Ἄρθρα σημειωμένα ὡς Αἰγαῖο

Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΜΠΛΟΚΗ ΣΤΟ ΑΙΓΑΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΗ ΡΟΗ

Γράφει ὁ Σταῦρος Λυγερὸς

Ἀπόσπασμα ἄρθρου
ποὺ δημοσιεύθηκε στὸ Πρῶτο Θέμα στὶς 14-2-2016

[…].             στὸ προσφυγικὸ-μεταναστευτικό, πρέπει νὰ σημειωθεῖ ὅτι ἐὰν κλείσουν τὰ βόρεια σύνορα, τὸ μήνυμα θὰ φθάσει στοὺς ἐνδιαφερoμένους, ἔστω καὶ μὲ κάποια καθυστέρηση. Αὐτὸ πρακτικὰ σημαίνει πὼς θὰ ἀναζητηθοῦν ἐναλλακτικὲς ὁδοί. Ἀκόμα καὶ ὅσοι ἐγκλωβισθοῦν στὴν Ἑλλάδα θὰ ψάξουν τρόπο νὰ προχωρήσουν. Ἁρμόδιες πηγὲς μᾶς λένε πὼς ἔχουν ἤδη ἀρχίσει νὰ ἐνεργοποιοῦνται ἐγχώρια κυκλώματα λαθροδιακινητῶν καὶ πρὸς τὰ βόρεια καὶ πρὸς τὴ θαλάσσια ὁδὸ πρὸς τὴν Ἰταλία.
.           Μὲ τὴν ἐμπλοκὴ τοῦ ΝΑΤΟ, ἡ ΕΕ οὐσιαστικὰ καταβάλλει τὴν ὑστάτη προσπάθεια νὰ συρρικνώσει τὶς εἰσροὲς στὸν εὐρωπαϊκὸ χῶρο ἀπὸ τὰ θαλάσσια σύνορα στὸ ἀνατολικὸ Αἰγαῖο. Ἐὰν ἡ προσπάθεια αὐτὴ δὲν ἀποδώσει τὰ ἀναμενόμενα, θὰ πρέπει νὰ θεωρεῖται δεδομένο πὼς τὸ φράγμα θὰ τοποθετηθεῖ στὰ σύνορα Ἑλλάδας-ΠΓΔΜ. Πρὸς τὸ παρὸν ζήτημα τυπικῆς ἐξόδου ἀπὸ τὴ ζώνη Σένγκεν δὲν θὰ τεθεῖ. Ἐάν, ὅμως, κλείσουν τὰ σύνορα, ἡ χώρα μας θὰ μείνει στὴν πράξη ἐκτός.
.             Ὅπως εἶναι γνωστό, τὸ Βερολίνο εἶχε προτείνει κοινὲς ἑλληνοτουρκικὲς περιπολίες στὸ ἀνατολικὸ Αἰγαῖο μὲ σκοπὸ τὴν καταστολὴ τῆς δράσης τῶν λαθροδιακινητῶν. Ἡ ἄρνηση τῆς Ἀθήνας, λόγῳ τῶν μονομερῶν διεκδικήσεων τῆς Ἄγκυρας “σκότωσε” ἐκείνη τὴν ἰδέα. Ἔτσι, Μέρκελ καὶ Νταβούτογλου πρότειναν ἐναλλακτικὰ τὴν ἐμπλοκὴ τοῦ ΝΑΤΟ στὴν ἀντιμετώπιση τῆς προσφυγικῆς-μεταναστευτικῆς κρίσης.
.             Τὰ κίνητρα τῶν δύο πλευρῶν εἶναι διαφορετικά. Γιὰ τὴν καγκελάριο, ἡ ὁποία ἀντιμετωπίζει πρωτοφανὲς κλίμα ἀμφισβήτησης στὴ Γερμανία, τὸ κρίσιμο εἶναι νὰ συρρικνωθοῦν οἱ εἰσροὲς στὰ ἑλληνικὰ νησιὰ καὶ κατ’ ἐπέκτασιν νὰ σταματήσει τὸ ρεῦμα πρὸς τὴ χώρα της.
.             Ἡ Ἄγκυρα, ὅμως, ἔχει ἄλλο σκοπό. Ἐὰν ἤθελε νὰ ἐμποδίσει τὸν ἀπόπλου τῶν πλοιαρίων ἀπὸ τὰ μικρασιατικὰ παράλια, θὰ μποροῦσε νὰ τὸ ἐπιτύχει χωρὶς δυσκολία. Συμφώνησε ἀμέσως στὸ αἴτημα γιὰ ἐπιστράτευση τοῦ ΝΑΤΟ στὴν ἀντιμετώπιση τῆς προσφυγικῆς-μεταναστευτικῆς κρίσης, μὲ τὴν προσδοκία νὰ τὸ ἐμπλέξει στὸν πόλεμο στὴ Συρία καὶ πάντως ἡ ΝΑΤΟϊκή δύναμη νὰ λειτουργήσει ἐξισορροπιστικὰ στὴ ρωσικὴ στρατιωτικὴ παρουσία στὴν Ἀνατολικὴ Μεσόγειο.
.             Τὶς τελευταῖες ἡμέρες, οἱ δυνάμεις τοῦ καθεστῶτος Ἄσαντ, μὲ τὴ βοήθεια τῶν ρωσικῶν ἀεροπορικῶν ἐπιθέσεων, ἔχουν σημειώσει στρατηγικοῦ χαρακτήρα στρατιωτικὲς νίκες στὴν περιοχὴ Χαλέπι. Τὸ ἴδιο ἰσχύει καὶ γιὰ τὶς δυνάμεις τῶν Κούρδων τῆς Συρίας. Οἱ ἔνοπλες ἰσλαμιστικὲς ὀργανώσεις ποὺ ὑποστηρίζονται ἀπὸ τὴν Ἄγκυρα καὶ τὸ Ριὰντ ἔχουν περιέλθει σὲ φάση ἀποσύνθεσης. Ἐάν, μάλιστα, ὅπως φαίνεται, καταληφθεῖ καὶ κλείσει ὁ διάδρομος, μέσῳ τοῦ ὁποίου τροφοδοτοῦνται ἀπὸ τὴν Τουρκία σὲ ἄνδρες, ὅπλα καὶ ἐφόδια, θὰ σημάνει τὸ τέλος τους.
.             Οἱ ἐξελίξεις αὐτὲς ὁδηγοῦν σὲ κατάρρευση τὴ στρατηγικὴ τοῦ Ἐρντογὰν στὸ Συριακό. Ἐργάσθηκε γιὰ τὴν ἀνατροπὴ τοῦ καθεστῶτος Ἄσαντ καὶ τὴν ἀντικατάστασή του ἀπὸ ἕνα σουνιτικὸ καθεστώς, τὸ ὁποῖο θὰ λειτουργοῦσε σὰν προτεκτοράτο τῆς Ἄγκυρας. Ἔτσι ὅπως ἐξελίσσονται τὰ πράγματα, ὅμως, τὸ καθεστὼς Ἄσαντ ὄχι μόνο σταθεροποιεῖται, ἀλλὰ καὶ ἀνακτᾶ τὸν ἔλεγχο ὁλοένα καὶ περισσοτέρων ἐδαφῶν.
.             Ὁ ἐφιάλτης γιὰ τοὺς νεοοθωμανούς, ὅμως, εἶναι ἡ ἑδραίωση καὶ ἡ ἐπέκταση τοῦ κουρδικοῦ κρατικοῦ μορφώματος σ’ ὅλο σχεδὸν τὸ μῆκος τῶν συνόρων της Συρίας μὲ τὴν Τουρκία. Ἂν καὶ ἡ κυρίαρχη ὀργάνωση τῶν Κούρδων τῆς Συρίας εἶναι οὐσιαστικὰ παρακλάδι τοῦ PKK, ὑποστηρίζεται ὄχι μόνο ἀπὸ τοὺς Ρώσους, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τοὺς Ἀμερικανούς. Κι αὐτό, ἐπειδὴ εἶναι κατὰ γενικὴ ὁμολογία ἡ πιὸ ἀξιόπιστη στρατιωτικὴ δύναμη στὸν πόλεμο ἐναντίον τοῦ Ἰσλαμικοῦ Κράτους.
.             Ὁ Ἐρντογὰν ἔφθασε νὰ ζητήσει δημοσίως ἀπὸ τὴν Οὐάσιγκτον νὰ διαλέξει ποιὸς θὰ εἶναι σύμμαχός της: ἡ Τουρκία ἢ οἱ Κοῦρδοι «τρομοκράτες»; Κι ὄχι μόνο αὐτό. Ἀφήνει νὰ αἰωρεῖται ἡ ἀπειλὴ πὼς ὁ τουρκικὸς στρατὸς θὰ εἰσβάλει στὸ συριακὸ ἔδαφος, γιὰ νὰ ἀποτρέψει τὴ δημιουργία τετελεσμένων. Τὴ θέση, ὅτι ἡ Τουρκία πρέπει νὰ μπεῖ ἄμεσα στὸν πόλεμο, ὑποστήριξε πρὸ ἡμερῶν μὲ ἄρθρο του καὶ ὁ γενικὸς διευθυντὴς τῆς φιλοκυβερνητικῆς τουρκικῆς ἐφημερίδας Γενὶ Σαφάκ, γνωστὸς γιὰ τοὺς στενοὺς δεσμούς του μὲ τὸν Ἐρντογάν.
.             Οἱ Ἀμερικανοὶ ἔχουν ἀνάψει κόκκινο φῶς στὴν Ἄγκυρα, ἐνῶ ὁ Ρῶσος πρωθυπουργὸς Μεντβέντεφ προειδοποίησε ὅτι ἐὰν ἐκδηλωθεῖ ἐξωτερικὴ εἰσβολὴ στὴ Συρία, θὰ ὁδηγηθοῦμε σὲ παγκόσμιο πόλεμο. Οὐάσιγκτον καὶ Μόσχα ἔχουν ἀντιτιθέμενα συμφέροντα στὴ Συρία, ἀλλὰ καὶ οἱ δύο δὲν ἐπιθυμοῦν νὰ παρασυρθοῦν σὲ μεταξύ τους θερμὴ ἀντιπαράθεση μὲ ἀπρόβλεπτες συνέπειες.
.             Τὸ περασμένο φθινόπωρο, ὁ Ἐρντογὰν εἶχε διατάξει τὴν κατάρριψη τοῦ ρωσικοῦ βομβαρδιστικοῦ, ἐπιδιώκοντας νὰ πυροδοτήσει μία σύγκρουση ὄχι ἀνάμεσα στὴ Μόσχα καὶ στὴν Ἄγκυρα, ἀλλὰ ἀνάμεσα στὴ Μόσχα καὶ στὸ ΝΑΤΟ. Ἤλπιζε ὅτι κατ’ αὐτὸ τὸν τρόπο θὰ ἐξουδετέρωνε τὴ ρωσικὴ ἀεροπορικὴ παρουσία στὴ Συρία, λόγῳ τῆς ὁποίας οἱ δυνάμεις τοῦ Ἄσαντ εἶχαν ἀρχίσει νὰ ἀποκτοῦν πλεονέκτημα.
.             Τότε, εἶχε ἀποτύχει νὰ παρασύρει τοὺς Ἀμερικανοὺς καὶ τοὺς Εὐρωπαίους μὲ ἀποτέλεσμα ἡ κίνησή του νὰ μετατραπεῖ σὲ μπούμεραγκ. Ἡ ρωσικὴ στρατιωτικὴ παρουσία ἐνισχύθηκε, οἱ δυνάμεις τοῦ Ἄσαντ προελαύνουν καὶ οἱ Κοῦρδοι ἑδραιώνονται. Στὸν Ἐρντογὰν δὲν ἔχουν μείνει πολλὲς ἐπιλογές. Ἡ στρατιωτικὴ εἰσβολὴ στὴ Συρία εἶναι ἀκόμα καὶ γιὰ τὰ δικά του μέτρα τυχοδιωκτισμός, ἂν καὶ τίποτα δὲν μπορεῖ νὰ ἀποκλεισθεῖ.
.             Γιὰ νὰ ἀποτρέψει ἐξελίξεις ποὺ θὰ τὴν ἔφερναν σὲ δυσχερῆ θέση, ἡ Οὐάσιγκτον κινήθηκε ἀπὸ κοινοῦ μὲ τὴ Μόσχα γιὰ μία ἐκεχειρία. Πρὸς τὸ παρόν, ἡ Ἄγκυρα ἐκμεταλλεύεται τὴν πίεση ποὺ ὑφίστανται οἱ Εὐρωπαῖοι καὶ εἰδικὰ ἡ Μέρκελ ἀπὸ τὸ προσφυγικὸ-μεταναστευτικὸ ρεῦμα:

  • Πρῶτον, γιὰ νὰ εἰσπράξει πολλὰ δισ. Ὅπως προκύπτει ἀπὸ τὰ γεγονότα, σ’ αὐτὸ τὸ ἐπίπεδο τὰ πάει πολὺ καλά.

  • Δεύτερον, γιὰ νὰ ἐξασφαλίσει τὴν ἀνοχὴ τῆς ΕΕ στὶς ἐκκαθαρίσεις ποὺ πραγματοποιεῖ ὁ τουρκικὸς στρατὸς ἐναντίον τῶν Κούρδων στὴ Νοτιοανατολικὴ Τουρκία. Ἡ αἰδήμων σιωπὴ τῶν κατὰ τὰ ἄλλα εὐαίσθητων Εὐρωπαίων μιλάει ἀπὸ μόνη της.

  • Τρίτον, γιὰ νὰ ἐμπλέξει τὸ ΝΑΤΟ στὴ συριακὴ κρίση καὶ νὰ τὸ ἀντιπαραθέσει μὲ τὴ Ρωσία.

.             Αὐτὴ ἡ ἐπιδίωξη εἶναι ὁ λόγος ποὺ ἡ Ἄγκυρα δέχθηκε ναυτικὲς μονάδες τῆς Συμμαχίας νὰ περιπολοῦν στὸ ἀνατολικὸ Αἰγαῖο καὶ νὰ εἰδοποιοῦν σὲ πραγματικὸ χρόνο τὶς τουρκικὲς ἀρχές, ὅταν ἐντοπίζουν πλοιάρια μὲ πρόσφυγες-μετανάστες ἕτοιμα νὰ ἀποπλεύσουν ἀπὸ τὸ ἄλφα ἢ τὸ βήτα λιμανάκι τῶν μικρασιατικῶν ἀκτῶν. Μένει νὰ ἀποδειχθεῖ στὴν πράξη πῶς θὰ ἀντιδράσουν οἱ τουρκικὲς ἀρχές. Ὁπωσδήποτε, ὅμως, θὰ ἔρθουν σὲ δύσκολη θέση ἐὰν ἀδρανήσουν παρὰ τὶς συγκεκριμένες πληροφορίες ποὺ θὰ τοὺς δίδονται ἀπὸ τὸ ΝΑΤΟ.
.             Οἱ ναυτικὲς μονάδες τῆς Συμμαχίας θὰ δροῦν κυρίως ἐντὸς τῶν τουρκικῶν χωρικῶν ὑδάτων, ἀλλὰ ἡ ἀπόφαση προβλέπει πὼς μόνο ἐκ τῶν ὑστέρων θὰ ἐνημερώνουν τὶς ἑλληνικὲς καὶ τὶς τουρκικὲς ἀρχές, ὅταν ἐπιχειροῦν ἀντιστοίχως στὰ ἑλληνικὰ καὶ τουρκικὰ ὕδατα. Δὲν εἶναι τυχαῖο ὅτι μεσογειακὲς χῶρες, ὅπως ἡ Γαλλία, ἡ Ἰταλία καὶ ἡ Ἱσπανία ἐξέφρασαν ἐπιφυλάξεις, ἀκριβῶς ἐπειδὴ δημιουργεῖται ἕνα προηγούμενο. Γενικότερα ὑπάρχει καὶ μία ἀσάφεια ὅσον ἀφορᾶ τὸν ἐπιχειρησιακὸ χῶρο. Ἐπειδὴ ὁ διάβολος κρύβεται στὶς λεπτομέρειες, εἶναι σκόπιμο νὰ περιμένουμε νὰ δοῦμε πὼς θὰ ὑλοποιηθεῖ ἡ συμφωνία, γιὰ νὰ τὴν ἀξιολογήσουμε.
.             Πρὸς τὸ παρόν, ἡ κυβέρνηση δίνει μάχη μὲ τὸν χρόνο γιὰ νὰ ἔχει ἑτοιμάσει τὰ κέντρα καταγραφῆς καὶ ταυτοποίησης μέχρι τὴ σύνοδο κορυφῆς αὐτὴ τὴν ἑβδομάδα. Εἶναι ἡ μόνη ἐλπίδα της γιὰ νὰ ἀποτρέψει τὸ σφράγισμα τῶν βόρειων συνόρων. Στὴν ΠΓΔΜ ἔχουν μεταβεῖ ἀστυνομικοὶ καὶ στρατιῶτες κυρίως ἀπὸ χῶρες τῆς ἀνατολικῆς Εὐρώπης, προκειμένου νὰ ἐνισχύσουν τὴ φύλαξη τῶν συνόρων μὲ τὴν Ἑλλάδα. Πρόκειται γιὰ διμερεῖς συμφωνίες αὐτῶν τῶν χωρῶν μὲ τὰ Σκόπια, ἀλλὰ εἶναι κοινὸ μυστικὸ ὅτι πρὸς τὴν ἴδια κατεύθυνση κινεῖται καὶ ἡ ΕΕ ὡς σύνολο.

ΠΗΓΗ: kostasxan.blogspot.gr

, , , ,

Σχολιάστε

H ΚΡΙΣΗ ΣΤΟ ΙΡΑΚ «ΑΝΑΒΕΙ» ΠΟΛΛΕΣ ΦΩΤΙΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΑΣ

H ΚΡΙΣΗ ΣΤΟ ΙΡΑΚ «ΑΝΑΒΕΙ» ΠΟΛΛΕΣ ΦΩΤΙΕΣ
ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΑΣ

Γράφει ὁ Νίκος Χειλαδάκης

.           Τὸ μεγάλο «παιχνίδι» ποὺ παίζεται ἐδῶ καὶ τρία περίπου χρόνια στὴν Μέση Ἀνατολὴ μὲ τὴν ἔναρξη τοῦ συριακοῦ ἐμφυλίου, ἔχει ἕνα καὶ μοναδικὸ ἐπίμαχο ἀντικείμενο καὶ αὐτὸ εἶναι τὰ πλούσια ἐνεργειακὰ κοιτάσματα τῆς περιοχῆς. Ἡ πρόσφατες ἐξελίξεις στὸ Ἰρὰκ καὶ ἡ ἐπέλαση τῶν φανατικῶν μουσουλμάνων μὲ τὴν κατάληψη τῆς πόλης τῆς Μοσούλης, δημιουργοῦν νέα δεδομένα, τὰ ὁποῖα θὰ πρέπει νὰ τὰ ἐξετάσουμε μὲ πολὺ προσοχή, γιατί εἶναι πολὺ πιθανὸ νὰ ἐπηρεάσουν καὶ τὶς ἑλληνοτουρκικὲς σχέσεις, ὅσο καὶ ἂν αὐτὸ φαίνεται ἐξ ἀρχῆς παράδοξο.
.           Κατ’ ἀρχὴν θὰ πρέπει νὰ δοῦμε γιατί οἱ Τζιχαντιστὲς προχώρησαν στὴν κατάληψη τῆς Μοσούλης στὸ βόρειο Ἰρὰκ καὶ μάλιστα μὲ ἐπιθέσεις κατὰ τουρκικῶν στόχων, ὅπως ἡ τουρκικὴ διπλωματικὴ ἀποστολὴ στὴν περιοχή. Ἡ Μοσούλη εἶναι μία ἀπὸ τὶς πιὸ πλούσιες ἐνεργειακὰ περιοχὲς τῆς Μέσης Ἀνατολῆς. Εἶναι χαρακτηριστικὸ πὼς ἡ ἡμερήσια παραγωγὴ πετρελαίου τῆς Μοσούλης φτάνει τὰ 200 χιλιάδες βαρέλια μὲ δυνατότητα νὰ φτάσει τὰ 310.000. Ἡ πτώση τῆς πόλης στὰ χέρια τῶν Τζιχαντιστῶν ἐπέφερε βαρὺ πλῆγμα στὴν παραγωγὴ πετρελαίου ἐνῶ καί, ἐδῶ εἶναι τὸ ἐπίμαχο σημεῖο, εἶχε σὰν πρώτη συνέπεια τὴν παύση τῆς λειτουργίας τοῦ πετρελαιαγωγοῦ Κιρκοὺκ –Γιουμουρταλὶκ τῆς Τουρκίας, προκαλώντας φοβερὴ ζημιὰ στὴν τουρκικὴ οἰκονομία. Πέραν τούτων οἱ γενικότερες ἐπιπτώσεις στὴν συνολικὴ πετρελαϊκὴ παραγωγὴ τοῦ Ἰρὰκ εἶναι ὀλέθριες καθὼς ὁ πόλεμος συνεχίζεται καὶ οἱ Τζιχαντιστὲς προκαλοῦν ἀκόμα καὶ τὴν ἴδια τὴν πρωτεύουσα τῆς χώρας, τὴν Βαγδάτη.
.           Ποιές ὅμως εἶναι οἱ γενικότερες ἐπιπτώσεις ἀπὸ τὴν κρίση αὐτὴ καὶ τὴν προέλαση τῶν Τζιχαντιστῶν; Ἡ πρώτη καὶ σοβαρότερη συνέπεια εἶναι ἡ αὔξηση τῶν τιμῶν τοῦ πετρελαίου ποὺ μπορεῖ νὰ συνεχιστεῖ μὲ σοβαρὲς συνέπειες γιὰ τὴν οἰκονομία πολλῶν χωρῶν. Εἶναι χαρακτηριστικὸ πὼς ἐνῶ στὴν ἀρχὴ τοῦ ἔτους τὸ ἀμερικανικὸ πετρέλαιο πουλιόταν 93 δολάρια τὸ βαρέλι, μέσα σὲ τρεῖς μέρες ἡ τιμή του ἀνέβηκε στὰ 104. Τὸ πετρέλαιο Brent ἀπὸ τὰ 106 ἀνέβηκε γρήγορα στὰ 110 δολάρια μὲ μεγάλες τάσεις συνέχισης τῆς ἀνόδου. Ἐδῶ θὰ πρέπει νὰ σημειώσουμε ὅτι ἀπὸ τὴν ἀρχὴ τοῦ ἔτους ἡ πετρελαϊκὴ παραγωγὴ τοῦ Ἰρὰκ εἶχε σημειώσει ρεκὸρ αὔξησης καὶ τὸν περασμένο Φεβρουάριο εἶχε φτάσει στὰ 3,6 δισεκατομμύρια βαρέλια. Ἡ ὑπερπαραγωγὴ αὐτὴ ὅμως εἶχε σὰν συνέπεια τὴν πτώση τῶν τιμῶν. Τώρα, μετὰ τὰ τελευταῖα γεγονότα, οἱ τιμὲς ἄρχισαν πάλι νὰ παίρνουν τὴν ἀνιοῦσα. Ἐδῶ θὰ πρέπει νὰ ἐπισημάνουμε ὅτι οἱ πρῶτοι ποὺ ὠφελοῦνται ἀπὸ αὐτὴ τὴν ἐξέλιξη εἶναι φυσικὰ οἱ ΗΠΑ, ἀλλὰ καὶ ἡ Ρωσία καὶ τὸ Ἰράν, χῶρες μὲ πετρελαϊκὴ παραγωγὴ ποὺ θὰ κερδίσουν πολλὰ ἑκατομμύρια δολάρια ἕνεκα τῶν… Τζιχαντιστῶν. Ἐδῶ ἴσως ἐξηγεῖται τὸ πῶς ἀφέθηκαν νὰ κάνουν ὅ,τι κάνουν μέχρι σήμερα οἱ φανατικοὶ αὐτοὶ ἰσλαμιστὲς
.           Ἡ Τουρκία εἶναι ὁ μεγάλος χαμένος ἀπὸ ὅλη αὐτὴ τὴν ἱστορία. Ἀφοῦ ἔπεσε στὴν παγίδα νὰ στηρίξει στὴν ἀρχὴ τοῦ ἐμφυλίου τῆς Συρίας τοὺς ἰσλαμιστές, γιατί εἶχε ἐπενδύσει στὴν πτώση τοῦ Ἄσαντ καὶ στὴν κατασκευὴ ἐνεργειακῶν ἀγωγῶν ἀπὸ τὸ Κατὰρ καὶ τὸ Ἰσραὴλ πρὸς τὴν Τουρκία μέσῳ τῆς ἐλεγχόμενης Συρίας, τώρα ἀντιμετωπίζει τὶς συνέπειες τῆς γιγάντωσης τῶν ἰσλαμιστῶν. Ἡ τουρκικὴ οἰκονομία ἐξαρτᾶται ἄμεσα ἀπὸ τὸ πετρέλαιο τοῦ Ἰρὰκ καὶ τώρα ἀντιμετωπίζει φοβερὸ πρόβλημα μὲ ἄμεσο κίνδυνο ὁ πληθωρισμὸς νὰ ἐκτιναχτεῖ στὰ ὕψη καὶ νὰ αὐξηθεῖ ἐπικίνδυνα τὸ ἔλλειμμα τοῦ ἰσοζυγίου τρεχουσῶν συναλλαγῶν. Ἤδη στὴν Ἄγκυρα ἐπισημαίνουν ὅτι τὸ ἐνεργειακὸ πρόβλημα τῆς Τουρκίας ἔχει φτάσει σὲ ὁριακὸ σημεῖο καὶ ὅτι θὰ πρέπει ἕνα ληφθοῦν πολὺ δραστικὰ μέτρα γιὰ τὴν ἀποτελεσματικὴ ἀντιμετώπισή του. Τὸ «δέλεαρ» ὅμως γιὰ τὴν Τουρκία, ὅπως τὸ ἐπισημαίνουν ἐδῶ καὶ καιρὸ οἱ στρατηγικοὶ μελετητὲς στὴν τουρκικὴ πρωτεύουσα, δὲν εἶναι ἄλλο παρὰ τὰ τεράστια ἐνεργειακὰ κοιτάσματα στὸ Αἰγαῖο καὶ στὴν Α. Μεσόγειο.
.           Ἐδῶ ἐντοπίζεται καὶ τὸ «ἐπίμαχο» σημεῖο γιὰ τὴν δική μας χώρα μὲ ὅλες αὐτὲς τὶς ἐξελίξεις, χωρὶς νὰ θέλουμε νὰ κινδυνολογήσουμε. Ἄλλωστε πάντα ἐλλόχευε ὁ κίνδυνος τῆς ἐξαγωγῆς τῶν προβλημάτων τῆς Τουρκίας πρὸς τὴν δική μας πλευρά. Ἴσως αὐτὸ γιὰ πολλοὺς νὰ φαίνεται ὑπερβολικό, ἀλλὰ γιὰ ὅσους μελετοῦν τὶς ἐξελίξεις στὴν περιοχὴ οἱ ἐπιπτώσεις ἀπὸ τὴν νέα αὐτὴ κρίση πολὺ πιθανὸ νὰ φτάσουν καὶ σὲ ἐμᾶς καὶ τότε θὰ πρέπει νὰ εἴμαστε ἕτοιμοι γιὰ κάθε ἐνδεχόμενο. Νὰ μὴν ξεχνᾶμε ὅτι οἱ τουρκικὲς προκλήσεις δὲν ἔχουν σταματήσει καὶ συνεχίζονται μὲ καθημερινὸ ρυθμό. Μὲ τὰ νέα δεδομένα καθὼς οἱ «θερμοκέφαλοι» στὴν τουρκικὴ πρωτεύουσα καραδοκοῦν πάντα, δὲν ἀποκλείεται νὰ ἔχουμε καινούργια «θερμὰ παρατράγουδα», ὅσο καὶ ἂν οἱ κυβερνῶντες στὴν Ἀθήνα κάνουν πώς… οὔτε βλέπουν οὔτε ἀκοῦν.

ΝΙΚΟΣ ΧΕΙΛΑΔΑΚΗΣ
Δημοσιογράφος-Συγγραφέας-Τουρκολόγος

ΠΗΓΗ: olympia.gr

, ,

Σχολιάστε

Η ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΣΤΟΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΕΩΣ ΤΗΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΣΤΗΝ ΙΜΒΡΟ «Ἐδῶ ἡ πτωχική “κούνια” ὅπου μέ ἀνεπανάληπτη μητρική στοργή μᾶς νανούριζε ἡ μητέρα μας. Ἐδῶ καἱ ἡ “Κούνια”, ἡ Μεγάλη Μητέρα μας, ἡ Παναγία, στήν ὁποίαν μικροί καί μεγάλοι πάντοτε καταφεύγουμε καί προσφεύγουμε».

Η ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΣΤΟΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΕΩΣ ΤΗΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΣΤΗΝ ΙΜΒΡΟ 

Ὁμιλία τῆς Α. Θ. Παναγιότητος
τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου
κ. κ. Βαρθολομαίου
κατά τήν Ἀκολουθίαν τοῦ Ἑσπερινοῦ
τῆς Ἀποδόσεως τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου
(Ἴμβρος, Ἅγιοι Θεόδωροι, 22 Αὐγούστου 2013) 

Ἱερώτατοι ἀδελφοί Ἱεράρχαι,
Ἐντιμότατε κ. Γ. Πρόξενε τῆς Ἑλλάδος ἐν ΚΠόλει,
Ἀγαπητοί μας συμπολῖται, ἀδελφοί καί τέκνα ἠγαπημένα,
Εὐλογημένοι ὅπου γῆς Ἴμβριοι Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί,

.            Ἀπόψε, τῆς Παναγιᾶς μας˙ τῆς γιορτῆς τοῦ χωριοῦ μας˙ διά τήν ὁποίαν ἐδημιουργήθησαν ὑπό τοῦ Θεοῦ ὅλα «καλά λίαν». Αὐτό τό «κάλλος» καί αὐτή ἡ «καλωσύνη» ἀφοροῦν εἰς τήν Παναγίαν, κατά τόν Ἅγιον Νικόλαον τόν Καβάσιλαν. Δηλαδή, ἐγένοντο ὅλα «καλά λίαν» ἐπειδή ἀφοροῦσαν εἰς τήν Παναγίαν. Ἐπειδή θά ἐγεννᾶτο ἡ Παναγία, ἡ ὁποία εἶναι στό τέλος τῆς ὅλης ἀναμονῆς τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης.
.            Ἔτσι, λοιπόν, οἱ ἄνθρωποι περιμέναμε χιλιετίες ὁλόκληρες, γιά νά ἔλθῃ κάποιος ἄνθρωπος, ὁ ὁποῖος θά καταλάβαινε τί σημαίνει «ἀγάπη Θεοῦ». Γιά νά τό καταλάβαινε ὅμως αὐτό, ἔπρεπε νά ἦταν καί ὁ ἴδιος καθαρός καί πολύ ταπεινός, ὄχι ἐγωϊστής, φιλόδοξος, αἰθεροβάμων. Καί γεννήθηκε ἡ Παναγία.
.            «Πρό δέ τοῦ ἐλθεῖν τήν πίστιν ὑπό νόμον ἐφρουρούμεθα συγκεκλεισμένοι εἰς τήν μέλλουσαν πίστιν ἀποκαλυφθῆναι» (Γαλ. γ΄ 23). Δηλαδή πρίν ἔλθῃ ἡ π ί σ τ ι ς, εἴμασταν κλεισμένοι μέσα στόν ν ό μ ο ν. Ὁ Νόμος ἔγινε παιδαγωγός εἰς Χριστόν, ἀλλά ὁ Νόμος, ὁ ὁποιοσδήποτε νόμος, ἦταν ἀνίκανος, καί εἶναι ἀνίκανος, νά μᾶς σώσῃ καί νά ἱκανοποιήσῃ τόν ἄνθρωπο ἀληθινά.
.            Γι᾿ αὐτό, ὅταν ἦλθε «τό πλήρωμα τοῦ χρόνου, ἐξαπέστειλεν ὁ Θεός τόν υἱόν Αὐτοῦ, … γενόμενον ὑπό νόμον, ἵνα τούς ὑπό νόμον ἐξαγοράσῃ, ἵνα τήν υἱοθεσίαν ἀπολάβωμεν» ( πρβλ. Γαλ. δ΄ 4, 5). Καί τό π λ ή ρ ω μ α τοῦ χρόνου εἶναι ἡ γέννησις τῆς Παρθένου, τῆς γυναικός διά τῆς ὁποίας ἔγινεν ἄνθρωπος ὁ Θεός. Αὐτή εἶναι ἡ «κλίμαξ δι᾿ ἧς κατέβη ὁ Θεός» καί «ἡ γέφυρα ἡ μετάγουσα τούς ἐκ γῆς πρός οὐρανόν» καί τότε καί μετά τήν κοίμησιν καί τήν μετάστασί της, κατά τήν ὁποίαν δέν ἐγκατέλιψε τόν κόσμον -ἐν τῇ κοιμήσει τόν κόσμον οὐ κατέλιπες, Θεοτόκε.
.               Ἡ Παναγία μας μᾶς διδάσκει καί σήμερα μίαν ἀ λ ή θ ε ι α ν, ὅτι ὅταν εἴμεθα ἄρρωστοι, ὅταν εἴμεθα ἀδύνατοι, μόνοι, ὅταν ἀδικούμεθα, ὅταν πεθαίνουμε, τότε εἴμεθα δυνατοί˙ καί ὅταν ταπεινωνώμεθα ἀληθινά, μόνον τότε δοξαζόμεθα, τότε καταργεῖται «τό μεσότοιχον τῆς ἔχθρας».
.            Εἴμεθα, λοιπόν, ἐδῶ, στό νησί μας, στήν ταπεινή καί ἄσημη καί «ἀδόξαστη» Ἴμβρο μας, ὅπως ἡ ταπεινή Κόρη τῆς Ναζαρέτ, κατ᾿ ἀναλογίαν, καί μένουμε ἔ κ π λ η κ τ ο ι ἐμπρός εἰς τό Μυστήριον τῆς Παναγίας.

Ἀδελφοί συμπατριῶται,

.            Εἴμεθα προσωπικῶς συγκινημένοι πού εὑρισκόμεθα μαζί σας καί νοιώθουμε ὅλοι μαζί αὐτό τό κ ά λ λ ο ς, αὐτήν τήν Χ ά ρ ι ν, νά ὑπάρχῃ σ’ὅλο τό Νησί τῆς Παναγίας, πού εἶναι ἡ Ἴμβρος μας, εἰς τήν ὁποίαν ὅλα ἦταν μέχρι πρίν μερικές δεκαετίες «καλά λίαν». Διότι ἐπεκράτει ἡ χάρις, καί ὁ νόμος, ὁ κάθε νόμος, ἦταν ἀνενεργός. Ἐδέσποζε παντοῦ, στήν κτίσιν, στούς ἀνθρώπους, στά χωράφιά μας, στίς Ἐκκλησιές μας, ἡ Χάρις καί ἡ Ἀγάπη -ὑπό τήν σκέπην καί τήν χάριν τῆς Παναγίας.
.            Ἀλλά εἶναι ὡραία ἡ ἀποψινή μας συνάντησις ἐδῶ στήν πατρίδα μας ὑπό τήν σκέπην καί Χάριν τῆς Παναγίας, πού ταιριάζει ἀπολύτως καί γιά μᾶς, αὐτό πού λέγει ὁ ἀρχαῖος Ὅμηρος γιά τόν ταλαιπωρημένον ἀκούσιον «πρόσφυγα» Ὀδυσσέα, ὅτι «καί καπνόν ἀνωθρώσκοντα νοῆσαι ἧς γαίης θανέειν ἰμείρεται» (Ὀδύσ. Ραψ. α΄, στ. 57).

.            Ἡ καρδιά μας χτυπᾷ δυνατά καί γρήγορα, διότι πατᾶμε τά ἀγαπημένα χώματα τοῦ φιλτάτου νησιοῦ μας. Βλέπομεν τά σπίτια ὅπου γεννηθήκαμε, πολλά ἐρείπια ἀπό τήν «ἔλλειψιν ζωῆς», ἄλλα ἀνακαινισμένα κατά τά τελευταῖα χρόνια, ἀλλά καί πάλιν «ἔρημα» ἀπό τά ὡραῖα καί μοναδικά ἐκεῖνα βιώματα τοῦ παρελθόντος μας. Βλέπουμε τίς «κορυφογραμμές» τῶν λόφων, πίσω ἀπό τούς ὁποίους εἴδαμε γιά πρώτη φορά νά ἀνατέλλῃ ὁ φωτεινός δίσκος τοῦ ἡλίου, ἀλλά καί τοῦ νοητοῦ Ἠλίου, τοῦ Χριστοῦ μας. Οἱ βλεπόμενες «κορυφογραμμές» παραμένουν πράσινες καί γεμᾶτες πάντοτε ἀπό ἐλπίδα καί προσδοκίαν. Οἱ νοητές «κορυφογραμμές», ἀναμένουν μαζί μας νά «φθάσωμεν τόν Ἄφθαστον», ὁ Ὁποῖος μόνος δύναται νά μᾶς «καταφαιδρύνῃ τοῖς θαυμασίοις», ἐμᾶς καί τήν Ἴμβρον μας.
.            Σέ κάθε ματιά, σέ κάθε στροφή τοῦ βλέμματος, σέ κάθε ἀντίκρυσμα τοῦ τόπου μας, χείμαρρος δακρύων τρέχει ἀπό τά μάτιά μας καί ρίγη συγκινήσεων, ἀναμνήσεων, παιδικῶν ἐλπίδων καί προσδοκιῶν, κατακλύζουν τήν ὕπαρξίν μας.
Ἐδῶ ἡ πτωχική «κούνια» ὅπου μέ ἀνεπανάληπτη μητρική στοργή μᾶς νανούριζε ἡ μητέρα μας. Ἐδῶ καἱ ἡ «Κούνια», ἡ Μεγάλη Μητέρα μας, ἡ Παναγία, στήν ὁποίαν μικροί καί μεγάλοι πάντοτε καταφεύγουμε καί προσφεύγουμε. Ἐκεῖ στό σεντούκι παραμένει ἡ «σκούφια» τοῦ μωροῦ, τό «νυφικό» τῆς νύμφης, τά «τσερβούλια» τοῦ πατέρα, ἡ «γκαζόλαμπα» πού φώτιζε μέ τό ἀμυδρό της φῶς τίς ἀτέλειωτες «νύκτες» ἀνατολῆς καί προσδοκίας -ἡ λάμπα μέ τήν ὁποία διαβάζαμε τά μαθήματά μας τότε.
.            Ἐκεῖ ὁ «σοφάς» πού καθότανε ἡ γιαγιά καί μᾶς ἔσφιγγε στήν στοργικήν ἀγκαλιά της καί μᾶς παρηγοροῦσε ὅταν κλαίγαμε ἀπό πεῖνα καί ἀπό ἀνέχεια καί ἀπό φτώχεια οἱ περισσότεροί μας, πού μόνον ἡ εὐαισθησία τῆς παιδικῆς ψυχῆς μας κατανοοῦσε. Πιό πέρα ἡ «γωνιά» πού καθόταν ὁ στοργικός πατέρας, τά γόνατα τοῦ ὁποίου μᾶς παρεῖχαν τήν πλήρη ἀ σ φ ά λ ε ι α ν τῆς πατρικῆς προστασίας καί πολλές φορές μᾶς κουνοῦσαν στοργικά καί μᾶς σφούγγιζαν τό παιδικό ἀθῶο, μά ἀληθινό δάκρυ, καί γι᾿ αὐτό ὅλα αὐτά εἶχαν τόν χαρακτῆρα τῆς περιζήτητης θ έ σ ε ω ς. Γιατί ὅλα ἦταν ἀληθινά, καθαρά, γνήσια, αὐθεντικά, ὄχι μάταια, ὑποκριτικά, παροδικά.
.            Πέρασαν τά ὡραῖα παιδικά χρόνια, μεγαλώσαμε καί μάθαμε πολλά ἀπό τούς ἁπλοῦς γονεῖς μας, τούς παπποῦδες μας, τούς δασκάλους μας, τόν Κοτζίνην καί τόν Μπακάλην, τούς Τερζῆδες, τόν Ὀκουμούση, τούς ἱερεῖς μας, τόν Ἀστέριον, τόν Βαρλαάμ, τόν Παπα-Μπρῖγκον, τόν Νικηφόρον, τούς Ἀρχιερεῖς μας, τόν Ἰάκωβον, τόν Μελίτωνα, τόν Νικόλαον, τόν Δημήτριον, τόν Φώτιον, τόν σημερινό ἄξιο καί θυσιαζόμενο Κύριλλον, τούς γείτονές μας, τούς συγχωριανούς μας. Μιά κ ο ι ν ω ν ί α ἀδελφωμένη, μέ ὁλόψυχη συμμετοχή στά χαρούμενα καί στά λυπηρά γεγονότα τῆς μικρῆς οἰκογένειάς μας, τοῦ χωριοῦ μας, τῆς Ἴμβρου, μέ τίς πόρτες τῶν καρδιῶν καί τῶν σπιτιῶν μας διάπλατα ἀνοιγμένες, χωρίς «ἀμπάρες», χωρίς φόβους, χωρίς ἀδικίες… μέ ἀγάπη καί ὑπομονή μπροστά στό ἄδικο καί στόν κατατρεγμό τῶν γύρω μας, ἄλλοτε ὀλίγων καί μετρημένων, σήμερα πολλῶν πού διαφεντεύουν τό «βιός» μας, ἰδιαιτέρως ἀπό τό ’64 καί ἐδῶ.
.            Τά ἀρραβωνιάσματα, οἱ γάμοι, οἱ γέννες, οἱ βαπτίσεις, οἱ κηδεῖες, οἱ γιορτές, πλούτιζαν τή ζωή μας μέ συναισθήματα, καί αὔξαναν τήν ἐμβάθυνσιν τοῦ νοῦ στίς ἐκφάνσεις τῆς ζωῆς μέ τό κ ά λ λ ο ς τῆς ἀληθείας.
.            Ὁ καθένας μας συμμετεῖχεν ὁλόψυχα σέ ὅ,τι συνέβαινε στόν διπλανό του καί ἐξεδήλωνε θερμόν, εἰλικρινές καί γνήσιον, ἀθῶον, θά ἐλέγομεν, ἐνδιαφέρον γιά ὅσα συνέβαιναν στόν συνάνθρωπό του. Ἡ κοινότητα ζοῦσε τό ἀ π ο κ ο ρ ύ φ ω μ α τῆς κοινωνικῆς ζωῆς.
.            Πέρασαν τά χρόνια, μεγαλώσαμε, ξενητευτήκαμε, οἱ περισσότεροί μας ἀναγκαστικά, καί φεύγοντας τραγουδήσαμε κρυφά μέσα μας, γιά νά μή μᾶς δοῦν καί νά μή μᾶς ἀκούσουν οἱ ἄ λ λ ο ι, πάντοτε «ψυχαῖς καθαραῖς καί ἀρρυπώτοις χείλεσι», τό «μισεύω καί τά μάτια μου δακρύζουν λυπημένα, ἄχ! πατρίδα μου γλυκειά, πόσο σ᾿ ἀγαπῶ βαθειά».
.            Στήν ξενιτειά σταδιοδρομήσαμε. Δέν χαθήκαμε. Ὁ καθένας στόν τομέα του κ ά τ ι πέτυχε. Μά οὔτε οἱ ἐπιτυχίες, οὔτε οἱ τιμές, οὔτε οἱ δοκιμασίες, οὔτε οἱ ἀποτυχίες, οἱ λύπες μας, οἱ ἀδικίες πού μᾶς ἔγιναν ἀπό δικούς μας καί τρίτους, οὔτε ἄλλο τίποτε κατάφερε νά ξεριζώσει ἀπό μέσα μας τόν ἀσίγητον π ό θ ο ν τῆς ἐπιστροφῆς στήν πατρογονική γῆ. Στό νησί μας. Στό χωριό μας. Στό σπίτι μας. Στό ντάμι μας. Στά χωράφιά μας. Στά λιοστάσιά μας. Στά σχολεῖα μας. Ἔστω καί ἄν σήμερα ἄλλοι τά «κατέχουν». Ἐπιστροφῆς στήν ἀθώα, ἀθόρυβη, ἀκίνδυνη γιά τούς ἄλλους, ζωή μας. Καί τό μόνο πού ζητοῦμε καί θέλουμε καί σήμερα εἶναι τό «δικαιοσύνην μάθετε οἱ ἐνοικοῦντες ἐπί τῆς γῆς», καί ἀληθῶς «μακάριοι οἱ εἰρηνοποιοί».
.            Καί νά! Εἴμεθα πάλι ἐδῶ. Πλημμυρισμένοι ἀπό ἀναμνήσεις, συγκλονισμένοι ἀπό συναντήσεις καί εὐοίωνες προοπτικές καί θετικές ἐλπίδες, ὅτι δέν θά ξεχάσουμε ποτέ πιά τήν Ἴμβρο μας… Δέν θά τήν χάσουμε. Οἱ πατρίδες δέν μποροῦν νά θεωροῦνται χαμένες ἐφ᾿ ὅσον ὑπάρχουν ἄνθρωποι πού τίς πονοῦν, πού τίς τιμοῦν, πού τίς ἀγαποῦν.
.            Ἴσως οἱ συνθῆκες δέν ἐπιτρέπουν σέ ὅλους μας τήν ἐγκατάστασι στά πατρογονικά μας σπίτια, ἀλλά δέν ἐμποδίζουν τίς συχνότερες ἐπισκέψεις μας σέ αὐτά, μαζί μέ τά παιδιά μας πού δέν ἔχουν ἴσως, ἀλλά πρέπει νά ἀποκτήσουν τόν ἴδιο ἰσχυρότατο δεσμό μέ αὐτόν τῶν παππούδων καί τῶν γονιῶν, μέ τά σπίτια, μέ τά χωριά, μέ τά ἤθη, τά ἔθιμά μας, τίς παραδόσεις μας, τούς χορούς μας, τά μοιρολόγιά μας. Ἡ λαχτάρα μας καί ἡ ἀγάπη μας γιά τόν τ ό π ο μας, ζωντανή καί ἀκτινοβόλος, συντονίζει καί τούς παλμούς τῶν καρδιῶν τῶν ἀπογόνων μας μέ τό δικό μας χτυποκάρδι γι᾿ αὐτόν.
.            Ἡ ζωή ἡ ἐπίγειος συνεχίζεται καί θά συνεχισθῇ μέχρι τῆς ἀκοῆς «τῆς ἠχούσης σάλπιγγος» τοῦ Βασιλέως τῶν βασιλευόντων καί Κυρίου τῶν πάσης φύσεως κυριευόντων, εἰς τούς ὁποίους «ἐδόθη παρά Κυρίου ἡ κράτησις καί ἡ δυναστεία παρά Ὑψίστου» (Σοφ. Σολομ. 6,3). Καί δέν πρέπει νά λησμονῆται αὐτό. Οἱ τάφοι τῶν κοιμητηρίων μας, ὅπου ἀναπαύονται τά σώματα τῶν «κεκοιμημένων», τῶν συμπατριωτῶν μας, θά φιλοξενήσουν καί τά σώματα πολλῶν ἀπό ἡμᾶς, ὅταν ἡ ψυχή μας θά φτερουγίζῃ σέ ἄλλους κόσμους πνευματικούς, ἀπό τούς ὁποίους «ἀπέδρα πᾶσα ὀδύνη, λύπη καί στεναγμός». Τό σῶμα μας θά γίνῃ ἕνα μέ τήν γῆ μας καί ἡ ψυχή μας θά γίνῃ ἕνα μέ τήν ψυχή τῶν προγόνων μας….
.           Γιά ἀρκετές χιλιετίες τό πνεῦμα μεταλαμπαδεύεται ἀπό γενεᾶς εἰς γενεάν καί τό σῶμα γονιμοποιεῖ τήν γῆν πού τρέφει τά νέα σώματα. Ἀέναος ἐναλλαγή καί αἰώνιος συνέχισις τῆς ζωῆς καί τοῦ πολιτισμοῦ. Τό γνωρίζουμε, τό πιστεύουμε, τό θέλουμε. Ἡ ζωή μας καί ὁ πολιτισμός ἔχει καί θά ἔχῃ σ υ ν έ χ ε ι α καί σ υ ν έ π ε ι α. Ὄχι χθές ἀλλά καί σήμερα, ἀλλά καί αὔριο διαφορετικά. Ἡ ζωή τῆς Ἴμβρου μας, τῶν χωριῶν μας, τῶν Ναῶν μας, τῶν ἐξωκκλησίων μας, τῶν σπιτιῶν μας, τῶν προσώπων μας, χθές καί σήμερα καί αὔριο ἡ ἴδια, μέ τήν πίστι μας, τήν εὐσέβειά μας, τήν φιλοπατρία μας, τό ἦθος μας, τίς παραδόσεις μας, τίς ἰδέες μας, τά προβλήματά μας, ὅπως θά ἔγραφεν ὁ ἱστοριοδίφης τοῦ νησιοῦ μας μακαριστός Ἀλέξανδρος Ζαφειριάδης καί ὅπως ὁ Ἄλκης Σχοινουδιώτης θά περιέγραφε τήν ἰδιαιτερότητά μας στό ποίημά του «Ἡ γλώσσα τοῦ χωριοῦ μου».
.            Αὐτή ἡ συνέχεια καί ἡ συνέπειά μας εἶναι τ ρ ό π ο ς ἀθανασίας, εἶναι τό κ ά λ λ ο ς μας, τά πάντα μας, τά καλά λίαν.
.            Εἶναι βέβαιον ὅτι ζοῦμε μέσα εἰς τό “σ ῶ μ α” τῶν προγόνων μας. Γιά νά ζήσουμε καί μέσα στό πνεῦμα τους πρέπει νά κατακτήσουμε καί τήν ψυχή τους καί αὐτή κατακτᾶται μέ τήν ἀ γ ά π η ν καί μέ τόν θ α υ μ α σ μ ό ν καί μέ τήν μ ί μ η σ ι ν τοῦ κάλλους των. Ἐάν μᾶς ἀγαπήσουν καί μᾶς θαυμάσουν τά παιδιά μας, θά μᾶς μιμηθοῦν. Ἔτσι θά ἀποφευχθῇ ἡ ἀφομοίωσίς τους ἀπό ἄλλους πολιτισμούς καί ἡ ἀπώλειά τους γιά τήν κοινότητά μας, τήν Ἴμβρο μας. Δέν ἀρκεῖ νά ρέῃ στίς φλέβες τους τό αἷμά μας, πρέπει νά τρέχῃ στήν πνευματικήν ὕπαρξίν τους ἡ παιδεία μας καί τό πνεῦμα μας. Τό Νησί μας, τό Χωριό μας, μᾶς περιμένει. Μεγάλη χαρά γίνεται στήν κοινωνία του κάθε φορά πού ἕνας ἀπό μᾶς ἀποβιβάζεται μόνιμα στό λιμάνι του, στόν Ἅγιο Κήρυκο. Χαίρεται ὁ ἐπιστρέφων, χαίρονται καί οἱ ὑποδεχόμενοι αὐτόν, οἱ «προσδοκῶντες ἀνάστασιν» πατέρες μας καί τά ὀστᾶ των στά κοιμητήρια μας ὑπό τήν γῆν πλέον. Ἡμεῖς οἱ ἐπί τῆς γῆς ἀκόμη, τούς ὀφείλουμε κάτι. Νά μή ἀφανίσωμε μέ τά πάθη μας καί τίς ἰδιοτροπίες μας καί μέ τήν ζωή μας τό κ ά λ λ ο ς τῆς Ἴμβρου καί τῶν γνησίων ἀνθρώπων της.
.            Ὁ φλοῖσβος τῶν κυμάτων τῆς θαλάσσης πού γαληνεύει καί ὁ παφλασμός των ὅταν οἱ ἄ ν ε μ ο ι ἀναταράσσουν τά ν ε ρ ά ἀποτελοῦν τόν χαρμόσυνον φυσικόν χαιρετισμόν τοῦ Νησιοῦ πρός τούς ἐπανακάμπτοντας. Ὁ δεύτερος χαιρετισμός, τό καλωσόρισμα, ἐκφράζεται μέ τήν ἀνθρώπινη φωνή τῶν ἐναπομεινάντων πού τόσα χρόνια περιμένουν νά ἀκούσουν τήν φωνή τοῦ ξενητεμένου νά τούς ἀναγγέλλῃ τήν ἄφιξίν του μέ τό δυσκολοπρόφερτον, ἀπό τήν συγκίνησιν, «ἦρθα καί πάλι Μάννα» καί ἐμεῖς προσθέτουμε: μ ά ν ν α Π α ν α γ ι ά!  «Καλῶς ἦρθες, παιδί μου»! Ἡ ἀγκαλιά ζεστή καί σφιχτή λέγει χωρίς λόγια ὅλα τά ὑπόλοιπα.

Ἀδελφοί καί τέκνα,

.            Τό κ ά λ λ ο ς τῆς Παναγίας μας, τό κ ά λ λ ο ς τῆς Ἴμβρου μας, εἶναι τό φ ῶ ς , τό ὁποῖον ἔρχεται «ἔσωθεν». Εἶναι ὁ τῆς «κοιλίας αὐτῆς καρπός». Αὐτό τό κάλλος, πού ἐγέννησε τό Φ ῶ ς τό ἀνέσπερον, πού εἶναι ὁ ἴδιος ὁ Θεός καί Υἱός Της καί Κύριός μας. Αὐτό τό Φῶς πού φωτίζει ὅλην τήν ζωή μας, τά προβλήματά μας καί τίς δυσκολίες μας, αὐτό πού ἐξαγιάζει τά «πάθη» μας καί καταργεῖ τά μεσότοιχα τῆς «ἔχθρας» καί τοῦ «μίσους» καί τῆς «ἀδικίας» καί μᾶς διδάσκει τήν ἀγάπην, τήν ταπείνωσιν, τό «δικαιοσύνην μάθετε οἱ ἐνοικοῦντες ἐπί τῆς γῆς», ἡ ὁποία δικαιοσύνη «σέ ἀκολουθεῖ ἀπό πίσω, ἀλλά πληρώνει μέ τόκο» («Ὀπισθόπους μέν, σύν τόκῳ δ᾿ ἐπέρχεται») (Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου, Ἐπίγραμμα ΛΗ΄, P.G. 38,103). Ἀμήν.

Χρόνια σας πολλά καί εὐλογημένα, ἀγαπητοί συμπατριῶται καί συμπροσευχόμενοι φίλοι τῆς Ἴμβρου!

ΠΗΓΗ: fanarion.blogspot.gr

, , , ,

Σχολιάστε

ΑΡΑΓΕ ΤΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ “ΕΦΑΓΑΝ” ΤΟΝ ΗΡΩΙΚΟ ΚΩΝ. ΗΛΙΑΚΗ ΤΗΝ 23η ΜΑΪΟΥ 2006;

ΤΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΕΡΟΜΑΧΙΑ ΤΗΣ 23ης ΜΑΪΟΥ ;
ΑΠΙΣΤΕΥΤΗ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΑΠΟ ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

Γράφει Νίκος Χειλαδάκης

 .              Μία διαφορετικ κδοχή, γι τν ερομαχία τς 23ης Μαΐου πο στοίχησε τν ζω στν ρωικ λληνα πιλότο Κωνσταντνο λιάκη, δωσε τουρκικ φημερίδα «Μπουγκιούν», σ πρωτοσέλιδο δημοσίευμά της στ φύλλο τς 1ης ουλίου 2006. Τ νδιαφέρων εναι τι κδοχ ατ ρχεται σήμερα ν συνδυαστε μ τς τελευταες ξελίξεις γι τ νεργειακ κοιτάσματα το Αγαίου κα τς γνωστς προκλητικς τουρκικς διεκδικήσεις.
.              Σύμφωνα λοιπν μ τ τουρκικ πρωτοσέλιδο τ τουρκικ μαχητικά, πο εχαν βγε στς 23 Μαΐου στν νότιο Αγαο, δν πήγαιναν ν φωτογραφήσουν τς βάσεις τν ρωσικν πυραύλων στν Κρήτη, (πως σπευσμένα μετέδωσαν λα σχεδν τ λληνικ ΜΜΕ),  λλ ν ντοπίσουν κα ν φωτογραφήσουν τρία «πλοα φαντάσματα», (πως νδεικτικ χαρακτηρίστηκαν π τ τουρκικ  Γενικ πιτελεο), πο διεξήγαγαν κενες τς μέρες ρευνες γι πετρέλαιο στν περιοχή, σύμφωνα μ ποκλειστικς πληροφορίες τς φημερίδα π τ τουρκικ Γενικ πιτελεο  κα τ τουρκικ πουργεο ξωτερικν.
.              πως ναφέρεται, τ τουρκικ μαχητικ εροσκάφη μαζ μ τ εροφωτογραφικ πο πετοσαν στς 23 Μαΐου στ νοτιοανατολικ Αγαο, πότε κα εχαμε τ εροπορικ δυστύχημα, κτελοσαν ντεταλμένη πηρεσία, μετ π μεγάλη κα κτακτη κινητοποίηση στ τουρκικ Γενικ πιτελεο. λήθεια μως εναι τελείως διαφορετικ π ατ πο γινε κενες τς μέρες γνωστ δ στν λλάδα καί, πως ποκαλύπτεται, δίνει μία τελείως διαφορετικ διάσταση στ πεισόδιο τς σύγκρουσης τν δύο εροσκαφν, καθώς  νοίγει να μεγάλο κεφαλαο, πάνω στ ποο δν ποκλείεται ν χουμε πρόβλεπτη συνέχεια, πολ σύντομα, μ νυπολόγιστες συνέπειες γι λη τν περιοχ κα γι τν γνωστ διαμάχη το Αγαίου. τσι, σύμφωνα πάντα μ τς «ποκαλύψεις» πο ρχονται π τν γκυρα, τ τουρκικ μαχητικ εροσκάφη δν πήγαιναν ν φωνογραφήσουν τς βάσεις τν πυραύλων S-300, πο βρίσκονται π τ 1998 στν Κρήτη, λλ σκοπς τς ποστολς τους ταν λλος. ποστολή τους ταν ν ντοπίσουν κα ν φωτογραφίσουν τρία «πλοα φαντάσματα», πως χαρακτηρίστηκαν π τ τουρκικ Γενικ πιτελεο, καθς κα κυρίως τς συγκεκριμένες περιοχς πο διεξήγαγαν ρευνες  γι πιθαν κοιτάσματα πετρελαίου, στν περιοχ το νοτίου Αγαίου, βορείως τς Κρήτης.
               λη ποθεση  ποκαλύφθηκε ς ξς, πως γραψε Τορκος δημοσιογράφος, Ογορ κμπάς, στν τουρκικ φημερίδα Μπουγκιούν: Στς 30 ουνίου γινε γνωστ πς συγκαλεται στν γκυρα κτακτη σύσκεψη στ τουρκικ πουργεο ξωτερικν, στν ποία μετέχουν στελέχη το πουργείου, κπρόσωπος το Γενικο πιτελείου, καθηγητς σεισμολογίας το Τεχνικο Πανεπιστημίου τς Κωνσταντινούπολης, Τουντζάι Ταϊμάζ,  πιστήμονες το «Κέντρου ρευνν νατολικς Μεσογείου»  κα καθηγητής  σεισμολογίας το πανεπιστημίου το Μαρμαρ Μπαρτν Σελφίν. σύσκεψη ατ κίνησε τ ντονο νδιαφέρων κάποιων Τούρκων δημοσιογράφων, πο σπευσαν ν μάθουν τί συμβαίνει. Τότε ποκαλύφθηκε εδηση «βόμβα». Στ σύσκεψη ατ ξετάστηκε τ περιεχόμενο τν ρευνν τριν ρευνητικν πλοίων πο κτελοσαν (κα συνεχίζουν ν κτελον;), σεισμολογικς ρευνες στν περιοχ το νοτιοανατολικο Αγαίου,  γι νεύρεση κοιτασμάτων πετρελαίου.  Ν σημειωθε πς γι τ ποτελέσματα ατς τς σύσκεψης, μετ τ πέρας της, ρωτήθηκε κπρόσωπος το τουρκικο πουργείου ξωτερικν, ποίος  φο πιβεβαίωσε  τ ντικείμενο τς σύσκεψης,  παραδέχτηκε πς τ θέμα εναι πολ σοβαρ κα  πς δν μπορε ν μιλήσει συγκεκριμένα.
.              Σύμφωνα πάντα μ τς διες ποκαλυπτικς πληροφορίες, τ θανατηφόρο πεισόδιο τς ερομαχίας πάνω π τν Κάρπαθο, τ μεσημέρι τς 23ης Μαΐου, χει ς ξς:  Τ τουρκικ Γενικ πιτελεο πληροφορήθηκε πς στν περιοχ βρίσκονταν τρία ρευνητικ πλοα πο διεξήγαγαν σεισμολογικς ρευνες. Τ γεγονς ατ θορύβησε τν γκυρα, διότι σύμφωνα μ τος Τούρκους πάρχει παγόρευση διεξαγωγς ρευνν στ Αγαο κα γι τν λλάδα κα γι τν Τουρκία π τν δεκαετία το  γδόντα, μετ τ γνωστ πεισόδια πο εχαν δηγήσει τότε τς δύο χρες στ πρόθυρα το πολέμου. Στ Γενικ πιτελεο σήμανε συναγερμς κα μέσως πογειώθηκε ριθμς τουρκικν μαχητικν F-16,  μαζ  μ να κατασκοπευτικ φωτογραφικ γι ν σπεύσουν στν περιοχ ν ξετάσουν τί γίνεται. Παράλληλα διατάχτηκε ριθμς πλοίων τς τουρκικς κτοφυλακς, λλ κα τουρκικν πολεμικν, ν σπεύσουν πίσης στν περιοχ γι ν κατασκοπεύσουν τ τρία πλοα πο καναν τς ρευνες. Στ συνέχεια τ  τουρκικ Γενικ πιτελεο πικοινώνησε μ τ τουρκικ πουργεο ξωτερικν κα ζήτησε πληροφορίες γι τ ποις θνικότητας εναι τ πλοα πο βρίσκονται στν περιοχ  κα διεξάγουν σεισμολογικς ρευνες κα π πο χουν πάρει δεια γι τς ρευνες ατές. Μετ π σχετικ  κινητοποίηση τ τουρκικ πουργεο ξωτερικν πληροφορήθηκε πς τ να πλοο ταν γερμανικό, τ ποο πως γινε γνωστό, νομαζόταν «Ποσείδιον».  μέσως Τουρκία πέδωσε διπλωματικ νότα στν Γερμανία για  τς ρευνες πο διεξάγει τ πλοο ατό, βορείως τς Κρήτης, γεγονς πο νόχλησε ντονα τν θήνα. Τ δεύτερο πλοο κάποιοι σχυρίστηκαν πς ταν κατ πσα πιθανότητα τ πλοο το Παναμ, πο λως «τυχαία» βρέθηκε στν περιοχ κα περισυνέλεξε πρτο τν Τορκο πιλότο πο πεσε μετ τν σύγκρουσή του μ τ λληνικ F-16 καί, τ τρίτο, καί δ ο Τορκοι νοιωσαν ντονα μηχανία, ταν μερικανικό. Μάλιστα  τ πλοο ατό, σύμφωνα μ τς ναφορς πο ρχονταν συνεχς στν γκυρα, συνοδεύονταν ξ ποστάσεως μ πολεμικ πλοο το μερικανικο στόλου. Γιατί θελαν ο μερικανο στν περιοχ  ν διεξαχθον σεισμολογικς ρευνες κα γιατί δν εχε νημερωθε πίσημα γκυρα, ταν να μεγάλο ρώτημα πο πασχόλησε τος θύνοντες το τουρκικο πουργείου ξωτερικν, λλ κα το τουρκικο Γενικο πιτελείου.  ν τμεταξύ, πως εναι γνωστό, μόλις γιναν ντιληπτ π τν θήνα τ τουρκικ μαχητικ ν πετνε στν περιοχ κα ν συναγερμς ταν σ ξέλιξη στν Τουρκία, λληνικ πλευρ σύμφωνα μ τος κανόνες ναχαίτισης πογείωσε μ τν σειρά της ριθμ μαχητικν εροσκαφν, πο σπευσαν πίσης στν δια περιοχή, γι ν ναχαιτίσουν τ τουρκικά, τ ποα προέβαιναν σ συνεχες προκλητικς παραβιάσεις το λληνικο ναερίου χώρου. Προκλήθηκαν ερομαχίες, πως γίνεται δ κα χρόνια στς περιπτώσεις ατς κα τότε γινε τ γνωστ τύχημα μ θύμα τν ρωικ Κρητικ πιλότο.
.              κπρόσωπος το τουρκικο πουργείου ξωτερικν, ρωτηθες π τν τουρκικ φημερίδα Μπουγκιούν, ποία δημοσίευσε τς ποκαλύψεις ατές, πως ναφέραμε στ φύλλο της τὴν 1 ουλίου, νέφερε μ σαφήνεια τι μεταξ λλάδας κα Τουρκίας πάρχει παγορευτικό, μέχρι νεότερης διευθέτησης, διενέργειας σεισμολογικν ρευνν στ Αγαο γι νεύρεση κοιτασμάτων πετρελαίου. λλ τ πι νδιαφέρον εναι πς στς δηλώσεις του παινίχθηκε τι δ κα χρόνια χουν ντατικοποιηθε ο ρευνες κα ο μερικανο προσπαθον ν νακαλύψουν κοιτάσματα πετρελαίου στ Αγαο κα τι ο ρευνες ατς οσιαστικ δν σταμάτησαν παρ τν γνωστ διαμάχη πο πάρχει μεταξ λλάδας κα Τουρκίας στν περιοχή, μιὰ διαμάχη ποία, πως εναι γνωστό, πάρχει ξ ατίας τς τουρκικς προκλητικότητας. Φαίνεται πς τν διαφορ ατ σπευσαν ν τν «λύσουν» κάποια πλοα ξένης θνικότητας χωρς βεβαα ν πολογίζουν ποιαδήποτε συνέπεια κα γι τν λόγο ατ  προκλήθηκε  κα τ γνωστ αματηρ εροπορικ πεισόδιο.

ΝΙΚΟΣ  ΧΕΙΛΑΔΑΚΗΣ
Δημοσιογράφος-Συγγραφέας-Τουρκολόγος

ΠΗΓΗ: olympia.gr

 

, , ,

Σχολιάστε

ΓΙΑΤΙ ΤΟΣΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΜΙΑ …ΞΕΡΑ; (Ζουράφα: τὸ βορειανατολικότερο ἀναδυόμενο στὴν ἀνοιχτὴ θάλασσα, νησαῖο Ἑλληνικὸ ἔδαφος ὑπόλειμμα μεγάλου ἐδάφους.)

Γιατί εναι τόσο μεγάλο τὸ νδιαφέρον τν Τούρκων γι μία λληνική ξέρα;; 

.               Αὐτὲς τὶς ἡμέρες, οἱ Τοῦρκοι συνεχίζουν νὰ προκαλοῦν στὸ ἀκριτικὸ ἄκρο τοῦ βορειοανατολικοῦ Αἰγαίου μας «διεκδικώντας» μία μικρὴ ξέρα -τὰ Ζούραφα- ποὺ μόλις καὶ μετὰ βίας καλύπτει ἔκταση ἑνὸς περίπου στρέμματος καὶ ἀμφισβητοῦν εὐθέως τὴν ἑλληνικότητά της. Τὴν εὐκαιρία βρῆκε μὲ ἕνα ἀτύχημα ἀνατροπῆς σκάφους ποὺ ψάρευε στὴν περιοχή. Ὡστόσο εἶναι νὰ ἀπορεῖ κανείς, γιατί τόση μεγάλη ἡ σπουδὴ τῆς γειτονικῆς χώρας γιὰ κάτι ἀπὸ ἐδαφικῆς ἀπόψεως τόσο ἀσήμαντου;; Ἂς δοῦμε ὅμως πιὸ κάτω.
.               Γιὰ τὰ Ζουράφα -κοινῶς Λαδόξερα- τῆς Σαμοθράκης, ὁ λόγιος Νικόλαος Φαρδύς (1853-1901), ἔγραφε: «Σὲ καιρὸ γαλήνης διακρίνεται καὶ ἀπὸ κάποια ὑγρή, ἐλαιώδη οὐσία ποὺ ἐπιπλέει ἐπὶ τῶν πέριξ ὑδάτων, ποὺ ἀποπνέει ὀξεῖα ὀσμὴ πετρελαίου». Στὴν Λαδόξερα ὑπῆρχε καὶ λειτουργοῦσε Φάρος, ποὺ ὅμως ἀπὸ τὶς τρικυμίες καὶ τὸ χαμηλὸ ὕψος τοῦ ἐδάφους τῆς ξέρας, εἶχε ὑποστεῖ μεγάλες καταστροφες. Σήμερα (πρὸ διημέρου) ἀπὸ ἑλληνικῆς πλευρᾶς ξεκίνησαν οἱ ἐργασίες ἀνακατασκευῆς τοῦ Φάρου στὴ Λαδόξερα, ποὺ εἶναι μία πολὺ σημαντικὴ ἐξέλιξη γιὰ τὴν ὑπεράσπιση τῶν ἑλληνικῶν ἐθνικῶν συμφερόντων. Σύμφωνα μὲ τὴν ἰστοσελίδα “Φαροφύλακες” ξεκινησαν τὰ ξημερώματα τοῦ Σαββάτου οἱ ἐργασίες ἀνακατασκευῆς τοῦ Φάρου στὴ Λαδόξερα (Ζουράφα) τῆς Σαμοθράκης ποὺ καταστράφηκε μετὰ ἀπὸ ἔντονο κυματισμὸ τὸν περασμένο Φεβρουάριο. Οἱ ἐργασίες γίνονται ὑπὸ τὴν διακριτικὴ παρακολούθηση ἀκταιωροῦ τῆς τουρκικῆς Ἀκτοφυλακῆς καὶ σκαφῶν τοῦ Λιμενικοῦ Σώματος ποὺ περιπολοῦν καὶ προστατεύουν τὸ συνεργεῖο.
.               Οἱ Τοῦρκοι ὅπως καὶ σὲ ἄλλες ἀκριτικὲς περιοχὲς τοῦ Αἰγαίου μας, ἔτσι καὶ στὴν Λαδόξερα, προκαλοῦν καὶ ἀποδεικνύεται πὼς «ψάχνονται» γιὰ ἕνα ἐπεισόδιο. Ὅμως γιατί νὰ ἐπιδεικνύουν τέτοια σπουδὴ καὶ ἐνδιαφέρον γιὰ μία περιορισμένης ἔκτασης ἐπιβεβαιωμένη ἐλληνικὴ ξέρα;

.               Ἡ ἀπάντηση βρίσκεται σὲ κείμενο τοῦ Πανεπιστημίου Αἰγαίου ποὺ ἐπικεντρώνει σὲ δύο σημαντικὲς περιπτώσεις:

Πρῶτον: Ἡ Ζουράφα, κοινότερα Λαδόξερα, εἶναι τ βορειανατολικότερο ναδυόμενο στν νοιχτ θάλασσα νησαο λληνικὸ δαφος πόλειμμα μεγάλου δάφους. Ὁριοθετεῖ δηλαδὴ τὸ Ἑλληνικὸ βορειοανατολικὸ Αἰγαῖο καὶ

Δεύτερον, ὅπως θὰ διαβάσουμε στὴ συνέχεια, γιὰ πρώτη φορὰ τὸ ἔτος 1874 διαπιστώθηκε ἐκεῖ ἡ ὕπαρξη πετρελαίου, τοῦ ὁποίου μάλιστα ἡ πηγὴ εὐρίσκετο ἀκριβῶς ἐπὶ τῆς Ζουράφας!!!

HellasOnTheWeb.Org

[Ἀκολουθεῖ κείμενο ἀπὸ τὴν μελέτη τοῦ Γεωργίου Γιαγκάκη “Η ΖΟΥΡΑΦΑ ΜΑΣ: Βορειοανατολικὴ νησαία προεξοχὴ τῆς χώρας” 1996,
Πανεπιστήμιο Αἰγαίου].

ΟΝΟΜΑ ΝΗΣΟΥ : ΖΟΥΡΑΦΑ -ΛΑΔΟΞΕΡΑ
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΠΛΑΤΟΣ : 40ο 28 23”
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΜΗΚΟΣ : 25ο 50 18”
ΕΚΤΑΣΗ (σὲ τετραγωνικὰ χιλιόμετρα) : 0.009
ΜΗΚΟΣ ΑΚΤΗΣ (σὲ χιλιόμετρα) : 0.465
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΑΓΩΓΗ : ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ

.               Παραμένει ἄσημη, ἐνῶ θὰ ἔπρεπε νὰ εἶναι διάσημη, ἂν ὄχι γιὰ ἄλλους λόγους, τουλάχιστον γιατί ὁριοθετεῖ τὴν ἑλληνικὴ ἐπικράτεια στὸ Βορειοανατολικὸ Αἰγαῖο. Εἶναι ἡ Βορειοανατολικότερη τῶν Θρακικῶν Σποράδων.
.               Ἡ Ζουράφα (Λαδόξερα) μὲ ἐπιφάνεια 9 στρέμματα καὶ μῆκος ἀκτῆς 465 μέτρα σύμφωνα μὲ παλαιότερες μετρήσεις τῆς Ὑδρογραφικῆς Ὑπηρεσία τοῦ Π.Ν., ἐνῶ σύμφωνα μὲ νεώτερους ὑπολογισμούς της εἶναι μικρότερη τοῦ ἑνὸς στρέμματος καὶ ἔχει ἀκτογραμμὴ 32 μέτρα, εἶναι χαμηλὴ καὶ γιὰ αὐτὸ ἐξαιρετικὰ ἐπικίνδυνη, ἰδίως μὲ δυσμενεῖς συνθῆκες ὁρατότητας γιὰ ὅσους πλέουν ἀνατολικῶς τῆς Σαμοθράκης, ἀπὸ τὸ Βορειοανατολικὸ ἄκρο τῆς ὁποίας (Ἄκρα Ἄγκιστρο ἢ Σκεπαστὸ) ἀπέχει 6 ν.μ. περίπου. Ἐπ’ αὐτῆς λειτουργεῖ φανὸς μεμονωμένου κινδύνου μὲ ἀναλάμπον λευκὸ φῶς. Ἡ μεταλλικὴ πυραμὶς τοῦ φανοῦ εἶναι χρωματισμένη μαύρη μὲ ἐρυθρὴ λωρίδα. Βάθη μικρότερα ἀπὸ 10 μέτρα βρίσκονται μέχρις ἀποστάσεως 100 μέτρων περίπου γύρω της. Ἀπέχει 22 ν.μ. περίπου ἀπὸ τὸν φάρο τῆς Ἀλεξανδρουπόλεως, εἶναι ὑπόλειμμα ἡφαιστειογενοῦς νήσου καὶ ἔχει παρατηρηθεῖ ἀξιόλογο θαλάσσιο ρεῦμα ἀνατολικῆς διευθύνσεως κοντά της. Ἡ εὐρύτερη περιοχή της εἶναι πλούσιος ψαρότοπος, ὅπου συχνάζουν ἀκόμη ὅλων τῶν εἰδῶν τὰ ψάρια. Μὲ τὴν Ζουράφα ἀσχολήθηκε διεξοδικῶς σὲ περισπούδαστο ἄρθρο του στὴ “Θρακικὴ Ἐπετηρίδα” ὁ διακεκριμένος λόγιος τῆς Σαμοθράκης Νικόλαος Φαρδὺς (1853-1901). (“Τὰ Ζγοράφα ὡς κέντρο τῶν σεισμῶν τῆς Σαμοθράκης καὶ λείψανο τεσσάρων νήσων τοῦ Θρακικοῦ Πελάγους πρὸ ἀμνημονεύτων χρόνων καταποντισθεισῶν”)
.               Ὁ συγγραφεὺς αὐτὸς γράφοντας γιὰ τὸ νησὶ τὸ 1897 τὸ ἀποκαλεῖ “Ζγοράφα” (τὰ) καὶ σημειώνει , ὅτι σὲ καιρὸ γαλήνης διακρίνεται καὶ ἀπὸ κάποια ὑγρή, ἐλαιώδης οὐσία ποὺ ἐπιπλέει ἐπὶ τῶν πέριξ ὑδάτων, ποὺ ἀποπνέει ὀξεία ὀσμὴ πετρελαίου. Ὁ ἴδιος μεταξὺ ἄλλων ἀναφέρει ὅτι : α) Γιὰ πρώτη φορὰ διαπίστωσε προσωπικῶς τὴν ὕπαρξη ἐκεῖ πετρελαίου τὸ 1874, τοῦ ὁποίου ἡ πηγὴ εὑρίσκετο ἐπὶ τῆς Ζουράφας β) Ἡ Ζουράφα ἦταν ὀνομαστὴ γιὰ τὴν ποσότητα καὶ τὴν ποιότητα τῶν σπόγγων της γ) Στὴν περιοχή της ὑπῆρχαν πολλὰ ἴχνη κτηρίων, τῶν ὁποίων διακρίνονται οἱ θύρες, τὰ παράθυρα, οἱ κίονες, τὰ κιονόκρανα κ.λ.π. (προφανῶς ἡ ἐναλλακτικὴ ὀνομασία Λαδόξερα ὀφείλεται στὴν ὕπαρξη τῆς παραπάνω ἐλαιώδους οὐσίας).
.               Ὁ κορυφαῖος τῶν θαλασσογράφων μας Σ. Ε. Λυκούδης ἔγραφε πρὸ ἑβδομήντα περίπου ἐτῶν, ὅτι ἡ διαβρωτικὴ ἐπεξεργασία τῆς θάλασσας κατήντησε τὴν Ζουράφα νὰ ἔχει διάσταση μέγιστη 35 μέτρα, τῆς ὁποίας οἱ δύο ἀκραῖες κεφαλὲς εἶναι ξηρὲς σὲ περίοδο γαλήνης καὶ ἀναπαυτήρια γλάρων.

.               Ἡ Ζουράφα εἶναι, ὅπως προαναφέρεται, τὸ βορειανατολικότερο ἀναδυόμενο στὴν ἀνοιχτὴ θάλασσα νησαῖο Ἑλληνικὸ ἔδαφος, ὑπόλειμμα μεγάλου ἐδάφους. Ἀναφέρεται ἀπὸ τὸν Marko Boscini (1613 -1678) , χωρὶς ὄνομα καὶ τὸν Alexander Conze Γερμανὸ ἀρχαιολόγο ποὺ ἐπισκέφτηκε τὴν Σαμοθράκη κατὰ τὸν β΄ ἥμισύ του παρελθόντος αἰῶνος “Τὰ Ζγόραφα” . Χάρη στν π ατς κυριαρχία, ἡ λλς πεκτείνει σημαντικ τς ζνες θαλάσσιας κυριαρχίας της (χωρικὰ δατα κ..) στν κρίσιμο χρο το Β. Α. Αγαίου, πρς τὰ νατολικά. Στὸ στενὸ μεταξὺ τῆς Ζουράφας καὶ τῆς Ἄκρας Γκρέμια (σήμερα Boztepe Burnu, τῆς Ἀνατολικῆς Θράκης) ἔχει εὖρος 14 ν.μ. περίπου. Στὸ παρελθὸν ἀρκετὰ πλοῖα, προσπαθώντας νὰ ἀποφύγουν τὴν προσέγγιση πρὸς τὴν Ζουράφα, εἶχαν προσαράξει στὰ βραχώδη νησαῖα ἐδάφη ποὺ περιβάλουν τὴν Ἄκρα Γκρέμια. Πόσοι Ἕλληνες γνωρίζουν τὴν ὕπαρξη τῆς Ζουράφας, ποὺ κεῖται Ἀνατολικὰ τῆς Σαμοθράκης  Βόρεια τῆς Ἴμβρου καὶ Νότια τῆς Ἀλεξανδρουπόλεως καὶ τὴν ὁποία περιφρονητικῶς παραλείπουν οἱ περισσότεροι ἀπὸ τοὺς κυκλοφοροῦντες γιὰ τὸ εὐρὺ κοινὸ (σχολικοί, τουριστικοὶ κ.ἄ.) χάρτες μας, μολονότι σηματοδοτεῖ τὰ ὅρια τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπικράτειας .
.               Σὲ ὅσα Ἀναφέρει o Σ.Ε. Λυκούδης γιὰ τὴν διαβρωτικὴ ἐπεξεργασία τῆς θάλασσας καὶ ἡ ταπεινότητά μας γιὰ τὴν ἐπείγουσα ἀνάγκη προστασίας τῆς Ζουράφας ἀπὸ τὴν ἀέναη δράση τῶν στοιχείων τῆς φύσης, πρέπει νὰ προστεθεῖ ἡ παρατήρηση ποὺ ἔχει καταχωρηθεῖ στὴν παλαιότερη ἔκδοση τοῦ Πλοηγοῦ τοῦ ἔτους 1955, σύμφωνα μὲ τὴν ὁποία σὲ μικρὲς ἀποστάσεις ἀπὸ τὴn Ζουράφα ὑπάρχουν στὰ μὲν Δυτικά της “Βράχος” μικροῦ ὑπὲρ τὴν ἐπιφάνεια τῆς θάλασσας ὕψους, στὰ σὲ Νοτιοανατολικά της “Βράχος” περὶ τὴν ἐπιφάνεια τῆς θάλασσας. Ἤδη, μετὰ ἀπὸ 40 χρόνια, τὰ βραχώδη αὐτὰ νησαῖα ἐδάφη ἔχουν δυστυχῶς ἐξαλειφθεῖ. Προφανῶς περιέπεσαν στὴν κατηγορία τοῦ σκόπελου ἢ καὶ τῆς ὑφάλου …. Ἀπέμεινε ἡ κάπως ὑψηλότερη Ζουράφα. Νησιοφύλακες καὶ νησίαρχοί της (μέχρι πότε); τὰ θαλασσοπούλια……

ΠΗΓΗ: hellasontheweb.org

, , ,

Σχολιάστε

ΝΕΑ ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΠΡΟΚΛΗΣΗ: «ΓΙΑΤΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΣΗΜΑΙΕΣ ΣΤΑ…ΤΟΥΡΚΙΚΑ ΝΗΣΙΑ;» (π.χ. Οἰνοῦσσες, Φοῦρνοι, Ἀγαθονήσι, Ἀρκοί, Φαρμακονήσι, Καλόλιμνος, Ψέριμος καὶ Γαῦδος)!!!

Προκαλεῖ  Τορκος βουλευτής:
«Ὑψώθηκε λληνικ σημαία σ νησί μας»!

Νέα Τουρκικὴ πρόκληση! Αὐτὴ τὴν φορὰ ἀπὸ Τοῦρκο βουλευτὴ

.            Ἐρώτηση μὲ τὴν ὁποία κάνει λόγο γιὰ «ἑλληνικὴ κατοχὴ σὲ τουρκικὰ νησιὰ» στὸ βορειοανατολικὸ Αἰγαῖο, τὰ Δωδεκάνησα καὶ τὸ Κρητικὸ Πέλαγος κατέθεσε στὸ προεδρεῖο τῆς τουρκικῆς ἐθνοσυνέλευσης, ζητώντας νὰ ἀπαντηθεῖ ἀπὸ τὸν ὑπουργὸ Ἐξωτερικῶν Ἀχμὲτ Νταβούτογλου, ὁ βουλευτὴς τοῦ Ρεπουμπλικανικοῦ Λαϊκοῦ Κόμματος (ἀξιωματικὴ ἀντιπολίτευση) Μπουλὲντ Τεζτζάν.
.            Σύμφωνα μὲ τηλεγράφημα τοῦ τουρκικοῦ εἰδησεογραφικοῦ πρακτορείου ΑΝΚΑ, ὁ βουλευτὴς ἀναφέρει πὼς «προβάλλεται ὁ ἰσχυρισμὸς ὅτι ἔχει ὑψωθεῖ ἡ ἑλληνικὴ σημαία» σὲ νησιὰ τοῦ βορειοανατολικοῦ Αἰγαίου ὅπως Οἰνοῦσσες, Φοῦρνοι, Θύμαινα, στὰ Δωδεκάνησα καὶ συγκεκριμένα στὰ νησιὰ Ἀγαθονήσι, Ἀρκοί, Φαρμακονήσι, Καλόλιμνος, Ψέριμος, Γυαλί, Λέβιθα, Κίναρος καὶ στὸ Κρητικὸ Πέλαγος στὰ νησιὰ Γαῦδος, Δία, Διονυσάδες, Γαϊδουρονήσι καὶ Κουφονήσι. Καὶ ἐρωτᾶ: «Ἀληθεύει ὅτι ἐπιδείχθηκε ἐθελοτυφλία στὴν κατοχὴ τῶν νησιῶν τοῦ Αἰγαίου; Γιὰ ποιό λόγο ἐπετράπη νὰ ὑψωθεῖ ἡ ἑλληνικὴ σημαία στὸ Ἀγαθονήσι; Τί σχεδιάζει νὰ κάνει τὸ ὑπουργεῖο σας ἀπέναντι στὴ ντὲ φάκτο κατοχή;»!
.            Ἂν ὁ Νταβούτογλου δὲν γνωρίζει γεωγραφία, μποροῦμε νὰ τοῦ προσφέρουμε δωρεὰν μαθήματα… Κάποιος πρέπει νὰ τὸν βάλει στὴν θέση του! Δὲν ἔχει μάθει νὰ κάνει τίποτε ἄλλο παρὰ μόνο νὰ προκαλεῖ!

 ΠΗΓΗ: newsbomb.gr

, , ,

Σχολιάστε

ΕΛΛΗΝΙΚΗ “ΠΑΝΩΛΕΘΡΙΑ” ΙΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΘΥΝΗ “ΕΡΕΥΝΗΣ-ΔΙΑΣΩΣΕΩΣ” (Ἀπεκρύβη ἐπεισόδιο στὴν μέση τοῦ Αἰγαίου)

“Ἴμια στν ρευνα κα διάσωση:
πεκρύβη πεισόδιο στὴν μέση τοῦ Αἰγαίου

.            “Ἴμια” στὸν τομέα τῆς ἐρεύνης καὶ διασώσεως εἴχαμε τὴν χθεσινὴ νύχτα, ὅταν θαλαμηγὸς μὲ σημαία Μάλτας καὶ πλήρωμα 5 ἀτόμων οὐκρανικῆς καταγωγῆς προσάραξε δυτικὰ τῆς Χίου καὶ νότια τῶν Ψαρῶν, ἐντὸς τῶν ἐθνικῶν χωρικῶν ὑδάτων καὶ οἱ Τοῦρκοι ἀμφισβητώντας ἔμπρακτα τὴν ἑλληνικὴ ἁρμοδιότητα ἔσπευσαν καὶ διέσωσαν τοὺς Οὐκρανούς, ἐνῶ ἀπὸ ἑλληνικῆς πλευρᾶς οἱ δυνάμεις διασώσεως ἔφτασαν “κατόπιν ἐορτῆς”.
.            Τὸ πλήρωμα τοῦ σκάφους κάλεσε σὲ βοήθεια μέσα ἀπὸ τὴν συχνότητα κινδύνου καὶ παρὰ τὸ γεγονὸς ὅτι τὸ σκάφος βρισκόταν ἐντὸς τοῦ ἑλληνικοῦ FIR, ἀλλὰ καὶ ἐντὸς τῶν ἑλληνικῶν χωρικῶν ὑδάτων, δηλαδὴ σὲ περιοχὴ 100% ἐντὸς τῆς ἑλληνικῆς ἁρμοδιότητας ἐρεύνης καὶ διασώσεως, ἡ τουρκικὴ ἀκτοφυλακὴ ὑποκαθιστώντας τὸ Λιμενικὸ καὶ χωρὶς κὰν νὰ θέσει θέμα συνεργασίας μὲ τὶς ἑλληνικὲς ἀρχές, ἔσπευσε ἐπικαλούμενη “τουρκικὴ ἀρμοδιότητα” καὶ μὲ ταχύπλοο σκάφος, τὸ ὁποῖο πέρασε ἀνάμεσα Χίου καὶ Ψαρρῶν κατάφερε νὰ φτάσει πρῶτο πρὶν τὰ ἑλληνικὰ σκάφη! Περισυνέλεξε 3 ἀπὸ τὰ 5 μέλη τοῦ πληρώματος, ἐνῶ τόσο τὸ Λιμενικό, ὅσο καὶ τὸ ΓΕΕΘΑ ποὺ εἶναι ἁρμόδιο γιὰ τὶς ἀποστολὲς ἐρεύνης καὶ διασώσεως σὲ ὅ,τι ἀφορᾶ στὴν κατοχύρωση τῶν ἑλληνκῶν δικαιωμάτων, οὐσιαστικὰ ἀπουσίασαν ἀπὸ τὸ ὅλο σκηνικό.
.            Τὸ 2007 ὁ τότε Α/ΓΕΑ Ι. Γιάγκος σὲ συνεργασία μέ.. τὸν Α/ΓΕΕΘΑ Δ. Γράψα σὲ ἀνάλογη περίπτωση “σφράγισε” μὲ μαχητικὰ ὁλόκληρη τὴν περιοχὴ καὶ παρεμπόδισε τοὺς Τούρκους νὰ ἀμφισβητήσουν τὴν ἑλληνικὴ εὐθύνη σὲ τέτοιου εἴδους ἀποστολές.
.            Περιττὸ νὰ ἀναφέρουμε ὅτι τὸ κατὰ τ’ ἄλλα λαλίστατο ΓΕΕΘΑ ἔχει καταπιεῖ τὴν γλώσσα του. Ἐμεῖς ἀμφιβάλουμε ἂν ἔχει  κἂν  ἐνημερωθεῖ ὁ ὑπουργὸς Ἐθνικῆς Ἀμύνης Π. Παναγιωτόπουλος γιὰ τὴν τουρκικὴ πειρατεία…
.               Ἐκτὸς καὶ ὑπάρχει σιωπηρὴ ἀποδοχὴ τῆς τουρκικῆς ἀπαίτησης γιὰ διαμοιρασμὸ τοῦ Αἰγαίου στὶς ἀποστολὲς SAR, σύμφωνα τὴν δική τους ἐκδοχὴ περὶ ἁρμοδιότητας δυτικὰ τοῦ 25ου Μεσημβρινοῦ, ὅπως φαίνεται στὴν φωτογρ.

ΠΗΓΗ: defencenet.gr

Σχολιάστε

Η “ΚΟΚΚΙΝΗ ΑΡΜΑΔΑ” ΔΙΑΠΛΕΕΙ ΤΟ ΑΙΓΑΙΟ ΠΡΟΣ ΣΥΡΙΑ. Ἡ μεγαλύτερη κινητοποίηση τοῦ ρωσικοῦ Στόλου τὰ τελευταῖα 20 χρόνια!

Ξεκίνησε ἡ κάθοδος τῶν Ρώσων
– Ἡ «κόκκινη» ἁρμάδα διαπλέει τὸ Αἰγαῖο

.           Διαπλέει τὸ Αἰγαῖο ὁ πρῶτος ρωσικὸς Στόλος καθὼς κατευθύνεται πρὸς τὴν Συρία, καὶ κανεὶς δὲν γνωρίζει ἐὰν θὰ ὑπάρξει συνάντηση ἐν πλῷ μεταξὺ τῶν ρωσικῶν σκαφῶν καὶ πλοίων τοῦ 6ου ἀμερικανικοῦ Στόλου ποὺ ἐπίσης κινοῦνται στὴν ἴδια περιοχή.
.        Πιὸ συγκεκριμένα τὸ ρωσικὸ ἀντιτορπιλικὸ Smetlivi, τελευταῖο πλοῖο τῆς κλάσης Kashin Mod, τὰ ἁρματαγωγὰ Ν. Filchenkov (κλάσης Alligator/Project 1171) καὶ Tsesar Kunikov (κλάσης Ropucha-I /Project 775) καὶ τὸ ρυμουλκὸ Shakhtar βρίσκονται τώρα μεταξὺ Νάξου καὶ Ἰκαρίας κατευθυνόμενα πρὸς τὸ νότιο Αἰγαῖο ἐνῶ τὸ ἄλλο ρυμουλκὸ Okhtensy βρίσκεται νοτιότερα μεταξὺ Καρπάθου καὶ Ρόδου.
.           Ὑπενθυμίζεται πὼς τὰ σκάφη τοῦ πρώτου ρωσικοῦ  Στόλου ἀκολουθοῦν καὶ τὰ πλοῖα τοῦ ρωσικοῦ Στόλου τῆς βόρειας θάλασσας, ἀποτελουμένου ἀπὸ τὸ  ἀντιτορπιλικὸ Admiral Chabanenko κλάσης Udaloy ΙΙ καὶ τρία ἀποβατικὰ πλοῖα κλάσης Ropucha, τὰ ὁποῖα ξεκίνησαν τὸ ταξίδι τους γιὰ τὴν Μεσόγειο ἀπὸ τὸ λιμάνι τοῦ Severomorsk στὶς 10 Ἰουλίου.
.           Τὰ σκάφη τοῦ πρώτου Στόλου ἀναμένεται νὰ ἔχουν φτάσει στὴν Συρία καὶ πιὸ συγκεκριμένα στὸ λιμάνι τῆς Tartus μέχρι αὔριο τὸ  ἀπόγευμα τὸ ἀργότερο. Νὰ σημειωθεῖ πὼς αὔριο στὴ Ρόδο πρόκειται νὰ καταπλεύσει τὸ ἀμερικανικὸ ἀεροπλανοφόρο «USS Dwight D. Eisenhower» (CVN 69), μαζὶ μὲ τὰ σκάφη USS Winston S. Churchill (DDG 81), USS Jason Dunham (DDG 109), USS Hue City (CG 66) καὶ  USS Farragut (DDG 99), ὅλα τοῦ 6ου ἀμερικανικοῦ Στόλου.
.           Δὲν εἶναι γνωστὸ ἐὰν τελικὰ οἱ δύο ναυτικὲς δυνάμεις διασταυρώσουν τὶς πορεῖες τους, ἀλλὰ σὲ ὅ,τι ἀφορᾶ στὴν Ρωσία ἡ κάθοδος τόσων σκαφῶν στὴν ΝΑ Μεσόγειο συνιστᾶ μία ἀπὸ τὶς μεγαλύτερες κινητοποιήσεις τοῦ ρωσικοῦ Ναυτικοῦ τὰ τελευταῖα 20 χρόνια.

ΠΗΓΗ: defencenet.gr

, , ,

Σχολιάστε

ΜΙΑ ΚΑΛΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠ.ΕΘ.Α ὑπὲρ τῶν Ἀκριτῶν τοῦ Αἰγαίου

Σωστ πόφαση πρ τν κριτν τοῦ Αγαίου

.         Ὁ Ὑπουργὸς Ἐθνικῆς Ἀμύνης στὰ πλαίσια τῆς προσφορᾶς τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων στὸ κοινωνικὸ σύνολο, ὑπέγραψε σήμερα ἀπόφαση ποὺ ἀφορᾶ στὴν παροχὴ δικαιώματος δωρεὰν ἐξωνοσοκομειακῆς καὶ νοσοκομειακῆς περίθαλψης στοὺς μονίμους κατοίκους τῶν νήσων Καστελόριζου, Γαύδου καὶ Ἀγαθονησίου ἀπὸ τὰ στρατιωτικὰ νοσοκομεῖα 401 Γενικὸ Στρατιωτικὸ Νοσοκομεῖο Ἀθηνῶν, Ναυτικὸ Νοσοκομεῖο Ἀθηνῶν καὶ 251 Γενικὸ Νοσοκομεῖο Ἀεροπορίας ἀντίστοιχα.

ΠΗΓΗ: olympia.gr (ἀπὸ kranosgr.blogspot.gr)

,

Σχολιάστε

ΝΕΑ ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΣΤΟ ΑΙΓΑΙΟ

“Στὸπ” ἀπὸ Τουρκία σὲ Ἑλλάδα στὶς ἔρευνες πετρελαίου

.      Ἀπαγόρευσε οὐσιαστικὰ ἡ Τουρκία στὴν Ἑλλάδα τὸ δικαίωμα γιὰ νὰ πραγματοποιεῖ ἔρευνες γιὰ πετρέλαιο ἢ φυσικὸ ἀέριο στὸ Αἰγαῖο ἐπικαλούμενη τὴν συνθήκη τῆς Βέρνης, ἐνῶ παράλληλα ἀπέρριψε τὸ ἑλληνικὸ διάβημα  για τὴν παρουσία τοῦ τουρκικοῦ ἐρευνητικοῦ σκάφους «Πίρι Ρέις» στὸ κεντρικὸ Αἰγαῖο, λέγοντας πὼς ἡ Ἄγκυρα δὲν χρειάζεται τὴν ἄδεια τῆς Ἀθήνας γιὰ τὸ ἐρευνητικό της σκάφος.
.      Στὶς 21 Μαρτίου τὸ ἑλληνικὸ ΥΠΕΞ εἶχε ἀντιδράσει στὴν παρουσία τοῦ «Πίρι Ρέις» καὶ στὴν παραβίαση τῆς ἑλληνικῆς ὑφαλοκρηπίδας ἀπὸ αὐτό, μὲ σχετικὸ διάβημά του. Στὴν ἀνακοίνωσή του τὸ ΥΠΕΞ ἀνέφερε σχετικά: «Γνωστοποιεῖται ὅτι ἀργὰ τὸ μεσημέρι τῆς 21ης Μαρτίου 2012, τὸ τουρκικὸ ἐρευνητικὸ σκάφος “Piri Reis” εἰσῆλθε σὲ περιοχὴ ἑλληνικῆς ὑφαλοκρηπίδας, βορειοδυτικά τῆς Μυτιλήνης. Σὲ συνεννόηση μὲ τὸ Λιμενικὸ Σῶμα, γίνονται οἱ ἀπαραίτητες ἐνέργειες, ἐνῶ ἔχουν δοθεῖ ὁδηγίες στὴν ἑλληνικὴ Πρεσβεία στὴν Ἄγκυρα νὰ γίνουν παραστάσεις πρὸς τὸ Τουρκικὸ Ὑπουργεῖο».
.        Στὴν ἀνακοίνωση τοῦ τουρκικοῦ ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν ἀναφέρεται ὅτι οἱ ἔρευνες τοῦ Πίρι Ρέις θὰ συνεχιστοῦν μέχρι τὶς 29 Μαρτίου καθὼς καὶ ὅτι τὸ ἐρευνητικὸ σκάφος «δὲν πραγματοποιεῖ ἔρευνες ποὺ ἀφοροῦν στὴν ἀνεύρεση πετρελαίου ἢ φυσικοῦ ἀερίου στὸ Αἰγαῖο».
.       Τὸ τουρκικὸ Ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν -ἐπαναλαμβάνοντας τὶς γνωστὲς τουρκικὲς θέσεις- ὑπογραμμίζει ὅτι ἰσχύει πλήρως τὸ μορατόριουμ ποὺ εἰσήγαγε ἡ συμφωνία Βέρνης τὸ 1976 γιὰ τὴν ἀπαγόρευση κάθε τέτοιας ἔρευνας, μέχρις ὅτου ὁριοθετηθεῖ ἡ ὑφαλοκρηπίδα τοῦ Αἰγαίου.

[…].

ΠΗΓΗ: defencenet.gr

Σχολιάστε