Ἀρχεῖο κατηγορίας "ΚΟΣΜΟΣ"

Η ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΑΠΑΤΗ ΤΩΝ ΙΛΟΥΜΙΝΑΤΙ ΚΑΙ ΤΟ ΤΡΕΧΟΝ ΔΗΜΟΥΡΓΗΜΑ ΤΩΝ, Η ΟΥΚΡΑΝΙΚΗ ΚΡΙΣΙΣ

Ἡ Διαχρονική Ἀπάτη τῶν Illuminati
καί τό Τρέχον Δημιούργημά των, ἡ Οὐκρανική Κρίσις

ὑπό
Ἰωάννου Ν. Καλλιανιώτου
Καθηγητοῦ τοῦ Πανεπιστημίου τοῦ Scranton

«Πᾶς γάρ ὁ φαῦλα πράσσων μισεῖ τό φῶς καί οὐκ ἔρχεται πρός τό φῶς, ἵνα μή ἐλεγχθῇ τά ἔργα αὐτοῦ.» (Ἰωάν. γ΄, 20)

Α΄. Πρόλογος

            Τό «μέγα» σχέδιον ἑνοποιήσεως, τρομοκρατήσεως, ὑποταγῆς καί ἐλέγχου τοῦ πλανήτου, καθ’ ὡς καί ἡ μείωσις τοῦ πληθυσμοῦ του εἶναι πάρα πολύ παλαιόν (17ον αἰῶνα[1] καί 1798[2]), ἀπό τήν ἐποχήν τῆς συλλήψεως καί ἱδρύσεως τῆς σατανιστικῆς Μασονίας.[3] Δυστυχῶς, ὁ πόλεμος τοῦ ἀντιζήλου[4] κατά τῆς θείας Δημιουργίας, τοῦ ἀνθρώπου (τῆς εἰκόνος καί ὁμοιώσεως τοῦ Θεοῦ), ἤρχισεν ἀπό τάς πρώτας ἡμέρας ἐν τῷ Παραδείσῳ.[5] Ἐσυνεχίσθη ἐπί χιλιετίας καί κατέστη δριμύτερος μέ τήν ἔλευσιν τοῦ Μεσσίου Χριστοῦ, τοῦ Υἱοῦ καί Λόγου τοῦ Θεοῦ, τοῦ Σωτῆρος τῆς ἡμῶν πεπλανημένης ἀνθρωπότητος. Οἱ Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί, ὡς ἀκόλουθοι τοῦ ἀληθινοῦ Υἱοῦ καί Λόγου τοῦ Θεοῦ, εἶναι πλέον οἱ ἐχθροί τοῦ σκοταδιστοῦ τούτου ἀντιδίκου, τοῦ μεγίστου ψεύστου καί βδελυρωτάτου πλάνου, ὁ ὁποῖος παρεπλάνησε μέ τά ψεύδη του τούς «ἐπαΐοντας» (ἄρχουσαν τάξιν, elites) θρησκευτικούς καί πολιτικούς ψευδο-ἡγέτας ἡμῶν καί τούς ἐποίησε πειθήνια ὄργανά του καί πιστούς ἐργάτας τῆς ἐρημώσεως τῶν πάντων˙ ἀφωσιωμένους «προδρόμους» καί προσδοκῶντας «ἀποστόλους» διά τῆς ἐλεύσεώς του.[6]

            Ἡ πρώτη ἐπιτυχία τούτου ἦτο ἡ ἐξαπάτησις τοῦ ἔκπαλαι «περιουσίου» λαοῦ, τῶν Ἑβραίων, ὥστε νά ἀπορρίψουν καί νά θανατώσουν τόν ἀναμενόμενόν των Μεσσίαν καί νά ἀναμένουν ἔκτοτε καί νά ἐπιβάλλουν διά πυρός καί σιδήρου, διά τῶν συνεχιζομένων πολέμων, τούς ὁποίους ἐπινοοῦν καί διεξάγουν κατά τῶν Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν, καί διά τῆς οἰκονομικῆς των ὑπεροχῆς εἰς ἅπαντας τούς ἐν ἀγνοίᾳ λαούς, τόν ψυχοκτόνον Ἀντίχριστον, ὡς σωτῆρά των. Κατόπιν, παρεπλάνησεν οὗτος τούς δυτικούς ἐγωιστάς (φιλαύτους) «ἀλαθήτους» θρησκευτικούς καί πολιτικούς ἡγέτας καί τά τελευταῖα ἑκατόν ἔτη ἐπαγίδευσε τούς Ἕλληνας «ἡγέτας». Αὕτη ἡ ὑποταγή τῆς Ἑλλάδος, τῶν Ἑλλήνων Ὀρθοδόξων, τῆς Μητρός πάντων τῶν Χριστιανῶν, ἦτο ἡ μεγίστη ἐπιτυχία τοῦ Σατανᾶ, ὥστε νά ἀπαλείψῃ τόν Χριστιανισμόν (τήν Παραδοσιακήν Ὀρθοδοξίαν τῶν Ἁγίων Πατέρων) καί νά διχάσῃ τάς Ὀρθοδόξους Ἐκκλησίας καί Πατριαρχεῖα τῆς Ἀνατολῆς, πρό τῆς ἐλεύσεως τοῦ «Μεσσίου» τῶν πεπλανημένων Σιωνιστῶν καί τῶν ἀκολούθων των, ὡς συμβαίνει σήμερον μέ τήν θεόφρονα Ρωσίαν διά τοῦ πολέμου τῶν ὑποτελῶν ΝΑΤΟϊκῶν ἐναντίον ταύτης.

            Ἡ μόνη Ὀρθόδοξος χώρα, ἡ ὁποία παραμένει ἐκτός ἀπολύτου ἐλέγχου ὑπό τῶν Illuminati εἶναι ἡ πνευματική κόρη τῆς Ἑλλάδος, ἡ Ρωσία, μέ τόν εὐλαβῆ λαόν της καί τόν θεοσεβῆ Πρόεδρόν της, τόν Βλαδίμηρον Πούτιν (Vladimir Putin, Владимир Путин). Ὁ πόλεμος κατά τῆς Ρωσίας συνεχής καί μακροχρόνιος. Σήμερον, τήν ὡδήγησαν καί πάλιν εἰς πόλεμον, ὥστε νά τήν παρουσιάσουν διά τῆς βρώμικης προπαγάνδας των ὡς ἐχθρόν τῆς εἰρήνης καί νά ἐπιφέρουν τήν ἀντιπάθειαν καί τόν ὑποβιβασμόν της εἰς τούς ὑπολοίπους αἱρετικούς Εὐρωπαίους καί λοιπούς ἀθέους λαούς. Τήν παριστοῦν ὡς ἐνεχομένην ἔναντι τῶν ἑτεροχθόνων Οὐκρανῶν ἐθνικιστῶν, μέ πρόεδρον τῆς χώρας των, τόν Ἑβραῖον Volodymyr Zelenskyy, καί τῶν ἐγκληματιῶν τοῦ τάγματος «Ἀζόφ», οἱ ὁποῖοι πολεμοῦν καί καταδιώκουν τούς Ρώσους τῆς Ἀνατολικῆς Οὐκρανίας ἐπί πολλά ἔτη.

Β΄ Ἡ Ὑποταγή τῶν Ὀρθοδόξων Λαῶν εἰς τήν Καθυποτασσομένην Δύσιν

            Ἡ δύσις ἀπό τήν αἵρεσιν τοῦ 1054 ἔφθασεν κατευθυνομένη πλέον εἰς τήν ἀθεῒαν τοῦ 2000 (ἀπό “Christendom” εἰς “Eurostan”) καί ἀπό τήν ἐξαπάτησιν τῆς Ἀγγλικῆς Ἐπαναστάσεως τοῦ 1640, τῆς Ἀμερικανικῆς τοῦ 1776, τῆς Γαλλικῆς τοῦ 1789 καί τῆς Ρωσικῆς (τῶν Ἑβραιομασόνων Μπολσεβίκων) τοῦ 1917 νά φθάσῃ εἰς τήν δουλείαν ἐν ἐλευθερίᾳ τοῦ 2020 (COVID-19) καί τά ἐγκλήματα κατά ἑκατομμυρίων ἀνθρώπων ἀπό τόν κατεσκευασμένον ἰόν των. Διεσώθη ἐξ αὐτῶν μόνον ἡ Ρωσία,[7] ἡ ὁποία εὑρίσκεται ἐν σοφίᾳ, πίστει Ὀρθοδόξῳ, ἐλευθερίᾳ καί ἀληθείᾳ, διά τοῦτο καί ἡ πεπτωκυῖα δύσις εἶναι ἐναντίον της (μέ τήν ἁρπαγήν τῶν πρῲην Σοβιετικῶν Σοσαλιστικῶν Δημοκρατιῶν καί τῆς Γιουγκοσλαβίας ἀπό τό ΝΑΤΟ-Η.Π.Α. καί τήν ΕΕ)[8] καί ἐναντίον, πρό παντός, τῆς ἱστορικῶς Ὀρθοδόξου καί σοφῆς Ἑλλάδος.

.           Ἡ Ἑβραιομασονία, τό 1773, ἐδημιούργησε τήν Παγκόσμιαν Ἐπαναστατικήν Κίνησιν (World RevolutionaryMovement) διοικουμένη ἀπό δέκα τρία (13) μέλη τοῦ Ἀνωτάτου Συμβουλίου τῶν Σκοταδιστῶν (Πεφωτισμένων) Illuminati,[9] ὥστε νά ἠμποροῦν νά χρηματοδοτοῦν καί νά ἐλέγχουν τόν παγκόσμιον πλοῦτον, τούς φυσικούς πόρους καί τό ἐργατικόν δυναμικόν τοῦ πλανήτου. Οἱ ἴδιοι ἀποκαλύπτουν πώς οὗτοι εἶχον ὀργανώσει τήν Ἀγγλικήν Ἐπανάστασιν (1640-1649) μέ τήν ἐπικράτησιν ἑνός σχεδίου τρομοκρατίας, μέ τό ὁποῖον ὑπέταξαν τάς μάζας τῶν ἀνθρώπων γρήγορα καί ἐπέβαλον τό σχέδιόν των. Οἱ τραπεζῖται, οἱ ὁποῖοι ἐδημιούργησαν τήν ἐπανάστασιν ταύτην, εἶχον ἐπιβάλει καί τόν ἔλεγχον τῆς ἐθνικῆς οἰκονομίας καί ἐπαγίωσαν τό ἐθνικόν χρέος τῆς Ἀγγλίας. Ηὔξησαν δέ τό ἐθνικόν ταύτης χρέος μέ μεγάλην ταχύτητα καί ρυθμούς, ὥστε νά δανείζουν εἰς τό κράτος χρήματα, ἵνα ἀντιμετωπίζῃ τόν πόλεμον καί τάς ἀνταρσίας, τάς ὁποίας εἶχον ὑποδαυλίσει οἱ ἴδιοι οἱ δανεισταί πρό ἀρκετῶν ἐτῶν καί τοιουτοτρόπως, ἐλάμβανον τούς τοκογλυφικούς τόκους των.

.            Αἱ μυστικαί αὗται δυνάμεις (τῶν Illuminati[10] μέ τούς «φιλανθρώπους» Μασόνους τῆς Γαλλίας) διηύθυναν τήν Γαλλικήν Ἐπανάστασιν (1789-1799) ἐν ἀγνοίᾳ τοῦ λαοῦ καί τοῦ Βασιλέως Λουδοβίκου ΙΣΤ΄ (Luis XVI) καί τῆς συζύγου του Μαρίας Ἀντουανέττας (Marie Antoinette). Ἕνας ὑπόκοσμος ἐγκληματιῶν ὠργανωμένος ὑπό τοῦ Ἑβραϊκοῦ Jacobin club (Ἰακωβίνων)[11]  ἐτρομοκράτησεν ὁλόκληρον τόν Γαλλικόν λαόν μέ τό νά διαπράττουν μαζικά ἐγκλήματα καί νά βιάζουν τάς γυναῖκας δημοσίως καί νά ποιοῦν ἄλλας ἀκρότητας καί θηριωδίας, ὥστε νά ὑπηρετοῦν τόν σκοπόν τῶν μυστικῶν κυρίων των καί νά ἱκανοποιήσουν τόν ἀπότερον στόχον τούτων. Αὕτη ἐστί καί ἡ συμπεριφορά τῶν Οὐκρανῶν στρατιωτῶν καί τῶν μισθοφόρων, οἱ ὁποῖοι ἔχουν εἰσρεύσει εἰς τήν Χώραν, κατά τῶν Ρώσων τῆς Ἀνατολικῆς Οὐκρανίας, σήμερον.[12]

.             Κατόπιν οὗτοι ἐστράφησαν κατά τῆς Ὀρθοδόξου Ρωσίας, ὡς εἶχον κάμει τόν 15ον αἰῶνα (1453) κατά τῆς Βυζαντινῆς (Μεσαιωνικῆς Ἑλληνικῆς) Αὐτοκρατορίας καί αἰσθάνονται ὑπερήφανοι διότι συνέβαλον εἰς τήν πτῶσιν τοῦ Βυζαντίου, ὅπως ἔχουν γράψει ἐπανειλημμένως. Οἱ Illuminati τῆς Ρωσίας ἔπαιξαν πρωταρχικόν ρόλον εἰς τήν Ἐπανάστασιν τῶν Μπολσεβίκων, εἰς τήν κυριαρχίαν των ἐπί τῆς κυβερνήσεως κατά τά πρῶτα ἔτη καί εἰς τήν δολοφονίαν τῆς οἰκογενείας τῶν Ρομάνοφ (Τσάρου Νικολάου Β΄). Τήν νύκτα μεταξύ 16-17 Ἰουλίου 1918, μία ὁμάδα Μπολσεβίκων τῆς Μυστικῆς Ἀστυνομίας, ὑπό τοῦ Illuminati Yakov M. Yurovksy, ἐδολοφόνησαν τόν τελευταῖον Ρῶσον αὐτοκράτορα, τόν Τσάρον Νικόλαον Β΄ (Tsar Nicholas II Romanov),[13] τήν σύζυγόν του Ἀλεξάνδραν, τόν 14-χρονον υἱόν των Ἀλέξιον καί τάς τέσσαρας θυγατέρας των,[14] τούς ὁποίους ἐξετέλεσεν ὁ φρουρός τοῦ (ἐξ Ἑβραίας μητρός) Lenin, ὁ Alexei Akimov. Ἡ ἐντολή ἐκτελέσεως (τό τηλεγράφημα) ἦτο ὑπογεγραμμένον ὑπό τοῦ ἀρχηγοῦ τῆς Σοβιετικῆς Κυβερνήσεως, τόν Illuminati Yakov Sverdlov (Solomon).[15] Τά ἀπάνθρωπα ἐγκλήματά των καί αἱ θηριωδίαι των ἦσαν συμβολικά˙ ἤθελον νά φονεύσουν τήν ψυχήν καί τό Ὀρθόδοξον Ρωσικόν πνεῦμα (τήν πίστιν των), ἀλλ’ ἀπέτυχον παταγωδῶς, ὅπως θά ἀποτύχουν καί σήμερον μέ τήν νέαν ἐπίθεσιν τῆς Ἀμερικῆς, ΕΕ καί τοῦ ΝΑΤΟ μέπρόσχημα τό «Οὐκρανικόν θέμα εἰσβολῆς» (οὐσιαστικῶς, τήν ἀρπαγήν τῆς Οὐκρανίας ἀπό τήν Ρωσίαν)[16] κατά τοῦὈρθοδόξου Ρωσικοῦ λαοῦ καί τοῦ θεοσεβοῦς των Προέδρου, τοῦ «Προστάτου τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεως», ΒλαδιμήρουΠούτιν.[17]. Ἡ διακήρυξις τῆς Ἀνεξαρτησίας τῆς Ἀμερικῆς ἔγινε τό 1776 καί οἱ Πεφωτισμένοι (Illuminati) καί οἱ Ἰακωβῖνοι (Jacobins), μετά τήν ἐπιβολήν τῆς Γαλλικῆς Ἐπαναστάσεως (1789) εἰς τήν Γαλλίαν, ἐξηπλώθησαν καί εἰς τήν Ἀμερικήν, τήν ὁποίαν ἐλέγχουν ἔκτοτε ἀπολύτως καί εἰς ἅπαντας τούς τομεῖς. Ὁ George Washington, ὁ πρῶτος πρόεδρος τῆς Ἀμερικῆς, εἶχε γράψει τό 1798 ὅτι οἱ «Πεφωτισμένοι» τῆς Εὐρώπης εἶχον ἤδη φθάσει εἰς τήν Ἀμερικήν.[18] Οἱ Illuminati τῆς Ἀμερικῆς ἐξειλίχθησαν εἰς τούς δυνάστας τραπεζίτας, χρηματιστάς καί φυσικά γαιοκτήμονας καίβιομηχάνους,[19] high tech καί ΜΜΕ. Οἱ Illuminati ἤθελον νά ἱδρύσουν μίαν Κεντρικήν Τράπεζαν καί εἰς τήν Ρωσίαν, ἀλλά ὁ Τσάρος Ἀλέξανδρος Β΄τό ἠρνήθη.[20] Εἰς τήν Ἀμερικήν ἤνοιξαν οὗτοι τήν ἰδιωτικήν των Κεντρικήν Τράπεζαν (the Fed), τήν σύστασιν τῆς ὁποίας ὑπέγραψεν ὁ Πρόεδρος Woodrow Wilson (1913).[21]  Σήμερον, ἀπέκοψαν τάςΡωσικάς τραπέζας ἀπό τό SWIFT σύστημα, ὥστε νά μή δύναται νά πραγματοποιήσῃ διεθνεῖς συναλλαγάς καίπλείστους ἄλλους περιορισμούς καί κυρώσεις (embargos and sanctions).

 Γ΄. Ἐπίλογος: Ἱστορική Ἀλήθεια

Ἡ αἱρετική Δύσις, οἱ Νεο-σταυροφόροι ἐχθροί τῶν Ὀρθοδόξων, διῂρεσαν τήν Ὀρθόδοξον Ἀνατολήν (τόἐκτεταμένον Βυζάντιον), ὑπέταξαν τά Βαλκάνια (δημιουργοῦντες ἀνύπαρκτα κράτη, Σκόπια, Κόσοβο, κ. ἄ.) καί τάςπρῲην χώρας τῆς Σοβιετικῆς Ἑνώσεως, παρεχώρησαν τήν Ἑλληνικήν Μακεδονίαν εἰς τούς Σκοπιανούς (12 Ἰουνίου2018).[22] Τώρα στοχεύουν τήν Οὐκρανίαν[23] καί θά συνεχίσουν μέ τήν Λευκορωσίαν. Τό μῖσος τῆς δούλης Δύσεως, ἰδίως τῶν Η.Π.Α. (πολιτικῶν καί ΜΜΕ), κατά τῶν Ρώσων εἶναι ἀπάνθρωπον καί δαιμονιῶδες, καί κατά τήν διάρκειαν τῶν τελευταίων ἡμερῶν ἠρρωστημένον˙ πράγματι, ἄρρωστοι ἠθικῶς, διανοητικῶς καί πνευματικῶς ἄνθρωποι. Ὁ «μέγας» ἄθεος ἡγετίσκος Μητσοτάκης ἀπέστειλε καί Ἑλληνας στρατιώτας, ὡς μέλη τοῦ ΝΑΤΟ καί πολεμικόν ὑλικόν,[24] εἰς τήν Οὐκρανίαν[25] νά πολεμήσουν τούς «μεγάλους ἐχθρούς» τῆς ἀντιορθοδόξου Δύσεως, τούς «βαρβάρους» Ὀρθοδόξους Χριστιανούς, τούς Ρώσους ἀδελφούς μας.[26] Αὕτη ἡ ἀπόφασις τοῦ ἀχαρακτηρίστου Μητσοτάκη εἶναι κατά τῆς Ἑλλάδος καί ὑπέρ τῶν ἐχθρῶν μας καί δή τῆς βαρβάρου Τουρκίας.[27] Ἡ Ρωσία ἐπενέβη στρατιωτικῶς τήν 24ην Φεβρουαρίου 2022 εἰς τήν Ἀνατολικήν Οὐκρανίαν πρός προάσπισιν τῶν Ρώσων εἰς τήν περιοχήν ταύτην.[28]Ἐπέβαλλον, οἱ πρόδρομοι οὗτοι, τήν παγκοσμίαν δουλείαν διά τῆς ἐπί μακρόν σχεδιασμένης καί ἐσχάτως ἐπιβαλλομένης πανδημίας, διά τῶν παντοειδῶν περιορισμῶν, τήν οἰκονομικήν καταστροφήν τῆς χώρας καί τῶν ὑποχρεωτικῶν θανασίμων ἐμβολιασμῶν[29] («χάραγμα») πρός μείωσιν τοῦ πληθυσμοῦ διά τῆς παραποιήσεως τοῦ DNA μέ τήν εἰσαγωγήν τοῦ mRNA εἰς τά ἐμβόλια καί τῆς μασκοφορίας τῶν πολιτῶν.[30] Κατήργησαν ἅπαντας τούς κανόνας δικαίου καί συντάγματος καί συνεπῶς, ἀπεκήρυξαν τήν δημοκρατίαν. Οὐσιαστικῶς, εἷς ἀνελέητος πόλεμος κατά τῆς Ὀρθοδοξίας τῇ βοηθείᾳ τῶν ψευδο-ὀρθοδόξων ἡγετῶν της. Ἀπέρριψαν τήν συμφωνίαν τῆς Ἀμερικῆς καί τοῦ ΝΑΤΟ, ὥστε νά μή ἀποσπάσουν τάς πρῲην Σοσαλιστικάς Δημοκρατίας (κράτη) καί νά τά ἐντάξουν εἰς τό ΝΑΤΟ καί τήν ΕΕ καί οὕτως, ὑπεχρέωσαν τόν Putin νά ἐπεμβῇ εἰς τήν Οὐκρανίαν διά τήν διάσωσιν τῶν καταδυναστευομένων Ρώσων ὑπό τῶν Illuminati. Οὐσιαστικῶς, ὁ πόλεμος οὗτος εἶναι σχέδιον καί ἐκτέλεσις τῶν «προδρόμων» τούτων τοῦ ἀντιχρίστου καί οὐχί Ρωσική εἰσβολή, ὡς τήν παρουσιάζῃ ἡ προπαγάνδα των.

 Ἀναμφισβητήτως πλεόν, οἱ ἀθεόφοβοι οὗτοι συνωμόται εἶχον καί ἔχουν ὡς σκοπόν των νά ἐλέγχουν τόν πλοῦτον τῶν χωρῶν, τούς φυσικούς πόρους (ἐνέργειαν, κ.λπ), τό ἐργατικόν δυναμικόν (δι’ εἰσροῶν λαθρομεταναστῶν), τήν κυβέρνησιν, τήν δικαιοσύνην, τήν οἰκονομίαν, τήν παιδείαν, τήν θρησκείαν, τήν ἡγεσίαν καί αὐτόν τοῦτον τόν πληθυσμόν των. Τά μέσα των ἦσαν καί εἶναι ὁ πόλεμος, ἡ δωροδοκία, ἡ βία, ἡ τρομοκρατία, αἱ δολοφονίαι καί οὐχί αἱ ἀκαδημαϊκαί συζητήσεις καί ἡ δημοκρατία. Ἐπίσης, ἐπίστευον καί πιστεύουν ὅτι ἡ πολιτική ἐλευθερία εἶναι μία ἰδέα καί ὄχι μία πραγματικότης. Χρησιμοποιοῦν τήν ἰδέαν τῆς ἐλευθερίας, ὥστε νά ἐπιφέρουν τόν ταξικόν πόλεμον (classwars) καί ἀναζητοῦν τήν βοήθειαν τοῦ Κεφαλαίου, τό ὁποῖον ἐλέγχουν ἀπολύτως, διότι εὑρίσκεται εἰς τάς χεῖράς των.[31] Τά δικαιώματά των ἑδράζονται εἰς τήν μακροχρονίως ἀνεξέλεκτον οἰκονομικήν των δύναμιν. Ἡ λέξις «δικαιώματα» ἤ «ἀνθρώπινα δικαιώματα» (rights ἤ human rights) εἶναι δι’αὐτούς μία ἀφῃρημένη ἰδέα, ἡ ὁποία δέν ἀποδεικνύει τίποτε καί οὔτε ἀναγνωρίζουν ταῦτα, τό ὁποῖον άπέδειξαν τά δύο τελευταῖα  ἔτη μέ τήν ἐπινόησιν τοῦ κορωνοϊοῦ καί τήν ἐπιβολήν παντός περιορισμοῦ καί μέσου ὑποταγῆς εἰς τούς λαούς. Τό μόνον δικαίωμα, τό ὁποῖον ἀναγνωρίζουν εἶναι τό δικαίωμα τοῦ ἰσχυροῦ, μέ τό ὁποῖον διασκορπίζουν καί ὑποτάσσουν τούς πολίτας καί ἀγνοοῦν ὅλας τάς ὑπαρχούσας δυνάμεις τῆς τάξεως, τῶν κανονισμῶν καί τῶν διατάξεων τῆς δημοκρατίας, τῶν Συνταγμάτων τῶν κρατῶν καί τοῦ Διεθνοῦς Δικαίου, τῆς κοινωνίας, τῶν ἠθικῶν ἀξιῶν, τῆς Χριατιανικῆς πίστεως˙ μέ μοναδικόν σκοπόν των νά ἐπανιδρύσουν ἅπαντας τούς ὑφισταμένους θεσμούς καί νά καταστοῦν οἱ κυρίαρχοι πάντων αὐτῶν, οἱ ὁποῖοι, λόγῳ ἀγνοίας, ἐνεπιστεύθησαν ἐθελουσίως εἰς αὐτούς τά δικαιώματά των, τάς δυνάμεις των, τήν οἰκονομίαν των,[32] τήν παιδείαν των καί τήν ἐλευθερίαν των. Ἀποκτοῦν τό δικαίωμα νά κατάσχουν τάς περιουσίας τῶν ἀνθρώπων[33] καί νά οἰκειοποιοῦνται τόν δημόσιον πλοῦτον, νά δημιουργοῦν ἐσωτερικάς ἐξεγέρσεις, ἐμφυλίους σπαραγμούς καί πολέμους,[34] ἄνευ δισταγμοῦ ἤ ἐντροπῆς καί ποιοῦντες ταῦτα ἐξασφαλίζουν τήν ὑποταγήν τῶν λαῶν καί τήν ἀπώλειαν τῆς κυριαρχίας τῶν κρατῶν.[35] Τό τελευταῖον ἐπινόημά των εἶναι ὁ πόλεμος τῆς Οὐκρανίας καί συσκέπτονται διά τό ἑπόμενον βῆμά των, ὥστε νά εἶναι τά πάντα ἕτοιμα διά τόν ἐρχομόν τοῦ «μεσσίου» των.

Τέλος, δικαίως ἀπολαμβάνομεν ἅπαντες τά ἀποτελέσματα τῶν τεραστίων ἡμῶν ἁμαρτιῶν καί δή ἐγώ, ὁ πάντων ἐσχατώτατος. Θεία Δίκη, λοιπόν, καί ἰδοῦ τά ὀψώνια τῶν ἁμαρτιῶν μας. Πνευματικός καί βίαιος θάνατος. Προητοίμασαν οἱ «πρόδρομοι» οὗτοι τό ἔδαφος ἐπί τόσα ἔτη. Τά πάντα εἶναι ἕτοιμα διά τήν μεγάλην ἀποδοχήν καί παραδοχήν τοῦ Πλάνου. Οἱ πολιτικοί τῆς Ἑλλάδος ἅπαντες ἄθεοι, ἄλλοι ἐκτός Ἐκκλησίας δι’ ἐπιτιμίων, ἀνθέλληνες καί κατευθυνόμενοι οἱ τάλανες ἀπό τάς σκοτεινάς δυνάμεις, τούς ἐγκληματίας[36] Illuminati. Μετάνοια καί ἄμεσος ἐπιστροφή εἰς τήν Παράδοσιν τῶν Πατέρων[37] καί Ἁγίων τῆς Ὀρθοδοξίας μας. Οἱ παγκοσμιοποιηταί (globalists) ἐπέβαλλον τήν πλάνην τῶν αἱρετικῶν διά τῆς μυήσεως τούτων εἰς τήν «φιλάνθρωπον» σατανολατρικήν Μασονίαν. Ὁ αἱρετικός καί ὁ μασόνος εἶναι τά πλέον πειθήνια ὄργανα τῶν «προδρόμων» τοῦ Ἀντιχρίστου καί δυστυχῶς, παρασύρουν καί τόν λαόν μας, ὁ ὁποῖος εἶναι παραπληροφορημένος καί διάγει τόν βίον του ἐν ἀγνοίᾳ μέ τήν ἄθεον, σκοταδιστικήν καί ἀνθελληνικήν παιδείαν μας καί τήν προπαγάνδα τῶν μέσων μαζικῆς ἐκτυφλώσεως (ΜΜΕ) ἀπό τήν «χρυσῆν» περίοδον τοῦ σοσιαλιστοῦ καί μεγάλου «μεταρρυθμιστοῦ» Ἀνδρέα Παπανδρέου, κατόπιν, διά τοῦ Ἑβραίου Σημίτη, τοῦ προδότου Τσίπρα καί σήμερον, διά τοῦ δικτατωρίσκου Μητσοτάκη. Ἅπαντες Νεο-ἐποχῖται δουλοπρεπεῖς ψευδο-ἡγέται[38] ἀκόλουθοι τῶν Illuminati. Ἡ μόνη ἐλπίς εἶναι ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός. ἡ Παναγία Μητέρα Του καί οἱ Ἅγιοι τῆς Παραδοσιακῆς Ὀρθοδοξίας μας. Εὐχόμεθα, ὁ πανάγαθος Θεός νά ἐλεήσῃ  τούς καταδιωκομένους Ὀρθοδόξους λαούς καί δή σήμερον, νά προστατεύσῃ τούς ἀδελφούς μας Ρώσους ἀπό τήν κρίσιν, εἰς τήν ὁποίαν τούς ὡδήγησαν οἱ αἱρετικοί Δυτικοί (Η.Π.Α., ΕΕ, καί ΝΑΤΟ), οἱ ὁποῖοι εὑρίσκονται ἐν δουλείᾳ καί ἐκτελοῦν ἅπαντα τά ἔκτροπα ταῦτα ἐπί ἑβδομήκοντα καί πλέον ἔτη. Προσευχόμεθα διά τούς ἀδελφούς ἡμῶν Ρώσους καί Οὐκρανούς[39]καί ἐλπίζομεν εἰς τό θεῖον ἔλεος τοῦ Κυρίου καί Θεοῦ ἡμῶν.

[1] Ὅρα, Freemasonry,  http://www.britannica.com/topic/Freemasonry . Ἐπίσης, History of Freemasonry,en.wikipedia.org/wiki/History_of_Freemasonry .

[2] Ὅρα, In 1798, Thomas Malthus proposed his theory in An Essay on the Principle of Population.

[3] Ὅρα, «Τά Πρωτόκολλα τῶν Σοφῶν τῆς Σιών», minotavros2012.wordpress.com/2012/01/14/%CF%84%CE%AC-%CF%80%CF%81%CF%89%CF%84%CF%8C%CE%BA%CE%BF%CE%BB%CE%BB%CE%B1-%CF%84%E1%BF%B6%CE%BD-%CF%83%CE%BF%CF%86%E1%BF%B6%CE%BD-%CF%84%E1%BF%86%CF%82-%CF%83%CE%B9%CF%8E%CE%BD-%CE%B4%CE%B5%E1%BF%96/

[4] Ἑωσφόρου, Lucifer, Φωτιστοῦ, Illuminator, ἐξ οὗ καί τό ὄνομα τῶν ἀκολούθων τοῦτον, ὡς Illuminati.

[5] Σήμερον, ὅπου γράφω αὐτά τάς σελίδας, εἶναι ἡ ἡμέρα (Κυριακή τῆς Τυρινῆς, 2022) τῆς ἀναμνήσεως τῆς ἀπό τοῦ Παραδείσου ἐξορίας τῶν πτωτοπλάστων. Εὔχομαι ὁ πολυεύσπλαγχνος Θεός μας νά μᾶς ἐλεήσῃ καί νά μᾶς ἀξιώσῃ τῆς τρυφῆς τοῦ Παραδείσου.

[6] «Τό δέ Πνεῦμα ῥητῶς λέγει ὅτι ἐν ὑστέροις καιροῖς ἀποστατήσονταί τινες τῆς πίστεως, προσέχοντες πνεύματι πλάνοις καί διδασκαλίαις δαιμονίων.» (Α΄. Τιμ. δ΄ 1)

[7] «Καλωσήρθατε στο Β’ Ψυχρό Πόλεμο!»,orthodoxostypos.gr/%ce%ba%ce%b1%ce%bb%cf%89%cf%83%ce%ae%cf%81%ce%b8%ce%b1%cf%84%ce%b5-%cf%83%cf%84%ce%bf-%ce%b2-%cf%88%cf%85%cf%87%cf%81%cf%8c-%cf%80%cf%8c%ce%bb%ce%b5%ce%bc%ce%bf/

[8] Ὅρα, Γεωργίου Ρωμανοῦ, “Το «ουκρανικό» μικρό μέρος των σχεδίων ΗΠΑ–ΝΑΤΟ κατά της Ρωσίας” orthodoxostypos.gr/%cf%84%ce%bf-%ce%bf%cf%85%ce%ba%cf%81%ce%b1%ce%bd%ce%b9%ce%ba%cf%8c-%ce%bc%ce%b9%ce%ba%cf%81%cf%8c-%ce%bc%ce%ad%cf%81%ce%bf%cf%82-%cf%84%cf%89%ce%bd-%cf%83%cf%87%ce%b5%ce%b4%ce%af%cf%89/

[9] Ὅρα, William Guy Carr, Pawns in the Game, Chapter Three, p. 9. www.lovethetruth.com/books/pawns/03.htm

[10] Ἡ λέξις Illuminati προέρχεται ἀπό τήν λέξιν Lucifer (= Ἑωσφόρος), ὁ θεός ἁπάντων τούτων τῶν σκοταδιστῶν (obscurantists = dark powers).

[11] Ὅρα, Vladimir Moss, “Were Illuminati Jews Behind French Revolution?”, henrymakow.com/2014/07/Were-Illuminati-Jews-Behind-the-French-Revolution.html . Ἀκόμη,  www.jacobinmag.com/2015/07/french-revolution-bastille-day-guide-jacobins-terror-bonaparte/. Ἐπίσης,  www.reference.com/history/were-jacobins-989232ac2222e18d

[12] Πάνω ἀπό 16.000 μισθοφόροι ἔπῆγαν εἰς τήν Οὐκρανίαν νά πολεμ;ήσουν κατά τῶν Ρώσων. Fox News, 4/3/2022. Ἐπίσης, “Zelensky says 16,000 foreigners have volunteered to fight for Ukraine against Russian invasion”, http://www.washingtonpost.com/world/2022/03/03/zelensky-ukraine-16000-foreign-volunteers-russia/

[13] Ὁ Τσάρος Νικόλαος Β΄ εἶχε ζητήσει πολιτικόν ἄσυλον ἀπό τό Πρόεδρον τῆς Ἀμερικῆς, Woodrow Wilson, ἀλλ’ οὗτος ἠρνήθη. “This was the beginning of the wholesale slaughter of over 8.000.000 Russian Orthodox Christians from 1918 through 1943.” Ὅρα, http://www.realjewnews.com/?p=62

[14] Ἡ Ρωσική Ἐκκλησία ἔχει ἀνακηρύξει τήν οἰκογένειαν ταύτην τῶν Ρομάνοφ ἁγίους.  Ὅρα,  http://www.pravoslavie.ru/english/tsarcanonization.htm . Ἐπίσης, www.christianitytoday.com/ct/2000/augustweb-only/34.0a.html

[15] Ὅρα, Mark Weber, “The Jewish Role in the Bolshevik Revolution and Russia’s Early Soviet Regime”, Institute for Historical Review. www.ihr.org/jhr/v14/v14n1p-4_weber.html

[16] Ὅρα, «Αμερικανός Συνταγματάρχης Λέει Την Αλήθεια Για Την Ρωσική Έφοδο Στην Ουκρανία». orthodoxostypos.gr/%ce%b1%ce%bc%ce%b5%cf%81%ce%b9%ce%ba%ce%b1%ce%bd%cf%8c%cf%82-%cf%83%cf%85%ce%bd%cf%84%ce%b1%ce%b3%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%ac%cf%81%cf%87%ce%b7%cf%82-%ce%bb%ce%ad%ce%b5%ce%b9-%cf%84%ce%b7%ce%bd-%ce%b1/

[17] Τό περιοδικόν, TIME, εἶχε ἕν ἄρθρον μέ τό προσκυνηματικόν ταξίδιον τοῦ Πούτιν εἰς τό Ἅγιον Ὄρος (28 Μαῒου 2016), ὅπου ὁ Ρῶσος Πρόεδρος προβάλλει τόν ἑαυτόν του, ὡς τόν Προστάτην τῆς Ὀρθοδόξου Χριστιανικῆς Πίστεως. Ὅρα, Simon Shuster, “Putin Pilgrimage” with visits to one of Greece’s holiest places, the Russian President casts himself as protector of the faith, TIME, Vol. 188, No. 10, November 1, 2016, pp. 62-69. Ὅρα ἀκόμη,www.bing.com/images/search?q=president+putin+visited+the+holy+mountain&qpvt=president+putin+visited+the+Holy+Mountain&qpvt=president+putin+visited+the+Holy+Mountain&qpvt=president+putin+visited+the+Holy+Mountain&FORM=IGRE .Ἐπίσης,www.pravoslavie.ru/english/93792.htm . Δυστυχῶς δι’ ἡμᾶς, ἡ Ἑλλάς ἀπώλεσε τούς πολιτικούς προστάτας τῆς Ὀρθοδοξίας της. Ἅπαντες ἀπεστάτησαν, ὑποκύπτοντες εἰς τάς ἐπιταγάς τῶν Illuminati καί δέν αἰσχύνονται. Ὁ Joe Biden εἶπεν ἀναισχύντως διά τόν Πρόεδρον Putin: “Go get him” καί ὁ Senator Lindsey Graham ὁ ἀθεόφοβος (from the Washington swamp) λέγει: “Take this guy out”. Fox News, 4/3/2022 καί“Sen. Lindsey Graham’s apparent call for Putin to be assassinated draws backlash”. http://www.npr.org/2022/03/04/1084548984/lindsey-graham-putin

[18] Ὅρα, Aaron Dykes, “Washington Warned: Illuminati Infiltrating American Revolution”, April 15, 2013.

truthstreammedia.com/2013/04/15/washington-warned-illuminati-infiltrating-revolution-2/

[19] Ὅρα, O’Donnell, Edward T. (2015), Henry George and the Crisis of Inequality: Progress and Poverty in the Gilded Age, New York: Columbia History of Urban Life.  Ἐπίσης, Wessel, David (2009), In Fed we Trust: Ben Bernanke’s War on the Great Panic, How the Federal Reserve Became the Fourth Branch of Government, New York: Crown Business.

[20] Ὅρα, “The Conspiracy To Rule The World – An Interactive History | Part One”, http://www.wakeupkiwi.com/The-Conspiracy-to-Rule-the-World-1.shtml . Ἐπίσης, HOUSE OF ROTHSCHILD: Their Timeline of World Domination, stateofthenation.co/?p=17952 . Ἀκόμη, “President Abraham Lincoln discovers the Tsar of Russia, Alexander II (1855 – 1881), was having problems with the Rothschilds as well as hewas refusing their continual attempts to set up a central bank in Russia.” Ὅρα, “The Sinister House of Rothschild From the Beginning 1743-1946”, truth11.com/2020/06/26/the-sinister-house-of-rothschild-from-the-beginning-1743-1946/

[21] Ὁ Wilson ἐδήλωσε δύο ἔτη κατόπιν τῆς συστάσεως ταύτης ὅτι αὐτό ἦτο τό μεγαλύτερόν του λάθος διότι κατέστρεψε (παρέδωσεν εἰς τάς χεῖρας ὀλίγων ἀνθρώπων) μέ τήν πρᾶξίν του ταύτην τήν χώραν. “I am a most unhappy man. I have unwittingly ruined my country. A great industrial nation is controlled by its system of credit. Our system of credit is concentrated. The growth of the nation, therefore, and all our activities are in the hands of a few men. We have come to be one of the worst ruled, one of the most completely controlled and dominated Governments in the civilized world no longer a Government by free opinion, no longer a Government by conviction and the vote of the majority, but a Government by the opinion and duress of a small group of dominant men.” (Woodrow Wilson). www.themoneymasters.com/the-money-masters/famous-quotations-on-banking/ .

[22] Ὅρα, «H Συμφωνία Των Πρεσπών Και Ο Ρόλος Των ΗΠΑ», orthodoxostypos.gr/h-%cf%83%cf%85%ce%bc%cf%86%cf%89%ce%bd%ce%af%ce%b1-%cf%84%cf%89%ce%bd-%cf%80%cf%81%ce%b5%cf%83%cf%80%cf%8e%ce%bd-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%ce%bf-%cf%81%cf%8c%ce%bb%ce%bf%cf%82-%cf%84%cf%89%ce%bd-%ce%b7/

[23] Ὅρα, Λεωνίδα Βατικιώτη, «Ποιος ακύρωσε τις συμφωνίες ειρήνης του Μινσκ στην Ουκρανία;» orthodoxostypos.gr/%cf%80%ce%bf%ce%b9%ce%bf%cf%82-%ce%b1%ce%ba%cf%8d%cf%81%cf%89%cf%83%ce%b5-%cf%84%ce%b9%cf%82-%cf%83%cf%85%ce%bc%cf%86%cf%89%ce%bd%ce%af%ce%b5%cf%82-%ce%b5%ce%b9%cf%81%ce%ae%ce%bd%ce%b7%cf%82-%cf%84/

[24] Ὅρα, “Greece sending military, civilian aid to Ukraine”.  Greece is sending ammunition, “Kalashnikov-type assault rifles” and missile launchers to Ukraine. “Responding to a request by Ukraine and in consultation with its NATO allies and its EU partners, and showing its solidarity with the suffering Greek people, Greece will send, within the day, defense equipment,” a government statement said on Sunday. (Sic).  Planes carrying humanitarian aid also left Athens carrying items such as blankets and food. Meanwhile, the State Department said Secretary of State Antony Blinken thanked Greece during a call with Foreign Minister Nikos Dendias for its “steadfast support” over Ukraine, while expressing his condolences over the ethnic Greeks killed during Russian air strikes in Mariupol. http://www.ekathimerini.com/news/1178544/greece-sending-military-civilian-aid-to-ukraine/?fbclid=IwAR3hGnkPkVtMmvCrlqW9TaSJ63Lq31oh2HTKiNx2-htD2Y-M6M5f9VXHyoM&eType=EmailBlastContent&eId=70c7810f-0ec4-4a10-aa48-1646fa971fac

[25] Ὅρα, «Αναγνώριση ανεξαρτησίας Ντονέτσκ – Λουγκάνσκ». orthodoxostypos.gr/%ce%b1%ce%bd%ce%b1%ce%b3%ce%bd%cf%8e%cf%81%ce%b9%cf%83%ce%b7-%ce%b1%ce%bd%ce%b5%ce%be%ce%b1%cf%81%cf%84%ce%b7%cf%83%ce%af%ce%b1%cf%82-%ce%bd%cf%84%ce%bf%ce%bd%ce%ad%cf%84%cf%83%ce%ba-%ce%bb/

[26]  Ὅρα, ΑΝΤΙ ΓΙΑ «ΠΑΠΑΡΟΥΝΕΣ» ΣΦΑΙΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΡΩΣΙΑ (Δ. Νατσιός). christianvivliografia.wordpress.com/2022/03/04/%ce%b1%ce%bd%cf%84i-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%80%ce%b1%cf%80%ce%b1%cf%81%ce%bf%cf%85%ce%bd%ce%b5%cf%82-%cf%83%cf%86%ce%b1%ce%b9%cf%81%ce%b5%cf%82-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%b7%ce%bd-%cf%81/#comments

[27] Ὅρα, “Erdogan says Turkey cannot abandon ties with Russia or Ukraine”. “Turkish President Erdogan on Monday repeated that Turkey could not abandon its ties with Russia or Ukraine, amid Moscow’s invasion of Ukraine, adding that Ankara would implement the 1936 Montreux Convention. On Sunday Turkey called Russia’s invasion a “war”, allowing it to invoke the pact to limit the passage of Russian vessels through the Straits. Turkish Foreign Minister Mevlut Cavusoglu reiterated on Sunday that Turkey cannot block all Russian warships accessing the Black Sea due to a clause exempting those returning to their registered base. Meanwhile, Erdogan criticized what he called the “indecisive” stance by the US and Western powers to Ukraine’s invasion, saying the approach was a sign of a failing international order.

[28] Ὅρα, “The Russian Attack On Ukraine Is Underway. And This Is A First Recap Of What Has Happened Thus Far”. theaviationist.com/2022/02/24/russian-attack-on-ukraine/ . Ἐπίσης, “Russia invades Ukraine in largest European attack since WWII”. http://www.foxnews.com/world/russian-invades-ukraine-largest-europe-attack-wwii

[29] Ὅρα, “Australia-You’re Being Played”, carter-heavy-industries.com/2021/12/06/australia-corruption-covid-bgi-vaccines/

[30] Ὅρα, R.Fuellmich: «Έτσι θα φέρουν την παγκόσμια κυβέρνηση – Μείωση πληθυσμού με mRNA ενέσεις & καταστροφή οικονομίας». orthodoxostypos.gr/r-fuellmich-%ce%ad%cf%84%cf%83%ce%b9-%ce%b8%ce%b1-%cf%86%ce%ad%cf%81%ce%bf%cf%85%ce%bd-%cf%84%ce%b7%ce%bd-%cf%80%ce%b1%ce%b3%ce%ba%cf%8c%cf%83%ce%bc%ce%b9%ce%b1-%ce%ba%cf%85%ce%b2%ce%ad%cf%81/

[31] Ὀκτώ οἰκογένειαι ἐξ αὐτῶν τῶν «φιλανθρώπων» ἐλέγχουν ὅλον τό κεφάλαιον (money, moneda, mammon, μαμωνᾶ) τοῦ πλανήτου. Ὅρα, humansarefree.com/2015/06/the-federal-reserve-cartel-rothschild.html.

Ἐπίσης, humansarefree.com/2014/10/exposing-shadow-forces-behind-nwo.html

[32] Παραδείγματος χάριν, ἐπέβαλον τόν οἰκονομικόν ἀποκλεισμόν τῆς Ρωσίας, τόν πληθωρισμόν μέ τά δεκάκις τρισεκατομμύρια τοῦ χρήματος εἰς κυκλοφορίαν,  τόν ἔλεγχον τῆς τιμῆς τοῦ πετρελαίου, τάς οἰκονομικάς κρίσεις, καί τά μηδενικά ἐπιτόκια διά 14 ἔτη, ὥστε νά καταρεύσουν αἱ οἰκονομίαι τῶν μή ὑποτεταγμένων εἰς τούτους κρατῶν.

[33] Τά δύο αὐτά ἀκραῖα συστήματα (καπιταλισμός καί κομμουνισμός) εἶναι δημιουργήματά των, δι’ αὐτό εἶναι ἀμφότερα ταῦτα κατά τῆς ἰδιωτικῆς καί ἰδιοκτήτου περιουσίας μέ τόν φόρον ἀκινήτου περιουσίας (ΕΝΦΙΑ, property taxes), ὁ ὁποῖος καθίσταται ἰδικόν των εἰσόδημα. Οἱ ἰδιοκτῆται παραμένουν ἐνοικιασταί καί συντηρηταί τῆς ἰδιοκτήτου οἰκίας των, ἡ ὁποία ἀνήκει εἰς τούς Τραπεζίτας Illuminati.

[34] Ἐσχάτως, ἐπαναφέρουν τό θέμα τοῦ ὑπερπληθυσμοῦ (Malthusian Theory) καί ὅτι πρέπει νά μειωθῇ ὁ πληθυσμός τοῦ πλανήτου εἰς τό ἕν δισεκατομμύριον ἀπό ἑπτά δισεκατομμύρια, ὅπου εἶναι σήμερον. Ἐπετεύχθη δέ  καί ὁ στόχος των οὗτος διά τοῦ Κινεζικοῦ κορωνοϊοῦ, τόν ὁποῖον πρετοίμαζον ἀπό τό 1980. Μεγαλεπήβολα σατανικά σχέδια!… Ὅρα, thetruthwins.com/archives/30-population-control-quotes-that-show-that-the-elite-truly-believe-that-humans-are-a-plague-upon-the-earth .  Πρός τό παρόν, κάτι νέον ἑτοιμάζουν, διότι ἡ παγκόσμιος κατάστασις εἶναι πολύ ἀσταθής καί ρευστή κατόπιν τῶν μακροχρονίων ἀπανθρώπων ἔργων των, τῆς ἐπαράτου παγκοσμιοποιήσεως καί τῆς τρεχούσης παγκοσμίου δουλείας των..

[35] Ὅρα, “The Shadow Forces behind the NWO Agenda”. wearechange.org/these-13-families-rule-the-world-the-shadow-forces-behind-the-nwo/

[36] Τά μέν ἐγκλήματά των πάμπολλα, ὡς ἀνηνέχθη ἀνωτέρω˙ ἀπό τήν Ἀγγλικήν Ἐπανάστασιν τοῦ 1640 καί τούς συνεχεῖς πολέμους ἀπό τό 1964 (Βιετνάμ) ἕως σήμερον (Οὐκρανία). Τό δέ πρόσφατον τριετές ἔγκλημά των κατά τῆς ἀνθρωπότητος εἶναι τό τοιοῦτον μέ τόν Κινέξικον κορωνοϊόν (COVID-19).

[37] Ἡ ἀπάτη τῆς «Μεταπατερικῆς Θεολογίας» ὑπερέβη πᾶσαν αἵρεσιν ἐπί τῶν ἡμερῶν μας. Ὅρα, Ἰωάννου Ν. Μαρκᾶ, «Διακηρυττόμεναι Αἱρέσεις τοῦ Μητροπολίτου Βόλου Ἰγνατίου Ν.Ε. καί τῆς Οἰκουμενιστικῆς Ἀκαδημίας του», Ἅγιος Ἀγαθάγγελος Ἐσφιγμενίτης, Ἔτος ΝΒ΄, Τεῦχος 307, Σεπτέμβριος-Ὀκτώβριος 2021, σσ. 24-37.  Ἐπίσης, “Η υπεροψία και η θεολογική εκτροπή των επίδοξων «Μεταπατερικών» Θεολόγων” Δημήτριος Ι. Τσελεγγίδης (Καθηγητής δογματικῆς Α.Π.Θ.).metemorfothis.blogspot.com/2022/02/blog-post_9.html

[38] «Πονηροί δέ ἄνθρωποι καί γόητες πεοκόψουσιν ἐπί τό χεῖρον, πλανῶντες καί πλανώμενοι.» (Β΄. Τιμ. γ΄. 13).

[39] Ὅρα, «Αδελφοκτονία». Δήλωση του [κανονικού] Μητροπολίτη Κιέβου Ονουφρίου για τη ρωσική εισβολή: «Ο ουκρανικός και ο ρωσικός λαός βγήκαν από τη κολυμβήθρα του Δνείπερου και ο πόλεμος μεταξύ αυτών των λαών είναι επανάληψη της αμαρτίας του Κάιν, που σκότωσε τον αδελφό του από φθόνο. Ένας τέτοιος πόλεμος δεν έχει καμία δικαιολογία, ούτε από τον Θεό ούτε από τους ανθρώπους .” aktines

Σχολιάστε

KΥΡΙΕ, ΦΕΡΕ ΤΗΝ ΕΙΡΗΝΗ ΣΟΥ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ! (Χαρ. Μπούσιας)

Κύριε, φέρε τὴν εἰρήνη στὸν κόσμο!

Δρ Χαραλάμπης Μ. Μπούσιας,
Μέγας Ὑμνογράφος τῆς τῶν Ἀλεξανδρέων Ἐκκλησίας

.               Κύριε, ὅταν ἦλθε τὸ πλήρωμα τῶν αἰώνων καὶ βρέθηκε τὸ σκεῦος τῆς ἐκλογῆς Σου, ἡ ἀειπάρθενος κόρη, ἡ Παναγία μας, σαρκώθηκες καὶ ἔγινες, ὁ τέλειος Θεός, τέλειος ἄνθρωπος. Ἦλθες στὴν γῆ, γιὰ νὰ μᾶς ἀνυψώσεις ὅλους στὸν οὐρανό. Ἔγινες ἄνθρωπος, γιὰ νὰ μᾶς κάνεις θεούς. Τί μεγάλη τιμὴ γιὰ ὅλους μας, γιὰ ὅλο τὸ ἀνθρώπινο γένος, αὐτὸ ποὺ ἐξέπεσε ἀπὸ τὸν Παράδεισο γιὰ τὴν ἐφήμερη ἁμαρτία!
.               Κύριε, τὸν ἐρχομό Σου στὴν γῆ Ἄγγελοι συνόδευσαν δοξολογοῦντες καὶ ψάλλοντες: «Καὶ ἐπὶ γῆς εἰρήνη». Στὸν ταραγμένο κόσμο ἦλθες Ἐσύ, Κύριε, ὁ εἰρήναρχος Θεός, γιὰ νὰ μᾶς φέρεις τὴν εἰρήνη. Ἦλθες γιὰ νὰ μᾶς σταματήσεις τοὺς πολέμους καὶ νὰ ἐξαπλώσεις τὴν εἰρήνη σὲ ὅλη τὴν γῆ. Ἦλθες, γιὰ νὰ γαληνέψεις τὶς ἀγριεμένες ψυχές μας, νὰ τὶς μαλακώσεις, νὰ εἰρηνεύσεις τὶς οἰκογένειες μας, τὶς ἀνθρώπινες κοινωνίες μας. Σκοπὸς καὶ πόθος Σου ἦταν καὶ εἶναι μέσα στὸ πέρασμα τῶν αἰώνων ἡ ἐξάπλωση τῆς εἰρήνης Σου παντοῦ, ἀφοῦ, δυστυχῶς, ἡ γῆ μας μαστίζεται, τὸ γνωρίζεις καλὰ καὶ κλαῖς, ἀπὸ πολέμους, ἀτέλειωτες συρράξεις μὲ ἑκατόμβες νεκρῶν καὶ πολὺ περισσότερους περίλυπους συγγενεῖς, ἀδελφούς, φίλους, ὀρφανὰ καὶ χῆρες.
.               Κύριε, ἡ εἰρήνη ἀποτελεῖ τὸ κύριο γνώρισμα τῆς θεότητός Σου, γι’ αὐτὸ καὶ Σὲ ὀνομάζουμε «Θεόν τῆς εἰρήνης» (Β΄ Κορ. ιγ΄ 11). Σκοπὸς τῆς ἐνανθρωπήσεώς Σου ἦταννὰ ἐπιφέρεις τὴν εἰρήνη μεταξὺ τοῦ Θεοῦ Πατρός Σου καὶ ὅλων μας, ὅλων τῶν ἀνθρώπων, εἰρήνη ἡ ὁποία εἶχε διαταραχθεῖ ἀπὸ τὸ προπατορικὸ ἀμάρτημα καὶ ἀπὸ τὶς μετέπειτα ἁμαρτίες μας. Ἤθελες νὰ σταματήσουν οἱ πόλεμοι καὶ νὰ ἐπικρατήσει εἰρήνη ἐδῶ στὸν κόσμο, γι’ αὐτὸ καὶ  μόλις ἐμφανίσθηκες ἀναστημένος στοὺς μαθητές Σου, ὁ πρῶτος λόγος Σου ἦταν· «Εἰρήνη ὑμῖν» (Ἰωάν. κ΄19).
.               Κύριε, ἡ εἰρήνη Σου, ἡ «πάντα νοῦν ὑπερέχουσα»  χαρακτηρίζεται καὶ εἶναι καρπὸς τοῦ Ἁγίου Σου Πνεύματος: «Ὁ καρπὸς τοῦ Πνεύματος ἐστὶν ἀγάπη, χαρά, εἰρήνη..» (Γαλ. ε΄22). Ἔτσι, αὐτοὶ ποὺ δὲν γαληνεύουν τὶς ψυχὲς καὶ προκαλοῦν σχίσματα καὶ προστριβὲς δὲν εἶναι εἰρηνοποιοί, δὲν εἶναι δικά Σου παιδιά. Σὲ αὐτῶν τὶς καρδιὲς δὲν ἔχεις θέση, ἔτσι, αὐτοὶ εἶναι ζηλόφθονοι, ἐριστικοί, ἀκατάστατοι καὶ ἂς νομίζουν ὅτι εἶναι μορφωμένοι καὶ μεγάλοι, ἀφοῦ ἀρέσκονται ὄχι στὴν ὡραιότητα τῆς συμπεριφορᾶς, ἀλλὰ στὴν φαυλότητα, γιὰ νὰ θυμηθοῦμε τὸν Ἅγιο Ἰακωβο τὸν Ἀδελφόθεο ποὺ λέει: «Ὅπου ζῆλος καὶ ἐριθεία, ἐκεῖ ἀκαταστασία καὶ πᾶν φαῦλον πρᾶγμα. Ἡ δὲ ἄνωθεν σοφία πρῶτον μὲν ἀγνή ἐστιν, ἔπειτα δὲ εἰρηνική…» (Ἰακ. γ΄ 16).
.               Κύριε, ἐὰν μετρηθοῦμε ὅλοι μας μὲ τὸ μέτρο τοῦ Εὐαγγελίου Σου, ἐλάχιστοι θὰ βρεθοῦμε νὰ Σὲ ἀγαποῦμε πραγματικά. Δυστυχῶς τηροῦμε τοὺς τύπους, πολλὲς φορὲς ἀσυνείδητα, μὲ ἐκκλησιασμὸ καὶ μὲ ἐλεημοσύνες ἀπὸ τὸ περίσσευμά μας, ἀλλὰ ἡ διαίρεση, τὸ σχίσμα, ἡ φατρία ὀργιάζει στὴν καθημερινότητά μας. Ἡ εἰρήνη Σου δὲν μᾶς ἀγγίζει.
.               Κύριε, οἱ Ἅγιοι Ἄγγελοι κατὰ τὴν γέννησή Σου πρῶτα τόνισαν τὴν δοξολογία τοῦ Θεοῦ Πατρός Σου καὶ ὕστερα τὴν εἰρήνη στὸν κόσμο. «Δόξα ἐν ὑψίστοις Θεῷ καὶ ἐπὶ γῆς εἰρήνη, ἐν ἀνθρώποις εὐδοκία» (Λουκ. β΄ 14). Ἐκεῖνοι ποὺ δὲν Σὲ δοξάζουν μὲ πίστη καὶ προσευχή, ἔχουν διαρκεῖς πτώσεις στὴν ζωή τους καὶ ὡς ἐκ τούτου δὲν μποροῦν νὰ ἔχουν εἰρήνη στὴν ψυχή. Ταραγμένη ψυχὴ πῶς μπορεῖ νὰ ἔχει χαρὰ καὶ νὰ προάγει τὴν εἰρήνη στὸν κόσμο; Ὁ λόγος τοῦ Ἀποστόλου Σου Παύλου «Αὐτὸς γάρ ἐστιν ἡ εἰρήνη ἡμῶν» (Ἐφ. β´ 14) μᾶς βεβαιώνει ὅτι ὅλο τὸ Εὐαγγέλιο Σου στὴν οὐσία εἶναι ἡ μόνη στὸν κόσμο ὑπάρχουσα Ἐπιστήμη περὶ τῆς Εἰρήνης καὶ ἡ ἀπόλυτη ἐφαρμογή του εἶναι ἡ ἀπόλυτη εἰρήνη.
.               Κύριε, τὰ ἀνδρόγυνα εἰρηνεύουν, ὅταν ἐφαρμόζουν τὸν νόμο τοῦ Εὐαγγελίου Σου, τοῦ Εὐαγγελίου τῆς ἀγάπης. Στὴν οἰκογένεια, ὅπου δοξάζεται τὸ ὄνομά Σου, κυριαρχεῖ ἡ τιμιότητα καὶ ἡ εἰρήνη εἶναι διάχυτη παντοῦ. Ὅπως ἡ ζέστη εἶναι συνέπεια τῆς φωτιᾶς, ἔτσι, καὶ ἡ εἰρήνη εἶναι συνέπεια τῆς ἐνθρονίσεώς Σου στὶς καρδιές μας, Σοῦ τοῦ Εἰρηνάρχου Θεοῦ μας, τῆς προτυπώσεως τῆς ἀρετῆς. Τὸ ἴδιο συμβαίνει καὶ μὲ τὶς κοινωνίες τῶν προσώπων. Ὅπου καλλιεργεῖται ἡ ἀρετή, ἐκεῖ οἱ λαοὶ εἰρηνεύουν. Ὅπου αὐτὴ ταλαντεύεται, ἡ εἰρήνη ἀπομακρύνεται καὶ οἱ ἔριδες καὶ οἱ συγκρούσεις καὶ οἱ πόλεμοι δίνουν τὸ καταστροφικό τους παρόν.
.               Κύριε, προσωπικὰ δὲν εἰρηνεύουμε, δὲν ἀφήνουμε τόπο στὴν καρδιά μας γιὰ Ἐσένα, οὔτε σὲ μιὰν ἄκρη της. Τὸ βλέπεις, Κύριε, ὅτι κλαίοντας Σοῦ τὸ λέω, στὴν γῆ μας βασιλεύει ὁ  τρόμος καί ὁ φόβος, ἡ ἀβεβαιότητα, ἡ ἀκαταστασία.
.               Γιατί, ὅμως; Γιατί ἐμεῖς, Κύριε, θελήσαμε νὰ δημιουργήσουμε ἕνα κόσμο χωρὶς Ἐσένα, χωρὶς τὴν εἰρήνη Σου, αὐτὴ πού Ἐσὺ μᾶς χαρίζεις, εἰρήνη στὶς ψυχές μας, εἰρήνη μεταξύ τῶν λαῶν, εἰρήνη στὶς ἀνθρώπινες κοινωνίες. Ἑπιθυμία τόσο μεγάλη, ἀλλὰ καὶ τόσο ἀνικανοποίητη.
.               Σήμερα, Κύριε, μόνο εἰρήνη δὲν θὰ βρεῖς στὴν γῆ μας. Οἱ σειρῆνες τοῦ πολέμου ἠχοῦν ἐφιαλτικὰ γύρω μας. Μαίνονται ἐμφύλιοι πόλεμοι καὶ πόλεμοι μεταξὺ ἐθνῶν μὲ ἑκατοντάδες χιλιάδες ἀνθρώπους νὰ παίρνουν τὸν πικρὸ δρόμο τῆς προσφυγιᾶς, χωρὶς νὰ γνωρίζουν τί θὰ τοὺς τύχει στὸν δρόμο ἢ ποῦ τελικὰ θὰ καταλήξουν; Θρηνοῦμε γιὰ τὰ θύματα, τοὺς πρόσφυγες, τοὺς ἄστεγους, τοὺς λησμονημένους. Κλίνουμε, ὅμως,  τὰ γόνατα καὶ Σὲ παρακαλοῦμε μὲ δάκρυα, Εἰρήναρχε Κύριε: Ἀφόπλισε τὶς καρδιές μας ἀπὸ τὴν κακία, γιατὶ μὲ αὐτὴ δὲν ἐπιτυγχάνεται εἰρήνη, ὅσο καὶ ἂν ἀφοπλιστοῦν ὅλα τὰ ἔθνη. Ἐὰν ἀγάπη δὲν ἔχουμε στὶς καρδιές μας καὶ χωρὶς ὅπλα θὰ ἐπιτεθοῦμε στοὺς γύρω μας, μὲ νύχια καὶ μὲ δόντια. Ἔλα, Κύριε, νὰ μᾶς εἰρηνεύσεις, φέρε τὴν εἰρήνη Σου στὴν γῆ μας! Ἄλλαξε τὸν τρόπο ζωῆς μας. Ἀξίωσέ μας νὰ Σὲ ποθοῦμε, νὰ θέλουμε νὰ γίνεις ὁ Κύριος τῆς καρδιᾶς μας, γιὰ νὰ μένεις μόνιμα μαζί μας, νὰ μᾶς εἰρηνεύεις καί, ὄχι μόνο νὰ φαινόμαστε στοὺς ἄλλους, ἀλλὰ νὰ εἴμαστε πραγματικὰ δικοί Σου, εἰρηνοποιοί, φιλάδελφοι, ἀλληλέγγυοι, ἄνθρωποι ἀγάπης χωρὶς ὅρια καὶ διακρίσεις.

Δρ Χαραλάμπης Μ. Μπούσιας,
Μέγας Ὑμνογράφος τῆς τῶν Ἀλεξανδρέων Ἐκκλησίας

, ,

Σχολιάστε

Ο ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΠΡΟΣΚΥΝΗΤΗΣ τοῦ Ἁγ. Ὄρους καὶ τῆς Οὐκρανίας!

[… ]           «Ἡ ἱστορία τοῦ θέματος αὐτοῦ ἀποδεικνύει ὅτι ὁ Οὐκρανικός λαός ἀπό τήν Τσαρική ἀκόμη Αὐτοκρατορία ἀγωνιζόταν νά διαφυλάξη τήν ἐθνική του ταυτότητα καί νά ἐπιτύχη τήν ἀνεξαρτησία του, ἀλλά δυστυχῶς οἱ προσπάθειές του καταπνίγονταν στό αἷμα.
.                  Φυσικά πρέπει νά προσευχόμαστε νά σταματήση ὁ πόλεμος καί νά ἀρχίσουν οἱ εἰρηνικές διαπραγματεύσεις γιά τήν σταθεροποίηση τῆς εἰρήνης, γιατί ἡ συνέχιση τοῦ πολέμου εἶναι μιά τραγωδία τόσο ἀπό ἐκκλησιαστικῆς ὅσο καί ἀνθρωπιστικῆς πλευρᾶς.
.                      Καί ὅσοι δέν πείθονται ἀπό λογικά ἐπιχειρήματα, ἄς δοῦν τά δάκρυα καί τόν πόνο στά πρόσωπα τῶν μικρῶν παιδιῶν, ἀπό τά ὁποῖα βγαίνει ἕνα καυτό ἐρώτημα: «Γιατί ὁ πόλεμος;».
.                   Καί τό ἐκπληκτικότερο εἶναι ὅτι ὁ πόλεμος γίνεται ἀπό ὀρθόδοξο λαό, τοῦ ὁποίου οἱ ἡγέτες προσεύχονται στούς Ὀρθόδοξους Ναούς καί ἔχουν  στενή συνεργασία μέ τούς ἐκκλησιαστικούς τους ἡγέτες!!» (Μητροπολ. Ναυπάκτου καὶ Ἁγ. Βλασίου Ἱερόθεος, parembasis.gr/index.php/el/7189-2022-02-26)

Σχολιάστε

«ΠΡΟΣΕΥΧΟΜΑΙ ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ ΤΩΡΑ ΑΥΤΟΣ Ο ΠΟΛΕΜΟΣ»

Ἀρχιεπίσκοπος Ἱερώνυμος:
Προσεύχομαι νὰ σταματήσει αὐτὸς ὁ πόλεμος τώρα

.                       «Εἶμαι βαθιὰ συγκλονισμένος καὶ οἱ σκέψεις μου καὶ οἱ προσευχές μου κατευθύνονται προς τοὺς Οὐκρανοὺς ἀδελφούς μας, ἰδιαίτερα πρὸς τὰ μικρὰ παιδιὰ και τους ἡλικιωμένους ποὺ βιώνουν τὴ φρίκη τοῦ πολέμου, καὶ φυσικὰ πρὸς τοὺς χιλιάδες ὁμογενεῖς μας στὴ χώρα», τόνισε σήμερα ὁ ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνων καὶ πάσης Ἑλλάδος, Ἱερώνυμος. Ἐπιπρόσθετα, δήλωσε συγκλονισμένος «ὡς ἄνθρωπος καὶ ὡς κληρικός, βλέποντας τὴν εἰκόνα ἑνὸς μικροῦ παιδιοῦ ποὺ μὲ δάκρυα στὰ μάτια λέει ὅτι δὲν θέλει νὰ πεθάνει καὶ ὅτι θέλει ὁ πόλεμος αὐτὸς νὰ τελειώσει τὸ συντομότερο δυνατόν, ἀλλὰ καὶ τὴν εἰκόνα ἑνὸς πατέρα ποὺ μὲ δάκρυα στὰ μάτια ἀποχαιρετᾶ τὴν κόρη του καὶ τὴ σύζυγό του ποὺ φεύγουν ἀναζητώντας ἕνα ἀσφαλὲς καταφύγιο».

ΠΗΓΗ: protothema.gr

,

Σχολιάστε

Ο ΟΙΚΟΥΜΕΝ. ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΕΙ ΤΗΝ ΡΩΣΙΚΗ ΕΙΣΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ

Ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης καταδικάζει τὴν ἀπρόκλητη Ρωσικὴ εἰσβολὴ στὴν Οὐκρανία 
καὶ συμπαρίσταται στὸν σκληρὰ δοκιμαζόμενο Οὐκρανικὸ λαὸ

.                       Συγκλονισμένος ἀπὸ τὴν εἰσβολὴ τῶν ἐνόπλων δυνάμεων τῆς Ρωσικῆς Ὁμοσπονδίας στὸ ἔδαφος τῆς Δημοκρατίας τῆς Οὐκρανίας σήμερα τὰ ξημερώματα, ὁ Παναγιώτατος Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαῖος ἐπικοινώνησε τηλεφωνικὰ μὲ τὸν Μακαριώτατο Προκαθήμενο τῆς Ἐκκλησίας τῆς Οὐκρανίας κ. Ἐπιφάνιο, ἐκφράζοντας τὴ βαθειά του θλίψη γι᾽ αὐτὴ τὴν κατάφωρη παραβίαση κάθε ἔννοιας διεθνοῦς νομιμότητας, καθὼς καὶ τὴν συμπαράστασή του στὸν ἀγωνιζόμενο ὑπὲρ βωμῶν καὶ ἑστιῶν Οὐκρανικὸ λαὸ καὶ στὶς οἰκογένειες τῶν ἀθώων θυμάτων.
.                       Ὁ Παναγιώτατος καταδικάζει τὴν ἀπρόκλητη αὐτὴ ἐπίθεση τῆς Ρωσίας ἐναντίον τῆς Οὐκρανίας, ἑνὸς ἀνεξάρτητου καὶ κυρίαρχου κράτους τῆς Εὐρώπης, ὡς καὶ τὴν καταπάτηση τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων καὶ τὴν ὠμὴ βία ἐναντίον τῶν συνανθρώπων μας καὶ πρωτίστως ἐναντίον τῶν ἀμάχων. Προσεύχεται δὲ ὁ Θεὸς τῆς ἀγάπης καὶ τῆς εἰρήνης νὰ φωτίσει τὴν ἡγεσία τῆς ΡωσικῆςὉμοσπονδίας, ὥστε νὰ κατανοήσει τὶς τραγικὲς ἐπιπτώσεις τῶν ἀποφάσεων καὶ τῶν ἐνεργειῶν της, οἱὁποῖες μπορεῖ νὰ ἀποτελέσουν ἔναυσμα ἀκόμη καὶ γιὰ μία παγκόσμια πολεμικὴ σύρραξη. Ἀπευθύνειἔκκληση πρὸς τοὺς ἡγέτες ὅλων τῶν κρατῶν, τῶν εὐρωπαϊκῶν θεσμῶν καὶ τῶν διεθνῶν ὀργανισμῶν νὰἐργασθοῦν γιὰ τὴν εἰρηνικὴ διευθέτηση τῆς κρίσιμης αὐτῆς καταστάσεως μὲ εἰλικρινῆ διάλογο, ὁ ὁποῖος ἀποτελεῖ τὸ μόνο μέσο ἐπίλυσης κάθε προβλήματος καὶ ἀντιμετώπισης κάθε διαφορᾶς.
.                     Ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης καλεῖ ἀδελφικῶς τὶς κατὰ τόπους Ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες, καθὼς καὶ ὅλους τοὺς Χριστιανούς, ἀλλὰ καὶ κάθε ἄνθρωπο καλῆς θελήσεως, σὲ ἀδιάλειπτη προσευχὴ ὑπὲρ τοῦ Οὐκρανικοῦ λαοῦ καὶ ὑπὲρ τῆς ἐπικρατήσεως τῆς εἰρήνης καὶ τῆς δικαιοσύνης στὴν Οὐκρανία.

ΠΗΓΗ: ec-patr.org

ΣΧ. (Π.Β.): Ἆραγε θὰ καταδικάσει ἀπεριφράστως τὴν εἰσβολὴ καὶ ὁ Πατριάρχης Ρωσίας;

,

1 Σχόλιο

Ο ΠΑΠΑΣ, Η ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ Η ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑ (Γ. Ν. Παπαθανασόπουλος)

Ὁ Πάπας, ἡ Ἑλλάδα καὶ ἡ προπαγάνδα

Τοῦ Γιώργου Ν. Παπαθανασόπουλου

 .                     Ὁ Πάπας Φραγκίσκος εἶναι προφανῶς σὲ δυσχερῆ θέση μετὰ τὸν περασμένο Ὀκτώβριο. Τότε δημοσιοποιήθηκε στὴ Γαλλία ἡ Ἔκθεση τῆς ἀνεξάρτητης ἐπιτροπῆς Σοβέ, ἡ ὁποία ἀποκάλυψε ὅτι 2.900 ἕως 3.200 ρωμαιοκαθολικοὶ κληρικοί, μοναχοί, μοναχὲς καὶ λαϊκὰ μέλη ἐντεταλμένα στὴν κατήχηση τῆς νεολαίας ἀπὸ τὸ 1950 ἕως τὸ 2020 εἶχαν βιάσει σεξουαλικὰ 216.000 παιδιά, μὲ μέσον ὅρο ἡλικίας τὰ 12,5 χρόνια. Πρόκειται γιὰ ἕνα ἀκόμη καίριο κτύπημα στὸκύρος τοῦ Βατικανοῦ, μετὰ τὶς ἀνάλογες ἀποκαλύψεις στὶς ΗΠΑ, στὴν Αὐστραλία καὶ σὲ ἄλλες χῶρες.
.                     Γιὰ νὰ διασκεδάσει τὶς δυσμενέστατες ἐντυπώσεις στὴν παγκόσμια κοινὴ γνώμη ἀπὸτὶς ἠθικὰ καὶ κοινωνικὰ ἀπαράδεκτες καὶ ποινικὰ κολάσιμες πράξεις στελεχῶν του ὁ Πάπας, χρειαζόταν ἐπειγόντως μία θετικὴ κίνηση γιὰ τὸ πρόσωπό του καὶ κατ’ ἐπέκταση γιὰ τὴν Ρωμαιοκαθολικὴ Ἐκκλησία. Πρὸς τοῦτο ἐπέλεξε ὡς θέμα τὴ μετανάστευση καὶ ὡς πεδίο δράσης του τὶς ἐγκαταστάσεις μεταναστῶν καὶ προσφύγων στὴν Κύπρο καὶ στὴν Ἑλλάδα. Τὸ σενάριο ἐξαιρετικό, μὲ πρωταγωνιστῆ τὸν ἴδιο τὸν Πάπα, ποὺ ἐπικοινωνιακὰ εἶναι ἄριστος. Ἡ ἐπίσκεψη στοὺς μετανάστες καὶ οἱ σκηνὲς ποὺ ἦταν μαζί τους, ποὺ χάιδευε τὰ παιδιά, οἱ ἀγκαλιὲς καὶ τὰφιλιά, τὸ «Φιατάκι» ποὺ χρησιμοποίησε, ἄφησαν ἄριστες ἐντυπώσεις. Τὸ ἴδιο καὶ οἱ ὁμιλίες του…
.                     Εἶναι γνωστὸ ὅτι ὁ Πάπας εἶναι καὶ ἡγεμόνας τοῦ κράτους τοῦ Βατικανοῦ. Γι᾽ αὐτὸκαὶ μετὰ τὶς σχετικὲς διαβουλεύσεις τὸν ἐκάλεσαν ὁ κ. Ἀναστασιάδης στὴν Κύπρο καὶ ἡ καΣακελλαροπούλου στὴν Ἑλλάδα. Ὅμως εἶναι ἡγεμόνας, ποὺ δὲν ἔχει εὐθύνες στὴ διαχείριση τοῦμεταναστευτικοῦ ζητήματος. Ἔτσι ἐκ τοῦ ἀσφαλοῦς ἐκτόξευσε συνθήματα, ποὺ ἔγιναν μὲν τίτλοι εἰδήσεων στὰ ΜΜΕ, ἀλλὰ ποὺ μὲ αὐτὰ κινδυνεύει νὰ θεωρηθεῖ ὅτι συμπεριφέρθηκε ὡς ἀνεύθυνος λαϊκιστὴς πολιτικός, ἀντὶ τοῦ νὰ εἶναι ὑπεύθυνος πνευματικὸς ταγός. Ἀκόμη ἐρωτήματα προκαλεῖ ἡ κίνησή του νὰ πάρει κάποιους πρόσφυγες στὸ Βατικανό. Ἤδη ἀπὸ τὴν Κύπρο στὶς 16 Δεκεμβρίου θὰ πάρει τοὺς πρώτους 15 καὶ μετὰ τὰ Χριστούγεννα τοὺς ὑπόλοιπους. Τὸ ἴδιο περίπου θὰ γίνει καὶστὴν Ἑλλάδα. Καὶ μετά; Φιλοξενοῦνται στὸ Βατικανό; Ὄχι βέβαια. Τότε ποῦ; Σὲ κάποια Μονὴ ἢ σὲ κάποια ἐγκατάσταση τῶν Ρωμαιοκαθολικῶν στὴν Ἰταλία; Σὲ ἄλλο κράτος; Ἀλλὰ τότε δὲν τοὺς ἀναλαμβάνει τὸ Βατικανό, ἀλλὰ τὸ Ἰταλικὸ ἢ ὅποιο ἄλλο κράτος… Δηλαδή, λέγει ὁ λαός μας, μνημόσυνο μὲ ξένα κόλλυβα….
.                     Ἀπόδειξη τῆς δύσκολης θέσης, στὴν ὁποία εἶναι ὁ Πάπας Φραγκίσκος, λόγῳ τῶν ὅσων φρικιαστικῶν γεγονότων ἀποκαλύφθηκαν στὴ Γαλλία καὶ ἀλλοῦ, εἶναι ἡ ἀντίφαση ποὺ ἔπεσε κατὰ τὴ συνέντευξη Τύπου στὸ ἀεροπλάνο τῆς ἐπιστροφῆς του στὴ Ρώμη. Ὅταν ρωτήθηκε γιὰ τὸθέμα ἀπὸ δημοσιογράφο, εἶπε ὅτι δὲν ἔχει διαβάσει τὴν Ἔκθεση τῆς Ἐπιτροπῆς Σοβὲ καὶ δὲν μπορεῖ νὰ δηλώσει κάτι, πρὶν ἀκούσει καὶ τὴν ἄποψη τῶν Γάλλων ἐπισκόπων, ποὺ προσεχῶς θὰ τὸν ἐπισκεφθοῦν…  Τὸν περασμένο Ὀκτώβριο, ὅταν ἀνακοινώθηκε ἡ Ἔκθεση τῆς Ἐπιτροπῆς Σοβέ, εἶχε δηλώσει ὅτι αἰσθάνεται ντροπὴ γιὰ τὰ ὅσα συνέβησαν στὴ Γαλλία…-

, , , ,

Σχολιάστε

Ο ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΚΑΤΗΦΟΡΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ (Γ. Ν. Παπαθανασόπουλος)

Ὁ γεωπολιτικὸς κατήφορος τῆς Εὐρώπης

Τοῦ Γιώργου Ν. Παπαθανασόπουλου

 .                    Οἱ ΗΠΑ προχώρησαν πρὸ ἑβδομάδος σὲ ἀμυντικὴ συμφωνία μὲ τὸ Ἡνωμένο Βασίλειο καὶ τὴν Αὐστραλία, χωρὶς  νὰ ἐνημερώσουν τοὺς συμμάχους τους στὸ ΝΑΤΟ, κάτι ποὺπροκάλεσε δικαιολογημένη ἀναταραχὴ στοὺς κόλπους του. Ἐπίσης ἡ ἐκ μέρους τῆς κυβέρνησης τῆς Αὐστραλίας ταυτοχρόνως γνωστοποιηθεῖσα ἀκύρωση τῆς παραγγελίας στὴ Γαλλία ὑποβρυχίων χωρὶς καμία προηγουμένως συνεννόηση μαζί της καὶ ἡ ἀντικατάστασή τους  μὲ  παραγγελία ἀπὸ τὶς ΗΠΑ προκαλεῖ τὴν εὔλογη σὲ βάρος τῶν δύο κυβερνήσεων δυσαρέσκεια τῆς εὐρωπαϊκῆς χώρας καὶ ὅλων τῶν χωρῶν – μελῶν τῆς Ε.Ε.. Σημειώνεται ὅτι στὴν γεωπολιτική τους στοὺς ὠκεανοὺς Εἰρηνικὸ καὶ Ἰνδικὸ οἱ ΗΠΑ ἀποφάσισαν νὰ συνεργασθοῦν μὲ τὸ Ἡνωμένο Βασίλειο καὶ τὴν Αὐστραλία (ΑUKUS – Australia, United Kingdom, United States) καὶ νὰ ἀγνοήσουν τὴ Γαλλία, ἡὁποία διαθέτει ἐδάφη καὶ ἑπομένως ἔχει συμφέροντα καὶ στὸν Εἰρηνικὸ ὠκεανὸ (ΓαλλικὴΠολυνησία,  Νέα Καληδονία, καὶ διάφορα νησιὰ) καὶ στὸν Ἰνδικὸ (Ρεουνιόν, Μαγιὸτ κ.ἄ.)
.                   Τὰ δύο αὐτὰ πρόσφατα γεγονότα μαζὶ μὲ τὴν πρὸ μηνὸς αἰφνιδιαστικὴ ἐνέργεια τῶν ΗΠΑ νὰ ἀποχωρήσουν ἀπὸ τὸ Ἀφγανιστάν, χωρὶς νὰ ἐνημερώσουν τοὺς Εὐρωπαίους συμμάχους τους στὸ ΝΑΤΟ, ἄνδρες τῶν ὁποίων βρίσκονταν στὴν ἐν λόγῳ χώρα, μὲ «πειστικὴ» προτροπή τους, ὁδηγοῦν σὲ δύο συμπεράσματα. Πρῶτον οἱ ΗΠΑ ἀκολουθοῦν πλέον τὴ σύμφωνη μὲ τὰ στενὰσυμφέροντά τους γεωπολιτικὴ ἀνεξάρτητα ἀπὸ τοὺς Εὐρωπαίους συμμάχους τους. Δεύτερον, μὲτὴν ἐπιβολὴ πρὸς ὄφελός τους τῆς ἐκ μέρους τῆς Αὐστραλίας ἀκύρωσης ἀποφασισμένης παραγγελίας στὴ Γαλλία  ὑποβρυχίων, ὕψους δισεκατομμυρίων Εὐρώ, ἔδειξαν πρὸς τὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση καὶ εἰδικότερα στὴν Ἑλλάδα, ὅτι ἔχουν τὴν ἰσχὺ καὶ τὴ βούληση νὰ ἐπιβάλουν τὴν ἀγορὰ ἀπὸ τὶς δικές τους βιομηχανίες  στρατιωτικοῦ ἐξοπλισμοῦ.
.                      Ἡ Ε.Ε. σήμερα ἐμφανίζεται ἀσθενεστέρα τῆς Τουρκίας, ἡ ὁποία ἀγόρασε ἀπὸ τὴΡωσία τοὺς πυραύλους S – 400, χωρὶς νὰ ἐρωτήσει τὶς ΗΠΑ, χωρὶς νὰ ὑπολογίσει τὶς ἀπειλὲς ποὺαὐτὲς ἐκτόξευσαν καὶ τὰ ὅποια μέτρα ἔλαβαν σὲ βάρος της καὶ χωρὶς κὰν νὰ προωθήσουν οἱἈμερικανοὶ τὴν ἀποβολή της ἀπὸ τὸ ΝΑΤΟ.
 .                   Στὴν παγκόσμια γεωπολιτικὴ τῶν ἰσχυρῶν τῆς Γῆς ἡ Ε.Ε. εἶναι προφανὲς ὅτι πλέον δὲν ὑπολογίζεται ἀπὸ τοὺς Ἀμερικανούς, ὅπως ὑπολογίζουν τὴν Κίνα καί, δευτερευόντως, τὴ Ρωσία. Προφανῶς θεωροῦν ὅτι τὴν ἐλέγχουν πλήρως, ἢ ὅτι δὲν εἶναι πλέον ἰσχυρή… Ἡ Ε.Ε. ἀπὸτὴν πλευρά της οὐδόλως προβαίνει σὲ ἐνέργειες, ποὺ νὰ φανερώνουν ὅτι ἔχει δικά της γεωπολιτικὰσυμφέροντα καὶ ὅτι ἔχει δυνατότητες δυναμικῶν παρεμβάσεων στὶς διάφορες περιοχὲς τοῦπλανήτη. Ἀντίθετα, δείχνει ὅτι ἔχουν δίκιο οἱ Ἀμερικανοί, πὼς συνεχῶς ἀποδυναμώνεται, ἀφοῦστὴν κάθε μία ἀπὸ τὶς χῶρες της ὑπερισχύει τὸ ἐθνικό τους, παρὰ τὸ πανευρωπαϊκὸ συμφέρον. Ἀπόδειξη: Στὶς 11 Σεπτεμβρίου 2021 οἱ Ρῶσοι, παρὰ τὶς ἀντιδράσεις ποὺ ὑπῆρξαν ἀπὸ τὶς ΗΠΑ, τὴν Πολωνία καὶ τὴν Οὐκρανία, ὁλοκλήρωσαν τὸν μήκους 1.200 χλμ. ὑποθαλάσσιο ἀγωγὸ φυσικοῦἀερίου Nord Stream 2, μὲ τὸν ὁποῖο θὰ διπλασιάσουν τὴν τροφοδοσία τῆς Γερμανίας ἀπευθείας καὶὄχι διὰ ξηρᾶς μέσῳ τῆς Οὐκρανίας…
.                           Ἀποδυνάμωση προκαλοῦν στὴν ΕΕ καὶ τὰ ἰσχυρὰ λόμπι ποὺ ἔχουν ἐγκατασταθεῖστὶς Βρυξέλλες καὶ ἐπηρεάζουν ὑπέρ τους τὶς ἀποφάσεις της. Σύμφωνα μὲ πρόσφατη Ἔκθεση τοῦΒελγικοῦ Παρατηρητηρίου γιὰ τὴν ἐνσωμάτωση στὴν Εὐρώπη καὶ τοῦ Γερμανικοῦ Lobby Control, οἱ ἀμερικανικοὶ κολοσσοὶ πληροφορικῆς δαπάνησαν γιὰ ἐπηρεασμὸ ὑπέρ τους τῶν ἀποφάσεων τῆς Ε.Ε. ἡ Facebook 5,5 ἑκατ. Εὐρώ, ἡ Google 7,5 ἑκατ. Εὐρώ, ἡ  Microsoft 5,2 ἑκατ. Εὐρὼ καὶ ἡApple 3,5 ἑκατ. Εὐρώ… Ἀποδυνάμωση προκαλεῖ ἐπίσης στὴν ΕΕ ἡ  γραφειοκρατία της, ποὺ ἀντὶ νὰδραστηριοποιεῖται στὸ νὰ τὴν διατηρήσει ἰσχυρή, ἀσχολεῖται μὲ ζητήματα ποὺ προωθοῦν τὰπεριθωριακὰ στὸν πληθυσμό, ἀλλὰ ἰσχυρὰ στὶς Βρυξέλλες λόμπι…-

,

Σχολιάστε

ΤΑ ΛΑΘΗ ΤΩΝ ΑΜΕΡΙΚΑΝΩΝ ΚΟΣΤΙΖΟΥΝ

Τὰ λάθη τῶν Ἀμερικανῶν κοστίζουν

Τοῦ Γιώργου Ν. Παπαθανασόπουλου

 .                    Τὰ λάθη τῶν Ἀμερικανῶν στὸ Ἀφγανιστὰν καὶ σὲ ἄλλες χῶρες κόστισαν πολὺσὲ χρῆμα, σὲ κύρος, σὲ ἀνθρώπινες ζωές. Τὸ πρόβλημα γιὰ τὶς εὐρωπαϊκὲς χῶρες συμμάχους τους εἶναι πὼς αὐτὰ τὰ λάθη κοστίζουν καὶ σὲ αὐτές. Σὲ ὁρισμένες μάλιστα περιπτώσεις, ὅπως τὸπροσφυγικό, κοστίζουν κυρίως σὲ αὐτές. Τὶς ΗΠΑ προστατεύουν ἀπὸ τοὺς πρόσφυγες τῆς Ἀφρικῆς καὶ τῆς Ἀσίας τὰ ἀπέραντα τείχη τῶν Εἰρηνικοῦ καὶ Ἀτλαντικοῦ ὠκεανῶν.
.                    Στὴ δεκαετία τοῦ 1980  ὀργάνωση τῶν ΗΠΑ κυκλοφόρησε στὴν Ἑλλάδα κονκάρδες μὲ σύνθημα «πόλεμος γιὰ τὸ Ἀφγανιστὰν» καὶ «ἐλευθερία στὸ Ἀφγανιστάν». Ἡ γεωπολιτικὴ τῆς γραφειοκρατίας τῶν μυστικῶν ὑπηρεσιῶν καὶ τῶν ἐνόπλων δυνάμεων τῶν ΗΠΑ ὑπαγόρευε τὴν ἐκ μέρους τους στρατιωτικὴ καὶ πολιτικὴ ὑποστήριξη τῶν Ἀφγανῶν ἀνταρτῶν (καὶτῶν Ταλιμπὰν) γιὰ νὰ ἐκδιωχθοῦν οἱ σοβιετικοὶ εἰσβολεῖς ἀπὸ τὴ χώρα τους. Οἱ σοβιετικοὶ ἀποσύρθηκαν καὶ ὁ ἐνθουσιασμὸς ἐπικράτησε στοὺς Ἀμερικανοὺς γιὰ τὴ «νίκη» τους….
.                    Ἡ ἐκδίωξη τῶν σοβιετικῶν εἶχε ἀποτέλεσμα νὰ ὑπάρξει ἄγριος πόλεμος μεταξὺτῶν διαφόρων φυλῶν γιὰ τὴν κατάκτηση τῆς ἐξουσίας. Τελικὰ ἐπικράτησαν οἱ Ταλιμπάν, μὲ ὅλες τὶς ἐπιπτώσεις ποὺ γνωρίζουμε ὅτι ὑπῆρξαν γιὰ τοὺς Ἀφγανοὺς καὶ κυρίως τὶς Ἀφγανές. Οἱἀμερικανοὶ γραφειοκράτες, τὸ 1992, γιὰ νὰ τοὺς ἐκδιώξουν, χρησιμοποίησαν τὸ εὔκολο σχέδιο: ἔδωσαν χρήματα καὶ ὅπλα στοὺς φίλα προσκείμενους σὲ αὐτοὺς Ἀφγανοὺς ποὺ ἀνέλαβαν τὴν ἐξουσία, ἐγκατέστησαν ἰσχυρὲς στρατιωτικὲς δυνάμεις, κυρίως δικές τους καὶ τῶν συμμάχων τους καὶ ἐκπαίδευσαν (ἔτσι νόμισαν) στρατὸ καὶ ἀστυνομία γιὰ νὰ ἀντιμετωπίσει τοὺς Ταλιμπάν… Πάλι ἔκαμαν τραγικὸ λάθος. Ἡ πρόσφατη ἀμαχητὶ κατάληψη τῆς ἐξουσίας ἀπὸ αὐτοὺς ἀπέδειξε ὅτιἔκτισαν πανάκριβους ἀλλὰ χάρτινους πύργους…
.                    Μόνο στὶς ΗΠΑ, σύμφωνα μὲ στοιχεῖα ποὺ δημοσίευσε τὸ Ἀσοσιέϊτεντ Πρές, τὰ δεκαεννέα χρόνια στὸ Ἀφγανιστὰν χρησιμοποιήθηκαν πάνω ἀπὸ 110.000 στρατιῶτες, ἀπὸ τοὺς ὁποίους 2.442 σκοτώθηκαν, καὶ δαπανήθηκαν πάνω ἀπὸ 970 δισεκατομμύρια δολάρια. Ἀποτέλεσμα; Μηδέν. Γιὰ νὰ ἀντιληφθεῖ κανεὶς τὴ σκέψη αὐτῶν  ποὺ ἔχουν σήμερα τὴν ἐξουσία στὶς ΗΠΑ, ἀρκεῖνὰ διαβάσει τὴν ἐξήγηση ποὺ ἔδωσε ἀξιωματοῦχος της γιὰ τὴν πανωλεθρία. Ἔριξε ὅλο τὸ βάρος στοὺς Ἀφγανούς, ποὺ δὲν ἐκμεταλλεύθηκαν τὶς εὐκαιρίες ποὺ τοὺς ἔδωσαν οἱ Ἀμερικανοὶ καὶ οἱ Σύμμαχοί τους. Ὁ ἄνθρωπος δὲν σκέφθηκε ὅτι ἡ ἄμεση ἀντίδραση ἑνὸς ἁπλῶς λογικὰ σκεπτόμενου πολίτη εἶναι: Μὰ καλά, χρειάστηκαν εἴκοσι περίπου χρόνια, δισεκατομμύρια δολάρια καὶ ἐπιστράτευση χιλιάδων στρατιωτῶν καὶ μία ταπεινωτικὴ ἧττα, γιὰ νὰ καταλάβετε ὅτι χτίζατε στοὺ ςἄμμους παλάτια;…
.                    Ἀποδεικνύεται καὶ κάτι ἀκόμη ἀπὸ τὴν ἧττα τῶν ΗΠΑ στὸ Ἀφγανιστάν. Ἡ στρατιωτικὴ ἰσχὺς καὶ τὸ χρῆμα ἴσως ἐπιβάλλουν λύση σὲ θρησκευτικὸ ἢ ἐθνικὸ πρόβλημα, ἀλλὰ δὲν τὸ λύνουν ὁριστικά. Ἡ ἀνθρώπινη πραγματικότητα δὲν ἔχει σχέση μὲ τὶς καουμπόικες ταινίες καὶ τὶς προπαγανδιστικὲς μυθοπλασίες τῶν δεκαετιῶν τοῦ ψυχροῦ πολέμου. Ἀπόδειξη: Οἱστρατιωτικὲς καὶ πολιτικὲς ἐπεμβάσεις τῶν ΗΠΑ – ΝΑΤΟ στὴν Εὐρώπη (Βοσνία – Ἐρζεγοβίνη, Κοσσυφοπέδιο, Σκόπια) στὴν Ἀσία (Ἰράκ, Συρία, Ἀφγανιστᾶν) καὶ στὴν Ἀφρικὴ (Λιβύη) οὐδὲν στὴν οὐσία ἀποτέλεσμα ἐξομάλυνσης τῆς κατάστασης ἔχουν…-

Σχολιάστε

ΤΟ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΟ ΙΣΛΑΜ ΝΙΚΗΣΕ ΤΡΙΠΛΑ (Θὰ ἀκολουθήσουν κι ἄλλες ἧττες γιὰ τὴ σημερινὴ διεφθαρμένη Δύση. Ὁ σταυρὸς ὡς σύμβολο εἶναι σὲ ὑποχώρηση παντοῦ)

Τὸ ριζοσπαστικὸ σλάμ νίκησε τριπλά!

Τοῦ Μανώλη Κοττάκη

ἐφημ. «Δημοκρατία», 19.08.21

.                         Ἕως τώρα λέμε τὴ μισὴ ἀλήθεια γιὰ τὶς δραματικὲς ἐξελίξεις στὸ Ἀφγανιστάν. Δὲν τὴ λέμε ὅλη. Προσεγγίζουμε τὶς ἐξελίξεις στὴν Καμποὺλ ὡς τὸ τέλος μίας κλασικῆς στρατιωτικῆς ἀναμέτρησης, ἡ ὁποία ἔληξε μὲ ἧττα τῆς ἐγκλωβισμένης Δύσης. Δίδουμε σὲ αὐτὴ τὴν ἧττα ἀναλογίες ἀντίστοιχες μὲ τὴν ἧττα τῶν ΗΠΑ στὸ Βιετνάμ.
.                         Ἀπὸ μία ἄποψη, λογικό. Δὲν συμβαίνει κάθε μέρα νὰ ἀποχωρεῖ τρέχοντας ταπεινωμένος ἀπὸ ἕνα θέατρο πολέμου ὁ στρατὸς τῆς ἰσχυρότερης μέχρι στιγμῆς δύναμης τοῦ πλανήτη. Ὡστόσο, ἡ ταπείνωση τῶν ΗΠΑ στὸἈφγανιστὰν δὲν εἶναι ἁπλῶς μία στιγμὴ στὴν Ἱστορία. Εἶναι μία καμπὴ στὴν Ἱστορία. Πολὺ μεγαλύτερη ἀπὸ ὅση φαίνεται ἀρχικῶς. Ὁ ἱστορικός τοῦ μέλλοντος θὰ τὴν παρομοιάσει μὲ τὴ Γιάλτα. Ἀπὸ τὴν ἀνάποδη! Μὲ τὸ ξήλωμά της!
.                         Ἡ ἄλλη μισὴ ἀλήθεια, ποὺ δὲν λέμε, γιατί φοβόμαστε καὶ νὰ τὸ ἀκοῦμε, εἶναι ὅτι τὸ ριζοσπαστικὸ Ἰσλὰμ κέρδισε τὸν εἰκοσαετῆ πόλεμο ποὺ κήρυξε στὶς ΗΠΑ ὀ Μπιλ Λάντεν την 11η Σεπτεμβρίου 2001 μὲ τὴν ἐπίθεση στοὺς Δίδυμους Πύργους.
.                         Κέρδισε τριπλά. Στρατιωτικά, διότι πράγματι ταπείνωσε τὶς ἀμερικανικὲς ἔνοπλες δυνάμεις παρασύροντάς τες στὸ ἔδαφός του.
.                         Κέρδισε ἰδεολογικά. Γιατί παρέσυρε τὴ Δύση στὸ δικό του ἀξιακὸ πλαίσιο. Γιὰ νὰ τὸ ἀντιμετωπίσει, συρρίκνωσε θεαματικὰ τὶς ἀτομικὲς ἐλευθερίες καὶ τὰ ἀνθρώπινα δικαιώματα, ἐνῶ ἡ ἀπάντηση στὴν τρομοκρατία ἔπρεπε νὰ εἶναι περισσότερη ἐλευθερία. Δυστυχῶς ἐλέῳ καὶ Ἰσλὰμ ἡ Δύση ἔγινε ἄλλη.
.                         Κέρδισε, τέλος, στρατηγικά. Τὸ ριζοσπαστικὸ Ἰσλὰμ δὲν θὰ θεωρεῖται τρομοκρατικὴ ἀπειλὴ στὴ Δύση σὲ λίγο. Θὰ εἶναι ἀναγνωρισμένο καθεστὼς καὶ βεβαίως ἀναγνωρισμένη ἰδεολογία! Ἀπὸ τὶς ΗΠΑ.
.                         Τὸ ριζοσπαστικὸ Ἰσλὰμ νίκησε καί, μὲ ὅπλο τὸ δυνατὸ κείμενο τοῦ Κορανίου, ποὺ ἀφιονίζει ἀκόμη καὶ δυτικοὺς ἀπογοητευμένους, χωρὶς προσανατολισμὸ πολίτες, ντικαθιστ τν κομμουνισμ σ παγκόσμιο πίπεδο κα ναδεικνύεται σ ντίπαλον δέον το παρηκμασμένου κα σ πολλς περιπτώσεις νήθικου, ναιδος κα πληστου καπιταλισμο. Τὸ πρόβλημα δὲν εἶναι ὅτι τὸ ριζοσπαστικὸ Ἰσλὰμ κέρδισε τὸν εἰκοσαετῆπόλεμο ποὺ κήρυξαν στὶς ΗΠΑ μετὰ τὴν ἐπίθεση στὴ Νέα Ὑόρκη. Στὸ πετράδι τοῦ στέμματος.
.                         Τὸ πρόβλημα εἶναι ὅτι μόλις τώρα ἄρχισε νὰ κερδίζει. Θὰ ἀκολουθήσουν, δυστυχῶς, κι λλες ττες γι τ σημεριν διεφθαρμένη – μεταλλαγμένη Δύση, ν δν ναγεννηθε. Τὸ πιθανότερο στὴ γεμάτη ἀπὸκοιμώμενους πυρῆνες τζιχαντιστῶν Εὐρώπη. Ἡ ἧττα στὸ Ἀφγανιστὰν εἶναι δυστυχῶς ἡ ἧττα ἑνὸς ὁλόκληρου πολιτισμοῦ ἀπὸ ἕναν ἄλλο, ἐκκολαπτόμενο «πολιτισμό», ὁ ὁποῖος συναγωνίζεται σὲ αὐταρχισμὸ τὸν κινεζικό, ἀλλὰ εἶναι ἐκτὸς συναγωνισμοῦ στὴ στρατολόγηση πιστῶν ἀνὰ τὸν πλανήτη. Ἤδη εἶναι ἡ πρώτη θρησκεία στὸν κόσμο. Καὶ πως επε τν χειμώνα στ Open TV ὁ ρχιεπίσκοπος ερώνυμος κα τν πραν μ τς πέτρες ο γχώριοι νόητοι μ τν κατηγορία τς σλαμοφοβίας, τ σλμ προελαύνει δεολογικά.
.                         Γι’ αὐτὸ πασχίζει ὁ Ερντογὰν να ἡγηθεῖ τοῦ Ἰσλὰμ ἔχοντας νταραβέρια μὲ τοὺς Ταλιμπάν, τοὺς μουλάδες τοῦ Ἰρὰν καὶ τοὺς Ἀδελφοὺς Μουσουλμάνους. Γι’ αὐτὸ ὀνειρεύεται τὴν ἱερὰ πόλη Παλαιστίνη καὶ τὰ τεμένη της, γι’ αὐτὸ μαγάρισε τὴν Ἁγία Σοφία. Πράγματι, λοιπόν, Μπάιντεν γραψε στορία πάνω στ νιστόρητα χνάρια το Μπος κα το Κλίντον. Πικρὴ ἱστορία. Ἕνας νέος μεγάλος κύκλος ἀνοίγει.
.                         Καὶ πρωταγωνιστὴς στὸν νέο κόσμο ὡς φαίνεται δὲν θὰ εἶναι μόνον τὸ Πεκίνο. Θὰ εἶναι κι ἄλλοι. Μεταξὺ τῶν ὁποίων καὶ ἡ θεοκρατία. 
.                         προέλαση το σλμ σως ναγκάσει τ Δύση ν ξανακοιτάξει μέσα της κα ν δε τὰ λάθη της. Τ 2004 διέγραψε, δν περιέλαβε τν χριστιανισμ στς ξίες της κα στν ταυτότητά της, πως περιγραφόταν στ ερωπαϊκ Σύνταγμα. Μ συνέπεια, δέκα χρόνια μετ σταυρς ς σύμβολο ν εναι σὲ ποχώρηση παντο κα ν κυριαρχε φερετζές. ρα γι πιστροφ στ βασικά, λοιπόν.
.                         Ἀρκετὰ μὲ τὴν ὕλη. Για νὰ κερδίσουμε πρέπει νὰ ἀσχοληθοῦμε στοὺς ἔσχατους καιροὺς ποὺζοῦμε μὲ τὶς ψυχές μας. Τὸ Ἀφγανιστὰν ἔδειξε ὅτι οἱ ἐξοπλισμοὶ τοῦ μέλλοντος εἶναι οἱ ψυχές!

,

Σχολιάστε

ΟΙ ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ EΝΩΣΗΣ (Γ. Ν. Παπαθανασόπουλος)

Οἱ ἀδυναμίες τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης

Τοῦ Γιώργου Ν. Παπαθανασόπουλου

.                          Στὴν περίοδο τῆς πανδημίας ποὺ διατρέχουμε ἡ Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση ἔδειξε, μὲ ἐμφαντικὸ μάλιστα τρόπο, τὶς ἐγγενεῖς ἀδυναμίες της. Ἐκεῖνο ποὺ ἀποδεικνύεται εἶναι πὼς σὲ κεντρικὸ καὶἐκτελεστικὸ πεδίο δὲν ἔχει τὴν εὐελιξία καὶ τὴν ἀποφασιστικότητα νὰ ἐπιβάλει τοὺς ὅρους της, νὰἐπιβάλει ὅπου χρειάζεται κυρώσεις καὶ ἀντίποινα. Ἐπίσης ἔδειξε ὅτι δὲν ἔχει τὴ δυνατότητα μὲ σύντομες καὶ εὐρείας κυκλοφορίας ἀνακοινώσεις, νὰ ἀπαντᾶ στὶς διάφορες ἀπόψεις καὶ ἔτσι νὰ δείχνει ὅτι σέβεται τὸν Εὐρωπαῖο πολίτη. Ἀντίθετα καλλιεργεῖται μία τρομολαγνεία, πιθανὸν γιὰ νὰφοβηθοῦν οἱ πολίτες καὶ νὰ ἀκολουθοῦν τὰ ἐπιβαλλόμενα μέτρα. Πάντως ἡ ἐντύπωση ποὺ σχηματίζεται εἶναι πὼς περιορίζονται σημαντικὰ οἱ ἐλευθερίες τους καὶ αὐτοὶ οἱ περιορισμοὶ παρατείνονται γιὰ ἄγνωστο ἀκόμη χρονικὸ διάστημα, μὲ δυσμενέστατες ἐπιπτώσεις στὴν ψυχολογία τους καὶ στὴν οἰκονομία.
.                          Στὴν περίπτωση τοῦ ἐμβολίου. Τὸν Αὔγουστο τοῦ 2020 ἡ Εὐρωπαϊκὴ Ἐπιτροπὴ ὑπέγραψε συμβόλαιο μὲ τὴν AstraZeneca, μὲ τὸ ὁποῖο ἡ ἑταιρεία ἀνάλαβε τὴν ὑποχρέωση νὰ πωλήσει στὴν ΕΕ 400 ἑκατομμύρια δόσεις ἐμβολίου. Ἡ Ἐπιτροπὴ γιὰ νὰ διευκολύνει τὴν αὔξηση τῆς παραγωγῆς στὰ ἐπιθυμητὰ ἐπίπεδα ἔδωσε ὡς προκαταβολὴ τὸ ποσὸ τῶν 336 ἑκατ. Εὐρώ. Μὲ βάση αὐτὴ τὴ συμφωνία ἡ Ἐπιτροπὴ προέβη στὸν προγραμματισμό της καὶ τὴν κατανομὴ στὶς χῶρες μέλη. Στὶς 26 Ἰανουαρίου αἰφνιδίως ὁ ἐπικεφαλῆς τῆς AstraZeneca ἀνακοίνωσε στὰ ΜΜΕ ὅτι ἡ ἑταιρεία εἶχε συμφωνήσει τρεῖς μῆνες νωρίτερα μὲ τὸ Ἡνωμένο Βασίλειο καὶ ἑπομένως πρῶτα θὰ ἱκανοποιοῦσε τὶς ἀνάγκες τῆς ἐν λόγῳ χώρας καὶ μετὰ τὶς ἀνάγκες τῶν 27 χωρῶν – μελῶν τῆς ΕΕ
.                          Σημειώνεται ὅτι ἡ ἐν λόγῳ ἀπόφαση τῆς ἑταιρείας οὐδέποτε ἀναφέρθηκε στὸ ἀντισυμβαλλόμενο μέρος, ἐνῶ τὸ συμβόλαιο ἀνέφερε συγκεκριμένα τὰ ἐργοστάσια,  τὰ ὁποῖα θὰ παρασκεύαζαν γιὰ τὴν ΕΕ τὴν ἀναφερθεῖσα ποσότητα δόσεων ἐμβολίων: δύο στὸ Ἡνωμ. Βασίλειο, δύο στὴν ΕΕ (Γερμανία καὶ Βέλγιο) καὶ ἕνα στὶς ΗΠΑ. Ὅλα τὰ ἐργοστάσια – καὶ αὐτὰ τῆς ΕΕ -, ἕως πρόσφατα τροφοδοτοῦσαν μόνο τὸ Ἡνωμ. Βασίλειο. Ἀνεξάρτητα ἀπὸ τὴν ἀσυνέπεια  τῆς AstraZeneca καὶ τὴν ἐγωιστικὴ συμπεριφορὰ τοῦ Λονδίνου τὸ γεγονὸς ἔδειξε τὴ μεγάλη διαφορὰ τῆς ἀποτελεσματικότητας μεταξύ τοῦ προέδρου μίας κυβερνήσεως καὶ τῆς Ἐπιτρόπου 27 χωρῶν.
.                          Ἐπίσης ἡ μὴ συντονισμένη ἀντιμετώπιση τῆς πανδημίας ἀπὸ τὶς κυβερνήσεις τῶν 27 χωρῶν μελῶν εἶναι ἕνα ἀκόμη ἀδύναμο σημεῖο τῆς λειτουργίας τῆς ΕΕ. Δὲν ἔχει ἀκόμη κριθεῖ σὲ κεντρικὸ ἐπίπεδο γιατί αὐτὲς οἱ παλινδρομήσεις στὰ μέτρα καὶ οἱ διαφοροποιήσεις ποὺ ὑπάρχουν σὲ αὐτὰ μεταξὺ τῶν χωρῶν μελῶν. Ἐξ ἄλλου τὸ ἄνοιγμα ὅλων τῶν ἐκπαιδευτικῶν ἱδρυμάτων – καὶ τῶν ΑΕΙ –  πρέπει νὰ εἶναι μία ἄμεση προτεραιότητα γιὰ ὅλα τὰ κράτη μέλη, λόγῳ τῶν διαπιστωμένων δυσμενῶν ἐπιπτώσεων ποὺ ἔχει τὸ κλείσιμό τους στὴν ψυχολογία τῶν νέων. Στὴν Ἑλλάδα δὲν ἔχουμε Παρατηρητήριο γιὰ τὸν τρόπο ζωῆς τῶν νέων. Αὐτὸ ποὺ ὑπάρχει στὴ Γαλλία ἀνακοίνωσε ὅτι στὸν καιρὸ τῆς πανδημίας τὸ 30% τῆς νεολαίας, παρουσιάζει ψυχολογικὰ προβλήματα, ἔναντι τοῦ 20% ποὺ ἦταν τὸ 2016.-

,

Σχολιάστε