Ἄρθρα σημειωμένα ὡς ΑΟΖ

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΝ ΜΑΘΕΤΕ… (Γ. Ν. Παπαθανασόπουλος)

Δικαιοσύνην μάθετε…

Τοῦ Γιώργου Ν. Παπαθανασόπουλου

.                Οὐτοπικὸ εἶναι νὰ ζητάει κανεὶς νὰ μάθουν καὶ νὰ ἐφαρμόζουν τὴ δικαιοσύνη οἱ ἰσχυροὶ τῆς γῆς. Αὐτοὶ πάντα σκέπτονται τὸ συμφέρον τους. Ἐν ὄψει τῆς Συνόδου Κορυφῆς φαίνεται ὅτι ὁρισμένοι ἡγέτες σκέφτονται πῶς θὰ καλοπιάσουν τὴν Τουρκία, παρὰ πῶς θὰ τῆς ἐπιβάλουν νὰ ἐφαρμόσει τὸ Δίκαιο τῆς θάλασσας καὶ νὰ σταματήσει τὶς ἀπειλὲς καὶ τὶς ἐπεκτατικὲς βλέψεις της στὴ Μεσόγειο καὶ εἰδικότερα ἔναντι τῆς Κύπρου καὶ τῆς Ἑλλάδος.
.                Οὐδεὶς ἐκ τῶν ἡγετῶν τῆς ΕΕ ἕως σήμερα ἔχει ἀκουστεῖ νὰ λέγει τὸ αὐτονόητο, ὅτι ἡ Κύπρος εἶναι κράτος ἀνεξάρτητο, μέλος τοῦ ΟΗΕ καὶ τῆς ΕΕ καὶ ἰσχύει σὲ αὐτὴν ὅ, τι ἴσχυσε στὴν Γερμανία. Στὸ 1989 τὸ μετὰ τὸν Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο βιαίως ἀποσπασθὲν τμῆμα της καὶ ἐνταχθὲν ὡς δορυφόρος τῆς ΕΣΣΔ, ἐνσωματώθηκε στὴ Γερμανία, μὲ τὴν ὑποστήριξη ὅλων τῶν δυτικῶν χωρῶν. Ἔτσι θά ᾽πρεπε νὰ γίνει καὶ στὴν Κύπρο. Τὸ βιαίως ὑποταγὲν τμῆμα της στὴν Τουρκία, κατὰ τὴν εἰσβολὴ τοῦ «Ἀττίλα» τὸ 1974, πρέπει νὰ ἐνσωματωθεῖ στὴν Κυπριακὴ Δημοκρατία, στὴν ὁποία ἰσχύουν ὅλοι οἱ κανόνες, ποὺ διέπουν κάθε χώρα – μέλος τῆς ΕΕ. Οὐσιαστικὰ ἔχουν ὑποκύψει στοὺς ἐκβιασμοὺς τῆς Τουρκίας καὶ δὲν τῆς ἐπιβάλλουν νὰ ἀναγνωρίσει τὴν κρατικὴ ὀντότητα τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας καὶ τὴν κυριαρχία της σὲ ὅλη τὴ Μεγαλόνησο, ὅπως ἐπιβάλλουν στὴ Σερβία ἔναντι τοῦ Κοσσυφοπεδίου.
.                Μὲ τὴν ὠφελιμιστικὴ συμπεριφορά τους κράτη μέλη τῆς ΕΕ, οἱ ΗΠΑ καὶ ἡ Μεγάλη Βρετανία αὐτοταπεινώνονται, ἀποθρασύνουν τὴν ἰσλαμικὴ Τουρκία καὶ δὲν ἀναγνωρίζουν τὸ αὐτονόητο, ποὺ ὑποστήριξαν ὄχι μόνο στὸ Κοσσυφοπέδιο, στὸ Μαυροβούνιο, παλαιότερα στὴν Βοσνία-Ἐρζεγοβίνη καὶ ἀκόμη παλαιότερα στὰ νησιὰ Φόλκλαντς. Ἡ Ἀγγλία καὶ ὅλες οἱ χῶρες ποὺ ὑποκλίνονται στὴν Τουρκία ὑπερασπίσθηκαν διὰ τῆς σπάθης τὰ δίκαια – συμφέροντά– τους.
.                Ἡ Ἀργεντινὴ ἀμφισβήτησε τὴν κυριαρχία τοῦ ΗΒ στὰ Φόλκλαντς, ποὺ βρίσκονται στὸν νοτιοδυτικὸ Ἀτλαντικὸ ὠκεανό, 480 χλμ ἀνατολικὰ τῆς Παταγονίας (νότια Ἀργεντινή), ἐνῶ ἀπὸ τὴν Ἀγγλία ἀπέχουν 12.985 χλμ. Πρόκειται γιὰ σύμπλεγμα νησιῶν. Δύο εἶναι τὰ μεγαλύτερα (Ἀνατολικὴ καὶ Δυτικὴ Φόλκλαντ) καὶ 100 περίπου βραχονησίδες. Τὰ δύο μεγαλύτερα νησιὰ ἔχουν 3.000 κατοίκους καὶ τὰ ξερονήσια ἀπὸ κανέναν ἕως 10 κατοίκους. Συνολικὰ ἔχουν 3200 κατοίκους, ὅσους περίπου ἡ Σύμη. Ἡ χούντα τῆς Ἀργεντινῆς θεώρησε ὅτι τὰ Φόλκλαντς εἶναι προέκταση τῆς χερσαίας της ἀκτῆς καὶ ἔστειλε στρατὸ νὰ τὰ προσαρτήσει. Ἡ ΜΒ ἀντέδρασε δυναμικὰ στὴν ἀμφισβήτηση τῶν κυριαρχικῶν της δικαιωμάτων. Δύο περίπου μῆνες κράτησαν οἱ πολεμικὲς ἐπιχειρήσεις. Ὅλες οἱ χῶρες στήριξαν τὴν Ἀγγλία, ποὺ τῆς κόστισε ἑκατοντάδες νεκροὺς καὶ τραυματίες καὶ 1,6 δισ. λίρες στερλίνες. Ὅμως κράτησε τὰ Φόλκλαντς καὶ ἐπὶ πλέον ἀνέπτυξε σὲ αὐτὰ – καὶ στὶς βραχονησίδες – 200 μίλια ΑΟΖ.
.                       Ἡ ΜΒ καὶ οἱ ἄλλες χῶρες ἀποδέχονται ὑφαλοκρηπίδα καὶ ΑΟΖ στὸ σύμπλεγμα τῶν νησιῶν Φόλκλαντς, κατοικούμενα καὶ μή. Τὴν Ἑλλάδα καὶ τὴν Κύπρο διστάζουν νὰ ὑποστηρίξουν στὰ δίκαιά τους. Αὐτὴ δὲν εἶναι δικαιοσύνη. Εἶναι ὕβρις, ποὺ θὰ ἐξελιχθεῖ σὲ δυστοπία γιὰ τὴν Εὐρώπη.-

,

Σχολιάστε

Η ΕΝΔΗΜΙΚΗ ΝΟΣΟΣ ΤΗΣ ΔΙΧΟΝΟΙΑΣ καὶ ΤΟΥ ΛΑΪΚΙΣΜΟΥ (Γ. Ν. Παπαθανασόπουλος)

Ἡ ἐνδημικὴ νόσος τῆς διχόνοιας καὶ τοῦ λαϊκισμοῦ

Τοῦ Γιώργου Ν. Παπαθανασόπουλου

.           Τὶς ἡμέρες αὐτὲς ἀντιμετωπίζουμε ὡς χώρα μία ἀκόμη ἐπιθετικὴ ἐνέργεια τῆς Τουρκίας, ἴσως προκλητικότερη ἀπὸ τὶς προηγούμενες. Τὸ μνημόνιο συνεργασίας της μὲ τὴν Λιβύη ἀπειλεῖ εὐθέως τὴν ἐθνική μας κυριαρχία καὶ τὴν ἀκεραιότητα τῶν ἐδαφῶν μας. Μπορεῖ νὰ εἶναι νομικὰ ἄκυρο, μπορεῖ νὰ παραβιάζει τὸ Δίκαιο τῆς Θάλασσας, ὅπως ὑπογράφηκε τὸ 1982 στὸ Montego Bay τῆς Τζαμάικα, ὅμως δὲν παύει νὰ εἶναι ἐχθρικὴ πράξη κατὰ τῆς Ἑλλάδος. Αὐτὴ συνδυαζόμενη μὲ τὴν ὠμὴ παραβίαση τῶν δικαιωμάτων στὴν Μεσόγειο Θάλασσα τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας ἀποδεικνύει πὼς ἡ γειτονικὴ χώρα στηρίζεται στὸν ὄγκο της, γιὰ νὰ ἐπιβάλει τὸ δικό της δίκαιο στὶς γειτονικές της χῶρες.
.          Σὲ αὐτὴ τὴν κατάσταση ποὺ βρισκόμαστε ἡ πολιτικὴ ἡγεσία τῆς χώρας μας πρέπει νὰ ἀρθεῖ στὸ ὕψος τῶν περιστάσεων καὶ νὰ τὴν ἀντιμετωπίσει μὲ ἑνότητα, γνώση καὶ εὐθύνη. ΤΩΡΑ εἶναι ἡ ἱστορικὴ εὐκαιρία γιὰ τοὺς πολιτικούς μας νὰ μείνουν στὴν Ἱστορία, ὅτι σὲ σύμπνοια γιὰ τὴν Πατρίδα καταπολέμησαν τὶς ἐνδημικὲς νόσους τῆς διχόνοιας, τῆς ἀνευθυνότητας καὶ τοῦ λαϊκισμοῦ. Μὲ ἀπὸ κοινοῦ ἀποφασιστικότητα ἔναντι τῶν ἀπειλῶν τῆς Τουρκίας θὰ φανεῖ ὅτι τὸ ἐσωτερικὸ μέτωπο εἶναι μία γροθιά. Βεβαίως, προκειμένου νὰ ἀντιμετωπιστεῖ ἡ τουρκικὴ ἐπιθετικότητα, χρειάζεται καὶ μία ἐθνικὴ συμφωνία νὰ ἐνισχυθοῦν οἱ Ἔνοπλες Δυνάμεις σὲ προσωπικὸ καὶ σὲ σύγχρονο ὁπλισμό. Ἡ ἐθνικὴ ἑνότητα ἔναντι τῆς ἐπιθετικότητας τῆς Τουρκίας πρέπει νὰ ἔχει ὡς πρότυπο αὐτὴν ἔναντι τῆς φασιστικῆς Ἰταλίας.
.          Ἡ γεωπολιτικὴ τῶν νησιῶν εἶναι παγκόσμιο ζήτημα. Αὐτὸ καταδεικνύεται στὸ ἐκτὸς σειρᾶς ἀφιέρωμα τῆς γαλλικῆς ἐφημερίδας Le Monde. Κυκλοφορήθηκε στὴ Γαλλία πρὶν μερικὲς ἑβδομάδες καὶ ἔχει τίτλο «Γεωπολιτικὴ τῶν νήσων σὲ 40 χάρτες». Τὴν προαναφερθεῖσα Συνθήκη γιὰ τὸ Δίκαιο τῆς Θάλασσας ἔχουν ἐπικυρώσει 168 χῶρες – μέλη τοῦ ΟΗΕ καὶ ἔχουν ὑπογράψει καὶ ἐπικυρώσει 157. Ἡ Λιβύη τὴν ἔχει ὑπογράψει, ἀλλὰ δὲν τὴν ἐπικύρωσε, ἐνῶ ἡ Τουρκία δὲν τὴν ὑπέγραψε, οὔτε τὴν ἐπικύρωσε. Ἡ ἐν λόγῳ Συνθήκη ἔβαλε τὶς βάσεις τῆς «ἐδαφοποίησης τῶν θαλασσῶν». Τὸ ἄρθρο 121 της προσδιορίζει ὅτι τὸ κάθε νησὶ ἔχει στὴ θάλασσα τὰ ἴδια δικαιώματα, ποὺ ἔχουν καὶ τὰ ἐδάφη τῆς ξηρᾶς, ὅπως αἰγιαλίτιδα ζώνη καὶ ἀποκλειστικὴ οἰκονομικὴ ζώνη.
.           Ἡ Ἑλλάδα ὀρθὰ ἀντιμετωπίζει αὐστηρὰ τὴ Λιβύη, διότι δὲν σέβεται τὴν ὑπογραφή της στὸ Δίκαιο τῆς Θάλασσας. Τὸ 1986 ὑπέγραψε Πράξη Κύρωσης τῆς Ὁριοθέτησης τῆς Ὑφαλοκρηπίδας μὲ τὴν Μάλτα, μὲ τὴν ὁποία ἀναγνώρισε ὅτι τὸ μικροσκοπικὸ νησὶ – κράτος ἔχει στὴ θάλασσα τὰ δικαιώματα μίας χερσαίας χώρας καὶ ἡ ὑφαλοκρηπίδα ὁριοθετήθηκε στὴ μέση γραμμή. Σήμερα ποστηριζόμενη π τν Τουρκία κα μφισβητούμενη στ σωτερικὸ τῆς χώρας κυβέρνηση τς Τρίπολης δν δέχεται γι τν λλάδα ατά, πο πέγραψε γι τ Μάλτα… Ἡ Τουρκία ἀπὸ τὴν ἄλλη πλευρὰ οὐδεμία πρόθεση ἔχει νὰ πειθαρχήσει στὸ Διεθνὲς Δίκαιο τῆς Θάλασσας. Ἀγνοεῖ ἐπίσης ἐκκλήσεις καὶ θεωρητικὲς καταδίκες. Μόνο τν ποτρεπτικ σχ ντιλαμβάνεται. Καὶ αὐτὴν εἶναι πατριωτικό μας καθῆκον νὰ τὴν ἔχουμε.-

 

 

Σχολιάστε

ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΓΕΛΟΙΟΤΗΤΕΣ μὲ τὴν ΑΟΖ καὶ τὴ Λιβύη. Τελικὰ μόνοι μας βγάζουμε τὰ μάτια μας…

Ο λληνικς γελοιότητες μ τν ΑΟΖ κα τ Λιβύη:
Τελικ
μόνοι μας βγάζουμε τ μάτια μας…

τοῦ Μάριου Εὐρυβιάδη
Καθηγητῆ Διεθνῶν Σχέσεων καὶ Ἱστορίας
στὸ Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου.

.             Ἡ Ἑλλάδα ἔχει τὴν μεγαλύτερη ἀκτογραμμὴ στὴ Μεσόγειο, μὲ 13,676 χιλιόμετρα ἢ 8,498 μίλια. Καὶ εἶναι σχεδὸν διπλάσια ἀπὸ τὴν ἀκτογραμμὴ τῆς Τουρκίας, ποὺ ἔχει 7,200 χιλιόμετρα ἢ 4,474 μίλια.
.             Ἡ Ἑλλάδα ἔχει μία ἀπὸ τὶς μεγαλύτερες ἀκτογραμμὲς στὸν κόσμο. Εἶναι 12η. Ἡ Τουρκία εἶναι 20η.
.             Ἡ Ἑλλάδα ἔχει μεγαλύτερη ἀκτογραμμὴ ἀπὸ τὸ Μεξικό, ἀπὸ τὴν Ἰταλία, ἀπὸ τὴν Βραζιλία, ἀπὸ τὴν Κροατία, ἀπὸ τὴν Δανία καὶ βέβαια ἀπὸ τὴν Τουρκία.
.             Πρῶτος εἶναι ὁ Καναδᾶς μὲ 202,080 χιλιόμετρα. 2η ἡ Νορβηγία. Μετὰ ἡ Ἰνδονησία (νησιωτικὸ κράτος). Μετὰ ἡ Ρωσία. Ἀκολουθοῦν: Φιλιππίνες, (νησιωτικὸ κράτος) Ἰαπωνία (νησιωτικὸ κράτος), Αὐστραλία (νησιωτικὸ κράτος) Ἡνωμένες Πολιτεῖες, Νέα Ζηλανδία (νησιωτικὸ κράτος), ἡ Ἀνταρτική, ἡ Κίνα. Ἡ Ἑλλάδα (νησιωτικὸ κράτος) ἀκολουθεῖ τὴν Κίνα ποὺ ἔχει 14,500 χιλιόμετρα. Μετὰ τὴν Ἑλλάδα εἶναι τὸ Ἡνωμένο Βασίλειο (νησιωτικὸ κράτος) μὲ 12,429 χιλιόμετρα.
.             Τὸ γεγονὸς αὐτὸ δὲν θὰ τὸ μάθετε ἀπὸ καμία ἑλληνικὴ κυβέρνηση. Σίγουρα ὄχι ἀπὸ τὶς δύο τελευταῖες. Ἀντίθετα ἀναπαρήγαγαν καὶ ἀναπαράγουν τὴν Τουρκικὴ προπαγάνδα πὼς ἡ Τουρκία ἔχει τὴν μεγαλύτερη “ἠπειρωτικὴ ἀκτογραμμὴ” στὴ Μεσόγειο. Ναί, τὴν ἔχει. Ὅμως αὐτὸ δὲν σημαίνει τίποτα. Δὲν ἔχει τὴ μεγαλύτερη ἀκτογραμμή. Αὐτὴ τὴν ἔχει ἡ Ἑλλάδα. Καὶ αὐτὸ εἶναι τὸ μεῖζον. Ἡ ἀκτογραμμὴ ὁλόκληρη. Ὄχι ἕνα μέρος της.
.             Μὲ μία μισὴ ἀλήθεια, οἱ τουρκαλάδες ἐποφθαλμιοῦν τὴ μισὴ Ἑλλάδα- τὴν νησιωτικὴ Ἑλλάδα. Καὶ οἱ μισὲς ἀλήθειες εἶναι πολὺ χειρότερες ἀπὸ τὰ ψέματα. Ἀποτελοῦν τὸν βασικὸ καὶ κρίσιμο συντελεστὴ τῆς προπαγάνδας. Δεῖτε τὶς συνεχόμενες δηλώσεις τῶν Τούρκων. Ποτὲ δὲν ἀναφέρονται στὴν “ἀκτογραμμή” τους στὴ Μεσόγειο. Πάντα ἀναφέρουν πὼς ἔχουν τὴ μεγαλύτερη “ἠπειρωτικὴ ἀκτογραμμὴ” τῆς Μεσογείου, ὑποβάλλοντας, ἔτσι, πὼς “δικαιοῦνται” τὸ “μερίδιο τοῦ λέοντος” στὴν ΑΟΖ τῆς Μεσογείου, πρὸς ζημία τῆς γειτονικῆς Ἑλλάδας καὶ τῆς Κύπρου.
.             Μὲ τὸ ἀνατολίτικο αὐτὸ “εὐφυολόγημα” οἱ Τοῦρκοι προσπαθοῦν νὰ ἀκυρώσουν τὴ μισὴ Ἑλλάδα. Προσπαθοῦν νὰ τὴν ἀκρωτηριάσουν. Δὲν ὑφίσταται, λένε, ἑλληνικὴ ἐδαφικὴ κυριαρχία στὰ ἑλληνικὰ νησιά. Δὲν ἔχουν ἐπήρεια τὰ νησιά. Δὲν ἔχουν ὑφαλοκρηπίδα. Δὲν ἔχουν ΑΟΖ. Δὲν ἔχουν τίποτα. Ἡ Ρόδος, ἡ Κάρπαθος, ἡ Κάσος, τὸ Καστελλόριζο/Μεγίστη καὶ πάει λέγοντας. Καὶ τώρα, μαθαίνουμε, δὲν ἔχει ἐπήρεια οὔτε ἡ Κρήτη. Τὰ ἑλληνικὰ νησιὰ εἶναι γιὰ τοὺς Τούρκους ἀνύπαρκτα. Εἶναι φαντάσματα. Σὲ λίγο θὰ τοὺς ἀκούσουμε νὰ λὲν πὼς καὶ ἡ Πελοπόννησος εἶναι νησί, χωρὶς καὶ αὐτὸ ἐπήρεια στὴ θάλασσα.
.             Αὐτὴ λοιπὸν τὴν τουρκικὴ προπαγάνδα ἔχει οὐσιαστικὰ ἑλληνοποιήσει τὸ ἑλληνικὸ κράτος, κάνοντας τὴ δουλειὰ τῶν Τούρκων: ἀκυρώνοντας τὸ ἴδιο τὴ μισή του ἐπικράτεια. “Δεῖτε τὴν ἀκτογραμμή τους”, μᾶς συμβούλεψε παλαιότερα ὁ ΥΠΕΞ τοῦ ΣΥΡΙΖΑ κ. Κατρούγκαλος. Τὸ ἴδιο ἐπανέλαβε πρόσφατα καὶ ὁ κ. Δένδιας, ΥΠΕΞ τῆς Νέας Δημοκρατίας. Δυστυχῶς καὶ ὁ Νίκος Κοτζιᾶς μὲ τὴν ἀτυχῆ του δήλωση νὰ μὴν εἶναι “μονοφαγάδες” οἱ Ἕλληνες ἀναφορικὰ μὲ τὴν ΑΟΖ. Παρέπεμψε καὶ αὐτὸς – ποὺ γνωρίζει καλύτερα- στὴ μεγάλη τουρκικὴ “ἀκτογραμμή”.
.             Ἔρχομαι τώρα καὶ στὶς γελοιότητες μὲ τὴ Λιβύη. Τὶς ἑλληνικὲς γελοιότητες. Καταρχὰς νὰ ποῦμε πὼς στὴ Λιβύη σήμερα μαίνεται ἕνας ἐμφύλιος πόλεμος ποὺ οὐσιαστικὰ ἄρχισε τὸ 2011, μὲ τὴν ἀνατροπὴ τοῦ Καντάφι ἀπὸ τοὺς Δυτικούς. Συγκρούονται δύο μεγάλες φατρίες, μία μὲ ἕδρα τὴν Τρίπολη στὰ δυτικὰ καὶ μία μὲ ἕδρα τὴν Βεγγάζη, στὰ ἀνατολικά. Ἡ φατρία τῆς Τρίπολης ἀναγνωρίζεται ἀπὸ τὰ Ἡνωμένα Ἔθνη ὡς ἡ ἐνδιάμεση- μέχρι νὰ συμφωνηθοῦν ἐκλογὲς- νόμιμη κυβέρνηση τῆς χώρας. Τὸ Κοινοβούλιο ὅμως τῆς χώρας βρίσκεται στὴ Βεγγάζη. Καὶ ἡ φατρία τῆς Βεγγάζης ἐλέγχει τὰ τρία τέταρτα τῆς χώρας καὶ σχεδὸν ὅλη τὴν ἀκτογραμμῆ. Τὸ δὲ Συμβούλιο Ἀσφαλείας τοῦ ΟΗΕ ἔχει ἐπιβάλει ἐμπάργκο ὅπλων κατὰ τῶν δύο φατριῶν.
.             Τουρκία καὶ Κατάρ, ὑποστηρίζουν μὲ φανατισμὸ τὴ φατρία τῆς Τρίπολης καὶ τὴν τροφοδοτοῦν μὲ ὅπλα. Χωρὶς Τουρκία καὶ Κατὰρ ἡ φατρία τῆς Τρίπολης, ποὺ εἶναι ἰσλαμοφασιστική, θὰ εἶχε πρὸ πολλοῦ καταρρεύσει. Τουρκία καὶ Κατάρ, ὑπενθυμίζω, ὑποστηρίζουν ἐπίσης μὲ τὸν ἴδιο φανατισμὸ τοὺς ἀποκεφαλιστὲς- τρομοκράτες τοῦ Ἰσλαμικοῦ Κράτους στὴ Συρία. Τὰ δύο κράτη ἔχουν ἐπίσης διπλωματικὴ ἐκπροσώπηση στὴν Τρίπολη, ὅπως καὶ παρὰ πολλὲς ἄλλες χῶρες, μεταξὺ τῶν ὁποίων καὶ ὅλες οἱ Μεγάλες Δυνάμεις. Ἡ Ἑλλάδα εἶναι ἀποῦσα, ἐπικαλούμενη τὶς συνθῆκες ἀνασφάλειας ποὺ ἐπικρατοῦν στὴ χώρα. Οἱ ΗΠΑ, τῶν ὁποίων ὁ πρέσβης δολοφονήθηκε ἄγρια- κάηκε σὲ ἐπίθεση τὸ 2012- εἶναι παροῦσες, διότι ἔχουν συμφέροντα νὰ ὑπερασπισθοῦν.
.             Καὶ ἡ Ἑλλάδα ἔχει συμφέροντα νὰ ὑπερασπιστεῖ, μείζοντα μάλιστα. Ἀλλὰ εἶναι ἀποῦσα. Προφανῶς πιστεύουν στὸ ἑλληνικὸ ΥΠΕΞ πὼς μὲ τοὺς σαλωνάτους καὶ τὴ γραβάτα ἐξυπηρετοῦνται καὶ τὰ ἐθνικὰ συμφέροντα. Ἀφήνουν λοιπὸν ἐδῶ καὶ χρόνια τὴν Τουρκία νὰ ἁλωνίζει ἐλεύθερα στὴν Τρίπολη, γνωρίζοντας τὶς συγκεκριμένες προθέσεις τῆς Ἄγκυρας.
.             Ἡ Ἀθήνα περιορίζεται στὴν ὑπεράσπιση τῶν ἑλληνικῶν συμφέροντων “ἐξ ἀποστάσεως”, μέσῳ τοῦ πρέσβη τῆς φατρίας τῆς Τρίπολης στὴ Ἀθήνα. Πάνω στὸν ὁποῖο ξέσπασε ὁ ΥΠΕΞ κ. Δένδιας γιὰ τὴν ἀδυναμία τοῦ ἰδίου καὶ τοῦ Ὑπουργείου του νὰ προκαταλάβουν τὶς μηχανοραφίες τῆς Ἄγκυρας μὲ τὴν φατρία τῆς Τρίπολης. Οἱ μηχανοραφίες αὐτὲς ἀνακοινώθηκαν πρόσφατα μὲ τὴν ἐξαγγελία ὑπογραφῆς, μεταξὺ ἄλλων, καὶ “Μνημονίου Κατανόησης ἐπὶ τῶν Θαλασσίων Δικαιοδοσιών” ἀνάμεσα σὲ Τουρκία καὶ Λιβύη.
.             Τί περιέχει τὸ Μνημόνιο δὲν γνωρίζουμε. Ὅμως ἀπὸ τοὺς ἀλαλαγμοὺς τῶν Τούρκων φαίνεται νὰ ὑπάρχει πρόθεση ὁριοθέτησης ΑΟΖ μὲ Λιβύη, ἡ ὁποία ὅμως γιὰ νὰ ἐπιτευχθεῖ θὰ πρέπει θὰ ἀκρωτηριασθεῖ ἡ Ἑλλάδα βάση τοῦ Τουρκικοῦ σκεπτικοῦ περὶ “ἠπειρωτικῆς ἀκτογραμμής”. Καὶ ὁ κ. Δένδιας ἀπειλεῖ τὸν φουκαρὰ τὸν Λίβυο πρέσβη μὲ ἐκδίωξη ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα, ἂν δὲν τοῦ ἀποκαλύψει “ἐδῶ καὶ τώρα” τὸ περιεχόμενο τῆς συμφωνίας. Δὲν ἀπειλεῖ κὰν νὰ διακόψει διπλωματικὲς σχέσεις μὲ τὴν Τρίπολη. Γιὰ τὸν πραγματικὸ δράστη, τὴν Τουρκία, οὔτε λόγος.
Ὡστόσο τὰ παραπάνω εἶναι τὰ λιγότερα. Στὰ ἑλληνοτουρκικὰ καὶ εἰδικὰ στὸ ζήτημα θαλασσίων συνόρων καὶ τῆς ΑΟΖ, ἡ Ἀθήνα κυνηγᾶ τὴν οὐρά της ἐδῶ καὶ δεκαετίες, πλανεμένη πὼς ἔτσι ἡ τουρκικὴ ἐπιθετικότητα θὰ ἐξανεμιστεῖ ὡς διὰ μαγείας.
.             Ὅπως ἔχουν ἐπισημάνει πολλοί, μὲ πρῶτο τὸν Θεόδωρο Καρυώτη- σὲ πιὸ πρόσφατο κείμενο στὸν ἰστότοπο Hellas Journal “Οἱ παρανοϊκοὶ Χάρτες τῆς τουρκικῆς ΑΟΖ: Κωμικοτραγικὴ καὶ παράνομη ὀριοθέτηση”- ἡ Τουρκία, ἀπὸ τὴν ἐποχὴ τῆς ἑλληνικῆς χούντας, ἔχει δημοσιοποιήσει καὶ καταχωρίσει δεκάδες διεκδικητικοὺς χάρτες γιὰ τὸ Αἰγαῖο καὶ τὴ Μεσόγειο ποὺ ἀκρωτηριάζουν τὴν Ἑλλάδα καὶ ἐξαφανίζουν τὴν Κύπρο. Καὶ ἀντίθετα μὲ τὴ Λευκωσία ποὺ πολεμᾶ τὴν Τουρκία σὲ ὅλα τὰ διεθνῆ φόρα καὶ ὀργανισμοὺς στὸ ζήτημα αὐτὸ – μὲ χάρτες, γεωγραφικὲς συντεταγμένες, ἐπιχειρήματα καὶ διμερεῖς διακρατικὲς συμφωνίες, ὑψώνοντας ἔτσι ἕνα νομικὰ ἀδιαπέραστο τεῖχος γιὰ τὴν Ἄγκυρα- ἡ Ἀθήνα δὲν ἀποτόλμησε ποτὲ νὰ παρουσιάσει ἔστω καὶ ἕναν χάρτη τῶν δικῶν τῆς διεκδικήσεων γιὰ ὑφαλοκρηπίδα καὶ ΑΟΖ. Ἡ Ἀθήνα δὲν ἀποτολμᾶ οὔτε κὰν νὰ διαρρεύσει ἕνα τέτοιο “ἀνεπίσημο” χάρτη.
.             Περιορίζεται μόνο σὲ ἀναφορὲς στὸ διεθνὲς δίκαιο γενικὰ καὶ στὸ δίκαιό της θάλασσας, συγκεκριμένα. Πολὺ καλὰ πράττει. Ὅμως ἀκόμη καὶ οἱ περὶ διεθνοῦς δικαίου τοποθετήσεις τῶν Ἀθηνῶν χαρακτηρίζονται ἀπὸ συνεχεῖς καὶ ἐπαλαμβανόμενες κενοτυπίες.
.             Θὰ ἀναφερθῶ σὲ μόνο ἕνα πολὺ συγκεκριμένο παράδειγμα ὡς πρὸς τὴ ζημιὰ ποὺ συντελεῖται κατὰ τῶν ἑλληνικῶν συμφερόντων, μὲ τὸ νὰ ἀφήνει ἡ Ἑλλάδα τὸ πεδίο ἐλεύθερο στὴν Τουρκικὴ “χαρτογραφικὴ” προπαγάνδα. Ἐπὶ προεδρίας Ὀμπάμα καὶ ὅταν ἀκόμη ὁ ἔρωτας τοῦ νεόκοπου προέδρου μὲ τὸν Ταγὶπ Ἐρντογὰν βρίσκονταν σὲ φάση κλιμάκωσης- ὁ ἀμερικανὸς ἀποκαλοῦσε τὸν Τοῦρκο τὸν “καλύτερό του φίλο” καὶ τὸν ἐπισκέφθηκε στὸ πρῶτο του εὐρωπαϊκὸ ταξίδι- οἱ ἐπίσημες ἀμερικανικὲς ὑπηρεσίες “διέρρευσαν” ἕνα “ἐνεργειακὸ” χάρτη τῆς ἀνατολικῆς Μεσογείου γραμμένο καὶ ραμμένο στὰ μέτρα τῆς Ἄγκυρας.
.             Οἱ διεκδικήσεις τῆς Ἄγκυρας στὸν χάρτη ἐπικαλύπτουν ὅλη τὴν περιοχή, ἀκυρώνουν τὴν ἐπήρεια Καστελορίζου, Ρόδου, Νάξου, κλπ. καὶ πλησιάζουν τὴν Κρήτη. Ὅλοι δὲ οἱ ἐνεργειακοὶ ἀγωγοὶ ὁδηγοῦν στὴν Τουρκία. Ἐπειδὴ ὁ χάρτης τῆς ΑΟΖ τῆς Κύπρου ὑπάρχει, ἐμφανίζεται στὸν ἀμερικανικὸ χάρτη ἔστω καὶ ἂν τὰ γραφικά τοῦ φίλο-τουρκικοῦ χάρτη τὸν “ἐπικαλύπτουν” μὲ τὶς τουρκικὲς διεκδικήσεις. Ἀλλὰ ἀκριβῶς ἐπειδὴ δὲν ὑφίσταται ἑλληνικὸς διεκδικητικὸς χάρτης, ὅλη ἡ περιοχὴ παρουσιάζεται ὡς τουρκικὴ διεκδίκηση. Σήμερα ποὺ σὲ αὐτὲς ἔχουν προστεθεῖ καὶ τουρκικὲς οἱ διεκδικήσεις ποὺ καταλήγουν … στὴ Λιβύη, ὁ ἑπόμενος ἐπίσημος ἀμερικανὸς χάρτης θὰ συμπεριλαμβάνει καὶ αὐτές.
.             Ἡ ὅλη φαιδρότητα τῆς Ἀθήνας ἐπιβεβαιώθηκε πανηγυρικὰ καὶ μὲ τὴν ἀνακοίνωση τοῦ Τοῦρκο-Λιβυκοὺ Μνημονίου. “Τελείως ἀδόκιμη» καὶ ” παντελῶς ἀγεωγράφητη” χαρακτήρισε ὁ Ἕλληνας ΥΠΕΞ τὴν προσπάθεια καθορισμοῦ ΑΟΖ μεταξὺ Τουρκίας καὶ Λιβύης. “Αντιβαίνει,” ἐξήγησε, “κάτι τὸ ὁποῖο ὁ καθένας μπορεῖ νὰ διαπιστώσει ὅτι ἀνάμεσα στὶς δύο χῶρες ὑπάρχει ὁ μεγάλος ὄγκος τῆς Κρήτης”. Ὑπάρχει, λοιπόν, καὶ ἡ νῆσος Κρήτη ποὺ ἀποτελεῖ μέρος τῆς νησιωτικῆς ἐπικράτειας τῆς Ἑλλάδας. Κάτι ὅμως ποὺ τόσο ὁ κ. Δένδιας ὅσο καὶ ὁ Συριζαῖος προκάτοχός του δὲν “διαπίστωναν”, ὅταν συμβούλευαν τὸν ἑλληνικὸ λαὸ νὰ προσέξει καὶ νὰ λάβει στὰ ὑπόψη τὴ μεγάλη “ἀκτογραμμὴ” τῆς Τουρκίας ἀναφορικὰ μὲ τὶς διεκδικήσεις τῆς τελευταίας.
.             Ἀναφορικὰ μὲ τὸν ἕλληνα ΥΠΕΞ ὑπάρχει καὶ μία ἀκόμη πιὸ πρόσφατη δήλωσή του, ὅπου καὶ πάλι ὁ ἴδιος δημιουργεῖ ἀμφιβολίες ὡς πρὸς τὴ ἐπήρεια τῆς νησιωτικῆς Ἑλλάδας καὶ κατ᾽ ἐπέκταση δημιουργεῖ ἀμφιβολίες γιὰ τὴν κυριαρχία στὴ ἑλληνικὴ ἐπικράτεια. Ὁ κ. Δένδιας ἐξήγησε πὼς ἡ Τουρκία ἐπιδιώκει νὰ γίνει δεκτὴ μία ἀντίληψη “ὅτι τὰ νησιὰ δὲν ἔχουν ὑφαλοκρηπίδα κι αὐτὸ τὸ ἐπιδιώκει ἱστορικὰ καὶ ὄχι μόνο γιὰ τὸ Καστελόριζο, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὰ νησιὰ τοῦ Αἰγαίου ποὺ πολλὰ εἶναι πολὺ μεγάλα νησιά”.
.             Ἐδῶ ὁ κατ᾽ ἐξοχὴν ἐκπρόσωπος τοῦ ἑλληνικοῦ κράτους σὲ ζητήματα ἐξωτερικῆς πολιτικῆς μιλᾶ γιὰ γιὰ τὸ “μικρὸ” Καστελλόριζο καὶ γιὰ “ἄλλα” νησιὰ τοῦ Αἰγαίου “ποὺ εἶναι πολὺ μεγάλα νησιά”. Μίλησε πρὶν καὶ γιὰ τὸν “ὄγκο” τῆς Κρήτης. Ἀντιλαμβάνεται ὁ ἔντιμος Ὑπουργὸς τί παραδέχεται μὲ τὶς διαφοροποιήσεις ποῦ κάνει; Ἀντιλαμβάνεται τί ὑποδηλώνουν οἱ ἀποχρώσεις τῶν δηλώσεών του ἀναφορικὰ μὲ τὴν ἑλληνικὴ κυριαρχία;
.             Ἀντιλαμβάνονται στὸ ΥΠΕΞ πῶς κατανοεῖ τὰ πράγματα ὁ προϊστάμενός τους καὶ τί μηνύματα στέλνει ἀναφορικὰ μὲ τὴν κυριαρχία τοῦ κράτους, ποὺ εἶναι ἐξ ὁρισμοῦ ἀδιαίρετη;

ΠΗΓΗ: hellasjournal.com

Σχολιάστε

ΑΟΖ: Η ΠΙΚΡΗ ΑΛΗΘΕΙΑ «Τὸ θέμα τῆς ΑΟΖ εἶναι ἕνα μεγάλο θέατρο».

ΑΟΖ: Η ΠΙΚΡΗ ΑΛΗΘΕΙΑ

Γράφει ὁ ΝΙΚΟΣ ΧΕΙΛΑΔΑΚΗΣ
Δημοσιογράφος-Συγγραφέας-Τουρκολόγος

.           Ἡ ἱστορία τῆς ἑλληνικῆς ΑΟΖ, ἔτσι ὅπως ἐξελίσσεται μὲ τὴν μνημειακὴ κυβέρνηση, εἶναι γιὰ νά… γελᾶ ὁ κάθε πικραμένος. Τὸ ὅτι ὑπάρχουν τεράστια ἐνεργειακὰ κοιτάσματα στὴν εὐρύτερη περιφέρεια τῆς ἑλληνικῆς ὑφαλοκρηπίδας, ἦταν γνωστὸ στοὺς «παροικοῦντες» ἤδη ἀπὸ τὴν δεκαετία τοῦ ἑβδομήντα. Τότε, ἀκόμα ἀπὸ τὴν ἐποχὴ τῆς χούντας καὶ εἰδικὰ μετὰ τὸ ἀραβικὸ ἐνεργειακὸ ἐμπάργκο τῆς ἐποχῆς κατὰ τῆς Δύσης, τὸ 1974, οἱ Ἀμερικανοὶ εἶχαν κάνει κάποιες ἔρευνες εἰδικὰ στὴν περιοχὴ τοῦ Πατραϊκοῦ κόλπου, στὴν περιοχὴ τοῦ Ἰονίου καὶ νότια τῆς Κρήτης. Στὶς ἔρευνες αὐτὲς εἶχαν ἀνακαλύψει μεγάλες ἐνεργειακὲς πηγὲς ἀλλὰ δὲν ἤθελαν μὲ κανένα τρόπο νὰ γίνει ἐπίσημα γνωστὸ τὸ θέμα γιατί θὰ κλονιζόταν ἡ τότε ἐνεργειακὴ ἰσορροπία ποὺ βόλευε, ὅπως ἦταν, τοὺς Ἀμερικανούς.
.           Ἀπὸ τότε πέρασαν πολλὰ χρόνια καὶ ἐνῶ ἀπὸ τὴν μία μεγάλωνε συνεχῶς τὸ ἐνεργειακὸ πρόβλημα τῆς Δύσης, ἀπὸ τὴν ἄλλη τὰ γνωστὰ κοιτάσματα ποὺ τὴν τροφοδοτοῦσαν εἶχαν ἀρχίσει νὰ ἐξαντλοῦνται μὲ ἀνησυχητικὸ ρυθμό. Ἡ κρίση τῶν Ἰμίων ἦταν ἕνας σταθμὸς ὅσον ἀφορᾶ στὴν ἐπαναφορὰ τοῦ θέματος τῶν ἐνεργειακῶν κοιτασμάτων τοῦ Αἰγαίου, ἀλλὰ καὶ τῆς ἀνατολικῆς Μεσογείου καὶ εἰδικά τῆς περιοχῆς τῆς Κύπρου καὶ τοῦ Καστελόριζου. Οἱ θεωρίες τῶν «Γκρίζων Ζωνῶν», ποὺ ἔγινε στρατηγικὸ δόγμα τῆς Τουρκίας, ἦταν ἁπλὰ μία τουρκικὴ κίνηση, γιὰ νὰ μὴ μείνει ἡ Τουρκία ἔξω ἀπὸ τὸ μεγάλο αὐτὸ ἐνεργειακὸ παιχνίδι, ἐνῶ μέχρι τότε κανεὶς στὴν Ἄγκυρα δὲν ἔκανε σοβαρὸ λόγο γιὰ ἀμφισβήτηση ἑλληνικῆς κυριαρχίας στὴν Γαῦδο, στὸ Καστελόριζο καὶ στὰ ἄλλα νησιὰ τοῦ Αἰγαίου. Ἡ Ἑλλάδα «φιμώθηκε» γιὰ ἄλλα δεκαεπτὰ χρόνια, ἔτσι ὥστε νὰ μὴν ὑπάρχει καμία δυνατότητα νὰ γίνει ἐκμετάλλευση αὐτῶν τῶν τεραστίων ἑλληνικῶν ἐνεργειακῶν κοιτασμάτων, ἐνῶ οἱ διάφοροι Πάγκαλοι καὶ Παπανδρέου, διαβεβαίωναν ὅτι ὅλα αὐτὰ εἶναι παραμύθια.
.           Φτάνουμε στὸ 2010, ὅταν ὁ περίφημος ΓΑΠ μὲ ἄκρως συμβολικὸ τρόπο διάλεξε τὸ Καστελόριζο, δηλαδὴ τὴν «αἰχμὴ τοῦ δόρατος» γιὰ τὸ τεράστιο ζήτημα τῶν ἐνεργειακῶν κοιτασμάτων, γιὰ νὰ ἀνακοινώσει τὴν ὑποταγὴ τῆς Ἑλλάδας στὰ ξένα κυκλώματα τῆς Δύσης. Αὐτὴ ἡ Δύση εἶχε ἀρχίσει νὰ αἰσθάνεται ἀφ’ ἑνὸς τὴν μεγάλη ἀδυναμία της νὰ καλύψει τὶς ὁλοένα καὶ αὐξανόμενες ἐνεργειακές της ἀνάγκες καὶ ἀπὸ τὴν ἄλλη τὸν μεγάλο «κίνδυνο» νὰ ἀναγκαστεῖ νὰ στραφεῖ πρὸς τὴν Ρωσία, γιὰ νὰ καλύψει αὐτὲς τὶς ἀνάγκες. Σὰν «σωσίβιο» λοιπὸν ἐρχόταν τώρα ἡ Ἑλλάδα, οἱ ὅποιες προσπάθειες τῆς ὁποίας νὰ συνδεθεῖ ἐνεργειακὰ μὲ τὴν Ρωσία ἀπέτυχαν παταγωδῶς, καθὼς ὁ… Κωστάκης τὸ ἔβαλε κυριολεκτικὰ στὰ πόδια, μετὰ τὶς ἀμερικανικὲς καὶ ἄλλες ἀπειλές.
.           Ἔτσι ἡ Ἑλλάδα ἔχανε τὴν ἐθνική της κυριαρχία καὶ ἡ ἑλληνικὴ κοινωνία μὲ τὴν μέθοδο τοῦ σὸκ καὶ δέος, προδομένη, αἰσθανόταν ἀδύναμη νὰ ἀντιδράσει σὲ αὐτὲς τὶς ἀλλεπάλληλες προδοσίες, Ἔτσι δημιουργήθηκαν οἱ κατάλληλες συνθῆκες γιὰ νὰ ἐπανέλθει, μετὰ ἀπὸ σαράντα περίπου χρόνια, τὸ μεγάλο ζήτημα τῶν ἐνεργειακῶν κοιτασμάτων τῆς ἑλληνικῆς ὑφαλοκρηπίδας. Τὴν ἴδια περίοδο τὰ ἐνεργειακὰ κοιτάσματα τῆς βόρειας θάλασσας εἶχαν ἐξαντληθεῖ, ἡ Ρωσία αὔξανε συνεχῶς τὴν ἐνεργειακή της δύναμη, ἐνῶ τὸ τοπίο στὴν Μέση Ἀνατολή, ὅσον ἀφορᾶ τὸ ἐνεργειακό, γινόταν ὅλο κι πιὸ περίπλοκο ἐξ αἰτίας τῆς μόνιμης διαμάχης Ἰσραὴλ -Ἀράβων καὶ τῆς αὐξανόμενης ἀραβικῆς ἐχθρότητας κατὰ τῆς Δύσης. Τὸ θέμα αὐτὸ ἀντιμετωπίστηκε μὲ τὴν λεγομένη «Ἀραβικὴ Ἄνοιξη», ἡ ὁποία στὴν οὐσία ἦταν τὸ «ἐργαλεῖο», γιὰ νὰ τεθοῦν ὑπὸ ἀποκλειστικὸ δυτικὸ ἔλεγχο τὰ πετρέλαια τῆς περιοχῆς ἀλλὰ μὲ ἀμφίβολα ἀποτελέσματα καθὼς προέκυψαν ἀστάθμητοι παράγοντες. Ἀκόμα καὶ ὁ αἱματηρὸς ἐμφύλιος τῆς Συρίας γίνεται μόνο καὶ μόνο γιὰ νὰ ἐξασφαλιστεῖ ἡ ροὴ τῆς ἐνέργειας ἀπὸ τὸν ἀραβικὸ κόλπο καὶ ἰδιαίτερα ἀπὸ τὸ Κατὰρ πρὸς τὴν Δύση, ἐξουδετερώνοντας τὴν ὅποια ρωσικὴ ἐξάρτηση.

.           Ὅσον ἀφορᾶ στὴν Ἑλλάδα τὸ θέμα ἦταν πλέον ἁπλό. Ἀφοῦ ἡ χώρα εἶναι ὑπὸ κατοχή, ἀφοῦ τὰ δάνειά της ἔχουν ἐξουδετερώσει κάθε δυνατότητα ἑλληνικῆς παρέμβασης, ἡ στιγμὴ ἦταν ἡ πιὸ κατάλληλη γιὰ νὰ ἔρθει στὴ ἐπιφάνεια τὸ θέμα τῆς ΑΟΖ. Ἀπὸ τὴν ἄλλη βέβαια ὑπῆρχε ἡ Τουρκία, ἀλλὰ δὲν θὰ χαλάσει τὸ «παιχνίδι» ἀπὸ τὶς ὅποιες τουρκικὲς ἀντιδράσεις. Στὴν Ἄγκυρα γνωρίζουν καλὰ ὅτι τὰ ἑλληνικὰ τερτίπια δὲν θὰ βλάψουν τελικὰ τὰ τουρκικὰ συμφέροντα, καθὼς ὑπάρχει ἔντονη παρασκηνιακὴ συνεννόηση. Γι’ αὐτὸ καὶ δὲν ὑπῆρξαν ἔντονες τουρκικὲς ἀντιδράσεις στὶς δηλώσεις Σαμαρᾶ γιὰ τὴν ΑΟΖ. Ὁ στόχος τῆς Τουρκίας εἶναι μία συμφωνία μοιρασιᾶς σύμφωνα μὲ τὰ παλιὰ ἀμερικανικὰ σχέδια. Ἔτσι, ἐνῶ οἱ Τοῦρκοι ἐπιδιώκουν νὰ πάρουν τὸ μερίδιό τους πάνω στὴν δική μας περιουσία, ἐμεῖς θὰ πάρουμε τὸ δικό μας γιὰ νά… τὸ δώσουμε στοὺς ξένους δανειστὲς καὶ δυνάστες μας.
.           Ἐκεῖ ποὺ κάπου χαλᾶ τὸ ὅλο παιχνίδι εἶναι τὸ Ἰσραὴλ καὶ ἡ Ρωσία. Οἱ Ἰσραηλινοί, ποὺ ἐπίσης ἀντιμετωπίζουν μεγάλα ἐνεργειακὰ προβλήματα, διαφώνησαν ριζικὰ μὲ τὸ δυτικὸ παιχνίδι τῆς Ἀραβικῆς Ἄνοιξης, ποὺ ἄνοιγε τὶς πόρτες γιὰ ἀκραῖα ἰσλαμιστικὰ καὶ ἀντιισραηλινὰ στοιχεῖα. Ἔτσι ἀποφάσισαν νὰ διαχωρίσουν τὴν πολιτική τους ἀπὸ τὶς ΗΠΑ καὶ νὰ προσχωρήσουν σὲ ρήξη μὲ τὴν Τουρκία τοῦ Ἐρντογάν, ποὺ θέλησε νὰ “τὸ παίξει” μὲ τὶς ἀμερικανικὲς προτροπὲς καὶ τὸν νεοοθωμανισμὸ τοῦ Νταβούτογλου ἡγεμόνας τοῦ ἰσλαμικοῦ κόσμου. Ἔτσι ἐξηγεῖται καὶ ἡ πρωτοφανὴς ψύχρανση τῶν σχέσεων ΗΠΑ- Ἰσραὴλ τὸν τελευταῖο καιρό. Ἀπὸ τὴν ἄλλη, οἱ Ρῶσοι ἀφοῦ εἶδαν νὰ καταρρέει ἡ συνεργασία τους μὲ τὴν Ἑλλάδα καὶ μετὰ τὰ γεγονότα τῆς Λιβύης, κατάλαβαν ὅτι ὑπάρχει πολιτικὴ ἐνεργειακῆς τους ἀπομόνωσης μὲ ἀπώτερο σκοπὸ τὴν ἀποσταθεροποίηση τῆς Ρωσίας. Γι’ αὐτὸ καὶ ἐπενέβηκαν δυναμικὰ στὴν Συρία καὶ δὲν ἄφησαν νὰ ἐπαναληφθεῖ τὸ προηγούμενο τῆς Λιβύης. Ὁποιαδήποτε ὅμως ρωσικὴ προσπάθεια, νὰ προσεγγίσει ξανὰ τὴν ἑλληνικὴ πλευρά, δὲν ἔχει καμία προοπτική, ὅσο τὴν Ἑλλάδα κυβερνοῦν προδοτικὲς κατοχικὲς κυβερνήσεις.
.           Ἀπὸ ὅλα αὐτὰ εὔκολα κανεὶς συνάγει τὸ συμπέρασμα ὅτι τὸ θέμα τῆς ΑΟΖ εἶναι ἕνα μεγάλο θέατρο, ποὺ δῆθεν θὰ ὑπηρετήσει τὰ ἑλληνικὰ συμφέροντα. Στὴν πραγματικότητα θὰ ἐξυπηρετήσει τὶς αὐξανόμενες ἐνεργειακὲς ἀνάγκες τῶν δυναστῶν μας. Γιὰ ἄλλη μία φορὰ ἡ ἑλληνικὴ προδοσία θὰ παραδώσει τὴν χώρα στὴν βουλιμία τῶν δῆθεν συμμάχων, ἀλλὰ στὴν πραγματικότητα κατακτητῶν τῆς χώρας μας.
.           Σὲ λίγες μέρες ὁ κ Σαμαρὰς θὰ πάει στὴν Ἄγκυρα καὶ θὰ καταθέσει στεφάνι στὸ μνημεῖο τοῦ πατέρα τῆς ἐθνοκάθαρσης τῶν χριστιανῶν τῆς Μικρᾶς Ἀσίας, (ἂν φανεῖ συνεπὴς στοὺς δικούς του προγόνους, θὰ πρέπει νὰ τὸ ἀρνηθεῖ ὅπως ἔκανε πρὶν ἀπὸ λίγα χρόνια ὁ πρόεδρος τοῦ Ἰράν, Ἀχμαντινετζάντ). Τὰ «παπαγαλάκια» τῆς κατοχικῆς κυβέρνησης θὰ κάνουν λόγο γιὰ σταθερὴ ἑλληνικὴ στάση στὸ θέμα τῆς ΑΟΖ, ἐνῶ οἱ Τοῦρκοι θὰ χαμογελοῦν μὲ νόημα καὶ ὁ λαὸς θὰ τροφοδοτεῖται μὲ ψευδαισθήσεις ὅτι θὰ ἀνοίξουν οἱ οὐρανοὶ καὶ θὰ βρέξει πετρέλαιο καὶ φυσικὸ ἀέριο στὶς τσέπες τῶν κακομοίρηδων Ἑλλήνων τῆς σύγχρονης κατοχῆς.
.           Ἀλήθεια γιὰ ποιά ΑΟΖ μᾶς μιλοῦν, ὅταν δὲν ὑπάρχει ἑλληνικὴ κυριαρχία; Ὅταν τὴν Ἑλλάδα τὴν κυβερνᾶ ἕνα προδοτικὸ πολιτικὸ σύστημα ποὺ ἔχει παραδώσει τὰ πάντα σὲ ξένους δυνάστες, οἱ ὁποῖοι ἀκόμα μᾶς χρεωστᾶνε τὰ κατοχικὰ δάνεια; Ἡ φαρσοκωμωδία στὸ ἀπόγειό της μὲ σκηνικὰ τὰ περίφημα «παπαγαλάκια» τῶν μεγάλων καναλιῶν, ποὺ συνεισφέρουν ὅσο μποροῦν πιὸ πολὺ στὴν νέα αὐτὴ προδοσία. Ἡ ἱστορία θὰ γράψει μὲ μελανὰ γράμματα αὐτὴ τὴν περίοδο τῆς ἑλληνικῆς ἱστορίας. Ἂν δὲν ὑπάρξει ἀπελευθέρωση ἀπὸ ὅλους αὐτοὺς καὶ παραδειγματικὴ τιμωρία τῶν προδοτῶν, ἡ ΑΟΖ θὰ εἶναι γιὰ νά… γελᾶ ὁ κάθε πικραμένος ποὺ θὰ ὀνειρεύεται καρβέλια στὸν πεινασμένο ὕπνο του.

 ΠΗΓΗ: olympia.gr

,

Σχολιάστε

ΚΟΤΕΣ ΚΑΙ ΓΕΡΑΚΙΑ

Κότες καὶ γεράκια

Γράφει ὁ Νίκος Λυγερός 

.             Ὅποια καὶ νὰ εἶναι ἡ κατάσταση, σὲ οἰκονομικὸ ἐπίπεδο, στὴν Ἑλλάδα, τὸ μόνο σίγουρο ποὺ κατάφερε ἤδη νὰ ἀποδείξει τὸ πλαίσιο τῆς Ἀποκλειστικῆς Οἰκονομικῆς Ζώνης, εἶναι ὅτι οἱ κότες εἶναι περισσότερες ἀπὸ τὰ γεράκια. Εἶναι λοιπὸν καλὸ γιὰ ὅλους νὰ τὸ συνειδητοποιήσουμε, γιὰ νὰ προχωρήσουμε ἀνάλογα, δίχως νὰ ποντάρουμε σὲ ψεύτικες ἱκανότητες, γιὰ νὰ εἴμαστε πιὸ ἀποτελεσματικοὶ στὰ σημεῖα ποὺ διεκδικοῦμε.
.             Ἂς ἀρχίσουμε πρῶτα ἀπὸ τὸ πιὸ σημαντικὸ σημεῖο. Ἡ θέσπιση τῆς Ἑλλάδας θὰ γίνει, γιατί εἶναι θέμα ἐθνικῆς ἀξιοπρέπειας.
.             Δεύτερον, οἱ περισσότεροι δὲν θὰ βοηθήσουν γιὰ νὰ γίνει.
.             Τρίτον αὐτοὶ ποὺ βοηθοῦν θὰ δυσκολευτοῦν ἀπὸ τοὺς προηγούμενους.
.             Τέταρτον, στὸ τέλος οἱ πρῶτοι θὰ ἐξηγήσουν στοὺς δεύτερους, ὅτι χάρη σὲ αὐτοὺς ἔγινε ἡ θέσπιση.
.             Πέμπτον, ὁ ἑλληνικὸς λαὸς θὰ δώσει σημασία μόνο στὸ ἀποτέλεσμα.
.             Ἕκτον, ὁ λαός μας ἔχει δίκιο.
.             Μὲ αὐτὰ τὰ δεδομένα, μποροῦμε νὰ γίνουμε πιὸ ἀποτελεσματικοί, ἀρκεῖ νὰ μὴν τὰ ξεχάσουμε στὴν πορεία καὶ νὰ ἔχουμε ψευδαισθήσεις.
.             Ἡ θέσπιση τῆς ἑλληνικῆς ΑΟΖ εἶναι καθαρὰ ἕνα ἑλληνικὸ θέμα. Κατὰ συνέπεια, ἀφοῦ τὸ θέλουμε πραγματικά, θὰ τὴν δημιουργήσουμε κι αὐτὸ θὰ γίνει γιὰ ὅλους.
.             Στὴ φάση, στὴν ὁποία βρισκόμαστε, δὲν δίνουμε πιὰ καμία σημασία σὲ δηλώσεις καὶ σὲ ἐπιστολὲς ποὺ προέρχονται ἀπὸ παλιὲς ἢ νέες κότες. Ἀκολουθοῦμε ἀσταμάτητα τὴν πορεία ποὺ χάραξε ἡ Κύπρος, ἡ ὁποία κατάφερε ὄχι μόνο νὰ ἔχει μία θέσπιση ἀλλὰ καὶ τρεῖς συμφωνίες ὁριοθέτησης μὲ τὴν Αἴγυπτο, τὸ Λίβανο καὶ τὸ Ἰσραήλ. Ἄνθρωποι σὰν τὸν Τάσσο Παπαδόπουλο δὲν ἔδωσαν ποτὲ σημασία στὶς κότες, ἀλλιῶς δὲν θὰ εἶχαν ἀφήσει κανένα ἐθνικὸ ἔργο.
.             Στὸν ἀγώνα μας γιὰ τὴν ἑλληνικὴ ΑΟΖ μᾶς δόθηκε ἡ εὐκαιρία νὰ συναντήσουμε καὶ νὰ συνεργαστοῦμε μὲ ἀνθρώπους ποὺ ἐπηρεάστηκαν ἀπὸ τὴν κληρονομιά τους καὶ βασιζόμαστε ἀποκλειστικὰ σὲ αὐτοὺς γιὰ νὰ ὑλοποιήσουμε τὸ ὅραμά μας.
.             Ὅσο γι’ αὐτοὺς ποὺ δειλιάζουν τὴν τελευταία στιγμή, δηλαδὴ τὴν ὥρα τῆς ὑλοποίησης, δὲν ἔχουμε πρόβλημα, γιατί καὶ οἱ δειλοὶ θὰ ἀποκτήσουν ΑΟΖ.
.             Στὸ ὁπλοστάσιό μας ἔχουμε τὴν ἐπιστημονικὴ γνώση, τὴν ὁποία παρουσιάσαμε ὅλοι μαζὶ στοὺς πλέον ἁρμόδιους τοῦ θέματος, ἔτσι ὥστε νὰ περάσουμε στὸ πολιτικὸ ἐπίπεδο τῆς διαδικασίας. Γι’ αὐτὸ τὸν λόγο, μελετήσαμε τὶς πιὸ μικρὲς λεπτομέρειες τοῦ θέματος, γιὰ νὰ ἀποφύγουμε τεχνητὲς ἀντιπαραθέσεις τὴν ὥρα τῆς ὑποβολῆς τοῦ νομοσχεδίου στὴν Βουλὴ τῶν Ἑλλήνων. Διότι ὁ ἑλληνικὸς λαὸς ἔχει ἀνάγκη ἀπὸ τὴν ΑΟΖ καὶ δὲν θὰ ἀφήσουμε σὲ κανέναν τὸ δικαίωμα νὰ μᾶς καθυστερεῖ, διότι ἔχει στὸ μυαλό του ἄλλες προσδοκίες καὶ φιλοδοξίες.
.             Εἴμαστε μαχητὲς τῆς ΑΟΖ, διότι ξέρουμε ὅτι εἶναι τὸ πρέπον. Ἂν λοιπὸν ὑπάρχουν πρόσωπα ποὺ ἔχουν φοβίες, τὸ καταλαβαίνουμε, ἀλλὰ πρὸς Θεοῦ ἂς ἀφήσουν ἥσυχη τὴν Ἑλλάδα, γιὰ νὰ μπορέσει νὰ ἀποκτήσει ἐπιτέλους τὴν ΑΟΖ της καὶ νὰ ἐκμεταλλευτεῖ καὶ νὰ ἀξιοποιήσει τοὺς ὑδρογονάνθρακές της, ἀκριβῶς ὅπως τὸ κάνει ἡ Κύπρος, γιὰ νὰ ζήσουμε ὅλοι σὰν ἄνθρωποι ἐλεύθεροι κι ὄχι ὡς σκλάβοι καὶ ραγιάδες.

 ΠΗΓΗ: «αἰὲν ἀριστεύειν»

,

Σχολιάστε

«ΜΑΣ ΧΡΩΣΤΟΥΝ ΔΕΝ ΤΟΥΣ ΧΡΩΣΤΑΜΕ. ΚΑΙ ΜΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΗ ΣΤΟΥΣ ΓΕΡΜΑΝΟΥΣ: Δύο φορὲς τὸν περασμένο αἰώνα αἱματοκυλίσατε τὴν Εὐρώπη, ὁδηγήσατε τὴ χώρα σας σὲ ὁλικὴ καταστροφή. Πάρτε τὸ μάθημα τῆς Ἱστορίας. Μὴν ἐπαναλάβετε τὸ ἴδιο λάθος τρίτη φορά». (Πρόδρ. Ἐμφιετζόγλου)

“Θαρσεν χρ
Ἔξοδος ἀπὸ τὸ ἀδιέξοδο μὲ ἐθνικοὺς ὅρους

 Πρόδρομος Ἐμφιετζόγλου
(Ὁμιλία στὶς 23 Φεβρουαρίου 2012)

.           “Δεν εἶναι κρίμα νὰ γονατίσεις, κρίμα εἶναι νὰ μὴν ξανασηκωθεῖς καὶ νὰ προχωρήσεις”.

.          Γονατίσαμε, ἀπὸ τὰ λάθη μας, ὄχι μόνο οἰκονομικὰ ἀλλὰ καὶ πολιτικά, ἠθικά, πνευματικὰ καὶ πολιτιστικά. Καὶ ἄλλες φορὲς ὅμως τὸ Ἔθνος μας γονάτισε, ἀλλὰ πάντα εἶχε τὶς δυνάμεις νὰ σηκωθεῖ καὶ νὰ προχωρήσει. Καὶ τώρα πρέπει – καὶ μποροῦμε – νὰ ξανασηκωθοῦμε.
.          Χρειάζεται πίστη. Πίστη στὸν Θεό, πίστη στὴν πατρίδα, πίστη στὶς δυνάμεις μας. Χρειάζεται ὅμως καὶ ἀποφασιστικότητα, πεῖσμα, θυσίες καὶ σοφία.
.          Πρτα πρέπει ν δομε τ λάθη μας, πο μς φεραν σ’ ατ τν κατάσταση. Νὰ τὰ παραδεχθοῦμε, νὰ διδαχθοῦμε, νὰ μὴν τὰ ἐπαναλάβουμε. Πρέπει νὰ ἀλλάξουμε, νὰ γεννᾶμε, νὰ παράγουμε, νὰ γίνουμε καλλίτεροι. Νὰ ἐπιλέξουμε τὴ νέα ἡγεσία τῆς χώρας μὲ μόνο γνώμονα τὸ ἐθνικὸ συμφέρον, τοὺς καλλίτερους γιὰ τὴν πατρίδα. Νὰ διορθώσουμε τὰ τοῦ οἴκου μας. Νέα κρατικὴ ὀργάνωση, ἀποτελεσματική, μὲ περιορισμὸ δαπανῶν ποὺ νὰ συμβάλει στὴν ἀνάπτυξη, νὰ καταπολεμήσει τὴν ἀναξιοκρατία καὶ τὴν διαφθορά, ποὺ νὰ βοηθάει, ἀντὶ νὰ διώχνει τὰ καλλίτερα παιδιά της.
.          Μία διακυβέρνηση, ποὺ ἐπιτέλους θὰ στείλει στὴ φυλακὴ ὅσους ἔκλεψαν τὴν πατρίδα, θὰ ἐπαναφέρει τὸ αἴσθημα εὐθύνης, ἐμπιστοσύνης, ἀξιοκρατίας καὶ δικαιοσύνης σὲ ὅλους τους πολίτες.
.        Ὅλα τὰ ἀνωτέρω, εἶναι εὔκολα στὴ θεωρία, ὅμως δύσκολα στὴν πράξη. Καὶ τὸ χειρότερο, χρειάζονται χρόνο. Καὶ χρόνο δὲν ἔχουμε. Πρέπει λοιπόν, ἄμεσα νὰ ἀποφασίσουμε δύο κρίσιμα ἀποφασιστικὰ βήματα, ποὺ θὰ ἀνατρέψουν τὴν σημερινὴ παρακμιακὴ αὐτοκαταστροφικὴ κατάσταση, νὰ κόψουμε τὰ δεσμὰ τοῦ μνημονίου, τοῦ σημερινοῦ μας γόρδιου δεσμοῦ.
.          Πρέπει λοιπὸν τώρα, πρῶτον, ν κηρύξουμε τν Α.Ο.Ζ. μας καὶ νὰ ἐκμεταλλευτοῦμε τὰ πλούσια ἐνεργειακὰ ἀποθέματα καὶ δεύτερον, νὰ θέσουμε ἐπίσημα καὶ ν παιτήσουμε τς φειλόμενες Γερμανικς πολεμικς πανορθώσεις.

Α.Ο.Ζ

.          Αὐτὴ εἶναι ἡ Ἑλληνικὴ Α.Ο.Ζ. (χάρτης), σύμφωνα μὲ τὸ Δίκαιο τῆς Θάλασσας ποὺ ψηφίσθηκε στὸ Montego Bay, στὶς 10 Δεκεμβρίου τοῦ 1982 καὶ ὁριστικοποιήθηκε μὲ τὶς πράξεις τοῦ Ο.Η.Ε. τὸν Μάρτιο τοῦ 1986 καὶ τὸν Ἰούλιο τοῦ 1993. Τὴν ἐν λόγῳ συνθήκη τὴν κυρώσαμε τὸ 1995 καὶ βέβαια, σύμφωνα καὶ μὲ τὸ Σύνταγμά μας, ὑποχρεούμεθα νὰ τὴν ἐφαρμόσουμε. Καὶ ἀπορεῖ κανείς. Γιατί δὲν κηρύξαμε τὴν Α.Ο.Ζ μας τόσα χρόνια. Γιατί ατ συστηματικ ποπτη σιωπή; γκληματικ μέλεια “φοβικ συνδρομο”;
.          Φτάνει πιὰ μὲ αὐτὸ τὸ “φοβικὸ συνδρομο”. Φοβόμαστε τοὺς Τούρκους, τοὺς Ἀμερικάνους, τοὺς Γερμανούς, ἀκόμα καὶ τοὺς Σκοπιανούς! Φτάνει πιά.
.          Δὲν φοβήθηκε ἡ ματωμένη Κύπρος, ποὺ κήρυξε καὶ ὁριοθέτησε τὴν κυπριακὴ Α.Ο.Ζ. μὲ τὴν Τουρκία πάνοπλη στὸ νησί. Δὲν φοβήθηκε ὁ Τάσσος Παπαδόπουλος, οἱ δικοί μας γιατί φοβοῦνται ἐδῶ καὶ 25 χρόνια; Τώρα ὅμως διαφαίνονται ἐπιτέλους τὰ πρῶτα ἐλπιδοφόρα σημάδια. Οἱ ἀγῶνες τοῦ Καθηγητῆ Καρυώτη καὶ ἀρκετῶν ἄλλων ἀρχίζουν νὰ ἀποδίδουν. Ὁ Ἀντώνης Σαμαρᾶς διεκήρυξε τὴν Ἑλληνικὴ ΑΟΖ ὡς πρώτη προτεραιότητα καὶ σύντομα ξεκινοῦν συνομιλίες μὲ τὴν Αἴγυπτο γιὰ τὴν ὁριοθέτηση τῆς Ἑλληνοαιγυπτιακῆς ΑΟΖ.
.          Τὸ 1912 ὁ Βενιζέλος διπλασίασε τὴν Ἑλλάδα. Τὸ 2012 μποροῦμε νὰ τὴν διπλασιάσουμε καὶ πάλι. Καὶ πέραν τῆς τεράστιας γεωπολιτικῆς ἀναβάθμισης τῆς χώρας μας, νὰ ἀρχίσουμε ἄμεσα τὴν ἐκμετάλλευση τῶν κοιτασμάτων φυσικοῦ ἀερίου καὶ πετρελαίου ὅλης τῆς Α.Ο.Ζ. μας. Τὸ Ἰσραὴλ καὶ ἡ Κύπρος ἄνοιξαν τὸ δρόμο. Ἐμεῖς πρέπει νὰ μὴ χάσουμε στιγμὴ πλέον.
.          Οἱ σημερινὲς ἐκτιμήσεις τῆς ἀξίας τῶν κοιτασμάτων, ὑπερβαίνουν τὰ 3 τρισεκατομμύρια € καὶ ὅπως ἀπεδείχθη, μὲ τὶς ἀντίστοιχες γεωτρήσεις στὸ Ἰσραὴλ καὶ Κύπρο, ἡ πραγματικότητα ὑπερβαίνει τὶς ἐκτιμήσεις. Λοιπὸν ἄμεσα Α.Ο.Ζ. – ἄμεσα προκήρυξη διαγωνισμῶν στὰ 10 πρῶτα οἰκόπεδα – ὄχι μόνο στὸ Ἰόνιο – ἀλλὰ καὶ στὸ Αἰγαῖο, ἀνατολικά τῆς Θάσου, νότια τῆς Κρήτης, νότια τοῦ Καστελλόριζου.
.          Προτείνω τὴν παραχώρηση ὅλων τῶν δικαιωμάτων ἐξόρυξης καὶ ἐκμετάλλευσης στὴν «Ἑλληνικὴ Ἑταιρεία Ὑδρογονανθράκων», τὴν ἐκτίμηση τῆς ἀξίας τῶν κοιτασμάτων ἀπὸ διεθνεῖς οἴκους καὶ τὴν προσφορὰ τοῦ 20% τῶν μετοχῶν τῆς Ἑταιρείας στοὺς ἁπανταχοῦ Ἕλληνες. Μὲ ἐκτίμηση σημερινῆς ἀξίας 1 τρισεκατομμυρίου € λοιπὸν καὶ προσφορὰ τοῦ 20% τῶν μετοχῶν στὴ μισὴ ἀξία, μπορεῖ νὰ συγκεντρωθοῦν 100 δισεκατομμύρια €. Καὶ ἂν μείνουν ἀδιάθετες μετοχές, αὐτὲς μπορεῖ νὰ διατεθοῦν στὸ παγκόσμιο ἐπενδυτικὸ κοινό. Μὲ σφιχτὸ χρονοδιάγραμμα, ἡ διαδικασία μπορεῖ νὰ ὁλοκληρωθεῖ σὲ 1 χρόνο. Μετὰ ἀπὸ 4 χρόνια, ὅταν θὰ ἔχουν προχωρήσει οἱ ἔρευνες, ὅταν τὸ ἑλληνικὸ φυσικὸ ἀέριο καὶ πετρέλαιο θὰ ρέουν στὴν Εὐρώπη ἀποτρέποντας τὴν ἐνεργειακή της ἀσφυξία, τότε μπορεῖ νὰ γίνει ἐπανεκτίμηση τῆς ἀξίας τῆς Ἑταιρείας καὶ ἔκδοση νέων μετοχῶν καὶ πάλι μὲ παρόμοια διαδικασία.
.          Καὶ βέβαια, πρέπει νὰ θέσουμε μὲ παρρησία στὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση, ὅτι λληνικ Α.Ο.Ζ. εναι κα Ερωπαϊκ Α.Ο.Ζ., ὅτι ὅταν τὰ παγκόσμια ἀποθέματα φυσικοῦ ἀερίου καὶ τὸ πετρέλαιο θὰ λιγοστεύουν, ἄρα οἱ τιμὲς θὰ ἀνεβαίνουν, ἡ Εὐρώπη θὰ ἔχει τὴν δική της ἐνέργεια, ποὺ δὲν θὰ ἐξαρτᾶται ἀπὸ ἕνα “ἐπεισόδιο” στὰ στενὰ τοῦ Ὀρμοὺζ ἢ στὸ Σουέζ, οὔτε σὲ διαμάχες Ρωσίας – Οὐκρανίας, οὔτε στοὺς ἐκβιασμοὺς τῆς Τουρκίας.
.         Καὶ βέβαια, πρέπει νὰ ὑποστηρίξουν καὶ νὰ χρηματοδοτήσουν τὰ ἐνεργειακὰ ἔργα ὑγροποίησης καὶ ἀγωγοῦ φυσικοῦ ἀερίου Ἰσραὴλ –Κύπρου – Κρήτης – Ἠπείρου – Ἰταλίας καὶ νὰ μὴν ἐπιτρέψουν πειρατικὲς ἐνέργειες οἱουδήποτε ἀντίθετες μὲ τὶς ἀρχὲς τοῦ Διεθνοῦς Δικαίου καὶ τῆς ἴδιας τῆς Ἕνωσης.

ΓΕΡΜΑΝΙΚΕΣ ΕΠΑΝΟΡΘΩΣΕΙΣ

.          Οἱ Γερμανοὶ δὲν πρέπει νὰ ξεχνοῦν τὰ ἐγκλήματα ποὺ διέπραξαν στὴν πατρίδα μας τὸν Β´ Παγκόσμιο Πόλεμο. Μᾶς ἐρείπωσαν καὶ μᾶς λεηλάτησαν. 300.000 Ἕλληνες πέθαναν ἀπὸ τὴν πείνα. Ἔκαψαν 1.700 χωριά, δολοφόνησαν χιλιάδες Ἕλληνες. Τ Δίστομο δν ξεχνιέται, ποια πόφαση κα ν βγάλει Χάγη.
.          Μς χρωστον λοιπόν, δν τος χρωστομε. Κα μς χρωστον τς πολεμικς πανορθώσεις, λλ κα τ ναγκαστικ κατοχικ δάνειο!

Ἡ Ἰταλία καὶ ἡ Βουλγαρία πλήρωσαν – πρέπει νὰ πληρώσει καὶ ἡ Γερμανία. Τὸ 1990 ἡ Γερμανία ἑνοποιήθηκε, ἄρα καὶ ἡ τελευταία δικαιολογία ἐξέλιπε. Νὰ τηρήσουν καὶ τὸ λόγο ποὺ ἔδωσε ὁ Καγκελάριός τους Erhard τὸ ’64. Τὰ κράτη ἔχουν συνέχεια καὶ οἱ ὑποχρεώσεις πρέπει νὰ τηροῦνται ἑκατέρωθεν. Χίτλερ τ παραδέχθηκε, πλήρωσε μάλιστα δύο δόσεις, πς μπορε Μέρκελ ν τ ρνεται;
.          Τί μᾶς ὀφείλουν λοιπὸν τώρα οἱ Γερμανοί; Μὲ μέσο τόκο 6% ἀπὸ τὸ ’44 μέχρι τώρα, μς φείλουν 165 δισεκατομμύρια $ π τ κατοχικ δάνειο κα 335 π τς πολεμικς πανορθώσεις, τοι 500 δισεκατομμύρια $. Κατ’ ἄλλους ὑπολογισμοὺς – τοῦ Γάλλου Οἰκονομολόγου Delpla – τὸ ποσὸ ἀνέρχεται σὲ 575 δισεκατομμύρια $, ἤτοι περὶ τὰ 440 δισεκατομμύρια €.
.          Εἶναι ἐπιτέλους καιρὸς τὸ θέμα νὰ τεθεῖ ἐπίσημα, ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα στὴν Γερμανία καὶ ν ριστικοποιηθε τρόπος ποπληρωμς. πίσημα, πεύθυνα, νυποχώρητα, χωρς “φοβικ συνδρομο”.
.           Κα ν δώσουμε κα μία συμβουλ στν Μέρκελ, τν Σόιμπλε κα σους μς ερωνεύονται, ποτιμον κα ξευτελίζουν: “Δύο φορς τν περασμένο αώνα αματοκυλίσατε τν Ερώπη, δηγήσατε τ χώρα σας σ λικ καταστροφή. Πάρτε τ μάθημα τς στορίας. Μν παναλάβετε τ διο λάθος τρίτη φορά”.
.          Τὰ 100 δισεκατομμύρια € ἀπὸ τὴν μετοχοποίηση τοῦ 20% τῶν πόρων τῆς Ἑλληνικῆς Α.Ο.Ζ., σὺν τὴν τμηματικὴ καταβολὴ ἀπὸ τὶς πολεμικὲς ἐπανορθώσεις τῆς Γερμανίας, δὲν θὰ ἀλλάξουν μόνο τὴν σημερινὴ οἰκονομικὴ ἀθλιότητα στὴν Ἑλλάδα. Θὰ ἀποτελέσουν τὸ ἀπαραίτητο οἰκονομικὸ ἐφαλτήριο, γιὰ νὰ ἀποκτήσουμε τὴν ἀξιοπρέπεια καὶ τὴν ὑπερηφάνειά μας. Θὰ μᾶς βοηθήσουν – σοφότεροι πιὰ – νὰ προχωρήσουμε, νὰ γεννᾶμε, νὰ δημιουργοῦμε, νὰ παράγουμε πολιτισμό, ὅ,τι κάναμε ἐδῶ καὶ 3.000 χρόνια!

.        Ἐμπρὸς λοιπόν, “Θαρσεῖν Χρῆ”.

.              “Θαρσεῖν χρῆ τὰχ΄ αὔριον ἔσετ΄ ἄμεινον” Χρειάζεται θάρρος, αὔριο ὅλα θὰ εἶναι καλύτερα.

ΠΗΓΗ: syndpeiraia.blogspot.com

, , ,

Σχολιάστε

ΒΑΖΕΙ ΦΩΤΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝ. ΜΕΣΟΓΕΙΟ

.            Φωτι στν Ἀν. Μεσόγειο βάζει Τουρκία μ τν πόφασή της ν προχωρήσει σ ρευνες καθαρ ντὸς τῆς λληνικς φαλοκρηπίδας κα ντὸς τῆς δυνητικς λληνικς ΑΟΖ σ σχετικ συμφωνία μ τν ταιρεία Shell. Φυσικ τ ρώτημα πο τίθεται εναι πλό: Τί προτίθεται ν πράξει θήνα;
.            Ἡ ἱστορία τῶν τουρκικῶν γεωτρήσεων ξεκινᾶ ἀπὸ τὸ Νοέμβριο τοῦ 2011 – καὶ πιὸ συγκεκριμένα στὶς 16/11 – ὅταν ἀνακοινώθηκε ἡ ὑπογραφὴ συμφωνίας μεταξύ του τουρκικοῦ ὑπουργείου Ἐνέργειας καὶ τῆς Ἀνώνυμης Ἑταιρείας Πετρελαίων Τουρκίας (TPAO) καὶ τῶν ἑταιρειῶν Shell καὶ Exxon, γιὰ τὴν ἔναρξη δοκιμαστικῶν γεωτρήσεων σὲ περιοχὲς οἱ ὁποῖες χωρίζονται σὲ 7 ζῶνες, ἐκ τῶν ὁποίων οἱ 3 θὰ ἀνήκουν στὴ Shell καὶ οἱ 4 στὴν Exxon. Ἀπὸ δημοσιεύματα μάλιστα τοῦ τούρκικου Τύπου ἔχει γίνει πὼς οἱ ἔρευνες θὰ ξεκινήσουν ἀρχικὰ στὰ ἀνοιχτὰ τῆς Ἀττάλειας, ὅπου ἡ θάλασσα ἔχει βάθος 2.500 μέτρων, καὶ ὅτι τὰ ἔξοδα καὶ τὴν πλατφόρμα θὰ τὰ ἀναλάβει ἡ ἑταιρεία Shell. Σὲ περίπτωση ποὺ βρεθεῖ πετρέλαιο ἢ φυσικὸ ἀέριο οἱ σχετικὲς ἐπενδύσεις, ὕψους περίπου ἑνὸς δισ. δολαρίων, θὰ καλυφθοῦν ἀπὸ τὴν ἴδια ἑταιρεία, ἐνῶ τὸ πετρέλαιο θὰ μοιραστεῖ σὲ ποσοστὸ 50-50 μεταξύ της Shell καὶ τῆς Τουρκίας.
.            Ἐκτὸς ἀπὸ τὶς περιοχὲς τῶν πεδίων τῆς κυπριακῆς ΑΟΖ ποὺ ἐπικαλύπτονται ἀπὸ τὶς τουρκικὲς ἐπιδιώξεις οἱ ἔρευνες τῆς Τουρκίας θὰ ἐπεκταθοῦν καὶ πρὸς δυτικὰ περνώντας ἀπὸ τὴ Μεγίστη (Καστελλόριζο) καὶ φτάνοντας σχεδὸν στὰ ὅρια Ρόδου καὶ Καρπάθου(!) καταπατώντας τὴν ἑλληνικὴ ὑφαλοκρηπίδα.
.            Ἡ Ἑλλάδα, ποὺ γιὰ ἀκόμη μία φορά, ἀποδεικνύεται ὅτι τὰ φοβικά της σύνδρομα τὴν ὁδηγοῦν σὲ μία νέα ἧττα –ἐνεργειακὴ αὐτὴ τὴ φορὰ– καθώς, ὅταν ἔπρεπε, δὲν διανοήθηκε κἂν νὰ προχωρήσει σὲ ἀνακήρυξη τῆς ΑΟΖ, βρίσκεται ἀντιμέτωπη μὲ μία τουρκικὴ ἐνέργεια ποὺ θὰ τῆς στερήσει κρίσιμα ἐνεργειακὰ πεδία, σὲ μία ἐποχὴ ὅπου ἐρευνῶνται ἀπεγνωσμένα τρόποι, οἱ ὁποῖοι θὰ πρόσθεταν στὸ ἐθνικό της εἰσόδημα. Πλὴν ἑνός: Αὐτῶν ποὺ ἔχουν νὰ κάνουν μὲ τὴν ΑΟΖ καὶ τὶς ἔρευνες σὲ περιοχὲς ποὺ θὰ μποροῦσαν νὰ «ἐκνευρίσουν» τὴν «Ὑψηλὴ Πύλη».  Μιὰ Ἑλλάδα ποὺ παραπαίει κάτω ἀπὸ τὸ βάρος τῆς οἰκονομικῆς της κρίσης καὶ φοβουμένη καὶ τὴν ἀνάσα ἀκόμη τῆς Τουρκίας, εἶναι ἐξαιρετικὰ ἀμφίβολο ἐὰν καταφέρει νὰ ὀρθώσει τὸ ἐθνικό της ἀνάστημα στὴ νέα αὐτὴ τουρκικὴ «ἐπέλαση» πρὸς τὰ δυτικά.

ΠΗΓΗ: defencenet.gr

, , , , , ,

Σχολιάστε

ΡΕΕΙ ΑΔΥΣΩΠΗΤΑ Η ΑΜΜΟΣ ΤΗΣ ΚΛΕΨΥΔΡΑΣ ΤΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ ΣΤΗΝ ΣΥΡΙΑ

πόσπασμα ρθρου
το
  Σάββα Καλεντερίδη

[…] Ἐνῶ ἡ ἄμμος τῆς κλεψύδρας τῶν ἐξελίξεων στὴ Συρία ρέει μὲ ἀδυσώπητο τρόπο καὶ ἐνῶ ἡ κατάσταση στὸ Ἰράν, οὕτως ἢ ἄλλως βάζει τὴν Τουρκία στὸ ἐπίκεντρο μιᾶς γεωπολιτικῆς δίνης, ἡ Πρώτη Κουρδικὴ Ἐθνοσυνέλευση, ποὺ θὰ θέσει τὰ θεμέλια της ἐθνικῆς ἑνότητας τῶν Κούρδων τοῦ Βορείου, τοῦ Νοτίου, τοῦ Ἀνατολικοῦ καὶ τοῦ Δυτικοῦ Κουρδιστάν, θὰ ἀποτελεῖ γιὰ τὴν Ἄγκυρα μία ἐξέλιξη ποὺ μπορεῖ νὰ δημιουργήσει ἀνεξέλεγκτες καταστάσεις στὸ δικό της Κουρδικό. Γι’ αὐτὸ εἴχαμε πεῖ σὲ προηγούμενο ἄρθρο μας, ποὺ ἀναφερόταν στὴν ἀνώτερη στρατηγική, ποὺ εἶναι σὲ ἐξέλιξη στὸ ζήτημα τῆς ἐκμετάλλευσης τῶν ὑποθαλασσίων ἐνεργειακῶν ἀποθεμάτων στὴ ΝΑ Μεσόγειο, ὅτι «Θὰ ἦταν εὐχῆς ἔργον ἡ ἐξέλιξή τους νὰ συμπέσει χρονικὰ μὲ τὴν μακροχρόνια ἐμπλοκὴ τῆς Τουρκίας σὲ μέτωπα ὅπως ἡ Συρία, τὸ Ἰρὰν καὶ τὸ Κουρδικό».

ΠΗΓΗ: infognomonpolitics.blogspot.com

, , ,

Σχολιάστε

Η ΜΟΝΑΧΙΚΗ ΠΛΕΥΣΗ ΤΟΥ KUZNETSOV ΣΤΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ ΚΑΣΤΕΛΛΟΡΙΖΟΥ ΣΑΦΗΣ ΡΩΣΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΟΖ

Ρωσία μ τ Admiral Kuznetsov
“λύνει” τ
θέμα τς “ΑΟΖ Μεγίστης”
βλ. σχετ.: https://christianvivliografia.wordpress.com/2012/01/11/ὁ-πόλεμος-τῆς-αοζ/ 

.            Σαφῆ καὶ ξεκάθαρη θέση ὑπὲρ τῆς ἑλληνικῆς Ἀποκλειστικῆς Οἰκονομικῆς Ζώνης, ὅπως αὐτὴ συνιστᾶται ἀπὸ τὴν περίληψη τῆς Μεγίστης (Καστελλόριζου) σὲ αὐτήν, παίρνει ἡ Ρωσία σήμερα: Αὐτὴ τὴν ὥρα τὸ ἀεροπλανοφόρο Admiral Kuznetsov κινεῖται  ἀκριβῶς ἐπάνω στὸ σημεῖο ποὺ ἀμφισβητεῖ ἡ Αἴγυπτος ὅτι ὑπάρχει ἑλληνικὴ ΑΟΖ, στὰ ἀπώτατα ὅρια τοῦ FIR Ἀθηνῶν μεταξὺ Μεσγίστης καὶ Καρπάθου, νοτιοανατολικὰ τῆς Σητείας. Σὲ δήλωση στὸ defencenet.gr ἀνώτατου Ρώσου ἀξιωματούχου τοῦ ὑπουργείου Ἄμυνας ἀπὸ τὴν Μόσχα σημειώνεται ὅτι «ἡ Ἑλλάδα ἔχει συγκεκριμένα δικαιώματα στὴν περιοχὴ καὶ νησιὰ ποὺ συνιστοῦν αὐτὰ τὰ δικαιώματα», ἐννοώντας φυσικὰ τὴν Μεγίστη.
.            Σημειώνουμε ὅτι αὐτὴ τὴν στιγμὴ ἡ ρωσικὴ ἁρμάδα ἔχει ἁπλωθεῖ σὲ ὅλη τὴν ἀνατολικὴ Μεσόγειο, ἀπὸ τὸ ἑλληνοαιγυπτιακὸ σύνορο τοῦ FIR μέχρι τὶς ἀκτὲς τοῦ Λιβάνου μὲ τὸ Admiral Kuznetsov νὰ βρίσκεται μόνο του μὲ τὴν συνοδεία ἑνὸς ὑποβρυχίου προστασίας στὸ σημεῖο ποὺ προείπαμε.
.            Βέβαια ὑπάρχει καὶ ἕνας ἀκόμα λόγος, γιὰ τὸν ὁποῖο βρίσκονται ἐκεῖ: Εἶναι ἀκριβῶς ἐπάνω στὴν λεγόμενη «Κοιλάδα τοῦ Ἡροδότου», ἡ ὁποία θεωρεῖται ὅτι εἶναι ἀπὸ τὶς πλέον πλούσιες ἐνεργειακὰ περιοχὲς τοῦ πλανήτη μὲ τὰ ἀποθέματα σὲ πετρέλαιο καὶ φυσικὸ ἀέριο νὰ συγκρίνονται μὲ αὐτὰ τῆς Βόρειας Θάλασσας, ὅταν ἀνακαλύφθηκαν στὶς ἀρχὲς τῆς δεκαετίας τοῦ ’70!
.            Ἡ Ρωσία, ὅπως καὶ τὸ Ἰσραήλ, ὅπως πρῶτο ἀποκάλυψε τὸ defencenet.gr ἔχει ζητήσει νὰ προχωρήσει σὲ ἄμεσες γεωτρήσεις μὲ ἰδιαίτερα συμφέροντες ὅρους γιὰ τὴν Ἑλλάδα, ἀλλὰ ἔχoυν εἰσπράξει ἔμμεση ἀρνητικὴ ἀπάντηση.
.            Ἡ μοναχικὴ κίνηση τοῦ Admiral Kuznetsov ἀπὸ χθὲς τὸ βράδυ (καὶ μάλιστα χωρὶς νὰ κάνει ἀσκήσεις, ἁπλὰ καὶ μόνο προβολὴ ἰσχύος), ἀπὸ τὶς ἀκτὲς τῆς Συρίας, μέχρι νότια τῆς Κύπρου καὶ ἀπὸ ἐκεῖ στὰ ὅρια τοῦ FIR Ἑλλάδας-Αἰγύπτου (ὅρια ποὺ καθορίζονται ἀπὸ τὸ Καστελλόριζο καἐφάπτονται μὲ τὴν δυνητικἑλληνικὴ ΑΟΖ), μόνο τυχαία δὲν εἶναι…

 ΠΗΓΗ: defencenet.gr

, , , , , , ,

Σχολιάστε

Ο “ΠΟΛΕΜΟΣ” ΤΗΣ ΑΟΖ ΚΑΙ ΤΟ ΝΗΣΙ-“ΑΓΚΑΘΙ”

Ὁ “πόλεμος” τῆς ΑΟΖ, τὰ λάθη καὶ οἱ “κόκκινες γραμμὲς” τῆς Ἑλλάδας.
Θέμα ἐπιβίωσης 

.        Γιὰ “νέες πηγὲς πλούτου”, μίλησε ὁ ΥΕΘΑ Δ. Ἀβραμόπουλος μετὰ ἀπὸ τὴν συνάντηση ποὺ εἶχε μὲ τὸν Ἰσραηλινὸ ὁμόλογό του. Μόνο ποὺ γιὰ νὰ ὑπάρξουν αὐτὲς οἱ νέες πηγὲς πλούτου, θὰ πρέπει κάποια στιγμὴ ἡ Ἑλλάδα νὰ τὸ πάρει ἀπόφαση καὶ νὰ προχωρήσει στὴν ὁριοθέτηση τῆς Ἀποκλειστικῆς Οἰκονομικῆς της Ζώνης.
.         Τί τὴν ἐμποδίζει; Ἡ φοβία τῶν τουρκικῶν ἀπειλῶν, ἂς μὴν κρυβόμαστε. Οἱ ψευτο-παλλικαρισμοὶ τῆς Ἄγκυρας στ᾽ ἀνοιχτὰ τῆς Κύπρου ἔμοιαζαν μάταιοι, ἀλλὰ ἦταν καὶ “ὑποθήκη” γι᾽ αὐτὰ ποὺ θὰ ἀκολουθήσουν στὸ Αἰγαῖο. Ὅμως οὔτε αὐτὸ μπορεῖ νὰ ἀποτελέσει δικαιολογία γιὰ τὴν ἀπαράδεκτη καθυστέρηση τῆς Ἑλλάδας νὰ ἀσκήσει τὰ ἀπολύτως νόμιμα δικαιώματά της.
.        Ποιό εἶναι τὸ σημεῖο ὅπου θὰ ὑπάρξει μεγάλη ἀντίδραση ἀπὸ τὴν Ἄγκυρα; Τὸ Καστελλόριζο. Τὸ ἑλληνικὸ νησὶ-ἀγκάθι γιὰ τὴν Τουρκία. Τὸ γιατί φαίνεται στὸν χάρτη.

.         Τὸ Καστελλόριζο “παγώνει” τὰ σχέδια τῆς Ἄγκυρας γιὰ νὰ ὁρίσει ΑΟΖ μὲ τὴν Αἴγυπτο, χώρα ἡ ὁποία λόγῳ τῆς ἀδιαφορίας τῶν Ἑλληνικῶν κυβερνήσεων νὰ “κλείσουν” τὸ θέμα τῆς ΑΟΖ, ἔχει συμφωνήσει μὲ τὴν θέση τῆς Τουρκίας, σύμφωνα μὲ τὴν ὁποία τὸ Καστελόριζο δὲν …ὑπάρχει σ᾽ ὅτι ἀφορᾶ στὴν ΑΟΖ!
.           Τὸ σενάριο νὰ δεχτεῖ κάτι τέτοιο ἡ Ἑλλάδα εἶναι ἐφιάλτης. Κι αὐτὸ γιατί στν περίπτωση πο Τουρκία “σβήσει” τ Καστελλόριζο π τὸν χάρτη, λλάδα δν θ χει ΑΟΖ μ τὴν Κύπρο! Οἱ εὐθύνες ὅσων τὰ τελευταῖα χρόνια, ποὺ ἡ Κύπρος ζητοῦσε νὰ προχωρήσει ὁ ὁρισμὸς ΑΟΖ, εἶναι τεράστιες!
.          δραματικ καθυστέρηση κα γκληματικ ναποφασιστικότητα τν λληνικν κυβερνήσεων χει προσθέσει κι να κόμη γκάθι, ποὺ ὅμως δὲν μπορεῖ σὲ καμία περίπτωση νὰ ἐμποδίσει τὴν Ἑλλάδα νὰ ὑπερασπιστεῖ τὶς θέσεις της καὶ τὰ δικαιώματά της. Ἀρκεῖ νὰ τὸ ἀποφασίσει.
.        Τὸν Φεβρουάριο τοῦ 2009, τὸ Διεθνὲς Δικαστήριο τῆς Χάγης ἐξέδωσε μία ἀπόφαση γιὰ ταυτόχρονη ὁριοθέτηση τῆς ὑφαλοκρηπίδας καὶ τῆς Ἀποκλειστικῆς Οἰκονομικῆς Ζώνης (ΑΟΖ) ἀνάμεσα στὴν Οὐκρανία καὶ τὴν Ρουμανία.Τί σχέση ἔχει αὐτὸ μὲ τὴν Ἑλλάδα; Τὸ ἀντικείμενο τῆς διαμάχης εἶχε νὰ κάνει μὲ μία βραχονησίδα στὴ Μαύρη Θάλασσα. Ἡ Ρουμανία ὑποστήριζε ὅτι δὲν δικαιοῦται ὑφαλοκρηπίδα καὶ ΑΟΖ, ἡ Οὐκρανία τὸ ἀντίθετο.
.        Ἡ ἀπόφαση τῆς 3ης Φεβρουαρίου 2009 δὲν ἀπέρριψε τελείως τοὺς ἰσχυρισμοὺς τῆς Ρουμανίας. Γι᾽ αὐτὸ καὶ αὐτὴ ἡ ἀπόφαση πρέπει νὰ μελετηθεῖ καὶ νὰ ὑπάρξει ἡ κατάλληλη προετοιμασία.
.           Ὅμως γιὰ νὰ μὴν πελαγοδρομοῦμε. Τ νομικ πιχειρήματα τς λλάδας εναι πανίσχυρα. Κα γι᾽ ατ εναι δεδομένο τι Τουρκία θ πιχειρήσει μ τρόπο νορθόδοξο κα βίαιο ν τ καταρρίψει. Νὰ κάνει αὐτὸ ποὺ γνωρίζει καλά. Νὰ ἀναστατώσει τὴν περιοχὴ προκαλώντας μία σοβαρὴ κρίση, ποὺ στόχο θὰ ἔχει νὰ ὁδηγήσει τὴν Ἑλλάδα σὲ δεινὴ θέση καὶ σὲ συζήτηση καὶ διαπραγμάτευση συμφερόντων καὶ δικαιωμάτων της.
.                Σ᾽ αὐτὴ τὴν περίπτωση ἡ Ἑλλάδα ὀφείλει καὶ πρέπει νὰ ἔχει θέσει ἐκ τῶν προτέρων ποιὲς θὰ εἶναι οἱ κόκκινες γραμμὲς ποὺ δὲν πρέπει ἐπ᾽ οὐδενὶ νὰ ξεπεράσει. Κι ἐδῶ ἀνοίγει τὸ θέμα τῆς κατάστασης στὴν ὁποία βρίσκεται τὸ ὑπάρχον ἑλληνικὸ ὁπλοστάσιο, μὲ βασικοὺς ὑπευθύνους τοὺς ὑποστηρικτὲς τῆς ἄποψης: “ἔλα μωρὲ δὲν θὰ γίνει καὶ πόλεμος”. Πόλεμος σὰν κι αὐτοὺς ποὺ ἔβλεπαν μικροὶ στὴν τηλεόραση πιθανότατα δὲν θὰ γίνει. Ἀλλὰ ὅσα προαναφέραμε εἶναι “πόλεμος” ποὺ ἡ ἔκβασή του ἔχει μεγάλη σημασία γιὰ ζωτικὰ συμφέροντα τῆς χώρας.

 ΠΗΓΗ: onalert.gr

, ,

Σχολιάστε