Ἀρχεῖο κατηγορίας "ΚΟΣΜΟΣ"

ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΛΟΓῼ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ

Γεωπολιτικὲς ἐπιπτώσεις λόγῳ πανδημίας

Τοῦ Γιώργου Ν. Παπαθανασόπουλου

.                 Παγκοσμίως ἐξακολουθεῖ νὰ ἐξαπλώνεται ραγδαίως ὁ κορονοϊός. Εἶναι ἑπόμενο λοιπὸν ἡ εἰδησεογραφία, τὰ σχόλια, τὰ ἀφιερώματα τῶν ΜΜΕ νὰ κυριαρχοῦνται ἀπὸ τὸ θέμα τῆς πανδημίας. Μέσα στὰ ἄλλα ὑπάρχουν καὶ προβλέψεις γιὰ τὶς οἰκονομικὲς ἐπιπτώσεις, ποὺ θὰ ἔχει ἡ ἐπιβολὴ παγκόσμιας ἐπιχειρησιακῆς ἀκινησίας καὶ τὶς ἐξ αὐτῆς τυχὸν γεωπολιτικὲς ἐξελίξεις.
.                 Τὸ περιοδικὸ Le Point, στὸ τεῦχος 2481 (12/3/2020) ἔχει ὡς κύριο θέμα τὸ «πῶς οἱ ἐπιδημίες ἀλλάζουν τὴν Ἱστορία». Στὸ σχετικὸ ἀφιέρωμα ὑπάρχει συνέντευξη τοῦ Walter Scheidel, αὐστριακοῦ καθηγητῆ τῆς ἀρχαίας ἱστορίας στὸ ἀμερικανικὸ πανεπιστήμιο Στάνφορντ. Ἡ ἐρώτηση τοῦ περιοδικοῦ ἦταν: «Οἱ γεωπολιτικὲς συνέπειες ἀπὸ τὶς ἐπιδημίες εἶναι ὅπως αὐτὲς τῶν μεγάλων ἀνακαλύψεων καὶ μπορεῖ νὰ εἶναι δραματικές; Ἔχετε παραδείγματα;»
.                 Ὁ καθηγητὴς ἀπαντᾶ καταφατικὰ καὶ ἀναφέρει ὡς παράδειγμα τὸ Ἰσλάμ. Κατὰ τὴν ἄποψή του δὲν θὰ εἶχε ἐξαπλωθεῖ, ἂν δὲν εἶχαν πληθυσμιακὰ ἀποδεκατισθεῖ ἀπὸ τὴν πανώλη ἡ Ἀνατολικὴ Ρωμαϊκὴ (Βυζαντινὴ) Αὐτοκρατορία καὶ ἡ Περσία καὶ ἄν, στὴ συνέχεια, δὲν εἶχαν ἀποδυναμωθεῖ ἀκόμη περισσότερο ἀπὸ τὸν μεταξύ τους 30ετῆ πόλεμο!
.                 Τὸ ἐν λόγῳ ἱστορικὸ γεγονὸς δὲν εἶναι εὐρύτερα γνωστό. Πράγματι, ἐπὶ Αὐτοκράτορος Ἰουστινιανοῦ, περὶ τὸ 542, ἀπὸ τὴν πανώλη πεθαίνει τὸ ἕνα τρίτο τῶν κατοίκων τῆς Κωνσταντινούπολης καὶ ὁλόκληρες πόλεις ἐρημώνονται, ἡ γεωργία καὶ ἡ βιοτεχνία σταματοῦν, ἡ Αὐτοκρατορία ἀναστατώνεται. Κατὰ τὸν ἱστορικὸ Προκόπιο ἡ πανώλη ξεκίνησε ἀπὸ τὴν Αἴγυπτο καὶ πολὺ γρήγορα ἔφτασε στὴν Κωνσταντινούπολη, ἁπλώθηκε στὴ Μικρὰ Ἀσία καὶ ἀπὸ ἐκεῖ στὴν Περσία. Δυτικὰ ἔφτασε ἕως τὴν Ἰταλία καὶ τὴ Σικελία.
.                 Παράλληλα οἱ Πέρσες, ὅπως καὶ οἱ Ἄβαροι, ἐποφθαλμιοῦν τὴν Ἀνατολικὴ Ρωμαϊκὴ Αὐτοκρατορία. Τὸ 562 ὁ Χοσρόης Α΄ εἰσβάλλει στὰ ἐδάφη της καὶ ἀπὸ τότε ἡ ἀνακωχὴ ἐναλλάσσεται μὲ τὸν πόλεμο. Ἀπὸ τὸ 622 ἀρχίζει ἡ ἀντεπίθεση τοῦ Αὐτοκράτορα Ἡρακλείου ἐναντίον τῶν Περσῶν. Μετὰ ἀπὸ πολυετῆ ἀνδραγαθήματα – γιὰ πολλοὺς ἀνάλογα τοῦ Μεγάλου Ἀλεξάνδρου – τοὺς νικᾶ καὶ στὶς 14 Σεπτεμβρίου 629 ὑψώνει τὸν Σταυρὸ τοῦ Χριστοῦ στὰ Ἱεροσόλυμα…
.                 Ὁ Ἡράκλειος νίκησε, ὅμως πανώλη καὶ πόλεμος εἶχαν ἐξαντλήσει τὸν στρατό του, ὅπως καὶ τὸν στρατὸ τῶν Περσῶν. Παράλληλα τὸ 630 ὁ Μωάμεθ κυριαρχεῖ σὲ ὅλη τὴν Ἀραβία, τὸ 632 ἀποθνήσκει καὶ διάδοχός του ἀναλαμβάνει ὁ Ἀμποὺ Μπακρ. Αὐτὸς ἀρχίζει νὰ ἐφαρμόζει τὴν ἐπιταγὴ τοῦ Μωάμεθ περὶ παγκόσμιας ἐπικρατήσεως τῆς ἱδρυθείσης ἀπὸ αὐτὸν θρησκείας καὶ ξεκινᾶ τοὺς ἐπεκτατικοὺς πολέμους σὲ βάρος τῆς Βυζαντινῆς Αὐτοκρατορίας καὶ τῆς Περσίας. Τὸ Ἰσλὰμ σύντομα κατακτᾶ ἐδάφη τῆς Αὐτοκρατορίας στὴ Μέση Ἀνατολὴ καὶ στὴ Βόρεια Ἀφρικὴ καὶ βιαίως προσηλυτίζει τοὺς λαούς των. Παράλληλα καταλύει τὸ βασίλειο τῶν Περσῶν, τὸ ὁποῖο καὶ ἐξισλαμίζει.
.                 Κατὰ τὸν Αὐστριακὸ καθηγητὴ ἡ πανώλη καὶ ὁ πόλεμος μεταξὺ Βυζαντίου καὶ Περσίας ἔφεραν αὐτὴν τὴν παγκόσμια ἀλλαγὴ μὲ τὸ Ἰσλάμ. Σήμερα δὲν ἀποκλείεται ὁ συνδυασμὸς τῆς παγκόσμιας οἰκονομικῆς κρίσης μὲ τὸν ἀνταγωνισμὸ τῶν μεγάλων δυνάμεων νὰ ὁδηγήσει σὲ παγκόσμιες ἀνακατατάξεις, στὶς ὁποῖες ἕνα ἀπὸ τὰ θύματα μπορεῖ νὰ εἶναι ἡ διασπασμένη καὶ ἀποδυναμωμένη Εὐρώπη.-

,

Σχολιάστε

ΘΥΤΕΣ καὶ ΘΥΜΑΤΑ ΣΤΗ ΣΥΡΙΑ (Γ. Ν. Παπαθανασόπουλος)

Θύτες καὶ θύματα στὴ Συρία

Τοῦ Γιώργου Ν. Παπαθανασόπουλου

.            Ὁ μὲ τὴν ἐκμετάλλευση ἀνθρώπινων ὑπάρξεων ἐκβιασμὸς τῆς Τουρκίας σὲ βάρος τῆς Ἑλλάδος καὶ τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης (ΕΕ) εἶναι προφανής. Οἱ ἀνθρώπινες αὐτὲς ὑπάρξεις ποὺ ἐπιδιώκουν παρανόμως νὰ εἰσέλθουν διὰ τῆς Ἑλλάδος στὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση εἶναι θύματα ὅσων τοὺς ἐκμεταλλεύονται. Οἱ θύτες τους εἶναι οἱ μαφιόζοι ἔμποροι διακινητές τους καὶ ὁ Πρόεδρος τῆς Τουρκίας Ἐρντογάν, μαζὶ μὲ ὅσους τὸν ὑποστηρίζουν, ἢ ἀνέχονται τὶς προκλητικὲς ἐνέργειές του. Ὁ διὰ τοῦ ὠμοῦ ἐκβιασμοῦ ἄμεσος στόχος τῆς Τουρκίας εἶναι προφανής: Οἰκονομικὰ ὀφέλη ἀπὸ τὴν ΕΕ σὺν τὴν αὔξηση τῆς ἐπιρροῆς του σὲ αὐτὴν διὰ τῶν σουνιτῶν μουσουλμάνων ποὺ ἐγκαθίστανται στὶς χῶρες της. Ἀπώτερος στόχος ἡ ἐκ μέρους τῆς Τουρκίας ἁρπαγὴ ἐδαφῶν τῆς Συρίας, τῆς Ἑλλάδας καὶ τῆς Κύπρου.
.             Ὁ ἐν ἐξελίξει ἐκβιασμὸς τοῦ Τούρκου Προέδρου ἐμπεριέχει μὲν ἁπτὲς καὶ σοβαρὲς ἀπειλὲς σὲ βάρος τῆς ἀκεραιότητας καὶ τῆς εἰρήνης τῆς χώρας μας, ἀλλὰ ἔγινε καὶ ἡ αἰτία νὰ ἐμφανιστοῦν τὰ θετικὰ σημεῖα τῶν Ἑλλήνων. Ἡ συσπείρωσή τους καὶ ἡ ὁμόψυχη ἀντιμετώπιση τῆς νεο – ὀθωμανικῆς πρόκλησης εἶναι τὸ πρῶτο. Τὸ δεύτερο εἶναι ἡ ἑτοιμότητα καὶ ἡ ἀποφασιστικότητα ποὺ δείχνουν στὴν κρίση ἡ κυβέρνηση, ὁ στρατός, τὸ πολεμικὸ ναυτικό, ἡ πολεμικὴ ἀεροπορία, ἡ ἀστυνομία, τὸ λιμενικό. Τρίτο εἶναι τὸ ὑψηλὸ ἠθικὸ καὶ ἡ ἀγωνιστικότητα, ποὺ ἐπιδεικνύουν οἱ ἀκρίτες τῆς Θράκης καὶ τῶν νησιῶν μας. Τὸ τέταρτο εἶναι τὸ ξύπνημα τῶν Εὐρωπαίων ἑταίρων μας, ἀκόμη καὶ τῆς Γερμανίας. Μέχρι τώρα ζούσανε στὴν ἀνευθυνότητά τους, τὴν ὥρα ποὺ οἱ ἀκρίτες μας ὑποφέρουν καὶ ἀγωνιοῦν γιὰ τὸ μέλλον τους.
.              Τὸ πέμπτο θετικὸ σημεῖο εἶναι ἡ ἐμφάνιση τῆς ἀλήθειας, ὅτι ὁ ὠμὸς καὶ κατευθυνόμενος ἐκβιασμὸς τοῦ Ἐρντογὰν στρέφεται ΜΟΝΟ πρὸς τὴν Ἑλλάδα καὶ δι’ αὐτῆς πρὸς τὴν Εὐρώπη. Αὐτὸ ἀποδεικνύεται ἀπὸ τὸ ὅτι στὴν ἴδια περιοχὴ εἶναι τὰ ἐκτεταμένα (240 χλμ.) σύνορά της Τουρκίας μὲ τὴ Βουλγαρία, ἐπίσης χώρας – μέλους τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης. Ὅμως σὲ αὐτὰ δὲν ὑπάρχει καμία ἄσκηση πίεσης γιὰ τὴν παράνομη εἰσβολὴ τῶν κατευθυνομένων ἀπὸ τὸν Ἐρντογὰν μεταναστῶν…
.                  Ὁ καγκελάριος τῆς Αὐστρίας Σεμπάστιαν Κοὺρτζ κατηγορεῖ εὐθέως τὸν Πρόεδρο Ἐρντογάν, ὅτι συνειδητὰ ὀργάνωσε αὐτὴ τὴν ἐπίθεση. «Εἴμαστε μάρτυρες μίας μαζικῆς αὔξησης τῆς συρροῆς μεταναστῶν στὰ ἑλληνο-τουρκικὰ σύνορα. Αὐτὴ ἡ ἔφοδος σκοπεύει τὰ σύνορα μὲ τὴν Ἑλλάδα καὶ ὄχι τὰ σύνορα μὲ τὴ Βουλγαρία. Αὐτὸ δείχνει καθαρὰ ποιὸς ὀργάνωσε αὐτὴ τὴν ἐπίθεση», δήλωσε ὁ Αὐστριακὸς καγκελάριος. Καὶ πρόσθεσε πὼς ἡ ἐπίθεση ποὺ δέχεται στὰ σύνορά της ἡ Ἑλλάδα εἶναι ὀργανωμένη καὶ αὐτὸ ἀποδεικνύεται καὶ ἀπὸ τὸ ὅτι ὅσοι ἐπιδιώκουν νὰ περάσουν τὰ σύνορα δὲν προέρχονται ἀπὸ τὴ Συρία καὶ τὸ Ἰντλίμπ, ἀλλὰ εἶναι πρόσωπα ποὺ προέρχονται ἀπὸ διάφορες χῶρες καὶ διαμένουν ἐδῶ καὶ χρόνια στὴν Τουρκία…
.           Ὁ Αὐστριακὸς καγκελάριος προειδοποιεῖ μὲ ἔμφαση τοὺς ἄλλους ἡγέτες τῆς ΕΕ: «Ἂν ὑποχωρήσουμε στὸν Ἐρντογάν, τότε ξεχάστε τὴν χωρὶς ἐσωτερικὰ σύνορα Εὐρώπη». Φαίνεται ὅτι αὐτὸ ἀρχίζει, ἐπὶ τέλους, νὰ συνειδητοποιεῖται στὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση.-

Σχολιάστε

ΕΡΝΤΟΓAΝ, ΣΟΥΛΕΪΜAΝ καὶ ΚΕΜAΛ (Γ. Ν. Παπαθανασόπουλος)

Ἐρντογάν, Σουλεϊμὰν καὶ Κεμὰλ

Τοῦ Γιώργου Ν. Παπαθανασόπουλου

.          Ὁ Ἐρντογὰν βασανίζεται ἀπὸ τὴν ἔμμονη ἰδέα νὰ μείνει στὴν ὀθωμανικὴ – τουρκικὴ ἱστορία ὅτι ξεπέρασε σὲ ἐπιτυχίες τὸν Σουλεϊμὰν καὶ τὸν Κεμάλ. Ὁ πρῶτος διακατεχόταν ἀπὸ τὴ βουλιμία τῆς κατακτήσεως ἐδαφῶν καὶ λαῶν καὶ ὁ δεύτερος ἀπὸ τὴ νοοτροπία τῆς ἐξοντώσεως ἢ τῆς βίαιης ἀφομοίωσης τῶν κατακτημένων λαῶν… Ἔτσι μόνο ἐξηγεῖται ἡ ἐπιδίωξή του νὰ ἐπεκτείνει, μὲ τὴν ἀνοχὴ τῶν Μεγάλων Δυνάμεων, τὴν κυριαρχία τῆς Τουρκίας, σὲ ἐδάφη τῆς Συρίας, τῆς Κύπρου καὶ τῆς Ἑλλάδος καὶ νὰ ἀλλοιώσει τὴν πληθυσμιακὴ σύνθεση τῶν ἐν λόγῳ χωρῶν.
.          Τυφλωμένος ἀπὸ ἄκρατο ἐπεκτατισμὸ καὶ διὰ τῆς ἐκμετάλλευσης ἀνθρώπινων ζωῶν συνεχίζει τοὺς ὠμοὺς ἐκβιασμοὺς τῶν προκατόχων του πρὸς τὶς εὐρωπαϊκὲς χῶρες, ὥστε νὰ ὑποταγοῦν στὶς ἐπιθυμίες του. Ἡ ἐπιδίωξή του αὐτὴ προκαλεῖ ἐσωτερικὴ ἀναστάτωση στὶς ὅμορες εὐρωπαϊκὲς χῶρες τῆς Τουρκίας καὶ γενικὰ στὶς χῶρες τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης καὶ ἀτμόσφαιρα πολέμου στὴν περιοχή.
.               Ἡ πρόσφατη ἱστορία τῆς Μέσης Ἀνατολῆς δείχνει ὅτι ὁ Ἐρντογὰν καταστρατηγεῖ στὴν πράξη τὴ Συνθήκη τῆς Λοζάνης, ὅπως ὁ Κεμάλ. Τὸ 1915 καὶ ἐνῶ ἦταν σὲ ἐξέλιξη ὁ Πρῶτος Παγκόσμιος Πόλεμος, οἱ Ἄραβες, μὲ τὴν προσωπικὴ βοήθεια τοῦ Λόρενς τῆς Ἀραβίας, ἑνώθηκαν καὶ ἐξεγέρθηκαν ἐναντίον τῶν Ὀθωμανῶν δυναστῶν τους. Ὁ Ἀγγλικὸς στρατὸς μαζὶ μὲ τοὺς Ἄραβες, ποὺ ἕνα μέρος τους διοικοῦσε ὁ Λόρενς, νίκησαν τοὺς ὑπὸ τὸν Κεμὰλ Ὀθωμανοὺς καὶ πέτυχαν, τὸν Ὀκτώβριο τοῦ 1918, νὰ ἀπελευθερώσουν τὴ Δαμασκό, τὴ Χὸμς καὶ τὸ Χαλέπι.
.          Ὅμως ἡ στρατιωτικὴ ἐπιτυχία σὲ βάρος τῶν Ὀθωμανῶν εἶχε ὑπονομευθεῖ ἀπὸ τὸ 1916, μὲ τὴ μυστικὴ συμφωνία τῶν κυβερνήσεων Ἀγγλίας καὶ Γαλλίας. Ἀρχιτέκτονες τῆς ἀνέντιμης αὐτῆς συμφωνίας, τῆς ὁποίας τὶς συνέπειες πληρώνει ἡ Εὐρώπη καὶ ἡ Συρία ἕως σήμερα, ἦσαν οἱ διπλωμάτες Mark Sykes καὶ Georges Picot. Ὁ Λόρενς προσπάθησε ματαίως νὰ τὴν ἀκυρώσει. Τὰ συμφέροντα ἦσαν ὑπεράνω τῶν δικαίων τῶν λαῶν. Ἀντὶ γιὰ ἀνεξαρτησία Ἀγγλία καὶ Γαλλία μοιράστηκαν τὶς ἀπελευθερωμένες χῶρες, μὲ τὴν ἔγκριση τῆς Κοινωνίας τῶν Ἐθνῶν, τῆς ὁποίας ἐκμαίευσαν τὴν ἀπόφαση: Ἡ Ἀγγλία «ἔλαβε τὴν ἐντολὴ» νὰ ἐξουσιάζει τὴν Παλαιστίνη καὶ τὸ Ἰρὰκ καὶ ἡ Γαλλία τὴ Συρία…
.          Μὲ βάση τὸ δόγμα «διαίρει, γιὰ νὰ ἐξουσιάζεις ἀποτελεσματικότερα» οἱ Γάλλοι χώρισαν σὲ τέσσερα αὐτόνομα κομμάτια τὴ Συρία, βυθίζοντάς την στὸ χάος. Παράλληλα ἡ Τουρκία ἐπιδίωξε νὰ παραβιάσει τὴ Συνθήκη τῆς Λοζάνης καὶ τὰ σύνορα ποὺ εἶχαν χαραχθεῖ μὲ αὐτήν. Ἐκμεταλλευόμενη τὸν Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο «πούλησε» στοὺς συμμάχους – οὐσιαστικὰ τοὺς ἐξεβίασε– τὴν οὐδετερότητά της, μὲ ἀντάλλαγμα νὰ περάσουν ὑπὸ τὴν κυριαρχία της οἱ Συριακὲς περιοχὲς τῆς Ἀντιόχειας καὶ τῆς Ἀλεξανδρέττας, κάτι ποὺ πέτυχε, τὸ 1939…
.          Τώρα ὁ Ἐρντογὰν εἰσβάλλει σὲ ἐδάφη τῆς Συρίας ἰσχυριζόμενος ὅτι «δὲν εἶναι μουσαφίρης, ἀλλὰ οἰκοδεσπότης» τους καὶ ὅτι ἐκεῖνος ὁρίζει ποῦ εἶναι τὰ σύνορα τῶν δύο χωρῶν… Τοὺς ἰσχυρισμούς του ἐπεκτείνει ντὲ φάκτο στὶς ἐδαφικὲς καὶ θαλάσσιες ἐκτάσεις τῆς Ἑλλάδας καὶ τῆς Κύπρου.-

Σχολιάστε

«ΟΧΙ» ΤΗΣ ΡΩΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΠΟΔΟΜΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

«ΟΧΙ» ΤΗΣ ΡΩΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΠΟΔΟΜΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

Τοῦ περιοδ. «Ο ΣΩΤΗΡ»,
ἀρ. τ. 2215, 15.02.2020

ἠλ. στοιχειοθ. «ΧΡΙΣΤ. ΒΙΒΛΙΟΓΡ.»

.                   Κατὰ τὴν διάρκεια συζητήσεως στὸ Συμβούλιο Διαφυλετικῶν Σχέσεων τῆς Ρωσίας –πρόκειται περὶ συμβουλευτικοῦ ὀργάνου τοῦ Κρεμλίνου– ὁ Πρόεδρος τῆς χώρας Βλαντιμὶρ Πούτιν, ἀναφερόμενος στὴν ρωσικὴ ἐθνικὴ ταυτότητα, ξεκαθάρισε εὐγενικὰ ἀλλὰ σθεναρὰ ὅτι ἡ παραδοσιακὴ μορφὴ οἰκογένειας δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ ἀντικατασταθεῖ ἀπὸ ἄλλα «προοδευτικὰ» σχήματα ποὺ ἐφαρμόζονται στὴν Δύση.
.                 Συγκεκριμένα ὁ Ρῶσος πρόεδρος ἀναφέρθηκε στὴν ἀντικατάσταση σὲ ἐπίσημα κρατικὰ ἔγγραφα τῶν ὅρων «Πατέρας» καὶ «Μητέρα» μὲ τοὺς ὅρους «Γονέας 1» καὶ «Γονέας 2» ποὺ ἰσχύει ἤδη σὲ ὁρισμένα κράτη τῆς Δυτικῆς Εὐρώπης, καθὼς καὶ ἓν μέρει στὶς Ἡνωμένες Πολιτεῖες τῆς Ἀμερικῆς. Ἀναφορικὰ μὲ τὸ φαινόμενο αὐτὸ παρατήρησε: «Λένε ὅτι ἡ λέξη μητέρα δὲν μπορεῖ νὰ ἀντικατασταθεῖ. Φαίνεται ὅτι ἴσως μπορεῖ. Τὴν ἀντικατέστησαν σὲ ὁρισμένες χῶρες μὲ τοὺς ὅρους “Γονέας 1” καὶ “Γονέας 2”. Ἐλπίζω ὅτι αὐτὸ δὲν πρόκειται ποτὲ νὰ συμβεῖ ἐδῶ».
.                   Εἶναι ἀξιέπαινο τὸ θάρρος τοῦ Ρώσου προέδρου, μὲ τὸ ὁποῖο τολμᾶ νὰ ἔρχεται σὲ εὐθεία ἀντίθεση μὲ τοὺς πανίσχυρος μηχανισμοὺς ποὺ κινοῦν σὲ παγκόσμια κλίμακα τὴν ἐξάπλωση τῆς ὁμοφυλοφιλίας. Πρόκειται γιὰ μηχανισμοὺς ποὺ διαθέτουν τεράστια οἰκονομικὴ καὶ πολιτικὴ ἰσχύ, ὥστε νὰ ἐξαναγκάζουν τὶς χῶρες νὰ ὑποκύπτουν στὶς ἀπαιτήσεις τους σχετικὰ μὲ τὸ θέμα αὐτό. Πρόκειται κυριολεκτικὰ γιὰ δαιμονικὴ λαίλαπα ποὺ ἔχει ἐνσκήψει στὸν κόσμο.
.                   Ἂς μένουμε διαρκῶς σὲ πνευματικὴ ἐγρήγορση. Τὰ προϊόντα αὐτὰ τῆς παγκόσμιας ἠθικῆς ἀποσυνθέσεως δὲν ἀργοῦν νὰ κάνουν τὴν ἐμφάνισή τους καὶ στὴ δική μας χώρα. Τὸ παρατηροῦμε αὐτὸ ἐδῶ καὶ μερικὰ χρόνια. Ἀλλὰ ποιός πολίτης αὐτοῦ του τόπου μὲ τὴν τόσο ἔντονη ἐθνικὴ καὶ θρησκευτικὴ ἰδιοπροσωπία δὲν συμφωνεῖ ὅτι ἡ ἀντικατάσταση τῶν ἐννοιῶν «Πατέρας» καὶ «Μητέρα» μὲ τὰ «Γονέας 1 καὶ 2» ἰσοδυναμεῖ μὲ γκρέμισμα στὶς συνειδήσεις μάλιστα τῶν παιδιῶν ἑνὸς ἱερότατου αἰσθήματος καὶ ἑνὸς βασικότατου παράγοντα γιὰ τὴν ὁμαλὴ καὶ ἰσόρροπη ψυχοσωματική τους ἀνάπτυξη; Ἂν οἱ ἀδίστακτοι αὐτουργοὶ τῆς «Νέας Τάξης Πραγμάτων» προσπαθοῦν νὰ περάσουν καὶ ἐδῶ τὰ ἐρεβώδη σχέδιά τους, ἂς βροῦν σὲ ἀπάντησή τους μία ἀρραγῆ ἐθνικὴ ταυτότητα, ποὺ δὲν θὰ σταθεῖ δυνατὸν νὰ ραγίσει πρὸ οὐδεμιᾶς, οὔτε ἀπειλῆς οὔτε ὑποσχέσεως. Ὡς πρὸς αὐτὸ ἂς μᾶς δείξει τὸν δρόμο ἡ Ρωσία.

Σχολιάστε

Η ΡΩΣΙΑ, Η ΤΟΥΡΚΙΑ καὶ Η ΚΥΠΡΟΣ (Γ. Ν. Παπαθανασόπουλος) «Ἀπρόβλεπτες συνέπειες στὶς σχέσεις τῶν δύο χωρῶν».

Ἡ Ρωσία, ἡ Τουρκία καὶ ἡ Κύπρος

Τοῦ Γιώργου Ν. Παπαθανασόπουλου

.             Τὸν τελευταῖο καιρὸ ἔχουν ἐκφραστεῖ ἀνησυχίες στὴν Ἑλλάδα κυρίως, ἀλλὰ καὶ στὴν Κύπρο μήπως τὸ Οὐκρανικὸ ἐκκλησιαστικὸ ζήτημα ἐπηρεάσει τὴν πάγια θέση τῆς Ρωσίας στὸ Κυπριακό. Συγκεκριμένα μήπως ἐπηρεάσει τὴ θετικὴ γιὰ τὴν Κυπριακὴ Δημοκρατία στάση τοῦ Ρώσου Προέδρου Πούτιν καὶ τῆς κυβέρνησής του ἡ ἀπόφαση τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἱερωνύμου νὰ ἀναγνωρίσει ὡς «Αὐτοκέφαλη Ἐκκλησία» τοὺς ὑποστηριζόμενους ἀπὸ τὴν κρατικὴ ἐξουσία τῆς Οὐκρανίας σχισματικοὺς κληρικοὺς τῆς χώρας αὐτῆς.
.              Οἱ ἀνησυχίες ἐνισχύθηκαν μὲ τὶς δημοσιογραφικὲς φῆμες, ὅτι ἡ Ρωσία θὰ ἀναγνωρίσει τὸ μὴ ἀναγνωρισμένο ἀπὸ ὁποιαδήποτε χώρα στὸν κόσμο καθεστώς, ποὺ ἔχει ἐπιβάλει ἡ Τουρκία στὰ κατεχόμενα ἀπὸ αὐτὴν ἐδάφη τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας. Οἱ φῆμες μεταδόθηκαν καὶ στὴν Κύπρο. Ὁ Ρῶσος πρέσβυς στὴ Λευκωσία διαβεβαίωσε τὴν Κυπριακὴ ἐκκλησιαστικὴ ἡγεσία ὅτι οἱ φῆμες αὐτὲς εἶναι ἀνυπόστατες καὶ ὅτι οὐδεμία ἀλλαγὴ ὑπάρχει στὴ θέση τῆς Ρωσίας ὡς πρὸς τὸ Κυπριακό. Εἶναι γνωστὸ ὅτι ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου δὲν ἔχει πάρει ἀπόφαση νὰ ἀναγνωρίσει τοὺς σχισματικοὺς τῆς Οὐκρανίας καὶ ἡ ἄρνησή της αὐτὴ ὀφείλεται μὲν στὸ ὅτι θεωρήθηκε ὅτι ἡ ἀναγνώριση ἀντιβαίνει στοὺς Ἱεροὺς Κανόνες, ὅμως ἐνισχύεται καὶ ἀπὸ τὴν ὑπεύθυνη στάση της στὸ ἐθνικὸ ζήτημα τῆς Μεγαλονήσου.
.             Ἡ τελευταίως ἐνίσχυση τῶν ἀνησυχιῶν γιὰ τὴ στάση τῆς Ρωσίας στὸ Κυπριακὸ στηρίζεται στὸν συνδυασμὸ τῆς ὀξείας ἀντίθεσης τοῦ Προέδρου Πούτιν πρὸς τὴν ἐνέργεια τοῦ Οἰκ. Πατριάρχου νὰ ἀνακηρύξει τοὺς σχισματικοὺς τῆς Οὐκρανίας αὐτοκέφαλη Ἐκκλησία μὲ τὶς καλὲς σχέσεις ποὺ τελευταίως αὐτὸς ἀναπτύσσει μὲ τὸν Πρόεδρο Ἐρντογάν.
.              Οἱ σχέσεις Ρωσίας – Τουρκίας δὲν εἶναι ὅμως ὅσο νομίζεται καλές. Ὁ Τοῦρκος ἀναλυτὴς καὶ δημοσιογράφος Γκαλὶπ Νταλάϊ ἔγραψε στὴν ἱστοσελίδα middleeasteye.net ὅτι αὐτὲς «στὴν τρέχουσα μορφή τους εἶναι προϊὸν πολιτικοῦ ρεαλισμοῦ καὶ τῆς κοινῆς τους δυσαρέσκειας ἔναντι τῆς Δύσης». Τὰ τελευταῖα χρόνια ὑπογράφηκαν μεταξύ τους συμφωνίες πολλῶν δισεκατομμυρίων Εὐρὼ στοὺς τομεῖς τῆς ἐνέργειας καὶ τῶν ἐξοπλισμῶν. Ὅμως σὲ γεωπολιτικὲς στρατηγικές, ὅπως στὴν Οὐκρανία καὶ στὴ Συρία, ἔχουν συγκρουόμενες ἀπόψεις.
.             Στὶς 3 Φεβρουαρίου τρ.ἔ. ὁ Ἐρντογὰν ἐπισκέφθηκε τὴν Οὐκρανία καὶ τὰ ὅσα εἶπε καὶ συμφώνησε ἐκεῖ προκάλεσαν τὴν ὀργὴ τῆς Ρωσίας. Τοποθετήθηκε κατὰ τῆς ἐκ μέρους της προσάρτησης τῆς Κριμαίας καὶ χαιρέτησε τὴν τιμητικὴ προεδρικὴ φρουρά, ποὺ τοῦ ἀπέδωσε τιμές, φωνάζοντας «Δόξα στὴν Οὐκρανία» (Slava Ukraine). Πρόκειται γιὰ πολεμικὴ ἰαχή, ποὺ θεωρεῖται ὅτι ἐκφράζει ἀντιρωσικὰ συναισθήματα. Ἐπίσης ὁ Τοῦρκος Πρόεδρος δεσμεύθηκε νὰ ἀποστείλει στὴν Οὐκρανία πολεμικὸ ὑλικό, ὕψους 34 ἑκατ. $, τὸ ὁποῖο οἱ Ρῶσοι θεωροῦν ὅτι θὰ χρησιμοποιηθεῖ ἐναντίον τους.
.             Στὴν Συρία ἡ Τουρκία ἐπιχειρεῖ νὰ διευρύνει τὴν ὑπέρ της οὐδέτερη ζώνη ἐντὸς τοῦ ἐδάφους τῆς Συρίας καὶ νὰ ἐμποδίσει τὴν κυβέρνηση Ἄσαντ νὰ ἀποκτήσει τὸν ἔλεγχο τῆς περιοχῆς τοῦ Ἰντλὶμπ (ΒΔ Συρία). Ἀντίθετα ἡ Ρωσία ὑποστηρίζει τὸν Ἄσαντ καὶ τὶς στρατιωτικὲς ἐπιχειρήσεις τῆς Συρίας στὸ Ἰντλίμπ. Σὲ αὐτὴ τὴν κατάσταση δὲν μπορεῖ νὰ ἀποκλειστεῖ κλιμάκωση τῆς στρατιωτικῆς ἀντιπαράθεσης Ρωσίας – Τουρκίας, μὲ ἀπρόβλεπτες συνέπειες στὶς σχέσεις τῶν δύο χωρῶν.-

, , , ,

Σχολιάστε

ΓΙΑ ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΑΚΟΜΗ “ΜΠΑΜΠΑΣ” καὶ “ΜΑΜΑ” στὴν ΡΩΣΙΑ

Πούτιν: σο εμαι γώ,
δν θ πάρξουν “γονέας 1” κα
“γονέας 2”

.             Ὁ Ρῶσος πρόεδρος κατέστησε σαφὲς ὅτι δὲν ὑπάρχει προοπτικὴ κατὰ τὴ διάρκεια τῆς θητείας του (σημ. «Χρ. Βιβλ».: «δηλαδὴ γιὰ ἕνα χρόνο ἀκόμη προεδρίας»!) γιὰ γάμους ὁμοφύλων. Ὁ Ρῶσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν διαβεβαίωσε τὴν Πέμπτη τους Ρώσους ὅτι ὅσο θὰ εἶναι πρόεδρος τῆς Ρωσίας δὲν θὰ ἐμφανισθοῦν οἱ ἔννοιες «γονέας Νο1» καὶ «γονέας Νο2», καθιστώντας κατ᾽ αὐτὸν τὸν τρόπο σαφὲς ὅτι δὲν ὑπάρχει προοπτικὴ κατὰ τὴν διάρκεια τῆς θητείας του γιὰ γάμους μεταξὺ ἀνθρώπων τοῦ ἰδίου φύλου.
«Ὅσον ἀφορᾶ στὸ “γονέας Νο1 καὶ γονέας Νο2”, ἔχω ἤδη πεῖ δημόσια καὶ τὸ ἐπαναλαμβάνω γιὰ μία ἀκόμη φορά: ὅσο εἶμαι πρόεδρος, δὲν θὰ ὑπάρξει. Θὰ ὑπάρχει “μπαμπὰς” καὶ “μαμά”», δήλωσε ὁ Ρῶσος πρόεδρος κατὰ τὴν διάρκεια τῆς συνάντησης ποὺ εἶχε μὲ τὴν ὁμάδα ἐργασίας ποὺ ἀσχολεῖται μὲ τὴν ἀναθεώρηση τοῦ ρωσικοῦ Συντάγματος μὲ βάση τὶς προτάσεις ποὺ ἔχει καταθέσει ὁ ἴδιος ὁ Ρῶσος πρόεδρος.

 

ΠΗΓΗ: news247

 

 

 

 

1 Σχόλιο

Ο «ΠΟΛΥΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ» ΘΑΝΑΣΙΜΟΣ ΕΧΘΡΟΣ τοῦ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

θανάσιμη πλάνη το πολυπολιτισμο

ἐφημ. «Δημοκρατία», 02.02.2020

.                      Οἱ διατροφικὲς συνήθειες τῶν Κινέζων φαντάζουν ἐξωφρενικὲς καὶ στοὺς Ἕλληνες καὶ γενικότερα σὲ ὅλους ὅσοι ἔχουν ἀνατραφεῖ μὲ βάση τὰ πολιτισμικὰ πρότυπά της Δύσης. Οἱ πρόσφατες ἐξελίξεις μὲ τὴν ἐξάπλωση τοῦ κορονοϊοῦ δείχνουν ὅτι αὐτὸ τὸ μεγάλο χάσμα στὶς διατροφικὲς συνήθειες δὲν ὀφείλεται σὲ μία ἀχρείαστη ἰδεοληψία, ἀλλὰ ἔχει οὐσιαστικὸ περιεχόμενο. Οἱ Κινέζοι τρῶνε νυχτερίδες, σκύλους, ἑρπετὰ καὶ διάφορα ἄλλα ζῶα ἀλλὰ καί… ἔντομα καὶ μία ἀπὸ τὶς συνέπειες αὐτῆς τῆς συνήθειας ἦταν ἡ μετάδοση τοῦ κορονοϊοῦ στοὺς ἀνθρώπους καὶ ἡ πρόκληση μίας παγκόσμιας ἐπιδημίας. Πέρα ἀπὸ αὐτό, πρέπει νὰ ἐπισημανθεῖ ὅτι ἡ δημοκρατία, μία ἑλληνικὴ ἐπινόηση, ποὺ ἀποτελεῖ θεμελιώδη ἀξία τῆς Δύσης, δὲν σημαίνει κάτι γιὰ τὴν Κίνα. Ἐκεῖ ὁ ὁλοκληρωτισμὸς καὶ ἡ ἀπόλυτη ὑποταγὴ τοῦ προσώπου στὴν ἐξουσία θεωροῦνται αὐτονόητα!
.                      Ἐξ ἴσου αὐτονόητος θεωρεῖται ὁ ὁλοκληρωτισμὸς γιὰ τὸ Ἰσλάμ. Ἡ πολεμικὴ θρησκεία, ποὺ ἵδρυσε ὁ Μωάμεθ, κηρύττει τὴν ἀπόλυτη ὑποταγὴ τοῦ ἀνθρώπου καὶ τῶν κοινωνιῶν στοὺς κανόνες ποὺ καταγράφηκαν στὸ Κοράνι, στὸ ἱερὸ βιβλίο τοῦ μουσουλμανισμοῦ. Οἱ Ἕλληνες, οἱ πολίτες τῆς Ε.Ε., οἱ Ρῶσοι, οἱ κάτοικοι τῆς Βορείου καὶ τῆς Νοτίου Ἀμερικῆς, οἱ Αὐστραλοὶ καὶ ἄλλοι λαοί, ποὺ ἔχουν χριστιανικὸ ἄξονα ἀναφορᾶς, θεωροῦν ἐγκληματικό, φρικτό, ἀδιανόητο νὰ λιθοβολοῦνται ἄνθρωποι γιὰ κάποια ἐρωτικὴ ἐπιλογή τους, νὰ πετιοῦνται σὰν σακιὰ οἱ ὁμοφυλόφιλοι ἀπὸ τὶς ταράτσες ἢ νὰ ἀποκεφαλίζονται παραβάτες διάφορων διατάξεων τοῦ Ποινικοῦ Κώδικα σὲ κεντρικὲς πλατεῖες πόλεων.
.                      Ὅμως στὸν ἰσλαμικὸ κόσμο τὰ προαναφερθέντα ἀποτελοῦν κομμάτι τῆς καθημερινότητας, θεσμοὶ ποὺ δὲν γίνεται νὰ ἀμφισβητηθοῦν δίχως νὰ καταβληθεῖ βαρύτατο προσωπικὸ ἢ συλλογικὸ κόστος. Ἡ ἐμμονὴ τῶν ὀρθοπολιτικῶν, τῶν ὀπαδῶν τῆς παγκοσμιοποίησης καὶ τῶν κηρύκων τοῦ «πολυπολιτισμοῦ» νὰ διαβάζουν τὴν πραγματικότητα μὲ τὰ γυαλιὰ τῶν ἰδεοληψιῶν τους ἔχει ὁδηγήσει τὴ Δύση σὲ ἄτακτη ὑποχώρηση στὸ πεδίο τοῦ παγκόσμιου ἀνταγωνισμοῦ καὶ σὲ παρακμὴ καὶ ὁδηγεῖ τὸ οἰκεῖο σὲ ἐμᾶς πολιτισμικὸ μοντέλο σὲ ὁριστικὴ ἐξαφάνιση. Δὲν μπορεῖ νὰ «ἐνσωματωθεῖ» τὸ Ἰσλὰμ στὴ Δύση διότι εἶναι ἄκαμπτο, δὲν μεταβάλλεται μὲ τὴν πάροδο τοῦ χρόνου, εἶναι ἀπόλυτο καὶ ἐπιδιώκει τὸ ἀντίθετο ἀπὸ αὐτὸ ποὺ ποθοῦν οἱ ἀφελεῖς: ἀντὶ νὰ ἐνσωματωθεῖ στὴ Δύση (ποὺ θεωρεῖ φαύλη καὶ παρηκμασμένη), νὰ κυριαρχήσει καὶ νὰ ἐπιβάλει τοὺς δικούς του κανόνες.
.             
Καὶ ἡ Κίνα ἀποτελεῖ πολιτισμικὸ σύνολο μὲ μέγεθος, ποιότητες, χρονικὸ βάθος καὶ ἰδιομορφίες ποὺ καθιστοῦν μάταιη κάθε ἀπόπειρα «ἀφομοίωσης» ἢ ἐνσωμάτωσης σὲ ὁποιαδήποτε ἐκδοχὴ τῆς Δύσης. Οἱ ἀπόπειρες… δημιουργίας πολυπολιτισμικῶν κοινοτήτων εἶναι τόσο καταδικασμένες ἀπὸ τοὺς μηχανισμοὺς τῆς Ἱστορίας καὶ ἐπιβλαβεῖς γιὰ τὴν ἀνθρωπότητα ὅσο τὰ ἑστιατόρια ποὺ περιλαμβάνουν στὸ μενοὺ τοὺς μολυσμένες νυχτερίδες… Ὁ πολυπολιτισμὸς εἶναι ἕνας θανάσιμος ἐχθρὸς τοῦ πολιτισμοῦ.

 

 

Σχολιάστε