Ἄρθρα σημειωμένα ὡς Γονεῖς

ΠΡΟΣ ΜΙΑ ΑΦΥΣΙΚΗ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑ: ΟΙ ΛΕΞΕΙΣ «ΠΑΤΕΡΑΣ» καὶ «ΜΗΤΕΡΑ» ΑΠΑΓΟΡΕΥΟΝΤΑΙ!

π Σεπτέμβριο «τέρμα» ο λέξεις πατέρας, μητέρα

.                Κατὰ τὴ νέα σχολικὴ χρονιά, ἕνα… νέο ὑποχρεωτικὸ μάθημα, τῆς σεξουαλικῆς διαπαιδαγώγησης, θὰ εἰσαχθεῖ σὲ ὅλα τὰ Γαλλικὰ σχολεῖα. Τὰ παιδιὰ θὰ πρέπει νὰ ἐκπαιδευτοῦν ἀπὸ τὴν ἡλικία τῶν ἕξι ἐτῶν! Ἡ σεξουαλικὴ διαπαιδαγώγηση εἶναι γιὰ νὰ μετατοπίσει πλήρως τὴν ἀντίληψη τῶν παραδοσιακῶν βιολογικῶν ρόλων τῶν ἀνδρῶν καὶ γυναικῶν στὸ μυαλὸ τῶν παιδιῶν, ἀντικαθιστώντας τες μὲ τὶς νέες ἰδέες σχετικὰ μὲ τὸ λεγόμενο «κοινωνικὸ φύλο».
.                Ἡ Γαλλία ἔχει γίνει τὸ πεδίο στὴν καλλιέργεια τῆς ἀφύσικης ἀνθρωπότητας στοὺς νέους. Ἡ κυβέρνηση Ὀλὰντ ἔχει ἀπίστευτη ἐπιμονὴ στὴν εἰσαγωγὴ τοῦ γάμου τῶν ὁμοφυλοφίλων καὶ στὸ νὰ ἐπιτρέψει ζευγάρια τοῦ ἰδίου φύλου νὰ υἱοθετοῦν παιδιά, συμπληρώνοντας μὲ συστημικὰ μέτρα, γιὰ νὰ ἐκπαιδεύσει τὴ νέα γενιά, ποὺ δὲν θὰ ἔχει καμία ἰδέα τοῦ ἄνδρα καὶ τῆς γυναίκας.
.          Ἡ «δημοκρατικὴ» κυβέρνηση δὲν παρέχει καμία ἐναλλακτικὴ λύση. Τὸ θέμα θὰ εἰσαχθεῖ σὲ ὅλα τὰ Γαλλικὰ σχολεῖα, συμπεριλαμβανομένων τῶν ἰδιωτικῶν καὶ τῶν ἐκκλησιαστικῶν σχολείων. Τὸν Φεβρουάριο, ἡ Ἐπιτροπὴ Πολιτιστικῶν Ὑποθέσεων τῆς Ἐθνοσυνέλευσης ἐνέκρινε νομοθετικὴ τροποποίηση τοῦ Σοσιαλιστικοῦ Κόμματος τῆς ἀναπληρωτοῦ Julie Sommaruga, σύμφωνα μὲ τὴν ὁποία ἡ ἀποστολὴ τοῦ σχολείου εἶναι «ἡ διδασκαλία τῆς ἰσότητας τῶν φύλων».

.                Σύμφωνα μὲ τὴν τροπολογία, οἱ μαθητὲς τῶν δημοτικῶν σχολείων θὰ πρέπει νὰ διδάσκονται τὴν θεωρία τῆς ἰσότητας τῶν φύλων καὶ νὰ ἐπισημαίνεται ὅτι οἱ διαφορὲς μεταξὺ ἀνδρῶν καὶ γυναικῶν δὲν εἶναι φυσικές, ἀλλὰ ἱστορικὰ καὶ κοινωνικὰ κατασκευασμένες καὶ ἀναπαράγονται.
.                Ἡ τροπολογία αὐτὴ ὑποστηρίχθηκε ἀπὸ τὸν Πρόεδρο τῆς Ἐπιτροπῆς, καθὼς καὶ ἀπὸ τοὺς ἀριστεροὺς στὸ κοινοβούλιο – Περιβαλλοντολόγους, Σοσιαλιστές, Κομμουνιστές, καὶ στὶς 19 Μαρτίου, ἡ Ἐθνοσυνέλευση τῆς Γαλλίας ἐνέκρινε τὸ «Νόμο τῶν φύλων» στὴν πρώτη ἀνάγνωση, ἀνοίγοντας τὸν δρόμο γιὰ τὴν ἐπίσημη διαφθορὰ τῶν ἀνηλίκων στὰ σχολεῖα τῆς Γαλλίας.
.                Ἡ προτεινόμενη ἔννοια περιλαμβάνει μία «θεωρία τῶν φύλων». Εἶναι εὔκολο νὰ καταλάβουμε γιὰ τὸ τί εἴδους «φύλα» μιλοῦν, ἂν ἐξετάσουμε τὸ εἶδος τῶν «φύλων» ποὺ παρουσιάζονται καθημερινά. Σὲ ἀντίθεση μὲ τοὺς κλασικοὺς ρόλους τῶν δύο φύλων, σήμερα, τὸ ἴδιο ἄτομο μπορεῖ νὰ ἔχει πολλαπλοὺς ρόλους καὶ τῶν δύο φύλων. Ἐκτὸς ἀπὸ τοὺς «untrendy» παραδοσιακοὺς ἄνδρες καὶ γυναῖκες, ὑπάρχουν ὁμοφυλόφιλοι (οἱ ὁμοφυλόφιλοι καὶ οἱ λεσβίες), ὅπως καὶ κάθε ἄλλο «εἶδος», ὅπως ἀμφιφυλόφιλων, τραβεστὶ καὶ τρανσέξουαλ. Δηλαδή, ἡ ὁμοφυλοφιλία ποὺ χρησιμοποιεῖται γιὰ νὰ θεωρηθεῖ μία ἀσθένεια ἀπὸ τὰ ἱστορικὰ πρότυπα σερβίρεται ὡς ἕνα ἀπὸ τὰ «εἴδη» τῶν σεξουαλικῶν σχέσεων.
.                Ἡ ἴδια ἡ ἔννοια τοῦ «φύλου» εἰσήχθη στὰ Γαλλικὰ σχολικὰ βιβλία τὸ 2011. Ἡ ἰδεολογία τῶν φύλων εἰσάγει μία ἔννοια, σύμφωνα μὲ τὴν ὁποία τὸ φύλο δὲν καθορίζεται βιολογικά, ἀλλὰ εἶναι συνέπεια τῆς πολιτιστικῆς καὶ κοινωνικῆς ἀνάπτυξης τοῦ ἀτόμου στὴν κοινωνία.
.                Κατευθυνόμενες ἀπὸ παραλογισμό, οἱ σκέψεις αὐτὲς στὴ σύγχρονη Γαλλία ἔχουν γίνει «μία δικαιολογία», γιὰ νὰ νομιμοποιήσει τοὺς γάμους τῶν ὁμοφύλων καὶ νὰ ἐπιτρέψει διεστραμμένους νὰ υἱοθετοῦν παιδιά. Κρίνοντας ἀπὸ τὶς τρέχουσες τάσεις, θὰ ἀποτελέσει τὴ βάση γιὰ τὴν θεσμοθετημένη παιδεραστία καὶ τὴν ὁμοφυλοφιλία τῆς νεώτερης γενιᾶς, ποὺ ἀπὸ πολὺ μικρὴ ἡλικία, θὰ πρέπει νὰ ἐνστερνισθεῖ τὴν ἰδέα τοῦ διεστραμμένου σὲξ ὡς βασικὸ σκοπὸ τῆς ζωῆς. Ὅταν μία τέτοια ἰδεολογία ἔχει τεθεῖ σὲ ἐφαρμογὴ ἀπὸ τὴν κυβέρνηση σὲ ἕνα δημόσιο ὀργανισμὸ ὅπως ἡ γενικὴ ἐκπαίδευση, δὲν ὑπάρχει ἀμφιβολία ὅτι ὑπάρχει μία ὑλοποίηση τοῦ συνολικοῦ σχεδίου γιὰ τὴν καταστροφὴ τῆς ἀνθρωπότητας, μὲ τὴ μετατόπιση τῶν θεμελιωδῶν ἐννοιῶν τῆς παραγόμενης ἐξέλιξης τῆς ἀνθρώπινης σεξουαλικότητας.
.                Πρῶτα, ἡ ἀγαμία καὶ οἱ ἀρχὲς στὴν προσέγγιση γιὰ αὐστηρὴ ρύθμιση τῆς σεξουαλικῆς ζωῆς σὲ μία οἰκογένεια ἦταν ὁ στόχος, στὴ συνέχεια, ἡ ὁμοφυλοφιλία ἔγινε κάτι τὸ φυσικό, τώρα, οἱ ἰδέες γιὰ πολλαπλοὺς ρόλους τῶν φύλων εἶναι ἡ εἰσαγωγὴ ποὺ ἀποτελοῦν τὴ βάση γιὰ τὴ διαμόρφωση τῆς φυσικὰ ἄρρωστης καὶ χειραγωγημένης κοινωνίας.

ΠΗΓΗ: anti-ntp.net (ἀπὸ pravda.ru)

, , ,

Σχολιάστε

ΠΡΟΣ ΜΙΑ ΟΥΔΕΤΕΡΟΥ ΓΕΝΟΥΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑ-2. Ἀπενεχοποίηση τῆς διαστροφῆς. Ποῦ τελικὰ σκοπεύουν;

ΠΡΟΣ ΜΙΑ ΟΥΔΕΤΕΡΟΥ ΓΕΝΟΥΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑ [B´]

Τοῦ μμανουλ Παναγοπούλου,
μ. πικ. Καθηγητοῦ Χειρουργικς

Περιοδ. «Η ΔΡΑΣΗ ΜΑΣ»,
τ. 507, Μάρτιος 2013, σελ. 114-116

Ἠλ. Στοιχειοθεσία «ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ»

Μέρος Α´ : ΠΡΟΣ ΜΙΑ ΟΥΔΕΤΕΡΟΥ ΓΕΝΟΥΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑ-1. Ἀπενεχοποίηση τῆς διαστροφῆς. Ποῦ τελικὰ σκοπεύουν;

ΕΙΣ. ΣΧ. «ΧΡ. ΒΙΒΛΙΟΓΡ.»: Ὁ ἐπαναπροσδιορισμὸς τῶν φύλων ταιριάζει ἀσορτί μὲ τὸν ἐπαναπροσδιορισμὸ ποὺ ἐπιχειρεῖται σὲ θεολογικὰ θέματα. (βλ. λ. «ἀναστοχασμός»! ! !)

.                Tὸ Συμβούλιο τῆς Εὐρώπης στὴν τελευταία του Σύμβαση γιὰ τὸ φύλο καθόρισε τὸ φύλο ὡς µιὰ καθαρὰ κοινωνικὴ κατασκευή. Ἀπαλείφοντας τὶς βιολογικὲς διαφορὲς ὡς καθοριστικῶν παραγόντων τοῦ φύλου, τὸ Σ.Ε. ἐπανακαθόρισε τὸ φύλο ὡς σηµαῖνον «τοὺς κοινωνικὰ κατασκευασµένους ρόλους, συµπεριφορὲς καὶ δραστηριότητες, τοὺς ὁποίους µιὰ δεδοµένη κοινωνία ἀποδίδει, θεωρώντας τους κατάλληλους γιὰ τὸν ἄνδρα καὶ τὴν γυναίκα».
.                Πολλὰ Κολλέγια καὶ Πανεπιστήµια στὴν Ἀµερική, µεταξὺ τῶν ὁποίων τὰ Πανεπιστήµια Stanford, Cornell καὶ Harvard, ἐπέλεξαν νὰ ἐφαρμόσουν προγράμματα οὐδετέρου γένους φοιτητικῆς διαμονῆς. Σὲ σχολεῖο στοιχειώδους ἐκπαιδεύσεως στὸ Oakland τῆς Καλιφόρνιας διδάσκουν στὰ παιδιὰ ὅτι δὲν ὑπάρχουν δύο φύλα, ἀλλὰ ἕνα φάσμα φύλων καὶ ὅτι μποροῦν τὰ παιδιὰ νὰ διαλέξουν νὰ εἶναι ἀγόρι ἢ κορίτσι ἢ καὶ τὰ δύο. Ἡ ὁμοσπονδία τῶν καθηγητῶν τῆς British Columbia ἐνέκρινε γιὰ τοὺς καθηγητὲς βιβλίο μὲ τίτλο: Τὸ Φάσμα τοῦ Φύλου· τί χρειάζεται νὰ γνωρίζουν οἱ καθηγητές. Στὴν ὑπηρεσία διαβατηρίων τοῦ Ὑπουργείου Ἐσωτερικῶν τοῦ Ἡνωµένου Βασιλείου συζητεῖται ἡ ἀπάλειψη τοῦ φύλου ἀπὸ τὰ διαβατήρια. Στὸ κουτάκι ποὺ ἀντιστοιχεῖ στὸ φύλο θὰ γράφεται τὸ Χ. Πρόσφατα τὸ Πανεπιστήµιο τῆς Ὀξφόρδης ξανάγραψε τὸν κώδικα ποὺ διέπει τὴν ἀκαδηµαϊκὴ ἐνδυµασία. Μὲ τὴν νέα ρύθµιση οἱ σπουδαστὲς στὶς ἐξετάσεις τους καὶ στὶς ἐπίσηµες ἐκδηλώσεις δὲν ὑποχρεοῦνται νὰ φοροῦν τὴν ἐπίσηµη στολὴ ποὺ ἀντιστοιχεῖ στὴν ἐνδυµασία τοῦ φύλου τους.
.                Πολὺ πρόσφατα (Μάιος 2012) ἡ Ἀργεντινὴ ψήφισε τὸ νόµο τῆς ταυτότητας τοῦ φύλου, ὁ ὁποῖος δίνει τὸ δικαίωµα στοὺς πολίτες νὰ καθορίζουν τὸ φύλο τους στὰ  δηµοτολόγια, ὅταν τὰ φυσικά τους χαρακτηριστικὰ δὲν ταυτίζονται µὲ τὸ πως οἱ ἴδιοι βλέπουν τὴν ταυτοτητά τους.
.                Εἶναι ἤδη γνωστὸ ὅτι ὁρισµένα κράτη ἔχουν ἀπαλείψει ἀπὸ τὰ ἐπίσηµα ἐγγραφά τους, ὅπως τὸ διαβατήριο καὶ τὸ πιστοποιητικὸ γέννησης, τὸν ὅρο πατέρας καὶ μητέρα καὶ τοὺς ἔχουν ἀντικαταστήσει μὲ τοὺς ὅρους γονέας-1 καὶ γονέας-2.
.                Οἱ ὑπερασπιστὲς τῆς ἄφυλης κοινωνίας προσπαθοῦν νὰ κάνουν πλύση ἐγκεφάλου στὰ παιδιά μας γιὰ νὰ πιστέψουν ὅτι ἡ οὐδετερότητα τοῦ φύλου (ἀνδρόγυνο) εἶναι τὸ νέο ἰδεῶδες γιὰ τὴν σημερινὴ κοινωνία. Διδάσκουν ὅτι τὸ φύλο εἶναι ἕνα φάσμα καὶ ἡ ταυτότητα τοῦ φύλου εἶναι μιὰ κατάσταση τοῦ νοῦ, μιὰ κονωνικὴ κατασκευή. Θεωροῦν ὅτι τὰ στερεότυπα τοῦ φύλου ἐξακολουθοῦν νὰ ὑπάρχουν καὶ γι᾽ αὐτὸ ἡ ἀλλαγὴ τῆς κατάστασης πρέπει νὰ ἀρχίσει ἀπὸ τὴν προσχολικὴ ἡλικία καὶ ἀπὸ τὸν τρόπο ἀνατροφῆς τῶν παιδιῶν. Τὰ παιδιὰ πρέπει νὰ κοινωνικοποιηθοῦν μὲ τὰ μὴ ἀναγκαῖα στερεότυπα τοῦ φύλου. Τὸ νὰ εἶσαι ἢ νὰ φαίνεσαι μὲ τὸν στερεότυπο τρόπο πρέπει νὰ ἀλλάξει. Μπορεῖς νὰ εἶσαι ἢ νὰ φαίνεσαι ὅπως ἐπιθυμεῖς.
.                Δὲν ὑπάρχει ἀμφιβολία ὅτι ἡ νέα αὐτὴ ὁρολογία θὰ προκαλέσει σύγχυση στὰ παιδιὰ καὶ ὁ ὑπαινιγμὸς ὅτι ὑπάρχει καὶ τρίτο φύλο θὰ διασπάσει τὴν φυσιολογικὴ ἀνάπτυξη τοῦ φύλου τους. Ἡ οὐδετερότητα τοῦ φύλου εἶναι μία κοινωνικὴ αὐταπάτη καὶ μία περίεργη ἄρνηση τοῦ πραγματικοῦ γεγονότος ὅτι τὸ ἀνθρώπινο εἶδος εἶναι ἕνα εἶδος ποὺ ἔχει δύο γένη, τὸ ἀρσενικὸ καὶ τὸ θηλυκό. Ἄλλωστε ἡ ὅλη κοινωνικὴ κατασκευὴ σὲ κάθε κοινωνία βασίστηκε στὴν διάκριση τῶν φύλων. Ὁ Θεὸς δὲν δημιούργησε ἕνα φύλο ἀλλὰ δύο. «Καὶ ἐποίησεν ὁ Θεὸς τὸν ἄνθρωπον, κατ᾽ εἰκόνα Θεοῦ ἐποίησεν αὐτόν, ἄρσεν καὶ θῆλυ ἐποίησεν αὐτούς» (Γέν. α´ 27).
.                Ὅμως τὸ βασικότερο καὶ οὐσιαστικότερο ἐρώτημα εἶναι ποῦ τελικὰ στοχεύει αὐτὴ ἡ παγκόσμια τάση ἀπάλειψης τῶν φύλων καὶ δημιουργίας ἄφυλης κοινωνίας;  Ἡ ἀπάντηση βρίσκεται στὰ ὅσα ἀναφέρει ἡ Lotta Rajalin, διευθύντρια τοῦ σχολείου προσχολικῆς ἀγωγῆς Egalia στὴν Σουηδία. Στὸ σχολεῖο ἀποφεύγονται, εἶπε, οἱ λέξεις αὐτὸς καὶ αὐτὴ καὶ τὰ παιδιὰ ἀποκαλοῦνται φίλοι. Τὸ σχολεῖο δίνει εἰδικὴ σημασία στὸ νὰ δημιουργεῖ περιβάλλον ἀνεκτικὸ στοὺς ὁμοφυλόφιλους, τοὺς ἀμφιφυλόφιλους καὶ τοὺς τρανσέξουαλ. Σχεδὸν ὅλα τὰ παιδικὰ βιβλία τοῦ σχολείου αὐτοῦ ἀναφέρονται σὲ ὁμοφυλόφιλα ζευγάρια, σὲ μονογονεϊκὲς οἰκογένειες, σὲ υἱοθετημένα παιδιὰ καὶ σὲ ἄλλες παρόμοιες καταστάσεις. Ἄλλωστε στὴν Σουηδία ἐπιτρέπεται ὁ γάμος ὁμοφυλόφιλων ἀνδρῶν καὶ γυναικῶν.
.                Εἶναι προφανὲς ὅτι ὁ ἀπώτερος στόχος αὐτῆς τῆς τάσης εἶναι νὰ δημιουργήσει μία κοινωνία ὄχι ἁπλῶς πλήρως ἀνεκτική, ἀλλὰ καὶ ἔμμεσα προτρεπτικὴ στὴν ὁμοφυλοφιλία καὶ στὶς ἄλλες σεξουαλικὲς «ἰδιαιτερότητες», στοὺς γάμους τῶν ὁμοφυλοφίλων, στὴν υἱοθέτηση παιδιῶν ἀπὸ αὐτούς, στὴν ἐκ πεποιθήσεως μονογονεϊκὴ οἰκογένεια, ἀφοῦ, γιὰ τὴν ἀπόκτηση παιδιῶν, ὁ γάμος καὶ ἡ συζυγία, δὲν θεωροῦνται, κατὰ τὴν νέα ἀντίληψη, ἀπαραίτητες προϋποθέσεις. Νὰ δημιουργήσει μία κοινωνία ἀνοικτὴ στὴν ἀπενοχοποίηση τῆς διαστροφῆς καὶ τοῦ παθολογικοῦ. Νὰ ἐμπεδώσει στὰ παιδιά, ἀπὸ τὴν προσχολικὴ ἀκόμη ἡλικία, νὰ εἶναι καὶ νὰ φαίνονται ὅπως ἐπιθυμοῦν καὶ ὄχι ὅπως καθορίζει τὸ φύλο τους. Οἱ κοινωνίες ποὺ συζητοῦν τὴν μετάλλαξή τους σὲ οὐδετέρου γένους κοινωνίες, εἶναι οἱ κοινωνίες ποὺ ἔχουν ἢ πρόκειται νὰ νομιμοποιήσουν τὴν συμβίωση καὶ τὸν γάμο τῶν ὁμοφυλοφίλων. Ἀνοικτὰ μπορεῖ νὰ ὑποστηρίζεται ὅτι ἡ νέα αὐτὴ ἀντίληψη στοχεύει στὴν ἰσότητα τῶν δύο φύλων, ἀλλὰ δὲν ἀποκρύπτεται καὶ ὁ στόχος τῆς ἱκανοποίησης τῶν τρανσέξουαλ. Ἄλλωστε, στὶς δυτικὲς κοινωνίες, ἡ ἰσότητα τῶν φύλων ἔχει ἐπιτευχθεῖ σὲ πολὺ μεγάλo βαθμό, ὥστε δὲν μπορεῖ νὰ χρησιμοποιηθεῖ ὡς ἐπιχείρημα γιὰ νὰ δικαιολογήσει τὴν στροφὴ πρὸς τὴν μετα-φυλικὴ κοινωνία. Θὰ πρέπει ἐπίσης νὰ τονισθεῖ ὅτι ὅλη αὐτὴ ἡ κίνηση, σὲ σημαντικὸ βαθμό, χρηματοδοτεῖται καὶ προωθεῖται ἀπὸ ὁμοφυλοφιλικὲς ὀργανώσεις.
.                Ὅπως ὀρθὰ παρατηρεῖ ἢ Fay Voshell σὲ ἄρθρο της ποὺ ἀναρτήθηκε στὸν ἱστότοπo American Thinker στίς 19.10.20l2, ἐὰν ἡ κοινωνία μας ἀπoδεχθεῖ τὸν ἐπαναπροσδιορισμὸ τοῦ φύλου ὡς κοινωικῆς μόνο κατασκευῆς, αὐτὸ θὰ σημάνει τὸ τέλος τοῦ πολιτισμοῦ, ὅπως τὸν γνωρίζουμε, ὄχι ἁπλῶς τὴν ἀναμόρφωση ἢ τὸν μετασχηματισμό του, ἀλλὰ τὴν ἐξάλειψη αὐτοῦ τοῦ ἴδιου τοῦ πολιτισμοῦ.

, , , ,

Σχολιάστε

ΟΣΟΙ ΕΧΟΥΝ ΠΑΙΔΙΑ ΕΙΝΑΙ ΠΙΟ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΙ ΣΤΙΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ

σοι χουν παιδι εναι πιὸ νθεκτικο
σὲ σθένειες καὶ ώσεις

.           Ὅσοι εἶναι γονεῖς, μπορεῖ νὰ κολλᾶνε συχνότερα ἰώσεις καὶ μικρόβια ἀπὸ τὰ παιδιὰ τοὺς ἀλλὰ ὁ ὀργανισμός τους θωρακίζεται καὶ οὐσιαστικὰ ἀρρωσταίνουν πιὸ δύσκολα ἀπὸ ὅσους ἐνήλικες δὲν ἔχουν παιδιά.
.              Αὐτὸ εἶναι τὸ συμπέρασμα ἔρευνας τῶν τμημάτων ψυχολογίας καὶ παιδιατρικῆς τῆς Ἰατρικῆς Σχολῆς τοῦ πανεπιστημίου Carnegie Mellon τῆς Πενσιλβάνια, μὲ ἐπικεφαλῆς τὴν Ροντλέσια Σνίντ, ποὺ δημοσίευσαν τὴ σχετικὴ μελέτη στὸ περιοδικὸ ψυχοσωματικῆς ἰατρικῆς «Psychosomatic Medicine». Οἱ ἐρευνητὲς μελέτησαν περίπου 800 ἐθελοντὲς ἡλικίας 18 ἕως 55 ἐτῶν καὶ κατέληξαν στὸ συμπέρασμα ὅτι οἱ γονεῖς εἶναι γενικὰ πιὸ ἀνθεκτικοὶ στὰ κρυολογήματα καὶ τὴ γρίπη.
.             Οἱ ἐπιστήμονες εἰσήγαγαν ἕνα ἰὸ τῆς γρίπης ἢ ἕνα ρινοϊὸ τοῦ κρυολογήματος στὴ μύτη τῶν ἐθελοντῶν καὶ παρακολούθησαν ποιοὶ ἀρρώστησαν καὶ πόσο. Ὅπως διαπίστωσαν, κατὰ μέσο ὅρο, οἱ γονεῖς ἦσαν 48% λιγότερο πιθανὸ νὰ ἀρρωστήσουν, σὲ σχέση μὲ ὅσους δὲν εἶχαν παιδιά.
.             Ὅσα περισσότερα παιδιὰ ἔχει μία οἰκογένεια, τόσο πιὸ προστατευμένοι φαίνεται νὰ εἶναι οἱ γονεῖς ἀπὸ τέτοιες μολύνσεις. Ἡ προστασία αὐτὴ διαρκεῖ ἀκόμα καὶ ὅταν πιὰ τὰ παιδιὰ ἔχουν μεγαλώσει καὶ ἔχουν φύγει ἀπὸ τὸ σπίτι. Οἱ γονεῖς ποὺ ζοῦσαν πιὰ μόνοι τους, εἶχαν 27% λιγότερες πιθανότητες νὰ κολλήσουν κάποιο ἰό, σὲ σχέση μὲ ὅσους ποτὲ δὲν ὑπῆρξαν γονεῖς.
.             Ὅμως τὸ πιὸ ἀξιοσημείωτο εἶναι ὅτι τὸ ἐπίπεδο τῶν ἀντισωμάτων στὸ αἷμα τῶν γονιῶν καὶ ὅσων δὲν ἔχουν παιδιά, εἶναι γενικὰ παρόμοιο, ὅποτε τίθεται τὸ ἐρώτημα: ποιὸς εἶναι ὁ παράγων ποῦ δρᾶ προστατευτικὰ στὴν περίπτωση τῶν γονιῶν; Σύμφωνα μὲ τοὺς ἐρευνητές, ἡ ἐξήγηση ἀνάγεται μᾶλλον στὸ ἐπίπεδο τῆς ψυχολογίας καὶ τῆς ψυχοσωματικῆς ὑγείας, καθὼς οἱ γονεῖς νιώθουν συνήθως πιὸ εὐτυχισμένοι ἀπὸ τὴν ζωή τους καὶ λιγότερο ἀγχωμένοι, μὲ συνέπεια τὸ ἀνοσοποιητικὸ σύστημά τους νὰ εἶναι πιὸ ἀνθεκτικό.
.             Ἐκτός, βέβαια, καὶ οἱ γονεῖς δὲν ἀρρωσταίνουν τόσο συχνά, πολὺ ἁπλὰ ἐπειδὴ δὲν ἔχουν χρόνο ἐξ αἰτίας τῶν παιδιῶν τους!

ΠΗΓΗ: iatropedia.gr

, ,

Σχολιάστε

ΟΙ ΝΕΕΣ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΠΟΥΛΑΝΕ ΤΡΟΜΟ, ΑΛΛΑ Ο “ΚΑΤΩ” ΚΟΣΜΟΣ (βαμπίρ, λυκάνθρωποι, ξωτικά) ΣΕΡΒΙΡΕΤΑΙ ΠΙΟ… ΧΑΡΙΤΩΜΕΝΟΣ ΚΑΙ ΑΣΤΕΙΟΣ!

Ο νέες παιδικς ταινίες πουλνε φόβο
Τὰ κινηματογραφικὰ στούντιο βγάζουν στὶς αἴθουσες ταυτόχρονα
ἱστορίες μὲ παραφυσικὰ θέματα, φαντάσματα καὶ βρικόλακες

(Ἀποσπάσματα ρθρου)

ΕΙΣ. ΣΧ. «ΧΡ. ΒΙΒΛΙΟΓΡ.»: Ἐννοεῖται ὅτι οἰ φωτισμένοι καὶ ξύπνιοι Νεοέλληνες γονεῖς προτιμοῦν γιὰ τὰ παιδιά τους τὴν “μόρφωση” τοῦ κινηματογραφικοῦ τρόμου καὶ τοῦ “ἀνύπαρκτου” (;) «κάτω κόσμου», παρὰ τὴν ἀγωγὴ τοῦ φωτεινοῦ «ἄνω κόσμου» τοῦ ἀληθινοῦ Θεοῦ, γιὰ νὰ μὴ …προσηλυτίζονται καὶ νὰ μένουν ἐλεύθερα ἀπὸ θρησκευτικοὺς ἐπηρεασμοὺς καὶ χριστιανικὲς…προκαταλήψεις! Τέλεια!
.          Ἄ! καὶ μιὰ καλὴ ἰδέα: Τέτοιες ὡραῖες καὶ διδακτικὲς ταινίες, ὅπως οἱ κατωτέρω, νὰ ἐνταχθοῦν στὸν Νέο Πρόγραμμα τοῦ Νέου Μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν. Θὰ εἶναι μιὰ πραγματικὴ ρήξη μὲ τὴν ὀπισθοδρόμηση τοῦ… «Κατηχητισμοῦ» καὶ ἕνα ἐλπιδοφόρο «ἄνοιγμα» στὴν  «διαφορετικότητα» τοῦ Ἅδη!

Τοῦ Παναγιώτη Παναγόπουλου

.           Σὲ ἐξαιρετικὰ δύσκολη θέση βρίσκονται οἱ γονεῖς σὲ ὅ, τι ἀφορᾶ στὴν ψυχαγωγία τῶν παιδιῶν τους. … Τὰ κινηματογραφικὰ στούντιο, συγχρονισμένα αὐτὴν τὴ χρονιά, βγάζουν στὶς αἴθουσες ταυτόχρονα ταινίες animation… θρίλερ, μὲ μεταφυσικὰ θέματα, φαντάσματα καὶ βρικόλακες.
.           Ἡ τάση δὲν εἶναι ἀπολύτως καινούργια. Τὰ τελευταῖα χρόνια βγῆκαν στὶς αἴθουσες ταινίες animation, ὅπως ἡ «Νεκρὴ νύφη», ἡ «Coraline» καὶ τὸ «Τερατόσπιτο», ἀλλὰ καὶ παλιότερα ὁ «Χριστουγεννιάτικος ἐφιάλτης», ποὺ εἶχαν νὰ κάνουν μὲ τὸ ὑπερφυσικὸ καὶ τὸ ἀπόκοσμο. Οἱ περισσότερες ὅμως, ἐκτὸς ἀπὸ τὸ mainstream «Τερατόσπιτο», θεωρήθηκαν περισσότερο ταινίες εἰδικοῦ καὶ κυρίως ἐνήλικου κοινοῦ.
.           Ἡ νέα σοδειὰ τῶν animation τρόμου ἀπευθύνεται ἀποκλειστικὰ στὰ παιδιὰ καὶ εἶναι ταινίες στὶς ὁποῖες τὰ στούντιο ὑπολογίζουν γιὰ ὑψηλὲς εἰσπράξεις καὶ πρῶτες θέσεις στὸ box office, κάτι ποὺ συνήθως καταφέρνουν μὲ πιὸ παραδοσιακὲς «παιδικὲς» ταινίες, ὅπως ἡ «Μαδαγασκάρη», ἡ «Ἐποχὴ τῶν Παγετώνων» ἢ τὸ «Kung Fu Panda».
.           Αὐτὴ τὴ χρονιά, κοντὰ σὲ αὐτὲς τὶς ταινίες, τὸ κλίμα γίνεται γοτθικὸ μὲ τρεῖς ταινίες, τὸ «Frankenweenie» τοῦ Τὶμ Μπάρτον, τὸν «ParaNorman» καὶ τὸ «Hotel Transylvania», ποὺ ἀντίστοιχα ἔχουν νὰ κάνουν μὲ τὴ νεκρανάσταση ἑνὸς σκύλου, ἕνα παιδὶ ποὺ συνομιλεῖ μὲ τοὺς νεκροὺς καὶ ἕνα ξενοδοχεῖο μὲ οἰκοδεσπότη τὸν Κόμη Δράκουλα.
.           Εἶναι βέβαιο ὅτι τὸ κλίμα καὶ τὸ περιεχόμενο τῶν ταινιῶν αὐτῶν προβληματίζει τοὺς γονεῖς …
.           Μὲ τὸ κύμα τῶν νεανικῶν ταινιῶν καὶ τηλεοπτικῶν σειρῶν μὲ πρωταγωνιστὲς βαμπίρ, λυκανθρώπους καὶ ξωτικά, ὁ πληθυσμός τοῦ… κάτω κόσμου ἔχει πάψει πιὰ νὰ εἶναι τόσο τρομακτικὸς ὅσο ἦταν παλαιότερα, ποὺ ἦταν ἀποκλειστικὰ συνδεδεμένος μὲ τὶς σκληροπυρηνικὲς ταινίες τρόμου. Τώρα πιά, τὰ βαμπὶρ καὶ τὰ ἄλλα ἀπόκοσμα πλάσματα θεωροῦνται χαριτωμένα, γοητευτικά, ἀκόμη καὶ ἀστεῖα ἢ σέξι, κάτι ποὺ τὰ ἔχει κάνει πολὺ πιὸ οἰκεῖα σὲ μιὰ εὐρύτερη βάση κοινοῦ καὶ πολὺ περισσότερο στὶς νεαρὲς ἡλικίες. Εἶναι ἴσως τὸ στοιχεῖο ποὺ ἔχει λειτουργήσει περισσότερο στὸ νὰ ὑπάρξει αὐτὴ ἡ ταύτιση στὸν προγραμματισμὸ τῶν στούντιο.

[…]

ΠΗΓΗ: ἐφημ. «Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ», 24.06.2012

, , ,

Σχολιάστε

Η ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗ “ΝΤΕΜΟΝΤΕ” !

Παιδιὰ ἀπὸ παρένθετες μητέρες
Γράφει ὁ Ἐμμανουὴλ Παναγόπουλος,
Ἄμ. Ἐπίκ. Καθηγητὴς Χειρουργικῆς

Περιοδ.  «Η ΔΡΑΣΗ ΜΑΣ»,
ἀρ. τ. 489, Μάϊος 2011

 

.           Τὰ τελευταῖα χρόνια παρατηρεῖται μία τάση στοὺς ἀστέρες τοῦ Hollywood, ἀπόκτησης παιδιῶν εἴτε μὲ φυσιολογικὲς ἐγκυμοσύνες εἴτε μὲ υἱοθεσία, εἴτε μὲ τὴν χρησιμοποίηση παρένθετης μητέρας, δηλαδὴ γυναίκας ποὺ δανείζει τὴν μήτρα της γιὰ τὴν κυοφορία ἑνὸς ξένου ἐμβρύου. Μάλιστα, ἡ παρένθετη μητέρα ἀποτελεῖ τὸν τελευταῖο καιρὸ life style τῶν ἐπωνύμων ἀστέρων τοῦ Hollywood καὶ ἡ Καλλιφόρνια εἶναι σήμερα ὁ πρῶτος προορισμὸς γι’ αὐτοὺς ποὺ ἀναζητοῦν παρένθετες μητέρες, ἀφοῦ ὁ νόμος στὴν πολιτεία αὐτὴ ἐπιτρέπει ἀκόμα καὶ τὴν διαφήμισή τους.
.           Πρὶν ἀπὸ δύο περίπου χρόνια, ἡ ἠθοποιὸς Sarah Jeccica Parker ἀπέκτησε δίδυμα μέσῳ παρένθετης μητέρας καὶ ὁ λόγος, ὅπως ἡ ἴδια εἶπε, ἦταν ὅτι δὲν προλάβαινε νὰ κυοφορήσει καὶ νὰ δουλεύει παράλληλα. Στὸ τέλος Δεκεμβρίου τοῦ 2010, μία ἄλλη γνωστὴ ἠθοποιός, ἡ Nicole Kidman, μητέρα ἤδη μιᾶς κόρης ποὺ ἡ ἴδια κυοφόρησε καὶ δύο υἱοθετημένων παιδιῶν ἀπὸ προηγούμενο γάμο, ἀπέκτησε καὶ δεύτερη κόρη, τὴν Faith Margaret, μέσῳ παρένθετης μητέρας. Ὁ λόγος, ὅπως ἡ ἴδια ἐξήγησε, ἦταν ἡ πολλὴ δουλειά, ποὺ δὲν τῆς ἐπέτρεπε νὰ ἀφοσιωθεῖ σὲ μία ἐγκυμοσύνη, ἀλλὰ καὶ ἡ ἀλλαγὴ ποὺ ὑφίσταται τὸ σῶμα τῆς ἐγκυμονούσας γυναίκας, ποὺ ἀπαιτεῖ ἐπίπονες προσπάθειες πολλῶν μηνῶν γιὰ τὴν ἐπαναφορά του. Ἄσχημη ἐντύπωση προκάλεσε καὶ τὸ ὅτι ἡ Kidman, γιορτάζοντας μὲ τὸν σύζυγό της Keith Urban τὸν ἐρχομὸ τῆς κόρης τους καὶ εὐχαριστώντας τὴν γυναίκα ποὺ κυοφόρησε τὸ παιδί τους, ἀπέφυγε νὰ τὴν ὀνομάσει μητέρα, ἀποκαλώντας την «φορέα κυοφορίας». Σχολιάζοντας τὸ ξεγύμνωμα ἀπὸ ἀνθρωπιὰ αὐτῆς τῆς γυναίκας, ποὺ ἐπὶ ἐννέα μῆνες κυοφόρησε τὸ παιδί της, ἀρθρογράφος αὐστραλιανῆς ἐφημερίδας ἔγραψε: «ἐὰν ἡ ἀνώνυμη γυναίκα ποὺ κυοφόρησε τὸ παιδὶ εἶναι μόνο ἕνας φορέας κυοφορίας, τότε αὐτὸ τί κάνει τὴν Kidman καὶ τὸν σύζυγό της, ὑπερήφανους γονεῖς ἢ εὐχαριστημένους πελάτες;».
.           Τὸ ἐρώτημα εἶναι: Μήπως γκυμοσύνη ρχίζει ν γίνεται ντεμοντ καὶ παλιομοδίτικη, τουλάχιστον, γιὰ τοὺς πλουσίους καὶ τοὺς ἐπωνύμους; Μήπως ἡ ἀπόκτηση παιδιῶν, ποὺ εἶναι ὁ εὐλογημένος καρπὸς τῆς ἀγάπης τῶν συζύγων, μετατρέπεται σὲ μία ὑπολογισμένη καὶ ἀπόλυτα ἐλεγχόμενη ψυχρὴ διαδικασία, ποὺ ἱκανοποιεῖ τὶς ἐγωιστικὲς ἐπιθυμίες τῶν γονέων καὶ μάλιστα χωρὶς προσωπικὸ κόστος, πέραν τοῦ οἰκονομικοῦ, ποὺ ὑπολογίζεται στὸ ὕψος τῶν 100.000 εὐρὼ γιὰ τὰ ἰατρικὰ καὶ νομικὰ ἔξοδα καὶ γιὰ τὴν ἀμοιβὴ τῆς παρένθετης μητέρας; Μήπως ἡ ἀπόκτηση παιδιῶν μέσῳ παρένθετης μητέρας ἀνοίγει τὸ δρόμο ἀπόκτησης παιδιῶν ἀπὸ ὁμοφυλόφιλα ζευγάρια, ὅπως αὐτὸ συνέβη πρόσφατα μὲ τὸν πολὺ γνωστὸ 63χρονο τραγουδιστὴ Sir Elton John καὶ τὸν 48χρονο σύντροφό του, ποὺ ἀνήμερα τὰ Χριστούγεννα τοῦ 2010, ἀπέκτησαν παιδὶ μέσῳ παρένθετης μητέρας καὶ τοῦ ὁποίου πατέρας στὸ Ληξιαρχεῖο τοῦ Los Angeles κατεγράφη ὁ Elton John;
.           Μήπως γνωρίζουμε σήμερα ποιές μακροχρόνιες ἐπιδράσεις, ἡ διαδικασία τῆς παρένθετης μητέρας μπορεῖ νὰ ἔχει στὴν ἴδια, στὸ παιδὶ καὶ στὴν οἰκογένεια, ἀφοῦ δὲν ὑπάρχουν δεδομένα ἀπὸ σχετικὲς μελέτες; Ἕνα τέτοιο παιδί, ὅταν μεγαλώσει, τί συναισθήματα θὰ ἔχει; Ποιά γυναίκα θὰ θεωρήσει ὡς πραγματική του μητέρα; Αὐτὴ ποὺ τοῦ ἔδωσε τὸ γενετικὸ ὑλικὸ ἀλλὰ ἀπέφυγε τὸν κόπο τῆς ἐγκυμοσύνης, γιὰ νὰ μὴν χαλάσει τὴν καρριέρα της καὶ τὸ σῶμα της ἢ τὴν ἄλλη, τὴν ἄγνωστη καὶ ἀνώνυμη γυναίκα, ποὺ ἐπὶ ἐννέα μῆνες τὸ κυοφόρησε, προσφέροντάς του φυσιολογικὲς καὶ συναισθηματικὲς καταβολές; Καὶ ἀκόμα χειρότερα, ποιά θὰ εἶναι τὰ συναισθήματα ἑνὸς παιδιοῦ ἀπὸ παρένθετη μητέρα ποὺ μεγαλώνει μέσα σὲ μιὰ οἰκογένεια μὲ ὁμοφυλόφιλους γονεῖς;
.           Μήπως τελικά, ἡ παραδοσιακὴ οἰκογένεια, ὅπως τὴν ζοῦμε, χάνοντας τὸν ἱερό της χαρακτήρα, πορεύεται σιγὰ-σιγὰ τὸ δρόμο τῆς μετατροπῆς της σὲ μιὰ ἀστικὴ ἑταιρεία δύο προσώπων ἢ καὶ μονοπρόσωπη τώρα τελευταῖα, ποὺ θὰ διασφαλίζει ἀστικὰ δικαιώματα καὶ τὴν δυνατότητα ἀπόκτησης παιδιῶν μὲ χρήματα καὶ δανεικὲς μῆτρες;
.           Ἀσφαλῶς, μέσα στὰ πλαίσια τῆς ἐπιχειρούμενης ἀλλαγῆς τῆς οἰκογένειας, σύμφωνα μὲ δημοσίευμα τῆς ἐφημερίδος Washington Post τῆς 7.1.2011, ἐμπίπτει καὶ ἡ ἀπόφαση τοῦ Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν τῶν ΗΠΑ νὰ ἀντικαταστήσει τοὺς ὅρους Πατέρας καὶ Μητέρα, στὴ φόρμα-αἴτηση διαβατηρίου γιὰ ἀνήλικα παιδιά, μὲ τοὺς οὐδέτερους ὅρους, Γονέας 1 καὶ Γονέας 2, σὲ ἀναγνώριση καὶ ἀποδοχὴ τῶν διαφορετικῶν τύπων «οἰκογένειας» ποὺ σήμερα ὑπάρχουν στὶς ΗΠΑ. Ὅμως, λόγῳ ἰσχυρῶν διαμαρτυριῶν, ἐπῆλθε συμβιβασμὸς καὶ ἀπὸ 1.2.2011 ἡ αἴτηση θὰ ἀναγράφει Μητέρα-Γονέας 1 καὶ Πατέρας-Γονέας 2.

ΠΗΓΗ ἠλ. κειμ.: alopsis.gr

, , ,

Σχολιάστε

Ο ΑΠΑΝΘΡΩΠΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΒΙΝΤΕΟΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ

Ο ΑΠΑΝΘΡΩΠΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΒΙΝΤΕΟΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ

Τοῦ περιοδ. «Ο ΣΩΤΗΡ»
ἀρ. τ. 2045, 15.05.2012 

Στοιχειοθεσία «ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ»

.          Πολλὰ ἔχουν γραφεῖ γιὰ τὶς συνέπειες ποὺ ἔχουν τὰ βιντεοπαιχνίδια στοὺς φανατικοὺς παῖκτες τους. Μερικὰ ὅµως περιστατικὰ εἶναι κατ᾽ ἐξοχὴν συγκλονιστικά. Ἡ εἴδηση ποὺ µεταδόθηκε πρὶν ἀπὸ λίγο καιρὸ ἀπὸ τὴν Ταϊβὰν εἶναι ἀποκαλυπτικὰ µακάβρια, ἀναφέρει: «Ἕνα ἀπὸ τὰ περιστατικὰ ποὺ δυσκολεύεσαι νὰ πιστέψεις συνέβη στὴν Ταϊβάν, ὅταν ἕνας νεαρὸς βρέθηκε νεκρὸς σὲ Ἰντερνὲτ καφὲ µπροστὰ στὸν ὑπολογιστή, ὅπου ἔπαιζε μὲ τὶς ὧρες. (…) Τὸ ἀπίστευτο περιστατικὸ συνέβη στὴν πόλη New Taipei. Ὁ 23χρονος, σύµφωνα µὲ τὶς πληροφορίες ποὺ δηµοσιεύθηκαν στὸν τοπικὸ τύπο, ἔπαιζε φανατικὰ τὸ παιχνίδι “League of Legends”, ἕνα 3D βιντεοπαιχνίδι πολλαπλῶν παικτῶν (ΜΜΟ) µὲ φίλους του. Τὴν Τρίτη τὸ βράδυ εἶχε ἀγοράσει… 23 ὧρες ἀπὸ τοὺς ὑπευθύνους τοῦ µαγαζιοῦ. Κατὰ τὰ φαινόµενα, ὁ νεαρὸς ἔπαιζε συνέχεια, καὶ τὴν ἑποµένη µέρα τὸ βράδυ, ὅταν κάποιος ἀπὸ τὸ προσωπικὸ πῆγε νὰ τὸν ἐνηµερώσει ὅτι τελείωσε ὁ χρόνος του, ἀνακάλυψε ὅτι ἦταν νεκρός. Δίπλα του οἱ ὑπόλοιποι παῖκτες ἔπαιζαν χωρὶς νὰ δίνουν σηµασία στὸ πτῶµα.
.          Ὅταν ἔφτασαν οἱ ἀστυνοµικοὶ καὶ τὸ ἀσθενοφόρο, ἔµειναν ἄφωνοι ἀπὸ τὸ θέαµα, ἐνῶ ἀπὸ τὴν ἰατροδικαστικὴ ἐξέταση προέκυψε κι ἕνα ἀκόµα πιὸ µακάβριο “εὕρηµα”: ὁ νεαρὸς εἶχε πεθάνει – πιθανῶς ἀπὸ καρδιακὴ προσβολὴ – δέκα ὧρες πρὶν τὸν βροῦν οἱ ὑπεύθυνοι, ἀπὸ τὶς 3 τὸ ἀπόγευµα τῆς Τετάρτης. Στὶς δέκα αὐτὲς ὧρες, ἀπ᾽ ὅ,τι φαίνεται, κανεὶς δὲν εἶχε καταλάβει ὅτι ὁ νεαρὸς ἦταν νεκρός! Μάλιστα ὅταν ἔφτασε ἡ ἀστυνοµία, οἱ ἄλλοι παῖκτες ἔδειχναν ἀδιαφορία γιὰ τὸ πτῶµα καὶ ἤθελαν νὰ συνεχίσουν νὰ παίζουν ἀκόµα καὶ κατὰ τὴν διάρκεια τῆς ἔρευνας … ».
.          Ἡ εἴδηση καταντᾶ σχεδὸν ἀπίστευτη. Εἶναι ὄµως δυστυχῶς ἀληθινή. Γίνεται δὲ κάτ᾽ ἐξοχὴν τραγικὴ ἀφ᾽ ἑνὸς µὲν ἀπὸ τὸν τρόπο ποὺ ὁ φανατικὸς παίκτης τοῦ διαδικτυακοῦ παιχνιδιοῦ πέθανε, καὶ ἀφ᾽ ἑτέρου ἀπὸ τὸ ὅτι οἱ ἄλλοι παῖκτες συνέχιζαν τὰ παιχνίδια τους ἀδιαφορώντας γιὰ τὸ πτῶµα τοῦ νεαροῦ ποὺ κειτόταν δίπλα τους! Κάποτε τὰ παιχνίδια τῶν νέων γύµναζαν ὄχι µόνο τὰ σώµατα, ἀλλὰ ὄξυναν καὶ τὸ πνεῦµα τους. Στόχευαν στὸ «νοῦς ὑγιὴς ἐν σώµατι ὑγιεῖ». Ταυτόχρονα καλλιεργοῦσαν καὶ τὸ πνεῦµα τῆς ἀληθινῆς φιλίας καὶ τῆς γνήσιας κοινωνικότητος, δηλαδὴ τῆς ἔµφυτης τάσεως τοῦ ἀνθρώπου γιὰ κοινωνία καὶ συναναστροφὴ µὲ τοὺς συνανθρώπους µας.
.          Γι᾽ αὐτὸ περιστατικὰ ὅπως τὸ ἀνωτέρω, πρέπει νὰ καταστήσουν πολὺ προσεκτικοὺς καὶ ἄγρυπνους τοὺς γονεῖς, τῶν ὁποίων τὰ παιδιὰ περνοῦν ὧρες πολλὲς µπροστὰ στὴν ὀθόνη τοῦ ἠλεκτρονικοῦ ὑπολογιστῆ τους ἀσχολούµενα µε τὰ βιντεοπαιχνίδια, τὰ ὁποῖα δὲν εἶναι καθόλου ἀθῶα, ἀλλὰ κατ᾽ ἐξοχὴν ἐπικίνδυνα γιὰ τὸν χαρακτήρα καὶ τὶς ψυχές τους καὶ καθιστοῦν τοὺς παῖκτες τους ἀπάνθρωπους καὶ ἀδιάφορους γιὰ τὸν πλησίον.

,

Σχολιάστε

ΣΩΣΤΕ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΣΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ!!!

ΣΩΣΤΕ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΣΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ!!!

.       ΕΙΣ. ΣΧ. «ΧΡΙΣΤ. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ»: Τὸ μοντέλο ἀνθρώπου τῆς Πανθρησκειακῆς Νέας Κοινωνίας, ποὺ προβάλλει εὐκρινέστατα μέσα ἀπὸ τὴν διδακτέα ὕλη τῆς Α´ (!!!) Γυμνασίου (τὴν ὁποία παρουσιάζει τὸ Ἱστολόγιο «Θρησκευτικά», εἶναι τοῦ ἀ -τόπου, χωρὶς τόπο, βάση, θεμέλιο, ρίζα ἀνθρώπου. Ὁ ἄνθρωπος χωρὶς πρόσωπο, ἱστορία, μνήμη, περιεχόμενο, ἀξίες. Ὁ ἄνθρωπος-κενό, ὁ ἄνθρωπος-τενεκές, ὁ ἄνθρωπος-εὔχρηστο-ἐργαλεῖο στοὺς ὁλοκληρωτικοὺς σχεδιασμούς. Τὸ συνταγματικῶς κατοχυρωμένο Ὀρθόδοξο Μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν στὸ Σχολεῖο πέθανε (μαζὶ καὶ τὸ ἴδιο τὸ Σχολεῖο ἐν γένει).
.         Ἕνα μένει πλέον: Ὁ κάθε ὑπαρκτὸς ὀρθόδοξος γονέας σὲ κάθε ὑπαρκτὴ ὀρθόδοξη οἰκογένεια νὰ σώσει τὰ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ, ἀπὸ τὰ Θρησκευτικὰ τοῦ Σχολείου καὶ τὴν ἀτοπία τῆς Νέας Ἐποχῆς. Βαρὺς κλῆρος. Πολὺ βαρύς!

Τὰ Θρησκευτικὰ ποὺ ἑτοιμάζουν γιὰ τὴν A΄ Γυμνασίου

(Τοῦ ἱστολογίου  «ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ»)

.        Ἐπειδὴ γιὰ κάποιους ἀπὸ τοὺς ἀναγνῶστες μας εἶναι κουραστικὴ ἡ μελέτη ὁλόκληρου τοῦ νέου προγράμματος σπουδῶν γιὰ τὰ Θρησκευτικὰ στὸ Γυμνάσιο ποὺ ἐφαρμόζεται πιλοτικὰ σὲ λίγα σχολεῖα καὶ ἑτοιμάζεται ἡ ἐφαρμογή του σὲ ὅλα μέσα στὴν ἑπόμενη σχολικὴ χρονιά, ἀντιγράφουμε παρακάτω ἐνδεικτικὰ μόνο μερικὰ ἀπὸ ὅσα προβλέπονται στὰ προγράμματα αὐτὰ γιὰ τὴν Α΄τάξη Γυμνασίου (σὲ ἑπόμενες ἀναρτήσεις μας θὰ παρουσιάσουμε τὰ προγράμματα καὶ γιὰ τὴν Β΄ καὶ Γ΄ τάξη Γυμνασίου).  Ὁ σχολιασμὸς εἶναι δικός μας. Διαβάστε, γιὰ νὰ ἀντιληφθεῖτε τί θρησκευτικὸ μάθημα ἑτοιμάζουν:

Α΄ Γυμνασίου

Ἡ ὀργάνωση τῆς Χριστιανικῆς Ἐκκλησίας στὶς μέρες μας: • Ἐνορίες, Μητροπόλεις, Ἀρχιεπισκοπές, Πατριαρχεῖα,
Ρωμαιοκαθολικο -Βατικαν • Προτεσταντισμς
«Εἰδικοὶ ἀνάμεσά μας»: Βρίσκουν φωτογραφικὸ ὑλικὸ σχετικὰ μὲ τὸ iii (κληρικούς, Πάπα, Πατριάρχες κ.α.). Τὸ παρουσιάζουν στὴν τάξη…
Ἡ ἀπογείωση τῆς σύνθεσης στὴν τέχνη • π τν περίπτερο ρχαιοελληνικ να στ χριστιανικ βασιλικπ τ Φαγιομ στ χριστιανικ εκόνα • π τν ρφέα κα τν λιο στν Καλ Ποιμένα κα στν Παντοκράτορα
Debate ἢ «δύο καρέκλες»: «φ’ ὅσον πίστη εναι λεύθερη, κανένας δὲν χρειάζεται τ δόγματα!»
Ἐπικαιροποίηση: Ποιά θέματα θὰ ἀπασχολοῦσαν μία Οἰκουμενικὴ σύνοδο σήμερα;
Ἰουδαϊσμὸς – Ἡ ἰδιαίτερη σχέση τῶν πιστῶν μὲ τὶς Ἱερὲς Γραφές: Τορά, Προφῆτες, Ταλμούδ. Μία θρησκεία μάθησης
Συγκέντρωση φωτογραφικοῦ ὑλικοῦ ἀπὸ τὴ σύγχρονη ἑβραϊκὴ ζωὴ (ἀνάγνωση Τορά, Μπὰτ Μπιτσβά, Τεῖχος Δακρύων κ.α.)
πίσκεψη σ Συναγωγή. Συζήτηση μ τν ραβίνο.
Ὀργάνωση ἐπίσκεψης στὸ Ἑβραϊκὸ Μουσεῖο Ἑλλάδος ἢ αὐτὸ τῆς Θεσσαλονίκης
Μπαίνοντας σὲ μία συναγωγὴ / σὲ ἕνα τζαμὶ (προσανατολισμός, σχῆμα, χῶροι, ἐπίπλωση, φωτισμός, διακόσμηση)
Οἱ μαθητὲς ἀναζητοῦν παροιμιώδεις φράσεις ἀπὸ τὸν Ἰουδαϊσμὸ καὶ τὸ Ἰσλὰμ ποὺ χρησιμοποιοῦνται στὴν καθημερινότητά μας.
Ἀναζήτηση θρησκευτικῆς μουσικῆς τῶν δύο θρησκειῶν στὸ διαδίκτυο, παρουσίαση στὴν τάξη
• Βρίσκουν καὶ παρουσιάζουν στοιχεῖα γιὰ τὶς τέχνες στὸ Ἰσλὰμ (ὑφαντά, τέχνες τοῦ βιβλίου / καλλιγραφία, διακοσμητικὲς τέχνες, ἀραβουργήματα, κεραμικά). Συζήτηση στὴν τάξη γιὰ τὰ χρώματα, τὰ σχήματα, τὶς συνθέσεις • Χαιρετισμοὶ τῶν Μουσουλμάνων, χαιρετισμοὶ τῶν Ἑβραίων • Project: Ἐπιστῆμες καὶ Ἄραβες
Ἐπίσκεψη στὸ Μουσεῖο Ἰσλαμικῶν Τεχνῶν – Μουσεῖο Μπενάκη
Χῶροι λατρείας στὶς μονοθεϊστικὲς θρησκεῖες –
Γνωριμία μὲ τὴν τέχνη τοῦ Ἰουδαϊσμοῦ –
Συναντήσεις Χριστιανισμοῦ – Ἰσλὰμ
Project: Δημιουργοῦμε ἕναν ὁδηγὸ γνωριμίας μὲ τόπους λατρείας τῶν τριῶν μεγάλων μονοθεϊστικῶν θρησκειῶν
Ἰνδουϊσμός: Ναὸς τῆς Μινάκσι, Μπεναρὲς (προσκύνημα), λουτρὸ στὸν Γάγγη, ὁ Σίβα ὡς Ναταράγια, ἱερὲς ἀγελάδες, ἱεροτελεστίες, Μαντάλα • Βουδισμός: γάλματα το Βούδα, παγόδες, μοναστήρια το Θιβέτ, κάψιμο λιβανιο Ταοϊσμός: Ἄγαλμα τοῦ Λάο Τσὲ στὴν Κίνα, τὸ γὶν καὶ τὸ γιανκ, ὁ μεγαλύτερος θρησκευτικὸς κανόνας στὸν κόσμο • Κομφουκιανισμός: Ναοὶ στὴν Κίνα ii. Πρόσωπα, ἀξίες • Ἰνδουϊσμός. Ρ. Ταγκόρ: «Ὁ ἐραστὴς τοῦ Θεοῦ» • Βουδισμός. Σιντάρτα: Μεταστροφὴ καὶ φωτισμὸς • Ταοϊσμός. Λάο-Τσέ: Κοιτάσματα σοφίας • Κομφουκιανισμός. Κομφούκιος: Ἠθικὴ καὶ κοινωνικὴ φιλοσοφία
Διαθεματικὲς ἐργασίες: Ἑλληνισμὸς καὶ Βουδισμὸς στὴν ἑλληνιστικὴ τέχνη, σανσκριτικὰ καὶ ἀρχαῖα ἑλληνικὰ
Ὁμαδοσυνεργατικὴ διδασκαλία μὲ χρήση ἐκπαιδευτικοῦ λογισμικοῦ μὲ θέμα πρόσωπα καὶ ἀξίες στὶς θρησκεῖες τῆς μακρινῆς Ἀνατολῆς

ΠΗΓΗ: thriskeftika.blogspot.com

, , ,

Σχολιάστε