Ἀρχεῖο κατηγορίας "ΚΟΣΜΟΣ"

«ΟΧΙ» ΣΤΟΝ ΓΑΜΟ ΟΜΟΦΥΛΟΦΙΛΩΝ ἀπὸ τὴν Ἀρχιεπισκοπὴ Αὐστραλίας ἐν ὄψει τοῦ προαιρετικοῦ δημοψηφίσματος

Ὄχι στὸν γάμο ὁμοφυλοφίλων ἀπὸ τὴν Ἀρχιεπισκοπὴ Αὐστραλίας

τοῦ περιοδ. «Ο ΣΩΤΗΡ»

.                  Σὲ σκληρὸ ἀγώνα γιὰ τὴν ἐνημέρωση τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ πληρώματος ἔχει ἀποδυθεῖ ἡ Ἱερὰ Ἀρχιεπισκοπὴ Αὐστραλίας, ἐν ὄψει τοῦ προαιρετικοῦ (γιὰ προφανεῖς λόγους) δημοψηφίσματος ποὺ διενεργεῖ ἡ Κυβέρνηση ἀπὸ 12 Σεπτεμβρίου ἕως 7 Νοεμβρίου σχετικὰ μὲ τὸν γάμο τῶν ὁμοφυλοφίλων. Ἡ Ἱερὰ Ἀρχιεπισκοπὴ ἔχει κυκλοφορήσει σὲ εὐρεία διάδοση φυλλάδιο, μὲ τὸ ὁποῖο καλεῖ τοὺς Αὐστραλοὺς πολίτες νὰ ψηφίσουν «ΟΧΙ» στὸ δημοψήφισμα, ἐκθέτοντας τὶς σοβαρὲς καὶ συνάμα λυπηρὲς συνέπειες τῆς θεσπίσεως διαφορετικοῦ νομικοῦ πλαισίου γιὰ τὸν γάμο. Τὸ φυλλάδιο εἶναι τυπωμένο στὶς δύο γλῶσσες – Ἑλληνικὰ καὶ Ἀγγλικά – καὶ παρουσιάζει εὐσύνοπτα τρεῖς λόγους γιὰ τοὺς ὁποίους οἱ πολίτες πρέπει νὰ ψηφίσουν «ΟΧΙ»:

1. Ὑπεράσπιση τῆς ἐλευθερίας τοῦ λόγου: «Ἂν δὲν ψηφίσουμε ΟΧΙ, θὰ χάσουμε τὴν ἐλευθερία τοῦ λόγου. Θ᾿ ἀλλάξει ὁ νόμος, κι οἱ πιστοὶ θὰ ἀπειλοῦνται, ὅταν θὰ ὑποστηρίζουν τὸν παραδοσιακὸ Γάμο μεταξὺ ἀνδρὸς καὶ γυναικός». Τὸ ἀγγλικὸ κείμενο προσθέτει ὅτι σὲ χῶρες ποὺ ὁ γάμος ἔχει ἀναπροσδιορισθεῖ, ἔχουν ὁδηγηθεῖ πολίτες σὲ δίκη ἢ ἔχασαν τὶς δουλειές τους, ἐπειδὴ ἀντέδρασαν στὸν νέου τύπου γάμο.

2. Ὑπεράσπιση τῆς ἐλευθερίας τῆς θρησκείας: «Ἂν δὲν ψηφίσουμε ΟΧΙ, θὰ χάσουμε τὴν ἐλευθερία τῆς θρησκείας.(…) Τόσο οἱ κληρικοὶ ὅσο καὶ οἱ διδάσκαλοι δὲν θὰ μποροῦν νὰ διδάσκουν ἐλεύθερα τὴ θρησκεία μας». Στὸ ἀγγλικὸ κείμενο προστίθεται ὅτι στὴν περίπτωση αὐτὴ δὲν θὰ μποροῦν οἱ πολίτες οὔτε τὶς δουλειές τους νὰ διευθύνουν σύμφωνα μὲ τὶς θρησκευτικές τους πεποιθήσεις.

3. Ὑπεράσπιση τοῦ μέλλοντος τῶν παιδιῶν: «Ἂν δὲν ψηφίσουμε ΟΧΙ, θὰ χάσουμε δικαιώματα στὰ σχολεῖα. Θ᾿ ἀλλάξει ὁ νόμος, καὶ ὑποχρεωτικὰ θὰ διδάσκουν ὑπὲρ τῆς ὁμοφυλοφιλίας καὶ ἄλλα ἀνήθικα μαθήματα. Οἱ γονεῖς δὲν θὰ μποροῦν νὰ διαμαρτυρηθοῦν οὔτε νὰ ἀποσύρουν τὰ παιδιά τους ἀπὸ τέτοιου εἴδους μαθήματα.

.               Τὸ φυλλάδιο καταλήγει μὲ τὰ ἑξῆς: «Ὁ Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος κ.κ. Στυλιανὸς ζητᾶ ἀπ᾿ ὅλους ἐμᾶς τοὺς Ὀρθοδό­ξους Χριστιανοὺς νὰ παρακαλοῦμε τὴν Παναγία μας νὰ προστατεύει ὅλους τοὺς ἀνθρώπους ἀπὸ αὐτὴ τὴν παραπλάνηση τῆς ἀλήθειας καὶ νὰ ψηφίσουμε ΟΧΙ (“ΝΟ”) στὸ ψηφοδέλτιο ποὺ θὰ λάβουμε ταχυδρομικῶς».
.            Ξεκάθαρος λόγος ἀπὸ τὴν προϊσταμένη ἐκκλησιαστικὴ Ἀρχὴ τῆς Αὐστραλίας. Ἀπόλυτα συνειδητοποιημένη ποιμαντικὴ εὐθύνη γιὰ τὸ ἐκκλησιαστικὸ πλήρωμα καὶ γενικότερα γιὰ τὸ κοινὸ τῶν πολιτῶν τῆς Χώρας. Ἐπιπλέον θαρραλέο ξεσκέπασμα καὶ πλήρης ἀποσαφήνιση τῶν σκοτεινῶν σκοπῶν αὐτῆς τῆς πρακτικῆς, ἡ ὁποία τείνει νὰ καλύψει τὸ πρόσωπο ὅλου τοῦ πλανήτη. Σκοπῶν, ποὺ συνδέονται ἄμεσα μὲ τὴ στέρηση βασικῶν ἐλευθεριῶν τοῦ πολίτη καὶ τὴ σταδιακὴ ἐπιβολὴ στυγνῆς δικτατορίας ἐπάνω στοὺς κα­­τοίκους ὅλης τῆς γῆς. Ἄραγε θὰ ἀφυπνισθοῦ­με ἀπὸ τὴ φωνὴ αὐτὴ καὶ ἐμεῖς ἐδῶ, τὴ στιγμὴ ποὺ βλέπουμε ξεκάθαρα νὰ ἐπιβάλλεται σταδιακὰ τὸ καθεστὼς αὐτὸ καὶ στὴν πατρίδα μας, καὶ μάλιστα στὸν τόσο εὐαίσθητο χῶρο τῆς Παιδείας, μὲ τὴ διδασκαλία αὐτῶν τῶν δια­στροφῶν στὰ παιδιά μας ἡλικίας 12-15 ἐτῶν; Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος θὰ ἐκφρασθεῖ δημοσίως πρὸς ἐνημέρωση σχετικὴ τοῦ δικοῦ της ποιμνίου; Οἱ στιγμὲς καθίστανται ἱστορικές. Κρινόμαστε οἱ πάντες!

Advertisements

Σχολιάστε

ΑΝΤΙΣΤΑΥΡΙΚΗ ΜΑΝΙΑ

Ἀντισταυρικὴ μανία

Τοῦ περιοδ. «Ο ΣΩΤΗΡ»

.             Ἡ γερμανικὴ ἑταιρεία σοῦπερ-μάρκετ Lidl ἀφήρεσε τοὺς σταυροὺς ἀπὸ τοὺς ναοὺς τῆς Σαντορίνης, ἀπὸ φωτογραφία ἡ ὁποία ἀπεικονίζεται σὲ κάποιο προϊόν της. Ὅμως δὲν εἶναι μόνο ἡ Lidl ἀλλὰ καὶ ἡ ΜΕΒΓΑΛ καὶ ἡ Nestle καὶ ἡ Danone καὶ ἡ Carrefour ἔσβησαν τοὺς σταυροὺς ἀπὸ τοὺς ναοὺς τῆς Σαν­τορίνης. Τὸ θέμα τὸ ἀνέδειξε τὸ δίκτυο RTL, τὸ ὁποῖο ρώτησε σχετικὰ ἐκπρόσωπο τῶν Lidl.
.             Ἐκεῖνος, σύμφωνα μὲ τὸ ρεπορτάζ, ἀπάν­τησε μὲ τὰ ἑξῆς λόγια: «Ἀποφεύγουμε νὰ χρησιμοποιοῦμε θρησκευτικὰ σύμβολα γιατὶ δὲν θέλουμε νὰ ἀποκλείουμε καμία θρησκευτικὴ πεποίθηση. Εἴμαστε μία ἑταιρεία ποὺ σέβεται τὴν πολυπολιτισμικότητα καὶ αὐτὴ ἡ ἀρχὴ εἶναι ποὺ ἐπεξηγεῖ τὸ “σχέδιο” πάνω στὴ συσκευασία».
Οἱ ἀντιδράσεις ποὺ προκλήθηκαν ὑποχρέωσαν τελικὰ τὰ Lidl νὰ ζητήσουν συγγνώμη, δηλώνοντας πὼς ἡ πρόθεσή τους δὲν ἦταν νὰ σοκάρουν. «Ἀποφεύγουμε», εἶπαν, «τὴ χρή­ση θρησκευτικῶν συμβόλων στὶς συσκευασίες μας γιὰ νὰ διατηροῦμε οὐδέτερη στάση ἀπέναντι σὲ ὅλες τὶς θρησκεῖες, καὶ ἂν αὐτὸ ἔγινε ἀντιληπτὸ διαφορετικά, τότε ζη­τᾶμε συγγνώμη ἀπὸ ὅσους σοκαρίστηκαν».
.             Τὸ καίριο ἐρώτημα ὅμως ποὺ ἔπρεπε νὰ τεθεῖ καὶ παραμένει ἐκκρεμὲς εἶναι τὸ γιατί χρησιμοποίησαν τέτοια φωτογραφία, τὴν ὁποία ἀναγκάστηκαν νὰ παραποιήσουν, καὶ δὲν ἔπαιρναν μιὰ ἄλλη ἀπὸ τὶς ἀμέτρητες ποὺ ὑπάρχουν, στὴν ὁποία νὰ μὴν ἀπεικονίζεται Ναός.
.             Εἶναι φανερὸ ὅτι τὸ πράγμα δὲν εἶναι ἁπλό. Δὲν πρόκειται μόνο γιὰ πολιτικὴ θρησκευτικῆς οὐδετερότητας. Ὑπάρχει δόλος πίσω ἀπ᾿ αὐτὴ τὴν ἐνέργεια, κάτι ποὺ ἀποδεικνύεται καὶ ἀπὸ τὸ ὅτι τὰ Lidl τὸ 2016 εἶχαν ἀφαιρέσει τὸν σταυρὸ ἀπὸ τὴν ἑλληνικὴ σημαία πάνω στὰ προϊόντα τους.
.             Πρόκειται γιὰ σκόπιμες σατανοκίνητες ἐν­έργειες ἀνθρώπων ποὺ μισοῦν τὸν Σταυρό, μισοῦν τὶς εἰκόνες, μισοῦν τὸ Εὐαγγέλιο, τὴ Χριστιανικὴ Πίστη. Αὐτὴ δυστυχῶς εἶναι ἡ ση­μερινὴ Εὐρώπη. Ἀρνήθηκε τὸν Χριστό, Τὸν πρόδωσε γιὰ τὰ «τριάκοντα ἀργύρια» τοῦ παγκοσμιοποιημένου ἐμπορίου. Καὶ ποῦ πορεύεται; Διαβάστε τὴν πρόσφατη εἴδηση:
.             «Τὰ στοιχεῖα ποὺ ἔδωσε στὴ δημοσιότητα ἡ Γερμανικὴ Διάσκεψη τῶν Ἐπισκόπων (σ.σ. Καθολικῶν) γιὰ τοὺς πιστοὺς τοῦ Χριστιανισμοῦ στὴ Γερμανία τὸ 2016 εἶναι συγ­κλονιστικά… Σύμφωνα μὲ τὰ στοιχεῖα αὐτά, οἱ Χριστιανοὶ στὴ Γερμανία θὰ ἔχουν γίνει μειονότητα μέσα στὰ ἑπόμενα 20 χρόνια!… Ἐνδεικτικά, στὴ μητρόπολη τοῦ Τρίρ, τοποθεσία τῆς παλαιότερης καθολικῆς κοινότητας καὶ γενέτειρα τοῦ Κὰρλ Μάρξ, ὁ ἀριθμὸς τῶν ἐνοριῶν θὰ μειωθεῖ ἀπὸ 903 σὲ 35 ἕως τὸ 2020, σύμφωνα μὲ τὸν ἐπίσκοπο Στέφαν Ἄκερμαν – μείωση ἄνω τοῦ 90%». Μάλιστα! Ἕως τὸ 2020! Σὲ τρία μόλις χρόνια ἀπὸ τώρα. Τὴν ἴδια ὥρα τὰ Μουσουλμανικὰ Τεμένη καὶ ὁ μουσουλμανικὸς πληθυσμὸς αὐξάνον­ται μὲ γεωμετρικὴ πρόοδο.
.             Ἡ Εὐρώπη πεθαίνει. Αὐτὴ εἶναι ἡ πορεία της. Καὶ θὰ πληρώσει πολὺ ἀκριβὰ τὸ τίμημα τῆς ἀντισταυρικῆς της μανίας καὶ τῆς ἀποστασίας της ἀπὸ τὴν ἁγιασμένη πίστη τοῦ Χριστοῦ…

 

Σχολιάστε

ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑΣ ΕΚΡΗΞΗ: ΛΙΤΑΝΕΙΑ ΤΟΥ ΙΝΔΟΥΙΣΤΙΚΟΥ “ΓΚΑΝΕΣΑ” ΣΕ Ρ/ΚΑΘΟΛΙΚΟ ΝΑΟ

ΙΣΠΑΝΙΑ: νδουιστικ θεότητα μ μορφ λέφαντα
γίνεται δεκτ
«μ σεβασμ» σ ρ/καθολικ να

 .           Στὰ πλαίσια τῆς δημιουργίας τῆς πανθρησκείας, δηλαδὴ μίας παγκόσμιας συγκρητιστικῆς θρησκείας, (βασικοῦ στόχου τῆς νέας τάξης), λαμβάνουν χώρα διαθρησκειακὲς συνάξεις καὶ λειτουργίες διαφόρων μορφῶν, ὅπου οἱ πιστοί (τῆς χριστιανικῆς θρησκείας κατὰ κύριο – ἂν ὄχι ἀποκλειστικὸ – λόγο), χειραγωγοῦνται νὰ συμμετάσχουν σὲ προσευχὲς καὶ τελετὲς ἄλλων θρησκειῶν καὶ νὰ δέχονται τοὺς ψευτοθεούς τους στὶς ἐκκλησίες τους, ὡς δεῖγμα «προόδου», «ἀποδοχῆς τῆς διαφορετικότητας» καὶ «εἰρηνικῆς συνύπαρξης».
.           Ἕνα πρόσφατο ἀκραῖο παράδειγμα αὐτῆς τῆς τακτικῆς παρουσιάστηκε στὸν Ρωμαιοκαθολικὸ Ναὸ τῆς Παναγίας τῆς Ἀφρικῆς στὴ Θέουτα, μία πόλη τῆς Ἱσπανίας στὴ βόρεια ἀκτὴ τῆς Ἀφρικῆς, ἀκριβῶς ἀπέναντι ἀπὸ τὸ Γιβραλτάρ, ἡ ὁποία εἶναι ἔδαφος τῆς Ἱσπανίας. Γιὰ ὄγδοη συνεχῆ χρονιά, οἱ Ἰνδουιστὲς τῆς Θέουτα τελείωσαν τὴν τριήμερη γιορτὴ τοῦ παγανιστικοῦ θεοῦ Ganesh (Γκανὲς ἢ Γκανέσα) μεταφέροντας τὸ ἄγαλμα ἀπὸ τὸν ἰνδουιστικὸ ναὸ στὸ καθολικὸ ναὸ τῆς Ἁγίας Μαρίας τῆς Ἀφρικῆς, προστάτιδας τῆς πόλης.
.           Ἡ διαθρησκειακὴ ἐκδήλωση φέτος βιντεοσκοπήθηκε καὶ δημοσιεύτηκε στὸ Διαδίκτυο, κάνοντας τὸν ὑπόλοιπο κόσμο νὰ ἐξοικειώνεται μὲ τὴ βλασφημία καὶ προκαλώντας ἀντιδράσεις γιὰ τὴν στάση τῆς τοπικῆς καθολικῆς μητρόπολης. Βέβαια διαμαρτυρίες ἀπὸ τοὺς πιστούς της Θέουτα δὲν ὑπῆρχαν, οἱ ὁποῖοι φαίνεται ὅτι δὲν εἶχαν πρόβλημα νὰ ὑποδεχτοῦν μὲ τιμὲς τὴν παγανιστικὴ θεότητα στὸ ναό τους ὡς μέρος προώθησης τοῦ Οἰκουμενισμοῦ.
.               Οἱ κοινότητες τῶν ἰνδουιστῶν στὶς ἱσπανικὲς περιοχὲς τῆς Θέουτα καὶ τῆς Μιλίλα, ποὺ συνορεύουν μὲ τὸ Μαρόκο, ξεκίνησαν ἀπὸ τὸν ναό τους κουβαλώντας ἕνα ἄγαλμα τοῦ Ganesh στὶς 27 Αὐγούστου 2017. Ἦταν ἡ τελευταία μέρα τοῦ τριήμερου φεστιβὰλ Ganesh Chaturthi ποὺ ἀποδίδει λατρεία στὴν ἰνδουιστικὴ θεότητα μὲ μορφὴ ἐλέφαντα, ποὺ εἶναι καὶ ἄνδρας καὶ γυναίκα, μία ἀπὸ τὶς πολλὲς θεότητες στὸ ἰνδουιστικὸ πάνθεον.
.               Στοὺς δρόμους οἱ Ἰνδουιστὲς φωνάζουν καὶ κουνιοῦνται, ἐνῶ γυναῖκες ἐκτελοῦν αἰσθησιακοὺς χοροὺς ὑπὸ τὸ ρυθμὸ τῶν τυμπάνων. Ἕνας δημοσιογράφος μὲ ἐνθουσιασμὸ σχολιάζει τὸ “θρησκευτικὸ θάρρος – καὶ ὄχι κατ᾽ ἀνάγκην μόνο τῶν Ἰνδουιστῶν”. “Ὁ Ganesh εἶναι ἀνάμεσά μας!”, φωνάζουν.
.         Ἡ πομπὴ συνεχίζεται μέχρι τὸ κατώφλι τοῦ καθολικοῦ ναοῦ καὶ καλωσορίζεται καὶ καλεῖται μέσα ἀπὸ τὴ μεγάλη ὁμάδα ἐνθουσιωδῶν καθολικῶν ποὺ περιμένουν ἐκεῖ μὲ τὰ κινητά τους τηλέφωνα γιὰ νὰ ἀποθανατίσουν τὸ γεγονός.
.           Στὸ μπροστινὸ μέρος, αὐτὸς ποὺ στέκεται στὸ ἄμβωνα κάτω ἀπὸ τὸ βλέμμα τῆς Παναγίας τῆς Θέουτα, εἶναι ὁ γενικὸς βικάριος π. Juan Jose Mateos Castro μὲ τὸ γαλάζιο πουκάμισο καὶ τὸ κολάρο. Με σταυρωμένα τὰ χέρια, ὡς ἔνδειξη εὐλάβειας, περιμένει νὰ καλωσορίσει τὸν ψεύτικο θεὸ καὶ νὰ προσευχηθεῖ μὲ τοὺς παγανιστὲς ἰνδουιστές.
.               Μία μικρὴ χορωδία ἀπέναντι ἀπὸ τὸν Ganesh, τραγουδάει ἕναν δημοφιλῆ ρωμαιοκαθολικὸ ὕμνο γιὰ τὴν Παναγία, τὸ ‘Salve Maria’ στὴν δαιμονικὴ θεότητα. Ἡ χορωδία φαίνεται νὰ ἀγνοεῖ τὴν παρουσία τῆς Παναγίας πάνω ἀπὸ τὸ βωμό, ἐπικεντρώνοντας τὸ βλέμμα της στὸ Ganesh.
.               Ἕνας ἐκπρόσωπος τῶν ἰνδουιστῶν, μὲ ἕνα χαβανέζικο πουκάμισο, ἀπευθύνεται στὴν ἐκκλησία, εὐχαριστώντας τους γιὰ τὴν πρόσκληση νὰ μοιραστοῦν τὴ γιορτή τους πρὸς τιμὴν τοῦ Γκανές. “Εἶναι μία ἔκφραση τοῦ πῶς δύο διαφορετικοὶ πολιτισμοὶ μποροῦν νὰ ζήσουν μαζὶ στὸν κόσμο”, λέει συγκινημένος. Στὴ συνέχεια, δίνει μία ζεστὴ μεγάλη ἀγκαλιὰ στὸν π. Ματέο Κάστρο.
.                   Τέλος, γίνεται ἡ προσφορὰ λουλουδιῶν στὴν Παναγία, καθὼς μία ἀντιπροσωπεία τῶν Ἰνδουιστῶν ἑνώνεται μὲ τὸν χαμογελαστὸ καθολικὸ ἱερέα στὸ βωμὸ σὲ μία πλατφόρμα ἀκριβῶς κάτω ἀπὸ τὸ θλιβερὸ βλέμμα τῆς Παναγίας. Ἕνα κορίτσι μὲ ἕνα t-shirt τοῦ Ganesh ἐνώνει τὰ χέρια της γιὰ νὰ προσευχηθεῖ στὴν δαιμονικὴ θεότητα, τῆς ὁποίας τὸ ἄγαλμα βλέπει στὸν βωμό. Ἀφοῦ Καθολικοὶ καὶ Ἰνδουιστὲς προσευχηθοῦν μαζί, ὁ ψεύτικος θεὸς κάνει μεταβολὴ καὶ ἐγκαταλείπει τὸ ναό, μέσα σὲ χειροκροτήματα τῶν πιστῶν.
.             Ἀλλὰ ἡ βλασφημία δὲν τελειώνει ἐκεῖ. Στοὺς δρόμους τῆς Θέουτα εἶναι βρίσκεται ἕνα ἄγαλμα τοῦ Ἐσταυρωμένου, πίσω ἀπὸ τὸ γυαλὶ καὶ ἕνα φραγμένο πλέγμα. Ἡ πομπὴ περνώντας πρὸς τὸ ἄγαλμα τοῦ Χριστοῦ σταματάει μπροστά του. Μία ἰνδουίστρια πιέζει τὸ χέρι της σταθερὰ πάνω στὸ γυαλὶ γιὰ νὰ “λάβει τὴν εὐλογία” τοῦ Χριστοῦ καὶ ἔπειτα γυρίζει γιὰ νὰ τὴν στείλει μὲ ἕνα φιλὶ στὴν ἰνδουιστικὴ θεότητα. Ἀφοῦ παίρνει τὴν «εὐλογία» ἀπὸ τὸν Γκανὲς γυρίζει νὰ τὴν μεταφέρει στὸν Χριστό. Ἡ σκηνὴ περισσότερο μοιάζει μὲ χλευασμὸ παρὰ ἀπόδοση τιμῶν πρὸς τὸν Χριστό.
.               Ἂν καὶ ἡ βλάσφημη εἴσοδος τοῦ Ganesh σὲ Καθολικὴ Ἐκκλησία ἔχει γίνει στόχος κριτικῆς ἀπὸ ὅλο τὸν κόσμο, παρόλα αὐτὰ ἡ τελετὴ ἐκτελεῖται συνεχῶς γιὰ ὀκτὼ χρόνια. Φέτος, πάντως ὁ ἐπίσκοπος Rafael Zornoza Boy ἀποφάσισε νὰ ἐκδώσει μία φτωχὴ συγγνώμη πρὸς τοὺς καθολικοὺς πιστούς, χαρακτηρίζοντας τὸ γεγονὸς “λυπηρὸ” καὶ ὅτι πιθανῶς προκαλεῖ “πόνο, σύγχυση ἢ σκάνδαλο στὴ χριστιανικὴ κοινότητα”.
.               Ὁ καθολικὸς ἱερέας Mateo πάντως δὲν τιμωρήθηκε γιὰ τὶς ἐνέργειές του, ἐκτὸς ἀπὸ μία «προτροπὴ» γιὰ τὸ «λάθος του νὰ ἐπιτρέψει τὴν εἴσοδο αὐτῶν τῶν εἰκόνων». Ὡστόσο, ὁ Ἐπίσκοπος τὸν κάλυψε, γιατί «…ἡ πρόθεσή του ἦταν μόνο νὰ καλωσορίσει τὴν κοινότητα τῶν ἰνδουιστῶν».
.           Καὶ ποιὲς εἶναι οἱ ἀντιδράσεις τοῦ λαοῦ;
.           Ἡ τακτικὴ “δύο βήματα μπροστά, ἕνα βῆμα πίσω” φαίνεται νὰ ἀποδίδει. Ἡ σκανδαλώδης τελετὴ γίνεται γιὰ ὀκτὼ χρόνια χωρὶς καμία ἀντίρρηση ἀπὸ τοὺς ἀξιωματούχους τῆς ἐκκλησίας, (δύο βήματα μπροστά), καὶ ὅταν ὁ ἐπίσκοπος πιέζεται ἀπὸ τὸν λαὸ νὰ ἀντιδράσει ἐκδίδει μία λακωνικὴ ἀπολογία συνοδευόμενη ἀπὸ λόγια διαβεβαίωσης ὅτι ἡ ἐπίπληξη δὲν θὰ πρέπει νὰ ἑρμηνεύεται ὡς ἀποδοκιμασία τῆς «θρησκείας» τῶν ἰνδουιστῶν.
.           Καὶ πῶς ἀντιδροῦν οἱ πιστοί; Ἀντὶ νὰ ὑποστηρίξουν τὸν ἐπίσκοπο, ἀντιδροῦν μὲ ἀγανάκτηση ἐναντίον του καὶ ὑποστηρίζουν τὴ διαθρησκευτικὴ πράξη τοῦ ἱερέα.
.           Ἕνας δημοσιογράφος στὸ δρόμο πῆρε συνέντευξη ἀπὸ τοὺς κατοίκους τῆς πόλης. Κανεὶς δὲν ἐξέφρασε κριτικὴ γιὰ τὴ βλάσφημη διαθρησκευτικὴ πράξη. Μία ἡλικιωμένη γυναίκα ἀπάντησε μὲ ἀγανάκτηση: “Ἐντάξει, εἰσῆλθε, ἀλλὰ ποῦ εἶναι τὸ λάθος μὲ αὐτό; Τὸ κάνουμε ἐδῶ καὶ ὀκτὼ χρόνια. Ὑπάρχουν καλὲς σχέσεις ἀνάμεσα στὶς θρησκεῖες καὶ ἂν θέλετε νὰ μπεῖτε σὲ μία συναγωγή, μπορεῖτε νὰ πᾶτε. Θέλετε νὰ πᾶτε σὲ ἕνα τζαμί, μπορεῖτε νὰ πᾶτε. Ὁ καθένας μπορεῖ νὰ εἰσέλθει σὲ μία ἐκκλησία – δὲν μπορεῖτε νὰ τὸ ἀρνηθεῖτε σὲ κανέναν».
.               Μία νεαρὴ γυναίκα μὲ κόκκινα μαλλιὰ καί ντυμένη στὰ μαῦρα εἶπε: “Ζοῦμε σὲ μία πολυπολιτισμικὴ κοινωνία καὶ οἱ Ἰνδουιστὲς εἶχαν τὴν καλὴ πρόθεση νὰ προσφέρουν μία προσφορά. Ἔτσι, αὐτὸ ποὺ ἔκανε ὁ ἐπίσκοπος εἶναι θανατηφόρο πλῆγμα στὴν κουλτούρα τῆς πόλης μας”.
.               Ἕνας ἡλικιωμένος ἄντρας εἶπε: “Δὲν ὑπάρχει τίποτα κακὸ μὲ αὐτὸ ποὺ ἔκανε ὁ ἱερέας. Ἡ ἐκκλησία πρέπει νὰ εἶναι ἀνοιχτὴ σὲ ὅλους”. Ἡ σύζυγός του, πιὸ ἐνεργητική, διέκοψε νὰ πεῖ κατηγορηματικά: “Μιλᾶμε ἐδῶ καὶ χρόνια γιὰ τὸν οἰκουμενισμό, πράγμα ποὺ σημαίνει ὅτι πρέπει νὰ λαμβάνουμε κάθε θρησκεία στὴ θρησκεία μας, πρέπει νὰ εἴμαστε ἀνεκτικοὶ σὲ αὐτὸν τὸν 21ο αἰώνα καὶ νὰ σεβόμαστε ὅλες τὶς θρησκεῖες”.

Κ.Ο.: «Δὲν χρειάζεται νὰ ἀλλάξετε θρησκεία. Ἁπλά, κάθε θρησκεία θὰ πρέπει νὰ ἀφομοιώσει τὸ πνεῦμα τῶν ἄλλων θρησκειῶν», εἶχε πεῖ ὁ Ἰνδὸς Γκουροὺ Βιβεκανάντα στὴν ὁμιλία του στὸ «Α´ Κοινοβούλιο τῶν Θρησκειῶν τοῦ Κόσμου» (Σικάγο 1893) καὶ εἶναι ἕνα ἀπὸ τὰ συνθήματα – παγίδες τῆς Νέας Ἐποχῆς.

 

ΠΗΓΗ: «ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΟΥΡΑΝΟΣ»

 

 

Σχολιάστε

ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ «Δέν μιλᾶνε γιά διωγμούς χριστιανῶν, ἀλλά γιά διωγμούς… μειονοτήτων» [Ἀρχιμ. Δαν. Ἀεράκης]

Φοβεροί διωγμοί κατά χριστιανῶν

τοῦ Ἀρχιμ. Δανιήλ Ἀεράκη

.                   Ἔχουμε ἁγίους μάρτυρες πολλούς καί στήν ἐποχή μας. Ἐμεῖς βέβαια στήν Ἑλλάδα ἔχουμε ἑστιάσει την προσοχή μας σέ ὡρισμένους «νεοφανεῖς ἁγίους», κυρίως ὁσίους στή ζωή τους ἤ χαρισματούχους. Μιλᾶμε πολύ καί γιά δυό-τρεῖς περιπτώσεις «νεοφανῶν ἁγίων», πού παρουσιάζονται μέ μαρτυρικό τέλος, γιά τούς ὁποίους ὅμως δέν έχουμε ἐπαρκεῖς ἱστορικές πληροφορίες. Πάντως καί τούς λίγους «νεοφανεῖς» τούς βλέπουμε μᾶλλον ὑπό τό πρῖσμα τοῦ θαυματουργοῦ, παρά τοῦ μολογητοῦ… [ΣΧ. «ΧΡ. ΒΙΒΛΙΟΓΡ.»: Βεβαίως τοὺς Ἁγίους τοὺς φανερώνει ὡς ὑποδείγματα στὴν Ἐκκλησία Του ὁ Θεὸς καὶ δὲν τοὺς «κατασκευάζουν» οἱ ἄνθρωποι!]

.              Ξέρετε πῶς μοιάζουμε; Σάν νά συγκλονιζώμαστε πού καίγεται ἕνα δέντρο καί νά ἀδιαφοροῦμε γιά τήν πυρκαγιά, πού καίει ὁλόκληρα δάση ἤ πόλεις, διότι ἡ πυρκαγιά εἶναι ἔξω ἀπό τά σύνορά μας! Δέν σκεπτόμαστε, ὅτι ἡ πυρκαγιά μπορεῖ νά ἔλθη καί στή δική μας γειτονιά.

  • Ἡ πυρκαγιά τοῦ ἀπηνοῦς διωγμοῦ κατά τῶν χριστιανῶν ἔχει σχεδόν ἐξαπλωθῆ σέ παγκόσμιο ἐπίπεδο. Τό αἷμα χύνεται ποτάμι. Καί μεῖς ἀδιαφοροῦμε. Κοιτάζουμε τόν… τουρισμό (τήν αἰσχρή, οὐσιαστικά, γύμνια…) στίς παραλίες μας!

  • Ἀποκαλυπτικά τά στοιχεῖα, πού ἦρθαν στό φώς στήν ὁλομέλεια τῆς «Παγκοσμίου Συνόδου Κορυφῆς ὑπέρ τῶν δεδιωγμένων χριστιανῶν» στήν Οὐάσιγκτον, στίς 11 Μαΐου 2017. Ἀναφέρουμε μερικά ἐνδεικτικῶς:

  • Ὁ Μητροπολίτης Βολοκολάμσκ Ἱλαρίων, πρόεδρος τοῦ τμήματος Ἐξωτερικῶν Ἐκκλησιαστικῶν Σχέσεων τοῦ Πατριαρχείου Μόσχας, ἀφοῦ ἁγιογραφικῶς ἀναφέρθηκε στούς διαχρονικούς διωγμούς τῶν χριστιανῶν, μίλησε καί γιά τή σκληρή ἐποχή τοῦ ἀθέου Κομμουνισμοῦ στή Ρωσία. Εἶπε μεταξύ ἄλλων:«Φέτος ἡ Ρωσία καί οἱ λοιπές χῶρες τοῦ μετασοβιετικοῦ χώρου τελοῦν τή μνήμη τῆς ἑκατονταετηρίδος τῆς ὀκτωβριανῆς ἐπαναστάσεως τοῦ 1917, μέ τήν ὁποία ἄρχισε ἡ ἐποχή τῶν ἀπηνῶν διώξεων κατά τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Ρωσίας. Ἡ ἐξουσία στό πρόσωπο τοῦ Λένιν καί τοῦ Στάλιν ἀνέλαβε τήν πρωτοβουλία καί ἐξαπέλυσε τίς ἄνευ προηγουμένου διώξεις καί καταστολές σέ βάρος τοῦ λαοῦ μέ θύματα δεκάδες ἑκατομμύρια ἀνθρώπους… Τόν 20ό αἰῶνα οἱ νεομάρτυρες καί μολογητές τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ρωσίας θανατώθηκαν ὄχι γιά κάποια προσόντα ἤ πράξεις τους ἤ ἐγκλήματα. Ἐξοντώνονταν προμελετημένα καί συστηματικά μόνο καί μόνο ἐπειδή πίστευαν στόν Χριστό ὡς Θεό καί Σωτήρα τους»!

  • Ἐπίσης ὁ Μητροπολίτης Ἱλαρίων παρέθεσε παραδείγματα τῆς δεινῆς καταστάσεως, στήν ὁποία περιῆλθαν οἱ χριστιανοί σέ διάφορες χῶρες τῆς Μέσης Ἀνατολῆς. Τό 2003 π.χ. στό ράκ κατοικοῦσαν περίπου 1,5 ἑκατομμύριο χριστιανοί, ἐνῶ μετά τήν ἔναρξι τῆς λεγομένης «Ἀραβικῆς Ἄνοιξης» οἱ περισσότεροι ἐξ αὐτῶν ἀναγκάστηκαν νά ἐγκαταλείψουν τή χώρα καί αὐτή τή στιγμή ὁ ἀριθμός τῶν χριστιανῶν κυμαίνεται μεταξύ 150 καί 250 χιλιάδων!

  • Στή Λιβύη ἡ «Ἀραβική Ἄνοιξη» ὡδήγησε σχεδόν σέ πλήρη ἐξαφάνισι τοῦ χριστιανικοῦ στοιχείου. γενοκτονία τῶν χριστιανῶν στίς ἡμέρες μας διαπράττεται ἐνώπιον ὁλόκληρης τῆς λεγομένης πολιτισμένης κοινωνίας! Καί ὅσοι κάνουν ἀναφορά στούς διωγμούς, δέν μιλᾶνε γιά διωγμούς χριστιανῶν, ἀλλά γιά διωγμούς… μειονοτήτων! Στή Νιγηρία τά τελευταῖα χρόνια, ἐξτρεμιστές κατέστρεψαν 900 Ναούς χριστιανῶν!

  • Σημαντική εἶναι ἡ ἐπισήμανσις τοῦ Μητροπολίτου Ἱλαρίωνος, ὅτι σέ χῶρες τῆς Εὐρώπης καί τῆς Ἀμερικῆς (μέ τή συμβολή και τῶν ΜΜΕ) ἐπιβάλλεται μία ἰδεολογία ὑπέρ τῶν σεξουαλικῶν μειονοτήτων καί προβάλλεται ἡ μοφυλοφιλία!

Δικαιώματα, βλέπετε, δέν ἔχουν οἱ χριστιανοί! Δικαιώματα ἔχουν οἱ ἄθεοι, ὅπως καί ἀπό τήν ἐδῶ κυβερνῶσα παράταξι. Δικαιώματα δέν ἔχουν οἱ χριστιανοί! Δικαιώματα ἔχουν οἱ δολοφόνοι, ὑπεύθυνοι τῆς παιδικῆς γενοκτονίας, τῆς ὠργανωμένης ὁμαδικῆς χριστοκτονίας, πού ἐξοντώνουν 250.000 βρέφη κάθε χρόνο!

  • Ὁ Χριστός διώκεται!

  • Οἱ χριστιανοί διώκονται!

  • Κύριε, στήριξε τούς ἁπανταχοῦ τῆς γῆς χριστιανούς! Νά μείνουν, μέ τή δική Σου χάρι, σταθεροί στήν πίστι, στό ὄνομά Σου τό Ἅγιο!

, ,

Σχολιάστε

KATAΡ, ΓΕΩΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ καὶ ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Κατάρ, Γεωστρατηγικὴ καὶ Ἐκκλησία

Τοῦ Γιώργου Ν. Παπαθανασόπουλου

.         Στὴν Ἀραβικὴ χερσόνησο ἐκτυλίσσεται μία ἀντιπαράθεση γεωστρατηγικῆς ἰσχύος, ἐπικίνδυνη γιὰ τὴν εἰρήνη τῆς περιοχῆς τοῦ Περσικοῦ Κόλπου καὶ γενικότερά της Μέσης Ἀνατολῆς. Ἀπὸ τὴ μία πλευρὰ τῆς ἀντιπαράθεσης εἶναι ἡ βαχαμπιτικὴ σουνιτικὴ Σαουδικὴ Ἀραβία μὲ τοὺς δορυφόρους της – Μπαχρέϊν καὶ Ἡνωμένα Ἀραβικὰ Ἐμιράτα – καὶ τὴν ἐξαρτώμενη οἰκονομικὰ ἀπὸ αὐτὴν σουνιτικὴ Αἴγυπτο, τοῦ ὑπὸ τὸν στρατηγὸ Σίσι καθεστῶτος. Ἀπὸ τὴν ἄλλη πλευρὰ εἶναι τὸ βαχαμπιτικὸ σουνιτικὸ Κατὰρ καὶ ἡ σουνιτικὴ Τουρκία. Ἐνδιαφέρον γιὰ τὶς ἐξελίξεις στὴν περιοχὴ τοῦ Κόλπου καὶ στὴν Ἀραβικὴ χερσόνησο δείχνουν, γιὰ οἰκονομικοὺς καὶ γεωστρατηγικοὺς λόγους, οἱ ΗΠΑ, ἡ Γαλλία καί, ἐμμέσως, ἡ Ρωσία. Ἐπίσης τὸ σιιτικὸ Ἰράν, γιὰ λόγους ἡγετικῆς θέσεως στὸν μουσουλμανικὸ κόσμο καὶ οἰκονομικούς.
.         Τὸ Κατὰρ εἶναι μία μικρὴ σὲ ἔκταση καὶ πληθυσμὸ χώρα. Ἔχει ἔκταση περίπου τῆς μισῆς Πελοποννήσου καὶ ὁ πληθυσμός του ὑπολογίζεται στὰ 2,5 ἑκατομμύρια. Οἱ γνήσιοι Καταρανοὶ εἶναι τὸ 15% καὶ οἱ γυναῖκες τὸ 25% τοῦ συνολικοῦ πληθυσμοῦ. Αὐτὸ γιατί τὸ 85% περίπου τοῦ πληθυσμοῦ εἶναι ξένοι. Οἱ περισσότεροι ἐργάτες μουσουλμάνοι καὶ Εὐρωπαῖοι στελέχη ἐπιχειρήσεων.
.         Μὲ τὸν πλοῦτο του τὸ Κατὰρ θέλησε νὰ παίξει γεωστρατηγικὰ παιχνίδια δυσανάλογα τοῦ μεγέθους του, ὡς χώρας. Συμμετέσχε οἰκονομικὰ καὶ στρατιωτικὰ στὴν «ἀραβικὴ ἄνοιξη»: στὴν Αἴγυπτο, ὅπου βοήθησε τοὺς Ἀδελφοὺς Μουσουλμάνους, στὴ Λιβύη, ὅπου εἶχε ἐνεργὸ συμμετοχὴ στὴν πτώση τοῦ Καντάφι καὶ στὴ Συρία, ὅπου βοηθάει τοὺς σουνίτες ἀντάρτες κατὰ τοῦ καθεστῶτος τοῦ ἀλαουίτη (ὁ ἀλαουτισμὸς εἶναι κλάδος τοῦ σιιτισμοῦ) Ἄσαντ. Ἡ Σαουδικὴ Ἀραβία ἐνοχλήθηκε σφόδρα ἀπὸ τὶς ἐνέργειες τοῦ Κατὰρ νὰ αὐτονομηθεῖ πολιτικὰ καὶ γεωστρατηγικὰ ἀπὸ αὐτήν, νὰ ἔχει τὴ δική του ἄποψη στὰ διεθνῆ πολιτικὰ πράγματα, μὲ τὸ παγκόσμιας ἐμβέλειας τηλεοπτικὸ σταθμὸ «Ἂλ Ζαζίρα» καὶ νὰ ἀποκτήσει ἰδιαίτερη σχέση μὲ τὸν μεγάλο ἐχθρό της, τὴν Τουρκία, ἡ ὁποία ἐγκατέστησε σ’ αὐτὸ στρατιωτικὴ βάση. Ἀποτέλεσμα τὸ ἐμπάργκο, ποὺ ἐπέβαλε μὲ τοὺς συμμάχους της στὸ Κατάρ, γιὰ νὰ τὸ κάμψει καὶ νὰ ἀποδεχθεῖ νὰ παραμείνει ὑπὸ τὴν ἐπιρροή της.
.         Μὲ τὸ Κατὰρ ἀπέκτησαν ἄμεση ἢ ἔμμεση σχέση τὰ πρεσβυγενῆ Ὀρθόδοξα Πατριαρχεῖα καὶ ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος. Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερώνυμος, συνοδευόμενος ἀπὸ τὸν σημερινὸ Μητροπολίτη Νέας Ἰωνίας κ. Γαβριὴλ καὶ οἰκονομικοὺς παράγοντες ἐπισκέφθηκε τὴ Ντόχα καὶ εἶχε συνομιλίες μὲ ἀνώτατους παράγοντες τοῦ Κατὰρ γιὰ ἐπενδύσεις σὲ ἐκκλησιαστικὲς ἐκτάσεις τῆς Βουλιαγμένης. Ἡ συγκεκριμένη ἐνέργεια καὶ ἡ φιλοσοφία τοῦ «business is business» καὶ ὅτι ἡ Ἐκκλησία συζητάει μὲ ὁποιονδήποτε ἐπενδυτή, ἀνεξάρτητα ἀπὸ τὴ θρησκεία του καὶ τὶς πιθανὲς σκοπιμότητες τῆς ἐπένδυσης, εἶναι μία νοοτροπία ποὺ μπορεῖ νὰ προκαλέσει ζημία ὄχι μόνο στὴν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος, ἀλλὰ σὲ ὅλο τὸν Ἑλληνισμό.
.         Στενὴ σχέση μὲ τὸ Κατὰρ ἔχει ὁ Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ. Θεόφιλος. Ὅταν ὑπηρέτησε ἐκεῖ, ὡς Ἔξαρχος τοῦ Παναγίου Τάφου, ἀνέπτυξε σχέσεις μὲ τὴν οἰκογένεια Ἂλ Θάνι, ποὺ μὲ τὸ Νόμο τῆς Σαρία ἡγεμονεύει αὐταρχικὰ τοῦ Κατάρ. Ἐπίσης ἀπέκτησε θερμὴ σχέση μὲ τὸν ἑλληνικῆς καταγωγῆς ἐκεῖ τότε πρέσβη τῶν ΗΠΑ Πάτρικ Θέρος. Ἡ σχέση του μὲ τὸν Ἐμίρη τοῦ Κατὰρ καὶ μὲ ἀξιωματούχους τῶν ΗΠΑ ὤθησαν τὸν κ. Θεόφιλο νὰ «εἰσπηδήσει» στὴν ἐκκλησιαστικὴ δικαιοδοσία τοῦ Ἑλληνορθόδοξου Πατριαρχείου Ἀντιοχείας, ποὺ ἑδρεύει στὴ Δαμασκὸ τοῦ μεγάλου ἐχθροῦ τῶν ΗΠΑ καὶ τοῦ Κατὰρ Μπασὰρ Χαβὲζ ἂλ Ἄσαντ καὶ νὰ ἱδρύσει στὸ Κατὰρ τὴν «Ἀρχιεπισκοπὴ Καττάρων», μὲ ἕδρα τὴ Ντόχα…. Τὸ Πατριαρχεῖο Ἀντιοχείας ἀντέδρασε ἔντονα καὶ διέκοψε τὴν κοινωνία μὲ τὸ Πατριαρχεῖο Ἱεροσολύμων. Αὐτὸς ἦταν ἕνας ἀπὸ τοὺς λόγους ποὺ ἀπέσχε τῆς Συνόδου στὴν Κρήτη. Σημειώνεται ὅτι τὸ μονοφυσιτικὸ «Συρορθόδοξο Πατριαρχεῖο Ἀντιοχείας», μὲ ἕδρα τὴ Δαμασκό, διαθέτει «Πατριαρχικὸ Βικαριάτο» γιὰ ὅλα τὰ κράτη τοῦ Κόλπου, συμπεριλαμβανομένου τοῦ Κατάρ….
.           Τὸ Πατριαρχεῖο τῆς Κωνσταντινούπολης ἐμμέσως ἔχει ἐμπλακεῖ στὸ θέμα τοῦ Κατάρ, ἀφοῦ, μὲ τὶς ἐνέργειές του, ὑποστηρίζει τὴν ἐνέργεια τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων σὲ βάρος τοῦ Πατριαρχείου Ἀντιοχείας. Σημειώνεται ὅτι τὸ Φανάρι βρίσκεται σὲ λεπτὴ σχέση μὲ τὴν κυβέρνηση τοῦ Προέδρου Ἐρντογάν, ὁ ὁποῖος στηρίζει τὸ καθεστὼς τοῦ Κατὰρ στὴ διαμάχη του μὲ τὴ Σαουδικὴ Ἀραβία καὶ τοὺς συμμάχους της. Ἐπίσης γραμμὴ τοῦ Φαναρίου εἶναι νὰ διατηρεῖ ἄριστες σχέσεις μὲ τὴν ἑκάστοτε κυβέρνηση τῶν ΗΠΑ. Μετὰ τὴ Σύνοδο στὴν Κρήτη καὶ ἕως σήμερα καὶ παρὰ τὴ σχετικὴ Συνοδικὴ ἀπόφαση καὶ δέσμευσή του, τὸ Φανάρι δὲν ἔχει προχωρήσει στὴν προσπάθεια ἐπίλυσης τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ προβλήματος στὸ Κατάρ. Ἀφήνει ἔτσι νὰ διαιωνίζεται ἡ κατάσταση, ποὺ εὐνοεῖ τὸ Πατριαρχεῖο Ἱεροσολύμων καὶ τὴν βλέπουν θετικὰ οἱ ΗΠΑ καὶ τὸ Κατάρ, γιὰ λόγους γεωπολιτικῆς.-

Σχολιάστε

Η ΖΩΗ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟ ΠΡΟΪΟΝ [Νέο] (Γ. Ν. Παπαθανασόπουλος)

Ἡ ζωὴ δὲν εἶναι ἐμπορεύσιμο προϊὸν

Τοῦ Γιώργου Ν. Παπαθανασόπουλου

.           Ἡ ζωὴ εἶναι ὑπέρτατο ἀγαθό τοῦ ἀνθρώπου καὶ ταυτόχρονα ἕνα μυστήριο, μπρὸς στὸ ὁποῖο ὀφείλεται τιμὴ καὶ σεβασμός. Τὰ τελευταῖα χρόνια ἡ «φιλελευθεροποίηση» τῆς ἀγορᾶς ἐπεκτείνεται στὴ ζωὴ τοῦ ἀνθρώπου. Στὸ ὄνομα τῆς ἰδεολογίας τοῦ «προοδευτισμοῦ», στὸν ὁποῖο συγκλίνουν οἱ νεοφιλελεύθεροι μὲ τοὺς νεοκομμουνιστές, ἐμπορευματοποιεῖται ἡ ζωή, καταργοῦνται αἰώνιες ἠθικὲς ἀρχὲς καὶ ἀξίες καὶ παραβιάζονται φυσικοὶ νόμοι. Οἱ νοοτροπίες καὶ οἱ κανόνες τῆς ἀγορᾶς ἐπιδιώκεται νὰ ρυθμίζουν καὶ τὸ πῶς ἕνα παιδὶ θὰ γεννηθεῖ καὶ τὸ πῶς καὶ μὲ ποιοὺς ἐνήλικους θὰ ζήσει καὶ θὰ παιδαγωγηθεῖ.
.         Οἱ συγκεκριμένες ἰδεολογίες τῆς παγκοσμιοποίησης καταργοῦν τὰ καθήκοντα καὶ τὶς ὑποχρεώσεις ἔναντι τῶν ἀγέννητων καὶ νεογέννητων ἀνθρώπων καὶ εὐνοοῦν τὴν νοοτροπία τῶν ὁμοφυλόφιλων. Αὐτοὶ ἐπιβάλλουν, ὡς δικαίωμά τους, τὸ νὰ ἀποκτήσουν παιδὶ μὲ ὁποιοδήποτε τρόπο, ποὺ τοὺς προσφέρεται τεχνολογικὰ καὶ δικονομικά. ντίθετα οδες περασπίζεται τ φυσικ κα ζωτικ δικαίωμα το προστάτευτου παιδιο, ν μεγαλώσει μ τος φυσικος γονες του, μ πατέρα κα μητέρα κα τ πίσης φυσικό του δικαίωμα ν γνωρίζει «π πο κρατάει σκούφια του».
.         Ὅταν ἔρευνες καὶ ποσὰ ἑκατομμυρίων διατίθενται, γιὰ νὰ πληροφορηθεῖ ἡ ἀνθρωπότητα ἂν κατάγεται ἢ ὄχι ἀπὸ τὸν πίθηκο (καὶ ὁ πίθηκος ἀπὸ ποιόν;…), εἶναι παράλογο καὶ ἀνήθικο νὰ ἀποκλείεται τὸ παιδὶ –προϊὸν τῶν μεθόδων τῆς ἰατρικῶς ὑποβοηθούμενης ἀναπαραγωγῆς καὶ τῶν συνεπακόλουθών της– νὰ γνωρίσει τὸν ἄμεσο καὶ ὄχι τὸν ὑποθετικὸ –ἐξ υἱοθεσίας– πρόγονό του. Ἡ παγκοσμιοποίηση ἐπιδιώκει νὰ κάνει ὅλους τοὺς ἀνθρώπους, ὅπως τὰ μπλοὺ τζίν, ἀγνώστου προελεύσεως. Ὅλοι νὰ ἀποτελοῦν μέρος τοῦ ἀνθρωποειδοῦς χυλοῦ.
.       Τὰ ὅσα γράφονται ξεκίνησαν ἀπὸ τὴν εἴδηση, ὅτι τὸ Ἀνώτατο Ἀναθεωρητικὸ Δικαστήριο τῆς Γαλλίας, τὴν περασμένη ἑβδομάδα, ἀποφάσισε ὅτι ζεῦγος ὁμόφυλων ἀνδρῶν μπορεῖ νὰ υἱοθετήσει παιδί, ποὺ θὰ γεννηθεῖ στὸ ἐσωτερικὸ ἢ στὸ ἐξωτερικὸ τῆς χώρας ἀπὸ παρένθετη μητέρα, δηλαδὴ ἀπὸ γυναίκα, ποὺ φιλοξενεῖ στὴ μήτρα της ἔμβρυο μέσῳ τῆς ἰατρικῶς ὑποβοηθούμενης ἀναπαραγωγῆς (ΙΥΑ). Τὸ ἔμβρυο μπορεῖ νὰ εἶναι ἀνώνυμου πατέρα καὶ ἀνώνυμης μητέρας καὶ θὰ μεγαλώνει ἔχοντας τρεῖς πατέρες (δύο γνωστούς, ποὺ τὸ υἱοθέτησαν, καὶ τὸν ἄγνωστο φυσικό του πατέρα) καὶ μία «μητέρα», ποὺ θὰ εἶναι ἄγνωστο ἂν τὸ ἔμβρυο ποὺ φιλοξένησε στὴ μήτρα τῆς προέρχεται ἀπὸ δικό της ὠάριο καὶ γνωστοῦ της σπερματοζωάριο, ἢ εἶναι καὶ τὰ δύο ἄγνωστα, προερχόμενα ἀπὸ τὴν σχετικὴ τράπεζα ποὺ προέβη στὴν ΙΥΑ.
.         Ὅλα ὅσα ὑποστηρίζουν αὐτοὶ ποὺ ἐπιδιώκουν νὰ προωθήσουν παγκοσμίως τὸ νέο μοντέλο «οἰκογένειας» ξεκινοῦν ἀπὸ σαθρὴ καὶ ἀναπόδεικτη λογικὴ καὶ φυσικὴ βάση. Ἀπὸ κεῖ καὶ πέρα, ἐν ὀνόματι τῆς ἰσότητας καὶ τῆς ἰσότιμης μεταχείρισης, ποὺ δέχονται σταδιακὰ τὰ κράτη, καὶ μὲ τὴ μέθοδο τοῦ σαλαμιοῦ, ποὺ πρῶτος ὁ Οὖγγρος σταλινικὸς κομμουνιστὴς ἡγέτης Ματίας Ράκοσι περιέγραψε, στὴν ἀρχὴ νομιμοποιεῖται τὸ σύμφωνο συμβίωσης μεταξὺ ὁμοφύλων, στὴ συνέχεια ὁ «γάμος» τους…
.       Μετὰ τὴν ἀναγνώριση ὡς νόμιμης καὶ φυσιολογικῆς τῆς ὁμοφυλοφιλικῆς «οἰκογένειας» ἔρχεται ἡ ἀπόκτηση καὶ ἡ ἀνατροφὴ παιδιῶν ἀπὸ τὰ ὁμόφυλα ζευγάρια, μετὰ προωθεῖται στὸ σχολεῖο νὰ διδάσκεται ἡ συμπεριφορὰ τῶν ὁμοφυλόφιλων… Καὶ ἀφοῦ τὸ «τρίτο φύλο» ἐπιβάλλεται ἀπὸ τὸ κράτος ὅτι ἀποτελεῖ φυσιολογικὴ κατάσταση στὶς διάφορες μορφές του, στὸ ληξιαρχεῖο τοῦ Καναδᾶ καὶ στὴ δήλωση τῆς γεννήσεως, στὸ φύλο τοῦ νεογέννητου προστέθηκε καὶ τρίτη στήλη, στὴν ὁποία ὁ κηδεμόνας μπορεῖ νὰ σημειώσει πέραν τοῦ Μ (Μale – Ἀρσενικὸ) καὶ F (Female – Θηλυκὸ) τὸ U (Unknown – «ἄγνωστο»), μὲ τὴν ἔννοια ὅτι τὸ φύλο δὲν εἶναι συγκεκριμένο καὶ ἀπόλυτο, ὑπὸ τὴ φυσιολογικὴ καὶ ἐπιστημονικὴ ἔννοια, ἀλλὰ ὅταν θὰ γίνει ἐνήλικο ἄτομο, τότε θὰ ἐπιλέξει τὸ φύλο του… Καὶ ὑπάρχει καὶ ἄλλη συνέχεια. Ἐπιβάλλεται ἀπὸ τὸ κράτος μὲ Νόμο ἡ ὑποχρέωση στοὺς Δημάρχους νὰ τελοῦν «γάμο» ὁμοφύλων, ἔστω καὶ ἂν αὐτοὶ ἔχουν πρόβλημα συνειδήσεως. Τελευταίως ἡ Σουηδικὴ κυβέρνηση ψήφισε Νόμο, μὲ τὸν ὁποῖο ἀπολύεται ἀπὸ τὴ θέση του ὁ πάστορας τῆς ἐπικρατοῦσας Λουθηρανικῆς «Ἐκκλησίας», ποὺ δὲν θὰ θελήσει, γιὰ λόγους συνειδήσεως, νὰ τελέσει θρησκευτικὸ σὲ ὁμόφυλους.
.      Καὶ κάτι, τελευταῖο, ποὺ μᾶς ἀφορᾶ. Σὲ ἐξέλιξη εἶναι ὁ θεολογικὸς διάλογος μὲ τοὺς Λουθηρανούς. Ἡ λογικὴ τοῦ Φαναρίου καὶ τῶν «προοδευτικῶν» ὀπαδῶν του εἶναι πὼς οἱ διάλογοι ὁδηγοῦν τοὺς ἑτεροδόξους στὴν κατανόηση τῆς Ὀρθοδόξου πίστεως… Τὴν περασμένη ἑβδομάδα γράφτηκε στὴ μεγάλης κυκλοφορίας γαλλικὴ ἐφημερίδα «Λὲ Μὸντ» (Le Monde, 9-10 Juillet 2017, p. 8) ὁλοσέλιδο ἄρθρο τῆς πάστορα (ἢ παστόρισσας) Μαρίας Ἴσμπεργκ, 45 ἐτῶν. Σ’ αὐτὸ γράφει πὼς ὅταν ἀνακοίνωσε στοὺς ἐνορίτες της ὅτι τὴν προηγούμενη ἡμέρα εἶχε πάει στὸν κινηματογράφο «μὲ τὴ γυναίκα της», αὐτοὶ (οἱ ἐνορίτες) «ἦσαν εὐτυχισμένοι γιὰ τὸ γεγονὸς καὶ γι’ αὐτές». Στὸ συγκεκριμένο ἄρθρο ἡ Μαρία Ἴσμπεργκ σημειώνει ὅτι οἱ συνθῆκες στὴ Σουηδία μποροῦν νὰ γίνουν ἀκόμη καλύτερες γιὰ τοὺς ὁμοφυλόφιλους. Καὶ ἀναφέρει τὸ ἑξῆς παράδειγμα: «Ὅταν γεννήθηκαν τὰ παιδιά μας, δὲν ἀναγνωρίστηκα ὡς μητέρα τους, ἐπειδὴ ἡ γυναίκα μου ἔκαμε τὴν Ὑποβοηθούμενη Ἰατρικὴ Ἀναπαραγωγὴ στὴ Δανία, ὅπου ἐπιλέξαμε νὰ πᾶμε, διότι ἡ σειρὰ ἀναμονῆς στὴ Σουηδία εἶναι πολὺ μεγάλη. Ἔτσι ὑποχρεώθηκα νὰ τὰ υἱοθετήσω, κάτι ποὺ εἶναι μία μακρὰ διαδικασία, πολὺ ἰδιότροπη». Θὰ τὰ ἤθελε φυσιολογικὰ παιδιά της, ἀγνώστου πατρός… Ἔτσι πάλι θὰ ἦσαν εὐτυχισμένοι οἱ ἐνορίτες της… Τὸ ἀποτέλεσμα τοῦ ἐπὶ δεκαετίες θεολογικοῦ διαλόγου μὲ τοὺς Ὀρθοδόξους εἶναι ἡ κυρία Ἴσμπεργκ, ἡ ὁμοφυλόφιλη Λουθηρανὴ παστόρισσα….-    

, ,

Σχολιάστε

ΠΟΙΑ Η ΡΙΖΑ ΤΩΝ ΕΚΦΥΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΑΘΩΝ;

Ποιά ἡ ρίζα τῶν ἐκφυλιστικῶν παθῶν;

τοῦ περιοδ. «Ο ΣΩΤΗΡ»
ἀρ. τ. 2159, 15.07.17
ἠλ. στοιχειοθ. «ΧΡΙΣΤ. ΒΙΒΛ».

.              Μιὰ ἄνευ προηγουμένου ἔξαρση τῶν διαστροφικῶν παθῶν τοῦ ἀνθρώπου ζοῦμε στὶς ἡμέρες μας. Ἔξαρση παγκόσμια, διαδόμενη μὲ ρυθμοὺς γεωμετρικῆς προόδου στοὺς πληθυσμοὺς τῆς γῆς. Τὰ αἴσχιστα πάθη τῆς ἀτιμίας σὰν τσουνάμι, ὀχετὸς ἀκράτητος τείνουν νὰ πλημμυρίσουν ὅλο τὸν κόσμο, καλύπτοντας τὰ πάντα μὲ τὴν βορβορώδη ὕλη τους. Ὡς «βδέλυγμα ἐρημώσεως» ἁπλώνονται ἀκόμη καὶ σὲ χώρους ἱερούς. Σὰν μιὰ ἀκατάσχετη πυρκαγιὰ νὰ κατατρώγει ὅ,τι βρίσκει μπροστά της καὶ νὰ ἀφήνει πίσω της στάχτες καὶ ἀποκαΐδια καὶ βρωμεροὺς καπνούς.
.                 Οἱ κυβερνήσεις τῶν κρατῶν, ἡ μία μετὰ τὴν ἄλλη, νομοθετοῦν τὴν αἴσχιστη ἀτιμία, τὴν ἔσχατη διάβρωση, τὸν πλήρη ἐκφυλισμό, μὲ σκοπό, ὅπως τὸ δηλώνουν, νὰ ὁδηγήσουν τὶς κοινωνίες στὴν πλήρη ἀπελευθέρωση. Συνάμα ἡ ὑψηλὴ διανόηση στὰ διάφορα πνευματικὰ ἱδρύματα, ἀκαδημίες, ἰνστιτοῦτα, κολλέγια, πανεπιστήμια, ὄχι σπάνια συνευδοκεῖ στὰ αἴσχη αὐτὰ μὲ ἐμβριθεῖς δῆθεν μελέτες καὶ ἐπιστημονικὲς γνωματεύσεις. Αἰσχρὲς «παρελάσεις ὑ­περηφανείας» κατακλύζουν τὶς πόλεις, ἐνῶ ἀντίθετα κάθε φωνὴ ὑγιοῦς ἀντιδράσεως συμπνίγεται ἄμεσα μὲ τὴ βοήθεια καὶ τῆς σχετικῆς νομοθεσίας, μὲ παράλληλη ὄχι μόνο τὴ φυσικὴ ἐξουδετέρωση ὅποιου τόλμησε νὰ ἐκφέρει κάποια ἀντίρρηση, ἀλλὰ καὶ τὴν ἠθική, μὲ τὴν περιβολὴ ὑβριστικῶν χαρακτηρισμῶν καὶ δημοσίου ὀνείδους.
.                 Ὁ ἄνθρωπος μεταλλάσσει τὴ φυσική του χρήση σὲ παρὰ φύσιν. Καὶ ὄχι μόνο αὐτό, ἀλλὰ τείνει νὰ καταργήσει καὶ αὐτὴ τὴ φύση του μὲ ἐπιλογὲς ἀντίθετες πρὸς αὐτήν. Ποιὸς ποτὲ ἦταν δυνατὸν καὶ μόνο νὰ σκεφθεῖ ὅτι σὲ ἕνα τόσο ἀνεπτυγμένο πνευματικὰ καὶ πολιτιστικὰ ἔθνος, σὲ μία τέτοια Ὀρθόδοξη χώρα, σ’ αὐτὴ τὴν ἴδια τὴν Ἑλλάδα, μὲ ἀπαράμιλλα τὰ ἤθη καὶ τὴν ἱστορία της, θὰ ἦταν ποτὲ δυνατὸν νὰ νομοθετηθεῖ ἡ ὁμοφυλοφιλία, καὶ ἀκόμα περισσότερο νὰ προωθεῖται ἡ ἀλλαγὴ τοῦ φύλου μὲ μία ἁπλὴ δήλωση; Πλέον δὲν μιλοῦμε γιὰ διαστροφή (μόνο), ἀλλὰ γιὰ ἔσχατη παραφροσύνη. Πῶς ἀλλιῶς νὰ τὰ χαρακτηρίσει κανεὶς αὐτά;

.               Ὅμως, ὅσο καὶ ἂν φαίνονται ἐκτρωματικὰ τὰ ὅσα ζοῦμε στὶς ἡμέρες μας, ἀποτελοῦν αὐτὰ τὴ φυσικὴ ἔκβαση μιᾶς καταστάσεως ποὺ ἐδῶ καὶ χρόνια ζοῦμε καὶ ἴσως δὲν τὸ ἔχουμε σαφῶς ἀντιληφθεῖ ὅτι αὐτὴ εἶναι ἡ ρίζα καὶ ἡ αἰτία ὅλων αὐτῶν τῶν αἰσχρῶν ἀποτελεσμάτων. Ὁ αἰώνιος λόγος τοῦ Θεοῦ τὸ δηλώνει σαφῶς.
.              Στὸ πρῶτο κεφάλαιο τῆς πρὸς Ρωμαίους ἐπιστολῆς ὁ θεῖος Παῦλος ἀναφέρει αὐτὲς τὶς καταστάσεις, ποὺ ἴσχυαν κυρίως στὸν ἀρχαῖο κόσμο. Περιγράφει τὴν ἔσχατη ἠθικὴ κατάπτωση τῶν ἀνθρώπων ἐκείνων ποὺ δὲν θέλησαν νὰ γνωρίσουν τὸν ἀληθινὸ Θεό – παρὰ τὶς παρακινήσεις ποὺ εἶχαν ἀπὸ τὴ φυσικὴ ἀποκάλυψη, τὰ θαυμάσια δηλαδὴ τῆς Δημιουργίας – ἀλλ’ ἔμειναν στὴ θεληματική τους τύφλωση καὶ τὸν σκοτισμὸ τοῦ νοῦ. «Φάσκοντες εἶναι σοφοὶ ἐμωράνθησαν», σημειώνει. Ἐνῶ ἰσχυρίζον­ταν ὅτι εἶναι σοφοί, ἀποδείχθηκαν μωροὶ καὶ ἀνόητοι. Γι’ αὐτὸ καὶ ὁ Θεός, συν­εχίζει, πῆρε ἀπὸ πάνω τους τὴ Χάρι Του καὶ τοὺς ἄφησε νὰ παραδοθοῦν μὲ τὶς αἰσχρὲς ἐπιθυμίες τῶν καρδιῶν τους σὲ ἀκαθαρσία, ὥστε νὰ ἀτιμάζονται τὰ σώματά τους ἀπὸ αὐτοὺς τοὺς ἴδιους. Καὶ οἱ γυναῖκες ἀπὸ τὴ μιά, ἄλλαξαν τὴ φυσικὴ σχέση καὶ χρήση τοῦ σώματός τους μὲ τὴν ἀφύσικη, καὶ ἐξευτελίζονταν μὲ ἀκατονόμαστες ἀσέλγειες. Τὸ ἴδιο καὶ οἱ ἄνδρες, ἄφησαν τὴ φυσικὴ σχέση μὲ τὴ γυναίκα καὶ φλογίστηκαν ἀπὸ φωτιὰ ἀκράτητης ἐπιθυμίας μεταξύ τους, προβαίνοντας σὲ πράξεις αἴσχους ἄρρενες μὲ ἄρρενες… Γι’ αὐτὸ ὁ Θεὸς τελικὰ τοὺς ἐγκατέλειψε καὶ ἀπέκτησαν νοῦ «ἀδόκι­μο», ἀνίκανο νὰ διακρίνει τὸ ὀρθὸ καὶ ἀληθινό. Καὶ συμβαίνει, ὄχι μόνο αὐτοὶ νὰ τὰ κάνουν αὐτά, «ἀλλὰ καὶ συνευδοκοῦσι τοῖς πράσσουσι», ἐπιδοκιμάζουν, ἐπιβραβεύουν καὶ ὅσους κάνουν τὰ ἴδια (βλ. Ρωμ. α΄ 21-32).
.             Ποιὰ λοιπὸν ἡ αἰτία ὅλων αὐτῶν;
.              Τὸ γεγονὸς ὅτι «ἤλλαξαν τὴν δόξαν τοῦ ἀφθάρτου Θεοῦ ἐν ὁμοιώματι εἰκόνος φθαρτοῦ ἀνθρώπου… καὶ ἐλάτρευσαν τῇ κτίσει παρὰ τὸν κτίσαντα» (Ρωμ. α΄ 23, 25). Αὐτὴ εἶναι ἡ αἰτία: ὅτι ἀντάλλαξαν τὸ ἔνδοξο μεγαλεῖο τοῦ Θεοῦ, ὁ Ὁποῖος δὲν ἔχει καμία σχέση μὲ τὴ φθορά, μὲ τὴν εἰκόνα (τὰ ἀγάλματα τότε) τοῦ φθαρτοῦ ἀνθρώπου, καὶ λάτρευσαν τὴν ὑλικὴ κτίση, τὴν ὕλη, ἀντὶ γιὰ Ἐκεῖνον ποὺ τὴ δημιούργησε.
.               Ἐδῶ βρίσκεται ἡ ρίζα ὅλης αὐτῆς τῆς παθογένειας. Καὶ τότε. Καὶ τώρα.
Καὶ τώρα! Ποτὲ ἄλλοτε στὴ μεταχριστιανικὴ ἐ­πο­χὴ δὲν ἔχουμε ζήσει μιὰ τέτοιου εἴδους εἰδωλολατρία ὅσο μὲ τὴ σημερινὴ λατρεία τῆς εἰκόνος τοῦ ἀνθρώπου. Τοῦ φθαρτοῦ ἀνθρώπου! Ὅλος ὁ κόσμος πλέον εἶναι προσανατολισμένος, δοσμέ­νος ὁλοκληρωτικὰ στὴ λατρεία τοῦ ἀν­θρωπίνου σώματος. Ὅλη ἡ βιομηχανία, ἡ ἐπιστήμη, τὰ Μέσα, ὅλη ἡ κατεύθυνση τῆς κοινῆς γνώμης βρίσκεται ἀπαρεγ­κλίτως ἐκεῖ: στὴ λατρεία τοῦ σώματος, στὴ δυναστεία τῆς σωματικῆς εἰκόνας.
.               Καὶ μάλιστα τῆς γυναικός… Ἂς μὴν ἐπεκταθοῦμε. Πάντως ἡ λέξη «θεός» – καὶ μάλιστα στὸ θηλυκὸ γένος – ἀκούγεται ὅλο καὶ περισσότερο στὶς ἡμέρες μας ἀποδιδόμενη σὲ φθαρτοὺς ἀνθρώπους… Εἶναι ἄραγε τυχαῖο καὶ τὸ γεγο­νὸς ὅτι μὲ τὴ δυνατότητα ποὺ δίνει ὁ νόμος περὶ ἀλλαγῆς φύλου, ἡ συντριπτικὴ πλειονότητα ἐκείνων ποὺ ἐπιθυμοῦν τὴν ἀλλαγὴ εἶναι ἄνδρες; Ἂς σκεφθοῦμε λίγο…
.                 Ἂς σκεφθοῦμε, γιὰ νὰ καταλάβουμε ποῦ ὁδήγησε καὶ ποῦ ἀκόμα θὰ ὁδηγήσει αὐτὴ ἡ σύγχρονη θεοποίηση, ἀποθέωση τοῦ σώματος. Καὶ ἂς θελήσουμε νὰ ἀλλάξουμε τρόπο σκέψεως. Ψεῦδος εἶναι, καὶ τὸ ψεῦδος δὲν μπορεῖ παρὰ νὰ ὁδηγήσει στὴ φθορά, τὴ σήψη, τὸν θάνατο.
.                 Καὶ νὰ μετανοήσουμε…

Σχολιάστε