Ἀρχεῖο κατηγορίας "ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ"

«ΜΑΜΑ, ΕΙΣΑΙ “ΝΟΥΜΕΡΟ”»

Μαμά, μπαμπά, εἶστε νούμερα!

τοῦ ἀρχιμ. Δανιήλ Ἀεράκη

.               Κάποτε ἀντιμετωπίζονταν ὡς ἄρρωστοι. Πρόκειται γιὰ τοὺς ἀνώμαλους. Παγκοσμίως, ἀποδεδειγμένα, τὰ ἄτομα αὐτὰ εἶναι ἐκτὸς φυσικῆς καταστάσεως. Στὴ φύσι τοῦ ἀνθρωπίνου γένους, ὁ Δημιουργὸς Θεός, χάρισε δύο φύλα, τὸν ἄνδρα καὶ τὴ γυναῖκα. Ἂν μερικοὶ ἔχουν παρὰ φύσιν συμπεριφορές, αὐτοὶ ἀντιμετωπίζονται θεραπευτικά.

 • Φτάσαμε στὸ σημεῖο νὰ τοὺς δώσουμέ τα… πρωτεῖα! Μιὰ μικρὴ ὁμάδα ὁμοφυλοφίλων, ἐπιδιώκουν νὰ «καπελώσουν» πέρα ὥς πέρα τὴν κοινωνικὴ ζωή. Ὅ,τι θέλουν οἱ ὁμοφυλόφιλοι! Ἰσότητα θέλουν; Τὴν ἔχουν. Συμβίωσι θέλουν; Τὴν ἔχουν. Γάμο θέλουν; Τὸν ἔχουν. Υἱοθεσία παιδιῶν θέλουν; Καὶ αὐτὴ θὰ τὴν ἔχουν!

 • Καὶ ἐπειδὴ σὰν «ζευγάρια» δὲν μποροῦν νὰ γεννήσουν παιδί, καὶ ἐπειδὴ δὲν μποροῦν νὰ καλοῦνται «μαμὰ» ἢ «μπαμπάς», γι’ αὐτὸ τυχὸν παιδὶ ποὺ θὰ υἱοθετήσουν, θὰ εἶναι ὑποχρεωμένο νὰ μὴ μάθη ποτὲ τὶς δυὸ πιὸ εὐλογημένες λέξεις, «μητέρα» – «πατέρα» («μπαμπὰ» – «μαμά»). Θὰ εἶναι ὑποχρεωμένο νὰ φωνάζη «Γονέας 1» «Γονέας 2»! Νἄρθη κοντά μου τὸ 1, ὄχι τὸ 2!

 • Φρίττετε; Καὶ ἀπὸ αὐτὸ τὸ «κατόρθωμα» (τὴ διαστροφὴ) οἱ ὁμοφυλόφιλοι προχώρησαν κι ἄλλο. Εἶπαν: «Ὄχι μόνο ἐμεῖς δὲν θὰ λεγώμαστε μαμὰ ἢ μπαμπάς. Οὔτε οἱ ἄλλοι, αὐτοὶ πού γεννοῦν παιδιά, θὰ λέγωνται «μαμὰ» ἢ «μπαμπάς». Θὰ καταργηθοῦν οἱ λέξεις αὐτές. Θὰ μιμηθοῦν ἐμᾶς, τοὺς ὁμοφυλόφιλους»!

Δὲν τὸ πιστεύετε;

 • Νομοσχέδιο, πού ἑτοιμάζει ὁ Γάλλος πρόεδρος Ἐμμανουέλ Μακρόν, καταργεῖ τὶς πιὸ ἀγαπημένες καὶ ἀναγνωρίσιμες λέξεις ὅλου τοῦ κόσμου, τὶς λέξεις «πατέρας» (μπαμπὰς) καὶ «μητέρα» (μαμά). Γιὰ νὰ μὴ χαλάση τὸ χατήρι τῶν ἐκφύλων ὁμοφυλοφίλων!

Ἔτσι στὴν αἴτησι ἐγγραφῆς τοῦ παιδιοῦ στὸ σχολεῖο θὰ ἀναγράφεται «Γονέας 1» καὶ «Γονέας 2».

 • Νὰ ποῦ φτάνουμε, ὅταν τὴν παρὰ φύσι ζωὴ τὴν ἐξισώνουμε μὲ τὴ φυσιολογικὴ ζωή. Ἂν καὶ οἱ ἐδῶ φίλοι τῶν ὁμοφυλοφίλων, πού βρίσκονται στὴ Βουλή, ἀκολουθήσουν τὸν Μακρὸν καὶ προβοῦν σὲ παρόμοια νομοθετικὴ ρύθμισι, ὅποιος θὰ προφέρη τὴ γλυκύτατη λέξι «μάνα», θὰ συλλαμβάνεται! Θὰ καταγγέλλεται ὡς… «ρατσιστὴς» καὶ θά… καταδικάζεται!

 • Εἶναι δυνατὸν νὰ γεννηθῆ παιδί, πού δὲν θὰ τρέξη στὴν ἀγκαλιὰ τῆς μάνας, καὶ δὲν θὰ τὴ φωνάξη “μαμά”;». Ρατσιστὴς λοιπὸν καὶ τὸ μωρό! Νὰ φάη ξύλο γιὰ νὰ μάθη νὰ λέη «Γονέας 1 ἢ 2»!

Διαφημίσεις

, , , ,

Σχολιάστε

ΖΗΤΩ ΤΟ ΕΓΚΛΗΜΑ! (Ἀρχιμ. Δαν. Ἀεράκης)

Ζήτω τὸ ἔγκλημα! Ζήτω ἡ παραβατικότητα!

τοῦ Ἀρχιμ. Δανιήλ Ἀεράκη

.              Τό κράτος ἔχει εὐθύνη γιά τὴν ἔννομη τάξι. Ὅταν ὅμως ἡ ἔννομη τάξις γίνεται ἔννομη ἀταξία καὶ παραβατικότητα, τότε τὸ κράτος στηρίζει τὴν ἀνομία καὶ τὴν ἐγκληματικότητα! Τὸ κράτος δὲν εἶναι Ἐκκλησία. Ἡ Ἐκκλησία ἔχει ἄλλους νόμους. Νουθετεῖ, διδάσκει, ἀγαπᾶ, μεταμορφώνει τὸν κακοποιό. Δέν ἔχει ξίφος. Ἔχει λόγο πειστικό, δυνατό, πλήρη χάριτος. Γι’ αὐτὸ καὶ κάθε ἁμαρτωλὸ πού μετανοεῖ, τὸν συγχωρεῖ.

 • Ἀλλὰ τὸ κράτος, ἡ κοσμικὴ ἐξουσία, δὲν εἶναι μόνο γιά τοὺς τίμιους· εἶναι καὶ γιά τοὺς ἄτιμους. Ἡ ἐξουσία του εἶναι καὶ κατασταλτικὴ καὶ τιμωρητικὴ γιά ὅσους ἔχουν ὡς ἐπάγγελμα τό κακό, τὸ ἔγκλημα, τὴ διαφθορά, καὶ πρὸ παντὸς παραμένουν ἀμετανόητοι, σκληροὶ δολοφόνοι. Γι’ αὐτὸ καὶ ὁ ἀπόστολος Παῦλος τονίζει, ὅτι ἡ κρατικὴ δύναμις «οὐκ εἰκῇ τὴν μάχαιραν φορεῖ» (Ρωμ. ιγ΄ 4).

 • Ὁ ἀστυνόμος π.χ. δὲν εἶναι γιά νὰ «κρατάη φανάρι» βοηθώντας τὸ ληστὴ νὰ ληστεύη! Ἡ δικαιοσύνη δὲν εἶναι γιά νὰ διευκολύνη, μὲ τὴ σκανδαλώδη ἐπιείκειά της, τὴν τρομοκρατία, τὴν κοινωνικὴ ἀναταραχὴ καὶ τὸ κοινὸ ἔγκλημα.

 • Ὑπάρχει ὁ Ποινικὸς Κώδικας, πού προβλέπει ποινὲς γιά κλέπτες, ληστές, διαρρῆκτες, ἐμπόρους ναρκωτικῶν, κακοποιοὺς ἀνηλίκων, γιά τὴν κατάλυσι τῆς τάξεως μὲ βόμβες, τὴν ἀναρχικὴ μανία, τὴ δολοφονία, τὴν αἰσχροκέρδεια, τὴ σωματεμπορία κ.λπ.

 • Μέχρι τώρα εἴχαμε παραβάσεις τοῦ Ποινικοῦ Κώδικα. Τώρα θὰ ἔχουμε Ποινικὸ Κώδικα, πού θὰ διευκολύνη τὶς ἐγκληματικές πράξεις! Τὸ μόνο πού θὰ πετύχη ὁ νέος Ποινικὸς Κώδικας, πού ἑτοιμάζει ὁ ΣΥΡΙΖΑ, θὰ εἶναι τὸ αἴσθημα ἀτιμωρησίας καὶ ἀνασφάλειας!

 • Βέβαια, γιά νὰ εἴμαστε ἀκριβοδίκαιοι, καὶ στὸ παρελθὸν εἴχαμε τροποποιήσεις τοῦ Ποινικοῦ Κώδικα, μὲ τὶς ὁποῖες ἀποποινικοποιήθηκε τὸ φρικτότερο ἔγκλημα, τῆς παιδοκτονίας! Ἡ ἔκτρωσις, ἡ εἰδεχθέστερη δολοφονία, δὲν εἶναι πλέον ἀδίκημα! Ἐλεύθερα σφαγιάζονται πρό πολλοῦ, ἀθῶα κυοφορούμενα βρέφη. Ἡ Ἑλλάδα πεθαίνει καὶ τὸ κράτος ἐπιδοτεῖ τοὺς ἄγριους δολοφόνους τῆς νέας γενηᾶς, τοὺς ἐκτρωσιολόγους γιατρούς!

 • Εἴχαμε καὶ ἄλλες ἀποποινικοποιήσεις ἐγκλημάτων, πού δολοφονοῦν τὸν ἱερὸ θεσμὸ τῆς οἰκογενείας, ὅπως τὴν ἀποποινικοποίησι τῆς μοιχείας!

 • Μὲ τὴν τωρινὴ τροποποίησι τοῦ Ποινικοῦ Κώδικα, ἔρχεται τὸ κράτος νὰ διευκολύνη τοὺς «Ρουβίκωνες», τοὺς ἀναρχικούς, τοὺς τρομοκράτες, τοὺς ἐμπόρους ναρκωτικῶν, τοὺς ἀσεβεῖς! Ὡς πρὸς τοὺς τελευταίους, τοὺς διευκολύνει νὰ βλασφημοῦν ἀσύδοτα και τό ὄνομα τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ καὶ τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου! Δὲν θὰ διώκεται πλέον ὁ βλάσφημος. Ποιὸς βλάσφημος; Προσέξτε! Ὅποιος βρίζει τὸν Ἰησοῦ Χριστό, καλύπτεται ἀπό το Νόμο! Ὅποιος ὅμως βρίζει π.χ. τὸν… Μωάμεθ ἢ τὸν… Βούδα, τιμωρεῖται ὡς… ρατσιστής!

 • Μὲ τὸ νέο Ποινικὸ Κώδικα, τὸ νὰ ἐκσφενδονίζης βόμβα μολότωφ δὲν εἶναι κακούργημα· εἶναι ἁπλῶς πλημμέλημα! Οἱ σκληροὶ ἔμποροι ναρκωτικῶν θ’ ἀντιμετωπίζουν ὄχι ἰσόβια, ἄλλα μικρὴ ποινή, γιά νὰ μποροῦν νὰ βγοῦν ἀπό τὴ φυλακὴ καὶ νὰ συνεχίσουν τὴν ἐγκληματική τους δράσι! Ὅσο γιά τὶς κλοπὲς καὶ διαρρήξεις, αὐτὲς θὰ διώκονται ὄχι αὐτεπαγγέλτως, ἀλλά μόνο κατόπιν μηνύσεως!
 • Οἱ κακοποιοὶ χαϊδεύονται. Τὸ ἔγκλημα διευκολύνεται. Ἡ ἀναρχία γίνεται… συμπολίτευσις! Καὶ οἱ παραπεμπόμενοι γιά ἐγκληματική ἀμέλεια π.χ. στὴ φονικὴ φωτιὰ στὸ Μάτι (Ἀττικῆς) περιμένουν ἀπό στιγμή σε στιγμή νὰ ἰσχύση ὁ νέος Ποινικὸς Κώδικας, ὥστε νὰ μειωθοῦν στὸ ἐλάχιστο οἱ εὐθύνες καὶ οἱ ποινές τους!
 • Ἔγκλημα χωρὶς τιμωρία!!!

 

,

Σχολιάστε

Ο ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Ο ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΙΣΜΟΣ ΣΗΜΕΡΑ (Γ. Ν. Παπαθανασόπουλος)

Ὁ συντηρητισμὸς καὶ ὁ φιλελευθερισμὸς σήμερα

Τοῦ Γιώργου Ν. Παπαθανασόπουλου

.             Μετὰ τὴν κατάρρευση τοῦ ὁλοκληρωτισμοῦ πιστεύτηκε πὼς ἦρθε τὸ τέλος τῆς Ἱστορίας. Ἡ πλουραλιστικὴ δημοκρατία ἐπικράτησε καὶ στὶς πρώην κομμουνιστικὲς χῶρες καὶ ἡ ἐλεύθερη οἰκονομία ἐπεβλήθη ἀκόμη καὶ στὶς ἐναπομένουσες κομμουνιστικὲς χῶρες. Ὁ κομμουνισμὸς πέθανε στὴν Εὐρώπη. Ἡ Ἀριστερὰ ἀναζητεῖ ἰδεολογία ποὺ νὰ συντηρεῖ καὶ νὰ δημιουργεῖ πολιτισμὸ καὶ δὲν βρίσκει. Σήμερα στὴν Εὐρώπη καὶ γενικὰ στὶς δυτικῆς ἀντίληψης δημοκρατίες ἀριστερὴ ἢ νεοαριστερὴ κυβέρνηση δὲν ὑπάρχει, πλὴν τῆς Ἑλλάδος.
.             Στὶς ἀρχὲς τοῦ 21ου αἰώνα στὴν Εὐρώπη προκλήθηκαν γιὰ διαφόρους λόγους ἠθικές, κοινωνικές, οἰκονομικὲς καὶ ἰδεολογικὲς ἀνακατατάξεις. Ἡ ἐπικράτηση τῶν οἰκονομικῶν παραγόντων ἐπὶ τῶν πολιτικῶν ἡγεσιῶν, ἡ διάδοση τῆς παγκοσμιοποίησης, ἡ χωρὶς πρόγραμμα διαχείριση τῆς ἀθρόας μετανάστευσης πληθυσμῶν καὶ ἡ ἐπιβολὴ στὶς κυβερνήσεις ἀπαιτήσεων ἰσχυρῶν λόμπις κοινωνικῶν μειοψηφιῶν προκαλοῦν ἰσχυροὺς κραδασμοὺς στὸ δημοκρατικὸ οἰκοδόμημα τῆς Εὐρώπης. Στὴν κατάσταση αὐτὴ ἐπωάσθηκαν πολιτικὰ καὶ ἰδεολογικὰ σχήματα, ποὺ ὡς ὅπλο παρεμβάσεων στὴν πολιτικὴ ζωὴ ἔχουν τὸν λαϊκισμό. Τὰ σχήματα αὐτὰ ἁπλώνονται σὲ ὅλους τοὺς χώρους, κυρίως ὅμως στὴν ἀκροδεξιὰ καὶ στὴν ἀριστερὰ σὲ ὅλες τὶς μορφές της. Ἡ σοσιαλδημοκρατία στὴν Εὐρώπη συρρικνώνεται ὡς πρὸς τὴν ἐκλογική της δύναμη. Εἶναι ἀποτέλεσμα τῶν λαθῶν της, ὅταν κυβερνοῦσε καὶ τῆς ἐλλείψεως οὐσιαστικῆς πρότασης, ποὺ νὰ τὴν ξεχωρίζει ἀπὸ τὶς ἄλλες πολιτικὲς δυνάμεις.
.             Τὰ συντηρητικὰ καὶ φιλελεύθερα Κόμματα πανευρωπαϊκὰ εἶναι τὰ πολυπληθέστερα. Ὁ φιλελεύθερος συντηρητισμός, ἂν δὲν μένει στὸ φολκλὸρ καὶ δὲν ἔχει κόμπλεξ ἔναντι τῆς Ἀριστερᾶς καὶ τῶν νεοφιλελεύθερων ἀκροτήτων, εἶναι οὐσιαστικὰ ἡ μόνη ἰδεολογία, ποὺ μπορεῖ νὰ διατηρήσει τὸν εὐρωπαϊκὸ πολιτισμό. Ὁ Ὀλιβιὲ Ντάρ, καθηγητὴς τῆς Σύγχρονης Ἱστορίας στὸ Πανεπιστήμιο τῆς Σορβόνης καὶ ἐξειδικευμένος στὴν Πολιτικὴ Ἱστορία τοῦ 20ού αἰώνα, δίνει τὸν ὁρισμὸ τοῦ συντηρητισμοῦ: «Διατηρεῖ αὐτὸ ποὺ ἀξίζει καὶ μεταρρυθμίζει αὐτὸ ποὺ πρέπει».
.             Καὶ προσθέτει ὁ Γάλλος καθηγητής: «Ὁ συντηρητισμὸς εἶναι συνυφασμένος μὲ τὴν πολιτικὴ ἱστορία ὁρισμένων χωρῶν, ὅπως εἶναι ἡ Γερμανία, ἡ Μεγάλη Βρετανία, οἱ Ἡνωμένες Πολιτεῖες, ἀλλὰ σὲ μία χώρα ὅπως ἡ Γαλλία, ἐνῶ ὑπάρχουν συντηρητικὲς πολιτικές, ποτὲ δὲν ὀνομάστηκε ἕνα Κόμμα συντηρητικό. Πρόκειται γιὰ ἕναν ὅρο στὴ Γαλλία, ποὺ ἠχεῖ ἄσχημα». Ἡ Γαλλία δογματίζει ὅτι εἶναι ἡ χώρα τοῦ ἄθεου κράτους, τοῦ προοδευτισμοῦ, τοῦ ριζοσπαστισμοῦ, ἔστω καὶ ἂν ἡ δεύτερη πολιτικὴ δύναμη εἶναι τὸ ἀκροδεξιὸ Κόμμα τῆς Λεπὲν καὶ ὑπάρχουν δυσεπίλυτα οἰκονομικὰ καὶ κοινωνικὰ προβλήματα στὴ χώρα μὲ τὴν ἀλλοπρόσαλλη πολιτικὴ τοῦ Προέδρου Μακρόν.
.             Ἡ ἑλληνικὴ ἀριστερὴ ἰντελιγκέντσια καὶ ἡ κυβέρνηση τοῦ ΣΥΡΙΖΑ, ποὺ τὴν ἐκφράζει, ἐπιζητοῦν νὰ μεταφέρουν τὴν γαλλικὴ πολιτικὴ κουλτούρα στὴν Ἑλλάδα, ἕνεκα συμπλέγματος κατωτερότητας, μιμητισμοῦ καὶ ἀρχοντοχωριατισμοῦ. Θυμίζει τὸ γραφὲν ἀπὸ τὸν Παπαδιαμάντη: «Ὁ Γάλλος δύναται νὰ εἶναι κοσμοπολίτης, ἢ ἀναρχικός, ἡ ἄθεος, ἡ ὀ,τιδήποτε… Ἀλλὰ Γραικύλος τῆς σήμερον ὅστις θέλει νὰ κάμη δημοσία τὸν ἄθεον ἢ τὸν κοσμοπολίτην ὁμοιάζει μὲ νάνον ἀνορθούμενον ἐπ’ ἄκρων ὀνύχων καὶ τανυόμενον νὰ φθάση εἰς τὸ ὕψος καὶ νὰ φανῆ καὶ αὐτὸς γίγας…».-

Σχολιάστε

«Η ΑΓΑΠΗ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΥΚΟΛΙΑ. Καὶ τὰ παιδιὰ δὲν εἶναι εὐκολία. Εἶναι ἡ πιὸ ὡραία δυσκολία τῶν ἀνθρώπων».

Δν κάνουμε παιδιά, γιατί κάνουμε αυτος

Γ. Παπαδόπουλος- Τετράδης

ΠΗΓΗ: liberal.gr

Τετάρτη 06 Μαρτίου 2019

.         Θὰ στενοχωρήσω τοὺς πολιτικοὺς ἀρχηγοὺς καὶ τοὺς βουλευτές, ἀλλὰ οἱ ἄνθρωποι στὴν Ἑλλάδα δὲν σταμάτησαν νὰ κάνουν τόσα παιδιὰ ὅσα ἔκαναν ἐξ αἰτίας τῆς κρίσης καὶ τῆς οἰκονομικῆς δυσπραγίας. Εἶναι κι αὐτὸς ἕνας λόγος ἀλλὰ δὲν εἶναι ὁ κύριος. Ἑπομένως, οἱ πολιτικοὶ καλὰ κάνουν καὶ σκέφτονται οἰκονομικὲς ἐνισχύσεις, ἀλλὰ αὐτὲς δὲν θὰ λύσουν τὸ πρόβλημα τῆς ὑπογεννητικότητας.
.         Ὅπως μπορεῖ νὰ διαπιστώσει καθένας, οἱ πιὸ φτωχοὶ εἶναι ἐκεῖνοι ποὺ κάνουν καὶ τὰ περισσότερα παιδιά. Ὄχι μόνο στὴν Ἑλλάδα. Παντοῦ. Ὄχι μόνο σήμερα. Καὶ παλιότερα. Ἡ ὑπογεννητικότητα χτυπάει τὴν πόρτα τῆς εὐημερούσας δυτικῆς Εὐρώπης ἐδῶ καὶ τρεῖς δεκαετίες, μὲ ἐξαίρεση τὴ Γαλλία, ὅπου οἱ οἰκογένειες μὲ περισσότερα ἀπὸ δύο παιδιὰ ἐξακολουθοῦν καὶ εἶναι πολλές. Παρὰ τὰ καὶ ἐκεῖ οἰκονομικὰ προβλήματα. Στὴ Γαλλία, ὅπως καὶ στὴν Ἀμερική, εἶναι θέμα κουλτούρας.
.         Στὴν Ἑλλάδα, ὅπως θὰ ξέρουν οἱ ἀναγνῶστες, οἱ πατεράδες μας καὶ οἱ παπποῦδες μας ἔκαναν πιὸ πολλὰ παιδιὰ παρόλο ποὺ εἶχαν πολὺ λιγότερα χρήματα. Καὶ πολὺ σκληρότερα βγαλμένα χρήματα. Συχνά, ἀβέβαια χρήματα. Σήμερα εἶχαν, αὔριο δὲν εἶχαν.
.         Τὰ παιδιὰ ἦταν παλιότερα, ἐργατικὰ χέρια. Περιουσία. Γιὰ πολλούς. Γιὰ πολλοὺς ἦταν ἀποτέλεσμα ἀνεξέλεγκτων ὁρμῶν. Ἡ πρόληψη ἦταν σχεδὸν ἀνύπαρκτη. Γιὰ πολλοὺς ἀστοὺς ἦταν οἰκογενειακὸ ἢ κοινωνικὸ καθῆκον. Καὶ γιὰ πολλοὺς ἦταν κάτι παραπάνω: Ἐπιθυμία. Γιὰ σχεδὸν ὅλους πάντως, ἦταν μία εὐθύνη. Τὴν ὁποία ἐπωμίζονταν.
.         Ἀπὸ τὴ δεκαετία τοῦ 1960 καὶ μετά, ὅσο ἡ ἑλληνικὴ οἰκογένεια ἄλλαζε μορφή, ἄρχισε νὰ περιορίζεται καὶ ὁ ἀριθμὸς τῶν παιδιῶν ἀνὰ ζευγάρι. Δὲν ἦταν τὰ λεφτὰ ὁ λόγος. Γιὰ τὴν ἀκρίβεια, ἦταν τὰ λεφτά, ἀλλὰ ἀπὸ τὴν ἀνάποδη!
.         Ἡ γυναίκα ἄρχισε νὰ χειραφετεῖται καὶ νὰ μὴν εἶναι ἕρμαιο τῶν ἀντρικῶν ὁρμῶν. Εἶχε ἐπιλογὴ γιὰ τὸν ἂν θὰ τεκνοποιοῦσε ἢ ὄχι καὶ πότε. Ἡ κοινωνικὴ καὶ νομικὴ τιμωρία γιὰ τὶς ἀμβλώσεις ἔπαψε νὰ ὑπάρχει σταδιακά. Τὸ κυριότερο: Ἡ γυναίκα μπῆκε στὴ μισθωτὴ καὶ τὴν ἐργατικὴ παραγωγή, ποὺ ἀπαιτοῦσαν πολύωρη ἀπουσία ἀπὸ τὸ σπίτι. Δὲν ἦταν πιὰ στὰ χωράφια μὲ ὅλη τὴν οἰκογένεια. Κυρίως: Ἡ γυναίκα ἀπέκτησε καριέρα. Καὶ τὴ δυνατότητα νὰ ἐπιλέξει ἀπὸ πολὺ περισσότερους ἄντρες.
.         Ἀπὸ τὴν ἄλλη πλευρά, ὁ ἄντρας ἔπαψε νὰ εἶναι ὁ ἀφέντης ποὺ ἀποφάσιζε. Ταυτόχρονα, μὲ τὴν κάμψη τοῦ συντηρητισμοῦ, ἀπέκτησε πρόσβαση σὲ πολὺ περισσότερες γυναῖκες ἀπὸ πρίν, πολὺ πιὸ εὔκολα. Δὲν ἦταν πιὰ ὑποχρεωμένος νὰ παντρευτεῖ στὰ 20 τὴ μία ἀπὸ τὶς ἐλάχιστες ποὺ γνώριζε.
.           Ταυτόχρονα μὲ ὅλα αὐτὰ ἦρθε ἡ ἀφθονία τῶν ἀγαθῶν καὶ ἡ οἰκονομικὴ εὐημερία. Ἡ εὐημερία φέρνει μαζί της τὴν ἀπέχθεια στὴ στρίμωξη. Καὶ ἡ οἰκογένεια μὲ τὰ παιδιὰ εἶναι στρίμωξη. Ἡ εὐκολία στὴν καθημερινὴ ζωὴ μαθαίνει τὸν ἄνθρωπο στὴν εὐκολία γενικότερα. οκογένεια δν εναι εκολία. Εναι εθύνη κα σκληρς διαρκς γώνας. γώνας ν συμβιώνεις ρμονικ μ τ ταίρι σου κα γώνας ν συμβιώνεις ρμονικ μ τ παιδιά σου. Πολ δύσκολα πράγματα. τέλειος σύντροφος δν πάρχει. πως δν πάρχει κα τέλειος γονιός.
.         Ἀπὸ τὴ δεκαετία τοῦ 1980 καὶ μετά, μὲ αὐξητικὴ τάση ἀπὸ τὴ δεκαετία τοῦ 1990, ὅλο καὶ λιγότερα ζευγάρια ἔκαναν πάνω ἀπὸ ἕνα παιδί. Ἐπικαλοῦνταν σχεδὸν ὅλοι τὰ ἔξοδα ἢ τὶς ἐλλείψεις τοῦ κράτους σὲ δομές, ἀλλὰ ἡ ἀλήθεια εἶναι ἀλλοῦ:
.         Ο Νεοέλληνες καλόμαθαν στ εκολα. Καλόμαθαν ν πολαμβάνουν τ γαθ τς οκονομίας γι τν τομική τους καλοπέραση. Καλόμαθαν ν λλάζουν συντρόφους, ταν προηγούμενος δν τος ταν πι ρεστός. Ὑπῆρχε προσφορὰ καὶ ζήτηση. Καλόμαθαν νὰ ἐνηλικιώνονται ὅλο καὶ πιὸ ἀργά, ὑπὸ τὴν προστασία τῆς οἰκογένειάς τους. Τὸ 1960 ἤσουν ἐνήλικος στὰ 21. Τὸ 1990, στὰ 30. Σήμερα, στὰ 35!
.         Ἀπὸ τὸ 2000 μέχρι καὶ σήμερα ἕνα μεγάλο ποσοστὸ 30χρονων μένει μὲ τοὺς γονεῖς του. Λίγοι ἀπὸ ὁλοκληρωτικὴ ἀνάγκη. Οἱ πιὸ πολλοὶ γιατί ἔτσι βολεύει. Καὶ μεῖς ὅταν φύγαμε ἀπὸ τὰ σπίτια μας, ἴσα ποὺ ζούσαμε. Δουλεύαμε γιὰ ψίχουλα. Ἀλλά, ἡ ἐπιθυμία γιὰ ἐλευθερία καὶ ἡ χαώδης ἀπόσταση ἀντιλήψεων ἀπὸ τοὺς γονεῖς μας δὲν μᾶς κρατοῦσαν στὰ πατρικά.
.         Ἡ ἑλληνικὴ κοινωνία εἶναι σὲ λάθος δρόμο. Παράγει ὅλο καὶ πιὸ πολλοὺς εὐθυνόφοβους ἀπογόνους ἀπὸ ὅσους μπορεῖ νὰ θρέψει. Δὲν φταῖνε οἱ ἀπόγονοι. Οἱ γόνοι φταῖνε. Καὶ δν φταίει οκονομικ κρίση. οκονομικ κρίση εναι κοινωνικ κρίση. Πο δηγε σ οκονομικ κρίση.
.         Τ λληνικ κράτος σ᾽ ατ τν κρίση εναι πόν. Δν χει καμι δομ πο ν στηρίζει τ ργαζόμενα ζευγάρια πο χουν παιδιά. Ὁ παπποὺς καὶ ἡ γιαγιὰ δὲν εἶναι πάντα ὑπαρκτοί. Δὲν ἔχει δομὲς ποὺ νὰ στηρίζουν τὶς ὅλο καὶ αὐξανόμενες μονογονεϊκὲς οἰκογένειες. Ἄλλη πληγὴ τῆς κοινωνία τῆς ἀφθονίας σὲ ἐν δυνάμει συντρόφους. Φύγε σύ, ἔλα σύ. πιπόλαιες πιλογς π πιπόλαιους νήλικες πο δν εναι κόμα νήλικες.
.         Τὸ κράτος δὲν ἐκπαιδεύει στὰ σχολεῖα πολίτες γιὰ ἐνηλικίωση. Ἀντιθέτως, ἀναπαράγει τὶς γονεϊκὲς στρεβλώσεις τῆς ὑπερπροστασίας καὶ τῆς εὐθυνοφοβίας. Καὶ τὰ τελευταῖα δύο χρόνια ἀντὶ νὰ αὐξάνει μειώνει βρεφονηπιακοὺς σταθμοὺς καὶ ὁλοήμερες δομὲς γιὰ παιδιά.
.         Δὲν ὑπάρχει ἀμφιβολία ὅτι πάρα πολλὰ νεαρὰ ζευγάρια ἢ ἄτομα ἔχουν μεγάλα οἰκονομικὰ προβλήματα. Καὶ τὸ παιδὶ ἔχει ἀνάγκη ἀπὸ ἔξοδα. Κανεὶς δὲν τοὺς ἔχει πεῖ ὅτι τ παιδ χει νάγκη πρτα π λα π γάπη κα νοιάξιμο. Ατ γενννε να παιδί. Καὶ πολὺ λιγότερα ἔξοδα ἀπὸ ὅσα φαντάζεται μία κοινωνία ποὺ στραβοκοιτάζει ἕνα φτηνὸ καρότσι ἢ ἕνα φτηνὸ παλτουδάκι.
.         Ἡ εὐκολία εἶναι τὸ σύνθημα πάνω στὸ ὁποῖο χτίστηκε ἡ νέα μεταπολεμικὴ κοινωνία. Ἡ εὐκολία παράγει εὐκολίες. Καὶ παράγει νέες ἀπαιτήσεις γιὰ εὐκολίες. Ἡ οἰκογένεια δὲν εἶναι εὐκολία. Εἶναι δυσκολία. Γιατί γάπη δν εναι εκολία. Εναι δυσκολία. Κα τ παιδι δν εναι εκολία. Εναι πι ραία δυσκολία τν νθρώπων.
.         Οἱ πολιτικοὶ τῆς χώρας, ἀντὶ νὰ μοιράζουν λεφτὰ – ποὺ κι αὐτὰ χρειάζονται- γιὰ παιδιά, θὰ ἔκαναν καλύτερα ἂν εἶχαν ἕνα ὅραμα μίας κοινωνίας ποὺ παράγει ὑπεύθυνους πολίτες. Μὲ ἀγάπη στὴν οἰκογένεια. Μὲ δομὲς ποὺ νὰ εὐνοοῦν τὶς οἰκογένειες. Καὶ μὲ ἐργασιακὲς συνθῆκες ποὺ νὰ ὑπηρετοῦν τὴν οἰκογένεια. Ὄχι μόνο τὴν τσέπη.
.         Τὰ παιδιὰ εἶναι πλοῦτος. Ψυχικός. Ἡ ἑλληνικὴ κοινωνία ἔχει χάσει τὴν ἐπαφή της μ᾽ αὐτὴ τὴν ἀλήθεια, ποὺ κάποτε, ὅταν ἦταν ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΦΤΩΧΗ ἤξερε. Τώρα βασιλεύει ὁ ἑαυτός.

ΣΧ. «ΧΡ. ΒΙΒΛ.»: Δὲν ἔχουμε μιὰ ἐπιπόλαιη ἢ λανθασμένη ἢ ἀνεπιτυχῆ πολιτκή. Ἔχουμε μιὰ ΜΕΘΟΔΕΥΜΕΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ δεκαετιῶν ΝΑ ΙΣΟΠΕΔΩΘΕΙ Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ. Κάθε ἄλλη σκέψη εἶναι ἀφελής.

 

 

, ,

Σχολιάστε

ΜΕΙΩΜΕΝΟΣ ΚΑΤΑ 355.000 Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ. ΘΕΜΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Κατ 355.000 κατοίκους μειώθηκε λληνικς πληθυσμς π τ 2008

.               Ἡ προϋπάρχουσα τάση μείωσης τῶν γεννήσεων στὴν Ἑλλάδα ἐπιδεινώθηκε σοβαρὰ μετὰ τὴν οἰκονομικὴ κρίση καὶ τὴν ὑπαγωγὴ τῆς χώρας στὸν μνημονιακὸ μηχανισμό, καθὼς τὸ ἀρνητικὸ ἰσοζύγιο γεννήσεων/θανάτων καὶ εἰσερχόμενης/ἐξερχόμενης μετανάστευσης ὁδηγεῖ σὲ μείωση τοῦ πληθυσμοῦ.
.             Αὐτὸ ἦταν τὸ βασικὸ συμπέρασμα ἀπὸ τὰ στοιχεῖα ποὺ παρουσίασε ὁ ἐπίκουρος καθηγητὴς Ἐπιδημιολογίας καὶ Ἐπαγγελματικῆς Ὑγιεινῆς τοῦ Τμήματος Ἰατρικῆς τοῦ Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Γιῶργος Ραχιώτης, σὲ διάλεξή του μὲ θέμα «Ὄψεις τοῦ Δημογραφικοῦ Προβλήματος στὴν Ἑλλάδα. Παρελθόν, Παρὸν & Στόχοι», στὸ Ἰνστιτοῦτο Δημόσιας Ὑγείας τοῦ Ἀμερικανικοῦ Κολλεγίου Ἑλλάδος.
.             Ὅπως ἀνέφερε ὁ κ. Ραχιώτης, γιὰ τὴν ἄμεση ἀντιμετώπιση τοῦ προβλήματος πρέπει νὰ δρομολογηθεῖ σχέδιο γιὰ τὴν ἐπάνοδο στὴ χώρα τῶν νέων ἐπιστημόνων παραγωγικῆς ἡλικίας καὶ ὑψηλῆς εἰδίκευσης, ἐνῶ ἀπαιτεῖται καὶ ἡ ἐπαναθέσπιση κινήτρων προστασίας τῆς μητρότητας καὶ τῶν γεννήσεων, ὄχι μόνο γιὰ τοὺς πολύτεκνους καὶ τρίτεκνους, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὸ πρῶτο καὶ δεύτερο παιδί. Τέλος, προσέθεσε πὼς πρέπει νὰ ἐκπονηθεῖ ἐπειγόντως σχέδιο ἀποκατάστασης τῆς δημογραφικῆς ἰσορροπίας σὲ εὐαίσθητες περιοχὲς τῆς χώρας, μὲ ἔμφαση στὴ Θράκη.

H MEIΩΣΗ ΤΩΝ ΓΕΝΝΗΣΕΩΝ ΚΑΙ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ

.             Τὸ φαινόμενο τῆς μείωσης τῶν γεννήσεων δὲν εἶναι ἀποκλειστικὰ ἑλληνικό. Ὑπάρχει μία τάση μείωσης τῶν γεννήσεων στὴν Εὐρώπη, ὅπως σημείωσε ὁ κ. Ραχιώτης. Ἡ μείωση τῶν γεννήσεων ἔχει πολυπαραγοντικὴ αἰτιολογία, τόνισε, ὅπως ἡ αὐξημένη συμμετοχὴ τῶν γυναικῶν στὸ παραγωγικὸ δυναμικό, οἱ μεταβολὲς στὸ σύστημα προσωπικῶν ἀξιῶν, οἱ οἰκονομικὲς παράμετροι, ἡ κρατικὴ μέριμνα γιὰ τὴν ἐνίσχυση τῆς οἰκογένειας κ.α.
.             Ὁ ἴδιος ἐξήγησε ὅτι ἤδη, ἀπὸ τὶς δεκαετίες τοῦ ᾽70 καὶ τοῦ ᾽80, ὑπάρχει μία τάση μείωσης τῶν γεννήσεων καὶ στὴν Ἑλλάδα. Παρ᾽ ὅλα αὐτά, ὁ πληθυσμὸς αὐξανόταν λόγῳ τοῦ θετικοῦ μεταναστευτικοῦ ἰσοζυγίου (ὑπεροχὴ τῶν εἰσερχόμενων μεταναστῶν ἔναντι τῶν ἐξερχόμενων), ἀλλὰ καὶ ἐπειδή ο ἀριθμὸς τῶν γεννήσεων ὑπερτεροῦσε τοῦ ἀριθμοῦ τῶν θανάτων.
.             «Ὅμως, ἡ οἰκονομικὴ κρίση καὶ ἡ ἐπακόλουθη ὑπαγωγὴ τῆς χώρας στὸν μηχανισμὸ τοῦ μνημονίου ἀνέτρεψε τὶς ἰσορροπίες. Ἡ Ἑλλάδα ὑπέστη μία κολοσσιαία οἰκονομικὴ καὶ κοινωνικὴ καταστροφὴ (πτώση τοῦ ΑΕΠ κατὰ 30%, ἔκρηξη τῆς ἀνεργίας), πρωτοφανῆ γιὰ τὰ μεταπολεμικὰ δεδομένα. Οἱ εὐαίσθητες δημογραφικὲς ἰσορροπίες ἀνατράπηκαν, οἱ γεννήσεις μειώθηκαν δραματικά. Ἐνδεικτικά, κατὰ τὴν περίοδο 2015-2017 οἱ θάνατοι ξεπέρασαν τὶς γεννήσεις κατὰ 91.207, ἐνῶ τὸ 2017 οἱ γεννήσεις ἔπεσαν κάτω ἀπὸ τὶς 90.000 ἐτησίως. Τὸ ἴδιο χρονικὸ διάστημα καταγράφηκε, ἐπίσης, καὶ ἀνατροπὴ τοῦ μεταναστευτικοῦ ἰσοζυγίου μὲ τὴ διαρροὴ στὸ ἐξωτερικὸ ἑκατοντάδων χιλιάδων Ἑλλήνων παραγωγικῆς ἡλικίας καὶ ὑψηλῆς ἐκπαίδευσης καὶ εἰδίκευσης», ἐπισήμανε ὁ κ. Ραχιώτης.
.             Τὸ ἀποτέλεσμα αὐτῶν τῶν δημογραφικῶν ἐξελίξεων ἦταν ὁ ἑλληνικὸς πληθυσμὸς μεταξὺ 2008-2017 νὰ μειωθεῖ κατὰ 355.000 κατοίκους.
.             «Ἡ δημογραφικὴ ἀνισορροπία προσλαμβάνει χαρακτήρα προβλήματος ἐθνικῆς ἀσφάλειας, ἰδιαίτερα σὲ ἐθνικὰ εὐαίσθητες περιοχὲς», ὑπογράμμισε ὁ καθηγητὴς καὶ παρέθεσε στοιχεῖα: Στὴν Περιφέρεια Ἀνατολικῆς Μακεδονίας-Θράκης, εἰδικότερα στὴν Περιφερειακὴ Ἑνότητα Ροδόπης, οἱ θάνατοι (1.425) ἦταν διπλάσιοι ἀπὸ τὶς γεννήσεις (791) τὸ 2017. Σημαντικὴ εἶναι καὶ ἡ ἀνατροπὴ τοῦ ἰσοζυγίου στὴν Περιφερειακὴ Ἑνότητα Ἕβρου (2.031 θάνατοι, 1.203 γεννήσεις), ἀλλὰ καὶ στὰ νησιὰ τοῦ Βορείου Αἰγαίου.

ΥΣΤΕΡΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΓΕΝΝΗΣΕΩΝ

.             Ἡ Ἑλλάδα βρίσκεται στὶς τελευταῖες θέσεις μεταξὺ τῶν χωρῶν τῆς ΕΕ ἀναφορικὰ μὲ τὴν ἐφαρμογὴ πολιτικῶν γιὰ τὴ στήριξη τῆς μητρότητας καὶ τῶν γεννήσεων (π.χ. ἐπιδοματικὴ πολιτική, φορολογικὲς ἐλαφρύνσεις κ.λπ.), ὅπως ἀνέφερε, στὴν ὁμιλία του, ὁ κ. Ραχιώτης. Σημείωσε πὼς θὰ πρέπει νὰ τονιστεῖ ὅτι τὴν περίοδο 2004-2009 ἐλήφθησαν σημαντικὰ μέτρα μὲ στόχο τὴν ἐνίσχυση τῆς γεννητικότητας, μὲ ἔμφαση στὶς πολύτεκνες καὶ τρίτεκνες οἰκογένειες.
.             Αὐτὰ τὰ μέτρα περιελάμβαναν οἰκονομικὲς ἐνισχύσεις, ἀλλὰ καὶ μέτρα θεσμικοῦ χαρακτήρα μὲ εὐεργετικὸ οἰκονομικὸ ἀντίκτυπο. Ἐπίσης, αὐξήθηκε τὸ διάστημα τῆς ἄδειας μητρότητας γιὰ τὶς μητέρες ποὺ ἐργάζονταν στὸν ἰδιωτικὸ τομέα.
.             Τὰ περισσότερα ἀπὸ αὐτὰ τὰ μέτρα ἔτυχαν δραστικῆς περικοπῆς κατὰ τὴν περίοδο ποὺ ἀκολούθησε τὴν ὑπαγωγὴ τῆς χώρας στὸ μνημόνιο. Κατὰ τὴ διάρκεια τῆς ἴδιας περιόδου καταργήθηκαν εὐεργετικὰ μέτρα παλαιότερων κυβερνήσεων, μὲ ἐνδεικτικὰ παραδείγματα τὴν κατάργηση νόμου τοῦ 1994 γιὰ τὴν αὔξηση τοῦ ἀφορολόγητου γιὰ τὶς πολύτεκνες οἰκογένειες καὶ τοῦ νόμου τοῦ 1990 γιὰ τὴν ἰσόβια σύνταξη πολύτεκνης μητέρας.

 

ΠΗΓΗ: thetoc.gr

Σχολιάστε

ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ τῆς ἀστυνομίας ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟΥ τῆς 20.01.19

στυνομία κολούθησε να καλ ργανωμένο σχέδιο
προκειμένου ν
διαλυθε τ συλλαλητήριο τῆς 20.01.2019

1.Ἡ ὁμάδα τῶν κουκουλοφόρων δὲν ἐμποδίστηκε νὰ φτάσει στὸ μνημεῖα τοῦ Ἀγνώστου Στρατιώτου, ὅταν ἀποκόπηκε ἀπὸ τὴν ἀντισυγκέντρωση -σύμφωνα μὲ μαρτυρίες- ἀλλὰ οὔτε κι ὅταν προσέγγιζε τὸ Μνημεῖο μέσα ἀπὸ τὸ πλῆθος, ἐνῶ ἦταν σαφὴς ὁ σκοπός τους: Φοροῦσαν κουκοῦλες, ἀντιασφυξιογόνες μάσκες καὶ κρατοῦσαν στυλιάρια καὶ πέτρες. Η ἀστυνομία  ἀποδίδει τὰ ἐπεισόδια σὲ ἀκροδεξιούς, ὑποστηρίζοντας ὅτι δὲν θὰ μποροῦσαν νὰ περάσουν στὸ Σύνταγμα ἀντιεξουσιαστές. Ἀκόμη κι ἔτσι, ὅμως, αὐτὴ ἡ ὁμάδα τῶν ἀκραίων δὲν ἐμποδίστηκε, δὲν ἀπομονώθηκε.

2.Ἡ ἀστυνομία ἐπέλεξε τὴ μάχη σῶμα μὲ σῶμα μὲ τοὺς κουκουλοφόρους στὰ σκαλιὰ τῆς βουλῆς. Δὲν κινήθηκαν ἄλλες δυνάμεις πέραν τῆς διμοιρίας ποὺ βρισκόταν στὰ σκαλιὰ γιὰ νὰ κυκλώσει καὶ νὰ ἀπομονώσει τοὺς κουκουλοφόρους.

3.Ἡ δράση τῶν κουκουλοφόρων καὶ ἡ μὴ ἀντιμετώπισή τους, ἔδωσε τὸ ἄλλοθι γιὰ τὴν ἐκτεταμένη χρήση δακρυγόνων: Τὰ χημικά, ὅμως, ἔπεσαν μέσα στὸ πλῆθος, ὑπηρετώντας ἀκριβῶς τὸ προβοκατόρικο σχέδιο νὰ διαλυθεῖ τὸ συλλαλητήριο, ἀφοῦ οἱ πολίτες ἔσπευδαν νὰ προστατευθοῦν.Κατά τὴν ἀστυνομία, πάντως, τὰ στελέχη τῆς ἔπραξαν σύμφωνα μὲ τὸν ἐπιχειρησιακὸ σχεδιασμό.

4.Στὸ παιχνίδι τῆς ἐπικοινωνίας ἡ ἀστυνομία ὑπηρέτησε τὴν προσπάθεια τῆς κυβέρνησης νὰ ὑποβαθμιστεῖ τὸ συλλαλητήριο καὶ νὰ ἐκπληρωθεῖ ἡ πρόβλεψη τοῦ πρωθυπουργοῦ, στὴ συνέντευξή του στὴν Αὐγή, ὅτι «φαντάζομαι ὅτι ἀκραῖες ὁμάδες θὰ ἐπιχειρήσουν νὰ χειραγωγήσουν τὸ συλλαλητήριο».
.             Μία χούφτα κουκουλοφόροι, ποὺ βρέθηκαν ξαφνικὰ στὰ σκαλιὰ τῆς Βουλῆς ἕτοιμοι νὰ ἀνταπαρατεθοῦν μὲ τὶς ἀστυνομικὲς δυνάμεις ἔδωσαν τὴν ἀφορμὴ γιὰ νὰ ἐκδηλωθεῖ ἡ προβοκάτσια: Οἱ ἕτοιμοι ἀκραῖοι, φοροῦσαν ὅλοι ἀντιασφυξιογόνες μάσκες, κρατοῦσαν καδρόνια, τὰ ὁποῖα ἐκσφενδόνισαν ἐναντίον τῶν δυνάμεων τῶν ΜΑΤ καὶ ἔσπευσαν χωρὶς ἀφορμὴ νὰ πετάξουν μπογιὲς στὶς ἀσπίδες τῶν ἀνδρῶν τῆς διμοιρίας, ποὺ εἶχε παραταχθεῖ στὰ σκαλιὰ τῆς Βουλῆς, πάνω ἀπὸ τὸ Μνημεῖο τοῦ Ἀγνώστου Στρατιώτου.

ΠΗΓΗ: protothema.gr

Σχολιάστε

ΤΟ ΦΑΝΑΡΙ ΚΑΙ Η ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΩΝ ΗΠΑ (Γ. Ν. Παπαθανασόπουλος)

Τὸ Φανάρι καὶ ἡ γεωπολιτικὴ τῶν ΗΠΑ

Γιώργου Ν. Παπαθανασόπουλου

.         Ἡ γεωπολιτικὴ τῶν ΗΠΑ σκοπεύει ἕως σήμερα στὸ νὰ περιορίσει, στὸ ἐλάχιστο δυνατό, τὴν ἔκταση τῆς ἐπιρροῆς τῆς Ρωσίας. Τὸ «ἕως σήμερα» ἀναφέρεται στὸ ἀπρόβλεπτό της πολιτικῆς τοῦ προέδρου Τράμπ. Αὐτὴ ἡ γεωπολιτικὴ ἐφαρμόζεται στὴν Οὐκρανία, μὲ τὴ συνδρομὴ τοῦ Φαναρίου, τὸ ὁποῖο ἐγκλωβίστηκε στὶς πολιτικὲς καὶ ἐθνικὲς ὀξύτατες συγκρούσεις μεταξὺ τῶν ἴδιων τῶν Οὐκρανῶν καὶ μεταξὺ αὐτῶν καὶ τῶν Ρώσων.
.         Οἱ ΗΠΑ μετὰ τὴν κατάρρευση τῶν κομμουνιστικῶν καθεστώτων στὴν Εὐρώπη καὶ τὴν κατάργηση, ντὲ φάκτο, τοῦ Συμφώνου τῆς Βαρσοβίας ἐπεκτείνει τὴν ἐπιρροή τους στὶς πρώην κομμουνιστικὲς χῶρες, ἀκόμη καὶ σὲ αὐτὲς ποὺ ἦσαν μέρος τῆς ΕΣΣΔ. Αὐτὸ συμβαίνει κυρίως μὲ τὸ ΝΑΤΟ καὶ μὲ τὸν ἄξονα τῶν Γερμανίας – Γαλλίας, ποὺ κυριαρχεῖ στὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση καὶ τῶν ὁποίων ἡ γεωστρατηγικὴ ἀκολουθεῖ αὐτὴν τῶν ΗΠΑ.
.         Ἀπὸ καιρὸ οἱ ΗΠΑ καὶ οἱ σύμμαχοί της ἐπιχειροῦν νὰ ἐντάξουν τὴν Οὐκρανία στὸ ΝΑΤΟ καὶ στὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση καὶ βρίσκουν ἰσχυρότατη ἀντίσταση τόσο ἀπὸ μεγάλο μέρος τοῦ πληθυσμοῦ τῆς χώρας, ὅσο καὶ ἀπὸ τὴ Ρωσία. Τὸ Κέντρο Γεωπολιτικῶν Πληροφοριῶν τῶν ΗΠΑ Stratfor (Ἱδρυτὴς ὁ G. Friedman) ἀναφέρει πὼς λόγῳ τῆς θέσης της καὶ τοῦ πλούσιου ἐδάφους καὶ ὑπεδάφους της ἡ Οὐκρανία ἦταν γιὰ αἰῶνες πεδίο συγκρούσεων μεταξὺ τῶν κρατῶν τῆς περιοχῆς. Αὐτὸς ὁ ἀνταγωνισμὸς σήμερα ἔχει πάρει ἀκραία μορφή, μὲ τὴν ὑποστηριζόμενη ἀπὸ τὴ Δύση κυβέρνηση Ποροσένκο νὰ συγκρούεται μὲ τὴν ὑποστηριζόμενη ἀπὸ τὴ Ρωσία ἐπαναστατικὴ κατάσταση στὴν ἀνατολικὴ Οὐκρανία. Μὲ τὸ δεδομένο ὅτι (φιλο)ρωσικὰ πολιτικὰ καὶ πληθυσμιακὰ κέντρα ὑπάρχουν στὸ Λβὸφ τῆς δυτικῆς Οὐκρανίας, στὸ Κίεβο τοῦ κέντρου της, καὶ στὶς ἀνατολικὲς πόλεις Ντόνετσκ καὶ Λουχάνσκ, τὸ πρόβλημα τῆς Οὐκρανίας καθίσταται ἐξαιρετικὰ δύσκολο στὴν πολιτικὴ διαχείρισή του.
.         Στὴν περίπλοκη αὐτὴ κατάσταση ὁ ὑποστηριζόμενος ἀπὸ τὶς ΗΠΑ Πρόεδρος τῆς Οὐκρανίας Πέτρος Ποροσένκο ἀποφάσισε νὰ χρησιμοποιήσει τὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία καὶ δι’ αὐτῆς νὰ «κηρύξει» τὴν πλήρη ἀνεξαρτησία τῆς χώρας του ἀπὸ τὴν Ρωσία. Στὶς 24 Σεπτεμβρίου 2018 ὁ Ποροσένκο μετέβη στὴ Νέα Ὑόρκη γιὰ τὴ Γενικὴ Συνέλευση τοῦ ΟΗΕ καί, μὲ τὴν εὐκαιρία, εἶχε συναντήσεις μὲ ἀμερικανοὺς ἐπισήμους καὶ μὲ τὸ οὐκρανικὸ λόμπι στὶς ΗΠΑ. Στὴ συνάντησή του μὲ τὸν ἀμερικανὸ πρέσβυ γιὰ τὶς θρησκευτικὲς ἐλευθερίες παγκοσμίως εἶχε τὴ διαβεβαίωσή του ὅτι ἡ χώρα του στηρίζει τὶς ἐνέργειές του γιὰ νὰ λάβει τὴν αὐτοκεφαλία ἡ Ἐκκλησία τῆς Οὐκρανίας. Στὶς 19 Ὀκτωβρίου 2018 ὁ ὑπουργὸς τῶν ἐξωτερικῶν τῶν ΗΠΑ Μάϊκ Πομπέο μὲ ἐπίσημη δήλωσή του ὑποστήριξε τὴν προώθηση τῆς αὐτοκεφαλίας στὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία τῆς Οὐκρανίας. Σημειώνεται ὅτι ἀπὸ τὸν Ἀπρίλιο τοῦ 2018 οἱ ΗΠΑ εἶχαν αὐξήσει τὴν πίεση στὸ Φανάρι νὰ προχωρήσει, ἔστω μόνο, τὸ συντομότερο στὴν ἵδρυση αὐτοκέφαλης Ἐκκλησίας στὴν Οὐκρανία..
.         «Κατὰ σύμπτωση» τὶς ἴδιες ἡμέρες ποὺ ὁ Ποροσένκο ἦταν στὶς ΗΠΑ, ἦσαν ἐκεῖ καὶ οἱ ὑποστηρίζοντες τὴν αὐτοκεφαλία τῆς οὐκρανικῆς Ἐκκλησίας σχισματικοὶ ἀρχιερεῖς Φιλάρετος καὶ Συμεών. Τὸν Συμεὼν ὁ Ποροσένκο προωθοῦσε γιὰ Πατριάρχη Κιέβου στὴν αὐτοκέφαλη Ἐκκλησία. Ὁ Φιλάρετος σὲ συνάντηση ποὺ εἶχε μὲ τὸ «Ἀτλαντικὸ Συμβούλιο» στὶς 19 Σεπτεμβρίου, εἶπε: «Εἴμαστε εὐγνώμονες στὶς ΗΠΑ γιὰ τὴν ὑποστήριξη πρὸς τὸν Οἰκουμενικὸ Πατριάρχη στὴν πρόθεσή του νὰ μᾶς δώσει τὸν Τόμο τῆς αὐτοκεφαλίας… Ἐλπίζουμε ὅτι οἱ ΗΠΑ θὰ μᾶς βοηθήσουν νὰ φέρουμε σὲ πέρας αὐτὸ τὸ ἐκκλησιαστικὸ ζήτημα».
.         Ἡ ἀνακήρυξη τῶν σχισματικῶν τῆς Οὐκρανίας ὡς «Αὐτοκέφαλης Ἐκκλησίας τῆς Οὐκρανίας» μπορεῖ νὰ συνέβη μὲ τὴν ὤθηση τῶν ΗΠΑ, στὰ πλαίσια τῶν γεωπολιτικῶν σχεδίων τους, ὅμως οἱ αὐτουργοὶ εἶναι ὁ Πρόεδρος Ποροσένκο καὶ ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης κ. Βαρθολομαῖος. Μετὰ τὴν ἀνακοίνωση τῆς ἀποφάσεως τοῦ Φαναρίου νὰ δοθεῖ ἡ αὐτοκεφαλία στοὺς σχισματικούς της Οὐκρανίας, ὁ Ποροσένκο, στὶς 11 Ὀκτωβρίου 2018, διὰ τῶν ΜΜΕ, ἀνακοίνωσε θριαμβευτικὰ τὸ γεγονὸς στοὺς Οὐκρανούς. Μεταξὺ τῶν ἄλλων εἶπε: «Ἡ ἀπόφαση τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου καὶ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου διέλυσε ἐπὶ τέλους τὶς αὐτοκρατορικὲς ψευδαισθήσεις καὶ τὰ σοβινιστικὰ φαντάσματα τῆς Μόσχας… Τὸ θέμα τῆς αὐτοκεφαλίας καὶ τοῦ Τόμου εἶναι ζήτημα ποὺ ἀφορᾶ στὴν ἀνεξαρτησία μας, στὴν ἐθνική μας ἀσφάλεια… Ἡ αὐτοκεφαλία ἀποτελεῖ μέρος τῆς κρατικῆς φιλοευρωπαϊκῆς καὶ φιλοουκρανικῆς στρατηγικῆς μας… Ὅλοι μαζὶ γονυπετοῦμε μπροστὰ στὸν Παναγιώτατο Βαρθολομαῖο γιὰ τὴν εὐμένεια ποὺ ἔδειξε στὴν Οὐκρανία…».
.         Ὁ Ποροσένκο ἐκτὸς τῶν ΗΠΑ θέλησε νὰ ἔχει καὶ τὴν εὐνοϊκὴ ἀντιμετώπιση τῆς ἐνεργείας τοῦ ἰδίου καὶ τοῦ Οἰκ. Πατριάρχου ἀπὸ τὸν πρόεδρο τῆς Τουρκίας Ἐρντογάν. Σὲ δήλωση τοῦ ὁ πρόεδρος τῆς Οὐκρανίας ἐξέφρασε τὴν εὐγνωμοσύνη του πρὸς τὸν πρόεδρο τῆς Τουρκίας Ρετζὲπ Ταγὶπ Ἐρντογάν, διότι «δὲν ἐπενέβη στὴν διαδικασία ἀπονομῆς τῆς αὐτοκεφαλίας στὴν Οὐκρανία». Καὶ προσέθεσε: «Ὁ ἴδιος εἶναι φίλος τῆς Οὐκρανίας καὶ προσωπικός μου φίλος».
.         Ὁ λαϊκισμὸς τοῦ Ποροσένκο καὶ ἡ χρησιμοποίηση τοῦ κ. Βαρθολομαίου καὶ τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας στὶς ἐθνικιστικὲς κορόνες του δὲν ἔχουν τὸ ἀποτέλεσμα ποὺ περίμενε στὴν οὐκρανικὴ κοινὴ γνώμη, ἐν ὄψει τῶν προεδρικῶν ἐκλογῶν, τὸν Μάρτιο τοῦ 2019. Ἡ πιὸ πρόσφατη δημοσκόπηση (7/12/2018-18/12/2018) δείχνει ὅτι εἶναι πολὺ χαμηλὰ σὲ δημοτικότητα καὶ περίπου 11 ποσοστιαῖες μονάδες πίσω ἀπὸ τὴν Ἰουλία Τιμοσένκο. Ἡ Τιμοσένκο ἔχει 24,5% καὶ ὁ Ποροσένκο13,1%. Ἴδιο ποσοστὸ (13,1%) μὲ τὸν Ποροσένκο ἔχει o φιλορῶσος πολιτικὸς Γιούρι Μπόϊκο. Αὐτὸ σημαίνει ὅτι παρὰ τὴν ὑποστήριξη τῶν ΗΠΑ καὶ τὴν εὐλογία τοῦ κ. Βαρθολομαίου ὁ Οὐκρανὸς πρόεδρος κινδυνεύει νὰ μείνει ἔξω ἀπὸ τὸν δεύτερο γύρο τῶν προσεχῶν ἐκλογῶν…
.         Ἡ ἐξήγηση ποὺ δίνει γιὰ τὸ χαμηλὸ ποσοστὸ τοῦ Ποροσένκο ὁ Ἀνατόλι Ὄκτισιουκ, τοῦ Οὐκρανικοῦ Ἰνστιτούτου Ἀναλύσεων καὶ Διαχείρισης τῆς Πολιτικῆς UNIAN, εἶναι ὅτι οἱ Οὐκρανοὶ στὸ μεγάλο ποσοστὸ τοὺς εἶναι μὲν πιστοὶ Ὀρθόδοξοι χριστιανοί, ἀλλὰ δὲν ἐνδιαφέρονται γιὰ τὰ ἐκκλησιαστικὰ ζητήματα, οὔτε ἀντιλαμβάνονται τί σημαίνει Τόμος καὶ αὐτοκεφαλία. Νοιάζονται περισσότερο γιὰ τὰ οἰκονομικὰ καὶ κοινωνικὰ ζητήματα καὶ τὶς πολιτικὲς ἐλευθερίες. Ὁ Ποροσένκο θεωρεῖται ὅτι ἔχει συγκεντρώσει στὰ χέρια του ὅλη τὴν κρατικὴ ἐξουσία καὶ τοῦ ἀποδίδεται ἡ πλήρης εὐθύνη τῆς κατάστασης τῆς χώρας, ἡ ἀποτυχία δηλαδὴ νὰ προχωρήσει σὲ οἰκονομικὲς μεταρρυθμίσεις, νὰ καταπολεμήσει τὴ διαφθορά, νὰ αὐξήσει τὸν ἐθνικὸ πλοῦτο, νὰ βελτιώσει τὴ ζωὴ τῶν Οὐκρανῶν.
.         Ἀκόμη καὶ στὸ ἐκκλησιαστικὸ ζήτημα, ποὺ τὸ μετέτρεψε σὲ ὕψιστο ἐθνικό, ἀποδίδεται στὸν Ποροσένκο πλήρης ἀποτυχία. Πέραν τῆς περαιτέρω ἐντάσεως ποὺ προκαλεῖ στὶς σχέσεις τῆς χώρας του μὲ τὴν γειτονικὴ Ρωσία, καὶ στὸ βάθεμα τοῦ χάσματος μεταξὺ τῶν οὐκρανῶν ἀπέτυχε στὸ νὰ ἐκλεγεῖ Προκαθήμενος τῆς Αὐτοκεφάλου Ἐκκλησίας ὁ ἐκλεκτός του Συμεών, ἀπέτυχε νὰ ἀναχθεῖ Αὐτὴ σὲ Πατριαρχεῖο, ἀπέτυχε νὰ εἶναι πλήρως ἀνεξάρτητη ἀπὸ τὸ Φανάρι.
.         Ὁ Πρόεδρος Ποροσένκο, μὲ τὴν εὐχαριστήρια ἐπιστολὴ ποὺ ἀπέστειλε στὸν Πρόεδρο τῆς Τουρκίας, ἐμμέσως πλὴν σαφῶς παραδέχθηκε ὅτι ὁ κ. Βαρθολομαῖος ἐξαρτᾶται ἀπὸ τὸν κ. Ἐρντογάν. Αὐτὸ δὲν διέφυγε τοῦ Προέδρου τῆς Ρωσίας Βλ. Πούτιν. Στὴν ἐτήσια συνέντευξή του πρὸς τὰ διεθνῆ ΜΜΕ ἐπὶ ὅλων τῶν θεμάτων, τὴν ὁποία ἔδωσε στὶς 20 Δεκεμβρίου 2018, μίλησε μὲ σκληρὰ λόγια γιὰ τὰ ὅσα ἀποφάσισε ὁ κ. Βαρθολομαῖος γιὰ τὴν Οὐκρανία. Σύμφωνα μὲ τὸ πρακτορεῖο «Ἰντερφὰξ» ὁ Ρῶσος Πρόεδρος συνέδεσε τὶς ἐνέργειες τοῦ Οἰκ. Πατριάρχου στὴν Οὐκρανία μὲ τὴν ἐπιθυμία του «νὰ ὑποτάξει τὴν Οὐκρανικὴ Ἐκκλησία καὶ μετὰ νὰ ἔχει ὀφέλη ἀπὸ αὐτὴν» καὶ πρόσθεσε: «Κοιτάξτε πὼς κατέστη ἐξαρτώμενο στὴν Τουρκία, τὸ Τουρκικὸ πατριαρχεῖο. Περιλαμβάνει ἐξαρτήσεις καὶ ἕνα πλῆθος ἄλλων πραγμάτων, καὶ χρῆμα, τὸ πιὸ σημαντικό. Πιστεύω ὅτι τὸ κύριο ἐλατήριο καὶ κίνητρο τοῦ Βαρθολομαίου εἶναι νὰ ὑποτάξει αὐτὴ τὴ χώρα καὶ μετὰ νὰ ἀρχίσει νὰ ἔχει ὀφέλη ἀπὸ αὐτήν».
.         Ὁ Βλ. Πούτιν σημείωσε ἐπίσης ὅτι εἶναι ἀπαράδεκτη ἡ ἀνάμιξη τῶν ΗΠΑ στὴν ἐκκλησιαστικὴ κατάσταση στὴν Οὐκρανία καὶ σημείωσε: « Ὅλα αὐτὰ εἶναι μία ἀκόμη ἀπόδειξη ὅτι ἔγιναν ἐν ὄψει τῆς προεκλογικῆς ἐκστρατείας καὶ ἔχουν σκοπὸ νὰ βαθύνουν τὸν χωρισμὸ τῶν λαῶν τῆς Οὐκρανίας καὶ τῆς Ρωσίας». Τέλος τόνισε πὼς ἡ ἀπαράδεκτη ἀνάμιξη τῆς πολιτικῆς οὐκρανικῆς ἐξουσίας στὰ ἐσωτερικά της Ἐκκλησίας ἔχει ὡς ἀποτέλεσμα «νὰ μετατρέψει τὴ σχισματικὴ ἐκκλησία τῆς Οὐκρανίας σὲ ἐκκλησιαστικὴ ἐπαρχία τῆς Ἰσταμπούλ». «Δὲν τοὺς ἄρεσε νὰ εἶναι ἐκκλησιαστικὴ ἐπαρχία τῆς Μόσχας καὶ ἔγιναν τῆς Ἰσταμποὺλ» εἶπε χαρακτηριστικά. Σημειώνεται ὅτι ὁ Ποροσένκο κατὰ τὴν «Ἑνωτικὴ Σύνοδο» στὸ Κίεβο καθόταν δίπλα στὸν προεδρεύοντα Μητροπολίτη Γαλλίας Ἐμμανουήλ… Σχολιάζοντας τὸ γεγονὸς ὁ Πατριάρχης Μόσχας Κύριλλος διερωτήθηκε τί θὰ ἄκουγε ἡ Ρωσικὴ Ἐκκλησία ἂν ὁ Πρόεδρος Πούτιν καθόταν δίπλα του στὴν Πατριαρχικὴ Σύνοδο…
.         Τὸ θέμα τῆς γεωπολιτικῆς ἐξελίξεως στὴν Οὐκρανία καὶ τῶν σχέσεων Ἀγκύρας, Μόσχας, Οὐάσινγκτον, στὶς ὁποῖες, μὲ εὐθύνη τοῦ Οἰκ. Πατριάρχη, ἐμπλέκεται τὸ Φανάρι, εἶναι πολύπλοκο καὶ ὅλα εἶναι ρευστά. Οἱ Ρῶσοι καὶ μεγάλο μέρος τῶν Οὐκρανῶν θεωροῦν ὅτι εἶναι ἕνας λαός, μὲ μία πίστη. Ἡ φιλορωσικὴ ἐξέγερση στὶς ἀνατολικὲς ἐπαρχίες τῆς χώρας καὶ ἡ προσάρτηση ἀπὸ τὴ Ρωσία τῆς Κριμαίας, χωρὶς οὐσιαστικὴ ἀντίδραση ἀπὸ τὴ Δύση, εἶναι μία παράμετρος τῆς πολυπλοκότητας. Ἡ μείωση τῆς οἰκονομικῆς βοήθειας πρὸς τὴν Οὐκρανία ἀπὸ τὴν κυβέρνηση Τρὰμπ εἶναι μία ἄλλη.
.         Οἱ σχέσεις τῆς Τουρκίας μὲ τὴν Ρωσία καὶ τὶς ΗΠΑ μία ἀκόμη. Ὁ Πούτιν ἔχει πολὺ καλὴ σχέση μὲ τὸν Ἐρντογᾶν. Τὸν ἐπαίνεσε στὴν προαναφερθεῖσα συνέντευξη Τύπου, λέγοντας ὅτι παρὰ τὸ ὅτι ἡ χώρα τοῦ εἶναι μέλος τοῦ ΝΑΤΟ ἐκεῖνος ἀκολουθεῖ ἀνεξάρτητη πολιτική. Ἡ Ρωσία ἔχει ἀναλάβει τὴν κατασκευὴ τοῦ πυρηνικοῦ σταθμοῦ παραγωγῆς ἠλεκτρικῆς ἐνέργειας στὸ Ἀκούγιου τῆς Κιλικίας καὶ προβλέπεται ἀπὸ τὸν Ὀκτώβριο τοῦ 2019 νὰ ἀρχίσει νὰ παραδίδει στὴν Τουρκία πυραύλους ἐδάφους – ἀέρος S-400, ἀγορὰ ὕψους 2,5 δισ. δολαρίων. Κατὰ τὸ τουρκικὸ πρακτορεῖο εἰδήσεων «Ἀνατολοῦ» ἡ συμφωνία αὐτὴ Ρωσίας – Τουρκίας ἔχει προκαλέσει τὴν ἀντίδραση τῶν ΗΠΑ, παρὰ τὶς ἐκ μέρους τῆς Τουρκίας συζητήσεις γιὰ ἀγορὰ ἀπὸ τὶς ΗΠΑ πυραύλων τύπου Πάτριοτ καὶ ἀεροπλάνων F-35. Οἱ Ἀμερικανοὶ ὑποστηρίζουν ὅτι οἱ ρωσικοὶ πύραυλοι δὲν εἶναι συμβατοὶ μὲ τὰ ὄπλα ποὺ χρησιμοποιοῦν οἱ ἄλλες χῶρες – μέλη τοῦ ΝΑΤΟ καὶ προειδοποιοῦν ὅτι ἂν πραγματοποιηθεῖ ἡ ἐγκατάσταση ρωσικῶν πυραύλων στὴν Τουρκία αὐτὸ θὰ ἔχει ἀρνητικὲς συνέπειες στὶς ἀμερικανὸ – τουρκικὲς σχέσεις καὶ στὴ θέση τῆς Τουρκίας στὸ ΝΑΤΟ.
.         Βεβαίως ὁ ἀπρόβλεπτος πρόεδρος τῶν ΗΠΑ ἀνακοίνωσε ὅτι ἀποσύρει τοὺς ἀμερικανοὺς στρατιῶτες ἀπὸ τὴ Συρία, ἐνέργεια ποὺ εὐνοεῖ τὴν Τουρκία καὶ βλάπτει τοὺς Κούρδους, οἱ ὁποῖοι συνεργάσθηκαν ἐπιτυχῶς μὲ τοὺς Ἀμερικανοὺς σὲ βάρος τῶν τρομοκρατῶν τοῦ Ἰσλαμικοῦ κράτους καὶ τοὺς ἀντάρτες, ποὺ ἐφοδίαζαν οἱ ΗΠΑ καὶ ἡ Σαουδικὴ Ἀραβία σὲ βάρος τοῦ προέδρου Ἄσαντ… Εὐνοεῖ ἐπίσης τοὺς Ρώσους καὶ τὸν Πρόεδρο Ἄσαντ, ποὺ τοῦ δίδεται ἡ εὐκαιρία νὰ ἑδραιώσει τὴν κυριαρχία του στὴ χώρα…
.         Μία ἄλλη παράμετρος στὶς σχέσεις τῆς Ἄγκυρας μὲ τὴν Μόσχα καὶ τὴν Οὐάσιγκτον εἶναι ἡ συμφωνία ποὺ ὑπέγραψαν οἱ κύριοι Πούτιν καὶ Ἐρντογᾶν, στὶς 19 Νοεμβρίου 2018, γιὰ τὴν κατασκευὴ ἀγωγοῦ μεταφορᾶς ρωσικοῦ φυσικοῦ ἀερίου μέσῳ Τουρκίας. Μὲ αὐτὸν ἡ Ρωσία θὰ αὐξήσει τὴν γεωπολιτική της ἐπιρροὴ στὴν Εὐρώπη καὶ ἡ Τουρκία θὰ ἑδραιώσει τὴ θέση της ὡς σημαντικῆς περιφερειακῆς δύναμης. Φυσικὰ οἱ ΗΠΑ ἀντιδροῦν μὲ κάθε τρόπο στὴν ὑλοποίηση τῆς συμφωνίας αὐτῆς καὶ παράλληλα ἐπιζητοῦν τρόπους νὰ μειώσουν τὶς ἀνάγκες τῆς Εὐρώπης σὲ ρωσικὸ φυσικὸ ἀέριο. Σημειώνεται ὅτι ὁ ἀγωγὸς μέσω Τουρκίας (TurkStream) θὰ ἀπαλλάξει τὴ Ρωσία ἀπὸ τὸ πέρασμά του πρὸς τὴν Εὐρώπη ἀγωγοῦ μέσω τῆς Οὐκρανίας, ἐνέργεια ποὺ θὰ σημάνει ζημία τῆς ἐν λόγῳ χώρας τριῶν δίς. Εὐρὼ ἐτησίως.
.         Μὲ τὰ δεδομένα αὐτὰ εἶναι βέβαιο ὅτι οἱ φιλικὲς σχέσεις Ποροσένκο – Ἐρντογὰν μετροῦν πολὺ λιγότερο ἀπὸ τὸν, μὲ βάση τὰ τεράστια συμφέροντα, δεσμὸ Ἐρντογάν – Πούτιν. Ἑπομένως τίποτε δὲν εἶναι ἐξασφαλισμένο, ὡς πρὸς τὴ θέση τοῦ Πατριαρχείου τῆς Κωνσταντινούπολης στὴν Τουρκία καὶ τὴν τύχη τῆς αὐτοκέφαλης (σχισματικῆς) Ἐκκλησίας τῆς Οὐκρανίας. Τελικὰ ἔχει δίκιο Μητροπολίτης τοῦ Φαναρίου, ὁ ὁποῖος στὸ ἐρώτημα ποὺ τοῦ τέθηκε γιὰ τὴν Οὐκρανία ἀπάντησε μὲ βαθὺ ἀναστεναγμό: «Νὰ δοῦμε πῶς θὰ βγοῦμε ἀπὸ ἐκεῖ ποὺ μᾶς ἔμπλεξε ὁ Βαρθολομαῖος».-

Σχολιάστε