Ἀρχεῖο κατηγορίας "ΚΟΣΜΟΣ"

Η ΚΟΛΑΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΒΑΣΕΩΣ ΦΥΛΟΥ «Ἀντιδράστε μὲ κάθε τρόπο πρὸς τὶς σχολικὲς μονάδες»

Ἡ κόλαση τῆς μεταβάσεως φύλου

Τοῦ περιοδ. «Ο ΣΩΤΗΡ»

.             Στὰ χρόνια τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης στὸ θεοκρατικὸ βασίλειο τοῦ Ἰσραὴλ ἡ ἠθικὴ παρακμὴ λόγῳ ἀποδοχῆς εἰδωλολατρι­κῶν συνηθειῶν εἶχε φθάσει σὲ τέτοιο σημεῖο κάποτε, ὥστε οἱ γονεῖς νὰ παραδίδουν τὰ παιδιά τους σὲ ἀνθρωποθυσίες στὸ ἄγαλμα τοῦ θεοῦ Μολώχ. Ἡ θυσία πραγματοποιεῖτο μὲ καύση τῶν σαρκῶν τοῦ τρυφεροῦ παιδικοῦ σώματος.
.             Στὴν ἀρχὴ τῆς τρίτης μ.Χ. χιλιετίας σὲ «χριστιανικὲς» χῶρες μιὰ ἄλλου εἴδους ἀνθρωποθυσία λαμβάνει χώρα: αὐτὴ τῆς ἀλλαγῆς φύλου. Ἡ εἴδηση ποὺ ἔρχεται ἀπὸ τὴ Βρεταννία εἶναι συγκλονιστική. Σύμφωνα μὲ τὴν εἰδικὴ ἰδιωτικὴ ὑπηρεσία «UK Deed Poll Service», τουλάχιστον ἕνα παιδὶ κάτω τῶν 16 ἐτῶν κάθε μέρα ζητεῖ τὴν ἀλλαγὴ τοῦ φύλου του. Ἀνώτερη ὑπάλληλος τῆς ὑπηρεσίας δήλωσε ὅτι παρόμοια περιστατικὰ συνέβαιναν κατὰ τὸ παρελθὸν ἕνα κάθε λίγους μῆνες. Σήμερα καταγράφονται 7-10 αἰτήσεις τὴν ἑβδομάδα.
.             Ἡ ἐφημερίδα «Wall Street Journal» σὲ σχετικὸ ἄρθρο της κάνει λόγο γιὰ «κόλαση» ποὺ πολλοὶ γονεῖς βιώνουν, καθὼς νιώθουν ἀναγκασμένοι λόγῳ ἰσχυρῶν πιέσεων ποὺ δέχονται ἀπὸ τὰ παιδιά τους ἡλικίας μόλις 10-16 ἐτῶν, καθὼς καὶ ἀπὸ τοὺς καθοδηγητές τους σ᾿ αὐτὲς τὶς πρακτικές, νὰ συναινέσουν στὴν ἀλλαγὴ τοῦ φύλου τους. Καὶ καθὼς οἱ περισσότερες αἰτήσεις προέρχονται ἀπὸ κορίτσια, βρίσκονται στὴν τραγικὴ θέση νὰ παρακολουθοῦν βῆμα πρὸς βῆμα τὴ συγκεκριμένη διαδικασία μεταβάσεως, ποὺ συνοδεύεται ἀπὸ μόνιμους ἀκρωτηριασμοὺς τῶν σωμάτων τῶν θυγατέρων τους. Τὸ δημο­σίευμα ὁμιλεῖ γιὰ προσφορὰ παιδιῶν «στὸ βωμὸ μιᾶς ἰδεολογίας ποὺ μεταμορφώνει (σ.σ. διάβαζε: καταστρέφει) κυριολεκτικὰ τὸ σῶμα τους καὶ σημαδεύει τὶς ψυχές τους».
.             Λοιπόν; Πόσο ἀπέχει ἡ Βρεταννία ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα; Μὲ τὸ διαδίκτυο δὲν ὑπάρχουν πλέον ἀποστάσεις. Καὶ ἡ συγ­κε­κρι­μένη προπαγάνδα εἶναι παγκόσμια καὶ προ­ωθεῖται μὲ τὴν καταβολὴ τεράστιων χρη­ματικῶν ποσῶν. Τὸ πιὸ φρικτὸ ὅμως εἶναι ὅτι στὴν πατρίδα μας γιὰ τρίτη συν­εχῆ χρονιὰ μὲ ἐγκύκλιο τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας καλοῦνται οἱ καθηγητὲς νὰ διδάξουν αὐτὲς τὶς ἰδέες ποὺ ὁδηγοῦν στὴν «κόλαση», τόσο σὲ μαθητὲς Γυμνασίων μὲ τὴ λεγόμενη «Θεματικὴ Ἑβδομάδα», ὅσο καὶ σὲ μαθητὲς Λυκείων μὲ συγκεκριμένο ἐγχειρίδιο ποὺ περιέχει σχετικὸ κεφάλαιο.
.             Γονεῖς, ἀντιληφθεῖτε ποῦ ὁδηγοῦνται τὰ βλαστάρια τῆς πατρίδας μας, καὶ ἀντιδράστε μὲ κάθε τρόπο πρὸς τὶς σχολικὲς μονάδες ὅπου φοιτοῦν τὰ παιδιά σας, καθὼς καὶ πρὸς τὸ ἴδιο τὸ Ὑπουργεῖο. Θὰ θέλαμε ποτὲ νὰ περάσουμε τὴν «κόλαση» ποὺ ἤδη περνοῦν οἱ γονεῖς τῶν παιδιῶν στὴ Βρεταννία;

Διαφημίσεις

Σχολιάστε

ΠΟΣΟΣΤΑ «ΠΙΣΤΕΩΣ» ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

Πι θρησκευόμενοι ρμένιοι κα Γεωργιανοί, πι θεοι ο Τσέχοι
– Πο
βρίσκεται
λλάδα

20.02.2019

.         Ἡ Ἀρμενία (79%) καὶ ἡ Γεωργία (72%) βρίσκονται στὴν κορυφὴ τῆς λίστας μὲ τὴ μεγάλη πλειοψηφία τῶν ἐνηλίκων νὰ δηλώνουν ὅτι πιστεύουν στὸν Θεὸ μὲ ἀπόλυτη βεβαιότητα, ἐνῶ ἡ Γαλλία (11%), ἡ Ἑλβετία (11%) καὶ ἡ Γερμανία (10%) ἦταν οἱ συμμετέχουσες στὴν ἔρευνα χῶρες μὲ τὴ μικρότερη βεβαιότητα ἀναφορικὰ μὲ τὴν ὕπαρξη τοῦ Θεοῦ Σύμφωνα μὲ ἔρευνα τοῦ Pew Research Center στὴν Οὐάσιγκτον, οἱ Δυτικοευρωπαῖοι ἐκφράζουν τὴν πίστη σὲ ἕναν χριστιανικὸ Θεὸ σὲ χαμηλότερα ἐπίπεδα ἀπὸ ὅ,τι οἱ ἄνθρωποι στὴν Κεντρικὴ καὶ Ἀνατολικὴ Εὐρώπη.
.         Αὐτὸ ἀναφέρει στὴν ἱστοσελίδα του τὸ δίκτυο Euronews.
.         Μεταξὺ τῶν χωρῶν τῆς Δυτικῆς Εὐρώπης ποὺ συμμετεῖχαν στὴν ἔρευνα, μόνο στὴν Πορτογαλία (44%) πάνω ἀπὸ τοὺς τρεῖς στοὺς 10 δηλώνουν ὅτι εἶναι ἀπολύτως βέβαιοι ὅτι ὁ Θεὸς ὑπάρχει.
.         Οἱ ἄνθρωποι σὲ πολλὲς ἀπὸ τὶς χῶρες τῆς Κεντρικῆς καὶ Ἀνατολικῆς Εὐρώπης ποὺ συμμετεῖχαν στὴν ἔρευνα ἐξέφρασαν μεγαλύτερη βεβαιότητα γιὰ τὴν ὕπαρξη τοῦ Θεοῦ, συμπεριλαμβανομένης τῆς Ρουμανίας (64%), τῆς Ἑλλάδας (59%) καὶ τῆς Κροατίας (57%).
.         Ἡ ἔρευνα τοῦ Pew Research Center ἔδειξε ἐπίσης ὅτι τὸ ἥμισυ καὶ πλέον τῶν ἐνηλίκων στὴν Ἑλλάδα, τὴ Βοσνία, τὴν Ἀρμενία, τὴ Γεωργία καὶ τὴ Ρουμανία, δήλωσαν ὅτι ἡ θρησκεία ἦταν πολὺ σημαντικὴ στὴ ζωή τους, σὲ σύγκριση μὲ περίπου ἕναν στοὺς 10 ἐνήλικες ποὺ τόνισε τὴ σημασία τῆς θρησκείας στὴ Γαλλία, τὴ Γερμανία καὶ τὸ Ἡνωμένο Βασίλειο.
.         Οἱ χῶρες μὲ τὰ ὑψηλότερα ποσοστὰ πολιτῶν νὰ δηλώνουν ἀνοικτὰ ὅτι δὲν πιστεύουν στὸ Θεὸ ἦταν ἡ Τσεχικὴ Δημοκρατία (66%), ἡ Σουηδία (60%), τὸ Βέλγιο (54%) καὶ ἡ Ὀλλανδία (53%).

ΠΗΓΗ: protothema.gr

 

 

Σχολιάστε

ΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΔΙΩΚΟΝΤΑΙ ΑΛΛΑ ΑΥΞΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΣΙΑ

Χριστιανισμς εημερε στν σία,
παρότι
πιδεινώνονται ο ναντίον του διώξεις

Κυριακὴ 10 Φεβρουαρίου 2019

Τοῦ Ἰωάννη Λεοντακιανάκου

.           Στὴν παροῦσα περίοδο, 245 ἑκατομμύρια Χριστιανῶν παγκοσμίως ὑπόκεινται σὲ καταπίεση, σὲ δίωξη, σὲ φυλάκιση καὶ σὲ κάθε εἴδους κακομεταχείριση λόγω τῆς πίστης του, σύμφωνα μὲ τὴν ἐτήσια ἔκθεση τῆς διεθνοῦς, μὴ κερδοσκοπικῆς Ὀργάνωσης “Open Doors”. Ἀπὸ αὐτούς, τὰ 140 ἑκατομμύρια πιστῶν βρίσκονται στὴν Ἀσία.
.            Ἡ ἔκθεση ὑπογραμμίζει ἰδιαίτερα τὴν αὔξηση τῆς καταπίεσης τῶν γυναικῶν στὶς χῶρες, ποὺ καταλαμβάνουν τὶς πρῶτες δέκα θέσεις στὸν κατάλογο τῶν κρατῶν-διωκτῶν καὶ χαρακτηρίζονται ἀπὸ “ἀκραῖα” ἐπίπεδα δίωξης καὶ καταπίεσης. Στὰ κράτη αὐτά, οἱ γυναῖκες , πέραν τῶν ἄλλων, ἀποτελοῦν τὰ θύματα σεξουαλικῆς βίας, βιασμοῦ καὶ ἐξαναγκασμοῦ σὲ γάμο χωρὶς τὴν συγκατάθεσή τους καὶ πρὶν τὴν ἐνηλικίωση.
.           Ἡ Κίνα εἶναι μία ἀπὸ τὶς χῶρες, στὶς ὁποῖες ἡ δίωξη τῶν Χριστιανῶν βαίνει αὐξανόμενη τὰ τελευταῖα χρόνια. Περισσότερα ἀπὸ 50 ἑκατομμύρια πιστῶν ἀναμένεται νὰ ὑποστοῦν κάποιας μορφῆς καταπίεση φέτος, καθὼς ἡ κινεζικὴ κυβέρνηση ἐνισχύει τοὺς ἐλέγχους καὶ τὰ μέτρα καταστολῆς τῆς θρησκευτικῆς λατρείας, γεγονὸς ποὺ ἀνεβάζει τὴν χώρα στὴν εἰκοστὴ ἕβδομη ἀπὸ τὴν τεσσαρακοστὴ τρίτη θέση στὸν πίνακα τῆς Ὀργάνωσης “Open Doors” τῶν πενήντα “χωρῶν-διωκτῶν” τῶν Χριστιανῶν. Ἡ δίωξη διαφαίνεται ὅτι καθοδηγεῖται ἀπὸ τρεῖς παράγοντες: 1/τὴν ἰσχυρὴ ἰδεολογικὴ ἡγεσία τοῦ προέδρου τῆς Κίνας, Ξί Τζίνπινγκ, 2/τὴν ἀνησυχία τῆς κυβέρνησης γιὰ τὴν ἀνάπτυξη τοῦ Χριστιανισμοῦ καὶ 3/τὴν ἀξιοποίηση τῆς τεχνολογίας ὡς κατασταλτικοῦ ἐργαλείου.
.           Ἡ Βόρεια Κορέα καταλαμβάνει τὴν πρώτη θέση στὸν πίνακα παρακολούθησης γιὰ 18η συνεχῆ χρονιά.
.           Οἱ ἐκτιμώμενοι 300.000 χριστιανοὶ τῆς χώρας ὑφίστανται ἕνα “στραγγαλσμό”, ποὺ τοὺς ἀναγκάζει νὰ ἀσκοῦν τὴν θρησκευτική τους λατρεία μὲ μυστικότητα, διαφορετικὰ κινδυνεύουν νὰ ἀντιμετωπίσουν τὴν βάναυση ἀντίδραση τοῦ μισαλλόδοξου καθεστῶτος.
.           Ἡ Ἰνδία, ἡ πολυπληθέστερη “δημοκρατία”, ἡ ὁποία διδάσκει στὸν κόσμο τὸν τρόπο τῆς “μὴ-βίας”, σκαρφάλωσε στὴν δέκατη θέση ἔναντι τῆς εἰκοστῆς ὄγδοης ποὺ βρισκόταν πρὸ πενταετίας καὶ βρίσκεται πλέον δίπλα σὲ χῶρες ὅπως τὸ Ἰράν.
.           Χῶρες ποὺ ἔχουν μετακινηθεῖ πάνω ἀπὸ δέκα θέσεις στὸν ἐν λόγῳ κατάλογο, κατὰ τὸ παρελθὸν ἔτος, περιλαμβάνουν τὴν Κίνα, τὴν Ἀλγερία, τὴν Κεντροαφρικανικὴ Δημοκρατία, τὸ Μάλι καὶ τὴν Μαυριτανία.
.           Ἡ ἄνοδος τοῦ μαχητικοῦ ἀθεϊσμοῦ, τοῦ ριζοσπαστικοῦ Ἰσλὰμ καὶ τοῦ ἐθνικισμοῦ ἀποτελοῦν βασικὲς αἰτίες δίωξης τῶν χριστιανικῶν κοινοτήτων.
.           Στὴν Ἰνδονησία, μία χώρα ὅπου ἡ πλειοψηφία τοῦ πληθυσμοῦ εἶναι μουσουλμάνοι, ὁ θρησκευτικὸς ζηλωτισμὸς ἐξακολουθεῖ νὰ ἀποτελεῖ σοβαρότατο πρόβλημα καὶ πολλοὶ μὴ-μουσουλμάνοι πολίτες παραπονοῦνται γιὰ μία συνεχιζόμενη ἰσλαμοποίηση τῆς πολιτικῆς ζωῆς, μὲ τοὺς πολιτικοὺς νὰ προσπαθοῦν νὰ κινητοποιήσουν / ἐνεργοποιήσουν τὶς ὑπερσυντηρητικὲς καὶ σκληροπυρηνικὲς μουσουλανικὲς ὁμάδες, μὲ στόχο τὴν προώθηση δικῶν τους συμφερόντων. Πέρυσι, μία οἰκογένεια βομβιστῶν αὐτοκτονίας, ποὺ συνδέονταν μὲ τὸ ἰσλαμικὸ κράτος, ἐπιτέθηκε σὲ τρεῖς ἐκκλησίες στὴ Σουραμπάγια, σκοτώνοντας 28 ἄτομα.
.           Στὴν Μιανμάρ, οἱ ἐπιθέσεις σὲ χριστιανοὺς τείνει νὰ γίνει ἕνα συνηθισμένο φαινόμενο. Ἐνδεικτικὸ τῆς ἐπικρατούσας κατάστασης εἶναι ἡ ἐπίθεση ὁμάδας 50 Βουδιστῶν ἐναντίον μίας ὁμάδας Χριστιανῶν, οἱ ὁποῖοι, ἁπλά, γιορτάζουν τὰ Χριστούγεννα.
.           Ὡστόσο, ὁ Χριστιανισμὸς στὴν Ἀσία, παρ᾽ ὅτι βιώνει σήμερα μεγαλύτερη ἀπειλὴ ἀπ’ ὅ,τι στὸ παρελθόν, ἀποδεικνύει ὅτι παρουσιάζει μία ἰδιαίτερη ἀνθεκτικότητα σὲ ὅλες αὐτὲς τὶς διώξεις καὶ καταπιέσεις ποὺ ὑφίσταται. Ἡ χριστιανικὴ κοινότητα ἀπὸ τὰ 62 ἑκατομμύρια πιστῶν ποὺ ἀριθμοῦσε στὴν Ἀνατολικὴ καὶ Νοτιοανατολικὴ Ἀσία τὸ 1970, τὸ 2015 παρουσιάζει μία αὔξηση ποὺ ξεπερνᾶ τὰ 262 ἑκατομμύρια πιστῶν καὶ ἀναμένεται νὰ προσεγγίσει τὰ 431 ἑκατομμύρια τὸ 2050.
.           Ἀπ’ ὅ,τι φαίνεται ἐπαληθεύεται ἀκόμη μία φορὰ ἱστορικὰ ὅτι ἡ δίωξη μίας θρησκείας μπορεῖ νὰ λειτουργήσει ὡς παράγοντας ἀνάπτυξης καὶ ἐξάπλωσής της, ἀντὶ νὰ τὴν περιορίσει καὶ τελικὰ νὰ τὴν ἐξαλείψει. Οἱ διωγμοί, μερικὲς φορές, θεωροῦνται ἀπὸ τοὺς πιστοὺς ὡς ἐπιβεβαίωση τῆς δύναμης τῆς θρησκευτικῆς τους πίστης καὶ αὐτὸ ἔχει ὡς ἀποτέλεσμα τὴν μεγαλύτερη προθυμία τους νὰ μοιραστοῦν τὴν πίστη τους προσηλυτίζοντας καὶ νέους πιστούς.

 

ΠΗΓΗ: liberal.gr

 

 

, , ,

Σχολιάστε

«ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ καὶ ΤΑ “ΕΞΥΠΝΑ” ΚΙΝΗΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ»

 Πατριάρχης Μόσχας:
Ὁ Ἀντίχριστος θὰ ἐλέγχει τὸ ἀνθρώπινο γένος
μὲ τὸ ἴντερνετ καὶ τὰ “ἔξυπνα” κινητά (smartphones)

09.01.2019

.            «Ὁ Ἀντίχριστος εἶναι ἕνα πρόσωπο ποὺ θὰ εἶναι ἐπικεφαλῆς τοῦ Παγκoσμίου Ἱστοῦ, ἐλέγχοντας ὁλόκληρο τὸ ἀνθρώπινο γένος. Ὡς ἐκ τούτου, ἡ δομὴ αὐτὴ ἀντιπροσωπεύει ἕναν κίνδυνο. Ὁ Ἀντίχριστος θὰ ἐλέγχει ὁλόκληρο τὸ ἀνθρώπινο γένος μὲ τὸ Διαδίκτυο, τὰ “ἔξυπνα” κινητὰ καὶ ἄλλες συσκευὲς ὑψηλῆς τεχνολογίας, προειδοποιεῖ ὁ πατριάρχης Μόσχας Κύριλλος. Ὅπως τόνισε χθὲς Δευτέρα στὸ χριστουγεννιάτικο μήνυμά του (οἱ Ρῶσοι ἀκολουθοῦν τὸ παλαιὸ ἡμερολόγιο), ποὺ μεταδόθηκε ἀπὸ τὸ κρατικὸ δίκτυο Rossiya-1, ἡ ἐξάρτηση τῆς ἀνθρωπότητας ἀπὸ τὰ smartphones «θὰ ἔχει ὡς ἀποτέλεσμα τὴν ἔλευση τοῦ Ἀντιχρίστου». Ἂν καὶ ὁ 72χρονος ἐπικεφαλῆς τῆς Ρωσικῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας ἐπεσήμανε ὅτι «δὲν εἶναι πλήρως ἀντίθετος» στὴ χρήση τῶν «ἔξυπνων κινητῶν», ὑπογράμμισε ὅτι θὰ πρέπει οἱ ἄνθρωποι νὰ προσέξουν «νὰ μὴ γίνουν σκλάβοι» τους.
.           «Ὁ ἔλεγχος ἀπὸ ἕνα σημεῖο εἶναι προάγγελος τῆς ἔλευσης τοῦ Ἀντιχρίστου», ὑποστήριξε. Καὶ συνέχισε: «ὁ Ἀντίχριστος εἶναι ἕνα πρόσωπο ποὺ θὰ εἶναι ἐπικεφαλῆς τοῦ Παγκόσμιου Ἱστοῦ, ἐλέγχοντας ὁλόκληρο τὸ ἀνθρώπινο γένος. Ὡς ἐκ τούτου, ἡ δομὴ αὐτὴ ἀντιπροσωπεύει ἕναν κίνδυνο».
.           Δὲν εἶναι ἡ πρώτη φορὰ ποὺ ὁ Ρῶσος πατριάρχης κάνει ἀνάλογα σχόλια γιὰ τὴν πηγὴ τῶν κακῶν στὸν πλανήτη. Πρὶν ἀπὸ δύο χρόνια εἶχε ἀποδώσει ἐν μέρει τὴν ἄνοδο τοῦ «Ἰσλαμικοῦ Κράτους» στὴν αὐξανόμενη ἀποδοχὴ ἀπὸ τὶς κοινωνίες τῆς ὁμοφυλοφιλίας, ὑποστηρίζοντας ὅτι πολλοὶ μουσουλμάνοι ἐγκαταλείπουν δυτικὲς χῶρες γιὰ νὰ ἐνταχθοῦν στὴν τρομοκρατικὴ ὀργάνωση στὴ Συρία καὶ τὸ Ἰρὰκ γιατί δὲν θέλουν νὰ εἶναι μέλη κοινωνιῶν ποὺ διοργανώνουν παρελάσεις Gay Pride.  […]

 

ΠΗΓΗ: protothema.gr

 

, ,

Σχολιάστε

«Η “ΑΝΟΙΧΤΗ” ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΦΤΙΑΧΝΕΤΑΙ ΜΕ ΑΙΜΑ καὶ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΩΝ»!

Δυνάμει θύματα

Ἑλένη Παπαδοπούλου
Διδάκτωρ Διδακτικῆς Γλωσσῶν
καὶ Πολιτισμῶν τοῦ Πανεπιστημίου Paris III – Sorbonne Nouvell
ἐφημ. «Δημοκρατία», 14.12.2018

.             Ἡ τρομοκρατία νίκησε… Τὸ κόστος τῆς ἀλληλεγγύης μετριέται σὲ ἀνθρώπινες ζωές.
.              Ἡ τρομοκρατία δὲν θὰ νικήσει. Κάθε φορὰ τὸ σενάριο μετὰ τὶς ἐν ψυχρῷ δολοφονίες ἀθώων εἶναι τὸ ἴδιο. Κινήματα Je suis. Κεράκια, λουλούδια, ἀρκουδάκια στὰ σημεῖα τῆς ἐπίθεσης. Σιωπηλὴ διαμαρτυρία. Ἑνὸς λεπτοῦ σιγή. «Ὄχι, δὲν εἶναι ὅλοι ἴδιοι. Ὄχι, δὲν φταίει ἡ θρησκεία. Ὄχι, εἶναι μόνο μερικοὶ φανατικοί».
.               Τὸ Στρασβοῦργο εἶναι ἴσως ἡ πρώτη ἐπίθεση ποὺ ἀρχίζει νὰ ξεφεύγει ἀπὸ τὴ συνήθη πρακτική. Ἴσως γιατί πλέον ὅλο αὐτὸ φαίνεται νὰ ἀποτελεῖ κομμάτι τῆς εὐρωπαϊκῆς καθημερινότητας. Ἴσως γιατί ἔπειτα ἀπὸ καιρὸ οἱ Εὐρωπαῖοι κατανοοῦν ὅτι ὁ καθένας εἶναι δυνάμει θύμα.
.               Ἡ τρομοκρατία δὲν θὰ νικήσει. Θὰ τὴν πολεμήσουμε, δὲν θὰ φοβηθοῦμε. Μὲ «je suis» καὶ εὐχολόγια. Μὲ κεράκια καὶ δακρύβρεχτες δηλώσεις. Μὲ συμφωνίες ποὺ θὰ ὑπογράφουμε νὰ μποῦνε καὶ ἄλλοι καὶ ἄλλοι καὶ ἄλλοι, γιατί «δὲν εἶναι ὅλοι τρομοκράτες». «Δὲν μισοῦν ὅλοι». Τοὺς τσεκάρουμε στὴν εἴσοδο. Τοὺς ρωτᾶμε. «Μισεῖτε τὸν δυτικὸ τρόπο ζωῆς, μισεῖτε τὴ θρησκεία μας, μισεῖτε τὶς γυναῖκες, τὰ ἤθη καὶ τὰ ἔθιμά μας;» «Ὄχι», μᾶς λένε αὐτοί, «ἐμεῖς ἐπιδόματα θέλουμε, νὰ δουλεύετε ἐσεῖς, νὰ καθόμαστε ἐμεῖς, ὡραία ζωὴ τὸ Εὐρώπη».
.               Ἡ τρομοκρατία δὲν θὰ νικήσει. Γι’ αὐτὸ καὶ οἱ γαλλικὲς μυστικὲς ὑπηρεσίες ἔφτιαξαν μία λίστα μὲ 20.000 ἄτομα, χαρακτηρισμένα ὡς πιθανοὺς τρομοκράτες. Τὸ πρόβλημα βέβαια εἶναι πῶς παρακολουθεῖς τόσες χιλιάδες ἄτομα καὶ πῶς προλαμβάνεις τρομοκρατικὰ χτυπήματα. Σπαζοκεφαλιὰ καὶ γιὰ τὶς ἴδιες τὶς μυστικὲς ὑπηρεσίες, ποὺ ἀρκοῦνται νὰ διαπιστώσουν ὅτι οἱ τρομοκράτες ἦταν φακελωμένοι μέν, ἀλλὰ δὲν πρόλαβαν νὰ τοὺς σταματήσουν.
.               Ἡ τρομοκρατία δὲν θὰ νικήσει. Μὰ ἤδη νίκησε. Περιφέρεται νικήτρια στὶς χριστουγεννιάτικες ἀγορές, στὶς πλατεῖες, στὰ ἑστιατόρια καὶ στὰ μπάρ, στὰ ἐμπορικὰ κέντρα, στὸ μετρό, στὰ ἀεροδρόμια καὶ στοὺς σταθμοὺς τρένων. Ἡ τρομοκρατία δὲν εἶναι ὁ τρομοκράτης ποὺ πιθανὸν νὰ ἐμφανιστεῖ γιὰ νὰ δολοφονήσει ἀθώους.
.            Εἶναι ὁ φόβος τοῦ κόσμου ποὺ πάει μία βόλτα καὶ δὲν ξέρει τί τοῦ ξημερώνει. Εἶναι ἡ εἰκόνα τῶν πάνοπλων στρατιωτῶν μὲ τὰ αὐτόματα, ποὺ περιπολοῦν στὶς εὐρωπαϊκὲς πρωτεύουσες. Εἶναι ὁ δισταγμὸς ποὺ νιώθεις νὰ πᾶς τὸ ταξίδι ποὺ θέλεις.
.               Εἶναι ἡ ἀπόφαση νὰ μὴν πᾶς τελικὰ πουθενά, γιατί φοβᾶσαι τί μέλλει γενέσθαι. Εἶναι ἡ ἀγωνία νὰ ψάχνεις γνωστούς σου στὰ θύματα. Εἶναι ἡ βεβαιότητα ποὺ ἔχεις ὅτι τὰ Χριστούγεννα στὴν Εὐρώπη δὲν εἶναι ὅπως τὰ γνώριζες.
.               Τὸ κόστος τῆς ἀλληλεγγύης μετριέται σὲ ἀνθρώπινες ζωές. δθεν «νοιχτ κοινωνία» φτιάχνεται μ νθρώπινο αμα κα μ περιορισμ στς λευθερίες πο πολάμβανε ς σήμερα Ερωπαος πολίτης. Ὅσο πιὸ νωρὶς τὸ καταλάβουμε τόσο καλύτερα. Γιὰ νὰ ἀμυνθοῦμε.

 

 

 

Σχολιάστε

ΟΣΤΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΓΛΟΥΤΕΝΗΣ!… (Γ. Ν. Παπαθανασόπουλος)

Ὄστια ἐλεύθερη γλουτένης!…

Τοῦ Γιώργου Ν. Παπαθανασόπουλου

.           Ἑβδομήντα χρόνια συμπληρώθηκαν φέτος ἀπὸ τὴν ἵδρυση τοῦ Παγκοσμίου Συμβουλίου τῶν Ἐκκλησιῶν (ΠΣΕ). Σὲ αὐτὸ συμμετέχουν οἱ δώδεκα ἀπὸ τὶς δεκατέσσερις κατὰ τόπους Ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες. Δὲν συμμετέχουν τὰ Πατριαρχεῖα τῆς Βουλγαρίας καὶ τῆς Γεωργίας. Ἀποτελοῦν, σὲ ἀριθμό, μικρὴ μειοψηφία στὶς 338 παραφυάδες τοῦ Προτεσταντισμοῦ, ποὺ εἶναι μέλη του.
.           Ὅταν τὸ ΠΣΕ ξεκίνησε τὸ 1948, ἦσαν πολλοὶ οἱ Ὀρθόδοξοι Θεολόγοι, ποὺ ὑποστήριξαν τὴ συμμετοχὴ τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας σὲ αὐτό. Βάσισαν τὴν ἄποψή τους στὸ ὅτι ἡ Ἐκκλησία εἶναι καθολική, ἑπομένως οἰκουμενικὴ καὶ βασικὸ στοιχεῖο Της εἶναι ἡ ἱεραποστολή. Πίστευαν ὅτι ἡ συναναστροφὴ τῶν Προτεσταντῶν μὲ τοὺς Ὀρθοδόξους θὰ τοὺς κάνει νὰ γνωρίσουν τὴν Ἀλήθεια καὶ νὰ τοὺς ἀπελευθερώσει ἀπὸ τὶς πλάνες τους. Ἑβδομήντα χρόνια οἱ Προτεστάντες οὐδεμία θετικὴ ἐπίδραση ἔχουν δεχθεῖ ἀπό τοὺς Ὀρθοδόξους. Ἀντιθέτως συνεχῶς «ἐκσυγχρονίζουν» καὶ ἐκλογικεύουν τὴν Πίστη τους…
.         Μία ἀπὸ τὶς «ἐξελίξεις» εἶναι ἡ ἀνακοίνωση τοῦ Καθεδρικοῦ Ναοῦ τῶν Ἀγγλικανῶν, στὸ Μπέλφαστ τῆς Βόρειας Ἰρλανδίας, ὅτι ὅποιος ἀπὸ τοὺς πιστοὺς ἐπιθυμεῖ νὰ λάβει τὴν ὄστια ἐλεύθερη γλουτένης νὰ τὸ δηλώσει ἐγκαίρως στὸ ναό!…  Οἱ Ἀγγλικανοὶ ἔχουν τὸ «μυστήριο» τῆς Μεταλήψεως ὡς ἀνάμνηση τοῦ γεγονότος τοῦ Μυστικοῦ Δείπνου καὶ ὄχι ὡς Ἱερὸ Μυστήριο, ποὺ διὰ τοῦ Ἀρχιερέως καὶ τοῦ ἱερέως ὁ πιστὸς κοινωνεῖ τοῦ ἀληθοῦς Σώματος καὶ τοῦ ἀληθινοῦ Αἵματος τοῦ Σωτῆρος Ἰησοῦ Χριστοῦ. Οἱ Προτεστάντες πιστεύοντας ὅτι λαμβάνουν ἁπλὸ ἄζυμο ψωμὶ «ἐκσυγχρονίζονται» καὶ προσφέρουν αὐτὸ καὶ ἐλεύθερο γλουτένης! Αὔριο, γιατί ὄχι, νὰ προσφερθεῖ καὶ οἶνος ἐλεύθερος ἀλκοόλης…
.         Τὸ θέμα εἶναι πῶς οἱ Ὀρθόδοξοι ἀντιμετωπίζουν αὐτὲς τὶς «καινοτομίες» τῶν Προτεσταντῶν. Ἡ «ἐλεύθερη γλουτένης» ὄστια εἶναι μία πρόσφατη ἐξέλιξη. Ἡ χειροτονία τῶν γυναικῶν, οἱ ἐξελίξεις σὲ θέματα βιοηθικῆς καὶ ἠθικῆς καὶ ἡ μετατροπὴ τῆς Πίστης σὲ τυπικότητα καὶ συναισθηματισμὸ εἶναι τὰ σημαντικότερα ποὺ ἔχουν ἀπομακρύνει ἀκόμη περισσότερο τοὺς Προτεστάντες ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία.
.         Οἱ Ὀρθόδοξοι κληρικοὶ καὶ λαϊκοί, ποὺ συμμετέχουν στὰ ὄργανα τοῦ ΠΣΕ ἀνέχονται ἢ συμμετέχουν στὶς ἐνέργειες τοῦ ΠΣΕ. Π.χ. πανηγύρισαν ὡς πτωχοὶ συγγενεῖς πέρσι τὰ 500 χρόνια ἀπὸ τὴ θυροκόλληση στὴ Βιτεμβέργη τῶν 95 θέσεων τοῦ Λουθήρου (31.10.1517)! Συνήθως οἱ ἀποστελλόμενοι ἀπὸ τὶς Ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες στὶς συνελεύσεις καὶ στὶς Ἐπιτροπὲς τοῦ ΠΣΕ δὲν εἶναι σημαντικὲς θεολογικὲς προσωπικότητες καὶ πολλοὶ δὲν γνωρίζουν κἂν ἄριστα μία ξένη γλώσσα. Ἔτσι δὲν ἔχουν τὴ δυνατότητα νὰ ἀρθρώσουν λόγο, ποὺ νὰ ἀκουστεῖ καὶ νὰ εἰσακουστεῖ. Οἱ πολλοὶ ἐκπρόσωποι πηγαίνουν στὸ ΠΣΕ περισσότερο γιὰ τὸ ταξίδι καὶ καθόλου ἕτοιμοι γιὰ ὁμολογιακὲς παρεμβάσεις.
.         Ἀπόδειξη τῆς ἀνοχῆς, τουλάχιστον, τῶν Ὀρθοδόξων εἶναι ὅτι στὸ ἐκθετήριο τοῦ ΠΣΕ, στὴ Γενεύη, ὑπάρχει πίνακας, ποὺ ἔχει τίτλο «Τὸ γενεαλογικὸ δένδρο τοῦ προτεσταντισμοῦ». Δείχνει σὲ πίνακα τὴ θεωρία τῶν κλάδων. Ὅτι στὸ «γενεαλογικὸ δένδρο τοῦ Χριστιανισμοῦ» ὅλα ξεκίνησαν μὲ τὴν ἀρχαϊκὴ Ἐκκλησία καὶ ἀπὸ ἐκεῖ ξεκίνησαν οἱ «κλάδοι», ποὺ ἀναπτύχθηκαν στὰ 2000 αὐτὰ χρόνια… Ὅλοι εἶναι ἰσότιμοι κλάδοι τῆς Μίας Ἐκκλησίας… Ἔτσι «κλάδοι» τοῦ ἰδίου δένδρου εἶναι οἱ Κουάκεροι, οἱ Ἀντβεντιστές, ὁ Στρατὸς Σωτηρίας, οἱ ἄλλες προτεσταντικὲς παραφυάδες καὶ οἱ Ὀρθόδοξοι. Ἀλλὰ καὶ τοὺς Ὀρθοδόξους ὁ πίνακας τοὺς δείχνει διασπασμένους σὲ τρεῖς κλάδους: Στὸ Πατριαρχεῖο τῆς Κωνσταντινουπόλεως, στὸ Πατριαρχεῖο τῆς Μόσχας καὶ στὶς ἄλλες Αὐτοκέφαλες Ἐκκλησίες…
.         Τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο ἐπιδιώκει καὶ μεθοδεύει τὴ διαιώνιση τῆς παρουσίας τῶν Ὀρθοδόξων στὸ ΠΣΕ. Αὐτὸ ἀποδείχθηκε περίτρανα στὴ Σύνοδο στὴν Κρήτη*. Στὴν οὐσία οὐδεὶς λόγος ὑπάρχει γιὰ τὴν παρουσία τους στὸ ΠΣΕ. Τὸ ΠΣΕ εἶναι σὲ παρακμή. Κρατιέται στὴ ζωὴ ἀπὸ τοὺς Προτεστάντες, γιατί θέλουν ἕνα τέτοιο θεσμὸ ὡς ἀντίβαρο στὸν οἰκουμενισμὸ τοῦ Βατικανοῦ. Οἱ Ὀρθόδοξοι δὲν ἔχουν καμία θέση στὰ γεωπολιτικὰ παιχνίδια Ρωμαιοκαθολικῶν καὶ Προτεσταντῶν. Στὸν ἐκκοσμικευμένο ἀνταγωνισμό τους, ἀφοῦ δὲν μποροῦν νὰ παρέμβουν, τουλάχιστον ἂς ἀπέχουν. Ἔτσι θὰ δείξουν ὅτι δὲν νοθεύουν τὴν Ἀλήθεια καὶ πὼς διατηροῦν τὴν ἀξιοπρέπειά τους.-

 

* Βλ.σχ. Γ.Ν. Παπαθανασόπουλου «Ἡ Σύνοδος στὴν Κρήτη, Ἐκκλησία – Προκαθήμενοι – Γεωπολιτικὴ» Ἔκδ. «Τῆνος», Ἀθῆναι, 2017.  

,

Σχολιάστε

ΑΡΑΓΕ ΠΟY EIΝΑΙ ΟI «ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΟΙ» ΕΡΑΣΤΕΣ ΤΗΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑΣ;

Χριστιανὴ στὸ Πακιστὰν ἀπειλεῖται μὲ ἐκτέλεση
–Γιὰ ἕνα κύπελλο νερὸ

Ἂν ἀπορριφθεῖ ἡ προσφυγή της,
ἡ Ἄσια Μπίμπι θὰ ὁδηγηθεῖ στὴν ἀγχόνη

 

08.10.2018
Τρύφωνας Καϊσερλίδης

.             Σχεδὸν δέκα ὁλόκληρα χρόνια βρίσκεται φυλακισμένη μία Χριστιανὴ στὸ Πακιστὰν καὶ σύντομα μπορεῖ νὰ βρεθεῖ ἀντιμέτωπη μὲ τὴν ἐσχάτη τῶν ποινῶν. Κι ὅλα αὐτὰ γιὰ ἕνα σχόλιο…
.           Ἡ Ἄσια Μπίμπι καταδικάστηκε τὸ 2009 γιὰ βλασφημία εἰς βάρος τοῦ προφήτη Μωάμεθ στὴ διάρκεια ἑνὸς καυγᾶ μὲ ἄλλους ἐργάτες σ’ ἕνα χωράφι.
.             Ἡ ὑπόθεση τῆς μητέρας πέντε παιδιῶν ἔχει πυροδοτήσει διαδηλώσεις διαμαρτυρίας σ’ ὁλόκληρο τὸν κόσμο κι ἀκόμη κι ὁ πρώην Πάπας Βενέδικτος Ιϛ´ εἶχε ἀπευθύνει ἔκκληση νὰ ἀποσυρθοῦν οἱ εἰς βάρος της κατηγορίες. Ἀλλὰ μάταια. Ἡ τύχη της κρέμεται τώρα ἀπὸ μία κλωστή, καθὼς ἡ ἔφεσή της ἐκδικάζεται ἀπὸ τὸ Ἀνώτατο Δικαστήριο τῆς χώρας.

Πῶς κατέληξε γιὰ μία φράση στὴ φυλακὴ

.             Στὴν αὐτοβιογραφία της μὲ τίτλο “Blasphemy: Α Memoir” ἡ Χριστιανὴ γυναίκα περιγράφει τὴ στιγμὴ ποὺ ἔμελλε νὰ ἀλλάξει ριζικὰ τὴ ζωή της. Στὶς 14 Ἰουνίου τοῦ 2009 πῆγε σ’ ἕνα χωράφι κοντὰ στὸ σπίτι της σ’ ἕνα μικρὸ χωριὸ στὸ κεντρικὸ Πακιστὰν γιὰ νὰ μαζέψει μοῦρα μὲ μεροκάματο λίγο κάτω ἀπὸ τρία δολάρια… Οἱ ἄλλες γυναῖκες ποὺ ἐργάζονταν στὸ χωράφι τὴν ἀντιμετώπιζαν μὲ ἐχθρότητα, ἐπειδὴ ἦταν μέλος τῆς χριστιανικῆς μειονότητας τῆς χώρας, ποὺ ἀντιστοιχεῖ στὸ 1,6% τοῦ πληθυσμοῦ.
.             Γύρω στὸ μεσημέρι, διψασμένη κάτω ἀπ’ τὸν καυτὸ ἥλιο πῆγε σ’ ἕνα γειτονικὸ πηγάδι νὰ πιεῖ νερό. Ἀλλὰ ὅταν ξαναγέμισε τὸν κουβὰ, μία γυναίκα φώναξε: «Μὴν πίνεις ἀπ’ αὐτὸ τὸ νερό!» καὶ στὴ συνέχεια στράφηκε στὶς ἄλλες καὶ εἶπε: «Ἀκοῦστε, αὐτὴ ἡ Χριστιανὴ μόλυνε τὸ νερὸ στὸ πηγάδι πίνοντας ἀπὸ τὸ κύπελό μας. Τώρα τὸ νερὸ εἶναι μιασμένο καὶ δὲν μποροῦμε νὰ πιοῦμε ἐξ αἰτίας της!»
.             Ἡ Ἄσια λογόφερε μὲ τὶς ἄλλες ἐργάτριες, ποὺ τῆς ζήτησαν νὰ ἀσπαστεῖ τὸ Ἰσλὰμ καὶ «νὰ μετανοήσει». Πάνω στὴν ἔξαψη τοὺς ἀπάντησε: «Καὶ τί ἔκανε ὁ προφήτης Μωάμεθ γιὰ τὴ σωτηρία τῶν ἀνθρώπων;». Τότε οἱ ἄλλες γυναῖκες ἄρχισαν νὰ οὐρλιάζουν, νὰ τὴ φτύνουν καὶ νὰ τῆς ἐπιτίθενται, ὅπως λέει, κι ἔτρεξε φοβισμένη νὰ κλειστεῖ στὸ σπίτι της γιὰ νὰ σωθεῖ.

Σ᾽ αὐτὴ τὴ φωτογραφία ἀπ᾽ τὶς 20 Νοεμβρίου 2010 ὁ κυβερνήτης τῆς ἐπαρχίας Παντζὰμπ τοῦ Πακιστάν, Σαλμὰν Ταζίρ, ἀκούει τὴ χριστιανὴ Ἄσια Μπίμπι. Λίγες μέρες ἀργότερα δολοφονήθηκε, ἐπειδὴ ἐπέκρινε τοὺς αὐστηροὺς νόμους περὶ βλασφημίας τῆς χώρας (Φωτογραφία ἀρχείου: ΑΡ)

.             Σὲ λίγες μέρες πῆγε σ’ ἄλλο χωράφι γιὰ συλλογὴ καρπῶν, ὅπου τῆς ἐπιτέθηκε καὶ πάλι ὁ ὄχλος μὲ τὴν παρότρυνση τῆς γυναίκας ποὺ τὴν εἶχε πρωτοβρίσει. Τὴν κύκλωσαν, τὴν ἔδειραν καὶ τὴν ὁδήγησαν πίσω στὸ χωριὸ φωνάζοντας: «Θάνατος! Θάνατος στὴ Χριστιανή!». Ὁ ἰμάμης τοῦ χωριοῦ τῆς εἶπε: «Μοῦ ἀνέφεραν ὅτι πρόσβαλες τὸν προφήτη μας. Ξέρεις τί παθαίνουν ὅσοι ἐπιτίθενται στὸν προφήτη Μωάμεθ. Μόνον ἂν ἀσπαστεῖς τὸ Ἰσλὰμ ἢ μὲ τὸ θάνατο μπορεῖς νὰ ἐξιλεωθεῖς».

-«Μὰ δὲν ἔκανα τίποτε. Σᾶς παρακαλῶ, σᾶς ἱκετεύω, δὲν ἔκανα τίποτε κακό», ἀντέτεινε ἐκείνη.
.             Στὴ συνέχεια τὴν ὁδήγησαν αἱμόφυρτη στὸ ἀστυνομικὸ τμῆμα τοῦ χωριοῦ, ὅπου οἱ ἀστυνομικοὶ τὴν ἀνέκριναν καὶ συνέταξαν μία ἀναφορά, προτοῦ τὴ βάλουν σ’ ἕνα περιπολικὸ καὶ τὴ στείλουν κατευθείαν στὴ φυλακή.
.             Σ’ ἐκεῖνο τὸ κελὶ παραμένει ἔγκλειστη ἀπὸ τότε…
.             Ὅταν κρίθηκε ἔνοχη τὸν Νοέμβριο τοῦ 2010, πλήθη συγκεντρώθηκαν γιὰ νὰ γιορτάσουν τὴν καταδίκη της.
.             Τὸ Ἀνώτατο Δικαστήριο ἔχει διατάξει προσωρινὰ τὴν ἀναβολὴ τῆς ἐκτέλεσης τῆς 47χρονης, ποὺ ἐπικύρωσαν ὅλα τὰ κατώτερα δικαστήρια τῆς χώρας. Ἂν ἀπορρίψει τὴ σημερινὴ ἔφεσή της, τότε θὰ γίνει ἡ πρώτη γυναίκα στὸ Πακιστὰν ποὺ θὰ ἐκτελεστεῖ γιὰ «βλασφημία».
.             Ἡ ὑπόθεση τῆς Ἄσια Μπίμπι ἔχει προκαλέσει ὀργὴ στὴ διεθνῆ κοινότητα γιὰ τοὺς διαβόητους νόμους περὶ βλασφημίας τοῦ Πακιστάν. «Ὑπάρχουν ἀποδείξεις ὅτι οἱ νόμοι αὐτοὶ παραβιάζουν τὰ ἀνθρώπινα δικαιώματα καὶ ἐνθαρρύνουν τοὺς ἀνθρώπους νὰ παίρνουν τὸ νόμο στὰ χέρια τους», λέει ἡ Ὄντρεϊ Γκόχραν τῆς Διεθνοῦς Ἀμνηστίας. «Ἀπὸ τὴ στιγμὴ ποὺ θὰ κατηγορηθεῖ ἕνα ἄτομο, βρίσκεται μπλεγμένο σ’ ἕνα σύστημα ποὺ προσφέρει ἐλάχιστη προστασία, προεξοφλεῖ τὴν ἐνοχή του καὶ δὲν τὸ προστατεύει ἀπὸ ἄτομα πρόθυμα νὰ ἀσκήσουν βία», συμπληρώνει.
.             Ἀλλὰ παρὰ τὶς διεθνεῖς ἀντιδράσεις ἡ κατάσταση δὲν ἔχει ἀλλάξει στὸ Πακιστάν. Πάνω ἀπὸ 1.300 ἄτομα κατηγορήθηκαν γιὰ βλασφημία ἀπὸ τὸ 1987 μέχρι τὸ 2014, ἐνῶ ἀπὸ τὸ 1992 ἔχουν ἐκτελεστεῖ γιὰ τὸν ἴδιο λόγο τουλάχιστον 62 ἄνθρωποι.
.             Ἡ Ἄσια Μπίμπι λέει ὅτι εἶναι «θύμα μίας ὠμῆς, συλλογικῆς ἀδικίας»: «Μὲ κλείδωσαν σ’ ἕνα κελί, μοῦ ἔβαλαν ἁλυσίδες, μὲ ἐξόρισαν ἀπ’ τὸν κόσμο καὶ τώρα περιμένω νὰ πεθάνω. Δὲν ξέρω πόσος χρόνος ζωῆς μοῦ ἀπομένει», ἀναφέρει στὴν αὐτοβιογραφία της.
.             «Κάθε φορὰ ποὺ ἀνοίγει ἡ πόρτα τοῦ κελιοῦ μου ἡ καρδιὰ σφυροκοπάει. Ἡ ζωή μου εἶναι στὰ χέρια τοῦ Θεοῦ καὶ δὲν ξέρω τί θὰ μοῦ συμβεῖ. Εἶναι σκληρό…»

 

ΠΗΓΗ: iefimerida.gr

 

 

Σχολιάστε