Ἄρθρα σημειωμένα ὡς Γραμμωτὸς κώδικας

Ο ΝΕΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΚΑΙ Ο ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ

  • ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ 20 Μαΐου 2010
Ὁ νέος φορολογικός νόμος, ὁ ὁποῖος ἔχει ἀναρτηθεῖ στὴν ἱστοσελίδα τοῦ Ὑπουργείου Οἰκονομικῶν γιά δημόσια διαβούλευση, προτείνει τρόπους ἠλεκτρονικῆς ὑποβολῆς ἀποδείξεων ἀπό ἐπιχειρήσεις καὶ πολίτες, προκειμένου νὰ ἀντιμετωπιστεῖ ἡ φοροδιαφυγή.
Γιά τὴν υλοποίηση τῆς ηλεκτρονικῆς υποβολῆς τῶν ἀποδείξεων προτείνονται “πέντε παράλληλες καὶ συντονισμένες δράσεις”.  Ἡ δεύτερη ἀπὸ αὐτὲς ἀφορᾶ τὴν “δυνατότητα συσχέτισης τῆς συναλλαγῆς μὲ τὸν ΑΦΜ τοῦ πελάτη “γιὰ λόγους προστασίας τῆς ἰδιωτικότητας τῆς συναλλαγῆς”, δηλαδή γιὰ νὰ πραγματοποιεῖται ἡ ηλεκτρονικὴ ὑποβολὴ μιᾶς ἀποδείξεως ἀπὸ ταμειακὴ μηχανὴ χωρὶς νὰ ὑπάρχει κίνδυνος νὰ διαρρεύσει πρὸς τρίτους. Προτείνεται γι᾽ αὐτό «ἡ εισαγωγὴ ἑνὸς μοναδικοῦ κωδικοῦ πελάτη… Ὁ κωδικὸς αὐτὸς ἀριθμὸς θὰ μπορεῖ νὰ τυπωθεῖ σὲ μορφὴ γραμμωτοῦ κωδικοῦ καὶ νὰ πλαστικοποιεῖται ἀπὸ τὸν πελάτη… ἡ κωδικοποίηση θὰ ἀκολουθεῖ τὸ πρότυπο ΕΑΝ -13…Προαιρετικῶς οἱ ταμειακὲς μηχανὲς θὰ μποροῦν νὰ δεχθοῦν τὸν κωδικὸ τοῦ φορολογουμένου καὶ μέσῳ πληκτρολογήσεώς του».
Ἡ ρύθμιση αὐτὴ τοῦ νομοσχεδίου, ποὺ προβλέπει τὴν εισαγωγὴ “μοναδικοῦ κωδικοῦ πελάτη” μὲ κωδικοποίηση ΕΑΝ- 13, προσβάλλει εὐαίσθητα θρησκευτικὰ δεδομένα τῶν Ἑλλήνων πολιτῶν, διότι ἡ κωδικοποίηση αὐτή περιλαμβάνει τοὺς τρεῖς χαρακτῆρες (start-stop patterns) 6-6-6, ποὺ παραπέμπουν στὸν δυσώνυμο ἀριθμὸ τῆς Ἀποκαλύψεως.  Οἱ σαρωτές (scanners)  τῶν καταστημάτων ἔχουν τὴν δυνατότητα νὰ διαβάζουν ὅλους τοὺς τύπους γραμμωτῶν κωδικῶν, ἑπομένως δὲν ἦταν ἀναγκαία ἡ χρήση τοῦ συγκεκριμένου προτύπου ΕΑΝ-13.
Ἐὰν ἡ πρόταση τοῦ νομοσχεδίου ἔγινε χωρὶς πρόθεση νὰ προσβληθεῖ ἡ θρησκευτικὴ συνείδηση τῶν Ὀρθοδόξων Ἑλλήνων, εἶναι ἁπλῆ καὶ ἀπολύτως ἀπαραίτητη ἡ ἀντικατάσταση τοῦ προτύπου ΕΑΝ-13 μὲ ἕνα ἄλλο πρότυπο ποὺ δὲν περιέχει τοὺς ἐπίμαχους χαρακτῆρες 6-6-6.  Ἡ τυχὸν ἐπιμονὴ στὴ χρήση τοῦ ΕΑΝ-13 θὰ προσβάλει θρησκευτικὲς εὐαισθησίες καὶ θὰ πυροδοτήσει δικαιολογημένες ἀντιδράσεις, ἐπειδὴ ἡ Ἑλληνικὴ Πολιτεία ἔχει πολλὲς φορὲς ὑποσχεθεῖ ὅτι δὲν θὰ συμπεριλάβει σύμβολα καὶ ἀριθμοὺς ποὺ προκαλοῦν τὴ θρησκευτικὴ πίστι τῶν πολιτῶν.  Ἄλλωστε στὴν παροῦσα δεινὴ περίσταση, ποὺ διέρχεται ὁ Ἑλληνικὸς λαός, εἶναι περιττὸς ἕνας ἐπιπλέον διχασμὸς μεταξὺ τῶν πολιτῶν, καὶ μάλιστα μὲ εὐθύνη τῶν ὑπηρεσιῶν τοῦ Ὑπουργείου.

, ,

Σχολιάστε