Ἀρχεῖο κατηγορίας "ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ"

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΙΣΟΤΗΤΕΣ

Θρησκευτικς νισότητες

Ἑλένη Παπαδοπούλου
Διδάκτωρ Διδακτικῆς Γλωσσῶν καὶ Πολιτισμῶν τοῦ Πανεπιστημίου Paris III – Sorbonne Nouvelle

ΠΗΓΗ: newsbreak.gr

Ἡ ἀνέγερση καὶ ἡ λειτουργία ἑνὸς ὀρθόδοξου ναοῦ ἀκολουθοῦν τοὺς κανόνες καὶ τὶς προδιαγραφὲς ποὺ ἔχει θέσει ἡἘκκλησία τῆς Ἑλλάδος.

.                     Δὲν ἔχουμε παρὰ νὰ κοιτάξουμε τοὺς ναοὺς στὶς ἐνορίες, γιὰ νὰ κατανοήσουμε πόσο αὐστηρὰ εἶναι τὰ κριτήρια καὶποιὲς εἶναι οἱ προδιαγραφὲς γιὰ τὴ δημιουργία μίας ὀρθόδοξης ἐκκλησίας. Οι πιστοὶ μποροῦν ἐπίσης νὰ μετατρέψουν ἰδιωτικοὺς χώρους σὲ ἱεροὺς ναούς, ἀποκλειστικὰ γιὰ τοὺς ἴδιους καὶ τὶς οἰκογένειές τους. Σὲ περίπτωση ὅμως ποὺἕνας ἰδιωτικὸς χῶρος ἀποδοθεῖ σὲ δημόσια λατρεία σὲ χριστιανούς, τότε ἠ Ἀστυνομία θα τὸν σφραγίσει καὶ ἡἘκκλησία ἔχει δικαίωμα νὰ τὸν ἀπαλλοτριώσει ὑπὲρ τῆς πλησιέστερης ἐνορίας. Δὲν μπορεῖ νὰ ὑπάρχει Ἐκκλησία γιὰ τους χριστιανοὺς σὲ κάθε τετράγωνο, σὲ κάθε πολυκατοικία, σὲ κάθε γειτονιά.
.                     Οἱ ἐνορίες ἔχουν προνοήσει νὰ οἰκοδομήσουν μεγάλους ναοὺς σὲ κεντρικὲς πλατεῖες, οἱ ὁποῖοι εἶναι χῶροι συγκέντρωσης πιστῶν, τηρώντας τὴν εὐταξία καὶ τὴν εὐσέβεια πρὸς τὸ Θεῖο.
.                  Σὲ ἀντίθεση μὲ τὴν ὀρθόδοξη ἐκκλησία, ἡ ὁποία γιὰ νὰ λειτουργήσει ὑπόκειται σὲ αὐστηροὺς χωροταξικοὺς περιορισμούς, τὰ τζαμιά, οἰ χῶροι λατρείας ἄλλων θρησκειῶν λειτουργοῦν κυριολεκτικῶς ὅπου νά ’ναι. Ὑπόγεια, ἰσόγεια, ἀποθῆκες, μαγαζιά, δώματα, διαμερίσματα μετατρέπονται σὲ χώρους μουσουλμανικῆς ἢ ἄλλης λατρείας, ἀναστατώνοντας τοὺς ἐνοίκους τῶν κτιρίων καὶ τοὺς κατοίκους τῆς γειτονιᾶς. Συμβάλλουν δὲ σημαντικὰ στὴν γκετοποίηση καὶ τὴν ὑποβάθμιση ὁλόκληρων συνοικιῶν. Οἱ χῶροι αὐτοὶ λαμβάνουν ἄδεια ἀπὸ τὸ ὑπουργεῖο Παιδείας καὶ Θρησκευμάτων, τὸ ὁποῖο ζητᾶ μόνο τὶς χρήσεις γῆς καὶ ὄχι τὸν χαρακτηρισμὸ τοῦ χώρου στὸν κανονισμὸ τῆς πολυκατοικίας. Μὲ τὸν τρόπο αὐτόν, χῶροι ποὺ χαρακτηρίζονται ὡς καταστήματα, ἀποθῆκες, κατοικίες παίρνουν ἄδεια ἀπὸ τὸ ὑπουργεῖο ὡς τζαμιά.
.                     Καὶ ἐνῶ ὁ χριστιανὸς δὲν μπορεῖ νὰ κάνει τὸ σπίτι του ἐκκλησία, τὸ μαγαζί του, τὴν ἀποθήκη του, καὶ καλῶς βέβαια, γιὰ λόγους σεβασμοῦ καὶ εὐταξίας, ὁ μουσουλμάνος ἢ κάτι ἄλλες ἀφροαμερικανικὲς ἐκκλησίες ἔχουν τὴν ἄνεση νὰἱδρύουν χώρους λατρείας γιὰ τὴ θρησκεία τους ἀκόμη καὶ σὲ κάθε πολυκατοικία, κάθε ὄροφο, κάθε διαμέρισμα, ἂν τὸἐπιθυμήσουν. Ἀρκεῖ νὰ ὑπάρχει ἕνας ποιμένας μὲ ἕνα ποίμνιο τῶν πέντε ἀτόμων, καὶ ἡ «ἐκκλησία» εἶναι ἕτοιμη νὰ λειτουργήσει.
.                     Πρὶν ἀπὸ τὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση, γιὰ νὰ δοθεῖ ἄδεια, τὸ ποίμνιο ἔπρεπε νὰ ἀποτελεῖται ἀπὸ τουλάχιστον 50 οἰκογένειες, ὄχι ἁπλὰ ἄτομα, οἱ ὁποῖες δήλωναν διεύθυνση ποὺ ἐπικύρωνε τὸ ἀστυνομικὸ τμῆμα ὕστερα ἀπὸἐπαλήθευση. Πενήντα οἰκογένειες φτιάχνουν μία θρησκευτικὴ κοινότητα, πέντε ἄτομα φτιάχνουν μία παρέα. Δὲν μπορεῖ ἡ ἵδρυση τζαμιῶν καὶ λοιπῶν χώρων λατρείας νὰ γίνεται μὲ κανόνες ἵδρυσης καφενείου. Και δὲν μπορεῖ οἱγειτονιές μας νὰ μὴν ἔχουν σὲ κάθε τετράγωνο ἐκκλησία, ἀλλὰ νὰ ἔχουν τζαμί, μὲ ὅ,τι αὐτὸ συνεπάγεται γιὰ τὴν πληθυσμιακή τους ἀλλοίωση καὶ τὴν γκετοποίησή τους.

 

 

Σχολιάστε

ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΕΜΜΟΝΗ ΜΕ ΤΗΝ Θ. ΚΟΙΝΩΝΙΑ

.                 Διαβάζοντας τὸ κατωτέρω ἄρθρο τῆς «Ἐφημερίδας τῶν Συντακτῶν» γίνεται ἀντιληπτὸ ὅτι ὑπάρχουν ἐγκέφαλοι ποὺ δὲν ἀντιλαμβάνονται (ἢ κάνουν πὼς δὲν ἀντιλαμβάνονται ἐξυπηρετώντας μικροεργολαβίες).

Πρῶτον.
.                      Δέκα μῆνες τώρα ἡ Θ. Κοινωνία «μὲ τὸ ἴδιο κουταλάκι» συνεχίζεται καὶ, πῶς νὰ τὸ κάνουμε, ποὺ δὲν «τοὺς βγαίνει», ΔΕΝ ΚΟΛΛΑΕΙ. Ἂν κολλοῦσε, τότε θὰ ἔπρεπε, ἐπὶ τῇ βάσει τῶν «ἐπιστημονικῶν ἰσχυρισμῶν» τοῦ ἄρθρου, νὰ ἔχουν κολλήσει ἀνεξαιρέτως ὅλοι οἱ ἱερεῖς κατ᾽ ἀρχὴν -οἱ ὁποῖοι καταπίνουν ὅλο τὸ περίσσευμα τῆς Θ. Κοινωνίας- καὶ ἐν συνεχείᾳ ὅλοι οἱ χριστιανοί. Καὶ πρόκειται γιὰ πολλὰ ἑκατομμύρια χρήσεις τοῦ «ἴδιου κουταλιοῦ». Αὐτὸ σημαίνει ΕΠΙΣΤΗΜΗ: παρατήρηση-πείραμα καὶ ἀπόδειξη.
Πάει αὐτό.

Δεύτερον
.                    Ὁ ἐπίδοξος συντάκτης ἀναφέρεται -ψευδῶς καὶ παραπλανητικῶς- στὶς ἀπαγορεύσεις τῆς Πολιτείας. Ἀλλὰ ἡ Πολιτεία μέχρι στιγμῆς ΔΕΝ ἔχει ἀπαγορεύσει τὴν Θ. Κοινωνία (Πῶς θὰ μποροῦσε ἢ θὰ τολμοῦσε, ἄλλωστε). Ἐκεῖνο ποὺ ἔχει ἀπαγορεύσει ὀρθῶς εἶναι ὁ συνωστισμὸς πολλῶν προσώπων. Ὅταν ὅμως τελειώνει ἡ Θ. Λειτουργία (ἄλλο Θ. Λειτουργία καὶ ἄλλο Θ. Κοινωνία ἢ μᾶλλον ἡ Θ. Λειτουργία καταλήγει στὴν Θ. Κοινωνία, ἀλλὰ τὸ σκόπιμο παιχνίδισμα μὲ τὶς λέξεις φανερώνει τὴν ἄγνοια καὶ τὴν ἰδιοτέλεια) σύμφωνα μὲ τὴν ἰσχύουσα Κ.Υ.Α ἐπιτρέπεται ἡ εἴσοδος καὶ παραμονὴ συγχρόνως περιορισμένου ἀριθμοῦ προσώπων μέσα στοὺς Ναούς.

.              Συνεπῶς μόνο παθολογικὴ ἐμμονὴ μπορεῖ νὰ ἀναζητηθεῖ ὡς κίνητρο σὲ τέτοιου εἴδους δημοσιεύματα.

– – – – – – – – – – – – – – – – –

19.02.2021, 11:06

Η Αγία Φιλοθέη γιατρεύει τον κορονοϊό;

Τελικά φαίνεται ότι ορισμένοι ιερωμένοι δεν…έχουν το Θεό τους! Μαθαίνουμε από…αυτόπτη μάρτυρα ότι στην Μητρόπολη της Αθήνας, με τις εκκλησίες – υποτίθεται – κλειστές, μετά τη λειτουργία για τη γιορτή της Αγίας Φιλοθέης, ο παπάς άνοιξε την πόρτα και μπήκαν πιστοί που ήταν συγκεντρωμένοι απ’ έξω. Τι ακολούθησε; Μα η «Θεία Κοινωνία» κανονικότατα με το ίδιο κουταλάκι για όλους!

Πέρα από την ανευθυνότητα ορισμένων ιερωμένων, οι οποίοι γράφουν στα παλαιότερα των υποδημάτων τους τις οδηγίες των επιστημόνων και τις απαγορεύσεις της Πολιτείας, ο Αρχιεπίσκοπος τι έχει να πει;

Η διασπορά κατά τον εορτασμό του Αγίου Δημητρίου στη Θεσσαλονίκη δεν δίδαξε τίποτα;

 

Σχολιάστε

ΣΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΣΚΑΛΙ (Γ. Ν. Παπαθανασόπουλος)

Στὸ τελευταῖο σκαλὶ

Τοῦ Γιώργου Ν. Παπαθανασόπουλου

 .                       Τὰ ὅσα συμβαίνουν στὶς μέρες μας θυμίζουν τὸ ποίημα τοῦ ἀλησμόνητου ἠθοποιοῦ καὶ ποιητῆ Χρήστου Ε. Κατσιγιάννη (1930-1999) «Στὸ τελευταῖο σκαλί»*. Ὑπῆρξαν πολλὲς φάσεις τῆς σύγχρονης Ἱστορίας μας ποὺ ταιρίαζε τὸ ποίημα. Τὰ πρόσφατα ὅμως γεγονότα δείχνουν ὅτι ἡ παρακμὴ ἔχει διεισδύσει ἐπικίνδυνα στὴν ἑλλαδικὴ κοινωνία. Γράφει στὸ ποίημά του ὁ Χρ. Κατσιγιάννης: «Ε, ὄχι κι ἔτσι βρ’ ἀδερφέ. Δὲ λέω πὼς δὲ φτάσαμε στὸ τελευταῖο σκαλὶ τῆς σκάλας… Μ’ ἂς μὴν ἀπελπιζόμαστε. Ἕλληνες, διάβολε, εἴμαστε. Θὰ φτιάσουμε σκαλιὰ πιὸ κάτω κι ἄλλα!».
.                       Γιὰ τοῦ λόγου τὸ ἀληθὲς ἀναφέρονται πρόσφατα γεγονότα: Δεκάδες πανεπιστημιακοὶ δάσκαλοι ἀποφάνθηκαν ὅτι ὁ Κουφοντίνας ἔχει τὸ δικαίωμα νὰ ἐπιλέγει τὴ φυλακὴ καὶ τὸν τρόπο ἐκτίσεως τῆς ποινῆς του. Ξεχνοῦν μία βασικὴ ἀρχὴ τῆς εὐνομίας σὲ ἕνα κράτος, ὅπως τὴν ἀναφέρει ὁ ἱδρυτὴς τῆς πολιτικῆς φιλοσοφίας Ἄγγλος Τόμας Χομπς (1588-1679), στὸν «Λεβιάθαν». Γράφει πὼς ἂν ἡ τιμωρία γιὰ ἕνα ἔγκλημα εἶναι πρὸς ὄφελος τοῦἐγκληματία, τότε αὐτὴ φέρνει τὸ ἀντίθετο ἀποτέλεσμα ἀπὸ αὐτὸ ποὺ ἐπιδιώκει. Ὅλοι οἱ ἐν λόγῳ δάσκαλοι εἶναι μέλη ἢπροσκείμενοι στὸν ΣΥΡΙΖΑ καὶ εὐελπιστοῦν νὰ ἀναλάβει αὐτὸ πάλι τὴν κυβέρνηση.
.                       Πρυτάνεις τῶν Ἀνωτάτων Ἐκπαιδευτικῶν Ἱδρυμάτων ἀποκρούουν τὴν πρόταση νὰ ὑπάρξει εὐταξία καὶ ἐλευθερία στὴ διδασκαλία καὶ στὴν  ἀνταλλαγὴ ἰδεῶν σὲ αὐτά, ὅπως σὲ ὅλα τὰ πανεπιστήμια τῶν πολιτισμένων χωρῶν.Ἐπίσης στὸ θέμα τῆς ἐλάχιστης βάσης εἰσαγωγῆς (ΕΒΕ) ἡ ἀξιοκρατία ὑποχωρεῖ ἔναντι τοῦ ὠφελιμισμοῦ. Ἂν μπεῖ  ΕΒΕ, θὰ κλείσουν κάποια τμήματα καὶ ἑπομένως θὰ μειωθεῖ ὁ ἀριθμὸς τῶν διδασκομένων καὶ διδασκόντων καὶ ἑπομένως ἡ χρηματοδότηση… Ἐπίσης ἀντιδροῦν στὴν κατάργηση τῆς ἰδιότητας τοῦ αἰώνιου φοιτητῆ. Θὰ ἔπρεπε κάποτε νὰ γίνει μία κοινωνιολογικὴ ἔρευνα μὲ τί ἔσοδα ζεῖ  ἕνας 40χρονος ποὺ δηλώνει φοιτητής, ποὺ ξημεροβραδιάζεται στὴ σχολή του καὶ ποὺ μονίμως συνδικαλίζεται.
.                       Οἱ προσκείμενοι στὸν ΣΥΡΙΖΑ, στὸ ΚΚΕ καὶ στὰ ἄλλα κόμματα τῆς Ἀριστερᾶς, μαζὶ μὲ τοὺς ἀναρχικούς,ἀντιδροῦν ἐπίσης στὸ νὰ μένουν ἐλεύθεροι οἱ δρόμοι τοῦ κέντρου τῆς Ἀθήνας καὶ ἄλλων πόλεων, σὲ ὀλιγομελῆ πορεία, ἢ συγκέντρωση. Εἶναι σύνηθες, πενήντα τὸ πολὺ ἄνθρωποι κρατώντας ἕνα μεγάλο πανὸ νὰ κλείνουν τὴν Βασιλίσσης Σοφίας ἢ τὴ Σταδίου.
.                       Ἐνδεικτικὸ γεγονὸς τῆς παρακμῆς εἶναι καὶ οἱ βανδαλισμοὶ στὸ κτίριο τοῦ Διεθνοῦς Καλλιτεχνικοῦ Κέντρου Athenaeum. Πλὴν τοῦ κτιρίου οἱ βάνδαλοι κατέστρεψαν δέκα ὀκτὼ πιάνα καὶ ὅσα κινητὰ ὄργανα (κιθάρες, ξυλόφωνα, βιόλες, κόντρα μπάσο καὶ ἄλλα) βρῆκαν ἐντός του, μὲ τὰ ὁποῖα ἐκπαιδεύονταν οἱ σπουδαστὲς τοῦ Ὠδείου. Μετὰ τὸ κάψιμο τοῦ Πολυτεχνείου, τὸ κάψιμο τοῦ νεοκλασσικοῦ κτιρίου ποὺ στέγαζε τοὺς κινηματογράφους «Ἀττικὸν» καὶ «Ἀπόλλων», συνέβη μία ἀκόμη βάρβαρη ἐνέργεια τῶν «σιχαμερῶν τσακαλιῶν τῆς ἀνομίας», ὅπως τοὺς χαρακτηρίζει ὁ συνθέτης καὶ κιθαρίστας Νότης Μαυρουδῆς. Κατέστρεψαν ὄργανα μουσικῆς, ποὺ προορίζονταν γιὰ τὴν καλλιέργεια τῆς ψυχῆς τῶν ἀνθρώπων. Τί ἄλλο χρειάζεται νὰ γράψω γιὰ νὰ φανεῖ ἡ ἀλήθεια τοῦ ποιήματος τοῦ ἀείμνηστου Χρήστου Κατσιγιάννη;.

*Εἶναι στὴ συλλογὴ ποιημάτων τοῦ «Καιρὸς τῆς ἄπνοιας», Ἀθήνα 1987.

Σχολιάστε

ΩΣ ΠΟΤΕ ΘΑ ΡΗΜΑΖΟΝΤΑΙ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΑΠΟ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ; (Δ. Νατσιός)

ς πότε θ ρημάζονται τ παιδι π ατν τν κπαίδευση;

Δημήτρης Νατσιὸς
δάσκαλος-Κιλκὶς

.                       «Σὸκ στὸ πανελλήνιο!». «Ἄναυδη ἡ Κοινὴ Γνώμη ἔμεινε ἀπὸ τὸ γεγονός…». «Ἔπεσαν ἀπὸ τὰ σύννεφα…». (Ἡ ἀφόρητη κοινοτοπία τῆς… ἀνθρωποβροχῆς). «Ἀποτροπιασμὸς γιὰ τὸν ξυλοδαρμό…». Κάθε φορὰ ποὺ ξανασυμβαίνει πράξη βίας ἀπὸ ἀνηλίκους, γιὰκαμμιὰ ἑβδομάδα περίπου, θὰ παρελαύνει νυχθημερὸν στὰ κανάλια, ἡ ἔκπληξη, τὸ σόκ, ἡ μετὰ βδελυγμίας περιγραφὴ τοῦ γεγονότος, ἡ πανελλήνια ἀποδοκιμασία καὶ ἀποστροφή. Ὁ θυμὸς τῶν «νοικοκυραίων», ἡ διάρρηξη τῆς μακαριότητάς τους. Θὰ ἀκουστοῦν καὶ δύο – τρεῖς ἀναλύσεις γιὰ τὴν ἔλλειψη παιδείας, καί… καληνύχτα σας, πᾶμε σὲ διαφημίσεις. Καὶ ποῦ ὀφείλεται τελικὰ ἡ εὐκολία τῆς βιαιοπραγίας τῶν ἀνηλίκων; Μὰ στὴν ἀτιμωρησία.
.                       Νὰ θυμίσω τί ἔγραφα σὲ παλαιότερο ἄρθρο μου γιὰ τὴν παρεξηγημένη λέξη «τιμωρία». Ὡς δάσκαλος, ὅταν παραλαμβάνω μία νέα τάξη, λέω, στὴν πρώτη συνάντησή μου μὲ γονεῖς καὶ μαθητές, κάτι ποὺ τοὺς ξαφνιάζει: «Εἶμαι δάσκαλος τῆς τιμωρίας!». Τί σημαίνει ὅμως τιμωρία; Πῶς ἐτυμολογεῖται ἡ λέξη; Παράγεται ἀπὸ τὴν «τιμὴ» καὶ τὴν λέξη «ὤρα» (μὲ ψιλή). Μὲ δασεία (ἡ ὥρα) σημαίνει χρονικὴ διάρκεια, μὲ ψιλὴ ὅμως σημαίνει φροντίδα, πρόνοια, ἐπίβλεψη, ἐξ οὗ καὶ θυρωρὸς (=ὁ ἐπιβλέπων τὴν θύρα), ὀλιγωρία (=λίγη φροντίδα, ἄρα ἀδιαφορία) κλπ. Ἄρα, τιμωρὸς εἶναι αὐτὸς ποὺ προνοεῖ καὶ φροντίζει γιὰ τὴν τιμή, τὴν ἀξιοπρέπεια κάποιου. (Ἔτσι γίνεται κατανοητὸ καὶ περὶ τοῦ τιμωροῦ Θεοῦ μας. Δυστυχῶς, μὲ τὴν ἐγκληματικὴ ἀπόφαση μίας δράκας γλωσσοκτόνων βουλευτῶν, χάσαμε τὴν «μαγεία» τοῦ ἐτυμολογικοῦ πλούτου τῆς γλώσσας μας. Ἡ κατάργηση τῆς ἱστορικῆς ὀρθογραφίας, τὴν κατέστησε περίπου ἀνάπηρη. Καὶ ἀνάπηρη γλῶσσα σημαίνει καὶ ἀνάπηρη σκέψη!).
.                       Νὰ συμφωνήσουμε σὲ κάτι. Ἕνα παιδὶ ποὺ εἰσέρχεται στὴν Πρώτη Δημοτικοῦ εἶναι σίγουρο ὅτι μετὰ ἀπὸ δώδεκα χρόνια σπουδῆς στὶς δύο πρῶτες βαθμίδες τῆς Ἐκπαίδευσης, θὰ πάρει ἄνετα ἀπολυτήριο Λυκείου. Καὶ δὲν ἀναφέρομαι στοὺς ἐπιμελεῖς. Καὶ ἂν στὸ Δημοτικὸ τὸ παλεύει, στὸ Γυμνάσιο καὶ τὸ Λύκειο, ἀκόμη καὶ βιβλίο νὰ μὴν ἀνοίξει, τὸ «χαρτὶ» θὰ τὸ πάρει. Δηλαδή, δὲν ὑπάρχει καμμιὰ τιμωρία γιὰ τὴν ἀσυνέπεια καὶ τὴν ἀδιαφορία γιὰ τὴν μελέτη καὶ τὸν κόπο τῆς μόρφωσης. Τί μήνυμα εἰσπράττει αὐτὸ τὸ παιδί; Ἄκοπα, ἀτιμώρητα καὶ χωρὶς θυσίες στὴν ζωὴ προχωρᾶς καὶ ἐπιβραβεύεσαι.
.                       Ἐξ ἄλλου οἱ δάσκαλοι ἔχουν πλέον ἀφοπλιστεῖ. Οὐαὶ καὶ ἀλλοίμονο, ἂν παρατηρήσεις καὶ ἐλέγξεις μὲ αὐστηρότητα μαθητή. Ἐνδέχεται τὴν ἐπαύριον νὰ ἐμφανιστεῖ κάποια προκομμένη μητέρα μὲ τὴν γνωστὴ ἀπειλή: θὰ σὲ στείλω στὸν εἰσαγγελέα! Ὁπότε, οἱπερισσότεροι δάσκαλοι, γιὰ νὰ ἀποφύγουν τὸ μπλέξιμο μὲ κάποιον «περίεργο» γονέα, γιὰ νὰ ἔχουν τὸ κεφάλι τους ἥσυχο, γιατί δίκαιο δὲν θὰ βροῦν -πάντα οἱ γονεῖς τὸ ἔχουν μὲ τὸ μέρος τους- κάνουν ὅτι δὲν βλέπουν καὶ δὲν ἀκοῦν. (Ὅταν ἤμασταν μικροὶ καὶ πηγαίναμε στὸσπίτι διηγούμενοι τιμωρία δασκάλου, δὲν ὑπῆρχαν καλοπιάσματα καὶ χαϊδέματα, ἀλλὰ ἔπεφταν σφαλιάρες. «Γιὰ νὰ σὲ μαλώσει ἢτιμωρήσει ὁ δάσκαλος, ποιός ξέρει τί ἔκανες;». Ἀλλά, λησμόνησα, τότε ζούσαμε σὲ σκοταδιστικὲς κοινωνίες, μὲ ἐπιθεωρητὲς καὶαὐστηροὺς δασκάλους. Τώρα, ἐπιτέλους, ἀναπνέουμε ἀέρα «ἐλευθερίας», εὐρωπαϊκὸ ἀγέρα, ἡ πιὸ ἀξιοθρήνητη ἀπάτη τῆς ἐποχῆς μας).
.                       Χαρακτηριστικὸ εἶναι καὶ τὸ παρακάτω ἀνέκδοτο, ποὺ μᾶς ἔρχεται ἀπὸ τὴν Ἀμερική. Ἕνας πιτσιρίκος πηγαίνει μὲ τὴν μαμάτου σ’ ἕνα πολυκατάστημα. Ψωνίζει ἐκείνη κάτι εὐτελὲς καὶ ἀπαραίτητο γιὰ τὸ σπίτι, μὰ ὁ μικρὸς ἔχει χωθεῖ σ’ ἕνα αὐτοκινητάκι (παιδικό), καὶ ἀρνεῖται νὰ βγεῖ ἀπ’ αὐτό. Μὲ γοερὲς κραυγὲς καὶ τσιρίδες ἀπαιτεῖ νὰ τοῦ τὸ ἀγοράσει. Ἡ μάνα δὲν ἔχει χρήματα, τρέμει ὅμως μήπως ἡἄρνησή της δημιουργήσει στὸ παιδὶ ψυχολογικὰ προβλήματα. Εἶναι ἀπεγνωσμένη. Τὸ κατάστημα ὅμως ἔχει παιδοψυχολόγο, ὅπως ὅλα τὰκαλὰ πολυκαταστήματα παιδικῶν εἰδῶν στὴν Ἀμερική. Ζητεῖ ἀπελπισμένη βοήθεια, τοῦ ἐξηγεῖ τὸ πρόβλημα. Ὁ ψυχολόγος, πρόθυμα, πῆγε δίπλα στὸν μικρό, τοῦ ψιθυρίζει κάτι στὸ αὐτί, καὶ ἀμέσως –ὢ τοῦ θαύματος!– ὁ νεανίσκος σωφρονισμένος τὸν ἀκολούθησε, σὰν ἀρνάκι, πηγαίνοντας στὴ μητέρα του. Ἡ μάνα ἔμεινε ἔκθαμβη ἀπὸ τὴν ἐπιστημονικὴ ἐπάρκεια τοῦ ψυχολόγου. «Τί τοῦ εἴπατε καὶ πείστηκε;» ρωτάει. Ὁ παιδοψυχολόγος χαμογελᾶ καὶ τῆς λέει: «Τοῦ εἶπα, κατέβα ἀμέσως, γιατί θὰ φᾶς δύο σφαλιάρες, ποὺ θὰ δεῖς τὸν οὐρανὸσφοντύλι!!». Λένε ὅτι ἦταν Ἕλληνας, τῆς… παλιᾶς σχολῆς.
.                       Ἐπειδὴ κι ἐγὼ εἶμαι τῆς «παλιᾶς σχολῆς» δάσκαλος, ποὺ «ἐνόσῳ ζῶ καὶ ἀναπνέω καὶ σωφρονῶ, δὲν θὰ παύσω» (Παπαδιαμάντης), νὰ διδάσκω τὰ καλούδια τῆς ἡλιόλουστης Παράδοσής μας, «καὶ νὰ ὑμνῶ μετὰ λατρείας τὸν Χριστόν μου», γράφω ὅ,τι γράφω. Τόσα χρόνια «μὲ τὴν κιμωλία στὸ χέρι» ἕνα πράγμα κατάλαβα. Τίποτε δὲν συγκινεῖ καὶ δὲν γαληνεύει καὶ δὲν «ἀναπαύει» τὰπαιδιά, ὅσο ἡ διδαχή τῆς, «καθ᾽ ἠμᾶς ἀνατολῆς», Παιδείας.  Ἡ τωρινὴ ἐκπαίδευση, καὶ ὄχι Παιδεία, εἶναι συνέχεια καὶ παρακολούθημα τῆς ταραγμένης καὶ τρικυμισμένης ἐποχῆς μας. Ἡ Παιδεία, διαχρονικὸ κατόρθωμα τῶν προγόνων μας, δὲν ἔχει ἀνάγκη προσαρμογῆς. Ὄχι. Ὅταν φτιάχνει ἡ μάνα μας τὸ ἁπλὸ καὶ λιτὸ φαγητό της, ἕνα λαδερὸ καρυκευμένο μὲ τὴν ἀγάπη της καὶ τὰ λίγα ποὺ τὸ νοστιμεύουν, ὅ,τι προσθέτουμε τὸ καταντᾶ ἄνοστο καὶ ψεύτικο. Τὰ ἴδια πάθαμε στὴν Παιδεία. Τρανεύαμε μὲ μία παιδεία- παίδευση, ποὺ τὴν ἄρτυζε τὸἁλάτι τῆς Πίστης καὶ τῆς Φιλοπατρίας. Παιδεία τῆς ἐλπίδας, παιδεία εἰρηνοποιός. Καὶ «ἔβγαζε γεροὺς καὶ σοφοὺς σὰν γέρους», (Καργάκος), μαθητές. Ἐρωτῶ; Γιατί νὰ ἐξοβελιστεῖ ἀπὸ τὰ βιβλία τοῦ Δημοτικοῦ ὁ ὕμνος τῆς Δημοκρατίας τοῦ Περικλῆ ἢ τὸ ἀπόσπασμα ἀπὸ τὸ βιβλίο τῆς Ναταλίας Μελᾶ γιὰ τὸν ἡρωικὸ θάνατο τοῦ Παύλου; Ποιός νοσηρὸς σκέφτηκε νὰ τὰ ἐκπαραθυρώσει ἀπὸ τὰ σχολικὰβιβλία, τὸ 2006; Τί δίδασκαν αὐτὰ τὰ δύο κείμενα καὶ προγράφτηκαν; Μά, δύο πανανθρώπινες ἀξίες. Τὴν Δημοκρατία καὶ τὴν Φιλοπατρία. Οἱ Ἀμερικανοί, χιλιάδες σημαῖες ἅπλωσαν, γιὰ τὴν ὁρκωμοσία τοῦ νέου προέδρου τους. Μία πανίσχυρη χώρα προβάλλει διαρκς τν σημαία της, δηλαδή, τ καθκον τς φοσίωσης στ ποια δανικά της. μες, περικυκλωμένοι π φίδια κολοβά, ρνούμαστε νὰ κούσουμε τν θνικό μας μνο, πως πραξε φερόμενη ς πρόεδρος τς λληνικς Δημοκρατίας, τομο γευστο κα μόρφωτο π τ λέη το προγονικο πλούτου. Καὶ «θὰ μαραζώνει ἡ νεότητα, ἡ δυστυχισμένη, καὶ θὰ ρημάζεται», ὅπως λέει ὁ Κόντογλου, ποὺ τὸν τιμοῦν διὰ τῆς περιφρόνησης, ὅσο ὄρνια καὶ κοράκια τῆς ἐκκλησιομαχίας καὶ τοῦ ἀνθελληνισμοῦ, θὰ κρατοῦν στὰ χέρια τους τὸκρισιμότερο ὑπουργεῖο τοῦ ἔθνους μας.

Δημήτρης Νατσιὸς
δάσκαλος-Κιλκὶς

, ,

Σχολιάστε

«Ο ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΘΕΟΛΟΓΙΚΟ ΑΛΛΑ ΙΑΤΡΙΚΟ ΘΕΜΑ» (Δ.Ι.Σ.) «Πρὸς ὅσα ἀπὸ τὰ μέλη τῆς Ἐκκλησίας παρουσιάζουν μία ἰδιαίτερη εὐαισθησία στὰ σενάρια ἀπειλῆς καὶ κινδύνων, στηριζόμενα μονομερῶς καὶ ἀνεξέλεγκτα εἴτε σὲ διογκωμένες δημοσιογραφικὲς πληροφορίες κυρίως ἀπὸ τὸ διαδίκτυο, εἴτε διακατέχονται ἀπὸ διάφορες προκαταλήψεις»

Ὁλοκληρώθηκαν οἱ ἐργασίες τῆς Δ.Ι.Σ.
γιὰ τὸ μήνα Ἰανουάριο (13.1.2021).

.               Συνῆλθε χθὲς καὶ σήμερα, 12 καὶ 13 Ἰανουαρίου 2021, μέσῳ τηλεδιασκέψεως, ἡ Διαρκὴς ἹερὰΣύνοδος (Δ.Ι.Σ.) τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος τῆς 164ης Συνοδικῆς Περιόδου, ὑπὸ τὴν Προεδρία τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερωνύμου. 
.                 Ἡ Δ.Ι.Σ. ἀρχικὰ ἐπικύρωσε τὰ Πρακτικὰ τῆς Ἐξουσιοδοτήσεως. Κατόπιν συζήτησε ἐκτενῶς τὰ ὅσα ἀφοροῦν στὸν ἑορτασμὸ τῶν Θεοφανείων καὶ ἐπεσήμανε τὰ ἑξῆς:

α) Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ἀπὸ τὴν πρώτη στιγμὴ τῆς ἐμφάνισης τῆς πανδημίας διαχειρίστηκε αὐτὴν ὑπεύθυνα καὶ προέτρεπε «πολυμερῶς καὶ πολυτρόπως» τοὺς πιστοὺς «νὰἑνώσουν τὶς προσευχές τους μὲ αὐτὲς τοῦ ἱεροῦ κλήρου γιὰ τὴν ταχεία παύση τῆς πανδημίας καὶ νὰἀκολουθοῦν τὶς ὁδηγίες τῶν Εἰδικῶν γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση τῆς διασπορᾶς τοῦ κορωνοϊοῦ, ὄχι τόσο ἀπὸ φόβο γιὰ τὴν ‘’ἀτομικὴ’’ ὑγιεία τους, ἀλλὰ ἐπειδὴ ἡ πρώτη μετὰ τὴν ἀγάπη στὸν Θεὸ ἐντολὴ εἶναι ἡ ἀγάπη πρὸς τὸν πλησίον, ὁ ὁποῖος εἶναι “ὁ ἐν ἑτέρᾳ μορφῇ Χριστός”». Ἄλλωστε ἡ Ἐκκλησία δὲν μπορεῖνὰ γίνεται εἴτε μὲ τὸν λόγο Της, εἴτε μὲ τὶς πράξεις Της πρόξενος τοῦ κακοῦ καὶ τοῦ θανάτου, ἀλλὰσυμβάλλει στὴν διατήρηση τῆς ζωῆς ποὺ εἶναι δῶρο Θεοῦ.

β) Εὐχαριστεῖ τὸν Ὀρθόδοξο Λαὸ καὶ τὸν εὐλαβῆ Κλῆρο, διότι συστρατευόμενοι μὲ κατανόηση στὸπνεῦμα καὶ τὶς ἀποφάσεις τῆς Ἱερᾶς Συνόδου ἀπὸ τὴν ἀρχὴ τῆς πανδημίας, τήρησαν τὰ ὑγειονομικὰμέτρα ποὺ προβλέπονται ἀπὸ τὶς ἀποφάσεις τῶν εἰδικῶν καὶ τῆς Ἑλληνικῆς Πολιτείας.

γ) Κατὰ τὴν ἑορτὴ τῶν Θεοφανείων ἐντὸς τῶν Ἱερῶν Ναῶν σημειώθηκε τάξη καὶ τήρηση τῶν προβλεπομένων ὑγειονομικῶν μέτρων, ἐνῶ οἱ περιπτώσεις παρεκκλίσεων, στὶς ὁποῖες τὰ μέτρα δὲν τηρήθηκαν ἐκτὸς τῶν Ἱερῶν Ναῶν, ἦταν ἐλάχιστες καὶ δυστυχῶς μεγεθύνθηκαν δυσανάλογα ἀπὸ τὰΜέσα Μαζικῆς Ἐνημέρωσης. 

δ) Διαμαρτύρεται ἐντόνως γιὰ δημοσιεύματα, ὄχι ὅσων ἀσκοῦν κριτική, ἔστω καὶ σκληρὴ στὴν Ἐκκλησία, ἀλλὰ ἐκείνων ποὺ μὲ συστηματικὴ μονομέρεια καὶ σκοπιμότητα στοχοποιοῦν τὴν Ἐκκλησία, τοὺς Ποιμένες καὶ τὸν Λαό Της καὶ κυρίως προσπαθοῦν νὰ ἐνοχοποιήσουν κάθε ἐκδήλωση τοῦ θρησκευτικοῦ συναισθήματός τους. Ἡ Πίστη δὲν εἶναι γεγονὸς ἀτομικό, σύμφωνα μὲ τὶς προτεσταντικὲς ἀντιλήψεις, ἀλλὰ γεγονὸς σχέσης ποὺ βιώνεται κατ’ ἐξοχὴν στὴν συλλογικὴ Θεία Λατρεία (δημόσια λατρεία), ἡ ὁποία ἀναγνωρίζεται ὡς ὁ τρόπος του νὰ εἶναι κάποιος μέλος τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας.

ε) Καταγγέλει τὰ προβληθέντα ἀπὸ τὸν ἑορτασμὸ τῶν Θεοφανείων παλαιοτέρων ἐτῶν ὡς ἐφετινὰ στιγμιότυπα ἀπὸ τοὺς Τηλεοπτικοὺς Σταθμοὺς ALPHA, ΣΚΑΪ καὶ STAR, καθὼς καὶ γιὰ δημοσιεύματα τοῦ Τύπου μὲ ἀντίστοιχο περιεχόμενο. Τέτοιες μεθοδεύσεις δὲν μποροῦν νὰ ἔχουν σχέση μὲ τὴν ὑψηλὴ δημοκρατικὴ ἀποστολὴ τοῦ δημοσιογραφικοῦ λειτουργήματος. (Συμπλ. «ΧΡ. ΒΙΒΛ» ἀπὸ τὴν συνέντευξη τοῦ Ἐκπροσώπου Τύπου τῆς ΔΙΣ: «Ἐρωτηθεὶς σχετικὰ ὁ Μητροπολίτης Ἰλίου κ. Ἀθηναγόρας ἀπήντησε ὅτι ἡ Ἐκκλησία θὰ προσφύγει στο ραδιοτηλεοπτικὸ συμβούλιο γιὰ τὰ ψευδῆ δημοσιεύματα. Ἀναφερόμενος στὸν Μητροπολίτη Καλαβρύτων καὶ τὸν ἑορτασμὸ τῶν Θεοφανείων, ὑπογράμμισε ὅτι ἀποφασίστηκε νὰ τοῦ ἀποσταλεῖ ἐπιστολή, χωρὶς ὡστόσο νὰ ἀποκαλύψει τὸ περιεχόμενό της»).

Ϛ) Λυπᾶται, γιὰ τὶς ἀνέξοδες, ἀντιλαϊκὲς καὶ παρακμιακὲς ἐπιθέσεις «ἐπαναστατικῆς ἐθιμοτυπίας»ἐναντίον τῶν Γραφείων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πειραιῶς καὶ τοῦ Μητροπολιτικοῦ Ἱεροῦ ΝαοῦἉγίου Μηνᾶ Ἡρακλείου. Σύμφωνα μὲ τὴν προσφάτως δημοσιευθεῖσα «Ἔκθεση γιὰ τὰ Περιστατικὰ εἰς βάρος χώρων θρησκευτικῆς σημασίας στὴν Ἑλλάδα» τοῦ Τμήματος Θρησκευτικῶν Ἐλευθεριῶν καὶ Διαθρησκευτικῶν Σχέσεων τῆς Διεύθυνσης Θρησκευτικῆς Ἐκπαίδευσης καὶ Διαθρησκευτικῶν Σχέσεων τῆς Γενικῆς Γραμματείας Θρησκευμάτων, τὰ 504 ἀπὸ τὰ 524 περιστατικὰ ποὺ σημειώθηκαν τὸ 2019, ἤτοι τὸ 96% ἐπὶ τοῦ συνόλου, ἀφοροῦν στὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, τὴν ὁποία ἀσπάζεται ἡσυντριπτικὴ πλειονότητα τοῦ Ἑλληνικοῦ Λαοῦ.

ζ) Παρακολουθεῖ στενὰ τὸ ζήτημα τῶν ἐμβολιασμῶν, μέσῳ τῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς Βιοηθικῆς, ἡ ὁποία μὲ συνεχεῖς ἀναφορές της ἐνημερώνει τὸ Συνοδικὸ Σῶμα γιὰ ὅλες τὶς ἐξελίξεις. Στὸ πλαίσιο αὐτὸ ἡ Ἱερὰ Σύνοδος ἐνημερώθηκε ὅτι, κατόπιν γενομένης ἔρευνας, τὰ ἐμβόλια κατὰ τοῦ covid-19 ποὺ ἐπὶ τοῦ παρόντος χρησιμοποιοῦνται στὴν Πατρίδα μας, δὲν ἀπαιτοῦν τὴν χρήση καλλιεργειῶν ἐμβρυϊκῶν κυττάρων γιὰ τὴν παραγωγή τους.

Μὲ ἀφορμὴ τὴν ἀνωτέρω ἐνημέρωση ἡ Ἱερὰ Σύνοδος ἐπαναλαμβάνει, ἰδίως πρὸς ὅσα ἀπὸ τὰ μέλη Της παρουσιάζουν μία ἰδιαίτερη εὐαισθησία στὰ σενάρια ἀπειλῆς καὶ κινδύνων, στηριζόμενα μονομερῶς καὶ ἀνεξέλεγκτα εἴτε σὲ διογκωμένες δημοσιογραφικὲς πληροφορίες κυρίως ἀπὸ τὸ διαδίκτυο, εἴτε διακατέχονται ἀπὸ διάφορες προκαταλήψεις, ὅτι ἡ ἐπιλογὴ τοῦ ἐμβολιασμοῦ δὲν εἶναι ζήτημα τόσο θεολογικὸ ἢ ἐκκλησιαστικό, ἀλλὰ κυρίως ἰατρικὸ-ἐπιστημονικὸ καὶ ἀποτελεῖ ἐλεύθερη προσωπικὴ ἐπιλογὴ τοῦ κάθε ἀνθρώπου σὲ ἐπικοινωνία μὲ τὸν ἰατρό του, χωρὶς ὁ ἐμβολιασμὸς νὰ συνιστᾶἔκπτωση ἀπὸ τὴν ὀρθὴ Πίστη καὶ ζωή. Ἄλλωστε, ἤδη ἕνας ἐκ τῶν Ἱεραρχῶν τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ναυπάκτου καὶ Ἁγίου Βλασίου κ. Ἱερόθεος ἐμβολιάστηκε,ἐκπροσωπώντας καὶ τὸν μὴ δυνάμενο γιὰ ἰατρικοὺς λόγους νὰ ἐμβολιαστεῖ Μακαριώτατο Ἀρχιεπίσκοπο Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερώνυμο.

[…]

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος

ΠΗΓΗ: ecclesia.gr

, ,

Σχολιάστε

«ΠΕΡΑΣΕ» ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ, ΤΗΡΗΘΗΚΑΝ ΤΑ ΜΕΤΡΑ.

Θεοφάνεια: Τελικὰ “πέρασε” τῆς Ἐκκλησίας,
 ἀλλὰ τουλάχιστον τηρήθηκαν τὰ μέτρα…

Στὴν ἀντιπαράθεση Κυβέρνηση καὶ Ἐκκλησίας τελικὰ ἔγινε αὐτὸ ποὺ ἤθελε ἡ Διαρκὴς Ἱερὰ Σύνοδος

.                    Στὴν πρώτη οὐσιαστικὰ μεγάλη ἀντιπαράθεση ἀνάμεσα στὴν Κυβέρνηση καὶ τὴν Ἐκκλησία γιὰ τὶς τελετὲς των Θεοφανείων, ἡ Ἱεραρχία καὶ ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἱερώνυμος βγαίνουν νικητές, τουλάχιστον στὰ σημεῖα. Σὲ ἀντίθεση μὲ τὴν ἀπαγόρευση ποὺ ἐξέδωσε πρὸ ἡμερῶν ἡκυβέρνηση, σὲ μία προσπάθεια νὰ ὑπάρξει ἕνα πιὸ αὐστηρὸ lockdown, ὥστε νὰ ἀνοίξουν τὰ σχολεῖα, ἡΔιαρκὴς Ἱερὰ Σύνοδος ἀρνήθηκε νὰ ὑπακούσει, ἄνοιξε τὶς ἐκκλησίες καὶ ἔκανε κανονικὰ τὶς τελετὲς τοῦ Ἁγιασμοῦ τῶν Ὑδάτων. Ἀλλά τουλάχιστον ἀποφεύχθηκαν οἱ ὑπερβολές καὶ τηρήθηκαν τὰμέτρα. Τουλάχιστον στὶς περισσότερες τῶν περιπτώσεων, γιατὶ ὑπῆρξαν καὶ ὁρισμένα παρατράγουδα…
.                    Δύσκολα θὰ μποροῦσε νὰ γίνει διαφορετικά. Ἀφοῦ ἡ ΔΙΣ ἀποφάσισε νὰ μὴν τηρήσει τὸμέτρο τῆς ἀπαγόρευσης καὶ ἀποφάσισε νὰ ἀνοίξει τὶς ἐκκλησίες, θὰ ἦταν ἀδιανόητο νὰ ὑπάρχουν περιπολικὰ ἔξω ἀπὸ κάθε ἐκκλησία ἢ νὰ γίνονται προσαγωγὲς καὶ συλλήψεις ἱερέων καὶ πιστῶν.

[…]
Ἡ συνέχεια τῆς ἱστορίας

.                  Αὐτὸ ποὺ μένει νὰ φανεῖ εἶναι πῶς θὰ κλείσει αὐτὴ ἡ διάσταση ἀνάμεσα στὴν κυβέρνηση καὶ τὴν Ἱεραρχία. Ἤδη ἀπὸ τὴν ἡμέρα τῆς ὁρκωμοσίας τῆς νέας κυβέρνησης τὴν Τρίτη, ὅταν ὸ Πρωθυπουργὸς καὶ ὁ Ἀρχιεπίσκοπος στὸ περιθώριο τῆς τελετῆς, ἀντήλλαξαν μόνο δύο κουβέντες στὰ ὄρθια, ἦταν σαφὲς ὅτι μεταξὺ τῶν δύο, ἂν καὶ ὑπάρχει πραγματικὸς σεβασμὸς καὶκατανόηση, ὑπάρχει σαφῶς σοβαρὴ διάσταση ἀπόψεων. Ἐπιεικῶς. Ὅπως ἐπίσης δὲν πέρασε ἀπαρατήρητο ὅτι ἀμέσως μετὰ τὴν ὁρκωμοσία, ἡ ἀνακοίνωση ἀπὸ τὸ Μαξίμου ἄφηνε σαφῶς νὰἐννοηθεῖ ὅτι ὑπάρχει “ἀπογοήτευση” ἀπὸ τὸν Πρωθυπουργό, γιὰ τὴν ἀπόφαση τὶς Ἱερᾶς Συνόδου.
.                  Ὅπως ἀνέφερε ἡ ἀνακοίνωση «ὁ Πρωθυπουργὸς ἐξέφρασε στὸν Ἀρχιεπίσκοπο τὸν προβληματισμό του γιὰ τὴν χθεσινὴ ἀπόφαση τῆς Ἱερᾶς Συνόδου. Κάλεσε τὴν Ἐκκλησία νὰ ἀναλάβει τὶς δικές της εὐθύνες καὶ νὰ συνδράμει στὴ μεγάλη προσπάθεια νὰ περιοριστοῦν οἱ ἐπιπτώσεις τῆς πανδημίας, ὥστε νὰ ἐπιστρέψουν τὰ παιδιά μας, τὸ συντομότερο δυνατόν, στὰ σχολεῖα.
Τόνισε δὲ τὴν ἀνάγκη αὐστηρῆς τήρησης τῶν μέτρων καὶ τῶν ὑγειονομικῶν κανόνων ἀπὸ ὅλους καὶἐπισήμανε ὅτι ἡ Ἐκκλησία ὀφείλει, ὅπως ἔκανε μέχρι σήμερα, νὰ δίνει τὸ θετικὸ παράδειγμα καὶ νὰεἶναι ἀρωγὸς στὸν κοινὸ ἀγώνα».
Ἀλλὰ καὶ ἡ δήλωση τοῦ Ἀρχιεπισκόπου τὸ πρωὶ τῆς Τετάρτης, ἀμέσως μετὰ τὴν δοξολογία στὸν Μητροπολιτικὸ Ναὸ τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Ἀθηνῶν, ἄφηνε σαφῶς νὰ ἐννοηθεῖ ὅτι ὐπαρχει ἐνόχληση στὴν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος γιὰ τὰ μέτρα ποὺ ἐπιβάλλονται, σὲ ἀντίθεση μὲ ἄλλες ἐκδηλώσεις καὶ δραστηριότητες ποὺ ἐπιδεικνύεται ἀνοχή.
.               Ἀπαντώντας γιὰ τὸ τὲτ α τὲτ μὲ τὸν Πρωθυπουργὸ τὸ πρωὶ τῆς Τρίτης, στὸ περιθώριο τῆς ὁρκωμοσίας τῆς νέας κυβέρνησης, ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἱερώνυμος δήλωσε: «Μιλήσαμε γιὰ αὐτὰ ποὺπέρασαν καὶ μιλήσαμε καὶ γι’ αὐτὰ ποὺ περιμένουμε. Καὶ ἐπειδὴ σήμερα ἔχουμε μία μεγάλη ἡμέρα, πρέπει νὰ προβληματιστοῦμε καὶ μὲ τὴ γνώση τῆς ἱστορίας. Και ἡ ἱστορίας μας μᾶς λέει, εἶναι περίεργη, κάνει κύκλους ἡ ζωή. Μέσα σὲ αὐτοὺς τοὺς κύκλους ζοῦμε καὶ ἐμεῖς».
Ἐρωτηθεὶς γιὰ τὸ ἂν θὰ ἔπρεπε τὰ μέτρα νὰ τηρηθοῦν στὶς ἐκκλησίες, ὁ Ἀρχιεπίσκοπος ἀπάντησε: «Ἐμένα μοῦ τὸ λέτε αὐτό; Κοιτάξτε ἡ Ἐκκλησία τί μέτρα ἔχει πάρει. Βγεῖτε τώρα στὶς παραλίες, βγεῖτε στὸ Σύνταγμα καὶ βγάλτε τὸ συμπέρασμα».
.               Νὰ σημειωθεῖ ὅτι μιλώντας στοὺς νέους ὑπουργοὺς τῆς κυβέρνησης τὸ πρωὶ τῆς Τρίτης, ὁἈρχιεπίσκοπος Ἱερώνυμος εὐχήθηκε καλὴ ἐπιτυχία ἀλλὰ καὶ καλή… συνεργασία. Δήλωση ποὺ φωτίζει καὶ ἐξηγεῖ τὴ δυσφορία τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας γιὰ τὸν τρόπο ποὺ χειρίστηκε ἡ κυβέρνηση τὴν ὑπόθεση τῶν Θεοφανείων, ἀφοῦ θεωρεῖ ὅτι δὲν ὑπῆρξε σωστὴ συνεννόηση καὶ ἐπικοινωνία Κυβέρνησης καὶ Ἐκκλησίας.

ΠΗΓΗ: thetoc.gr

,

Σχολιάστε

«ΜΕΡΙΚΟΙ ΕΝΝΟΟΥΝ ΕΟΡΤΑΣΜΟ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΣΑΝ ΝΑ ΖΟΥΜΕ ΠΡΟ ΧΡΙΣΤΟΥ» (Μητροπολ. Ναυπάκτου Ἱερόθεος)

Συνέντευξη γιὰ θέματα τῆς πανδημίας

ΠΗΓΗ: parembasis.gr

.                     Σήμερα, Κυριακὴ 13 Δεκεμβρίου 2020, δημοσιεύεται στὴν Ἐφημερίδα «Ἐλεύθερος Τύπος» συνέντευξη τοῦ Μητροπολίτου Ναυπάκτου καὶ Ἁγίου Βλασίου κ. Ἱεροθέου, ὁ ὁποῖος ἀπαντᾶ σὲ ἐρωτήσεις τῆς Δημοσιογράφου Βάλιας Νικολάου γιὰ τὰ ὑγειονομικὰ μέτρα σὲ σχέση μὲ τὴν Ἐκκλησία, γιὰ τὸ ἐμβόλιο, τὰ σενάρια συνωμοσίας, γιὰ τὴν θεία Μετάληψη, γιὰ τὴν πίστη καὶ τὴν ἐπιστήμη, γιὰ τὴν κοινωνικὴ ἀποστασιοποίηση, γιὰ τὸν ἑορτασμὸ τῶν Χριστουγέννων.

Τὴν συνέντευξη αὐτὴ παραθέτουμε κατωτέρω:

Ἐρώτηση: Σεβασμιώτατε, βιώνουμε μία πρωτοφανῆ κρίση ἐξ αἰτίας τῆς πανδημίας. Ὑπάρχουν πιστοὶ ποὺ τηροῦν μὲ εὐλάβεια τὰ μέτρα τῶν ἁρμόδιων ὑγειονομικῶν ἀρχῶν γιὰ τὴν προστασία τους ἀπὸ τὸν covid-19. Ὑπάρχουν, ὅμως καὶ πιστοὶ ποὺ ἀρνοῦνται τὴν ὕπαρξή του καὶ πιστεύουν σὲ σενάρια συνωμοσιολογίας. Τί θὰ λέγατε στοὺς ἀρνητὲς τῆς πανδημίας;

Ἀπάντηση: Ἡ Ἐκκλησία εἶναι ἕνας χῶρος εὐρύχωρος. Ἂν σκεφθῆ κανεὶς ὅτι μὲ τὰ μυστήρια τοῦ Βαπτίσματος καὶ τοῦ Χρίσματος γίνεται κάποιος μέλος τῆς Ἐκκλησίας, τότε καταλαβαίνει ὅτι ἡ συντριπτικὴ πλειοψηφία τῶν Ἑλλήνων εἶναι μέλη τῆς Ἐκκλησίας. Ὅμως, ἐπειδὴ στὸν κάθε ἄνθρωπο δόθηκε ἀπὸ τὸν Θεὸ τὸ αὐτεξούσιον, γι᾽ αὐτὸ καὶ ὁ καθένας ἔχει ἕνα δικό του τρόπο νὰ ἀντιμετωπίζη τὰ θέματα τῆς ζωῆς του. Μέσα ἀπὸ αὐτὸ τὸ πρίσμα, ὅπως σωστὰ παρατηρεῖτε, ὑπάρχουν Χριστιανοὶ ποὺ ἀποδέχονται τὴν ὕπαρξη τῆς πανδημίας καὶ τηροῦν τὰ ὑγιειονομικὰ μέτρα καὶ ἄλλοι ποὺ τὰ ἀρνοῦνται ἢ ἐπιφυλάσσονται γι᾽ αὐτὰ ποὺ τὰ θεωροῦν ὑπερβολικά.
.               Θεωρῶ ὅτι ὑπάρχει σοβαρὸς κίνδυνος ἀπὸ τὴν πανδημία τοῦ ἰοῦ καὶ πρέπει νὰ τηροῦμε ὅλα ὅσα μᾶς συμβουλεύουν οἱ εἰδικοί. Σὲ ὅλα τὰ θέματα τῆς ὑγείας μας συμβουλευόμαστε τοὺς γιατρούς, ἐπισκεπτόμαστε τὰ Νοσοκομεῖα καὶ ὑπακούουμε στὶς ὑποδείξεις τους. Γιατί νὰ μὴ τὸ κάνουμε αὐτὸ καὶ στὴν παροῦσα ὑγιειονομικὴ κρίση;

Ἐρώτηση: Ἐντὸς τῆς Ἐκκλησίας, ἀπὸ τὴν πρώτη στιγμὴ ὑπῆρξαν ἀντιδράσεις γιὰ τὸ κλείσιμο τῶν Ναῶν. Μάλιστα, ὁρισμένοι Ἱεράρχες ἀλλὰ καὶ πιστοὶ ἀκόμη καὶ σήμερα κάνουν λόγο γιὰ διωγμὸ τῆς Ἐκκλησίας. Ποιά ἡ δική σας ἄποψη;

Ἀπάντηση: Πράγματι, δημιουργήθηκαν πολλὰ προβλήματα ἀπὸ τὸ κλείσιμο τῶν Ναῶν, καὶ μάλιστα σὲ κρίσιμες καὶ σημαντικὲς ἐκκλησιαστικὲς περιόδους, ὅπως τὴν Μεγάλη Σαρακοστή, τὸ Πάσχα καὶ τώρα τὴν περίοδο τῆς προετοιμασίας γιὰ τὰ Χριστούγεννα. Τὸ ἐπιχείρημα τοῦ διωγμοῦ τὸ ἔχω ἀκούσει καὶ δὲν μπορῶ νὰ τὸ ἑρμηνεύσω πλήρως. Ὅταν κλείνουν ὅλα τὰ καταστήματα, τὰ Σχολεῖα, τὰ Πανεπιστήμια, τὰ ἀεροδρόμια κλπ., δὲν μπορῶ νὰ πῶ ὅτι ὅλα αὐτὰ ἔγιναν ὡς ἄλλοθι γιὰ νὰ κάνουν διωγμὸ στὴν Ἐκκλησία. ταν μως βλέπω διάφορες μμονς ς πρς τν κκλησία, ταν παρατηρ τι δίνονται εκολα δειες γι λλες ξόδους π τ σπίτια κατ τν διάρκεια τς πομόνωσης, πως γι βάδισμα, ξοδο κατοικιδίων ζώων, κα δν πιτρέπουν δεια γι ν πνε στν Να ν προσευχηθον, τότε προβληματίζομαι σοβαρότατα.
.               Νομίζω ὅτι γίνονται λάθη κατέρωθεν. Μερικο Κληρικο κα Χριστιανο δν τηρον πακριβς τ μέτρα, γιατί χουν μία μονοφυσιτικ ντίληψη ς πρς τν Ναό, κα λλοι πο λαμβάνουν πολ αστηρ μέτρα γι τος Ναούς, γιατί φαίνεται τι χουν πρόβλημα μ τν θεία Μετάληψη.

Ἐρώτηση: Κάποιοι λένε ὅτι ἡ Ἱεραρχία ἄργησε νὰ κατανοήσει τὸ μέγεθος τοῦ προβλήματος. Τί ἀπαντᾶτε;

Ἀπάντηση: Ἡ Ἱεραρχία ὅλο αὐτὸ τὸ διάστημα δὲν ἔχει συγκληθῆ, οὔτε ἡ τακτικὴ Ἱεραρχία τοῦ Ὀκτωβρίου, γιὰ λόγους ἀνωτέρας βίας. Ὅμως τὸ θέμα τὸ ἀντιμετώπισε ἡ Διαρκὴς Ἱερὰ Σύνοδος καὶ νομίζω τὸ ἔκανε μὲ ψυχραιμία, νηφαλιότητα καὶ σοβαρότητα. Κινήθηκε στ μέσον μεταξ τν δύο κρων, δηλαδ τς περβολς κα τς λλείψεως, γιὰ νὰ θυμηθῶ τὴν ἀριστοτελικὴ ἀρχὴ τῆς ἀρετῆς. Ἔτσι, ἡ Διαρκὴς Ἱερὰ Σύνοδος ἀπὸ τὴν ἀρχὴ κατενόησε τὸ πρόβλημα καὶ ἔπραξε τὰ δέοντα.
.               Νομίζω ὅτι στὴν παροῦσα φάση θὰ πρέπει νὰ δραστηριοποιηθῆ ἀκόμη περισσότερο, γιατί πρέπει νὰ ἀντιμετωπισθῆ ἡ ὑπερβολὴ καὶ ἀπὸ τὶς δύο πλευρές, δηλαδὴ καὶ ἀπὸ πλευρᾶς μερικῶν ἀπὸ τὸ πλήρωμα τῆς Ἐκκλησίας καὶ ἀπὸ πλευρᾶς μερικῶν τῆς πολιτικῆς ἐξουσίας.
.              Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος, ὕστερα ἀπὸ πρότασή μου, μοῦ ἔδωσε ἐντολὴ νὰ συντάξω ἕναν Κανονισμὸ Λειτουργίας τῶν Ἱερῶν Ναῶν, κατὰ τὴν διάρκεια τῶν πανδημιῶν, τὸν ὁποῖο ἑτοίμασα καὶ κατέθεσα στὴν Σύνοδο. Μακάρι νὰ γίνη κάτι πρὸς τὴν κατεύθυνση αὐτή.

Ἐρώτηση: Ἡ Ἱεραρχία ἔχει εὐθύνη γιὰ τὰ κρούσματα κορονοϊοῦ ἐντὸς τῆς Ἐκκλησίας;

Ἀπάντηση: Ὁ covid-19 ἔχει ἀποδείξει ὅτι κινεῖται μὲ «δημοκρατικὸ» τρόπο, δηλαδὴ προσβάλλει ὅλους, δὲν ἐξαιρεῖ κανέναν καὶ μάλιστα τὸ κάνει κυρίως σὲ ὅσους συμπεριφέρονται μὲ ἀδιαφορία, ἀπερισκεψία. Κάποιοι, ὅμως, δὲν ἐνεργοῦν δημοκρατικά, ἀφοῦ εἶναι ἕτοιμοι νὰ ἐνοχοποιήσουν μέλη τῆς Ἐκκλησίας ποὺ ἔχουν προσβληθῆ ἀπὸ τὸν ἰὸ καὶ ἀμνηστεύουν ἄλλους. Νομίζω αὐτὸ εἶναι νας διότυπος ρατσισμός, πο εναι πι πικίνδυνος π τν κορωνοϊό.
.               Δὲν εὐθύνεται ἡ Ἱερὰ Σύνοδος γιὰ τὰ κρούσματα κορωνοϊοῦ, ποὺ παρατηρήθηκαν καὶ στὴν Ἐκκλησία, διότι ἀπὸ τὴν πρώτη στιγμὴ ἀποδέχθηκε τὰ μέτρα, ἀκόμη καὶ τὰ ὑπερβολικά. Εὐθύνονται ὅμως ὅσοι δὲν τηροῦν τὰ μέτρα ποὺ προτείνονται ἀπὸ τοὺς εἰδικοὺς οὔτε ὑπακούουν στὴν Ἱερὰ Σύνοδο λόγ λανθασμένων «θεολογικν» πόψεων.

Ἐρώτηση: Θὰ μποροῦσε ποτὲ ἡ Ἐκκλησία νὰ δεχτεῖ ἀλλαγὴ τοῦ τρόπου μετάδοσης τῆς Θείας Μετάληψης;

Ἀπάντηση: Σὲ αὐτὸ ἔχει ἀποφασίσει ἡ Ἱερὰ Σύνοδος, ὅτι ὁ τρόπος μεταδόσεως τῆς θείας Κοινωνίας εἶναι δοκιμασμένος τουλάχιστον γιὰ χίλια χρόνια καὶ δὲν δημιουργεῖ κανένα πρόβλημα, σὲ Νοσοκομεῖα, σὲ Θεραπευτήρια λοιμωδῶν νόσων, σὲ ὅλους τοὺς χώρους. Βεβαίως, ἡ Μετάληψη τοῦ Σώματος καὶ Αἵματος τοῦ Χριστοῦ προσφέρεται σὲ αὐτοὺς ποὺ τὸ θέλουν καὶ ἔχουν προετοιμασθῆ κατάλληλα.
Παρατηρῶ ὅμως ὅτι τὸ θέμα αὐτὸ τὸ συζητοῦν ἀρνητικὰ ἄνθρωποι ποὺ οὔτε κοινωνοῦν οὔτε ἐκκλησιάζονται τακτικά, καὶ ὄχι ὅσοι κοινωνοῦν καὶ ἐκκλησιάζονται. Ὑποψιάζομαι ὅτι αστηρότητα τν μέτρων πο χουν ληφθ π τν Πολιτεία ς πρς τος ερος Ναος γινε πειδ μερικο χουν μμονς ς πρς τν θεία Μετάληψη. Ὅμως στὸ θέμα τῆς θείας Μεταλήψεως νομίζω δὲν ὑπάρχει ἀπόφαση τῆς Ἐπιστημονικῆς Ἐπιτροπῆς, γιατί εἶναι θέμα πίστεως. Ἂν ὑπάρχη τέτοια ἀπόφαση, παρακαλῶ νὰ δημοσιοποιηθῆ.

Ἐρώτηση: Σεβασμιώτατε, ὁρισμένοι ἐν ὀνόματι τῆς Πίστεως ἀρνοῦνται τὴν Ἐπιστήμη καὶ τὸ ἀντίθετο. Θὰ ἤθελα τὴ δική σας τοποθέτηση σὲ αὐτό;

Ἀπάντηση: Ἡ σύγκρουση μεταξὺ Πίστεως καὶ Ἐπιστήμης ἔγινε στὴν Δύση, μεταξὺ τῶν ἀπόψεων τοῦ σχολαστικισμοῦ καὶ τοῦ διαφωτισμοῦ μὲ τὴν ἀνάπτυξη τῶν θετικῶν ἐπιστημῶν. Ἐμεῖς στὸν χῶρο τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας δὲν εἴχαμε ποτὲ τέτοια σύγκρουση, διότι ξέρουμε ὅτι τόσο ἡ Πίστη ὅσο καὶ ἡ Ἐπιστήμη κινοῦνται σὲ διαφορετικὰ ἐπίπεδα. Ὅσοι βλέπουν τέτοιες συγκρούσεις καὶ στὸν δικό μας χῶρο, διαπνέονται ἀπὸ ξένες ἰδεολογίες.
.             Ἐγὼ δέχομαι τὴν Ἐπιστήμη καὶ τὴν Ὀρθόδοξη θεολογία. Ὅταν ἕνας ἐπιστήμονας ἀρνεῖται τὴν ὀρθόδοξη πίστη γιὰ λόγους ἐπιστημονικούς, δείχνει ὅτι δὲν εἶναι ἀληθινὸς ἐπιστήμονας, καὶ ὅταν ἕνας ὀρθόδοξος πιστὸς ἀρνεῖται τὴν ἐπιστήμη γιὰ λόγους πίστεως, δείχνει ὅτι δὲν εἶναι καλὸς πιστός, γιατί στὸ θέμα αὐτὸ ἰσχύει τὸ συναμφότερο. Ἡ Πίστη εἶναι ἡ ἐπιστήμη-γνώση τοῦ Θεοῦ καὶ ἡ Ἐπιστήμη εἶναι ἡ γνώση τοῦ κτιστοῦ κόσμου. Αὐτὸ ἔχει ξεκαθαρισθῆ στὴν ἐποχή μας καὶ ἀπορῶ γιατί ἐπανερχόμαστε συχνὰ σὲ αὐτό.

Ἐρώτηση: Σεβασμιώτατε, θέλω νὰ σᾶς ρωτήσω εὐθέως. Θὰ κάνατε τὸ ἐμβόλιο κατὰ τοῦ κορονοϊοῦ;

Ἀπάντηση: Θὰ σᾶς ἀπαντήσω καὶ ἐγὼ εὐθέως. Σὲ ὅλα τὰ παιδιὰ μέχρι τὴν ἡλικία τῶν δέκα ἐτῶν γίνονται ἐμβολιασμοὶ ὑποχρεωτικὰ γιὰ 13 νόσους καὶ προαιρετικὰ γιὰ ἄλλες 3 νόσους, δηλαδὴ συνολικὰ γίνονται 16 ἐμβόλια, καὶ πολλὰ ἀπὸ αὐτὰ εἶναι ἐπαναλαμβανόμενα. Ἐπίσης, στὶς ἑπόμενες ἡλικίες γίνονται ἄλλα ἐμβόλια καὶ σὲ αὐτὰ ὀφείλεται ἡ αὔξηση τοῦ προσδόκιμου ὁρίου ζωῆς. Τὰ ἐμβόλια ἐνισχύουν τὸ ἀνοσιοποιητικὸ σύστημα τοῦ ὀργανισμοῦ γιὰ νὰ ἀντιμετωπίση τοὺς ἰούς. Καὶ ἐγὼ ἔχω κάνει ἐμβόλια, διότι διαφορετικὰ πιθανὸν δὲν θὰ ζοῦσα καὶ κάθε χρόνο κάνω τὸ ἐμβόλιο γιὰ τὴν γρίπη. Θὰ κάνω ὅμως καὶ τὸ νέο ἐμβόλιο ὕστερα ἀπὸ τὶς ἐγκρίσεις τῶν ἁρμοδίων Ὀργανισμῶν καὶ τὴν ἀπόφαση τῆς Ἱερᾶς Συνόδου καὶ τὶς ὑποδείξεις τῶν θεραπόντων ἰατρῶν μου.
.                   Βεβαίως, δὲν δίνω συνωμοσιολογικὲς καὶ ἰδεολογικὲς ἑρμηνεῖες στὰ ἐμβόλια. Θεωρῶ ὅτι μὲ τὸν τρόπο αὐτὸ μπορῶ νὰ παρατείνω τὴν βιολογικὴ ζωή, χωρὶς αὐτὸ νὰ εἶναι αὐτοσκοπός μου, ὥστε νὰ βοηθήσω ὅσο μπορῶ ὅσους μὲ ἔχουν ἀνάγκη καὶ νὰ προετοιμασθῶ κατάλληλα γιὰ τὸν θάνατό μου καὶ τὴν συνάντησή μου μὲ τὸν Χριστό. Μὲ ἐνδιαφέρει περισσότερο τὸ πνευματικὸ ἐμβόλιο ποὺ εἶναι ἡ προσευχὴ καὶ ἡ θεία Κοινωνία τοῦ Σώματος καὶ τοῦ Αἵματος τοῦ Χριστοῦ καὶ στενοχωροῦμαι, ὅταν τὸ ἀρνοῦνται στοὺς Χριστιανούς.

Ἐρώτηση: Πολλοὶ συνάνθρωποί μας δοκιμάζονται ὅσο ποτὲ λόγῳ τῆς κοινωνικῆς ἀποστασιοποίησης. Ἀκόμη καὶ μέσα ἀπὸ αὐτὲς τὶς συνθῆκες ἡ Ἐκκλησία πῶς μπορεῖ νὰ τοὺς βοηθήσει;

Ἀπάντηση: Αὐτὸ εἶναι ὄντως μεγάλο θέμα. Στενοχωροῦμαι ἀπὸ τὴν λεγόμενη «κοινωνικὴ ἀποστασιοποίηση», τὸ νὰ μὴ συναντῶνται οἱ ἄνθρωποι μεταξύ τους, ἀφοῦ ὁ ἄνθρωπος εἶναι «κοινωνικὸ ὄν». Λυπᾶμαι γιὰ τὰ οἰκονομικὰ καὶ ψυχολογικὰ προβλήματα τῶν ἀνθρώπων αὐτῆς τῆς περιόδου. Περισσότερο θλίβομαι γι κείνους ο ποοι δν ναγνωρίζουν τν ρόλο τς κκλησίας στν προσφορ νοήματος ζως στος νθρώπους μ κέντρο τν ερ Να κα τν θεία Λειτουργία. Τελικά, ὁ ἄνθρωπος δὲν εἶναι μόνο σῶμα, δὲν εἶναι μία «ἔμψυχη μηχανὴ» οὔτε ἕνα «ζῶο ποὺ κατασκευάζει μηχανές».

Ἐρώτηση: Αὐτὰ τὰ Χριστούγεννα καλούμαστε νὰ τὰ γιορτάσουμε διαφορετικά. Τί μήνυμα θὰ στέλνατε στὸν κόσμο;

Ἀπάντηση: Δὲν καταλαβαίνω πλήρως αὐτὸ ποὺ ἀκούω ἀπὸ πολλοὺς νὰ λένε ὅτι φέτος «καλούμαστε νὰ γιορτάσουμε τὰ Χριστούγεννα διαφορετικά». Τί θὰ πῆ «διαφορετικά»; Ἂν νοεῖται νὰ μὴ γίνονται μετακινήσεις, συγχρωτισμοί, καλῶς. Πῶς, ὅμως, θὰ γιορτάσουμε τὰ Χριστούγεννα μὲ φωταγωγημένες πλατεῖες, μὲ ἄνοιγμα τῶν καταστημάτων γιὰ ψώνια, ἀλλὰ μὲ κλειστοὺς Ναούς; Τί νόημα δίνουμε στν Γέννηση το Χριστο; Μήπως Χριστς γεννήθηκε ς νθρωπος γι ν μς δίνη τ δικαίωμα ν γιορτάζουμε μ ρεβεγιν κα μ λαμπιόνια; Εμαστε Χριστιανο εδωλολάτρες μ χριστιανικ πίχρισμα;

.                 Τελικά, μερικο ννοον ορτασμ τν Χριστουγέννων σν ν ζομε πρ Χριστο. Μήπως αὐτὸ δικαιώνει αὐτοὺς ποὺ ἰσχυρίζονται ὅτι ὁ σύγχρονος κόσμος, ἀκόμη καὶ στὴν Ἑλλάδα, εἶναι ἕνας κόσμος «μεταχριστιανικός», δηλαδὴ «ἕνα μεῖγμα ἀπὸ Χριστιανούς, πρώην Χριστιανοὺς καὶ μὴ Χριστιανούς»; Ὅταν δὲν ἀνοίγονται οἱ Ναοὶ αὐτὲς τὶς ἡμέρες, μὲ τὴν τήρηση ὅλων τῶν μέτρων, μᾶλλον δικαιώνεται ἡ «μεταχριστιανικὴ» νοοτροπία τῆς ἐποχῆς μας.
.           Ἡ ἑορτὴ τῶν Χριστουγέννων ἑορτάζεται κατ᾽ ἐξοχὴν θεολογικά, ἐκκλησιαστικὰ καὶ εὐχαριστιακά, ἀλλιῶς εἶναι μία ἁπλὴ ἀνθρώπινη ἱστορία.

 

Δημοσιεύθηκε στὸν Ἐλεύθερο Τύπο, 13 Δεκεμβρίου 2020

, ,

Σχολιάστε

«ΜΑΣ ΟΔΗΓΟΥΝ ΣΕ ΜΑΥΡΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ» (Μητροπολ. Δημητριάδος Ἰγνάτιος)

Ο ποφάσεις τς Πολιτείας
μ
ς δηγον σ μα
ρα Χριστούγεννα –

ρθρο το Μητροπολίτου Δημητριάδος γνατίου
στ
ν φημερίδα “Τ Παρόν 13/12/2020

ΠΗΓΗ: imd.gr

.                    Καθ᾽ ὅλη τὴ διάρκεια τῆς πανδημίας, ἡ Ἐκκλησία μας ἐπιδεικνύει στάση ὑπεύθυνη καὶ ἐποικοδομητική, συντάσσεται μὲ τὴν Πολιτεία στὴν λήψη καὶ ἐφαρμογὴ ἀκόμα καὶ τῶν πλέον ἀκραίων μέτρων γιὰ τὴν προστασία τῆς δημόσιας ὑγείας, ἄσκησε προωθημένη καὶ ἀσυνήθιστη οἰκονομία σὲ ζητήματα ὅπως ἡ Θεία Λατρεία, ἡ ἀπρόσκοπτη συνέχιση τοῦ Ἱεραποστολικοῦ καὶ κοινωνικοῦ Της ἔργου. Καὶ ὅλα αὐτά, γνωρίζοντας ὅτι ἀντιστρατεύεται τὴν ἐπιθυμία μίας πολὺ σημαντικῆς μερίδας τοῦ πληρώματός Της, ποὺ βλέπει, πίσω ἀπὸ τὶς Κυβερνητικὲς ἀποφάσεις καὶ πρωτοβουλίες, διάθεση περιορισμοῦ ἢ ἀκόμα καὶ διωγμοῦ τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ βίου. Ἡ Ἐκκλησία μας σέβεται τὴν ἀνάγκη προστασίας τῆς ἀνθρώπινης ζωῆς, ἀλλὰ θυμίζει πάντοτε ὅτι ὁ ἄνθρωπος δὲν εἶναι μόνο σάρκα καὶ αἷμα, ἀλλὰ καὶ ψυχὴ καὶ πνεῦμα, τὰ ὁποῖα τούτη τὴν δύσκολη περίοδο βαρέως ἀσθενοῦν καὶ ἔχουν ἀπόλυτη ἀνάγκη βοήθειας καὶ θεραπείας.
.                    Ἀναμέναμε, λοιπόν, ἐν ὄψει τῶν ἑορτῶν τοῦ Ἁγίου Δωδεκαημέρου, ὅτι ἡ Κυβέρνηση θὰ ἐκτιμοῦσε ἐμπράκτως τὴν μέχρι σήμερα ἐκκλησιαστικὴ πράξη καὶ δὲν θὰ ἔμενε στὰ λόγια, ὅπως πληθωρικὰ πράττει αὐτὸν τὸν καιρό. Θὰ σεβόταν δηλαδὴ τὴν ἀνάγκη τῶν Χριστιανῶν μας, στὴν Ὀρθόδοξη Ἑλλάδα, νὰ γιορτάσουν Χριστούγεννα, ἔστω καὶ μὲ αὐστηροὺς περιοριστικοὺς ὅρους, σὲ πλαίσιο λογικῆς κατανομῆς τῶν πιστῶν στοὺς Ναούς μας, ἔτσι ὥστε καὶ τὸ θρησκευτικό μας αἴσθημα, ἔστω καὶ στὸ ἐλάχιστο νὰ ἱκανοποιηθεῖ καὶ νὰ μὴ ματαιωθεῖ ὁ ἀγώνας τῆς Κοινωνίας καὶ τῶν Ἀρχῶν γιὰ τὴν πάταξη τοῦ κακοῦ. Ὅμως, οἱ ἀποφάσεις ποὺ ἀνακοινώθηκαν γιὰ τὴν λειτουργία τῶν Ναῶν μόνο τὶς ἡμέρες τῶν Χριστουγέννων καὶ τῶν Φώτων εἶναι ἀκατανόητες, ἀκραῖες, προσβλητικὲς πρὸς τὴν Ἐκκλησία καὶ ἀνεφάρμοστες. Μᾶς ὁδηγοῦν σὲ μαῦρα Χριστούγεννα καὶ ἐπὶ πλέον ψυχολογικὴ ἐπιβάρυνση τοῦ λαοῦ, ποὺ ἀναζητοῦσε στὶς ἑορτὲς ποὺ ἔρχονται μία ἀχτίδα φωτός, μία ἀμυδρὴ διέξοδο, μία στάλα αἰσιοδοξίας καὶ πνευματικῆς ἀναψυχῆς, γι ν ντέξουν τν συνέχεια το μαραθωνίου κατ τς πανδημίας.
.                    Πιστεύω ὅτι ὑπάρχει περιθώριο οἱ ἀποφάσεις αὐτὲς νὰ ἀναθεωρηθοῦν. Σὲ κάθε περίπτωση, ὅμως, ἀναμένουμε τὶς ἀποφάσεις τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, ποὺ συνεδριάζει τὴν Τρίτη 15/12. Πρόκειται γιὰ συνεδρία πο μπορε ν ποβε στορική, καθὼς ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος καλεῖται νὰ πάρει στὰ χέρια Της τὴν κατάσταση, νὰ ἀποκαταστήσει τὸ πληγωμένο καὶ παραβιασμένο αὐτοδιοίκητό Της καὶ νὰ δώσει τὸ σύνθημα γιὰ Χριστούγεννα μ τν Χριστ κα χι χωρς Ατόν. Ὅλοι μας περιμένουμε μὲ προσμονὴ καὶ ἐλπίδα τὶς ποφάσεις Της κα ατς θ κολουθήσουμε, καθς ατς κα μόνο μς δεσμεύουν ναντι το Θεο κα το λαο.

 

 

,

Σχολιάστε

«ΒΙΟΣ ΑΝΕΟΡΤΑΣΤΟΣ» -«Ἔτσι θὰ πᾶμε καὶ στὰ Χριστούγεννα;»

1.«Βίος νεόρταστος»

Μητροπολίτης Ναυπάκτου καὶ Ἁγίου Βλασίου Ἰερόθεος

.               Πολλοὶ μὲ ἐρωτοῦν γιὰ τὸ τί θὰ πρέπει νὰ γίνει μὲ τοὺς ἱεροὺς ναούς, κατὰ τὴ διάρκεια τῶν μεγάλων ἑορτῶν τῶν Χριστουγέννων, τῆς Πρωτοχρονιᾶς καὶ τῶν Θεοφανείων, ποὺ περιμένουμε. Ἐπειδὴ δὲν μπορῶ νὰ γράφω συνθηματολογικὰ σὲ τέτοια σοβαρὰ θέματα, θέλω νὰ θέσω τρία δεδομένα.

Πρῶτον, ὅτι ὄντως ὑπάρχει μεγάλο πρόβλημα μὲ τὴν πανδημία, τὸ ὁποῖο δὲν πρέπει νὰ μᾶς ἀφήσει ἀσυγκίνητους. Δὲν εἶναι προϊὸν φαντασίας καὶ δὲν πρέπει νὰ ἀδιαφοροῦμε, ὅταν καθημερινὰ πεθαίνουν ἄνθρωποι.

Δεύτερον, οἱ ἑορτὲς ποὺ περιμένουμε εἶναι παγκόσμιες, δίνουν νόημα ζωῆς στοὺς ἀνθρώπους καὶ ἑορτάζονται κυρίως στοὺς ἱεροὺς ναοὺς καὶ μάλιστα μὲ τὴ Θεία Λειτουργία. Δὲν μπορῶ νὰ αἰσθανθῶ Χριστούγεννα μὲ φωταγωγημένους δρόμους, πλατεῖες, δένδρα, ὅταν ὁ ἄνθρωπος εἶναι νεκρὸς πνευματικά, χωρὶς Χριστό, γιατί αὐτὸ συνιστᾶ ὑποκρισία.

Τρίτον, στὴν Ἐκκλησία δὲν εἴμαστε ἕνα ἀσύντακτο Σῶμα, ἀλλὰ ἔχουμε συνοδικὰ  ὄργανα ποὺ ἀποφασίζουν γιὰ ὅλα τὰ θέματα, ἀφοῦ προσμετρήσουν ὅλα τὰ δεδομένα. Παρατηρῶ ὅτι μόνον στὴν Ἑλλάδα ὁ κάθε κληρικὸς κάνει ὅ,τι θέλει καὶ λέει ὅ,τι θέλει. Ἔτσι, ἐκτιμῶ ὅτι ἡ Ἱερὰ Σύνοδος ὑπὸ τὴν προεδρία τοῦ Ἀρχιεπισκόπου θὰ προβεῖ στὶς δέουσες ἀποφάσεις, ἀφοῦ λάβει ὑπ’ ὄψιν ὅλα τὰ δεδομένα.

Τ πιθυμητ θ ταν ν λειτουργήσουν ατς τς μέρες λοι ο ναοί, ρκε ν τηρηθον λα τ προβλεπόμενα γειονομικ μέτρα. Μέχρι τώρα ἐπαναλαμβάναμε τὸ ἀρχαῖο ρητό, «βίος ἀνεόρταστος, μακρὰ ὁδὸς ἀπανδόκευτος», δηλαδὴ βίος χωρὶς ἑορτὲς εἶναι δρόμος χωρὶς πανδοχεῖα. Τώρα πιὰ δὲν μποροῦμε νὰ καταλάβουμε αὐτὴ τὴ σοφία, γιατί γιορτάζουμε ἑορτὲς χωρὶς «πανδοχεῖα». Ἔτσι, χρειαζόμαστε «πνευματικὰ πανδοχεῖα», καὶ ἑορταστικὸς βίος δὲν γίνεται χωρὶς ἐκκλησιασμό, γιατί θὰ ἦταν «βίος ἀβίωτος».

 

2.τσι θ πμε κα στ Χριστούγεννα;

Μητροπολίτης Κερκύρας Νεκτάριος

.               Ἡ ἀπόφασή μας νὰ διαμαρτυρηθοῦμε εἰρηνικὰ γιὰ τὴν ἀπαγόρευση προσκύνησης τοῦ Ἁγίου Σπυρίδωνος ἀπὸ τοὺς πιστοὺς ἔρχεται σὲ μία στιγμὴ στὴν ὁποία τὸ κατὰ πόσον θὰ ἀνοίξουν, μὲ μέτρα φυσικά, οἱ ἐκκλησίες τὰ Χριστούγεννα ἐλάχιστα ἔχει συζητηθεῖ.
Δὲν ζητήσαμε νὰ συμμετέχουν οἱ πιστοὶ στὶς ἐκκλησιαστικὲς ἀκολουθίες ποὺ θὰ τελεστοῦν κεκλεισμένων τῶν θυρῶν. Ζητήσαμε τὸ αὐτονόητο: τρεῖς ἡμέρες εἶναι ἡ παράδοση τῆς Κέρκυρας νὰ γιορτάζεται ὁ ἅγιος, ἀκριβῶς γιὰ νὰ ἀποφεύγεται ὁ συνωστισμός. Μὲ μέτρα ποὺ ἤδη τηρήθηκαν τὸ καλοκαίρι στὶς 11 Αὐγούστου καὶ τὸ Πρωτοκύριακο τοῦ Νοεμβρίου, γιὰ τὰ ὁποία ἡ τοπικὴ Ἀστυνομικὴ Διεύθυνση μᾶς ἐπαίνεσε, θὰ μποροῦσαν οἱ πιστοὶ νὰ μὴ συνεχίσουν νὰ νιώθουν αὐτὸν τὸν ἀποκλεισμό.
.                   Δὲν ἔχουμε σκοπὸ νὰ ἐπαναστατήσουμε. κφράσαμε κα θ κφράσουμε τ παράπονό μας, τν κόπωση λων, τ θλίψη μας γι τν διαφορία τς πολιτείας γι τς πνευματικς νάγκες τν νθρώπων μας, ο ποοι συνεχς διαμαρτύρονται τι παραμένουμε πραγοι. Εἰρηνικὰ θὰ χτυπήσουν πένθιμα οἱ καμπάνες τὸ τριήμερο αὐτό, στὸ ὁποῖο ὁ Ἅγιος Σπυρίδων θὰ βρίσκεται στὴ θύρα (ὄρθιος ἐντός τοῦ ναοῦ μπροστὰ στὴν κλειστὴ λάρνακα), ὅπως ἡ παράδοση ἐπιβάλλει, γιὰ νὰ ἀτενίζει τὸν ἄδειο ναό. Εἰρηνικὰ διαμαρτυρόμαστε γιὰ τὴν ἀπουσία ἐμπιστοσύνης πρὸς τὸν λαὸ ἀπὸ τὴν πλευρὰ τῆς πολιτείας.
Διαμαρτυρόμαστε διότι εἶναι κάκιστη εἰκόνα γιὰ τὸ κράτος νὰ ἔχει τοὺς ναοὺς περικυκλωμένους ἀπὸ τὴν ἀστυνομία σὰν νὰ πρόκειται γιὰ χώρους τέλεσης ἀξιόποινων πράξεων. Καὶ λα ατ ν κόσμος μπορε ν πάει στ σοπερ μάρκετ κα στ λλα καταστήματα τηρώντας τ μέτρα, νὰ μείνει γιὰ λίγο, ἐνῶ στὸν ναὸ θὰ μείνει ἀκόμη λιγότερο καὶ θὰ πάρει κουράγιο. Ἔτσι θὰ πᾶμε καὶ στὰ Χριστούγεννα;

 

ΠΗΓΗ: «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ»

 

 

, , ,

Σχολιάστε

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΖΟΜΑΙ

Προβληματίζομαι

Τοῦ Μητροπολίτου Καστορίας Σεραφείμ,
Ὑπερτίμου καὶ
Ἐξάρχου Ἄνω Μακεδονίας

ΠΗΓΗ: imkastorias.gr

.                   Προβληματίζομαι μὲ τὰ ὅσα συμβαίνουν στὸν τόπο μας.
.                   Προβληματίζομαι μὲ τὴν τρομοκρατία καὶ τὸν φόβο ποὺ ἀσκεῖται στὸν ἐλεύθερο στὴ σκέψη καὶ ἀδούλωτο στὴν καρδιὰ Ἕλληνα Ὀρθόδοξο.
.                   Καὶ ποιὸς δὲν προβληματίζεται τὶς ἡμέρες αὐτές, ἀπὸ τὸν ἀπρόσκλητο ἐπισκέπτη, τὸν ἰό, ποὺ καθήλωσε τὴν ἔπαρση ὅλων μας, τὴν ὀφρὺν τῶν ἰσχυρῶν τῆς γῆς καὶ ἀκόμη καὶ αὐτὴν τὴν ἐπιστήμη; Ἦρθε νὰ μᾶς θυμίσει πόσο ἀδύναμοι εἴμαστε καὶ πόσο μικροὶ μπροστὰ στὰ μάτια τοῦ Θεοῦ. Δὲν μποροῦμε νὰ κάνουμε τίποτα ἀπολύτως χωρὶς τὴν παρουσία Του στὴ ζωή μας: «Χωρὶς ἐμοῦ, οὐ δύνασθε ποιεῖν οὐδὲν»[1].
.                   Προβληματίζομαι, ὅταν βλέπω τὰ ἀστυνομικὰ ὄργανα νὰ περιφρουροῦν τὸν ὑπερμεγέθη Ἱερὸ Ναὸ τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέα στὴν Πάτρα, μὴν τυχὸν καὶ πλησιάσει κανεὶς κατὰ τὴν ἡμέρα τῆς ἑορτῆς τοῦ Πρωτοκλήτου Ἀποστόλου, ποὺ τόσο εὐλαβικὰ τιμᾶται στὴν πρωτεύουσα τῆς Πελοποννήσου. Σκέφτηκα, μήπως θὰ συλλάβουν τὸν ἀπόστολο, ὁ ὁποῖος ἐπὶ τόσα χρόνια εἶναι ὁ προϊστάμενος τῶν Πατρέων καὶ ὁ ὁποῖος ἔσωσε τὴν ἱερά του κληρουχία – τὴν πόλη ποὺ μαρτύρησε καὶ κατέχει ὡς πολύτιμο θησαυρὸ τὸν τάφο του καὶ τὴ χαριτόβρυτο τιμία κάρα του – ἀπὸ πολλὲς δυσκολίες καὶ ἰσχυροὺς σεισμούς, ἱκετεύοντας τὸν Δεσπότη Χριστὸ γιὰ τὰ παιδιά του; Ἔτσι τὸν εἶδε ὁ Ὅσιος Παΐσιος, γονατιστὸ στὸν θρόνο τοῦ Δεσπότου Χριστοῦ, νὰ Τὸν παρακαλεῖ γιὰ τὴν Πάτρα καὶ τοὺς Πατρινούς. «Εἶναι παιδιά μου», τοῦ ἔλεγε, «καὶ σὲ παρακαλῶ νὰ τοὺς βοηθήσεις». Αὐτό, μάλιστα, τὸ διηγήθηκε ὁ ἴδιος στὸν μακαριστὸ Μητροπολίτη Πατρῶν, κυρὸ Νικόδημο.
.                   Προβληματίζομαι, ὅταν παραθεωρεῖται ἡ Ἐκκλησία καὶ μάλιστα, τοποθετεῖται ἡ λατρεία κάτω ἀκόμη καὶ ἀπὸ τὶς καθημερινὲς συνήθειες τοῦ κάθε ἀνθρώπου. Μποροῦμε νὰ περπατοῦμε, μποροῦμε νὰ ἐπισκεπτόμαστε τὶς ὑπεραγορές, μποροῦμε νὰ ἀθλούμαστε, μποροῦμε νὰ βγάζουμε βόλτα τὸ κατοικίδιό μας, ἀλλὰ δὲν μποροῦμε νὰ ἐκκλησιαστοῦμε. Δὲν μποροῦμε νὰ κοινωνήσουμε τῶν Ἀχράντων Μυστηρίων. Δὲν μποροῦμε νὰ πάρουμε μέσα μας τὴν ἀθάνατη τροφή, τὸ Σῶμα καὶ τὸ Αἷμα τοῦ Χριστοῦ. Μά, ὁ ἄνθρωπος εἶναι διφυὴς καὶ δισυπόστατος! Ἀποτελεῖται ἀπὸ ὕλη καὶ ἀπὸ πνεῦμα καὶ τὸ πνεῦμα τρέφεται μὲ τὴν ἀθάνατη τροφὴ καὶ ζωογονεῖται μὲ τὴ χάρη τοῦ Θεοῦ.
.                   Ἡ Ἐκκλησία εἶναι γιὰ τὴ ζωὴ τῶν Χριστιανῶν ὅ,τι εἶναι ἕνα νοσοκομεῖο ἢ ἕνα θεραπευτήριο γιὰ τὴ ζωὴ τῶν ἀσθενούντων. Μάλιστα, ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος τὴν ὀνομάζει «τὸ μέγα καὶ θαυμαστὸν καὶ εὐρύχωρον πανδοχεῖον»[2]. Κι ὅπως μέσα στὸ νοσοκομεῖο ὑπάρχουν ἰατροί, νοσοκόμοι καὶ ἀσθενεῖς, τὸ ἴδιο συμβαίνει καὶ μέσα στὴν Ἐκκλησία.
.                   Ὑπάρχουν οἱ ἰατροί, οἱ ποιμένες τῆς Ἐκκλησίας, ποὺ χειρίζονται τὴν τέχνη τῆς ἰατρικῆς καί, μὲ τὴ χάρη τῶν Ἱερῶν Μυστηρίων, παρέχουν τὴ θεραπεία τῆς ψυχῆς καὶ τοῦ σώματος σὲ αὐτοὺς οἱ ὁποῖοι τὴν ζητοῦν. Αὐτὸ σημαίνει κάτι πολὺ σπουδαῖο, ὅτι γνωρίζουν δηλαδὴ τί εἶναι ἡ ὑγεία, εἶναι οἱ ἴδιοι ὑγιεῖς καὶ παρέχουν τὴν ὑγεία καὶ στοὺς ἀσθενοῦντες. Ἂν δὲν ὑπάρχει ὑγεία σὲ αὐτούς, δὲν μποροῦν καὶ νὰ τὴ μεταδώσουν, ἄρα καὶ νὰ θεραπεύσουν. Ὑπάρχουν οἱ νοσοκόμοι, ποὺ βοηθοῦν τοὺς γιατροὺς στὸ ἔργο τῆς θεραπείας, ὑπάρχουν καὶ οἱ ἄρρωστοι, ποὺ ζητοῦν τὴ θεραπεία.
.                   Μποροῦμε νὰ κλείσουμε ἕνα νοσοκομεῖο;
.                   Μποροῦμε νὰ βομβαρδίσουμε ἕνα νοσοκομεῖο;
.                   Βεβαίως, τοποθετοῦμαι εὐθέως: εμαι πρ τν μέτρων γι τν προστασία τς γείας το νθρώπου. χω συστήσει μέχρι τώρα πειρες φορς στν κριτικ λα τς Καστορις ν πέχει π τος συνωστισμούς, ν φορ τ μάσκα, τν ποία συνιστον ο λοιμωξιολόγοι, πως π.χ. ξαίρετη κ. Γιαμαρέλλου, χω συστήσει, κόμη, ταν ο κκλησίες ταν νοιχτές, ν τηρονται πακριβς ο ποστάσεις.
.                  Προβληματίζομαι, ἀκόμη, γιατί στὴν Κύπρο, στὴν Ἀγγλία, στὴ Γαλλία, στὴν Ὀλλανδία, στὴν Πολωνία, σὲ χῶρες τῆς Εὐρώπης δηλαδή, μὲ πολλὲς ἀπὸ αὐτὲς νὰ ἔχουν πιὸ ἐπιβαρυμένο φορτίο ἀπὸ τὸ δικό μας, σύμφωνα μὲ τὶς δηλώσεις τῶν ἐπιστημόνων ἀλλὰ καὶ τὴν παραδοχὴ τῆς ἑλληνικῆς κυβέρνησης, οἱ τόποι λατρείας δὲν ἔκλεισαν καθόλου ἢ ἀνοίγουν μὲ περιορισμούς. Τὸ ἴδιο καὶ στὶς ΗΠΑ, μὲ βάση πρόσφατη ἀπόφαση τοῦ Ἀνωτάτου Δικαστηρίου. Μήπως, ἄραγε, ἡ ἀβίαστη τέλεση τῶν θρησκευτικῶν καθηκόντων δὲν κατοχυρώνεται συνταγματικὰ στὴν Ἑλλάδα;
.                   Προβληματίζομαι ἀκόμη περισσότερο γι’ αὐτὸν τὸν λαὸ ποὺ ὑποφέρει. Πονεμένος, ἄνεργος, πτωχός, δὲν ἔχει ποῦ νὰ ἀκουμπήσει, περιμένει μία ἀνάσα. Περιμένει ἕναν λόγο, μία παρηγοριά, διαίτερα τς μέρες ατς τς μεγάλες τς πίστεώς μας. Ν πισκεφθε τος ναούς, ν συμμετάσχει στς ερς κολουθίες κα χι ν τς παρακολουθήσει, γιατί, δν πρόκειται γι θέατρο πως πολλο νομίζουν, λλ γι βιωματικ συμμετοχ στ δεσποτικ γεγονότα, τ ποα ορτάζει κκλησία μας, λαός μας, ατ τ μικρ λμμα. Ἄλλωστε, ἡ Ἐκκλησία ποτὲ δὲν στάθηκε στοὺς πολλούς, παρὰ στοὺς ὀλίγους, κατὰ τὸν λόγο τοῦ Χριστοῦ: «μὴ φοβοῦ τὸ μικρὸν ποίμνιον»[3]. Αὐτὸ τὸ μικρὸ ποίμνιο ζητεῖ νὰ πάρει τὴ χάρη τοῦ Θεοῦ ποὺ τόσο ἔχει ἀνάγκη καὶ μάλιστα, τὸ Σῶμα καὶ τὸ Αἷμα τοῦ Χριστοῦ, ποὺ ἀνακαινίζει τὴν ὕπαρξη τοῦ ἀνθρώπου.
.                Προβληματίζομαι, ὅταν ἀκούω ὅτι γιὰ ὅλα φταίει ἡ Ἐκκλησία. Αὐτὴ ποὺ μέχρι σήμερα προσέφερε τὰ πάντα γιὰ τὸν λαό της. Θέλουμε τὴν Ἐκκλησία νὰ μὴν ἔχει φωνή, νὰ μὴν ἔχει λόγο, νὰ ἀσκεῖ μόνο τὴ φιλανθρωπία καὶ τὴ διακονία της στὸν παράγοντα ἄνθρωπο, ὅπως τὴν ἐφήρμοζε ὅλα τὰ χρόνια ἀπὸ τὴν ἵδρυσή της καὶ ἰδιαίτερα σήμερα, μὲ χιλιάδες συσσίτια καὶ ἀμέτρητη βοήθεια. Τὴν ἀναγνωρίζουμε μόνο γι’ αὐτὸ καὶ τὴ θέλουμε μόνο γι’ αὐτό, μὲ συνέπεια ἐκεῖνοι ποὺ διακονοῦν τὸ ἔργο της μὲ σύνεση καὶ ἀκρίβεια νὰ μὴν ὑπολογίζονται ἀπὸ τοὺς κρατοῦντες. Προτιμοῦν, μήπως, νὰ μὴν ἔχουν φωνή, νὰ μὴν εἰσακούονται, ὅπως οἱ ὑπόλοιπες τάξεις τοῦ λαοῦ μας καὶ νὰ χαρακτηρίζονται ὡς «ἀνθρωπάκια»;
.               Προβληματίζομαι, ὅταν βλέπω στὴ Ρουμανία καὶ σὲ ἄλλα κράτη τοὺς ἀνθρώπους, ἔστω καὶ ἀποσπασματικὰ ἐντὸς καὶ ἐκτὸς τῶν ναῶν, νὰ προσεύχονται καὶ νὰ ζητοῦν τὸ ἔλεος τοῦ Θεοῦ. Νὰ λιτανεύουν, ἀκόμη, τὰ ἱερὰ λείψανα καὶ νὰ ἱκετεύουν τὸν Ἅγιο Θεό, Ἐπίσκοποι καὶ Πρεσβύτεροι, γιὰ τὴ σωτηρία τοῦ λαοῦ τοῦ Θεοῦ. Θὰ πείραζε, ἄραγε, νὰ ἦταν ἀνοιχτοὶ οἱ ναοὶ ὅπως γίνεται σὲ ἄλλα κράτη, μὲ ὅλα ἐκεῖνα τὰ μέτρα τὰ ὁποῖα προβλέπει ἡ πολιτεία γιὰ τὴν ἀποφυγὴ μετάδοσης αὐτῆς τῆς μολυσματικῆς ἀσθενείας;
.                Σκεφθήκαμε τί γίνεται μέσα στὰ σπίτια τοῦ λαοῦ μας, τὰ ψυχολογικὰ προβλήματα, τὴν ἐνδοοικογενειακὴ βία κι ὅλα ἐκεῖνα τὰ ἐπακόλουθα; Ξεχνοῦμε, ἀκόμη, τὶς αὐτοκτονίες; Ἀγνοοῦμε τὸν κόπο στὸν ὁποῖο ὑποβάλλονται Ἐπίσκοποι καὶ Πρεσβύτεροι τῆς Ἐκκλησίας, προκειμένου νὰ κρατοῦν σὲ ἠρεμία αὐτὸν τὸν πονεμένο λαὸ καὶ νὰ τὸν ἀποτρέπουν ἀπὸ δυσάρεστες καταστάσεις; Ἔλεγα σὲ κάποιο ὑψηλόβαθμο τῆς πολιτείας, πρὶν ἀπὸ καιρό, ὅτι δὲν πρέπει νὰ στεκόμαστε μόνο στὴν προσφορὰ τῆς Ἐκκλησίας στὰ ὑλικὰ ἀγαθά, ἀλλὰ κυρίως στὰ πνευματικά, γιατί ἡ Ἐκκλησία μὲ τὸ Μυστήριο τῆς Ἐξομολογήσεως χαρίζει γαλήνη, ἰσορροπία καὶ προσαρμοστικότητα στὶς καρδιὲς τῶν ἀνθρώπων.
.                Εἶμαι, λοιπόν, ὑπὲρ τῶν μέτρων, ὅπως καὶ πιὸ πάνω δήλωσα, γιατί πρέπει νὰ προστατέψουμε τὴν ὑγεία τοῦ ἀνθρώπου, τὴν ὑγεία τοῦ καθενός μας. Γι’ αὐτὸ καὶ συνιστ νεπιφύλακτα λα ατ τ ποα σήμερα μς προτείνουν ο πιστήμονες. Θέλω, μως, ν δηλώσω τι πιθυμ ο ναοί μας ν εναι νοιχτοί, «γι ν μείνει νοιχτ κα μία χαραμάδα λπίδας μέσα μας. Λίγο φῶς. Τὸ ὀξυγόνο τῆς θείας λατρείας μας εἶναι πολὺ πιὸ ἀναγκαῖο ἀπὸ τὸ ὀξυγόνο τῆς ἀναπνοῆς»[4]. Ἐπιθυμῶ οἱ ναοὶ νὰ μείνουν ἀνοιχτοί. Ὁ λαός μας τὸ ἀπαιτεῖ, διότι δὲν μπορεῖ νὰ κάνει Χριστούγεννα μὲ κλειστοὺς ναούς…
.                   Γιὰ ἐμᾶς, ὁ ναὸς δὲν εἶναι ἕνας χῶρος συνηθισμένος ὅπως ἄλλοι χῶροι, ἀλλὰ τόπος ἀφιερωμένος στὸν Θεό, ποὺ ἔχει ἔνοικο τὸν Θεὸ καὶ πλούσια τὴν παρουσία τῆς χάριτός Του. Γι’ αὐτό, ὁ ἅγιος Ἰωάννης τῆς Κρονστάνδης θὰ πεῖ πῶς ἡ Ἐκκλησία εἶναι τὸ σχολεῖο τῆς πίστεως καὶ τῆς λατρείας ποὺ θεμελίωσε ὁ ἴδιος ὁ Θεός. Ἡ ψυχὴ μέσα στὸν ναὸ μαλακώνει ἀπὸ τὴν κατανυκτικὴ προσευχὴ καὶ τὰ δάκρυα ποὺ τρέχουν ἀπὸ τὰ μάτια μας. Μέσα στὸν ἅγιο ναὸ καὶ ἐμεῖς οἱ ἴδιοι γινόμαστε ναὸς τοῦ Ἁγίου Πνεύματος μὲ τὶς προσευχές, τὰ λόγια τοῦ Θεοῦ καὶ τὰ μυστήρια[5].
.             Προβληματίζομαι, ἀλλὰ ἐλπίζω!
.             Προβληματίζομαι, ἀλλὰ δὲν ἀπελπίζομαι!
.            Προβληματίζομαι καὶ ἀναμένω…
.            Ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ Θεολόγος εἶναι ἀποκαλυπτικὸς καὶ σήμερα: «Ἔρρει τὰ καλά, γυμνὰ τὰ κακά, ὁ πλοῦς ἐν νυκτί, πυρσὸς οὐδαμοῦ, Χριστὸς καθεύδει»[6]. Ὁ Χριστὸς καθεύδει, ὁ Χριστὸς προσμένει τὴ μετάνοιά μας γιὰ νὰ κοπάσει ἡ θύελλα. Προσμένει τὴν τόλμη τῆς πίστεως γιὰ νὰ ἀκουστεῖ ὁ προστακτικός Του λόγος : «Σιώπα, πεφίμωσο»[7]…

——————–

[1] Ἰω. 15,5.

[2] Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος, Εἰς τὴν παραβολὴν τοῦ ἐµπεσόντος εἰς τοὺς ληστάς, ΕΠΕ

[3] Λκ. 12,32.

[4] Κείμενο Μητροπολίτου Μεσογαίας, «Οἱ κλειστοὶ Ναοὶ ἀπειλοῦν τοὺς πιστούς. Οἱ ἀνοιχτοὶ ὅλους τους ἰούς», romfea.gr/epikairotita-xronika/40785-mesogaias-oi-kleistoi-naoi-apeiloun-tous-pistous-oi-anoixtoi-olous-tous-ious. («ΓΙΑΤΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΟΣΟ ΑΣΦΥΚΤΙΚΑ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ; ΟΙ ΝΑΟΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΟΙΞΟΥΝ ΑΜΕΣΑ. ΜΕ ΟΡΟΥΣ ΑΣΦΑΛΩΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΑΥΣΤΗΡΟΥΣ» )

[5] Μητροπολίτης Ναυπάκτου καὶ Ἁγίου Βλασίου Ἰερόθεος, Ὁ βλέπων, ἔκδ. Ἱερὰ Μονὴ Γενεθλίου της Θεοτόκου (Πελαγίας), Ἃ’ ἔκδ., 1991, σ.85.

[6] Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Θεολόγος, Ἐπιστολὴ 80η, Εὐδοξίῳ ῥήτορι , PG 37, 153.

[7] Μρκ. 4,39.

,

Σχολιάστε