Ἀρχεῖο κατηγορίας "ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ"

ΜΕΙΩΜΕΝΟΣ ΚΑΤΑ 355.000 Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ. ΘΕΜΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Κατ 355.000 κατοίκους μειώθηκε λληνικς πληθυσμς π τ 2008

.               Ἡ προϋπάρχουσα τάση μείωσης τῶν γεννήσεων στὴν Ἑλλάδα ἐπιδεινώθηκε σοβαρὰ μετὰ τὴν οἰκονομικὴ κρίση καὶ τὴν ὑπαγωγὴ τῆς χώρας στὸν μνημονιακὸ μηχανισμό, καθὼς τὸ ἀρνητικὸ ἰσοζύγιο γεννήσεων/θανάτων καὶ εἰσερχόμενης/ἐξερχόμενης μετανάστευσης ὁδηγεῖ σὲ μείωση τοῦ πληθυσμοῦ.
.             Αὐτὸ ἦταν τὸ βασικὸ συμπέρασμα ἀπὸ τὰ στοιχεῖα ποὺ παρουσίασε ὁ ἐπίκουρος καθηγητὴς Ἐπιδημιολογίας καὶ Ἐπαγγελματικῆς Ὑγιεινῆς τοῦ Τμήματος Ἰατρικῆς τοῦ Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Γιῶργος Ραχιώτης, σὲ διάλεξή του μὲ θέμα «Ὄψεις τοῦ Δημογραφικοῦ Προβλήματος στὴν Ἑλλάδα. Παρελθόν, Παρὸν & Στόχοι», στὸ Ἰνστιτοῦτο Δημόσιας Ὑγείας τοῦ Ἀμερικανικοῦ Κολλεγίου Ἑλλάδος.
.             Ὅπως ἀνέφερε ὁ κ. Ραχιώτης, γιὰ τὴν ἄμεση ἀντιμετώπιση τοῦ προβλήματος πρέπει νὰ δρομολογηθεῖ σχέδιο γιὰ τὴν ἐπάνοδο στὴ χώρα τῶν νέων ἐπιστημόνων παραγωγικῆς ἡλικίας καὶ ὑψηλῆς εἰδίκευσης, ἐνῶ ἀπαιτεῖται καὶ ἡ ἐπαναθέσπιση κινήτρων προστασίας τῆς μητρότητας καὶ τῶν γεννήσεων, ὄχι μόνο γιὰ τοὺς πολύτεκνους καὶ τρίτεκνους, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὸ πρῶτο καὶ δεύτερο παιδί. Τέλος, προσέθεσε πὼς πρέπει νὰ ἐκπονηθεῖ ἐπειγόντως σχέδιο ἀποκατάστασης τῆς δημογραφικῆς ἰσορροπίας σὲ εὐαίσθητες περιοχὲς τῆς χώρας, μὲ ἔμφαση στὴ Θράκη.

H MEIΩΣΗ ΤΩΝ ΓΕΝΝΗΣΕΩΝ ΚΑΙ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ

.             Τὸ φαινόμενο τῆς μείωσης τῶν γεννήσεων δὲν εἶναι ἀποκλειστικὰ ἑλληνικό. Ὑπάρχει μία τάση μείωσης τῶν γεννήσεων στὴν Εὐρώπη, ὅπως σημείωσε ὁ κ. Ραχιώτης. Ἡ μείωση τῶν γεννήσεων ἔχει πολυπαραγοντικὴ αἰτιολογία, τόνισε, ὅπως ἡ αὐξημένη συμμετοχὴ τῶν γυναικῶν στὸ παραγωγικὸ δυναμικό, οἱ μεταβολὲς στὸ σύστημα προσωπικῶν ἀξιῶν, οἱ οἰκονομικὲς παράμετροι, ἡ κρατικὴ μέριμνα γιὰ τὴν ἐνίσχυση τῆς οἰκογένειας κ.α.
.             Ὁ ἴδιος ἐξήγησε ὅτι ἤδη, ἀπὸ τὶς δεκαετίες τοῦ ᾽70 καὶ τοῦ ᾽80, ὑπάρχει μία τάση μείωσης τῶν γεννήσεων καὶ στὴν Ἑλλάδα. Παρ᾽ ὅλα αὐτά, ὁ πληθυσμὸς αὐξανόταν λόγῳ τοῦ θετικοῦ μεταναστευτικοῦ ἰσοζυγίου (ὑπεροχὴ τῶν εἰσερχόμενων μεταναστῶν ἔναντι τῶν ἐξερχόμενων), ἀλλὰ καὶ ἐπειδή ο ἀριθμὸς τῶν γεννήσεων ὑπερτεροῦσε τοῦ ἀριθμοῦ τῶν θανάτων.
.             «Ὅμως, ἡ οἰκονομικὴ κρίση καὶ ἡ ἐπακόλουθη ὑπαγωγὴ τῆς χώρας στὸν μηχανισμὸ τοῦ μνημονίου ἀνέτρεψε τὶς ἰσορροπίες. Ἡ Ἑλλάδα ὑπέστη μία κολοσσιαία οἰκονομικὴ καὶ κοινωνικὴ καταστροφὴ (πτώση τοῦ ΑΕΠ κατὰ 30%, ἔκρηξη τῆς ἀνεργίας), πρωτοφανῆ γιὰ τὰ μεταπολεμικὰ δεδομένα. Οἱ εὐαίσθητες δημογραφικὲς ἰσορροπίες ἀνατράπηκαν, οἱ γεννήσεις μειώθηκαν δραματικά. Ἐνδεικτικά, κατὰ τὴν περίοδο 2015-2017 οἱ θάνατοι ξεπέρασαν τὶς γεννήσεις κατὰ 91.207, ἐνῶ τὸ 2017 οἱ γεννήσεις ἔπεσαν κάτω ἀπὸ τὶς 90.000 ἐτησίως. Τὸ ἴδιο χρονικὸ διάστημα καταγράφηκε, ἐπίσης, καὶ ἀνατροπὴ τοῦ μεταναστευτικοῦ ἰσοζυγίου μὲ τὴ διαρροὴ στὸ ἐξωτερικὸ ἑκατοντάδων χιλιάδων Ἑλλήνων παραγωγικῆς ἡλικίας καὶ ὑψηλῆς ἐκπαίδευσης καὶ εἰδίκευσης», ἐπισήμανε ὁ κ. Ραχιώτης.
.             Τὸ ἀποτέλεσμα αὐτῶν τῶν δημογραφικῶν ἐξελίξεων ἦταν ὁ ἑλληνικὸς πληθυσμὸς μεταξὺ 2008-2017 νὰ μειωθεῖ κατὰ 355.000 κατοίκους.
.             «Ἡ δημογραφικὴ ἀνισορροπία προσλαμβάνει χαρακτήρα προβλήματος ἐθνικῆς ἀσφάλειας, ἰδιαίτερα σὲ ἐθνικὰ εὐαίσθητες περιοχὲς», ὑπογράμμισε ὁ καθηγητὴς καὶ παρέθεσε στοιχεῖα: Στὴν Περιφέρεια Ἀνατολικῆς Μακεδονίας-Θράκης, εἰδικότερα στὴν Περιφερειακὴ Ἑνότητα Ροδόπης, οἱ θάνατοι (1.425) ἦταν διπλάσιοι ἀπὸ τὶς γεννήσεις (791) τὸ 2017. Σημαντικὴ εἶναι καὶ ἡ ἀνατροπὴ τοῦ ἰσοζυγίου στὴν Περιφερειακὴ Ἑνότητα Ἕβρου (2.031 θάνατοι, 1.203 γεννήσεις), ἀλλὰ καὶ στὰ νησιὰ τοῦ Βορείου Αἰγαίου.

ΥΣΤΕΡΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΓΕΝΝΗΣΕΩΝ

.             Ἡ Ἑλλάδα βρίσκεται στὶς τελευταῖες θέσεις μεταξὺ τῶν χωρῶν τῆς ΕΕ ἀναφορικὰ μὲ τὴν ἐφαρμογὴ πολιτικῶν γιὰ τὴ στήριξη τῆς μητρότητας καὶ τῶν γεννήσεων (π.χ. ἐπιδοματικὴ πολιτική, φορολογικὲς ἐλαφρύνσεις κ.λπ.), ὅπως ἀνέφερε, στὴν ὁμιλία του, ὁ κ. Ραχιώτης. Σημείωσε πὼς θὰ πρέπει νὰ τονιστεῖ ὅτι τὴν περίοδο 2004-2009 ἐλήφθησαν σημαντικὰ μέτρα μὲ στόχο τὴν ἐνίσχυση τῆς γεννητικότητας, μὲ ἔμφαση στὶς πολύτεκνες καὶ τρίτεκνες οἰκογένειες.
.             Αὐτὰ τὰ μέτρα περιελάμβαναν οἰκονομικὲς ἐνισχύσεις, ἀλλὰ καὶ μέτρα θεσμικοῦ χαρακτήρα μὲ εὐεργετικὸ οἰκονομικὸ ἀντίκτυπο. Ἐπίσης, αὐξήθηκε τὸ διάστημα τῆς ἄδειας μητρότητας γιὰ τὶς μητέρες ποὺ ἐργάζονταν στὸν ἰδιωτικὸ τομέα.
.             Τὰ περισσότερα ἀπὸ αὐτὰ τὰ μέτρα ἔτυχαν δραστικῆς περικοπῆς κατὰ τὴν περίοδο ποὺ ἀκολούθησε τὴν ὑπαγωγὴ τῆς χώρας στὸ μνημόνιο. Κατὰ τὴ διάρκεια τῆς ἴδιας περιόδου καταργήθηκαν εὐεργετικὰ μέτρα παλαιότερων κυβερνήσεων, μὲ ἐνδεικτικὰ παραδείγματα τὴν κατάργηση νόμου τοῦ 1994 γιὰ τὴν αὔξηση τοῦ ἀφορολόγητου γιὰ τὶς πολύτεκνες οἰκογένειες καὶ τοῦ νόμου τοῦ 1990 γιὰ τὴν ἰσόβια σύνταξη πολύτεκνης μητέρας.

 

ΠΗΓΗ: thetoc.gr

Advertisements

Σχολιάστε

ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ τῆς ἀστυνομίας ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟΥ τῆς 20.01.19

στυνομία κολούθησε να καλ ργανωμένο σχέδιο
προκειμένου ν
διαλυθε τ συλλαλητήριο τῆς 20.01.2019

1.Ἡ ὁμάδα τῶν κουκουλοφόρων δὲν ἐμποδίστηκε νὰ φτάσει στὸ μνημεῖα τοῦ Ἀγνώστου Στρατιώτου, ὅταν ἀποκόπηκε ἀπὸ τὴν ἀντισυγκέντρωση -σύμφωνα μὲ μαρτυρίες- ἀλλὰ οὔτε κι ὅταν προσέγγιζε τὸ Μνημεῖο μέσα ἀπὸ τὸ πλῆθος, ἐνῶ ἦταν σαφὴς ὁ σκοπός τους: Φοροῦσαν κουκοῦλες, ἀντιασφυξιογόνες μάσκες καὶ κρατοῦσαν στυλιάρια καὶ πέτρες. Η ἀστυνομία  ἀποδίδει τὰ ἐπεισόδια σὲ ἀκροδεξιούς, ὑποστηρίζοντας ὅτι δὲν θὰ μποροῦσαν νὰ περάσουν στὸ Σύνταγμα ἀντιεξουσιαστές. Ἀκόμη κι ἔτσι, ὅμως, αὐτὴ ἡ ὁμάδα τῶν ἀκραίων δὲν ἐμποδίστηκε, δὲν ἀπομονώθηκε.

2.Ἡ ἀστυνομία ἐπέλεξε τὴ μάχη σῶμα μὲ σῶμα μὲ τοὺς κουκουλοφόρους στὰ σκαλιὰ τῆς βουλῆς. Δὲν κινήθηκαν ἄλλες δυνάμεις πέραν τῆς διμοιρίας ποὺ βρισκόταν στὰ σκαλιὰ γιὰ νὰ κυκλώσει καὶ νὰ ἀπομονώσει τοὺς κουκουλοφόρους.

3.Ἡ δράση τῶν κουκουλοφόρων καὶ ἡ μὴ ἀντιμετώπισή τους, ἔδωσε τὸ ἄλλοθι γιὰ τὴν ἐκτεταμένη χρήση δακρυγόνων: Τὰ χημικά, ὅμως, ἔπεσαν μέσα στὸ πλῆθος, ὑπηρετώντας ἀκριβῶς τὸ προβοκατόρικο σχέδιο νὰ διαλυθεῖ τὸ συλλαλητήριο, ἀφοῦ οἱ πολίτες ἔσπευδαν νὰ προστατευθοῦν.Κατά τὴν ἀστυνομία, πάντως, τὰ στελέχη τῆς ἔπραξαν σύμφωνα μὲ τὸν ἐπιχειρησιακὸ σχεδιασμό.

4.Στὸ παιχνίδι τῆς ἐπικοινωνίας ἡ ἀστυνομία ὑπηρέτησε τὴν προσπάθεια τῆς κυβέρνησης νὰ ὑποβαθμιστεῖ τὸ συλλαλητήριο καὶ νὰ ἐκπληρωθεῖ ἡ πρόβλεψη τοῦ πρωθυπουργοῦ, στὴ συνέντευξή του στὴν Αὐγή, ὅτι «φαντάζομαι ὅτι ἀκραῖες ὁμάδες θὰ ἐπιχειρήσουν νὰ χειραγωγήσουν τὸ συλλαλητήριο».
.             Μία χούφτα κουκουλοφόροι, ποὺ βρέθηκαν ξαφνικὰ στὰ σκαλιὰ τῆς Βουλῆς ἕτοιμοι νὰ ἀνταπαρατεθοῦν μὲ τὶς ἀστυνομικὲς δυνάμεις ἔδωσαν τὴν ἀφορμὴ γιὰ νὰ ἐκδηλωθεῖ ἡ προβοκάτσια: Οἱ ἕτοιμοι ἀκραῖοι, φοροῦσαν ὅλοι ἀντιασφυξιογόνες μάσκες, κρατοῦσαν καδρόνια, τὰ ὁποῖα ἐκσφενδόνισαν ἐναντίον τῶν δυνάμεων τῶν ΜΑΤ καὶ ἔσπευσαν χωρὶς ἀφορμὴ νὰ πετάξουν μπογιὲς στὶς ἀσπίδες τῶν ἀνδρῶν τῆς διμοιρίας, ποὺ εἶχε παραταχθεῖ στὰ σκαλιὰ τῆς Βουλῆς, πάνω ἀπὸ τὸ Μνημεῖο τοῦ Ἀγνώστου Στρατιώτου.

ΠΗΓΗ: protothema.gr

Σχολιάστε

ΤΟ ΦΑΝΑΡΙ ΚΑΙ Η ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΩΝ ΗΠΑ (Γ. Ν. Παπαθανασόπουλος)

Τὸ Φανάρι καὶ ἡ γεωπολιτικὴ τῶν ΗΠΑ

Γιώργου Ν. Παπαθανασόπουλου

.         Ἡ γεωπολιτικὴ τῶν ΗΠΑ σκοπεύει ἕως σήμερα στὸ νὰ περιορίσει, στὸ ἐλάχιστο δυνατό, τὴν ἔκταση τῆς ἐπιρροῆς τῆς Ρωσίας. Τὸ «ἕως σήμερα» ἀναφέρεται στὸ ἀπρόβλεπτό της πολιτικῆς τοῦ προέδρου Τράμπ. Αὐτὴ ἡ γεωπολιτικὴ ἐφαρμόζεται στὴν Οὐκρανία, μὲ τὴ συνδρομὴ τοῦ Φαναρίου, τὸ ὁποῖο ἐγκλωβίστηκε στὶς πολιτικὲς καὶ ἐθνικὲς ὀξύτατες συγκρούσεις μεταξὺ τῶν ἴδιων τῶν Οὐκρανῶν καὶ μεταξὺ αὐτῶν καὶ τῶν Ρώσων.
.         Οἱ ΗΠΑ μετὰ τὴν κατάρρευση τῶν κομμουνιστικῶν καθεστώτων στὴν Εὐρώπη καὶ τὴν κατάργηση, ντὲ φάκτο, τοῦ Συμφώνου τῆς Βαρσοβίας ἐπεκτείνει τὴν ἐπιρροή τους στὶς πρώην κομμουνιστικὲς χῶρες, ἀκόμη καὶ σὲ αὐτὲς ποὺ ἦσαν μέρος τῆς ΕΣΣΔ. Αὐτὸ συμβαίνει κυρίως μὲ τὸ ΝΑΤΟ καὶ μὲ τὸν ἄξονα τῶν Γερμανίας – Γαλλίας, ποὺ κυριαρχεῖ στὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση καὶ τῶν ὁποίων ἡ γεωστρατηγικὴ ἀκολουθεῖ αὐτὴν τῶν ΗΠΑ.
.         Ἀπὸ καιρὸ οἱ ΗΠΑ καὶ οἱ σύμμαχοί της ἐπιχειροῦν νὰ ἐντάξουν τὴν Οὐκρανία στὸ ΝΑΤΟ καὶ στὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση καὶ βρίσκουν ἰσχυρότατη ἀντίσταση τόσο ἀπὸ μεγάλο μέρος τοῦ πληθυσμοῦ τῆς χώρας, ὅσο καὶ ἀπὸ τὴ Ρωσία. Τὸ Κέντρο Γεωπολιτικῶν Πληροφοριῶν τῶν ΗΠΑ Stratfor (Ἱδρυτὴς ὁ G. Friedman) ἀναφέρει πὼς λόγῳ τῆς θέσης της καὶ τοῦ πλούσιου ἐδάφους καὶ ὑπεδάφους της ἡ Οὐκρανία ἦταν γιὰ αἰῶνες πεδίο συγκρούσεων μεταξὺ τῶν κρατῶν τῆς περιοχῆς. Αὐτὸς ὁ ἀνταγωνισμὸς σήμερα ἔχει πάρει ἀκραία μορφή, μὲ τὴν ὑποστηριζόμενη ἀπὸ τὴ Δύση κυβέρνηση Ποροσένκο νὰ συγκρούεται μὲ τὴν ὑποστηριζόμενη ἀπὸ τὴ Ρωσία ἐπαναστατικὴ κατάσταση στὴν ἀνατολικὴ Οὐκρανία. Μὲ τὸ δεδομένο ὅτι (φιλο)ρωσικὰ πολιτικὰ καὶ πληθυσμιακὰ κέντρα ὑπάρχουν στὸ Λβὸφ τῆς δυτικῆς Οὐκρανίας, στὸ Κίεβο τοῦ κέντρου της, καὶ στὶς ἀνατολικὲς πόλεις Ντόνετσκ καὶ Λουχάνσκ, τὸ πρόβλημα τῆς Οὐκρανίας καθίσταται ἐξαιρετικὰ δύσκολο στὴν πολιτικὴ διαχείρισή του.
.         Στὴν περίπλοκη αὐτὴ κατάσταση ὁ ὑποστηριζόμενος ἀπὸ τὶς ΗΠΑ Πρόεδρος τῆς Οὐκρανίας Πέτρος Ποροσένκο ἀποφάσισε νὰ χρησιμοποιήσει τὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία καὶ δι’ αὐτῆς νὰ «κηρύξει» τὴν πλήρη ἀνεξαρτησία τῆς χώρας του ἀπὸ τὴν Ρωσία. Στὶς 24 Σεπτεμβρίου 2018 ὁ Ποροσένκο μετέβη στὴ Νέα Ὑόρκη γιὰ τὴ Γενικὴ Συνέλευση τοῦ ΟΗΕ καί, μὲ τὴν εὐκαιρία, εἶχε συναντήσεις μὲ ἀμερικανοὺς ἐπισήμους καὶ μὲ τὸ οὐκρανικὸ λόμπι στὶς ΗΠΑ. Στὴ συνάντησή του μὲ τὸν ἀμερικανὸ πρέσβυ γιὰ τὶς θρησκευτικὲς ἐλευθερίες παγκοσμίως εἶχε τὴ διαβεβαίωσή του ὅτι ἡ χώρα του στηρίζει τὶς ἐνέργειές του γιὰ νὰ λάβει τὴν αὐτοκεφαλία ἡ Ἐκκλησία τῆς Οὐκρανίας. Στὶς 19 Ὀκτωβρίου 2018 ὁ ὑπουργὸς τῶν ἐξωτερικῶν τῶν ΗΠΑ Μάϊκ Πομπέο μὲ ἐπίσημη δήλωσή του ὑποστήριξε τὴν προώθηση τῆς αὐτοκεφαλίας στὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία τῆς Οὐκρανίας. Σημειώνεται ὅτι ἀπὸ τὸν Ἀπρίλιο τοῦ 2018 οἱ ΗΠΑ εἶχαν αὐξήσει τὴν πίεση στὸ Φανάρι νὰ προχωρήσει, ἔστω μόνο, τὸ συντομότερο στὴν ἵδρυση αὐτοκέφαλης Ἐκκλησίας στὴν Οὐκρανία..
.         «Κατὰ σύμπτωση» τὶς ἴδιες ἡμέρες ποὺ ὁ Ποροσένκο ἦταν στὶς ΗΠΑ, ἦσαν ἐκεῖ καὶ οἱ ὑποστηρίζοντες τὴν αὐτοκεφαλία τῆς οὐκρανικῆς Ἐκκλησίας σχισματικοὶ ἀρχιερεῖς Φιλάρετος καὶ Συμεών. Τὸν Συμεὼν ὁ Ποροσένκο προωθοῦσε γιὰ Πατριάρχη Κιέβου στὴν αὐτοκέφαλη Ἐκκλησία. Ὁ Φιλάρετος σὲ συνάντηση ποὺ εἶχε μὲ τὸ «Ἀτλαντικὸ Συμβούλιο» στὶς 19 Σεπτεμβρίου, εἶπε: «Εἴμαστε εὐγνώμονες στὶς ΗΠΑ γιὰ τὴν ὑποστήριξη πρὸς τὸν Οἰκουμενικὸ Πατριάρχη στὴν πρόθεσή του νὰ μᾶς δώσει τὸν Τόμο τῆς αὐτοκεφαλίας… Ἐλπίζουμε ὅτι οἱ ΗΠΑ θὰ μᾶς βοηθήσουν νὰ φέρουμε σὲ πέρας αὐτὸ τὸ ἐκκλησιαστικὸ ζήτημα».
.         Ἡ ἀνακήρυξη τῶν σχισματικῶν τῆς Οὐκρανίας ὡς «Αὐτοκέφαλης Ἐκκλησίας τῆς Οὐκρανίας» μπορεῖ νὰ συνέβη μὲ τὴν ὤθηση τῶν ΗΠΑ, στὰ πλαίσια τῶν γεωπολιτικῶν σχεδίων τους, ὅμως οἱ αὐτουργοὶ εἶναι ὁ Πρόεδρος Ποροσένκο καὶ ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης κ. Βαρθολομαῖος. Μετὰ τὴν ἀνακοίνωση τῆς ἀποφάσεως τοῦ Φαναρίου νὰ δοθεῖ ἡ αὐτοκεφαλία στοὺς σχισματικούς της Οὐκρανίας, ὁ Ποροσένκο, στὶς 11 Ὀκτωβρίου 2018, διὰ τῶν ΜΜΕ, ἀνακοίνωσε θριαμβευτικὰ τὸ γεγονὸς στοὺς Οὐκρανούς. Μεταξὺ τῶν ἄλλων εἶπε: «Ἡ ἀπόφαση τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου καὶ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου διέλυσε ἐπὶ τέλους τὶς αὐτοκρατορικὲς ψευδαισθήσεις καὶ τὰ σοβινιστικὰ φαντάσματα τῆς Μόσχας… Τὸ θέμα τῆς αὐτοκεφαλίας καὶ τοῦ Τόμου εἶναι ζήτημα ποὺ ἀφορᾶ στὴν ἀνεξαρτησία μας, στὴν ἐθνική μας ἀσφάλεια… Ἡ αὐτοκεφαλία ἀποτελεῖ μέρος τῆς κρατικῆς φιλοευρωπαϊκῆς καὶ φιλοουκρανικῆς στρατηγικῆς μας… Ὅλοι μαζὶ γονυπετοῦμε μπροστὰ στὸν Παναγιώτατο Βαρθολομαῖο γιὰ τὴν εὐμένεια ποὺ ἔδειξε στὴν Οὐκρανία…».
.         Ὁ Ποροσένκο ἐκτὸς τῶν ΗΠΑ θέλησε νὰ ἔχει καὶ τὴν εὐνοϊκὴ ἀντιμετώπιση τῆς ἐνεργείας τοῦ ἰδίου καὶ τοῦ Οἰκ. Πατριάρχου ἀπὸ τὸν πρόεδρο τῆς Τουρκίας Ἐρντογάν. Σὲ δήλωση τοῦ ὁ πρόεδρος τῆς Οὐκρανίας ἐξέφρασε τὴν εὐγνωμοσύνη του πρὸς τὸν πρόεδρο τῆς Τουρκίας Ρετζὲπ Ταγὶπ Ἐρντογάν, διότι «δὲν ἐπενέβη στὴν διαδικασία ἀπονομῆς τῆς αὐτοκεφαλίας στὴν Οὐκρανία». Καὶ προσέθεσε: «Ὁ ἴδιος εἶναι φίλος τῆς Οὐκρανίας καὶ προσωπικός μου φίλος».
.         Ὁ λαϊκισμὸς τοῦ Ποροσένκο καὶ ἡ χρησιμοποίηση τοῦ κ. Βαρθολομαίου καὶ τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας στὶς ἐθνικιστικὲς κορόνες του δὲν ἔχουν τὸ ἀποτέλεσμα ποὺ περίμενε στὴν οὐκρανικὴ κοινὴ γνώμη, ἐν ὄψει τῶν προεδρικῶν ἐκλογῶν, τὸν Μάρτιο τοῦ 2019. Ἡ πιὸ πρόσφατη δημοσκόπηση (7/12/2018-18/12/2018) δείχνει ὅτι εἶναι πολὺ χαμηλὰ σὲ δημοτικότητα καὶ περίπου 11 ποσοστιαῖες μονάδες πίσω ἀπὸ τὴν Ἰουλία Τιμοσένκο. Ἡ Τιμοσένκο ἔχει 24,5% καὶ ὁ Ποροσένκο13,1%. Ἴδιο ποσοστὸ (13,1%) μὲ τὸν Ποροσένκο ἔχει o φιλορῶσος πολιτικὸς Γιούρι Μπόϊκο. Αὐτὸ σημαίνει ὅτι παρὰ τὴν ὑποστήριξη τῶν ΗΠΑ καὶ τὴν εὐλογία τοῦ κ. Βαρθολομαίου ὁ Οὐκρανὸς πρόεδρος κινδυνεύει νὰ μείνει ἔξω ἀπὸ τὸν δεύτερο γύρο τῶν προσεχῶν ἐκλογῶν…
.         Ἡ ἐξήγηση ποὺ δίνει γιὰ τὸ χαμηλὸ ποσοστὸ τοῦ Ποροσένκο ὁ Ἀνατόλι Ὄκτισιουκ, τοῦ Οὐκρανικοῦ Ἰνστιτούτου Ἀναλύσεων καὶ Διαχείρισης τῆς Πολιτικῆς UNIAN, εἶναι ὅτι οἱ Οὐκρανοὶ στὸ μεγάλο ποσοστὸ τοὺς εἶναι μὲν πιστοὶ Ὀρθόδοξοι χριστιανοί, ἀλλὰ δὲν ἐνδιαφέρονται γιὰ τὰ ἐκκλησιαστικὰ ζητήματα, οὔτε ἀντιλαμβάνονται τί σημαίνει Τόμος καὶ αὐτοκεφαλία. Νοιάζονται περισσότερο γιὰ τὰ οἰκονομικὰ καὶ κοινωνικὰ ζητήματα καὶ τὶς πολιτικὲς ἐλευθερίες. Ὁ Ποροσένκο θεωρεῖται ὅτι ἔχει συγκεντρώσει στὰ χέρια του ὅλη τὴν κρατικὴ ἐξουσία καὶ τοῦ ἀποδίδεται ἡ πλήρης εὐθύνη τῆς κατάστασης τῆς χώρας, ἡ ἀποτυχία δηλαδὴ νὰ προχωρήσει σὲ οἰκονομικὲς μεταρρυθμίσεις, νὰ καταπολεμήσει τὴ διαφθορά, νὰ αὐξήσει τὸν ἐθνικὸ πλοῦτο, νὰ βελτιώσει τὴ ζωὴ τῶν Οὐκρανῶν.
.         Ἀκόμη καὶ στὸ ἐκκλησιαστικὸ ζήτημα, ποὺ τὸ μετέτρεψε σὲ ὕψιστο ἐθνικό, ἀποδίδεται στὸν Ποροσένκο πλήρης ἀποτυχία. Πέραν τῆς περαιτέρω ἐντάσεως ποὺ προκαλεῖ στὶς σχέσεις τῆς χώρας του μὲ τὴν γειτονικὴ Ρωσία, καὶ στὸ βάθεμα τοῦ χάσματος μεταξὺ τῶν οὐκρανῶν ἀπέτυχε στὸ νὰ ἐκλεγεῖ Προκαθήμενος τῆς Αὐτοκεφάλου Ἐκκλησίας ὁ ἐκλεκτός του Συμεών, ἀπέτυχε νὰ ἀναχθεῖ Αὐτὴ σὲ Πατριαρχεῖο, ἀπέτυχε νὰ εἶναι πλήρως ἀνεξάρτητη ἀπὸ τὸ Φανάρι.
.         Ὁ Πρόεδρος Ποροσένκο, μὲ τὴν εὐχαριστήρια ἐπιστολὴ ποὺ ἀπέστειλε στὸν Πρόεδρο τῆς Τουρκίας, ἐμμέσως πλὴν σαφῶς παραδέχθηκε ὅτι ὁ κ. Βαρθολομαῖος ἐξαρτᾶται ἀπὸ τὸν κ. Ἐρντογάν. Αὐτὸ δὲν διέφυγε τοῦ Προέδρου τῆς Ρωσίας Βλ. Πούτιν. Στὴν ἐτήσια συνέντευξή του πρὸς τὰ διεθνῆ ΜΜΕ ἐπὶ ὅλων τῶν θεμάτων, τὴν ὁποία ἔδωσε στὶς 20 Δεκεμβρίου 2018, μίλησε μὲ σκληρὰ λόγια γιὰ τὰ ὅσα ἀποφάσισε ὁ κ. Βαρθολομαῖος γιὰ τὴν Οὐκρανία. Σύμφωνα μὲ τὸ πρακτορεῖο «Ἰντερφὰξ» ὁ Ρῶσος Πρόεδρος συνέδεσε τὶς ἐνέργειες τοῦ Οἰκ. Πατριάρχου στὴν Οὐκρανία μὲ τὴν ἐπιθυμία του «νὰ ὑποτάξει τὴν Οὐκρανικὴ Ἐκκλησία καὶ μετὰ νὰ ἔχει ὀφέλη ἀπὸ αὐτὴν» καὶ πρόσθεσε: «Κοιτάξτε πὼς κατέστη ἐξαρτώμενο στὴν Τουρκία, τὸ Τουρκικὸ πατριαρχεῖο. Περιλαμβάνει ἐξαρτήσεις καὶ ἕνα πλῆθος ἄλλων πραγμάτων, καὶ χρῆμα, τὸ πιὸ σημαντικό. Πιστεύω ὅτι τὸ κύριο ἐλατήριο καὶ κίνητρο τοῦ Βαρθολομαίου εἶναι νὰ ὑποτάξει αὐτὴ τὴ χώρα καὶ μετὰ νὰ ἀρχίσει νὰ ἔχει ὀφέλη ἀπὸ αὐτήν».
.         Ὁ Βλ. Πούτιν σημείωσε ἐπίσης ὅτι εἶναι ἀπαράδεκτη ἡ ἀνάμιξη τῶν ΗΠΑ στὴν ἐκκλησιαστικὴ κατάσταση στὴν Οὐκρανία καὶ σημείωσε: « Ὅλα αὐτὰ εἶναι μία ἀκόμη ἀπόδειξη ὅτι ἔγιναν ἐν ὄψει τῆς προεκλογικῆς ἐκστρατείας καὶ ἔχουν σκοπὸ νὰ βαθύνουν τὸν χωρισμὸ τῶν λαῶν τῆς Οὐκρανίας καὶ τῆς Ρωσίας». Τέλος τόνισε πὼς ἡ ἀπαράδεκτη ἀνάμιξη τῆς πολιτικῆς οὐκρανικῆς ἐξουσίας στὰ ἐσωτερικά της Ἐκκλησίας ἔχει ὡς ἀποτέλεσμα «νὰ μετατρέψει τὴ σχισματικὴ ἐκκλησία τῆς Οὐκρανίας σὲ ἐκκλησιαστικὴ ἐπαρχία τῆς Ἰσταμπούλ». «Δὲν τοὺς ἄρεσε νὰ εἶναι ἐκκλησιαστικὴ ἐπαρχία τῆς Μόσχας καὶ ἔγιναν τῆς Ἰσταμποὺλ» εἶπε χαρακτηριστικά. Σημειώνεται ὅτι ὁ Ποροσένκο κατὰ τὴν «Ἑνωτικὴ Σύνοδο» στὸ Κίεβο καθόταν δίπλα στὸν προεδρεύοντα Μητροπολίτη Γαλλίας Ἐμμανουήλ… Σχολιάζοντας τὸ γεγονὸς ὁ Πατριάρχης Μόσχας Κύριλλος διερωτήθηκε τί θὰ ἄκουγε ἡ Ρωσικὴ Ἐκκλησία ἂν ὁ Πρόεδρος Πούτιν καθόταν δίπλα του στὴν Πατριαρχικὴ Σύνοδο…
.         Τὸ θέμα τῆς γεωπολιτικῆς ἐξελίξεως στὴν Οὐκρανία καὶ τῶν σχέσεων Ἀγκύρας, Μόσχας, Οὐάσινγκτον, στὶς ὁποῖες, μὲ εὐθύνη τοῦ Οἰκ. Πατριάρχη, ἐμπλέκεται τὸ Φανάρι, εἶναι πολύπλοκο καὶ ὅλα εἶναι ρευστά. Οἱ Ρῶσοι καὶ μεγάλο μέρος τῶν Οὐκρανῶν θεωροῦν ὅτι εἶναι ἕνας λαός, μὲ μία πίστη. Ἡ φιλορωσικὴ ἐξέγερση στὶς ἀνατολικὲς ἐπαρχίες τῆς χώρας καὶ ἡ προσάρτηση ἀπὸ τὴ Ρωσία τῆς Κριμαίας, χωρὶς οὐσιαστικὴ ἀντίδραση ἀπὸ τὴ Δύση, εἶναι μία παράμετρος τῆς πολυπλοκότητας. Ἡ μείωση τῆς οἰκονομικῆς βοήθειας πρὸς τὴν Οὐκρανία ἀπὸ τὴν κυβέρνηση Τρὰμπ εἶναι μία ἄλλη.
.         Οἱ σχέσεις τῆς Τουρκίας μὲ τὴν Ρωσία καὶ τὶς ΗΠΑ μία ἀκόμη. Ὁ Πούτιν ἔχει πολὺ καλὴ σχέση μὲ τὸν Ἐρντογᾶν. Τὸν ἐπαίνεσε στὴν προαναφερθεῖσα συνέντευξη Τύπου, λέγοντας ὅτι παρὰ τὸ ὅτι ἡ χώρα τοῦ εἶναι μέλος τοῦ ΝΑΤΟ ἐκεῖνος ἀκολουθεῖ ἀνεξάρτητη πολιτική. Ἡ Ρωσία ἔχει ἀναλάβει τὴν κατασκευὴ τοῦ πυρηνικοῦ σταθμοῦ παραγωγῆς ἠλεκτρικῆς ἐνέργειας στὸ Ἀκούγιου τῆς Κιλικίας καὶ προβλέπεται ἀπὸ τὸν Ὀκτώβριο τοῦ 2019 νὰ ἀρχίσει νὰ παραδίδει στὴν Τουρκία πυραύλους ἐδάφους – ἀέρος S-400, ἀγορὰ ὕψους 2,5 δισ. δολαρίων. Κατὰ τὸ τουρκικὸ πρακτορεῖο εἰδήσεων «Ἀνατολοῦ» ἡ συμφωνία αὐτὴ Ρωσίας – Τουρκίας ἔχει προκαλέσει τὴν ἀντίδραση τῶν ΗΠΑ, παρὰ τὶς ἐκ μέρους τῆς Τουρκίας συζητήσεις γιὰ ἀγορὰ ἀπὸ τὶς ΗΠΑ πυραύλων τύπου Πάτριοτ καὶ ἀεροπλάνων F-35. Οἱ Ἀμερικανοὶ ὑποστηρίζουν ὅτι οἱ ρωσικοὶ πύραυλοι δὲν εἶναι συμβατοὶ μὲ τὰ ὄπλα ποὺ χρησιμοποιοῦν οἱ ἄλλες χῶρες – μέλη τοῦ ΝΑΤΟ καὶ προειδοποιοῦν ὅτι ἂν πραγματοποιηθεῖ ἡ ἐγκατάσταση ρωσικῶν πυραύλων στὴν Τουρκία αὐτὸ θὰ ἔχει ἀρνητικὲς συνέπειες στὶς ἀμερικανὸ – τουρκικὲς σχέσεις καὶ στὴ θέση τῆς Τουρκίας στὸ ΝΑΤΟ.
.         Βεβαίως ὁ ἀπρόβλεπτος πρόεδρος τῶν ΗΠΑ ἀνακοίνωσε ὅτι ἀποσύρει τοὺς ἀμερικανοὺς στρατιῶτες ἀπὸ τὴ Συρία, ἐνέργεια ποὺ εὐνοεῖ τὴν Τουρκία καὶ βλάπτει τοὺς Κούρδους, οἱ ὁποῖοι συνεργάσθηκαν ἐπιτυχῶς μὲ τοὺς Ἀμερικανοὺς σὲ βάρος τῶν τρομοκρατῶν τοῦ Ἰσλαμικοῦ κράτους καὶ τοὺς ἀντάρτες, ποὺ ἐφοδίαζαν οἱ ΗΠΑ καὶ ἡ Σαουδικὴ Ἀραβία σὲ βάρος τοῦ προέδρου Ἄσαντ… Εὐνοεῖ ἐπίσης τοὺς Ρώσους καὶ τὸν Πρόεδρο Ἄσαντ, ποὺ τοῦ δίδεται ἡ εὐκαιρία νὰ ἑδραιώσει τὴν κυριαρχία του στὴ χώρα…
.         Μία ἄλλη παράμετρος στὶς σχέσεις τῆς Ἄγκυρας μὲ τὴν Μόσχα καὶ τὴν Οὐάσιγκτον εἶναι ἡ συμφωνία ποὺ ὑπέγραψαν οἱ κύριοι Πούτιν καὶ Ἐρντογᾶν, στὶς 19 Νοεμβρίου 2018, γιὰ τὴν κατασκευὴ ἀγωγοῦ μεταφορᾶς ρωσικοῦ φυσικοῦ ἀερίου μέσῳ Τουρκίας. Μὲ αὐτὸν ἡ Ρωσία θὰ αὐξήσει τὴν γεωπολιτική της ἐπιρροὴ στὴν Εὐρώπη καὶ ἡ Τουρκία θὰ ἑδραιώσει τὴ θέση της ὡς σημαντικῆς περιφερειακῆς δύναμης. Φυσικὰ οἱ ΗΠΑ ἀντιδροῦν μὲ κάθε τρόπο στὴν ὑλοποίηση τῆς συμφωνίας αὐτῆς καὶ παράλληλα ἐπιζητοῦν τρόπους νὰ μειώσουν τὶς ἀνάγκες τῆς Εὐρώπης σὲ ρωσικὸ φυσικὸ ἀέριο. Σημειώνεται ὅτι ὁ ἀγωγὸς μέσω Τουρκίας (TurkStream) θὰ ἀπαλλάξει τὴ Ρωσία ἀπὸ τὸ πέρασμά του πρὸς τὴν Εὐρώπη ἀγωγοῦ μέσω τῆς Οὐκρανίας, ἐνέργεια ποὺ θὰ σημάνει ζημία τῆς ἐν λόγῳ χώρας τριῶν δίς. Εὐρὼ ἐτησίως.
.         Μὲ τὰ δεδομένα αὐτὰ εἶναι βέβαιο ὅτι οἱ φιλικὲς σχέσεις Ποροσένκο – Ἐρντογὰν μετροῦν πολὺ λιγότερο ἀπὸ τὸν, μὲ βάση τὰ τεράστια συμφέροντα, δεσμὸ Ἐρντογάν – Πούτιν. Ἑπομένως τίποτε δὲν εἶναι ἐξασφαλισμένο, ὡς πρὸς τὴ θέση τοῦ Πατριαρχείου τῆς Κωνσταντινούπολης στὴν Τουρκία καὶ τὴν τύχη τῆς αὐτοκέφαλης (σχισματικῆς) Ἐκκλησίας τῆς Οὐκρανίας. Τελικὰ ἔχει δίκιο Μητροπολίτης τοῦ Φαναρίου, ὁ ὁποῖος στὸ ἐρώτημα ποὺ τοῦ τέθηκε γιὰ τὴν Οὐκρανία ἀπάντησε μὲ βαθὺ ἀναστεναγμό: «Νὰ δοῦμε πῶς θὰ βγοῦμε ἀπὸ ἐκεῖ ποὺ μᾶς ἔμπλεξε ὁ Βαρθολομαῖος».-

Σχολιάστε

ΑΣΥΛΟ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ (Ἀρχιμ. Δαν. Ἀεράκης)

Ἄσυλο γιὰ παραβατικότητες!

τοῦ Ἀρχιμ.  Δανιήλ Ἀεράκη

.              Πρὶν ἀπό 44 χρόνια ἔγινε ἡ ἐξέγερσις στὸ Πολυτεχνεῖο Ἀθηνῶν. Πρέπει ὁπωσδήποτε, κάθε χρόνο στὶς 17 Νοεμβρίου νὰ γίνωνται βανδαλισμοὶ στὰ κτήρια τῶν Ἀνωτάτων Σχολῶν, νὰ καίγωνται τὰ πάντα, νὰ «ἀσφαλίζωνται» ὅλα τὰ ἀναρχικὰ στοιχεῖα καὶ οἱ πάσης μορφῆς κουκουλοφόροι μέσα στὰ πανεπιστημιακὰ ἱδρύματα, καὶ ἀπό ἐκεῖ νὰ ἐκσφενδονίζωνται «μολότωφ» ἐναντίον τοῦ ἐχθροῦ!
.             Ποιὀς ὁ ἐχθρός; Οἱ ἀστυνομικοί, πού ἔχουν ὁρισθῆ φύλακες τῆς τάξεως! Ποιὸς ὁ ἐχθρός; Τὰ ἐπιστημονικὰ ἐργαστήρια! Ποιὸς ὁ ἐχθρός; Ὁ φιλήσυχος λαός! Ποιός ὁ ἐχθρός; Τὰ καταστήματα καὶ τὰ ὀχήματα τῶν γύρω περιοχῶν, πού πρέπει νὰ καταστραφοῦν, γιὰ νὰ ζήση μιὰ ἄχαρις μνήμη!

 • Ἂν μερικοὶ ἀγωνίστηκαν μὲ ἁγνὰ ἐλατήρια, δὲν ἔχουν δικαίωμα τὰ ἄγρια, δολοφονικὰ ἔνστικτα ἀνάνδρων κουκουλοφόρων νὰ προσβάλλουν τὴ μνήμη τους μὲ ἀσύλληπτους βανδαλισμούς.

.          Δέν ἔχουν δικαίωμα! Λάθος! Τό δικαίωμα τοὺς τὸ δίνει τὸ λεγόμενο πανεπιστημιακὸ ἄσυλο!!!

 • Πρὶν ἀπό λίγα χρόνια σκοτώθηκε σὲ διαδήλωσι ἕνας νεαρός. Πρέπει κάθε χρόνο νὰ καίγεται στὴ μνήμη του ἡ Ἀθήνα καὶ ἡ Θεσσαλονίκη (καὶ ἄλλες πόλεις) καὶ νὰ πληρώνουν τὴ μανία τῶν κουκουλοφόρων τὰ κτήρια τῶν Πανεπιστημίων (μέσα καὶ ἔξω)! Ποιὸς παρέχει τό δικαίωμα τῆς φρικτῆς καταστροφῆς; Φυσικά, τὸ… ἄσυλο!!!

.                Πρὶν ἀπό λίγο καιρὸ πέθανε ἕνας νεαρός, αὐτοπροσδιοριζόμενος ὡς ὁμοφυλόφιλος, ὡς χρήστης ναρκωτικῶν, ὡς ἀναρχικός, ὡς ἀντιεξουσιαστής. Πρέπει, λοιπόν, ὁ θάνατός του νὰ τιμηθῆ μὲ πορεῖες ἀναρχικῶν, πού στὸ διάβα τους καταστρέφουν τὰ πάντα!
.                Τελικὰ ἡ παραβατικότητα ἀπέκτησε νόμιμη ὀμπρέλλα; Τελικὰ οἱ ναρκομανεῖς καὶ οἱ ἔμποροι τῶν ψυχοφθόρων οὐσιῶν εἶναι καλοδεχούμενοι στὶς σχολὲς τῶν Πανεπιστημίων; Τελικὰ ὁ «Ρουβίκωνας» ἔχει «ἐλευθέρας» γιά φθορὲς καὶ ἀσχήμιες παντοῦ; Μέχρι καὶ σὲ πρεσβεῖες, καὶ σὲ δικαστήρια, καὶ σὲ ὑπουργεῖα καὶ στὴ Βουλή; Θὰ παρέχουν στὰ μέλη του στέγη καὶ γραφεῖα σὲ πανεπιστημιακὲς αἴθουσες, γλυκίσματα καὶ φαγητά, γιά νὰ καταλύουν κάθε ἔννοια νομιμότητας; Τελικὰ ἡ ἀστυνομία ἐπιβάλλεται νὰ παραμένη ἀκάλυπτη ἀπό τὴν πολιτική ἡγεσία, καὶ γι᾽ αὐτὸ δὲν μπορεῖ νὰ ἐπιτελέση τό καθῆκον της;
.               Καιρὸς νὰ ἐπανέλθη τό «ἄσυλο» στὸν δι᾽ ὃν ἔχει ὁρισθῆ σκοπό:

—Ἄσυλο νοεῖται γιά τὴ γνῶσι, ὄχι γιά τὴν ἐγκληματικότητα.

—Ἄσυλο γιά τὴν ἐλεύθερη διακίνησι ἰδεῶν. Ὄχι γιά τὴν ἀσύδοτη διακίνησι ναρκωτικῶν!

—Ἄσυλο γιά τὴ μελέτη καὶ τή διδασκαλία, ὄχι γιά τὴν ἀναρχία καὶ τὴν τρομοκρατία.

—Ἄσυλο γιὰ τοὺς φοιτητὲς σπουδῶν. Ὄχι γιά τοὺς μπαχαλάκηδες πληρωμένων κυκλωμάτων.

—Ἄσυλο γιὰ τοὺς καθηγητές, ὄχι γιά τοὺς ἐμπρηστές.

 • Τὸ κράτος δὲν ὑπάρχει γιά νὰ χαϊδεύη πάσης φύσεως σκοταδιστικὲς παραβάσεις. Εἶναι γιά νὰ ἐπιβάλλη τὴν τάξι, ὥστε σὲ κάθε σχολικὴ καὶ πανεπιστημιακή… τάξι νὰ καλλιεργῆται καὶ νὰ προοδεύη ἡ ἐπιστήμη.

 • Οἱ λίγοι ὁπαδοί τῆς βίας νὰ ἐξαφανισθοῦν (ἀπό τὶς κρατικὲς δυνάμεις) γιά νὰ κινοῦνται οἱ πολλοί φίλοι τῆς ἐλευθερίας!

Σχολιάστε

Η ΣΤΟΡΓΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΑΝΤΙΔΟΤΟ ΣΤΗΝ ΨΥΧΕΔΕΛΕΙΑ ΤΟΥ «ΟΥΔΕΤΕΡΟΘΡΗΣΚΟΥ» ΚΡΑΤΟΥΣ

(«ΟΥΔΕΤΕΡΟΘΡΗΣΚΟ») ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ –
(«ΟΥΔΕΤΕΡΟΘΡΗΣΚΗ») ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΕΙΣ. ΣΧ. «ΧΡ. ΒΙΒΛΙΟΓΡ.»: Παρὰ τὸ σκιάξιμο τῆς (οἰκονομικῆς) φοβέρας (τῶν Μνημονίων) καὶ τὸ πλάκωμα τῆς (λενινιστικῆς-σταλινικῆς) σκλαβιᾶς (τῶν ἰδεοληπτικῶν τῆς κυβερνήσεως) ἡ Ἐκκλησία διατηρεῖ ἄσβεστη τὴν φλόγα τῆς ἐλπίδος καὶ τῆς ἔμπρακτης ἀγάπης σὲ μιὰ κοινωνία, ἡ ὁποία παραπαίοντας δείχνει ἕτοιμη νὰ συναινέσει μαζοχιστικὰ καὶ αὐτοκαταστροφικὰ στὴν ἀπελπισία καὶ στὴν ἀπανθρωπία τοῦ ψυχεδελικοῦ ἰδεολογήματος περὶ «οὐδετερόθρησκου κράτους». Τοῦ ἀνίκανου καὶ ἀνθρωποκτόνου.

 

.             Σὲ συνέχεια τοῦ Δελτίου Τύπου – Ἐνημέρωσης τῆς 13ης Αὐγούστου ἐ.ἔ., καὶ τρεῖς μῆνες μετὰ τὴν καταστροφικὴ πυρκαγιὰ τῆς 23ης Ἰουλίου στὸ Μάτι καὶ τὴ Ραφήνα, ἡ Ἱερὰ Μητρόπολις Μεσογαίας & Λαυρεωτικῆς, ἐπιθυμεῖ πρωτίστως νὰ ἀναφερθεῖ προσευχητικῶς στὴ μνήμη τῶν θυμάτων, κατὰ δεύτερο λόγο νὰ ἐκφράσει τὶς εὐχαριστίες της γιὰ τὴν πρόθυμη ἀνταπόκριση στὶς ἐκκλήσεις της καὶ τὴν ἐμπιστοσύνη σὲ ὅσους συνέβαλαν κατὰ τὸ τελευταῖο διάστημα στὴν ἀνακούφιση τῶν πυροπαθῶν τῆς Ραφήνας καὶ τέλος νὰ ἐνημερώσει γιὰ τὶς ἐνέργειές της τῶν τελευταίων τριῶν μηνῶν.
.             Ἡ πυρκαγιὰ τῆς 23ης Ἰουλίου, ὅπου ἔχασαν τὴ ζωή τους 99 συνάνθρωποί μας, ἄφησε πίσω της μία ἀνυπολόγιστη περιβαλλοντικὴ καταστροφή, μεταξὺ δὲ ἄλλων καὶ 1110 περίπου πληγεῖσες κατοικίες τοῦ Δήμου Ραφήνας – Πικερμίου, ἐκ τῶν ὁποίων οἱ 560 κατέστησαν μὴ κατοικήσιμες καὶ οἱ 550 ἐπισκευάσιμες.
.             Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος λειτούργησε στὸν Ναὸ τῶν Ἁγίου Θωμᾶ καὶ Ὁσίου Πορφυρίου στὸ Κόκκινο Λιμανάκι τὴν ἡμέρα τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου καὶ τὴν Κυριακὴ 2 Σεπτεμβρίου, ὁπότε μετὰ τὸ πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας τέλεσε καὶ 40θήμερη ἐπιμνημόσυνη δέηση γιὰ τὶς ψυχὲς τῶν θυμάτων, ὅπως καὶ κατὰ τὴν ἑορτὴ τῆς Παναγίας Παντοβασιλίσσης Ραφήνας καὶ ἐπιπλέον διατηρεῖ συνεχῆ ἐπαφὴ μὲ τὶς οἰκογένειες ποὺ ἐπλήγησαν ἀπὸ τὴν πυρκαγιά, μέσῳ συχνῶν ἐπισκέψεων καὶ μὲ τὴ βοήθεια τῶν ἐφημερίων τῆς Ραφήνας.
.             Ἤδη ἔχει διορισθεῖ Ἐπιτροπὴ Οἰκονομικοῦ Ἐλέγχου τῆς Διαχειρήσεως τῶν χρημάτων ποὺ διατίθενται πρὸς στήριξη τῶν πυροπαθῶν, προεδρευομένη ὑπὸ τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου μας κ. Νικολάου καὶ ἀποτελούμενη ἀπὸ τοὺς κ. Χαράλαμπο Μυλωνᾶ, ἐπιχειρηματία – πλοιοκτήτη, ἀντιστράτηγο κ. Βασίλειο Τσιατούρα, Ἀρχηγὸ τῆς ΕΛΑΣ ἐ.τ., κ. Ἐλευθέριο Βορτσέλα, ἀντιεισαγγελέα Ἀρείου Πάγου ἐ.τ. καὶ ἀντιστράτηγο ἐ.ἀ. κ. Εὐθύμιο Μπούνα, τ. Διευθυντή Εἰδικῶν Δυνάμεων. Ἀποκλειστικὸς σκοπὸς τῆς Ἐπιτροπῆς αὐτῆς εἶναι ὁ ἀκριβὴς ἔλεγχος τοῦ Γενικοῦ Φιλοπτώχου Ταμείου τῆς Μητροπόλεως, ὅσον ἀφορᾶ στὴ διαχείριση τῶν δωρεῶν γιὰ τοὺς πυρόπληκτους.
.             Οἱ δράσεις καὶ πρωτοβουλίες ποὺ αὐτὸν τὸν καιρὸ ἀνέλαβε ἡ Ἱερὰ Μητρόπολη Μεσογαίας & Λαυρεωτικῆς ἦταν οἱ ἑξῆς:

 • Ἐνοικιάσθηκε γιὰ ἕνα ἔτος ἀποθηκευτικὸς χῶρος ἐπὶ τῆς ὁδοῦ Μαραθῶνος (πλησίον τῆς Ἁγίας Βαρβάρας) ἀντὶ τοῦ ποσοῦ τῶν 9.000,00€ καὶ ἀνοίχθηκε λογαριασμὸς fb μὲ τὴν ἐπωνυμία «Κέντρο Βοήθειας Πυρόπληκτων Ἱεροῦ Ναοῦ Ἀναλήψεως Ραφήνας», μὲ στόχο τὴν ἀνάρτηση τῶν ὑφισταμένων ἀναγκῶν καὶ τῶν προσφορῶν, ὁ ὁποῖος εἶχε πολὺ μεγάλη ἐπισκεψιμότητα καὶ βοήθησε πολὺ οὐσιαστικὰ στὸν συντονισμὸ τοῦ ὅλου ἔργου.

 • Ἐπειδὴ καταστράφηκε τὸ Εἰδικὸ Σχολεῖο Ραφήνας, σὲ συνεννόηση μὲ τὸν Δῆμο, ἀνέλαβε τὴν ἐπισκευὴ αἰθούσης προσωρινῆς στέγασης τοῦ Εἰδικοῦ Σχολείου, σὲ χῶρο ποὺ παρεχώρησε τὸ  Κέντρο Ὑγείας Ραφήνας. Ἡ διαμόρφωση καὶ ἐπισκευὴ τῆς Αἰθούσης κόστισε σὲ πρώτη φάση 30.139,00€, ἡ μεταφορὰ μπάζων καὶ ὁ καθαρισμὸς 5.000,00€, ἐνῶ ὑπολείπεται ἡ ἐξόφληση τῶν ἐξόδων ἐξοπλισμοῦ.

 • Διανεμήθηκε γραφικὴ ὕλη συνολικῆς ἀξίας 4.721,00€ σὲ ὅλα τὰ νηπιαγωγεῖα τῆς περιοχῆς τῆς Ραφήνας, τὰ ὁποῖα βρέθηκαν μέσα στὴν ἔκταση ποὺ κατέστρεψε ἡ πύρινη λαίλαπα.

 • Ἀπὸ τὶς οἰκονομικὲς εἰσφορές, ποὺ βέβαια συνεχίζονται, ἀγοράσθηκε καὶ προσφέρθηκε στὸν Δῆμο Ραφήνας ἕνα κλὰρκ ἀξίας 15.376,00€ καὶ κλιματιστικὰ ἀξίας 5.097,00€ πρὸς ἐξυπηρέτηση τῶν βασικῶν ἀναγκῶν τῆς ἀποθήκης συγκέντρωσης ὑλικοῦ τοῦ Δήμου.

 • Παράλληλα, κατόπιν διαδοχικῶν ἐπισκέψεων συνεργατῶν τῶν ἐνοριῶν τῆς Ραφήνας καὶ ἀξιολογήσεως τῶν ἀναγκῶν, σὲ πρώτη φάση, δόθηκαν βοηθήματα σὲ 52 οἰκογένειες συνολικοῦ ὕψους 69.000€ καὶ σὲ περισσότερα ἀπὸ 120 μεμονωμένα ἄτομα μικροβοηθήματα ὕψους 15.000€, τὰ ὁποῖα καὶ ἐπέδωσε ἰδιοχείρως ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος πρὸς ἀντιμετώπιση τῶν πρώτων τους ἀναγκῶν, μέχρις ὅτου λάβουν τὴν ἀνακοινωθεῖσα ἐνίσχυση ἀπὸ τὸ κράτος. Ἡ κατ’ ἄτομο ἢ κατ’ οἰκογένεια καὶ ἀναλόγως τῶν ἀναγκῶν οἰκονομικὴ συνδρομὴ συνεχίσθηκε καὶ ἤδη ξεπέρασε τὶς 100.000,00€.

 • Σὲ περίπου 95 οἰκογένειες παραχωρήθηκαν κάδοι περισυλλογῆς μπάζων, οἱ ὁποῖοι νοικιάστηκαν μὲ συνολικὸ κόστος 11.780,00€, διανεμήθηκαν περίπου 360 ἐργαλεῖα κήπου (φτυάρια, τσάπες, κασμάδες τσουγκράνες, κ.λπ), τὶς πρῶτες δὲ μέρες λόγω διακοπῆς τῆς παροχῆς ἠλεκτρικοῦ ρεύματος μοιράσθηκαν 230 παγονιέρες μὲ καθημερινὴ ἀνακύκλωση πάγου, 1500 σακοῦλες πάγου 3 κιλῶν καὶ 300 φακοὶ κεφαλῆς μὲ 600 τετράδες μπαταρίες.

 • Τὰ βοηθήματα καθαρισμοῦ περιβόλων ποὺ δόθηκαν ἀνῆλθαν στὸ ὕψος  τῶν 20.000,00€.

 • Ἐπιπροσθέτως, μέχρι τὴν 31η Ὀκτωβρίου 2018, μοιράστηκαν:

  –  περίπου 16.550 μερίδες μαγειρεμένου φαγητοῦ
  –  τουλάχιστον 40 τόνοι τροφίμων
  –  περισσότεροι ἀπὸ 20 τόνοι ἐμφυαλωμένου νεροῦ
  –  περίπου 4,5 τόνοι ἰματισμοῦ
  –  περισσότερα ἀπὸ 60 κρεβάτια μὲ στρώματα
  –  περίπου ἕνας τόνος ἐλαιοχρωμάτων
  – εἴδη οἰκιακοῦ ἐξοπλισμοῦ (ψυγεῖα, κουζίνες, πλυντήρια, φοῦρνοι μικροκυμάτων, θερμαντικὰ σώματα, πλήρη σερβίτσια), ἔπιπλα (καναπέδες, πολυθρόνες, τραπέζια, καρέκλες, κουβέρτες, κλινοσκεπάσματα κ.λπ) σὲ 80 οἰκογένειες καὶ δωροεπιταγὲς ἀξίας 10.000,00€ γιὰ ἐξοπλισμὸ σπιτιοῦ καὶ μικροσυσκευὲς
  –  μεγάλες ποσότητες εἰδῶν καθαρισμοῦ (πάνω από 1500 σκοῦπες, σφουγγαρίστρες, κουβάδες, φαράσια, δοχεῖα ἀπορριμμάτων κ.λπ.) καὶ ὑλικῶν καθαριότητος (πάσης φύσεως ἀπορρυπαντικά, χαρτὶ κουζίνας, χαρτὶ ὑγείας κ.λπ)
  –  Καινὲς Διαθῆκες, βιβλία, προσευχητάρια, εἰκόνες σὲ 100 οἰκογένειες
  –  εἴδη πρώτων βοηθειῶν, φάρμακα

 • Ἐπίσης, προσφέρθηκαν μέσω τῆς Ἐκκλησίας 23 κατοικίες ἢ διαμερίσματα, προκειμένου νὰ φιλοξενήσουν προσωρινὰ πυρόπληκτες οἰκογένειες (κάποια δὲν ἀξιοποιήθηκαν), σὲ περισσότερες δὲ ἀπὸ 30 οἰκογένειες παρεσχέθη τεχνικὴ ὑποστήριξη ἀπὸ ὑδραυλικούς, σιδεράδες, ἠλεκτρολόγους, ἐλαιοχρωματιστές, τὴν ἀποζημίωση τῶν ὁποίων, ὅπου χρειάσθηκε, ἀνέλαβε ἡ Ἐκκλησία μας. Ἐπιπλέον, σὲ συνεργασία μὲ καθαριστήρια τῆς περιοχῆς οἱ ἐνορίες φρόντισαν γιὰ τὸν καθαρισμὸ ρούχων δεκάδων οἰκογενειῶν.

 • Τέλος, οἱ ἱερεῖς τῆς περιοχῆς, ὑποβοηθούμενοι ἀπὸ τοὺς 155 ἐθελοντές συνεργάτες τους, σὲ καθημερινὴ βάση τὸν πρῶτο μῆνα ἐπισκέφθηκαν περὶ τὰ 280 σπίτια τῆς Ραφήνας ποὺ ἐπλήγησαν ἀπὸ τὴν πυρκαγιὰ (ἐπὶ συνόλου 1110), εἶχαν τηλεφωνικὴ ἐπικοινωνία μὲ ὅσους ἐκ τῶν πυροπλήκτων μπόρεσαν καὶ οἱ ὁποῖοι λόγῳ τῆς καταστροφῆς τῶν οἰκιῶν τους ἐγκατέλειψαν τὰ σπίτια τους, σὲ συνεννόηση μὲ συγγενεῖς καὶ φίλους τῶν θυμάτων ἐτέλεσαν ἐπιμνημόσυνες δεήσεις, προσέφεραν ψυχολογικὴ καὶ πνευματικὴ στήριξη μὲ τὴν παρουσία, τὴν πρακτικὴ συμπαράσταση καὶ τὸν λόγο τους, χειρονακτικὴ ἐργασία στὸν καθαρισμὸ τῶν αὐλῶν καὶ τῶν κήπων ἀπὸ μπάζα κλπ. καὶ ἀνέλαβαν διεκπεραιώσεις ἁπλῶν πρακτικῶν προβλημάτων (φροντίδα ἀσθενῶν, μεταφορὰ καθημερινοῦ φαγητοῦ κ.λπ.).

.             Ὅλα αὐτὰ ἔγιναν ἀπὸ μικρὲς ἢ μεγάλες εἰσφορὲς ἐπωνύμων ἢ ἀνωνύμων ἰδιωτῶν καὶ ἑταιρειῶν (239 τραπεζικὲς καταθέσεις στοὺς λογαριασμοὺς τῆς Μητροπόλεως, ἑκατοντάδες δωρεὲς στὶς ἐνορίες καὶ ἀπ’ εὐθείας ἐξοφλήσεις τιμολογίων), ἀπὸ τὸ Γενικὸ Φιλόπτωχο Ταμεῖο τῆς Μητροπόλεώς μας καὶ ἀπὸ Μητροπόλεις καὶ ἐνορίες ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα καὶ τὸ ἐξωτερικό, μερικὲς ἐκ τῶν ὁποίων προσέφεραν πλούσια βοήθεια καὶ σὲ εἶδος (Μητρόπολις Μεσσηνίας, Μητρόπολις Κισάμου & Σελίνου καὶ ἀρκετὲς ἐνορίες).
.             Πρὸς τὸ παρὸν δὲν χρειάσθηκε καὶ δὲν λάβαμε χρήματα ἀπὸ τὸν εἰδικὸ λογαριασμὸ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, στὸν ὁποῖο συγκεντρώθηκαν χρήματα ἀπὸ τὶς δισκοφορίες καὶ τοὺς ἐράνους τῆς Κυριακῆς 29 Ἰουλίου στοὺς ναοὺς τῶν Μητροπόλεων τῆς Ἑλλάδος καὶ τοῦ ἐξωτερικοῦ.
.             Ἡ ὅλη αὐτὴ ἐκκλησιαστικὴ δράση δὲν θὰ ἦταν δυνατὸν νὰ ἐπιτευχθεῖ χωρὶς τὴ συμπαράσταση, ἄριστη συνεργασία καὶ πολλαπλὲς διευκολύνσεις ποὺ εἴχαμε ἀπὸ τὸν Δήμαρχο καὶ τὶς ὑπηρεσίες τοῦ Δήμου Ραφήνας καὶ τῶν τοπικῶν φορέων καὶ συλλόγων.
.             Ἡ Μητρόπολή μας κατανοῶντας ὅτι καθὼς περνάει ὁ χρόνος θὰ ἀναφανοῦν τὰ μεγαλύτερα προβλήματα καὶ θέλοντας νὰ σταθεῖ ἀρωγὸς σὲ κάθε ἀνάγκη ποὺ θὰ ἀνακύψει, συνεχίζει νὰ συγκεντρώνει χρήματα γιὰ ἐνίσχυση τῶν πυροπαθῶν ἀδελφῶν μας στοὺς λογαριασμοὺς ποὺ εἶναι ἀναρτημένοι στὴν ἱστοσελίδα μας (θερμὴ παράκληση νὰ δηλώνετε τὸ ὀνοματεπώνυμο καὶ τὴ διεύθυνσή σας στὶς τράπεζες προκειμένου νὰ σᾶς ἀποσταλεῖ ἡ σχετικὴ ἀπόδειξη), θὰ συνεχίσει δὲ νὰ ἐνημερώνει καθηκόντως γιὰ τὸν τρόπο τῆς ἀξιοποίησης τῆς προσφορᾶς ὅλων ἀνεξαιρέτως.

(ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως)

ΠΗΓΗ: imml.gr

 

,

Σχολιάστε

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΕΡΑΤΩΝ

Κοινωνία τεράτων

.                  Τὰ συμβαίνοντα στὸν τρελὸ κόσμο μας ξεπερνοῦν πλέον καὶ τὴν πιὸ τολμηρὴ φαν­τασία. Ἡ ὁμοφυλοφιλικὴ λαίλαπα ποὺ σαρώνει βίαια τὸν πλανήτη, δὲν ἀλλάζει μόνο τοὺς νόμους σὲ ὅλες σχεδὸν τὶς χῶρες οὔτε ἀρκεῖται μόνο στὸ νὰ διεκδικεῖ δικαιώματα γάμου καὶ παρόμοια. Τώρα ἔχει δημιουργήσει καὶ βιομηχανία παραγωγῆς, ἐκθέσεως καὶ πωλήσεως βρεφῶν. Τέτοια ποὺ πλέον, σὲ ἀντιστοιχία μὲ τὸ «baby boom» (ἔκρηξη γεννήσεων) μετὰ τὸν Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, νὰ γίνεται λόγος γιὰ «gayby boom» (ἔκρηξη ὁμοφυλοφιλικῶν γεννήσεων).
.              Τί ἐπιθυμεῖ τὸ ὁμόφυλο «ζεῦγος»; βρέφος λευκὸ ἢ μαῦρο, ἀγόρι ἢ κορίτσι, πολὺ ἢ λιγότερο ἀκριβό; Πόσα διαθέτει; 95 ἢ 160 χιλιάδες δολάρια; Στὸ ἀκριβὸ πακέτο περιλαμβάνονται τὰ πάντα. Ὑπάρχουν πολυτελεῖς κατάλογοι μὲ φωτογραφίες ὑποψήφιων γυναικῶν γιὰ τὴ «δουλειά», γιὰ νὰ μποροῦν οἱ ἀγοραστὲς νὰ διαλέξουν ὅ,τι τοὺς ἱκανοποιεῖ.
.                 Ποῦ μπορεῖ νὰ γίνει αὐτό; Ἂν θέλει μπορεῖ κάποιο τέτοιο «ζεῦγος» νὰ πάει στὴν Ἀμερική, στὸ Σὰν Φραντζίσκο ἢ καλύτερα στὸ Ὄρεγκον. Ἐκεῖ θὰ βρεῖ τὰ βρέφη πιὸ φθηνά: ἀπὸ 75 μέχρι 125 χιλιάδες δολάρια. Ἀλλὰ γιατί νὰ κάνει τόσο μακρὺ ταξίδι; Δὲν πάει καλύτερα στὶς Βρυξέλλες; Ἐκεῖ, στὴν ψευτοπρωτεύουσα τῆς εὐρωπαϊκῆς ψευδοένωσης, μπροστὰ ἀκριβῶς ἀπὸ τὴ μύτη της καὶ παρὰ τούς, ὑποτίθεται, αὐστηροὺς νόμους ποὺ ἡ ἴδια ἔχει θεσπίσει, θὰ βρεῖ τὰ πάντα. Γιὰ ἐφέτος βέβαια δὲν προλαβαίνει. Ἡ ἔκθεση «Men having Babies» (Ἄνδρες ἀποκτοῦν μωρά) λειτούργησε στὸ πολυτελὲς ξενοδοχεῖο Hilton στὶς 22 καὶ 23 Σεπτεμβρίου. Ἦταν ἡ τέταρτη κατὰ σειρὰν χρονιὰ λειτουργίας της. Ὅμως τὸ ἐμπόριο αὐτὸ τῶν βρεφῶν ἔχει καλὴ ἀπόδοση καί, ὅπως φαίνεται, ἡ φρικια­στικὴ ἔκθεση θὰ συνεχισθεῖ. Ἡ ὅλη ἱστορία προπαγανδίζεται μὲ χιλιάδες φωτογραφίες «εὐτυχισμένων» ὁμόφυλων ζευγαριῶν μὲ τὰ ἀγορασμένα παιδιά. Παιδιὰ καταδικασμένα νὰ μὴν μπορέσουν ποτὲ στὴ ζωή τους νὰ δεχθοῦν τὸ μητρικὸ χάδι καὶ νὰ φωνάξουν «μανούλα μου»! Ταυτόχρονα προβάλλονται καὶ πλῆθος «ἔρευνες», ποὺ δῆθεν ἀποδεικνύουν ὅτι οἱ ὁμοφυλόφιλοι εἶναι καλύτεροι γονεῖς ἀπὸ αὐτοὺς τῆς παραδοσιακῆς οἰκογένειας.
.               Πῶς γίνεται ὅλη αὐτὴ ἡ ἱστορία; Φρίττει κανεὶς γιὰ τὴ νέα διαστροφικὴ κοινωνία ποὺ χτίζεται μέρα μὲ τὴ μέρα. Οἱ ἐνδιαφερόμενοι προμηθεύονται ἐν ὅλῳ ἢ ἐν μέρει ξένο γενετικὸ ὑλικό, ἐπιλέγουν τὴν παρένθετη «μητέρα», στὴν ὁποία, ἀφοῦ γίνει ἡ γονιμοποίηση σὲ κάποιο εἰδικὸ ἰατρικὸ κέντρο, τοποθετεῖται τὸ γονιμοποιημένο ὠάριο καὶ τὸ κυοφορεῖ. Ὅταν τὸ παιδὶ γεννηθεῖ, παραδίδεται στοὺς ὁμοφυλόφιλους, δῆθεν γονεῖς, ἀφοῦ ὑπογραφεῖ εἰδικὴ σύμβαση, μὲ τὴν ὁποία ἡ «μητέρα» παραιτεῖται ἀπὸ κάθε δικαίωμα στὸ παιδὶ ποὺ κυοφόρησε.
.             Κοινωνία τεράτων;
.            Καὶ εἴμαστε ἀκόμη στὴν ἀρχή…

Σχολιάστε

ΣΕ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ ΧΟΡΟΙ; (Ἀρχιμ. Δαν. Ἀεράκης) «Φονιάδες τοῦ Ἔθνους εἴμαστε οἱ ἴδιοι οἱ Ἕλληνες!»

Σὲ νεκροταφεῖο χοροί;

τοῦ Ἀρχιμ. Δανιήλ Ἀεράκη

.                 Τό πρόσωπο τοῦ μακαριστοῦ πατρὸς Αὐγουστίνου Καντιώτη, μητροπολίτου Φλωρίνης, εἶχε ταυτισθῆ μὲ τὴν παρρησία καὶ τὸ θάρρος. Τὸ ἔντυπο, πού καυτηρίαζε τὰ δημόσια σκάνδαλα, ἦταν ἡ «Χριστιανικὴ Σπίθα». Στὸ τεῦχος 130 τοῦ Μαΐου τοῦ 1952, δημοσίευσε ἕνα ἄρθρο, πού συγκίνησε τὸ πανελλήνιο. Θέμα του; «Εἰς νεκροταφεῖον χοροί;». Ἐκεῖ, ὁ φλογερὸς ἱεροκήρυκας θύμιζε, ὅτι ἡ Ἑλλάδα πενθοῦσε γιὰ τὰ τέκνα της πού εἶχαν θυσιασθῆ στοὺς ἀλλεπάλληλους πολέμους. Δὲν εἶχαν περάσει τρία χρόνια, πού τὰ βουνὰ τῆς Μακεδονίας εἶχαν γεμίσει ἀπὸ τὰ ὀστᾶ τῶν πεσόντων Ἑλλήνων. Στὰ περισσότερα σπίτια τῆς Ἑλλάδος ὑπῆρχε θρῆνος. Ἀλλὰ καὶ ἡ φτώχεια θέριζε τὸ μεγαλύτερο μέρος τοῦ πληθυσμοῦ.
.                 Σὲ μιὰ τέτοια Ἑλλάδα, ἀπέραντο νεκροταφεῖο, κάτι κυρίες καὶ κύριοι τῆς ἀθηναϊκῆς κοινωνίας διωργάνωναν χοροεσπερίδες καὶ ἄλλες κοσμικὲς ἐκδηλώσεις! Ἄλλοι θρηνοῦσαν, καὶ ἄλλοι χόρευαν!

 • Θυμηθήκαμε τὴ «Σπίθα» ἐκείνη τοῦ πατρὸς Αὐγουστίνου, διότι ἐπί ἐθνικοῦ καὶ ἐκκλησιαστικοῦ ἐπιπέδου κάτι παρόμοιο συμβαίνει καὶ σήμερα. Σὲ νεκροταφεῖο χοροί! Πάνω σε κόκκαλα νεκρῶν, πανηγύρια!

.                 Καὶ ἐξηγούμαστε: Ἡ Ἑλλάδα πεθαίνει. Δὲν ἐννοοῦμε ἐδῶ τὴν οἰκονομικὴ κρίσι, πού κι αὐτὴ κάνει τοὺς περισσότερους Ἕλληνες νὰ θρηνοῦν. Ἀναφερόμαστε στοὺς νεκρούς, πού δὲν θρηνοῦν τόσο οἱ Ἕλληνες, ὅσο ἡ Ἑλλάδα. Σὲ κανένα πόλεμο ἡ Ἑλλάδα δὲν ἔχασε τόσα παιδιά της, ὅσα χάνει σήμερα μὲ τὶς ἐκτρώσεις (ἀμβλώσεις).

 • Καθημερινὰ φονεύονται τὰ πιὸ ἀθῶα ἑλληνόπουλα! Ὑπολογίζονται σέ 200 ἕως 300 χιλιάδες τὰ παιδικὰ σώματα, πού δέχτηκαν ἀναίτια τὴ στυγερὴ ἐπίθεσι τῶν δολοφόνων ἐκτρωσιολόγων.

.                 Ὑπολογίζονται σὲ 800 ἕως 900 τὰ βρέφη, πού σφάζει κάθε μέρα ὁ σύγχρονος Ἡρώδης, μὲ τὴ σφραγῖδα τοῦ Ἑλληνικοῦ κράτους!

 • Καὶ μεῖς, πάνω στὰ σπασμένα κεφαλάκια τῶν σφαγιασθέντων παιδιῶν καὶ τὶς τρυπημένες καρδοῦλες τους, κάνουμε πανηγύρια καὶ λαμπρὲς χοροστασίες! Ἕνα ἀπέραντο νεκροταφεῖο χωρὶς τάφους καὶ σταυροὺς εἶναι ἡ Ἑλλάδα!

.                 Τὸ Ἔθνος αἱμορραγεῖ, ψυχορραγεῖ, ἀργοπεθαίνει. Οἱ φονιάδες του δὲν εἶναι τὰ γειτονικὰ κράτη, τὰ ὁποῖα φυσικά μᾶς ὑποβλέπουν. Φονιάδες τοῦ Ἔθνους εἶναι οἱ ἴδιοι οἱ Ἕλληνες! Ἕλληνες καὶ Ἑλληνίδες εἶναι αὐτοί, πού προσφέρουν τὰ κυοφορούμενα βρέφη τους στὸ σύγχρονο Ἡρώδη, καὶ τὸν πληρώνουν νὰ τὰ σφαγιάση! Ἕλληνες καὶ Ἑλληνίδες εἶναι αὐτοί, πού πετοῦν τὰ νεαρὰ μέλη τῆς Ἑλλάδος στὸν καιάδα τῶν ἐκτρώσεων!

 • Καὶ Ἕλληνες εἶναι και οἱ Δεσποτάδες, πού σὰν νὰ μὴ συμβαίνη τίποτε σ’ αὐτὸν τὸν τόπο, ὀργανώνουν «λαμπρὲς» τελετές, χοροστασίες ἐπιδεικτικὲς καὶ πολυαρχιερατικὰ συλλείτουργα, «εὐφραινόμενοι καθ’ ἡμέραν λαμπρῶς» (Λουκ. ιϛ΄ 19-31)! Πῶς νὰ μὴ θυμηθοῦμε τὸ ἄρθρο «Εἰς νεκροταφεῖον χοροί»;

.                 Φοβόμαστε, ὅτι καὶ ὅταν θὰ φτάση τὸ τέλος τῆς Ἑλλάδος, ἀκόμα καὶ τότε θὰ γίνωνται «λαμπρὰ πανηγύρια» ἀπό κούφους ἐκπροσώπους Ἐκείνου, πού ἀνεβαίνοντας στὸ Σταυρό, εἶπε: «Ἐφ’ ἑαυτοὺς κλαίετε καὶ ἐπί τα τέκνα ὑμῶν» (Λουκ. κγ΄ 28).

 • Γιὰ τὰ βρέφη, πού πολτοποιοῦνται μὲ τὶς ἐκτρώσεις, δὲν χρειάζονται μνημόσυνα. Εἶναι ἀγγελούδια στὸν οὐρανό. Μὰ γιὰ τὸ κατ’ ἐξακολούθησιν ἔγκλημά μας, χρειάζεται πένθος καὶ ξεσηκωμός.

.                 Ἄν ποῦμε, ὅτι θἄπρεπε νὰ χτυπᾶνε τὰ Χριστούγεννα πένθιμα οἱ καμπάνες, θὰ θεωρηθοῦμε γραφικοί. Καὶ ὅμως, αὐτὸ ἁρμόζει σὲ μιὰ κοινωνία, πού δὲν ἀφήνει νὰ γεννηθοῦν τὰ παιδιὰ (οἱ μικροὶ Χριστοί!).
.             Ἄν ποῦμε, ὅτι θά ᾽πρεπε νὰ χτυπᾶνε πένθιμα οἱ καμπάνες τὸ Πάσχα, θὰ θεωρηθοῦμε παρανοϊκοί. Καὶ ὅμως, ἡ γέννησις ἑνός παιδιοῦ εἶναι Ἀνάστασις. Κι ἐμεῖς σκοτώνουμε τὴν ἀνάστασι χιλιάδες φορὲς κάθε χρόνο!

 • Πατέρες καὶ ἀδελφοί, δὲν εἶναι καιρὸς γιὰ πανηγύρια. Εἶναι καιρὸς γιὰ μετάνοια. Ἀλλὰ καὶ γιὰ ἀγῶνα ὑπὲρ τοῦ δικαιώματος κάθε παιδιοῦ νὰ ζήση!

 

,

Σχολιάστε