Ἀρχεῖο κατηγορίας "ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ"

OΙ ΘΡΗΣΚΕΥΟΜΕΝΟΙ ΖΟΥΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ

Ο Θρησκευόμενοι ζον παραπάνω χρόνια π τος θρησκους

.             Οἱ Θρησκευόμενοι ἄνθρωποι ζοῦν κατὰ μέσον ὅρο σχεδὸν τέσσερα χρόνια περισσότερο, σὲ σχέση μὲ ὅσους δὲν ἔχουν δεσμοὺς μὲ τὴ Θρησκεία. Αὐτὸ εἶναι τὸ συμπέρασμα μίας νέας ἀμερικανικῆς μελέτης, ποὺ βασίσθηκε στὴν ἀνάλυση ἄνω τῶν 1.000 δημοσιευμένων νεκρολογιῶν.
.             Οἱ ἐρευνητές, μὲ ἐπικεφαλῆς τὴν ψυχολόγο Λόρα Οὐάλας τοῦ Πολιτειακοῦ Πανεπιστημίου τοῦ Ὀχάιο, ποὺ ἔκαναν τὴ σχετικὴ δημοσίευση στὸ περιοδικὸ κοινωνικῆς ψυχολογίας “Social Psychological and Personality Science”, ἐκτίμησαν ὅτι «ἡ σχέση μὲ τὴ θρησκεία ἔχει τὴν ἴδια σχεδὸν θετικὴ ἐπίπτωση μὲ τὸ φύλο πάνω στὴν μακροζωία» (οἱ γυναῖκες ζοῦν συνήθως τέσσερα ἕως πέντε παραπάνω χρόνια ἀπὸ τοὺς ἄνδρες).
.             «Ἡ μελέτη μᾶς παρέχει πειστικὰ στοιχεῖα ὅτι ὑπάρχει σχέση ἀνάμεσα στὴ συμμετοχὴ στὴ θρησκεία καὶ στὸ πόσο ζεῖ ἕνας ἄνθρωπος», δήλωσε ὁ ἀναπληρωτὴς καθηγητὴς ψυχολογίας Μπάλντουιν Γουέι. Οἱ ψυχολόγοι ἀποδίδουν τὸ ὄφελος αὐτὸ ἐν μέρει στὸ ὅτι ἡ ἐνεργὴ σχέση μὲ τὴ Θρησκεία ὠθεῖ τοὺς πιστοὺς νὰ συμμετέχουν στὴν κοινότητα καὶ σὲ ἐθελοντικὲς-κοινωνικὲς δράσεις, κάτι πού, ὅπως ἔχουν δείξει προηγούμενες μελέτες, «χαρίζει» μακροζωία.
.             Θετικὸ ρόλο ἐπίσης παίζει ὅτι συνήθως οἱ θρησκευόμενοι κάνουν πιὸ ὑγιεινὴ ζωὴ (λιγότερα ποτὰ καὶ ξενύχτια, ἀποφυγὴ ναρκωτικῶν καὶ σὲξ μὲ πολλοὺς συντρόφους κ.ἄ.). Ἔχουν ἀκόμη λιγότερο στρὲς χάρη στὴν πίστη τους στὸν Θεὸ καὶ στὴν μετὰ θάνατο ζωή, καθὼς ἐπίσης χάρη στὴν προσευχὴ ἢ στὸν πνευματικὸ διαλογισμό, σὲ συνδυασμὸ μὲ τὴ βίωση θετικῶν συναισθημάτων (ἀγάπη, εὐγνωμοσύνη, γαλήνη κ.ἄ.).
.             Ἐκτὸς ἀπὸ τὸ φύλο, θετικὴ ἐπίπτωση στὴ μακροζωία ἔχει καὶ ὁ γάμος. Οἱ ἐρευνητὲς ἀπομόνωσαν αὐτοὺς τοὺς δύο παράγοντες γιὰ νὰ ὑπολογίσουν τὴν θετικὴ ἐπίδραση μόνο τῆς Θρησκείας.

 

ΠΗΓΗ:ΑΠΕ-ΜΠΕ

 

 

Advertisements

Σχολιάστε

ΤΑ ΤΡΙΑ ΠΑΡΤΙΜΕΝΤΑ ΤΗΣ ΑΚΟΛΑΣΙΑΣ («Ψώριασε καὶ ἡ γίδα καὶ τὸ πρόβατο».)

ΤΑ ΤΡΙΑ ΠΑΡΤΙΜΕΝΤΑ ΤΗΣ ΑΚΟΛΑΣΙΑΣ

Ἀρχιμ. Γρηγόριος
Καθηγούμενος Ἱ. Μ. Δοχειαρίου

.             «Τρίτωσε τὸ κακό» λέει ὁ λαός. Ἄραγε θὰ πάη καὶ πιὸ ψηλά; Ἀπ᾽ ὅ,τι δείχνουν τὰ προγνωστικὰ τῶν κρατούντων, τὸ κακὸ θὰ ἀποκορυφωθῆ ὅσο σὲ καμμιὰ ἄλλη ἐποχή, γιὰ νὰ ἔρθη ἡ ὀργὴ τοῦ Θεοῦ καὶ νὰ ἄρη ἅπαντας. Χρόνια Σοδόμων καὶ Γομόρρων, χρόνια πρὸ τοῦ κατακλυσμοῦ. Πάντως τὰ κατάφεραν οἱ κρατοῦντες Συριζαῖοι νὰ ἀναμείξουνε κάθε ἀρχὴ καὶ ἐξουσία, νὰ μαγαρίσουνε τοὺς πάντας, γιὰ νὰ ἑτοιμασθῆ τὸ βδέλυγμα τῆς ἐρημώσεως, ὅπως μᾶς λέγει ὁ προφήτης Δανιήλ. Λὲς καὶ ψάχνονται νὰ βάλη καθένας τὸ λιθαράκι του στὴν καταστροφὴ τοῦ κόσμου.
.           Τὸ πρῶτο ᾽παρτιμὰν ἦταν νὰ πείση τὸν κόσμο νὰ ἀνεχθῆ τὴν ἀκολασία ὡς κατάσταση φυσική. Ναὶ μὲν δὲν τοὺς ἀποδεχόμαστε, ἀλλὰ τοὺς δεχόμαστε. Καὶ ἄρχισε ἔτσι νὰ βράζη ὁ μεγάλος κάζανος. Βγῆκε καθένας στὸν δρόμο νὰ δείξη τὴν πομπή του, σὰν νά ᾽ναι φυσικὴ κατάσταση, ποὺ δὲν ὁδηγεῖ τὸν ἄνθρωπο στὴν ντροπὴ καὶ στὴν ἀναισχυντία.
.           Δεύτερο ᾽παρτιμὰν νὰ μποροῦν αὐτοὶ οἱ ἄνθρωποι νὰ συζοῦν ἀναίσχυντα καὶ ἐλεύθεροι ἀπὸ κάθε ἔλεγχο.
.              Οἱ ἐπινοήσεις συνεχίζονται καὶ κτίζουν καὶ τρίτο ᾽παρτιμάν: ζητοῦν νὰ υἱοθετοῦνε παιδιά! Νὰ ἐξαφανιστῆ ἡ λέξη πατέρας ἢ μητέρα καὶ ἀντ᾽ αὐτῆς νὰ τοποθετηθῆ α΄ γονιὸς καὶ β΄ γονιός.
.           Ἡ Ἐκκλησία μήτε τουφεκᾶ μήτε μάχαιρα βγάζει. Ἡ ἀναισχυντία συνεχίζεται: νὰ ἔχουνε δικαίωμα νὰ γίνωνται καὶ ἀνάδοχοι. Νὰ παρουσιάζωνται στὸν ναὸ καὶ νὰ ζητοῦνε νὰ γίνουν νονοί.
.             Ἀντάριασαν τὰ πάντα, προκειμένου νὰ ἔχουν οἱ ἐντελῶς ἀναίσχυντοι πρόσωπο στὴν κοινωνία. Ψώριασε καὶ ἡ γίδα καὶ τὸ πρόβατο. Καὶ ἐκεῖνος ποὺ διακρατεῖ τὰ σύμπαντα ἐσιώπησε. Δαιμόνια καινὰ γέμισε ἡ κοινωνία.
.             Καὶ ἐνῶ φθάσαμε στὸ τρίτο ᾽παρτιμὰν τῆς ἀκολασίας, μὲ γεννήτρια βέβαια πάντοτε τὴν κυβέρνηση, ἔχουμε ἐδῶ στὸ Ἅγιον Ὄρος συναδέλφους καθηγουμένους, οἱ ὁποῖοι ζητοῦν συμφιλίωση μὲ μιὰ τέτοια κυβέρνηση, γιὰ νὰ κερδίσουνε δύο νόμους! Ἄρχοντες τοῦ ἁγίου Τόπου τούτου καὶ τὰ πρῶτα φέροντες, ἐπικοινωνεῖτε μὲ τὴν συνείδησή σας; Ζητᾶτε νὰ ἔχετε συνδαιτυμόνες στὰ τραπέζια σας ἐχθροὺς καὶ πολέμιους τῆς πίστεως καὶ τῆς πατρίδος; Γιατὶ τί θὰ κάνη καὶ ἡ πατρίδα, ἂν ἔχη στρατευόμενους ἀνώμαλους;
.            Πολὺ ἀκόμα λυπήθηκα, σπαρακτικὰ ἡ καρδιά μου πονάει, δόθηκε διαταγὴ στὰ στρατόπεδα τῆς Μυτιλήνης νὰ μὴ σηκώνουν σημαία ἑλληνική!
.              Σήμερα, ὅπως σὲ ὅλα τὰ Πανεπιστήμια, καὶ ἡ Θεολογικὴ Σχολὴ διδάσκει περισσότερο κοινωνιολογία καὶ παιδαγωγικά. Ἐλάττωσαν τὰ μαθήματα τὰ θεολογικὰ καὶ γέμισαν τὶς ὧρες τῶν φοιτητῶν μὲ κοινωνιολογία καὶ παιδαγωγικά. Ἡ κοινωνιολογία καὶ τὰ παιδαγωγικὰ θὰ σώσουν τὸν κόσμο καὶ ὄχι ἡ ἀλήθεια τοῦ Εὐαγγελίου! Σπᾶνε τὰ κεφάλια τους τὰ παιδιὰ νὰ μάθουνε τὶ σφύριξε στὸ αὐτὶ τοῦ κάθε ἀθέου ὁ διάβολος. Τρομερὴ ἀλλαγὴ σὲ ὅλα. Ὁ Θεὸς νὰ φυλάξη νὰ μὴν εἰσέλθη αὐτὸ τὸ πνεῦμα καὶ στὴν Ἐκκλησία καὶ ἀκοῦμε ἀπὸ τὸν ἄμβωνα ὄχι τοὺς λόγους τοῦ Κυρίου, ἀλλὰ παιδαγωγικὰ καὶ κοινωνιολογικά. Τὸ Εὐαγγέλιο ἄλλαξε τὸν κόσμο. Τὸ Εὐαγγέλιο μᾶς ἔδειξε τὴν ὁδό.
.                Ὅλα αὐτὰ ἔχουν ὑπόβαθρο τὴν πολιτικὴ ἀσχήμια τῆς ἐποχῆς μας. Καὶ κάτι κομματάκια ποὺ λένε ὅτι ὑποστηρίζουν τὴν Ἐκκλησία, ἔρχονται νὰ ἀποτελειώσουν τὸ ἔργο τοῦ διαβόλου.
.              Ἀφοῦ, Νέα Δημοκρατία, παρουσιάζεσαι ὅτι τὰ μέλη σου εἶναι τῆς Ἐκκλησίας, πῶς ψηφίζεις νόμους ἀκολασίας; Πῶς συμπράττεις μὲ βδελύγματα;
.            Ἂς ἀναμείνουμε, ἀδελφοί. Ἔχει καὶ γιὰ μᾶς ὁ Θεὸς τὸ μέγα του ἔλεος.
.                  Ἐξεγείρου, Δεββώρα. Ὁ πόλεμος ἔφθασε στὴν πόρτα σου. Ἐκκλησία, μὴ καθεύδης, μὴ ρέγχης στὴν κοιλία τοῦ ᾄδου. Κράτα τὸ Εὐαγγέλιο καὶ αὐτὸ δίδασκε μὲ πόνο καὶ μὲ δάκρυα στὸν κόσμο ποὺ σοῦ ἀπέμεινε ἀκόμα.
.                 Αὐτὰ εἶναι τὰ ἀποτελέσματα τῶν σημερινῶν κρατούντων: ἀκολασία, ἀναισχυντία καὶ πείνα στὸν κόσμο. Ἡ ἀπόγνωση ἴσως σὲ λίγο δὲν θὰ λείπη ἀπὸ κανένα, καὶ ὅλοι θὰ ἐπιζητοῦνε τὸ ἡρωικὸν τέλος, ὄχι γιατὶ κουράστηκαν στὴν ζωή, ἀλλὰ γιατὶ παραφορτώθηκαν μὲ ἀσήκωτα βάρη, χρέη, δημεύσεις περιουσιῶν καὶ ἀνεργία. Τὰ θεριὰ τοῦ δάσους ζοῦν πιὸ εὐτυχισμένα ἀπὸ μᾶς.
– Πατέρα, χτυπάει τὸ κουδούνι τῆς πόρτας.
– Ἔλα πρὸς τὰ ᾽δῶ, παιδί μου· μὴν ἀνοίξης.
– Χτυπάει τὸ τηλέφωνο.
– Μὴ τὸ σηκώσετε· ὁ ἔφορος θὰ εἶναι.
.                   Τί νὰ φυλάξης καὶ τί νὰ κρύψης; Περπατᾶς καὶ δὲν ξέρεις ἀπὸ ποῦ νὰ φυλαχθῆς. Ὁ Ἀδὰμ ἔτρεξε στὰ φυλλώματα νὰ κρυφτῆ. Ἐγὼ κι ἐσὺ ποῦ νὰ πᾶμε;
.                 Μὴ φτύνης στὸν κόρφο σου, Ἕλληνα, ἀλλὰ στὰ πρόσωπα ἐκείνων ποὺ σὲ καταντήσανε ἔτσι.

Γρηγόριος ὁ Ἀρχιπελαγίτης

ΠΗΓΗ: agioritikesmnimes.blogspot.com

Σχολιάστε

«ΤΟ ΣΗΜΕΙΟΛΟΓΙΚΟ ΤΟΥΣ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑ»!

Πόσο πι χαμηλ θ πέσουμε;
Στ
χρώματα το gay pride Βουλ

τῆς ἐφημ. «Δημοκρατία»,
08.06.2018

Σάλος ἀναμένεται ἀπὸ την πρωτοβουλία Βούτση, που πῆρε τὴν ἀπόφαση-σοκ χωρὶς νὰ ρωτήσει κανέναν!

.           Στὰ χρώματα τῆς «διεθνοῦς τῶν γκέι» φωταγωγεῖ τὴ Βουλὴ ὁ Νίκος Βούτσης. Γιὰ πρώτη φορὰ ἀπὸ τότε ποὺ καθιερώθηκαν οἱ παρελάσεις τῆς αὐτοαποκαλούμενης ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας τῶν ὁμοφυλοφίλων στὸ κέντρο τῆς Ἀθήνας, πρόεδρος τῆς Βουλῆς ἀποφασίζει -χωρὶς νὰ ρωτήσει κανέναν ἀπὸ τὴ Διάσκεψη τῶν Προέδρων, ποὺ εἶναι τὸ κυρίαρχο ὄργανο τοῦ Κοινοβουλίου- νὰ «ντύσει» τὸν ναὸ τῆς Δημοκρατίας στὰ χρώματα τοῦ οὐράνιου τόξου, ποὺ εἶναι τὸ σῆμα κατατεθὲν τοῦ gay pride παγκοσμίως.
.           Μάλιστα, πληροφορίες ἀναφέρουν ὅτι ἐξετάζεται τὸ ἐνδεχόμενο ἡ Βουλὴ νὰ φωτιστεῖ καὶ μὲ τὸ σῆμα τοῦ ἑλληνικοῦ gay pride, ποὺ δὲν εἶναι ἄλλο ἀπὸ τὴν Ἀκρόπολη βαμμένη στὰ χρώματα τοῦ οὐράνιου τόξου.
.           Ἡ πρωτοφανὴς καὶ αὐθαίρετη αὐτὴ πρωτοβουλία ἀναμένεται νὰ προκαλέσει σωρεία ἀντιδράσεων, καθὼς δὲν εἶναι λίγοι οἱ βουλευτὲς ποὺ σὲ κατ’ ἰδίαν συζητήσεις τοὺς χαρακτηρίζουν ἀπαράδεκτη τὴν ἐνέργεια τοῦ Νίκου Βούτση «νὰ μετατρέψει σὲ πολύχρωμο καρναβάλι τὸ Κοινοβούλιο» τὸ βράδυ τοῦ Σαββάτου. Ὅπως ἔλεγαν μάλιστα οἱ βουλευτές, ἡ κίνηση αὐτὴ ἔχει ἔντονο σημειολογικὸ ἀποτύπωμα καὶ ἔρχεται νὰ προστεθεῖ στὴ δέσμη τῶν κυβερνητικῶν πρωτοβουλιῶν γιὰ ἀνάδειξη τῶν ἀξιώσεων τῶν κάθε λογῆς «δικαιωματιστῶν», ταυτίζοντας ἔτσι τὴ Βουλὴ μὲ τὴν ἐκτελεστικὴ ἐξουσία καὶ τὶς μικροπολιτικὲς ἐπιδιώξεις της.
.             Νὰ σημειωθεῖ πὼς χορηγοὶ στὸ φετινὸ gay pride εἶναι, μεταξὺ ἄλλων, τὸ Γραφεῖο τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Κοινοβουλίου στὴν Ἑλλάδα καὶ ἡ Εὐρωπαϊκὴ Ἐπιτροπή, ἡ Περιφέρεια Ἀττικῆς καὶ ὁ Δῆμος Ἀθηναίων, οἱ πρεσβεῖες τῆς Αὐστραλίας, τῆς Ὀλλανδίας καὶ τοῦ Καναδᾶ, ἡ ΕΡΤ ἀλλὰ καὶ τὰ Ἱδρύματα Ὠνάση καὶ Μποδοσάκη.
.             Τὸ σλόγκαν δὲ τοῦ φετινοῦ Athens Pride, ποὺ πραγματοποιεῖται αὔριο στὸ Σύνταγμα, (ἡ παρέλαση ἀρχίζει στὶς 19.00) εἶναι «Παροῦσα», μὲ τὴν κεντρικὴ ἰδέα ποὺ ἐκφράζεται ἀπὸ τοὺς διοργανωτὲς νὰ εἶναι πὼς ὅλοι εἶναι εὐπρόσδεκτοι νὰ δηλώσουν τὸ «παρών», ἀνεξάρτητα ἀπὸ τὸ φύλο καὶ τὴ σεξουαλικότητά τους. Ἀναμένεται φυσικὰ νὰ παραστοῦν ἅπαντες ἀπὸ γκέι, λεσβίες, τρανσέξουαλ, μπάι, στρέιτ, μέχρι καὶ (τὸ) Jason-Ἀντιγόνη…

 

 

ΠΗΓΗ: dimokratianews.gr

Σχολιάστε

ΤΗ ΜΙΑ ΠΑΙΔΟΚΤΟΝΟ ΣΗΜΑΔΕΨΑΜΕ! (Ἀρχιμ. Δαν. Ἀεράκης)

Τή μία παιδοκτόνο σημαδέψαμε!

 

τοῦ Ἀρχιμ. Δανιήλ Ἀεράκη,
ἱεροκήρυκος

 .                 Σκότωσε τὸ νεογέννητο βρέφος της μιὰ 22χρονη φοιτήτρια. Τὸ γέννησε μόνη της καὶ τὸ πέταξε στὸν ἀκάλυπτο χῶρο τῆς πολυκατοικίας πού διέμενε. Τῆς ἐπετέθησαν ἐπὶ πολλὲς ἡμέρες (τελευταῖο δεκαήμερο τοῦ Ἀπριλίου) ὅλα τά τηλεοπτικὰ κανάλια, ὅλοι οἱ δημοσιογράφοι καὶ ὅλοι οἱ κοινωνικοὶ φορεῖς. Ἀπεκάλεσαν φρικιαστικὴ καὶ ἐγκληματικὴ τὴν πρᾶξι της. Ἐναντίον της ἀσκήθηκε δίωξις μὲ τὴν κατηγορία τῆς ἀνθρωποκτονίας ἐκ προθέσεως.

  • Διαφωνεῖ κανείς, ὅτι ἦταν φρικιαστικό τό ἔγκλημά της;

  • Νὰ ρωτήσουμε ὅμως κάτι: Ἂν τὸ ἔγκλημα αὐτὸ τὸ διέπραττε μερικοὺς μῆνες νωρίτερα, θὰ τὴν κατηγοροῦσε κανείς; Θὰ τὸ σκότωνε τὸ παιδί της μὲ συνεργὸ ἐγκληματία γιατρό, πού σκοτώνει ζωντανά τά βρέφη, μόνο ποῦ δέν τά ρίχνει στὸν ἀκάλυπτο πολυκατοικίας, ἀλλὰ πολτοποιημένα στὸν ὑπόνομό τῆς κλινικῆς του!

  • Ἄν σκότωνε ζωντανό το παιδί της ἡ 22χρονη μὲ τὴ διαδικασία τῆς ἐκτρώσεως, θὰ ἔφευγε ἀπὸ τὴν κλινικὴ σὰν κὰλή… κυρία καὶ θὰ πήγαινε στὸ σπίτι της, χωρὶς κανεὶς νὰ τὴν καταδιώκη! Βέβαια, ἂν λειτουργοῦσε ἡ συνείδησίς της, θὰ τῆς φώναζε: «Εἶσαι φόνισσα»! Καί τό σφαγιασθὲν βρέφος θὰ τὴν κυνηγοῦσε σ᾽ ὅλη της τὴ ζωὴ καὶ θὰ τῆς βοοῦσε: «Γιατί μὲ σκότωσες;».

  • Ὑποκριτικὴ κοινωνία! Καταδικάζεις μιὰ κοπέλλα, πού ὁ ἄτιμος πού τὴν κατέστησε ἔγκυο τὴν ἔγκατελειψε. Καὶ χειροκροτεῖς τοὺς φονιάδες γονεῖς καὶ γιατρούς, πού σκοτώνουν 300.000 παιδιὰ κάθε χρόνο στὴν Ἑλλάδα!

.              Ἔνοχη φόνου ἀσφαλῶς ἡ 22χρονη φοιτήτρια. Μὰ μυριάδες φορὲς πιὸ ἔνοχοι οἱ αὐτουργοὶ τῶν ἀμβλώσεων (ἐκτρώσεων). Ἑκατομμύρια φορὲς πιὸ ἔνοχο εἶναι τὸ Ἑλληνικὸ κράτος, πού μὲ νόμο του ἐπευλογεῖ τὸ φόνο ἀθώων παιδιῶν καὶ χρηματοδοτεῖ τοὺς φυσικοὺς αὐτουργοὺς τῆς βρεφικῆς μαζικῆς δολοφονίας.

, ,

Σχολιάστε

Ο ΑΓΕΝΝΗΤΟΣ καὶ Ο ΓΕΝΝΗΜΕΝΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ (Γ. Ν. Παπαθανασόπουλος)

Ὁ ἀγέννητος καὶ ὁ γεννημένος ἄνθρωπος

Τοῦ Γιώργου Ν. Παπαθανασόπουλου

.           Ἡ ὑπερβᾶσα τὴν ὑπερβολὴ παρουσίαση ἀπὸ τηλεοπτικοὺς σταθμοὺς τοῦ τραγικοῦ γεγονότος τῆς παιδοκτονίας ἀρτιγέννητου βρέφους ἀπὸ τὴ νεαρὴ μητέρα του δείχνει τὴν παράνοια τῆς «λογικῆς» τῆς κοινωνίας μας. Κατ’ αὐτὴ τὴ «λογική», ποὺ στηρίζεται στὸν ὠφελιμισμό, στὴν ἡδονὴ καὶ στὰ ἔνστικτα, ἔγκλημα θεωρεῖται ἡ δολοφονία βρέφους, ποὺ μόλις βγῆκε ἀπὸ τὴν κοιλιὰ τῆς μητέρας του. Ἂν ὅμως ἡ ἴδια μητέρα εἶχε δολοφονήσει τὸ ἴδιο ἄτυχο βρέφος, ὅσο ἦταν στὴν κοιλιά της, θὰ ἐθεωρεῖτο κάτι τὸ φυσιολογικὸ καὶ οὐδεὶς θὰ ἠσχολεῖτο μαζί της. Τὸ ἀποτέλεσμα τὸ ἴδιο, ὁ θάνατος τοῦ παιδιοῦ, οἱ συνθῆκες θὰ ἄλλαζαν κάποιους μῆνες. Καὶ ὅμως ἡ ἀντιμετώπιση ἀπὸ τὴν κοινωνία καὶ τὸ θεσμοποιημένο κράτος εἶναι τελείως διαφορετικὴ στὶς δύο περιπτώσεις.
.         Οἱ φόνοι τῶν παιδιῶν ὅσο εἶναι στὴν κοιλιὰ τῆς μητέρας τους ἔγινε κατεστημένη καὶ θεσμοθετημένη κατάσταση. Σὲ χῶρες «προοδευτικὲς» ὁ γιατρὸς ποὺ ἀρνεῖται, διὰ λόγους συνειδήσεως, νὰ προβεῖ στὴ δολοφονία τοῦ ἀγέννητου ἀνθρώπου διώκεται ποινικὰ καὶ ἀπομακρύνεται ἀπὸ τὴν ἐργασία του. Οἱ φεμινίστριες γυναῖκες ἐφεῦραν «λογικές», γιὰ νὰ δικαιολογήσουν τὴν ἀποτρόπαιη πράξη τους. Λένε πὼς τὸ βρέφος ὅσο εἶναι στὴν κοιλιά τους εἶναι μέρος τοῦ σώματός τους καὶ ἔτσι αὐτὲς μποροῦν νὰ τὸ κάνουν ὅ, τι θέλουν, ἢ πὼς μὲ τὴν δολοφονία τοῦ ἀγέννητου βρέφους ἐξασφαλίζουν τὴν ἰσότητα στὸ σὲξ μὲ τὸν ἄνδρα, ἢ… καὶ ἄλλα παρόμοια…
.       Τὸ ἀδύναμο καὶ ἀνυπεράσπιστο παιδὶ εἶναι τὸ θύμα τῆς βαρβαρότητας, ποὺ καλλιεργεῖ ἡ κοινωνία. Θύματα δὲν εἶναι μόνο τὰ ἀγέννητα παιδιά, ποὺ κατὰ χιλιάδες θυσιάζονται στὸν Βάαλ τῆς ἡδονῆς. Θύματα εἶναι καὶ τὰ γεννημένα παιδιά. Θύματα εἶναι, ὅταν παρίστανται σὲ διαπληκτισμούς, σὲ ἀνταλλαγὲς ὕβρεων μεταξὺ τῶν γονέων, ὅταν χρησιμοποιοῦνται ὡς μάρτυρες στὰ δικαστήρια γιὰ τὶς διαφορὲς τῶν γονέων τους, ὅταν κάθονται ἐπὶ ὧρες στὸν κομπιοῦτερ ἢ στὴν τηλεόραση, γιατί οἱ γονεῖς εἶναι ἀπασχολημένοι ἢ ἀπουσιάζουν… Εἶναι θύματα τοῦ κράτους, στὸ ὁποῖο ἡ κάθε κυβέρνηση τὰ βάζει σὲ συνεχῆ βάσανα ἀλλάζοντας σὲ συχνὰ διαστήματα τὰ ὅσα διαλαμβάνονται στὴν ἐκπαίδευσή τους καὶ ἐπιχειρεῖ νὰ διαπλάσει τὶς ψυχὲς τοὺς ὄχι μὲ βάση τὴν παράδοση τοῦ λαοῦ, τὶς ἀρχὲς καὶ τὰ ἰδανικὰ ποὺ τὸν διέπουν, ἀλλὰ μὲ βάση τὴν ἄθεη καὶ ὑλιστικὴ ἰδεολογία της.
.       Τὰ παιδιὰ εἶναι θύματα καὶ τῆς ραθυμίας ἐκπροσώπων τῆς Ἐκκλησίας. Ὅπου Ἐπίσκοποι καὶ πρεσβύτεροι ἐργάζονται μὲ ζῆλο, τότε πλῆθος εἶναι τῶν παιδιῶν καὶ τῶν νέων, ποὺ βρίσκουν τὴν Ἐκκλησία ὡς «φιλόστοργη μητέρα καὶ πηγὴ πάσης παρηγορίας», ὅπως γράφει ὁ Παπαδιαμάντης. Ὁ κοσμοκαλόγερος τῆς λογοτεχνίας μας θεωρεῖ ὅτι ἡ ἀπραξία τῆς ἐκκλησιαστικῆς ἀρχῆς ὁδηγεῖ στὴν ὄξυνση τῆς ἀπομάκρυνσης τῶν Ἑλλαδιτῶν ἀπὸ τὴν παράδοσή τους, στὸν μιμητισμὸ καὶ στὴν ξενομανία, «νὰ χάσκει τις πρὸς τὰ ξένα», στὴν ἀλλοίωση τῶν ἠθῶν, στὴ χαλάρωση τῆς ὀρθοδόξου πίστεώς τους, στὴν παραχάραξη τῆς ἑλληνικῆς γλώσσας. Ἡ κατάρρευση τοῦ κράτους ἀποτελεῖ τραγικὸ γεγονὸς γιὰ τὸ λαό, ὁ ὁποῖος βιώνει ἐπίσης τὴν καταστροφικὴ ἀπουσία τῆς ποιμαίνουσας Ἐκκλησίας ἀπὸ αὐτόν.-

, ,

Σχολιάστε

ΦΟΒΕΡΗ ΕΚΤΡΟΠΗ: «ΕΠΙΚΥΡΙΑΡΧΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΠΙ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ» (Παραίτηση προέδρου τοῦ ΣτΕ)

Ἡ δήλωση τοῦ Νίκου Σακελλαρίου

Ὁ πρόεδρος τοῦ ΣτE, Νίκος Σακελλαρίου, ἀφήνοντας αἰχμὲς γιὰ διαρροές, εἰδικὰ γιὰ τὸ Ἀσφαλιστικό, ποὺ ὅπως εἶπε δὲν τοῦ ἐπέτρεπαν νὰ ἐπιτελέσει τὰ καθήκοντά του. Στὴν ἀνακοίνωση τῆς παραίτησής του, ποὺ διάβασε ἐμφανῶς συγκινημένος ἐνώπιον τῶν δημοσιογράφων, ὁ κ. Σακελλαρίου ἔκανε λόγο γιὰ πλήρη κυριαρχία τοῦ οἰκονομικοῦ ἐπὶ τοῦ θεσμικοῦ, ἐνῶ προειδοποίησε γιὰ τοὺς κινδύνους ποὺ ἐλλοχεύουν ἀπὸ τὴν οἰκονομικὴ κρίση.

.          «Στὴν ἀπόφασή μου αὐτὴ κατέληξα μετὰ τὴν πρόσφατη παραβίαση τοῦ ἀπορρήτου τῆς διασκέψεως τοῦ Δικαστηρίου σχετικὰ μὲ τὸ νέο ἀσφαλιστικὸ σύστημα καὶ τὴν εὔλογη ἀναταραχή, ποὺ προκάλεσε σὲ ὁλόκληρη τὴν ἑλληνικὴ κοινωνία.
Ἡ ἀδιανόητη ὅσο καὶ ἀπαράδεκτη αὐτὴ παραβίαση τοῦ δικαστικοῦ ἀπορρήτου, τὴν ὁποία ἀντικειμενικὰ ἀδυνατῶ νὰ ἐλέγξω, ἐπέφερε καίριο πλῆγμα στὴν ἀξιοπιστία καὶ τὸ κύρος τοῦ θεσμοῦ τοῦ Συμβουλίου τῆς Ἐπικρατείας καὶ δὲν μοῦ ἐπιτρέπει, πλέον, νὰ ἐξακολουθήσω νὰ ἀσκῶ τὰ δικαστικά μου καθήκοντα μὲ τὴν δέουσα ἠρεμία καὶ νηφαλιότητα.
Ἡ σημερινὴ ἀπόφασίς μου – ἔστω καὶ ἂν ἀπέχει λίγες μόνον ἡμέρες ἀπὸ τὴν ὑποχρεωτικὴ ἀποχώρησή μου ἀπὸ τὴν ὑπηρεσία δὲν παύει – ὅσο ἐπιβεβλημένη καὶ ἂν εἶναι – νὰ ἀποτελεῖ μία πολὺ ἐπώδυνη ἀπόφαση, γιὰ μένα ποὺ διανύω τὸ 42ο ἔτος τῆς δικαστικῆς μου σταδιοδρομίας, ἔχοντας ἀφιερώσει τὰ περισσότερα χρόνια της ζωῆς μου στὴν ὑπηρεσία τοῦ Συμβουλίου τῆς Ἐπικρατείας, ἕναν θεσμό, τὸν ὁποῖο ἀγαπῶ καὶ θὰ συνεχίσω νὰ ἀγαπῶ μέχρι τὸ τέλος τῆς ζωῆς μου.
Ἔχω τὴ συνείδησή μου ἥσυχη, διότι δὲν ἀποχωρῶ ἀμαχητί, ἀφοῦ ὅλα αὐτὰ τὰ χρόνια ἀγωνίσθηκα, μὲ τὴ βοήθεια τοῦ Θεοῦ, τὸν ἀγώνα τὸν καλό.
Τὴ στιγμή, ὅμως, αὐτὴ ἡ σκέψις μου στρέφεται στοὺς ἁπλοὺς πολίτες, ποὺ εἶναι τὰ θύματα τῶν μνημονίων καὶ τῆς κλιμακούμενης ἐπικυριαρχίας τοῦ οἰκονομικοῦ παράγοντος ἐπὶ τοῦ θεσμικοῦ, οἱ ἀντοχὲς τῶν ὁποίων συνεχῶς δοκιμάζονται ἀπὸ τὰ ἀλλεπάλληλα οἰκονομικὰ μέτρα, ποὺ λαμβάνονται μὲ τὴν ἐπίκληση τοῦ λεγομένου δημοσιονομικοῦ συμφέροντος καὶ ποὺ συνεπάγονται ὑπέρογκες γὶ αὐτοὺς ἐπιβαρύνσεις, λόγω τοῦ σωρευτικοῦ τους χαρακτῆρος.
Ἤδη, ἀπὸ τὴν ἐποχὴ τοῦ πρώτου μνημονίου, ὁρισμένοι συνάδελφοί μου μεταξὺ τῶν ὁποίων καὶ ἐγώ, εἴχαμε, μὲ τὶς μειοψηφίες μᾶς ἐπισημάνει, τὴ μὴ συμβατότητα τῶν ρυθμίσεων τοῦ μνημονίου μὲ τὸ Σύνταγμα καὶ εἴχαμε, ἐγκαίρως, προειδοποιήσει, χωρὶς δυστυχῶς νὰ εἰσακουστοῦμε, γιὰ τὴν ἐπερχόμενη πλήρη ἐπικυριαρχία τοῦ οἰκονομικοῦ ἐπὶ τοῦ θεσμικοῦ, ποὺ ἐπηρέασε, καίρια, τὸ σύνολο σχεδὸν τῆς κρατικῆς δράσεως καὶ σηματοδότησε τὴν συνακόλουθη ὑποχώρηση τοῦ Κράτους Δικαίου καὶ τοῦ Κοινωνικοῦ Κράτους.
Τὰ χρόνια ποὺ ἀκολούθησαν, οἱ ἀντοχὲς ὅλων μας δοκιμάσθηκαν ἀκόμη περισσότερο ἀπὸ τὰ νεώτερα μνημόνια ποὺ ἐπέβαλαν τὴ λήψη καὶ νέων ἐπώδυνων οἰκονομικῶν μέτρων, ποὺ συνοδεύθηκαν ἀπὸ τὶς συνεχεῖς μειώσεις μισθῶν καὶ συντάξεων.
Οἱ καταστάσεις αὐτές, ὁδήγησαν τὸ Δικαστήριο στὴν ἔκδοση σειρᾶς ἀποφάσεων τῆς Ὁλομελείας του σχετικὰ μὲ τὴν μὴ περαιτέρω μείωση τῶν συντάξεων καὶ τὴν θεσμικὴ θωράκιση τῶν προσώπων, ποὺ εἶναι ἐπιφορτισμένα μὲ βασικὲς ἀποστολὲς τοῦ Κράτους, ὅπως ἡ ἐθνικὴ ἄμυνα, ἡ ἀσφάλεια, ἡ ὑγεία, ἡ παιδεία καὶ ἡ δικαιοσύνη.
Φρονοῦμε, ὅτι τὰ δικαστικὰ αὐτὰ προηγούμενα καὶ οἱ ἐγγυήσεις ποὺ ἐτέθησαν μὲ αὐτά, δὲν μποροῦν, χωρὶς νὰ παραβιάζεται τὸ Σύνταγμα, νὰ ἀγνοηθοῦν οὔτε, πολὺ περισσότερο, νὰ παρακαμφθοῦν ἀπὸ τὸ νομοθέτη, μὲ τὸ πρόσχημα τῆς καταρτίσεως ἑνὸς νέου ἀσφαλιστικοῦ συστήματος μέσῳ τοῦ ἐπανυπολογισμοῦ ὅλων, τῶν μέχρι σήμερα, ἀπονεμηθεισῶν συντάξεων – πράγμα ποὺ θέτει τοὺς ἤδη συνταξιούχους σὲ καθεστὼς πλήρους ἀνασφαλείας, κατὰ παράβαση τῆς ἀρχῆς τῆς ἐμπιστοσύνης – καὶ μέσῳ τῆς εἰσαγωγῆς, σὲ συνάρτηση, πάντοτε, μὲ τὸν ἐπανυπολογισμό, ἑνὸς νέου τρόπου ὑπολογισμοῦ τῶν ἐφεξῆς ἀπονεμομένων συντάξεων, μέτρα ποὺ ὁδηγοῦν, μὲ μαθηματικὴ ἀκρίβεια, σὲ περαιτέρω μείωση τοῦ ὕψους τῶν συντάξεων, τὸ ὁποῖο, ὅμως, ἔχει ἤδη διαμορφωθεῖ, μετὰ τὶς ἀλλεπάλληλες περικοπές τους, σὲ ἰδιαίτερα χαμηλὸ ἐπίπεδο.
Σὲ ἀντίθετη περίπτωση, ἐκτιμοῦμε, ὅτι εἶναι πλέον ἢ ὁρατὸς ὁ κίνδυνος περαιτέρω μειώσεως τοῦ ὕψους τῶν ἀπονεμομένων συντάξεων, μὲ τελικὸ ἀποτέλεσμα τὴν πλήρη ἐξαθλίωση ὅλων τῶν συνταξιούχων.
Ἀναμφιβόλως, εὐρισκόμεθα πρὸ μίας πολὺ δυσχεροῦς καταστάσεως, ἡ ὁποία, ὅμως, εὐελπιστοῦμε ὅτι θὰ ἀντιμετωπισθεῖ μὲ τὸν καλύτερο δυνατὸ τρόπο, γιὰ μία ἀκόμη φορά, ἀπὸ τὴν ἀνεξάρτητο ἑλληνικὴ Δικαιοσύνη, στὴν ὁποία μετακυλίεται, παγίως, ἀπὸ τὴν ἑκάστοτε πολιτικὴ ἐξουσία, ἡ ἐπίλυσις τῶν πιὸ σημαντικῶν προβλημάτων τῆς Χώρας.
Ἐκφράζουμε, τέλος, τὴ βεβαιότητα ὅτι « ἔχουν γνῶσιν οἱ φύλακες» καὶ ὅτι οἱ δικαστικοὶ λειτουργοί τοῦ Συμβουλίου τῆς Ἐπικρατείας θὰ ἀρθοῦν στὸ ὕψος τῶν περιστάσεων, ἀνταποκρινόμενοι στὴν ἱστορικὴ παράδοση τοῦ Σώματος.
Ἑπομένως, πρέπει ὅλοι νὰ ἐξακολουθήσουμε νὰ ἐμπιστευόμεθα τὴν Δικαιοσύνη καὶ τοὺς λειτουργούς της, τελοῦντες πάντοτε ἐν πλήρη ἐπιγνώσει τοῦ γεγονότος, ὅτι «Ὑπάρχουν ἀκόμη δικασταὶ εἰς τὰς Ἀθήνας».

Ἀθήνα, 16 Μαΐου 2018
Νικόλαος Σακελλαρίου
Πρόεδρος τοῦ ΣτE»

ΠΗΓΗ: news247.gr

Σχολιάστε

«ΛΥΠΗΘΕΙΤΕ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ»

Κραυγὴ πόνου: «Λυπηθεῖτε τὰ παιδιά»!

Τοῦ περιοδ. «Ο ΣΩΤΗΡ»

.           Τὰ λόγια τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Σισανίου καὶ Σιατίστης κ. Παύλου γιὰ τὸ ζήτημα τῆς ἀναδοχῆς τῶν παιδιῶν ἀπὸ ὁμόφυλα ζευγάρια, ποὺ προωθεῖ βίαια ἡ Κυβέρνηση, εἶναι συγκλονιστικά. Ἔγραψε ὁ Σεβασμιώτατος μὲ πόνο ψυχῆς:
.           «Εἶναι ἡ ὥρα νὰ μιλήσουμε καθαρὰ καὶ χωρὶς μισόλογα.
.           Εἶναι ἡ ὥρα ποὺ πρέπει νὰ ζητήσουμε ἀπὸ τὴν Κυβέρνηση νὰ μᾶς πεῖ ξεκάθαρα ἐὰν εἶναι μὲ τὰ παιδιὰ ἢ ἐὰν εἶναι μὲ τὰ ὁμόφυλα ζευγάρια.
.           Εἶναι ἡ ὥρα νὰ μᾶς πεῖ καὶ ἡ Κυβέρνηση καὶ τὰ πολιτικὰ κόμματα γιατί στρέφονται εὐθέως ἐναντίον τῶν παιδιῶν.
.           Ποιός τοὺς ἔδωσε τὸ δικαίωμα νὰ καταστρέψουν ἀθῶα παιδιά, γιὰ νὰ ἱκανοποιήσουν μιὰ μικρὴ ἐκλογικὴ πελατεία ἢ κάποιοι ἄλλοι γιὰ νὰ ἀγρεύσουν ψήφους ἀπὸ μιὰ μικρὴ ἐκλογικὴ πελατεία;
.            Εἶναι ἡ ὥρα νὰ μᾶς ἀπαντήσουν αὐτοὶ ποὺ τάχα ὑπερασπίζονται τὰ δικαιώματα τῶν ὀλίγων, νὰ μᾶς ποῦν, ποιὸς θὰ ὑπερ­ασπίσει τὰ δικαιώματα τῶν παιδιῶν καὶ ποιὸς ἔχει τὸ δικαίωμα νὰ ἐφαρμόσει στὰ παιδιὰ καὶ γιὰ τὰ παιδιὰ ἕνα ἰδιότυπο παιδομάζωμα…
.           Ὅλοι οἱ ἄνθρωποι πρέπει νὰ καταλάβουμε ὅτι δὲν δικαιούμεθα τὰ πάντα σ᾿ αὐτὴ τὴ ζωή.
.           Καὶ ἐὰν κάποιοι πιστεύουν ὅτι ἔχουν τὸ δικαίωμα νὰ κάνουν τὰ πάντα στὸν ἑαυτό τους, ΔΕΝ ἔχουν τὸ δικαίωμα νὰ κάνουν τὰ πάντα στοὺς ἄλλους καὶ μάλιστα στὰ παιδιά…
.           Αὐτοὶ ποὺ θὰ ψηφίσουν ἕνα τέτοιο νομοσχέδιο, θὰ ἔχουν τὸ δικαίωμα νὰ ἑορτάσουν αὔριο τὴν «παγκόσμια ἡμέρα γιὰ τὸ παιδί»; Αὐτοὶ ποὺ θὰ κακουργήσουν ἐναν­τίον τους, μετὰ θὰ ἑορτάσουν τὸ κακούργημά τους…
.           Εἶναι κατάπτωση γιὰ τὴν Βουλὴ τῶν Ἑλλήνων νὰ ἔχει σήμερα βουλευτὲς μὲ τόσο χαμηλὸ ἦθος, μὲ τόση λαγνεία γιὰ τὴν ἐξουσία, μὲ τόσο ἀμοραλισμό…
.           Ἡ εὐθύνη ὅλων εἶναι ἱστορική. Ἕνας τέτοιος νόμος κλείνει τὸ μάτι στοὺς παιδεραστὲς καὶ στοὺς πάσης φύσεως ἀρρωστημένους ἀνθρώπους…».
.           Αὐτὰ ἔγραψε μεταξὺ τῶν ἄλλων ὁ Σεβασμιώτατος μὲ τὴ γνωστὴ παρρησία τοῦ λόγου του πρὸς κάθε κατεύθυνση. Καὶ τὸ μέγα ἐρώτημα εἶναι τοῦτο: Θὰ βρεῖ ἄραγε ἀν­ταπόκριση ἡ δραματικὴ ἔκκλησή του: «Λυπηθεῖτε ἐπιτέλους τὰ παιδιά»; Κι ἂν δὲν ἀ­κούσουν τὰ αὐτιὰ τῶν πολιτικῶν μας, ἐ­μεῖς οἱ πολίτες θὰ παραδώσουμε ἀμαχητὶ τὰ ὅπλα; Τέτοιοι παράνομοι νόμοι δὲν ἔ­χουν θέση σὲ τοῦτο τὸν τόπο. Εὐθύνη ὅ­λων μας εἶναι νὰ τοὺς καταργήσουμε!

 

Σχολιάστε