Ἄρθρα σημειωμένα ὡς γνησιότης

ΤΑ ΣΤΙΓΜΑΤΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ: ΤΕΚΜΗΡΙΟ ΓΝΗΣΙΟΤΗΤΟΣ (Ἀποστολ. Ἀνάγν. Κυρ. 04.11.12)

ΤΕΚΜΗΡΙΟ ΓΝΗΣΙΟΤΗΤΟΣ
«Ἐγὼ γὰρ τὰ στίγματα τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ ἐν τῷ σώματί μου βαστάζω». 

(Γαλ. ϛ´ 11-18)

τοῦ περιοδ. «Ο ΣΩΤΗΡ»,
ἀρ. τ. 2053, 15.10.12

Στοιχειοθεσία «ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ»

 .         «Τὰ στίγµατα τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ»! Πόσοι κόποι καὶ ταλαιπωρίες, πόσες δοκιµασίες καὶ µαρτύρια κρύβονται πίσω ἀπὸ αὐτὲς τὶς λέξεις … ! Αὐτὰ τὰ «στίγµατα», δηλαδὴ τὰ σηµάδια τῶν πληγῶν του, ἐπικαλεῖται ὡς τελευταῖο ἐπιχείρηµα ὁ ἀπόστολος Παῦλος προκειµένου νὰ ἀποδείξει στοὺς Χριστιανοὺς τῆς Γαλατίας τὴν γνησιότητα τοῦ κηρύγµατός του καὶ νὰ τοὺς γλυτώσει ἀπὸ τὶς πλάνες τῶν ψευδοδιδασκάλων ποὺ ἤθελαν νὰ ἐπαναφέρουν τὶς ἰουδαϊκὲς παραδόσεις στὴν ζωὴ τῶν Χριστιανῶν.
.         Ἂς δοῦµε ὄµως, πιὸ συγκεκριµένα, ποιὰ εἶναι αὐτὰ τὰ στίγµατα καὶ ποιὰ ἡ σηµασία τους στὴν ζωὴ τοῦ ἀποστόλου Παύλου καὶ ποιὰ στὴν ζωὴ κάθε πιστοῦ.

 1. Οἱ πληγὲς τοῦ ἁγίου Ἀποστόλου

.         Ὁ ἀπόστολος Παῦλος ὅταν λέγει ὅτι «ἐγὼ βαστάζω στὸ σῶµα µου τὰ σηµάδια τῶν πληγῶν ποὺ δέχθηκα γιὰ τὸν Κύριο Ἰησοῦ», ἐννοεῖ ὅλα ὅσα εἶχε ὑποστεῖ γιὰ τὴν πίστη καὶ τὴν ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ: τὶς µαστιγώσεις, τοὺς ραβδισµούς, τοὺς λιθοβολισµούς, τὶς φυλακίσεις … Ὁ ἴδιος ὁ ἅγιος Ἀπόστολος περιγράφει τὶς µαρτυρικὲς συνθῆκες κάτω ἀπὸ τὶς ὁποῖες ἐπιτελοῦσε τὴν διακονία του: «ἐν κόποις περισσοτέρως, ἐν πληγαῖς ὑπερβαλλόντως, ἐν φυλακαῖς περισσοτέρως, ἐν θανάτοις πολλάκις» (Β´ Κορ. ια´ 23). Εἶχε δηλαδὴ δεχθεῖ ἀµέτρητους κόπους καὶ πληγὲς ὑπερβολικές, ἐνῶ πολλὲς φορὲς εἶχε διατρέξει καὶ τὸν ἔσχατο κίνδυνο τοῦ θανάτου!
.         Ὅλα αὐτὰ ἀποδεικνύουν περίτρανα τὴν φλογερὴ ἀγάπη τοῦ ἀποστόλου Παύλου πρὸς τὸν Κύριο Ἰησοῦ καὶ τὴν ὁλοκληρωτικὴ ἀφιέρωσή του σ᾽ Ἐκεῖνον. Δὲν εἶναι τυχαῖο ἄλλωστε ὅτι µιλάει γιὰ «στίγµατα». Τὴν ἐποχὴ ἐκείνη στίγµατα χάραζαν οἱ κύριοι στὸ χέρι ἢ στὸ µέτωπο τῶν δούλων τους, γιὰ νὰ φανερώνουν σὲ ποιὸν ἀνῆκαν. Κι ὁ ἀπόστολος Παῦλος ὀνοµάζει τὶς πληγὲς τῶν µαρτυρίων του «στίγµατα», διότι αὐτὰ τὰ ἀνεξίτηλα σηµάδια δήλωναν ὅτι ἀνήκει στὸν Κύριο. Τὰ στίγµατα αὐτὰ ἦταν παράσηµα γιὰ τὸν Ἀπόστολο τῶν ἐθνῶν, διότι ὁ ἴδιος τίποτε ἄλλο δὲν θεωροῦσε πιὸ τιµητικὸ ἀπὸ τὸ νὰ χαρακτηρίζεται «δοῦλος Ἰησοῦ Χριστοῦ»!

 2. Στίγματα μαρτυρίου στὴν ζωή μας

.         Ἂν καὶ διωγµοὶ κατὰ τῶν Χριστιανῶν παρουσιάζονται σχεδὸν σὲ κάθε ἐποχή – ἀκόµη καὶ στὴν σύγχρονη -, οἱ περισσότεροι Χριστιανοί, τουλάχιστον στὴν χώρα µας, δὲν ἀντιµετωπίζουµε ἀπειλὲς καὶ µαρτύρια, ὅπως ὁ ἀπόστολος Παῦλος καὶ ἄλλοι ἀναρίθµητοι  µάρτυρες καὶ ὀµολογητὲς τῆς Ἐκκλησίας µας.
.         Ὅµως ὑπάρχουν περιπτώσεις ὅπου οἱ πιστοὶ Χριστιανοὶ φέρουν «τὰ στίγµατα τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ». Τέτοια στίγµατα εἶναι, γιὰ παράδειγµα, ἡ ἀγωνία καὶ τὰ ξενύχτια τῶν πολυτέκνων γονέων, γιὰ νὰ ἀναθρέψουν τὰ παιδιά τους, οἱ ἐξαντλητικὲς ὁδοιπορίες τῶν ἱεραποστόλων, ποὺ περιοδεύουν πόλεις καὶ χωριὰ «ἕως ἐσχάτου τῆς γῆς», προκειµένου νὰ µεταδώσουν τὸ σωτήριο µήνυµα τοῦ Εὐαγγελίου, τὸ σκληραγωγηµένο ἀπὸ τὴν ἄσκηση καὶ τὴν νηστεία σῶµα τῶν Μοναχῶν, ποὺ προσεύχονται ἀδιαλείπτως «ὑπὲρ τῆς σωτηρίας τοῦ σύµπαντος κόσµου».
.         Ἀλλὰ καὶ οἱ εἰρωνεῖες γιὰ τὴν πίστη, οἱ ἀδικίες, οἱ δοκιµασίες καὶ οἱ πειρασµοὶ συνιστοῦν σὲ µικρότερο ἢ μεγαλύτερο βαθµὸ µαρτύριο ὑπέρ τοῦ Χριστοῦ καὶ λογίζονται ὡς «στίγµατα τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ» στὴν δική µας ζωή.
.         Κι εἶναι πολὺ σηµαντικὸ νὰ ἀποκτήσουµε αὐτὰ τὰ «στίγµατα» τοῦ Χριστοῦ στὴν ζωή µας γιὰ δύο βασικοὺς λόγους: Πρῶτον, διότι αὐτὰ ἀποδεικνύουν τὴν πίστη καὶ τὴν ἀφοσίωσή µας στὸν Κύριο καὶ δεύτερον, διότι µὲ τὰ στίγµατα αὐτὰ συµµετέχουµε κατὰ κάποιον τρόπο στὰ ἅγια Πάθη τοῦ Χριστοῦ, ἔχοντας βέβαιη τὴν ἐλπίδα ὅτι θὰ λάβουµε µέρος καὶ στὴν Ἀνάστασή του.

*  *  *

.       «Τὰ στίγµατα τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ»! Τεκµήριο ὅτι ἡ πίστη µας δὲν εἶναι τυπική, ψεύτικη καὶ νεκρὴ ἀλλὰ εἶναι συνειδητή, γνήσια καὶ ζωντανή. Μακάρι νὰ µᾶς ἀξιώνει ὁ Θεὸς νὰ ὑποµένουµε κόπους καὶ ταλαιπωρίες καὶ κάθε ἄλλη θλίψη χάριν τοῦ ἁγίου ὀνόµατός του καί, ἂν χρειασθεῖ, καὶ τὴν ζωή µας νὰ θυσιάσουµε γι᾽ αὐτόν!

 

Διαφήμιση

, , ,

Σχολιάστε