντικὰ ὁρόσημα, συχνὰ καταστροφικοῦ τύπου, ὅπως ἡ ἔκρηξη σοῦπερ-ἡφαιστείων ἢ ἡ ἐξαφάνιση τῶν δεινοσαύρων ἀπὸ πτώση μεγάλου ἀστεροειδοῦς. Ἡ ρίψη ἀτομικῶν βομβῶν θεωρεῖται ἕνα ἀνάλογης σημασίας συμβάν, σὲ συνδυασμὸ μὲ τὴν μεταπολεμικὴ οἰκονομικὴ-παραγωγικὴ-τεχνολογικὴ «ἔκρηξη».
.          Τελικά, σύμφωνα μὲ τὸ πρακτορεῖο Ρόιτερς καὶ τὴ βρετανικὴ «Ἰντιπέντεντ», ἡ ἀνθρωπότητα ἀπέκτησε τόση δύναμη, δήλωσε ὁ καθηγητὴς Γουὶλ Στέφεν τοῦ Διεθνοῦς Προγράμματος Γεώσφαιρας-Βιόσφαιρας στὴ Στοκχόλμη, ποὺ μετατράπηκε σὲ μία γεωλογικὴ δύναμη, στὸν βασικὸ κινητήριο «μοχλὸ» γιὰ τὶς ἀλλαγὲς στὸν πλανήτη μας.
.          Οἱ ἐπιστήμονες, ποὺ ἔκαναν τὶς σχετικὲς δημοσιεύσεις στὰ περιοδικὰ “Anthropocene Review” καὶ “Quaternary International”, θὰ παρουσιάσουν τὰ εὐρήματά τους τὴν ἑπόμενη ἑβδομάδα στὸ Παγκόσμιο Οἰκονομικὸ Φόρουμ τοῦ Νταβὸς (21-24 Ἰανουαρίου).

ΠΗΓΗ: HuffPost Greece Μὲ πληροφορίες ἀπὸ ΑΠΕ-ΜΠΕ

, ,

Σχολιάστε

ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΚΗ ΜΑΓΝΗΤΟΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ ΤΗΣ ΓΗΣ

ντυπωσιακ βίντεο καταγράφει τν περιστροφ τς γῆς
Στὸν Διεθνῆ Διαστημικὸ Σταθμὸ τοποθετήθηκε ἡ κάμερα

.         Ἕνα ἐντυπωσιακὸ βίντεο ἀπὸ τὴν περιστροφὴ τῆς γῆς κατέγραψαν τὰ μέλη τοῦ πληρώματος τοῦ Διεθνοῦς Διαστημικοῦ Σταθμοῦ. Παρακολουθώντας κανεὶς τὸ βίντεο μπορεῖ νὰ διακρίνει ὁλόκληρες πολιτεῖες νὰ προβάλλουν μέσα ἀπὸ τὰ σύννεφα, καθὼς καὶ ἑκατομμύρια φῶτα νὰ λαμπιρίζουν.
.        Ἰδιαίτερα ἐντυπωσιακὴ ὅμως εἶναι καὶ ἡ εἰκόνα ἀπὸ ἀστραπὲς στὴν κεντρικὴ Ἀμερική. Ἡ κατασκευὴ τοῦ Διεθνοῦς Διαστημικοῦ Σταθμοῦ, ποὺ χρηματοδοτήθηκε ἀπὸ 16 κράτη, κόστισε 100 δισεκατομμύρια δολάρια καὶ ὁλοκληρώθηκε φέτος μετὰ ἀπὸ μία δεκαετία. Μέχρι στιγμῆς ἔχει διανύσει 1.5 δισεκατομμύρια μίλια ὅσο εἶναι δηλαδὴ ἕνα ταξίδι μέχρι τὸν ἥλιο μετ’ ἐπιστροφῆς ἐπὶ ὀκτὼ φορές.

 ΠΗΓΗ: newsbeast.gr

,

Σχολιάστε

Η “ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΗΣ ΥΠΕΡΘΕΡΜΑΝΣΕΩΣ” ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΙ ΤΙΣ ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ

«Εἶναι ἐγωιστικὸ νὰ κάνεις περισσότερα ἀπὸ 2 παιδιά»,
λέει οἰκολογικὸ think tank στὴν Μ. Βρετανία

ΕΙΣ. ΣΧΟΛΙA «ΧΡ. ΒΙΒΛΙΟΓΡ.»:
.    Α. Αὐτοὶ οἱ οἰκολόγοι “θινκιτάνκηδες ἆραγε ποῦ ἔμαθαν περὶ ἐγωισμοῦ; Γιατί ἆραγε εἶναι μειωτικὸς καὶ ἀπαξιωτικὸς ὁ χαρακτηρισμὸς «ἐγωιστικό»; Ἀπὸ ποῦ ἆραγε ἀντλεῖται τὸ (κακὸ) περιεχόμενο τοῦ “ἐγωισμοῦ”, ὥστε νὰ οἰκοδομεῖται τὸ ἠθικολογικὸ κατασκεύασμα τῆς ἀνωτέρω ἀποφάνσεως;
.    Β. Διαβάζοντας τὸ κατωτέρω δημοσίευμα ἀντιλαμβάνεται ὁ καλόπιστος ἀναγνώστης ὅτι οἱ Πύλες τῆς Κολάσεως ἔχουν ἀνοίξει. Καὶ ΚΑΤΑΠΙΝΟΥΝ ΚΥΡΙΟΛΕΚΤΙΚΩΣ τοὺς ἀνθρώπους. Διαβάστε καὶ θὰ καταλάβετε τὴν δαιμονικὴ νεοεποχήτικη ἠθικολογία.

.       Τὸ νὰ ἔχεις περισσότερα ἀπὸ δύο παιδιὰ εἶναι ἐγωιστικό; Τὸ μέλλον τοῦ πλανήτου σπάνια παίζει κάποιο ρόλο στὸν σχεδιασμὸ μιᾶς οἰκογένειας, ἀλλὰ αὐτὸ πρέπει νὰ ἀλλάξει, λένε ἐκπρόσωποι ὁμάδος περιβαλλοντικῆς ἐκστρατείας. Οἱ γονεῖς ποὺ ἔχουν περισσότερα ἀπὸ δύο παιδιὰ εἶναι «ἀνεύθυνοι», γιατί ἐπιβάλλουν ἕνα δυσβάσταχτο φορτίο στοὺς πόρους καὶ αὐξάνουν τὴν ζημία στὰ οἰκοσυστήματα, λέει ὁ ἐπικεφαλῆς τῆς πράσινης ἐκστρατείας.
.       συγκράτηση τς αὐξήσεως το πληθυσμο μέσῳ τς ντισυλλήψεως πρέπει νὰ διαδραματίσει ρόλο στὴν καταπολέμηση τῆς ὑπερθερμάνσεως τοῦ πλανήτου, ὑποστηρίζει ὁ Jonathon Porritt. [ΣΧΟΛΙΟ «ΧΡ. ΒΙΒΛΙΟΓΡ.»: Ἰδοὺ πῶς ἡ “κοσμικὴ λογικὴ” εἶναι φορέας θανάτου, μᾶλλον προθάλαμος τῆς Κολάσεως]
.       Αὐτὴ τὴν ἑβδομάδα, ἡ ὀργάνωση ‘Optimum Population Trust’ (OPT), τῆς ὁποίας ὁ Porrit εἶναι ἐπικεφαλῆς, ξεκίνησε τὴν online καμπάνια τοῦ “Stop at Two”, γιὰ νὰ ἐνθαρρύνει τὰ ζευγάρια νὰ περιορίσουν τὸ μέγεθος τῆς οἰκογένειάς τους. (Σχόλιο ΚOK. ΟYΡ.: Τὸ OPT ποὺ ὀνομάζεται καὶ ‘Population Matters’, εἶναι ἕνα βρετανικὸ think tank ποὺ ἱδρύθηκε τὸ 1991 ἀπὸ τὸν David Willey καὶ ἀσχολεῖται μὲ θέματα περιβάλλοντος, αὔξησης τοῦ πληθυσμοῦ, κλιματικῶν ἀλλαγῶν, βιοποικιλότητας κλπ. Στὴν λίστα μὲ τοὺς ‘ὑποστηρικτὲς’ εἶναι καὶ ὁ Dr James Lovelock, ἐπιστήμονας καὶ περιβαλλοντολόγος, γνωστὸς γιὰ τὴν θεωρία του περὶ «Γαίας», ὅτι ἡ Γῆ δηλαδή, εἶναι ἕνας ζωντανὸς ὀργανισμός. Ἔχει γράψει καὶ τὸ βιβλίο ‘The Revenge of Gaia’, δηλ. ‘Η Ἐκδίκηση τῆς Γαίας’).
.       Ὁ Porritt εἶπε νωρίτερα αὐτὸ τὸ μήνα: «Νομίζω ὅτι θὰ συνεχίσουμε τὸ ἔργο μας πάνω στὴν θέση μας ποὺ λέει ὅτι ὅσοι ἔχουν περισσότερα ἀπὸ δύο παιδιὰ εἶναι ἀνεύθυνοι». Δὲν εἶναι ὑπὲρ ἑνὸς ὑποχρεωτικοῦ ὁρίου, ἀλλὰ δήλωσε στὸ BBC ὅτι τὰ ζευγάρια θὰ πρέπει νὰ «συνδέσουν τὶς ἀνησυχίες τοὺς σχετικὰ μὲ τὸ φυσικὸ περιβάλλον μὲ τὶς ἀποφάσεις τους ὡς μελλοντικοὶ γονεῖς». «Κάθε πιπλέον νθρωπος αξάνει τ βάρος σ ατν τν πλανήτη πο γίνεται λο κα πιὸ νυπόφορος», λέει ὁ Porritt, ὁ ὁποῖος διευθύνει τὴν Ἐπιτροπὴ τῆς Ἀειφόρου Ἀναπτύξεως τῆς κυβερνήσεως.
.       Κάθε ἐπιπλέον ἄτομο στὸ Ἡνωμένο Βασίλειο, ἐκπέμπει περίπου 11 τόνους διοξειδίου τοῦ ἄνθρακα ἐτησίως, ὑποστηρίζει, ἀλλὰ προειδοποιεῖ ὅτι τὸ θέμα τοῦ πληθυσμοῦ εἶναι ἕνα θέμα ποὺ ἀκόμη καὶ ὁρισμένοι περιβαλλοντολόγοι πιστεύουν ὅτι εἶναι πολὺ ἀμφιλεγόμενο γιὰ νὰ τὸ συζητήσουν.
.       Τὸ συνολικὸ ποσοστὸ γονιμότητας στὸ Ἡνωμένο Βασίλειο ἔφτασε στὸ 1,90 παιδιὰ ἀνὰ γυναίκα τὸ 2007. Ἡ γονιμότητα στὸ Ἡνωμένο βασίλειο δὲν εἶχε φτάσει σὲ αὐτὸ τὸ ὕψος ἀπὸ τὸ 1980, σύμφωνα μὲ τὴν Ἐθνικὴ Στατιστικὴ Ὑπηρεσία (Σχόλιο ΚOK. ΟYΡ.: Δὲν λέει ἐδῶ τὸ ἄρθρο τοῦ BBC, ὅτι ἡ αὔξηση αὐτὴ ὀφείλεται στὰ ὑψηλὰ ποσοστὰ γεννήσεων μεταξὺ τῶν μεταναστῶν στὴν Βρετανία καὶ κυρίως ἐκείνων ποὺ προέρχονται ἀπὸ μουσουλμανικὲς χῶρες.)
.       Ὁ πληθυσμὸς τοῦ Ἡνωμένου Βασιλείου καὶ μόνο ἀναμένεται νὰ αὐξηθεῖ ἀπὸ 61 ἑκατομμύρια στὰ 77 ἑκατομμύρια μέχρι τὸ 2051, ἀλλὰ ἡ OPT πιστεύει ὅτι μακροπρόθεσμα τὸ βιώσιμο ἐπίπεδο τοῦ πληθυσμοῦ τοῦ Ἡνωμένου Βασιλείου πρέπει νὰ εἶναι κατώτερο τῶν 30 ἑκατομμυρίων.
.       «Ὅσα περισσότερα ζευγάρια ἀποφασίσουν νὰ ἔχουν μόνο ἕνα ἢ δύο παιδιά, ἢ ἀκόμα καὶ νὰ παραμείνουν ἄτεκνα, τόσο περισσότερο μπορεῖ νὰ ἀνακουφίσουν τὴν πίεση στὴν ραγδαία ἐπιδείνωση τῶν οἰκοσυστημάτων καὶ τὴν μείωση τῆς ζήτησης γιὰ ἐνέργεια καὶ τρόφιμα», λέει ὁ ὑπεύθυνος πολιτικῆς Rosamund McDougall.
.       Ἂν οἱ γυναῖκες στὸ Ἡνωμένο Βασίλειο, σταματοῦσαν στὰ δύο παιδιά, αὐτὸ θὰ μείωνε τὶς προβλέψεις τοῦ πληθυσμοῦ τοῦ Ἡνωμένου Βασιλείου κατὰ περίπου ἑπτὰ ἑκατομμύρια μέχρι τὸ 2050, προτείνει ἡ OPT.
.       Ἀλλὰ γιὰ τὴν μητέρα τῶν πέντε παιδιῶν, Rosie Whitehouse, τὰ οἰκολογικὰ θέματα, δὲν παίζουν ρόλο στὴν ἀπόφασή της ὅπως καὶ τοῦ συζύγου της νὰ ἔχει μία μεγάλη οἰκογένεια.
.       «Ἡ ζωὴ δὲν εἶναι τόσο ἁπλή», λέει ἡ Whitehouse, πρώην δημοσιογράφος. «Γιὰ τὶς περισσότερες γυναῖκες τὸ περιβάλλον δὲν παίζει κάποιο ρόλο. Ἔκανα προγράμματα γιὰ τὴν ὑπερθέρμανση τοῦ πλανήτη, ὅταν ἔμεινα ἔγκυος στὸν πρῶτο γιό μου, ὁ ὁποῖος εἶναι τώρα 20 ἐτῶν, καὶ δὲν μπῆκαν τέτοιες σκέψεις στὸ μυαλό μου», λέει, ἂν καὶ μπορεῖ νὰ καταλάβει γιατί ὁ Porritt θεωρεῖ δικαιολογημένο νὰ θέτει αὐτὸ τὸ ζήτημα. «Δὲν σκεφτόμουν τὰ χρήματα καὶ οὔτε τί ἐπρόκειτο νὰ κοστίσει. Εἶχα ἀκριβῶς αὐτὴ τὴ ρομαντικὴ ἰδέα», λέει.
.       Ἡ Whitehouse, 47 ἐτῶν, ἡ ὁποία ἐργάζεται σὲ πλήρη ἀπασχόληση καὶ ζεῖ στὸ Λονδίνο, ἀναρωτιέται κατὰ πόσο οἱ μεγαλύτερες οἰκογένειες ὁπωσδήποτε κάνουν μεγαλύτερη ἐπιβάρυνση στὸ περιβάλλον. «Τὰ χρήματα εἶναι σημαντικά, γιὰ αὐτὸ μὴν ἀγοράζετε ἕτοιμα γεύματα. Μαγείρευα καζάνια σούπας».
.       Καὶ ἀκριβῶς ἐπειδὴ ἔχεις πέντε παιδιὰ «αὐτὸ δὲν σημαίνει ὅτι ἔχεις πέντε φορὲς τὸ ποσοστὸ τῶν πλαστικῶν παιχνιδιῶν», λέει. «Ἁπλὰ πρέπει νὰ ποῦμε “ὄχι ἄλλα”». Ἔχει τέσσερα παιδιά, ἐξακολουθεῖ νὰ ζεῖ στὸ σπίτι μὲ τὰ ἡλικίας 18, 15 ἐτῶν παιδιὰ καὶ τὰ δίδυμα ἡλικίας 10 ἐτῶν καὶ λέει ὅτι εἶναι περιβαλλοντικὰ εὐαισθητοποιημένα. Ἀλλὰ δὲν πιστεύει ὅτι τὰ οἰκολογικὰ θέματα θὰ εἶναι τὸ πρωταρχικὸ μέλημα τῆς κόρης της, ὅταν θὰ ἔρθει ἡ στιγμὴ γιὰ νὰ σκεφτεῖ νὰ δημιουργήσει οἰκογένεια. «Ἡ ἐγκυμοσύνη εἶναι κάτι προσωπικό, ἐσωτερικό. Εἶναι μία δική σου στιγμή, εἰδικὰ ὅταν τὸ πρωτομαθαίνεις», λέει.
.       Εἶναι μία συναισθηματικὴ ἠχὼ σύμφωνα μὲ τὴ μητέρα τριῶν παιδιῶν Siobhan Freegard, ποὺ λέει ὅτι τὰ περιβαλλοντικὰ ζητήματα δὲν ἀπασχολοῦν τὰ ζευγάρια, ὅταν σκέφτονται πόσα παιδιὰ θέλουν.
.       «Ἐὰν κάνατε μία δημοσκόπηση στὶς μαμάδες καὶ τοὺς ζήτούσατε νὰ ποῦν 10 λόγους γιὰ τοὺς ὁποίους δὲν θὰ ἤθελαν περισσότερα παιδιά, ἡ λίστα θὰ περιελάμβανε χρήματα, ἄγρυπνες νύχτες καὶ ἐντάσεις στὶς σχέσεις», λέει ἡ Freegard, στὸν ἱστοχῶρο Netmums γιὰ γονεῖς.
.       Ὁ μέσος ὅρος τοῦ συνολικοῦ κόστους τῆς ἀνατροφῆς ἑνὸς παιδιοῦ ἀπὸ τὴν γέννηση μέχρι τὴν ἡλικία τῶν 21 εἶναι περίπου £ 193.000, σύμφωνα μὲ ἔρευνα ἀπὸ τὴν ἀσφάλεια Liverpool Victoria.
.       Ἡ κα Freegard λέει ὅτι εἶναι «τρέλα» νὰ σκεφτεῖ κάποιος τὶς ἐπιπτώσεις στὸ περιβάλλον σὰν ἕνα ἀκόμα στοιχεῖο στὴν διαδικασία τοῦ οἰκογενειακοῦ προγραμματισμοῦ. Ἔχει δύο γιούς, ἡλικίας 12 ἐτῶν καὶ 6 ἐτῶν, καὶ μία κόρη 9 ἐτῶν. Μὲ τὴν γέννησή της, ἔνιωσε ὅτι ἦταν μία ὁλοκληρωμένη οἰκογένεια, ἂν καὶ ἡ ἀνατροφὴ τῶν τριῶν παιδιῶν δὲν ἦταν εὔκολη: «Ἦταν κάπως ἀναστάτωση καὶ ἔχασα τὸν ἔλεγχο, ἀλλὰ μὲ τὴν καλὴ ἔννοια”. Καὶ καθὼς προέρχεται ἀπὸ πενταμελῆ οἰκογένεια, ἐκθειάζει τὶς ἀρετὲς μιᾶς μεγάλης οἰκογένειας, ὅπως γιὰ παράδειγμα μὲ τὰ ἀδέλφια νὰ μοιράζονται τὴν φροντίδα τῶν γονιῶν. «Τὸ θέμα εἶναι νὰ ἔχεις κάποια ὑποστήριξη καὶ νὰ μοιράζεσαι τὸ φορτίο. Ἤθελα νὰ τὸ μεταφέρω αὐτὸ καὶ στὰ δικά μου παιδιά».

ΠΗΓΗ: «ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΟΥΡΑΝΟΣ»

, , , , ,

Σχολιάστε

ΚΡΑΤΟΣ …ΑΡΟΥΡΑΙΩΝ

ΣΧΟΛΙΟΝ «ΧΡ. ΒΙΒΛ.»: Πάντα εὐθύβολες οἱ ἐπισημάνσεις τοῦ Δημ. Νατσιοῦ. Τὸ σημερινό του ἄρθρο μᾶς… προσγειώνει στὴν ἄρουρα. Ἐπειδὴ τὴν ἐγκαταλείψαμε, ἀπωλέσαμε μεγάλα κεφάλαια τῆς ψυχῆς μας. Καὶ  μεταβληθήκαμε σὲ …ἀρουραίους. Μὲ φυσικὸ ἐπακόλουθο καὶ τὸ ἑλληνικὸ κράτος νὰ εἶναι ἄχθος ἀρούρης !

 Κράτος… ἄχθος ἀρούρης
τοῦ Δημήτρη Νατσιοῦ

 .         Οἱ διακοπές, ἡ ἠρεμία τῶν πασχαλινῶν ἡμερῶν, προσφέρονται καὶ γιὰ τὴν ἐνασχόληση μὲ τὴν σχεδὸν λησμονημένη σήμερα τέχνη τῆς ἀνάγνωσης. Κάποια βιβλία, τὰ ὁποῖα, ἐπειδὴ μᾶς ἐκύκλωσαν, αἱ τοῦ βίου μας ζάλαι καὶ μέριμναι, δὲν πρόλαβαν νὰ ξεφυλλιστοῦν, ἀποσπῶνται ἀπὸ τὸ ράφι τῆς βιβλιοθήκης καί….ἄρχεται ἡ ἀπόλαυση τῆς μελέτης.
.       Εἶχα διαβάσει σὲ μικρότερη ἡλικία, ὅταν πολλὲς φορὲς διαβάζουμε ἀνώριμα, περίπου βουλιμικὰ κάποια βιβλία, τὴν ἐξαίσια πραγματεία τοῦ Ξενοφῶντος μὲ τίτλο «Οἰκονομικός». Ἀνήκει στὴν τετραλογία τῶν φιλοσοφικῶν του ἔργων, ποὺ στρέφονται γύρω ἀπὸ τὴν μορφὴ τοῦ μεγάλου δασκάλου του, τοῦ Σωκράτη. Τὰ ἄλλα τρία τιτλοφοροῦνται «Ἀπομνημονεύματα», «Συμπόσιον» καὶ «Ἀπολογία». Στὸ ἔργο αὐτὸ ὁ μέγας φιλόσοφος ἀναφέρεται κυρίως στὴν γεωργία, σημειώνοντας στὴν εἰσαγωγὴ τοῦ πέμπτου κεφαλαίου ὅτι «ἔοικε γὰρ ἡ ἐπιμέλεια αὐτῆς εἶναι ἅμα τε ἡδυπάθειά τις καὶ οἴκου αὔξησις καὶ σωμάτων ἄσκησις εἰς τὸ δύνασθαι ὅσα ἀνδρὶ ἐλευθέρῳ προσήκει», δηλαδή, ἡ γεωργία εἶναι πηγὴ τέρψεως καὶ τῆς περιουσίας αὔξηση καὶ τοῦ σώματος ἄσκηση, ὥστε νὰ μπορεῖ τὸ σῶμα νὰ κάνει ὅσα ἁρμόζουν σ’ ἕναν ἄνθρωπο ἐλεύθερο, διότι «τῶν σωμάτων θηλυνομένων καὶ αἱ ψυχαὶ πολἀρρωστότεραι γίγνονται». Πρὶν σχολιάσουμε τοὺς λόγους τοῦ προγόνου μας, μία ἀκόμη ἐπίκαιρη παραπομπή. Στὸ ἴδιο κεφάλαιο, στίχος 17, λέει ὁ Σωκράτης. «Καλῶς δὲ κακεῖνος εἶπεν ὃς ἔφη τὴν γεωργίαν τῶν ἄλλων τεχνῶν μητέρα καὶ τροφὸν εἶναι. Εὖ μὲν γὰρ φερομένης τῆς γεωργίας ἔρρωνται καὶ αἱ ἄλλαι τέχναι σχεδόν τι καὶ κατὰ γῆν καὶ κατὰ θάλατταν». Μετάφραση: (Χρησιμοποιῶ τὴν ἔκδοση «Βιβλιοθήκη τῶν Ἑλλήνων). Καὶ ὡραῖος εἶναι ὁ λόγος ἐκείνου ποὺ εἶπε πὼς ἡ γεωργία εἶναι τῶν ἄλλων τεχνῶν μητέρα καὶ τροφός. Διότι, ἂν ἡ γεωργία πάει καλά, καλὰ πηγαίνουν καὶ οἱ ἄλλες τέχνες· ὅπου, ἀντιθέτως, ἡ γῆ, κατ’ ἀνάγκην, μείνει χέρσα, ἐκεῖ σχεδὸν σβήνουν καὶ οἱ ἄλλες τέχνες, στεριανὲς καὶ θαλασσινές».
.       Πᾶμε, τώρα, μία βόλτα σ’ ἕνα μανάβικο τῆς σήμερον.  Τί ἀντικρίζεις; Ντομάτες Βελγίου, πατάτες Αἰγύπτου, κρεμμύδια καὶ λεμόνια Τουρκίας, ἑσπεριδοειδῆ Ἱσπανίας. Γέμισε ὁ τόπος ἀπὸ εἰσαγόμενα φροῦτα. (Δὲν ἐξαιρῶ τά ἄνοστα καὶ ἐπιβλαβῆ πολιτικά). Ἕνας τόπος εὐλογημένος σὰν τὸν δικό μας, «ἡλιοστάλακτος», ἀγκαλιασμένος ἀπὸ θάλασσα – «Θεέ μου πόσο μπλὲ ξοδεύεις γιὰ νὰ μὴν σὲ βλέπουμε», θὰ πεῖ ἐξαίσια ὁ Ἐλύτης- εἶναι δυνατὸν νὰ εἰσάγει ντομάτες; Λιβάδι ἀπέραντο ἡ πατρίδα μας, ὁ καιρός της καλοσυνεύει δύο μῆνες ἐνωρίτερα ἀπὸ τῶν «Εὐρωπαίγων», εἶναι δυνατὸν νὰ μὴ ἔχει ἐπάρκεια σὲ γεωργοκτηνοτροφικὰ ἀγαθά; Ἀντὶ νὰ εἴμαστε τὸ περιβόλι τῆς Εὐρώπης, ἡ γῆ μας εἶναι σχεδὸν ἀμόλυντη λόγῳ τῆς ἀνύπαρκτης βιομηχανίας, καταντήσαμε χερσοτόπι, καταστρέψαμε τὴν γεωργία, τὴν μητέρα τῶν τεχνῶν, κατὰ τὸν Σωκράτη. Ὅλοι οἀνέμπνευστοι μπακαλόγατοι πού, κακῇ τὥρᾳ, κυβέρνησαν τὸν τόπο λὲς καὶ συνωμότησαν γιὰ νὰ διαλύσουν τὴν γεωργία. Ποινικοποίησαν τὴν χειρωναντικἐργασία, ξερίζωσαν τὸν λαἀπὸ τὶς ἑστίες του, τὸν στοίβαξαν στὶς ἀπάνθρωπες τσιμεντουπόλεις, μετέτρεψαν πολλοὺς σἀεροκοπανατζῆδες τοῦ Δημοσίου καὶ …ἰδοὺ τἀποτελέσματα: τρῶμε τὰ σκόρδα καὶ τὰ κρεμμύδια τῶν Τούρκων, καταναλώνουμε τὰ γαλακτοκομικὰ τῶν Ὀλλανδῶν. Καὶ τὰ δικά μας τὰ μοσχοαναθρεμμένα βλαστάρια σπουδάζουν μεταπτυχιακὰ καὶ διδακτορικά, «λιανοπαίδια», θύματα, ἀνίδεα γιὰ τὴν φρίκη ποὺ τοὺς ἀναμένει.
.        Ἂς γνωρίζουμε ὅτι ἡ κατοχὴ γῆς-ἡ ἰδιοκτησία τονώνει τὸ ἐθνικὸ αἴσθημα λόγῳ προσωπικοῦ γοήτρου καὶ ἀλληλεγγύης πρὸς τὴν πατρίδα. Ἡ γῆ γεννᾶ δεσμοὺς ποὺ κινοῦν, ποὺ ἀφυπνίζουν τὸν ἄνθρωπο. Ὅταν μιλᾶμε γιὰ φιλοπατρία, μιλᾶμε καὶ γιὰ ἀγάπη τῆς γῆς, τοῦ χώματος ποὺ μᾶς ἀνέστησε. Τὰ λιοντάρια τοῦ 1940 ἦταν ἀγροτόπαιδα, σκληροτράχηλοι δουλευτάδες τῆς γῆς, πολέμησαν καὶ νίκησαν, γιατί ὑπερασπίζονταν τὀργωμένα χωράφια τους καὄχι τὸν κοπανιστὸ «ἀέρα» τοῦ ρετιρὲ μίας πολυκατοικίας. «Ἡ γῆ» λέει ὁ Σωκράτης, «παρακινεῖ σημαντικὰ τοὺς γεωργοὺς νὰ ὑπερασπίζουν ἔνοπλοι τὴν χώρα, γιατί παράγει τοὺς καρπούς της στὸ ὕπαιθρο, ὥστε νὰ τοὺς παίρνει ἐκεῖνος ποὺ νικᾶ». Εἴδαμε τί ἔγινε κατὰ τὴν γερμανικὴ Κατοχή. Κατέκλεψαν οἱ πρόγονοι τῆς Μέρκελ τὴν παραγωγὴ καὶ ὁ λαός, κακουχούμενος καὶ λιμοκτονῶν, ἀποδεκατίστηκε.
.       «Οὕτω καὶ τἤθη γενναιοτάτους τοὺς αὐτῇ συνόντας ἡ γεωργία ἔοικε παρέχεσθαι». Ἡ γεωργία διαμορφώνει εὐγενέστατο τἦθος τῶν ἀνθρώπων, ποἀπασχολοῦνται μ’ αὐτή. Πλὴν τῆς φιλοπατρίας, ἡ γεωργία ἐξευγενίζει τὸν ἄνθρωπο, τὸν ὁπλίζει μὑπομονή, καρτερία, γενναιότητα. Βλέπει ἄνθρωπος τὸ θαῦμα τῆς κτίσης, ταπεινώνεται, κοπιάζει, μοχθεῖ καί, ὅταν ἔρθει ὁ καρπός, χαίρεται καὶ καμαρώνει. Μία αἰτία τῆς τωρινῆς ἀπιστίας καὶ τῆς ἀλαζονείας εἶναι καἀπομάκρυνσή μας ἀπὸ τὴν γῆ. Μὲς στὶς φωσφορίζουσες τσιμεντουπόλεις θαυμάζουμε τἔργα τῶν χειρῶν μας, τἐφήμερα καὶ πομπώδη, χάσαμε τὰ «καλὰ λίαν» ἔργα τοῦ Θεοῦ. Ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος στὸν λόγο του «Εἰς Ἀνδριάντας» σημειώνει: «Ἅπαν ἀσελγείας εἶδος ἐξελήλαται, πολλὴ δὲ πανταχοἀνθεἡ σωφροσύνη. Τὸ δὲ αἴτιον, ἐπίπονός ἐστιν αὐτοῖς ὁ βίος, καὶ διδασκαλεῖον τῆς ἀρετῆς καὶ τῆς σωφροσύνης ἔχουσι τὴν τῆς γῆς ἐργασίαν καὶ τέχνην μετιόντες, ἣν πρὸ τῶν ἄλλων ἁπασῶν ὁ Θεὸς εἰς τὸν βίον εἰσήγαγε τὸν ἡμέτερον». (ὁμιλ. ΙΘ´, Ι, ΕΠΕ 32, 578). Δηλαδή: «Κάθε εἴδους ἀσέλγειας ἔχει ἀπομακρυνθεῖ καὶ παντοῦ στὶς ἀγροτικὲς περιοχὲς ἀνθεῖ ἡ σωφροσύνη. Καὶ ἡ αἰτία εἶναι ἡ κουραστικὴ ζωὴ τῶν γεωργῶν καὶ ὡς σχολεῖο τῆς ἀρετῆς καὶ τῆς ἁγνότητας ἔχουν τὴν καλλιέργεια τῆς γὴς καὶ ἀσκοῦν τὴν τέχνη, ποὺ ὁ Θεὸς εἰσήγαγε στὴ ζωὴ πρὶν ἀπ’ ὅλες, δηλαδὴ τὴν γεωργία». Ἡ ἐργασία στὸ χωράφι σὲ καταπονεῖ μέν, ἀλλὰ νιώθεις τὴν χαρὰ τῆς ἐργασίας. Ὁ φραπὲς στὰ κηφηνεῖα, ἀπραξία, ἡ νωθρότητα γεννοβολᾶ τοὺς ἀφιονισμένους κουκουλοφόρους πού, κατὰ τὴν βλακώδη κοινοτοπία, ἀμαυρώνουν τὸ λεγόμενο ἑλληνικὸ ποδόσφαιρο. Οἱ νέοι, οἱ πακεταρισμένοι καὶ σιδερωμένοι στὶς μεγαλουπόλεις, οὔτε λέξεις ἔχουν γιὰ νὰ μιλήσουν, οὔτε διακονοῦν τὴν γῆ γιὰ νὰ «πονοῦν» καὶ νὰ συμπονοῦν. Τὰ λεγόμενα «ἐπεισόδια» τοὺς ἐκτονώνουν. Ὅπως στρώσαμε ἔτσι κοιμόμαστε. Σὲ λίγα χρόνια τὴν ἑλληνικὴ γῆ θὰ τὴν δουλεύουν οἱ λαθρομετανάστες. Ἡ γεωργικὴ τέχνη ἐξ ἄλλου, λέει ὁ Σωκράτης, δὲν χρειάζεται πτυχία καὶ «ἡ γῆ, τὸ ξέρουν ὅλοι, εὐεργετεῖ ὅσους τὴν εὐεργετοῦν». (20,14). Ὁ μόνος ποὺ κατανόησε τὴν σημασία τῆς γεωργίας καὶ ἐργάστηκε μὲ ἀποστολικὸ ζῆλο γιὰ τὴν προαγωγή της ἦταν ὁ Ἰωάννης Καποδίστριας. Εἶναι νομίζω περιττὴ ἡ ἀπαρίθμηση τῶν ἐπιτευγμάτων του.
.       Δὲν θὰ μποροῦσε νἀπουσιάζει ἡ διὰ βίου ἀμάθεια ἀπὸ τὴν περιρρέουσα ἀπαξίωση καὶ περιφρόνηση τῆς γεωργικῆς καὶ κάθε χειρωνακτικῆς τέχνης. Σχεδὸν ἀνύπαρκτη στὰ βιβλία γλώσσας ἡ προβολὴ καὶ ἡ ἐξύμνηση τῆς ἐργατικότητας, τῆς φιλοπονίας, τοῦ μόχθου. Στὴν Ϛ´ Δημοτικοῦ ποὺ διδάσκω, στὸ γ´ τεῦχος τῆς γλώσσας, στὴν ἑνότητα γιὰ τὴν ἐργασία, ὡς «ἐπαγγέλματα μὲ προοπτική», (σέλ.22), προτείνονται τά: ὑπεύθυνος τροφοδοσίας ξενοδοχείων, τεχνικὸς Η/Υ, γραφίστας ἠλεκτρονικῆς σχεδίασης ἐντύπου καὶ ἠχολήπτης. Δουλειὲς ἀτσαλάκωτες, τοῦ γραφείου, ἅπασες δορυφοροῦσες τὶς νέες τεχνολογίες, πλὴν μιᾶς, αὐτῆς τοῦ σερβιτόρου. Ἄρα Ἕλλην τῆς αὔριον, ὅπως τὸν ὁραματίζεται τἑλληνομάχον «διαβίου», θὰ λυγίζει τὴν μέση του ὑπηρετώντας καλοζωισμένα, ἀργόσχολα γραΐδια τοῦ Βορρ, τοὺς ἰδιοκτῆτες τῆς γῆς καὶ τῶν ρόδινων ἀκρογιαλιῶν μας. Οἱ πιὸ «τυχεροὶ» βεβαίως. Οἱ λοιποὶ θὰ σερφάρουν καὶ θὰ ἐπικοινωνοῦν μὲ τοὺς χιλιάδες «φίλους» τοῦ facebook. Ἄχθος ἀρούρης, βάρος τῆς γῆς.

Δημήτρης Νατσιὸς 
δάσκαλος-Κιλκίς

, , , , ,

Σχολιάστε