Ἀρχεῖο κατηγορίας "ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ"

ΤΟ ΑΛΗΤΙΚΟ ΠΝΕΥΜΑ

Γέροντος Παϊσίου Ἁγιορείτου
Λόγοι Α´- Μὲ πόνο καὶ ἀγάπη γιὰ τὸν σύγχρονο ἄνθρωπο,
ἔκδ. Ἱ. Ἡσυχαστήριον «Εὐαγγελιστὴς Ἰωάννης ὁ Θεολόγος»,
Σουρωτὴ Θεσ/νίκης 1998, σελ. 265-266

.               Ἡ Γραφὴ λέει «ἔλεγξον τὸν ἀδελφόν σου», δὲν λέει «ἔλεγξον τὸν πατέρα σου». Οἱ σημερινοὶ νέοι ἔχουν λόγο, ἔχουν τὸ ἀντάρτικο, δίχως νὰ τὸ καταλαβαίνουν. Τὴν θεωροῦν φυσιολογικὴ αὐτὴν τὴν συμπεριφορά. Μιλοῦν μὲ ἀναίδεια καὶ σοῦ λένε: «Τὸ εἶπα ἁπλά». Ἔχουν ἐπηρεασθῆ ἀπὸ αὐτὸ τὸ πνεῦμα τοῦ κόσμου τὸ ἀλήτικο, ποὺ δὲν σέβεται τίποτε. Δὲν ὑπάρχει σεβασμὸς στὴν συμπεριφορὰ τοῦ μικροῦ πρὸς τὸν μεγάλο καὶ δὲν τὸ καταλαβαίνουν πόσο κακὸ εἶναι αὐτό. Ὅταν ὁ μικρὸς λέη κατεστημένο τὸν σεβασμὸ στὸν μεγάλο, γιὰ νὰ ἔχη δῆθεν προσωπικότητα, τί περιμένεις; Χρειάζεται πολλὴ προσοχή. Τὸ κοσμικὸ πνεῦμα, τὸ σύγχρονο, λέει: «Μὴν ἀκοῦτε τοὺς γονεῖς, τοὺς δασκάλους κ.λπ.». Γι’ αὐτὸ τὰ μικρότερα παιδιὰ γίνονται χειρότερα τώρα. Μεγαλύτερη ζημιὰ παθαίνουν ἰδίως ἐκεῖνα τὰ παιδιὰ ποὺ οἱ γονεῖς τους δὲν καταλαβαίνουν τί κακὸ τὰ κάνουν μὲ τὸ νὰ τὰ θαυμάζουν καὶ νὰ τὰ θεωροῦν σπουδαῖα, ὅταν μιλοῦν μὲ ἀναίδεια.
.             Εἶχαν ἔρθει στὸ Καλύβι δυὸ ξαδελφάκια ὀκτὼ-ἐννιὰ χρονῶν μὲ τὸν πατέρα τους. Τὰ πῆρα τὸ ἕνα δεξιά, τὸ ἄλλο ἀριστερά. Ἦταν ἐκεῖ καὶ ἕνας γνωστός μου ζωγράφος, πολὺ καλὸ παιδὶ καὶ καλλιτέχνης· σὲ ἕνα λεπτό, τὰκ-τάκ, τὸν ζωγραφίζει τὸν ἄλλον. «Διονύση, τοῦ λέω, ζωγράφισε τὰ παιδιὰ ἔτσι, ὅπως καθόμαστε μαζί». «Γιὰ νὰ δοῦμε, λέει, ἂν τὰ καταφέρω, γιατί κουνιοῦνται». Ἔβγαλε μία κόλλα καὶ ἄρχισε νὰ ζωγραφίζη. Πετιέται τὸ ἕνα καὶ λέει: «Γιὰ νὰ δοῦμε, βρὲ βλάκα, τί θὰ φτιάξης!», καὶ νὰ εἶναι κόσμος μπροστά! Ὁ νέος δὲν ταράχτηκε καθόλου. «Αὐτὰ  εἶναι τὰ σημερινὰ παιδιά, Πάτερ!», μοῦ λέει καὶ συνέχισε νὰ ζωγραφίζη. μένα μο νέβηκε τ αμα στ κεφάλι. Καὶ ὁ πατέρας του σὰν νὰ μὴ συνέβαινε τίποτε! Νὰ λένε ἔτσι σὲ ἄνθρωπο τριάντα χρονῶν καὶ ὁ ἄνθρωπος νὰ κάθεται καὶ νὰ ζωγραφίζη! Ἀναίδεια, ἀσέβεια καὶ πόσα ἄλλα!… Φοβερό! Ἄντε τώρα κάποιο ἀπὸ αὐτὰ τὰ παιδιὰ νὰ θελήση νὰ γίνη καλόγερος. Πόση δουλειὰ χρειάζεται, γιὰ νὰ γίνη αὐτὸ τὸ παιδὶ σωστὸς μοναχός! ταν ο μανάδες δν τ προσέχουν, καταστρέφονται τ παιδιά. λη βάση εναι ο μανάδες. Στὴν Ρωσία, ἂν ἄλλαξε κάτι, εἶναι γιατί οἱ μανάδες κρυφὰ κράτησαν τὴν πίστη, τὴν εὐλάβεια καὶ βοήθησαν τὰ παιδιά. Εὐτυχῶς ποὺ ὑπάρχει καὶ λίγο προζύμι ἀπὸ χριστιανικὲς οἰκογένειες, ἀλλιῶς θὰ ἤμασταν χαμένοι.

Διαφημίσεις

, , , , ,

Σχολιάστε

«ΝΑ ΜΙΛΗΣΕΙ τὸ 183»!

Ὁ μα­θη­τής-ἀ­ριθμός 183!

τοῦ Ἀρχιμ. Δανιήλ Ἀεράκη

.        «Κά­ποι­ος μα­θη­τής, ἔ­κα­νε κά­ποια ἀ­τα­ξία, ὑ­πο­βλή­θη­κε σέ κά­ποι­ες ἐξε­τά­σεις, ἀπάντη­σε κά­τι, τόν ρώτησαν μή­πως ἦ­ταν μέ κά­ποι­ον, ἀ­πάν­τη­σε ὅτι κά­που ἔ­χει νά πάη, ρωτήθη­καν οἱ γο­νεῖς ἄν ξέ­ρουν τί­πο­τε και ἀπάντη­σαν ὅτι κά­τι ξέ­ρουν, καί τε­λι­κά οἱ κά­ποι­οι δά­σκα­λοι τόν ἔ­στει­λαν ξα­νά στήν τά­ξι καί νά μή ξανακάνη κά­τι πα­ρό­μοιο».
.       
Κά­πως ἔτ­σι θά συν­τάσ­σε­ται πλέ­ον ἡ ὁ­ποι­α­δή­πο­τε σχο­λι­κή σχέ­σις μα­θη­τοῦ μέ κάποιο δά­σκα­λο! Τό κά­θε πε­ρι­στα­τι­κό θά συ­νο­ψί­ζε­ται στό: «Κά­τι, κά­πο­τε, κά­ποι­ος, κά­που»! Καί ἡ ταυ­τό­τη­τα τοῦ μα­θη­τοῦ θά ὑπο­βα­θμί­ζε­ται στό «κά­πο­τε, κά­ποι­ος, κά­τι, κά­που»…

  • Σχε­τι­κή εἶναι ἡ ἐ­πι­στο­λή τοῦ πι­στοῦ ἰα­τροῦ τῆς Θεσ­σα­λο­νί­κης κ. ν­τω­νί­ου Παπα­γι­άν­νη. Σημει­ώ­νει: «Θυ­μή­θη­κα πε­ρι­στα­τι­κό μέ πα­ρό­μοια “κά­ποι­ος”, “κά­πο­τε”, δι­α­βά­ζον­τας τήν ἀ­πό­φα­ση τῆς Ἀρ­χῆς Προστα­σί­ας Δε­δο­μέ­νων Προ­σω­πι­κοῦ Χαρακτῆρα («Κα­θη­με­ρι­νή» 4/9/2019) γιά μή ἀ­να­γρα­φή τοῦ θρησκεύμα­τος καί τῆς ἰθαγέ­νει­ας τῶν μα­θη­τῶν στά πι­στο­ποι­η­τι­κά σπου­δῶν τῆς δευ­τε­ρο­βά­θμι­ας εκπαίδευ­σης».

.        Ὅ­σο κι ἄν θέ­λει κα­νείς νά μήν εἶναι κα­χύ­πο­πτος, δέν μπο­ρεῖ πα­ρά νά συμπερά­νει, ὅτι ἡ πολ­το­ποί­η­ση τῆς ἑλ­λη­νι­κῆς κοι­νω­νί­ας προ­ω­θεῖ­ται «κα­νο­νι­κά καί μέ τόν νό­μο».
.       
Ἀλ­λά γι­α­τί νά πε­ρι­ο­ρι­στοῦ­με σ᾽ αὐ­τά; Μπο­ροῦ­με ν’ ἀφαιρέσου­με καί ὅλα τά ὑπόλοι­πα στοι­χεῖα ταυ­τό­τη­τος καί νά πι­στο­ποι­οῦ­με μό­νο ὅτι «ὁ ἀ­ρι­θμός 1.234 ἀποφοίτη­σε ἀ­πό τή δευ­τε­ρο­βά­θμια ἐκ­παί­δευ­ση! Καί μπο­ρεῖ νά προ­στε­θεῖ πλέον στή μά­ζα μι­ᾶς ἄχρω­μης καί ἄ­γευ­στης χώ­ρας».
.       
Οἱ ἄν­θρω­ποι ἀπό πρό­σω­πα κα­ταν­τοῦν νού­με­ρα. Σή­με­ρα ἀφαι­ρεῖ­ται τό ἕ­να στοιχεῖο τῆς ταυ­τό­τη­τάς τους, τό θρή­σκευ­μα, αὔ­ριο τό ἄλ­λο στοι­χεῖο, ἡ ἰθα­γέ­νεια, με­τά ἀ­πό λί­γο τά στοι­χεῖα τῶν γο­νέ­ων… Καί τί θά μεί­νη; Ὅ,τι χρησιμοποιοῦ­σαν οἱ Γερ­μα­νοί να­ζί στά στρατόπεδα συγκέντρωσης! Πολτοποιη­μέ­να φορ­τία τά θύ­μα­τα τους στά τραῖνα, τά ὡ­δηγοῦ­σαν στούς «φούρ­νους» μέ τή σει­ρά τοῦ ἀρι­θμοῦ τους…
.        Ἄν­θρω­πος, κο­ρυ­φαία ἀ­ξία, κα­ταγρα­φό­ταν ὡς νού­με­ρο, ὡς κούτ­σου­ρο μέ ἀ­ρι­θμό, προ­ω­ρι­σμέ­νο γιά τή φω­τιά!
.        «Ἀρ­χή Προ­στα­σί­ας Δε­δο­μέ­νων Προ­σω­πι­κοῦ Χα­ρα­κτή­ρα», μέ τήν ἀπόφα­σί της, εἶναι σάν νά λέη στό δά­σκα­λο:
-Ὅ­ταν ἀπευθύνεσαι σέ συγκεκριμένο μα­θη­τή, θά τοῦ λές: «Νά μι­λή­ση τό 183»!!!
.        Μά αὐ­τό δέν εἶναι «προ­στα­σία δε­δο­μέ­νων». Αὐ­τό εἶ­ναι κα­τάρ­γη­σις προσω­πι­κῶν δε­δο­μέ­νων! Τό παι­δί, καί κά­θε παι­δί, εἶναι σύ­νο­λο ἱε­ρῶν καταβολῶν. Εἶναι τό συγκεκρι­μέ­νο πρό­σω­πο, μέ τό συγ­κε­κρι­μέ­νο ὄ­νο­μα, μέ τή συγ­κε­κρι­μέ­νη πα­τρί­δα, μέ τούς συγ­κε­κρι­μέ­νους γο­νεῖς, μέ τά συγ­κε­κρι­μέ­να χαρακτηριστικά.
.        Τό παι­δί, ἰδί­ως, πού κυ­ο­φο­ρεῖται, δέν εἶναι εἶδος πρός ἐγ­κλη­μα­τι­κή κατανά­λω­σι! Εἶναι εἰκό­να τοῦ Θε­οῦ, γιά τό ὁ­ποῖο ὁ ἀό­ρα­τος Θε­ός πῆ­ρε συγκεκρι­μέ­νο Πρό­σω­πο, μέ συγ­κε­κρι­μέ­να στοιχεῖα θε­αν­θρω­πίνης ταυτό­τη­τας.

 

Σχολιάστε

ΕΛΛΑΔΑ: ΚΙΝΔΥΝΟΣ-ΘΑΝΑΤΟΣ!

λλάδα SOS

Τοῦ Μητροπολίτου Κισάμου καὶ Σελίνου Ἀμφιλοχίου

.                     Σὸκ προκαλοῦν τὰ στοιχεῖα τῆς ΕΛΣΤΑΤ ἀναφορικὰ μὲ τὴν.. μὴ ἀναστρέψιμη;; μείωση τοῦ πληθυσμοῦ τῆς Πατρίδας μας. Τὸ 2018, σύμφωνα μὲ τὴν ΕΛΣΤΑΤ, καταγράφηκαν στὴν Χώρα μας 33.857 περισσότεροι θάνατοι ἀπὸ τὸν ἀριθμὸ τῶν γεννήσεων. Εἰδικότερα, σύμφωνα μὲ τὰ δημογραφικὰ στοιχεῖα ποὺ συγκέντρωσε ἠ ΕΛΣΤΑΤ,  οἰ γεννήσεις τὸ 2018 ἀνῆλθαν σὲ 86.440 (44.525 ἀγόρια καὶ 41.915 κορίτσια) καταγράφοντας μείωση 2,4% σὲ σχέση μὲ τὸ 2017, ποὺ ἦταν 88.553 (45.686 ἀγόρια καὶ 42.867 κορίτσια). Οἱ θάνατοι, κατὰ τὸ 2018, ἀνῆλθαν σὲ 120.297 (61.387 ἄνδρες καὶ 58.910 γυναῖκες). Οἱ γάμοι ἀνῆλθαν σὲ 47.428 παρουσιάζοντας μειωση 5,4% σε σχέση μὲ τὸ 2017, κατὰ τὸ ὁποῖο εἶχαν πραγματοποιηθεῖ 50.138. Παράλληλα, ὅπως ἐπισημαίνει πρόσφατη ἔρευνα τῆς Ἑλληνικῆς Γεροντολογικῆς καὶ Γηριατρικῆς Ἑταιρείας μὲ ἀφορμὴ τὴν παγκόσμια ἡμέρα Ἡλικιωμένων (1 Ὀκτ.), γιὰ τὰ ἑπόμενα 30 χρόνια προδιαγράφεται γιὰ τὴν Χώρα μας ζοφερὸ μέλλον, καθὼς τὰ παιδιὰ καὶ οἱ ἔφηβοι δὲν θὰ ξεπερνοῦν τὸ 12% τοῦ πληθυσμοῦ. Ἡ μέση ἡλικία θὰ ἀγγίζει τὰ 50 ἔτη καὶ οἱ οἰκονομικὰ ἐνεργοὶ πολίτες θὰ εἶναι στὴν καλύτερη περίπτωση περὶ τὰ 3.7 ἑκατομμύρια. Σύμφωνα μὲ τὶς ἐκτιμήσεις τῆς Ἑλληνικῆς Γεροντολογικῆς καὶ Γηριατρικῆς Ἑταιρείας, τὸ 2050 ὁ πληθυσμὸς τῆς χώρας μας δὲν θὰ ξεπερνᾶ –μὲ τὶς αἰσιόδοξες προβλέψεις- τὰ 10 ἑκατομμύρια, ἤ –μὲ βάση τὸ κακὸ σενάριο- τὰ 8,3 ἑκατομμύρια. Ὁ πληθυσμὸς τῶν παιδιῶν ἡλικίας 3 ἕως 17 ἐτῶν θὰ μειωθεῖ ἀπὸ 1,6 ἑκατομμύριο, ποὺ εἶναι σήμερα, σὲ 1-1,4 ἑκατομμύριο, τὰ ἄτομα ἡλικίας ἄνω τῶν 65 ἐτῶν θὰ ἀποτελοῦν τὸ 1/3 τοῦ πληθυσμοῦ, ἐνῶ τὸ 2020 1 στὰ 7 παιδιά, ποὺ θὰ γεννῶνται στὴν Ἑλλάδα, θὰ ἔχουν ἕνα τουλάχιστον ἀλλοδαπὸ γονέα.
.                     Δεύτερη πιὸ γερασμένη χώρα στὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση ἡ Ἑλλάδα, σύμφωνα μὲ τὰ στοιχεῖα τῆς Eurostat, ποὺ δημοσιεύθηκαν πρόσφατα, καθὼς γιὰ κάθε τρία ἄτομα σὲ παραγωγικὴ ἡλικία, τὸ 2018 ἀντιστοιχοῦσε ἕνας ἡλικιωμένος ἄνω τῶν 65 ἐτῶν. Στὴν πρώτη θέση βρίσκεται ἡ Ἰταλία. Σὲ παγκόσμια κατάταξη γήρανσης ἡ Ἑλλάδα βρίσκεται στὴν 7η θέση μὲ τὸ 20,4% τῶν κατοίκων νὰ εἶναι ἡλικίας ἄνω τῶν 65 ἐτῶν καὶ νὰ ἐμφανίζει αὔξηση 189% σὲ σχέση μὲ τὸ 1960.  Στοὺς σημαίνοντες συναγερμὸ προστέθηκε πρόσφατα καὶ τὸ think tank διαΝΕΟσις, τὸ ὁποῖο παρουσίασε μία ἐξαιρετικὰ ἀνησυχητικὴ μελέτη σχετικὰ μὲ τὴν ἐξέλιξη τοῦ δημογραφικοῦ στὴ χώρα. Βάσει τῶν σεναρίων ποὺ ἐξετάζει ἡ ὁμάδα ἐπιστημόνων ἀπὸ τὸ Ἐργαστήριο Δημογραφικῶν καὶ Κοινωνικῶν Ἀναλύσεων τοῦ Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ὑπὸ τὴ διεύθυνση τοῦ καθηγητῆ Βύρωνα Κοτζαμάνη, ὁ πληθυσμὸς τῆς χώρας συρρικνώνεται, μετὰ ἀπὸ μία «ἔκρηξη» ἕως τὸ 2010, καὶ ἡ συρρίκνωση αὐτὴ μᾶλλον θὰ συνεχιστεῖ ἕως καὶ τὸ 2050, μὲ τὴν ἔντασή της νὰ ἐξαρτᾶται ἀπὸ πολλοὺς παράγοντες. Ἡ μείωση τοῦ πληθυσμοῦ, ὅπως σημειώνει ἡ μελέτη αὐτὴ τοῦ Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, δὲν ὁδηγεῖ μόνον τὸ ἐκπαιδευτικό, τὸ σύστημα ὑγείας ὡς καὶ τὸ ἀσφαλιστικὸ σύστημα σὲ κατάρρευση, ἀλλὰ ἡ δημογραφικὴ αὐτὴ κάμψη μπορεῖ νὰ ἔχει σημαντικὲς συνέπειες τόσο στὴν γεωπολιτικὴ στρατηγικὴ τῆς χώρας, ὅσο καὶ στὴν ἐθνική της ἄμυνα.
.                     SOS λοιπὸν γιὰ τὴν πληθυσμιακὴ συρρίκνωση τῆς Χώρας καὶ τοὺς κινδύνους ποὺ ἐλλοχεύουν ἀπὸ τὸ λίαν ἀνησυχητικὸ αὐτὸ φαινόμενο ἐκπέμπουν ἐγνωσμένου κύρους ἐρευνητικὰ κέντρα, Πανεπιστημιακὰ Ἱδρύματα καὶ καθ᾽ ὕλην Φορεῖς. Ὑπάρχουν ἐπίσης καὶ οἱ πιὸ ἀπαισιόδοξοι, οἱ ὁποῖοι μιλοῦν γιά… «ἐξαφάνιση» τοῦ Ἑλληνισμοῦ ἀπὸ τὴν Χώρα, καθώς, ὅπως ἰσχυρίζονται, ἡ συρρίκνωση τῆς Ἑλληνικῆς οἰκογένειας σὲ ἀντιστοιχία μὲ τὶς οἰκογένειες τῶν ἀλλοδαπῶν ὁδηγεῖ σὲ ἀλλοίωση τοῦ Ἑλληνικοῦ στοιχείου. Τί μέλλει γενέσθαι λοιπόν; Ποιός καὶ πῶς θὰ ἀνατραπεῖ ἡ ζοφερὴ αὐτὴ πραγματικότητα; Ἀρκοῦν οἱ ἐπισημάνσεις, δηλώσεις καὶ ἀναφορὲς ἢ χρειάζονται ἄμεσα, ἐδῶ καὶ τώρα, ἄμεσα μέτρα ἀνατροπῆς καὶ ἀνάταξης ἐνάντια στὴν ὑπογεννητικότητα;;
.                     Σὲ μία ἀπόλυτα καταναλωτικὴ κοινωνία, ὅπου τὰ περισσότερα προβλήματα ἀντιμετωπίζονται κυρίως σὲ οἰκονομικὸ ἐπίπεδο, δὲν μπορεῖ παρὰ νὰ ληφθοῦν κυρίως οἰκονομικὰ μέτρα, ἰσχυρίζονται κάποιοι. Δημιουργία παιδικῶν σταθμῶν γιὰ τὶς ἐργαζόμενες μητέρες, ἐξασφάλιση εἰδικῶν προνομίων, κατάργηση τῶν ὁρίων εἰσοδήματος πολυτέκνων, καθιέρωση ἐπιδόματος καὶ συντάξεως στὴν πολύτεκνη μητέρα, φορολογικὴ ἐλάφρυνση στοὺς πολύτεκνους, ἐπιδότηση γεννήσεων κ.ἄ. εἶναι μερικὰ ἀπὸ τὰ μέτρα ποὺ προτείνονται. Σαφῶς καὶ εἶναι χρέος τῆς Πολιτείας νὰ σκύψει ἄμεσα στὸ πρόβλημα. Ὄχι μόνον νὰ ἐλαφρύνει τὶς πολύτεκνες οἰκογένειες ἀπὸ τὸν ζυγὸ καὶ τὰ οἰκονομικὰ βάρη, ἀλλὰ νὰ δώσει κίνητρα καὶ εὐκαιρίες γιὰ τὴν δημιουργία πολυτέκνων οἰκογενειῶν. Αὐτὸ εἶναι χρέος ἀδιαμφισβήτητο τῆς Πολιτείας, τὸ ὁποῖο θὰ ἔπρεπε ἀπὸ χρόνια νὰ εἶχε πράξει. Ἂς τὸ κάνει λοιπὸν τώρα, καθὼς αὔριο θὰ εἶναι μᾶλλον… ἀργά…
.                     Ἀρκεῖ ὅμως μόνον ἡ λήψη τῶν ἄμεσα ἀναγκαίων καὶ ἀπαραίτητων μέτρων ἀπὸ πλευρᾶς τῆς Πολιτείας; Φτάνει δηλ. ἡ νομοθετικὴ ρύθμιση τῶν θεμάτων ποὺ ἀφοροῦν τὴν πολύτεκνη οἰκογένεια ἢ μήπως τὸ πρόβλημα θὰ πρέπει νὰ ἀντιμετωπιστεῖ σὲ μία βαθύτερη διάσταση καὶ ἀντίληψη;; Πιστεύουμε πὼς ναί. Ἡ Πολιτεία ὀφείλει νὰ πράξει τὸ ἀνεξόφλητο χρέος τῆς ἔναντι στὶς πολύτεκνες οἰκογένειες, δήλ. τὴν Χώρα, παράλληλα ὅμως χρειάζεται νὰ γίνει συνείδηση σὲ ὅλους μας ὅτι αὐτὸ ἀπὸ μόνο του δὲν ἀρκεῖ, δὲν θὰ λύσει τὸ πρόβλημα. Χρειάζεται δηλ. κατὰ τὴν ἄποψή μας, νὰ κατανοήσουμε ὅτι τὸ δημογραφικὸ πρόβλημα, ποὺ τείνει νὰ γίνει ὁ μεγαλύτερος κίνδυνος γιὰ τὴν Ἑλλάδα, δὲν θὰ λυθεῖ μόνο μὲ τὴν λήψη τῶν ἀναγκαίων καὶ ἀπαραίτητων μέτρων ἀπὸ πλευρᾶς τῆς Πολιτείας. Αὐτὸ εἶναι μία μονοδιάστατη καὶ κοντόφθαλμη ἀντιμετώπιση καὶ λύση. Ἀναγκαία μέν, ἀνεπαρκὴς δέ.
.                     Χρειάζεται, πιστεύουμε, νὰ γίνει συνείδηση σὲ ὅλους ὅτι ἡ λύση στὸ δημογραφικὸ πρόβλημα κρύβεται στὴν ἀγάπη πρὸς τὸν ἄνθρωπο καὶ εἰδικότερα τὸν νέο ἄνθρωπο, τὸ παιδί. Χρειάζεται ἀνάπλαση τῆς Ἑλληνικῆς παιδείας, τῆς τόσο βάρβαρα καὶ βάναυσα πληγωμένης ἀπὸ τὰ κατὰ καιροὺς ἐκπαιδευτικὰ συστήματα ποὺ ἀντιμετωπίζουν τὸ παιδὶ ὡς μάζα καὶ ἀριθμὸ καὶ ὄχι ὡς πρόσωπο. Χρειάζεται ἐπιστροφὴ στὶς παραδεδομένες ἀξίες, τὶς ρίζες, τὴν οἰκογένεια ὡς κύτταρο ζωῆς καὶ ἀνθοκήπιο, πηγὴ χαρᾶς καὶ ἐλπίδας. Ἐπιστροφὴ δηλ. στὸν ἄνθρωπο καὶ τὶς ἀνάγκες του. Χρειάζεται, πρῶτα ἀπ᾽ ὅλα, σεβασμὸς στὴν ζωή. 300.000 φτάνουν ἐτησίως οἱ ἀμβλώσεις στὴν Χώρα μας καθώς, δυστυχῶς, ἡ ἄμβλωση ἔχει ἀναχθεῖ σὲ μέτρο ἀντισύλληψης καὶ οὐδεὶς διαμαρτύρεται γιὰ τὸ θλιβερὸ αὐτὸ φαινόμενο. Τὸ ἀντίθετο μάλιστα, ὑποστηρίζεται καὶ ἐνθαρρύνεται ὡς «δικαίωμα». Ποιός, ἄραγε, θὰ διαφυλάξει τὸ ἀναφαίρετο δικαίωμα τοῦ ἀγέννητου παιδιοῦ; μιᾶς ζωῆς δηλ. ποὺ μὲ τρόπο βίαιο στερεῖται τὸ δικαίωμα τῆς ζωῆς; Ἢ μήπως ἡ ζωὴ τοῦ ἀδύναμου (ἀγέννητο παιδὶ) ἔχει λιγότερη ἀξία ἀπὸ τὴν ζωὴ τοῦ ἰσχυροῦ; ἐκείνου δηλ. ποὺ ἀποφασίζει; Ἐὰν οἱ 300.000 αὐτὲς ἀμβλώσεις ἐτησίως ἦταν γεννήσεις, θὰ συζητούσαμε σήμερα γιὰ δημογραφικὸ πρόβλημα στὴν Ἑλλάδα; Παράλληλα, ὀφείλομε νὰ βοηθήσομε νὰ ἐνταχθοῦν ὁμαλὰ στὴν Ἑλληνικὴ κοινωνία ὅλοι οἱ συνάνθρωποί μας ποὺ πασχίζουν νὰ ζήσουν μία καλύτερη ζωὴ μακριὰ ἀπὸ τὴν πατρίδα τους καὶ τοὺς δικούς τους. Τὰ 100 χιλιάδες καὶ πλέον παιδιὰ τῶν μεταναστῶν, ποὺ ἤδη ἀποτελοῦν μέρος τῆς κοινωνίας μας, ποὺ πηγαίνουν στὰ σχολεῖα μας, μεγαλώνουν δίπλα καὶ ἀνάμεσά μας, δὲν μποροῦμε, δὲν ἔχομε τὸ δικαίωμα νὰ τὰ ἀγνοήσομε. Μήπως καὶ ἐμεῖς πρὶν λίγες δεκαετίες δὲν ζητούσαμε τὴν «γῆ τῆς ἐπαγγελίας» στὰ ἐργοστάσια τῆς Δύσης; Αὐτὸ δὲν ἦταν πάντοτε τὸ οἰκουμενικὸ πνεῦμα τοῦ Ἑλληνισμοῦ; Ἀλλαγὴ νοοτροπίας καὶ στάσης ζωῆς λοιπὸν εἶναι ἡ λύση καὶ ἡ πρόταση. Ἄλλωστε κατὰ τὸν Παλαμά: «Οἱ Μαραθῶνες γεννοῦν Παρθενῶνες». Ἆραγε θὰ τὸ πράξουμε;;

 

ΠΗΓΗ: imks.gr

 

 

,

Σχολιάστε

ΑΣΥΛΟ ΙΔΕΩΝ, ΟΧΙ ΜΠΑΧΑΛΑΚΗΔΩΝ

Ἄσυλο ἰδεῶν, ὄχι μπαχαλάκηδων

τοῦ ἀρχιμ. Δανιήλ Ἀεράκη

.             Οἱ διάλογοι πού ἀκολουθοῦν δὲν εἶναι φανταστικοί.
.             Διεξήχθησαν στὴν εἴσοδο πανεπιστημιακοῦ κτηρίου καὶ σὲ αἴθουσες διδασκαλίας του.
—Ὁ νεαρὸς ποῦ πάει; Ρωτᾶνε δυὸ ροπαλοφόροι καὶ κουκουλοφόροι μπαχαλάκηδες!
—Εἶμαι φοιτητὴς καὶ πάω νὰ παρακολουθήσω τὸ μάθημα.
—Στό σακκίδιο τί ἔχεις;
—Τά βιβλία μου.
—Δέν περνᾶς! Ἂν εἶχες «μολότωφ» ἢ ἔστω σπρέι, θὰ σ’ ἀφήναμε! Ἐδῶ ἐμεῖς κάνουμε κουμάντο… Ἄντε, στρίβε, μὴ φᾶς καὶ καμμιὰ κλωτσιά…
.             Σὲ λίγο ἕνας σοβαρὸς κύριος ἀνεβαίνει τὰ σκαλοπάτια τοῦ κτηρίου.
—Ἔ! Κύριος! Ποῦ πᾶς; Ἀπαγορεύεται…
—Ἀπαγορεύεται; Μὰ εἶμαι καθηγητής. Πάω νὰ διδάξω.
—Παιδιά, σύντροφοι… Αὐτὸς εἶναι… Ὁρμᾶτε!…
.             Σὲ λίγο αἱμόφυρτος ἀπό το ξύλο, μεταφέρεται ὁ καθηγητὴς στὸ νοσοκομεῖο!
.             Τὴν ἑπομένη οἱ «ἀναρχοαυτόνομοι», πού «διοικοῦν» τὸ κτήριο, διακρίνουν τὸ αὐτοκίνητο, πού μεταφέρει τὸν Πρύτανι.
—Ἔρχεται!.. Μὴν τὸν ἀφήσετε νὰ μπῆ στὸ γραφεῖο του. Γρήγορα, φέρτε τοῦβλα καὶ λάσπη. Νὰ κτίσουμε τὸν τοῖχο, νὰ ἀποκλείσουμε τὴν εἴσοδό του… Τί θὰ πῆ «πρύτανις»; Ἐμεῖς κυβερνᾶμε ἐδῶ!
.             Ὁ Πρύτανις τολμᾶ νὰ τοὺς πῆ ὅτι θὰ καλέση τὴν ἀστυνομία.
—Ποιά ἀστυνομία; Ἔχουμε τὸ «ἄσυλο», κ. πρύτανι! Ἐδῶ μέσα εἶναι χῶρος δικός μας. Καὶ ἐπειδὴ τόλμησες νὰ μιλήσης γιὰ ἀστυνομία, θὰ σ᾽τὰ κάνουμε γυαλιὰ-καρφιά…
.             Σὲ λίγο τὸ πρυτανικὸ γραφεῖο θύμιζε βομβαρδισμένο τοπίο. Θέλησε ὁ κ. πρύτανις νὰ καταφύγη σὲ κάποια αἴθουσα. Μὰ κι αὐτὴν τὴν εἶχαν καταλάβει ναρκομανεῖς καὶ ἔμποροι ναρκωτικῶν…
.               …Δὲν ἀποτελοῦν φαντασιοκοπήματα τὰ παραπάνω. Εἶναι ἡ σύγχρονη εἰκόνα πολλῶν πανεπιστημιακῶν κτηρίων, πού λειτουργοῦν μὲ τὸ λεγόμενο «ἄσυλο»! Δηλαδή, κάτι πού καθιερώθηκε γιὰ να διευκολύνη τὴν ἐλεύθερη διακίνησι τῶν Ἰδεῶν, κατάντησε ἀνεξέλεγκτος χῶρος γιὰ τὴ διακίνησι «οὐσιῶν»! Τέτοιου εἴδους ἄσυλα προασπίζονται οἱ ἰδεοληψίες τοῦ ἄναρχισμοῦ, τῆς ἄκρας ἀριστερᾶς, τῶν ἐμπόρων ναρκωτικῶν, τοῦ παρεμπορίου, τῶν κουκουλοφόρων, τῶν ποικίλων «μπαχαλάκηδων».
.       Αὐτὸ ὅμως δὲν εἶναι ἄσυλο. Αὐτὸ εἶναι ἀλητεία αἰσχίστου εἴδους καὶ ἐγκληματικῆς μαφίας. Δὲν τολμᾶ σεμνὸς καὶ φιλότιμος φοιτητὴς νὰ παρακολούθηση τά μαθήματα. Οἱ αἴθουσες τελοῦν ὑπὸ κατάληψι, τὰ δὲ ὑπόγεια τῶν κτηρίων ἔχουν μετατραπῆ σὲ ἐργαστήρια κατασκευῆς «μολότωφ»!
.             Ποιός λογικός Ἕλληνας ἐκλαμβάνει τὴν ἔννοια τοῦ «ἀσύλου» ὡς εὐκαιρία ἐκδηλώσεως καταστροφικῆς μανίας; Σὲ ποιά ἄλλη χώρα ἰσχύει τέτοιου εἴδους πανεπιστημιακὸ ἄσυλο;
.             Μὲ ἀνακούφισι, λοιπόν, δέχτηκαν οἱ Ἕλληνες τὴν κατάργησι αὐτοῦ τοῦ εἴδους τοῦ ἀλήτικου ἀσύλου ἀπό τὴ νέα Κυβέρνησι. Ἕνα ἀπὸ τὰ πρῶτα της νομοσχέδια, ἐπανέφερε τὴν ἔννοια τοῦ ἀληθινοῦ ἀσύλου.
.             Τὰ σχολεῖα καὶ τὰ πανεπιστήμια νά εἶναι χῶροι μαθήσεως καὶ ἐπιστημονικῆς προόδου. Ὅταν παρατηρῆται παραβατικότητα στὸ χῶρο σπουδῶν, ἄς ἐπεμβαίνη αὐτεπαγγέλτως ἡ ἀστυνομία καὶ ἄς προστατεύη τὴν ἀσφάλεια καθηγητῶν καὶ φοιτητῶν καὶ τὴν ὁμαλὴ λειτουργία
τῶν σχολῶν.
.             Τέρμα στὸ κράτος τῶν «μπαχαλάκηδων». Τέρμα στοὺς καταληψίες κουκουλοφόρους. Τέρμα στὸ «καραγκιοζιλίκι» στὰ κτήρια τῶν σχολῶν. Τέρμα στὴν εἴσοδο στὸ Πανεπιστήμιο μὴ φοιτητῶν. Κάθε φοιτητὴς να ἐπιδεικνύη τὴ φοιτητική του ταυτότητα καὶ νά παίρνη τὴ θέσι του στὴν αἴθουσα, γιὰ νὰ μορφωθῆ.
.             Ἐπὶ τέλους, θέλουμε πανεπιστήμια, ὄχι καταφύγια ἀνομίας!

 

 

Σχολιάστε

«ΟΥΔΕΝ ΜΕΜΠΤΟΝ»: Η ΑΝΑΚΡΙΣΗ γιὰ τὸν ΜΗΤΡΟΠ. ΜΟΡΦΟΥ

νάκριση γι Μητροπολίτη Μόρφου: Οδν μεμπτόν 

ΠΗΓΗ: protothema.gr 04.09.2019

.                 Ἡ Ἀστυνομία, δὲν διαπίστωσε τὴν διάπραξη ὁποιουδήποτε ποινικοῦ ἀδικήματος, καθὼς τὰ ὅσα εἶχε ἀναφέρει ὁ Μητροπολίτης Μόρφου Νεόφυτος, ἀποτελοῦσαν λόγια του Ἁγίου Πορφυρίου τοῦ Καυσοκαλυβίτη
.                 Ὁλοκληρώθηκε ἡ ἀνάκριση ποὺ διεξήχθη ἀπὸ τὴ Κυπριακὴ Ἀστυνομία, γιὰ δηλώσεις τοῦ Μητροπολίτη Μόρφου, σὲ σχέση μὲ τὴν ὁμοφυλοφιλία. Ἡ Ἀστυνομία, δὲν διαπίστωσε τὴν διάπραξη ὁποιουδήποτε ποινικοῦ ἀδικήματος, καθὼς τὰ ὅσα εἶχε ἀναφέρει ὁ Μητροπολίτης Μόρφου Νεόφυτος, ἀποτελοῦσαν λόγια του Ἁγίου Πορφυρίου τοῦ Καυσοκαλυβίτη.
.                 Σὲ πρόσφατη ὁμιλία του γιὰ τὴν ὁμοφυλοφιλία ὁ Μητροπολίτης Μόρφου Νεόφυτος καὶ κατὰ κόσμον Ὅμηρος Μασούρας εἶπε ὅτι τοῦ προκαλεῖ ἀλγεινὴ ἐντύπωση ὅτι γίνονται «παρελάσεις ὑπερηφάνειας» ἀπὸ τοὺς ὁμοφυλοφίλους. Ὑποστήριξε ὅτι ἡ λέξη «ὑπερηφάνεια» δὲν εἶναι τυχαία: «Ὅπως λέει καὶ τὸ τραγούδι, “πίσω ἀπὸ τὶς λέξεις, κρύβεται ὁ Ἀλέξης”», προσθέτοντας ὅτι «πίσω ἀπὸ τὶς παρελάσεις ὑπερηφάνειας κρύβεται ἡ δαιμονικὴ πομπὴ» αὐτῶν τῶν ἀνθρώπων.
.                 Στὴν ἐπίμαχη ὁμιλία του ὁ Μητροπολίτης Μόρφου, ἐπικαλέστηκε τὸν Ἅγιο Πορφύριο τὸν Καυσοκαλυβίτη, προκειμένου νὰ ἀναδείξει τὶς αἰτίες τῆς ὁμοφυλοφιλίας. Ὅπως ἰσχυρίστηκε, ὁ Ἅγιος Πορφύριος εἶχε πεῖ πὼς τὸ «πρόβλημα συνήθως τὸ μεταδίδουν οἱ γονιοὶ πρὸς τὸ παιδί. Καὶ αὐτὸ συμβαίνει τὴν ὥρα τῆς ἐρωτικῆς πράξης ἢ κατὰ τὴ διάρκεια τῆς κυοφορίας. Ὅταν γίνεται δηλαδὴ ἐρωτικὴ πράξη τῶν γονέων ὄχι φυσιολογική, ἀλλὰ πρωκτική. Αὐτὸ ὅταν στὴ γυναίκα ἀρέσει, δημιουργεῖται ἐπιθυμία καὶ στὸ κυοφορούμενο βρέφος». Στὴν ἴδια ὁμιλία ὁ Μητροπολίτης Μόρφου ἀναφέρθηκε καὶ σὲ συγκεκριμένο περιστατικὸ μὲ ἕναν φίλο του μοναχό, ὁ ὁποῖος σὲ κάποια κοινωνικὴ ἐκδήλωση «εἶδε ἕναν νεαρὸ πολὺ ὄμορφο καὶ τοῦ εἶπε: “Σταμάτα αὐτὰ ποὺ κάνεις”.  Ὁ νεαρὸς διερωτήθηκε τί ἐννοοῦσε καὶ ὁ μοναχός του ἀπάντησε: “Αὐτό, ποὺ πηγαίνεις μὲ διάφορους. Θὰ κολλήσεις καὶ καμιὰ ἀρρώστια καὶ θὰ πεθάνεις νωρίς. Νὰ γνωρίσεις τὴ μετάνοια, ἔχει χαρὰ ἡ μετανοια”. Ὁ νεαρὸς ρώτησε τὸν μοναχὸ πῶς ξέρει τὶς σεξουαλικές του προτιμήσεις καὶ ὁ μοναχός του εἶπε: “Ὅπως πέρασες, βρωμοῦσες, ἔβγαινε μία μπόχα ἀπὸ ἐσένα καὶ αὐτὴ ἡ ἀρσενοκοιτία ποὺ κάνεις ἔχει συγκεκριμένη μυρωδιὰ ποὺ τὴ γνωρίζω”». Κατὰ τὸν Μητροπολίτη Νεόφυτο, αὐτὸ τὸ παιδὶ βοηθήθηκε ἀπὸ τὴν προσευχὴ ὅλης της οἰκογένειάς του, ἄλλαξε σεξουαλικὸ προσανατολισμὸ καὶ «τώρα εὐωδιάζει. Δὲν σᾶς λέω παραμύθια. Εἶναι ἄνθρωποι τῆς διπλανῆς πόρτας».
.                 Ὁ φάκελος τῆς ὑπόθεσης, σύμφωνα μὲ τὴν ἐφημερίδα Φιλελεύθερος, διαβιβάστηκε μαζὶ μὲ τὸ πόρισμα γιὰ μὴ ὕπαρξη ἀδικήματος στὸν Γενικὸ Εἰσαγγελέα, ὁ ὁποῖος εἶχε διατάξει τὴν ἀνάκριση μετὰ ἀπὸ καταγγελία τοῦ συμβούλου τοῦ Προέδρου Ἀναστασιάδη, γιὰ ρητορικὴ μίσους.

 

 

Σχολιάστε

Ο Μητροπολ. ΓΟΡΤΥΝΟΣ ΙΕΡΕΜΙΑΣ γιὰ τὸ ΘΕΜΑ τοῦ Μητροπολ. ΜΟΡΦΟΥ ΝΕΟΦΥΤΟΥ

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΓΟΡΤΥΝΟΣ καὶ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΕΩΣ
ΙΕΡΕΜΙΑΣ
ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΜΟΡΦΟΥ

.              Ἀργά καί καθυστερημένα ἔμαθα τό θέμα πού δημιουργήθηκε γύρω ἀπό τό ἱερό πρόσωπο τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου ἁγίου Μόρφου κ. Νεοφύτου γιά ἕναν ποιμαντικό του λόγο καί τόν θόρυβο πολλῶν σχετικά μέ τό θέμα αὐτό. Ἐπειδή δέ τά ποιμαντικά θέματα τῶν Ἐπισκόπων ἔχουν καθολική ἰσχύ, ἐπιθυμῶ νά καταθέσω καί ἐγώ ὡς ταπεινός Ἐπίσκοπος μερικές σκέψεις, ὠφέλιμες, ὡς νομίζω, γιά τό ὅλον θέμα. Τά ὅσα θά γράψω θά τά καταθέσω μέ ἁπλότητα, ὡς μία κατήχηση καί γιά τόν λαό, ἀπό τόν ὁποῖο καί θά ἀναγνωσθοῦν.

1. Εἶναι ἀλήθεια ὅτι ἡ ἁμαρτία γενικῶς καί ἡ παρά φύσιν ἁμαρτία εἰδικῶς εἶναι αὐξημένη στίς ἡμέρες μας, τόσο πολύ, ὥστε ἔχει γίνει νόμος! Ἀλλά αὐτό, γιά ̓μᾶς πού μελετοῦμε τήν Ἁγία Γραφή, δέν πρέπει νά μᾶς ξενίζει, γιατί τό γράφει ἡ Ἁγία Γραφή. Τό τελευταῖο της βιβλίο, ἡ Ἀποκάλυψη, λέγει ὅτι περί τά ἔσχατα καί ἡ ἁμαρτία θά γίνεται πιό ρυπαρή καί βδελυκτή, ἀλλά καί ἡ ἀρετή θά γίνεται πιό μεγάλη καί λαμπρή: «Ὁ ρυπαρός ρυπαρευθήτω ἔτι καί ὁ ἅγιος ἁγιασθήτω ἔτι» (22,11). Καθόλου λοιπόν περίεργον ἡ πληθυνθεῖσα καί ὀγκωμένη ὁλοέν καί περισσότερον ἁμαρτία τῆς ἐποχῆς μας, ἀφοῦ τό ἴδιο συνέβαινε καί στήν πρό Χριστοῦ ἐποχή μέ τά φρικτά της παρά φύσιν ἁμαρτήματα, ὅπως τά λέγει ὁ ἀπόστολος Παῦλος στήν πρός Ρωμαίους ἐπιστολή του (1,25-27). Ἀλλά ἡ ἐποχή αὐτή, ἡ τόσο ἁμαρτωλή καί ρυπαρή, ἔβγαλε ΠΑΝΑΓΙΑ! Ἔτσι καί ἡ ἐποχή μας, παρά τήν κόλασή της, ἔχει παραδείσια ἄνθη. Καί ἔχουμε λοιπόν ὡραία καί μεγάλη δουλειά νά κάνουμε ἡμεῖς οἱ Ἱερεῖς μέ αὐτά τά μοσχοβολητά ἄνθη, μέ τίς μυροβόλες αὐτές ψυχές, μέ τό νά γίνουμε ὁ φράκτης τους, μιλώντας σ ̓ αὐτές γιά τά γλυκά χτυποκάρδια τῆς ἀγάπης τοῦ Χριστοῦ καί γιά τά νόστιμα τῆς θεολογίας τῆς Ἐκκλησίας μας νοήματα.
.              Ἔτσι, κατά πρῶτον, νομίζω ἄς μήν ἀσχολούμεθα συνεχῶς μέ τήν ἁμαρτία, μιλώντας ὅλο γι ̓ αὐτήν καί ἐλέγχοντας αὐτήν, ἀφοῦ μάλιστα ἔχουμε ἐντολή ἀπό τόν ἀπόστολο Παῦλο οὔτε τό ὄ νομα τῶν σαρκικῶν ἁμαρτιῶν νά μή λέγουμε: «Πορνεία δέ καί πᾶσα ἀκαθαρσία μηδέ ὀνομαζέσθω ἐν ὑμῖν, καθώς πρέπει ἁγίοις» (Ἐφεσ. 5,3). Καί ὁ ἴδιος πάλι μιλώντας πρός τούς Θεσσαλονικεῖς γιά τό ἁμάρτημα τῆς πορνείας καί θέλοντας νά μιλήσει παρακάτω σαφέστερα γιά τό θέμα αὐτό, ἀποφεύγει νά ἐπαναλάβει τήν ἴδια ἔκφραση (τήν λέξη «πορνεία») καί χρησιμοποιεῖ τήν ἔκφραση «ἐν τῷ πράγματι», σάν νά ἔλεγε, «γιά τό πράγμα, γιά τό θέμα πού σᾶς μίλησα» (Α ́ Θεσ. 4,3-6α).

2. Ἀπό τήν ἄλλη ὅμως πλευρά θά ποῦμε ὅτι ἡ Ἐκκλησία, πού σκοπό ἔχει νά φυλάγει τά τέκνα της στόν παράδεισό της, πρέπει νά μιλάει σ ̓ αὐτά καθαρά γιά τήν ἁμαρτία, πού τά χωρίζει ἀπό τόν Θεό. Καί ἐπίσης νά μιλάει γιά τά φθοροποιά καί καταστρεπτικά ἀποτελέσματα τῆς ἁμαρτίας. Ἀλλά προσοχή! Δέν τιμωρεῖ ὁ Θεός τόν ἁμαρτωλό, ἀλλά τόν τιμωρεῖ ἡ ἴδια ἡ ἁμαρτία του. «Παιδεύσει σε ἡ ἁμαρτία σου καί ἡ κακία σου ἐλέγξει σε» (Ἰερ. 2,19)!
.          Αὐτό ἔκανε καί ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης ἅγιος Μόρφου κ. Νεόφυτος. Ἐρωτηθείς γιά τήν ἁμαρτία τῆς ὁμοφυλοφιλίας ἤ ὁμιλῶν περί αὐτῆς εἶπε ὅτι ἡ ἁμαρτία αὐτή εἶναι μεγάλη, εἶναι πολύ μεγάλη, εἶναι παρά φύσιν. Καί ἐπικαλούμενος ἔπειτα λόγον ἁγίου πατρός, τοῦ πατρός Πορφυρίου, εἶπε ὅτι ὑπάρχουν περιπτώσεις πού εὐθύνονται καί οἱ γονεῖς γιά τήν ἁμαρτία αὐτή τῶν παιδιῶν τους. Καί εἶπε γιά τό πῶς εὐθύνονται, ἐπαναλαμβάνοντας ἀκριβῶς τούς λόγους τοῦ ἁγίου Πορφυρίου. Καί ὅλοι μας οἱ Ἱερεῖς, ὅσοι ἔχουμε πόθο γιά τόν λαό τοῦ Θεοῦ νά κρατηθεῖ καθαρός ἀπό τήν ἁμαρτία, ὁ καθένας μας μέ τόν τρόπο του, τόν ἴδιο περίπου λόγο λέγουμε, σάν τόν λόγο τοῦ ἁγίου Μόρφου. Ὁ ἅγιος Μόρφου βέβαια ὁμίλησε δυναμικώτερα καί σαφέστερα, ὅπως πάντα ἔτσι ὁμιλεῖ, κατά τήν Χάρη τοῦ Θεοῦ τήν ἐνοικοῦσαν εἰς Αὐτόν. Τόν εὐχαριστοῦμε διά τόν σωστικό του λόγο.

3. Ἀλλά ἐπειδή τό θέμα πρέπει νά ἔχει τήν θεολογική του δικαίωση, ἐπιθυμῶ νά καταφύγω στήν Παλαιά Διαθήκη, στό πρῶτο μέρος τῆς θείας Ἀποκαλύψεως, γιά νά δώσω, ὅσο μπορῶ, τήν βιβλική βάση του.
Πολλοί χριστιανοί μας ἐρωτοῦν, γιατί ἡ Παλαιά Διαθήκη ἔχει σκανδαλώδεις διηγήσεις, ὅπως, λόγου χάριν, γιά τήν γύμνωση τοῦ Νῶε, γιά τό ἁμάρτημα τῶν Σοδόμων ἤ γιά τήν συνεύρεση τῶν θυγατέρων τοῦ Λώτ μέ τόν πατέρα τους κ.ἄ. Ἡ κατηγορία αὐτή πρός τήν Παλαιά Διαθήκη εἶναι περίπου ἡ ἴδια μέ τήν κατηγορία στίς μέρες μας πρός τόν ἅγιο Μόρφου, γιατί μίλησε γιά τήν ὁμοφυλοφιλία καί τίς μή φυσικές σχέσεις τῶν ἀνδρογύνων μέ τά δυσάρεστα ἀποτελέσματά τους καί στά παιδιά τους ἀκόμη.
.            Ἀκοῦστε, λοιπόν, ἀγαπητοί ἀναγνῶστες. Ἡ Παλαιά Διαθήκη παραλαμβάνει τόν ἄνθρωπο στήν πεπτωκυία θέση του, στήν παρά φύσιν κατάστασή του, καί τοῦ ὁμιλεῖ λοιπόν τήν γλώσσα τοῦ πεπτωκότος ἀνθρώπου. Καί μέ τήν θεία διδασκαλία, τόν Νόμο τοῦ Μωυσῆ καί τά κηρύγματα τῶν προφητῶν, ἀπό τήν παρά φύσιν τόν φέρει στήν κατά φύσιν κατάσταση, γιά νά τόν παραλάβει ἀπό τήν κατάσταση αὐτή ἡ Καινή Διαθήκη καί νά τόν ἀναγάγει στό ὑπέρ φύσιν, στήν θέωση. Ἀφοῦ λοιπόν ἡ Παλαιά Διαθήκη παραλαμβάνει τόν ἄνθρωπο στήν παρά φύσιν κατάσταση, τοῦ ὁμιλεῖ γιά τά παρά φύσιν ἁμαρτήματα καί, γιά νά τά ἀποστραφεῖ, τοῦ ὁμιλεῖ γιά τό καταστρεπτικό κατάντημα, πού φέρουν τά ἁμαρτήματα αὐτά. Ἀναφέρω παράδειγμα:
.            Ἡ Παλαιά Διαθήκη ὁμιλεῖ γιά τήν γύμνωση τοῦ Νῶε καί ὅτι ὁ υἱός του Χάμ εἶδε τήν γύμνωση τοῦ πατέρα του καί τόν ἐνέπαιξε (Γεν. 9,20 ἑξ.). Δέν πρόκειται καθόλου γιά γύμνωση τοῦ Νῶε. Ἡ ἔκφραση γιά κάποιον «εἶδε τήν γύμνωση τοῦ πατέρα του» ἤ «τῆς νύφης του» κ.λπ. εἶναι μιά καλυμμένη εὐγενής ἔκφραση γιά νά δηλώσει σαρκική σχέση μέ τόν πατέρα του καί τήν νύφη του ἤ μέ ἄλλο πρόσωπο (βλ. Λευιτ. 18,6 ἑξ.). Τό ὅτι, λοιπόν ὁ Χάμ εἶδε τήν γύμνωση τοῦ πατέρα του Νῶε αὐτό σημαίνει τό ἁμάρτημα τῆς ὁμοφυλοφιλίας τοῦ υἱοῦ πρός τόν πατέρα, γιά τό ὁποῖο ἁμάρτημα δέν εὐθύνεται καθόλου ὁ Νῶε, γιατί ἦταν σέ κατάσταση μέθης καί δέν μετεῖχε καθόλου στό ἁμάρτημα. Καί ποιός ὁ λόγος νά ἀναφέρει ἡ Παλαιά Διαθήκη τό περιστατικό αὐτό; Τό ἀναφέρει γιά νά δημιουργήσει ἀπό τήν ἀρχή τήν ἀποστροφή τῶν Ἰσραηλιτῶν πρός τούς Χαναναίους, ὥστε νά μήν συναναστρέφονται μαζί τους καί παραλάβουν τά ἤθη τους. Γιά τόν ἴδιο λόγο ἀναφέρει ἡ Παλαιά Διαθήκη καί τίς αἱμομιξίες τῶν θυγατέρων τοῦ Λώτ μέ τόν πατέρα τους. Τίς ἀναφέρει γιά νά ἀποστρέφονται οἱ Ἰσραηλῖτες τούς Μωαβῖτες καί τούς Ἀμμωνῖτες. Γιατί ὁ υἱός πού γεννήθηκε ἀπό τήν μίξη τῆς μιᾶς θυγατρός ὀνομάστηκε «Μωάβ», ἀπό τόν ὁποῖο προῆλθε τό γένος τῶν Μωαβιτῶν. «Μωάβ» σημαίνει «γεννημένος ἀπό τόν πατέρα». Καί ὁ υἱός πού γεννήθηκε ἀπό τήν μίξη τῆς ἄλλης θυγατρός ὀνομάστηκε «Ἀμμάν», ἀπό τόν ὁποῖο προῆλθε τό γένος τῶν Ἀμμωνιτῶν. «Ἀμμάν» σημαίνει «υἱός τοῦ γονέως μου». Γιά νά διαφυλάξει λοιπόν ἡ Παλαιά Διαθήκη τόν λαό της Ἰσραήλ ἀπό τούς περιοίκους εἰδωλολατρικούς λαούς, τοῦ λέγει: «Πέρα ἀπ᾽ αὐτούς, γιατί ἔχουν βρώμικα ἤθη, γιατί ἔχουν σιχαμερή προέλευση, γιατί τούς περιμένει φρικτή καταστροφή γιά τήν ὁμοφυλοφιλία τους, σάν τήν καταστροφή τῶν Σοδόμων». Καί ὁ ἅγιος Ἐπίσκοπος Μόρφου, λοιπόν, καί ὅλοι οἱ κήρυκες τοῦ λόγου τοῦ Θεοῦ, μιλᾶμε στά κηρύγματά μας μέ τόν ἴδιο τρόπο: Καταγγέλλουμε τά ἁμαρτήματα τοῦ λαοῦ, γιατί ἔχουμε ἐντολή ἀπό τόν Θεό νά τό κάνουμε αὐτό (βλ. Ἡσ. 58,1) καί γιά νά ἀποτρέψουμε ἔπειτα τόν λαό τοῦ Θεοῦ ἀπό τήν ἁμαρτία καί γιά νά τοῦ κεντρίσουμε τήν στροφή του πρός μετάνοια, τοῦ μιλᾶμε γιά τό ἄνοστο καί βδελυκτό τῆς ἁμαρτίας καί γιά τήν καταστροφή, στήν ὁποία ὁδηγεῖ αὐτή. Αὐτό, κύριοι ἐπικριτές μας, εἶναι τό ἔργο μας καί ἀλλοίμονό μας, ἄν δέν τό κάνουμε. Ἀλλοίμονό μας ἀπό τόν Ἀφέντη μας Ἰησοῦ Χριστό τήν Ἡμέρα τῆς κρίσεως!…

4.Ἤθελα μέ λίγα λόγια νά ἀναφερθῶ καί στόν λόγο τοῦ ἁγίου Κυρηνείας κ. Χρυσοστόμου, ὅτι «ὁ κληρικός δέν πρέπει νά ἀνακατεύεται μέσα στίς κρεββατοκάμαρες τῶν ζευγαριῶν». Ὁ λόγος αὐτός εἶναι σωστός καί στόν πνευματικό πού ἐνεργεῖ διαφορετικά καί ἐξετάζει μέ ἄπρεπα ἐρωτήματα περί τῆς σχέσεως τῶν συζύγων, ὁ ἐπίσκοπος πρέπει νά τοῦ στερήσει τήν πνευματική πατρότητα. Δέν ἐπιτρέπεται δηλαδή ὁ πνευματικός στόν ἔγγαμο ἄνδρα ἤ γυναίκα, πού θά ἔλθουν νά ἐξομολογηθοῦν, νά ἐρωτήσει μόνος του περί τῶν συζυγικῶν τους σχέσεων, περί τοῦ τρόπου διενεργείας αὐτῶν κ.λπ. Διαφορετικά ὅμως πρόκειται, ἄν οἱ ἴδιοι οἱ σύζυγοι θίξουν τό πρόβλημα αὐτό, ἤ ἄν ὁ Ἐπίσκοπος ἤ ὁ Ἱερεύς, σέ κάποια δημόσια ὁμιλία του ἤ σέ ἕνα κύκλο χριστιανῶν, ὁμιλήσει περί αὐτοῦ, ἀποτρέποντας τούς χριστιανούς ἀπό τίς παρά φύσιν αἰσχρότητες καί λέγοντας ἀκόμη ὅτι αὐτές οἱ αἰσχρότητες ἀποδιώκουν τήν Χάρη τοῦ Θεοῦ ἀπό τήν οἰκογένειά τους. Καί ἀλλοίμονο, χριστιανοί μου, ἄν φύγει ἡ Χάρη τοῦ Θεοῦ ἀπό τήν οἰκογένειά μας. Αὐτό λέγεται «ὀργή Θεοῦ»! Τό θέμα τοῦ ἁγίου Μόρφου πίπτει ἀκριβῶς σ ̓ αὐτήν ἐδῶ τήν περίπτωση καί ἑπομένως εἶναι ἄσχετη ἡ ἀναφορά τοῦ ἁγίου Κυρηνείας στό ὅλο θέμα.

5. Πείραξε ὅπως κατάλαβα, πολύ πείραξε πολλούς ἤ μερικούς ὁ λόγος τοῦ ἁγίου Μόρφου ὅτι ἀπό τίς παρά φύσιν σχέσεις τῶν συζύγων γεννοῦνται τέκνα μέ ἀνώμαλες τάσεις. Γιατί ὅμως νά τούς πειράξει ὁ λόγος αὐτός, ἀφοῦ εἶναι λόγος ἁγίου πατρός, τοῦ ἁγίου Πορφυρίου; Καί ἐμεῖς οἱ κήρυκες τοῦ λόγου τοῦ Θεοῦ πρέπει νά εἴμαστε τά μεγάφωνα τῶν λόγων τῶν ἁγίων Πατέρων μας. Ἀλλά καί ποῦ εἶναι τό περίεργο τοῦ λόγου; Δέν λέγει ἡ Ἁγία Γραφή ὅτι ἀπό τήν μίξη τῶν δύο γενεῶν, τῆς καλῆς καί τῆς κακῆς γενεᾶς, γιά τήν ὁποία μίξη ὁ Θεός εἶπε ὅτι τούς παίρνει τήν Χάρη του (τό «Πνεῦμα» του), γιατί ἔγιναν «σάρκες» (Γεν. 6,3), δέν λέγει ἡ Ἁγία Γραφή ὅτι γεννήθηκαν τερατώδη ὄντα, οἱ «γίγαντες»; (Γεν. 6,5). – Δέν ὑπάρχει χῶρος καί χρόνος γιά περισσότερα. Τό ὅλο θέμα εἶναι σοβαρό καί θίγει τό μέγα θέμα περί τοῦ χριστιανικοῦ γάμου. Ἀλλά περί αὐτοῦ ἄλλοτε, ἄν δοθεῖ κάποια εὐκαιρία.

 

† Ὁ Μητροπολίτης Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως Ἰερεμίας

ΠΗΓΗ: imgortmeg.gr

,

Σχολιάστε

ΤΟ ΕΜΒΡΥΟ καὶ οἱ ΟΠΑΔΟΙ τοῦ ΗΡΩΔΗ καὶ τοῦ ΧΙΤΛΕΡ (Γ. Ν. Παπαθανασόπουλος)

Τὸ ἔμβρυο καὶ οἱ ὀπαδοὶ τοῦ Ἡρώδη καὶ τοῦ Χίτλερ

Τοῦ Γιώργου Ν. Παπαθανασόπουλου

.               Ἡ Διαρκὴς Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ἀποφάσισε ἡ Κυριακὴ μετὰ τὴν ἡμέρα τῶν Χριστουγέννων νὰ εἶναι ἀφιερωμένη στὴν προστασία τῆς ζωῆς τοῦ ἀγέννητου παιδιοῦ. Εἶναι ἡ ἡμέρα ποὺ ἡ Ἐκκλησία μνημονεύει τὴ σφαγὴ χιλιάδων νηπίων στὴ Βηθλεὲμ ἀπὸ τὸν Ἡρώδη…
.               Ἡ μνήμη τῶν «ἀναιρεθέντων» νηπίων καὶ ἡ ὑπόμνηση τῆς ἀξίας καὶ τοῦ σεβασμοῦ τῆς ζωῆς τοῦ ἀνθρώπου ἀπὸ τὴν στιγμὴ τῆς γονιμοποιήσεως τοῦ ὠαρίου ἕως τὸν φυσικό του θάνατο εἶναι δημοκρατικὸ δικαίωμα τοῦ κάθε πολίτη καὶ φυσικὰ τῆς Συνόδου σὲ μία ἐλεύθερη δημοκρατικὴ πολιτεία. Ἡ Ἐκκλησία ἐνημερώνει, συμβουλεύει, δὲν ἐπιβάλλει. Ἐπιθυμεῖ καὶ ἐπιδιώκει ἡ κάθε ἔγκυος γυναίκα, ποὺ σκέπτεται τὴν ἔκτρωση καὶ ὁ κάθε μελλοντικὸς πατέρας ποὺ συμμετέχει στὴν ἀπόφαση νὰ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ. Ἀπὸ κεῖ καὶ πέρα ἡ ἀπόφαση εἶναι τῆς γυναίκας, ποὺ ἔχει στὰ σπλάχνα της ἕναν ἀδύναμο ἐν τῇ γενέσει του ἄνθρωπο, καὶ τοῦ συζύγου – συντρόφου της.
.               Ἀπὸ πότε ἡ ἔκφραση ἄποψης εἶναι «μεσαίωνας»; Ἀπὸ πότε ἡ προστασία τῆς ζωῆς εἶναι κάτι τὸ «ὀπισθοδρομικό»; Ἤδη ἀπὸ τὸ 2003 ἡ Ἱερὰ Σύνοδος ἐξέφρασε τὴν ἄποψη ὅτι:

Α) Ἡ ἄμβλωση δὲν ἀποτελεῖ ἀτομικὸ δικαίωμα, ἀλλὰ ἠθικὰ ἀπαράδεκτη πράξη, ἡ δὲ νομιμοποίησή της, ἔμμεση ἢ ἄμεση, ἀνεπίτρεπτη κοινωνικὴ ἐκτροπή. Καὶ
Β) Ἐνῶ ὑπερτονίζεται ἡ ἀνάγκη προστασίας τῆς ὑγείας καὶ τῶν ἀτομικῶν δικαιωμάτων τῆς μητέρας, συστηματικὰ παρασιωπῶνται τὰ δικαιώματα τοῦ ἐμβρύου.


.               Εἶναι λυπηρὸ ὅτι ΜΜΕ ἀντὶ νὰ σχολιάσουν μὲ ἐπιχειρήματα, χαρακτηρίζουν μὲ ἀπαράδεκτο τρόπο τὴν ἀπόφαση τῆς Συνόδου καὶ τὴν ἄποψη τῆς περὶ προστασίας τῆς ζωῆς, ὡς «ἐπιστροφὴ στὸν Μεσαίωνα». Θὰ μποροῦσε κανεὶς νὰ ἀντείπει ὅτι ὅσοι ὑποστηρίζουν τὸν φόνο τῶν ἐμβρύων ἀκολουθοῦν τοὺς πρὸ τοῦ Ἱπποκράτη (460-377) βαρβάρους, ὅτι διακατέχονται ἀπὸ τὸ σύνδρομο τοῦ Ἡρώδη, ὅτι ἡ ἄποψή τους καὶ τὸ μένος τους κατὰ τῶν ἐμβρύων ἔχει μόνο ἰδεολογικὸ καὶ ὠφελιμιστικὸ ὑπόβαθρο καὶ ὅτι ἡ ἰδεολογία τους ὁμοιάζει μὲ αὐτὴ ποὺ χρησιμοποίησαν κατὰ βρεφῶν καὶ ἐμβρύων οἱ ἐπιστήμονες τοῦ Χίτλερ.
.               Εἶναι δυνατὸν ἆραγε ὁ ὁποιοσδήποτε σύγχρονος ἀντικειμενικὸς ἄνθρωπος νὰ ὑποστηρίξει ὅτι τὸ ἔμβρυο εἶναι γιὰ τὴ γυναίκα ὡς μία ἀπόφυση ἢ ἕνα σπυρί, ποὺ κατὰ τὴ βούλησή της ἀφαιρεῖ, γιὰ νὰ μείνει ὄμορφη, ἢ γιὰ νὰ ἔχει μίαν «ἐλεύθερη» σεξουαλικὴ ζωή; Ἀκόμη καὶ οἱ διεθνεῖς ὀργανισμοί, ἀκόμη καὶ τὰ πιὸ «ἐξελιγμένα» στὴν ἠθικὴ κράτη προβληματίζονται γιὰ τὶς ἐπιπτώσεις ποὺ ἔχει στὴν κοινωνία αὐτὸς ὁ ἐγωισμὸς τῶν φεμινιστριῶν καὶ τῶν ὀπαδῶν τοῦ Σάντ.
.               Ὁ ἀνθρωπισμὸς βάλλεται ἀνελέητα ἀπὸ τὴν πρακτικὴ ἀθεΐα, ἡ ἀγάπη καὶ ὁ σεβασμὸς τοῦ συνανθρώπου ἐπιδιώκεται νὰ ἐξοντωθεῖ ἀπὸ τὸν ἐγωισμὸ καὶ τὸν σισύφειο εὐδαιμονισμό, ἡ δημοκρατία ἀπὸ τὰ ἰσχυρὰ λόμπις. Λασπολογεῖται ἡ Ἐκκλησία ἀπὸ τοὺς ὀπαδοὺς τοῦ σταλινισμοῦ καὶ τοῦ νεοφιλελευθερισμοῦ, ποὺ ἐπιδιώκουν οὔτε ἄποψη νὰ ἐκφράζει γιὰ θέματα ποὺ ἀφοροῦν στὸ ποίμνιό της. Εἶναι παρήγορο ὅτι ἡ κοινὴ γνώμη δὲν ἀκολουθεῖ τοὺς μηδενιστές, ποὺ ἔχουν δύναμη στὰ ΜΜΕ.-      

,

Σχολιάστε