Ἀρχεῖο κατηγορίας "ΙΑΤΡΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ"

«ΔΕΝ ΜΕΤΑΔΙΔΕΤΑΙ» (Η Δ.Ι.Σ. τῆς ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ τῆς ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ)

Διαρκς ερ Σύνοδος τς κκλησίας τς λλάδος
γι
τ ζήτημα το κορωνοϊο

(09.03.2020).

.             Ἡ Διαρκὴς Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, μὲ αἴσθημα εὐθύνης ἔναντί του Θεοῦ, τῆς ἐκκλησιαστικῆς κοινότητος, ἀλλὰ καὶ ὅσων στέκονται μὲ διάθεση κριτικῆς ἢ καὶ ἀντίθεσης ἔναντι Αὐτῆς, κατὰ τὴν σημερινὴ συνεδρίαση Αὐτῆς συζήτησε, μεταξὺ ἄλλων, καὶ τὸ ζήτημα τοῦ νέου κορωνοϊοῦ (Covid-19), γιὰ τὸ ὁποῖο ἔγκαιρα ἀπεστάλη ἤδη Ἐγκύκλιο Σημείωμα πρὸς τὶς Ἱερὲς Μητροπόλεις τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, σὲ συνεργασία μὲ τὶς ἁρμόδιες Κρατικὲς Ἀρχές, μὲ σκοπὸ τὴν συμβολὴ τῆς Ἐκκλησίας στὴν προσπάθεια γιὰ τὴν πρόληψη διασπορᾶς τῆς νόσου, τὴν ὁποία προκαλεῖ ὁ νέος αὐτὸς ἰός.
.                Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος κατὰ τὴν σημερινὴ συνεδρίαση Αὐτῆς ἀπεφάσισε καὶ πάλι νὰ ἀπευθυνθεῖ πρὸς τὸν Ἱερὸ Κλῆρο καὶ τὸν εὐσεβῆ Ὀρθόδοξο Λαὸ καὶ πατρικὰ νὰ προτρέψει καὶ νὰ ἐπισημάνει τὰ ἑξῆς:

1) Νὰ ἐντείνουμε ὅλοι τὶς προσευχές μας πρὸς τὸν Νικητὴ τῆς φθορᾶς καὶ τοῦ θανάτου Κύριο Ἰησοῦ Χριστό, ὥστε νὰ διαφυλάξει ὑγιῆ καὶ ἀκέραιο τὸν Λαό Του. Πρὸς τὸν σκοπὸ αὐτὸ παρακαλεῖ τοὺς Σεβασμιωτάτους Μητροπολίτες νὰ συστήσουν στοὺς Ἐφημερίους, ὥστε πρὶν τὴν Ἀπόλυση τῆς Θείας Λειτουργίας τῆς ἐρχομένης Β΄ Κυριακῆς τῶν Νηστειῶν (15-3-2020), νὰ τελεσθεῖ Δέηση σὲ ὅλους τοὺς Ἱεροὺς Ναοὺς τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ὑπὲρ τῆς ἀποτροπῆς ἐξαπλώσεως τῆς νόσου.

2) Νὰ λαμβάνονται ὅλα τὰ ἀπαραίτητα μέτρα, κατὰ τὶς συστάσεις τῶν ἁρμοδίων κρατικῶν Ἀρχῶν, πρὸς τὸν σκοπὸ τῆς διασπορᾶς τοῦ ἰοῦ: α) Τακτικὸ καὶ καλὸ πλύσιμο τῶν χεριῶν μὲ σαπούνι. β) Χρησιμοποίηση ἀντισηπτικῶν μὲ οἰνόπνευμα. γ) Τήρηση ἀποστάσεων ἀπὸ ὅποιον παρουσιάζει συμπτώματα. δ) Νὰ γίνεται ἐπιμελὴς καθαριότητα τῶν ἐπιφανειῶν καὶ σωστὸς ἀερισμὸς τῶν Ἱερῶν Ναῶν καὶ τῶν λοιπῶν ἐκκλησιαστικῶν χώρων. ε) Προτρέπονται ὅσοι παρουσιάζουν συμπτώματα ἀσθενείας, ἀλλὰ καὶ ὅσοι ἀνήκουν στὶς ὑγειονομικῶς εὐπαθεῖς ὁμάδες, πάσχοντες ἀπὸ ἀναπνευστικὰ προβλήματα ἢ σακχαρώδη διαβήτη ἢ καρδιαγγειακὰ νοσήματα, ὡς καὶ οἱ ἀνοσοκατεσταλμένοι, νὰ ἀποφύγουν προσωρινῶς τὴν ἔξοδο ἀπὸ τὴν οἰκία τους, ἐὰν δὲν εἶναι ἀπολύτως ἀπαραίτητο, νὰ εἶναι ἀκόμη πιὸ προσεκτικοὶ στὴν σχολαστικὴ ὑγιεινὴ καὶ καθαριότητα, νὰ ἀποφύγουν τοὺς χώρους μαζικῆς συναθροίσεως καθὼς καὶ τοὺς ἀσπασμοὺς καὶ ἐναγκαλισμούς, χάριν τῆς προστασίας τῆς ὑγείας τῶν ἰδίων ἀλλὰ καὶ τῶν ἀδελφῶν τους. ϛ) Ὅποιος παρουσιάζει συμπτώματα νὰ ἐπικοινωνεῖ μὲ τὴν τηλεφωνικὴ γραμμὴ 1135, ἡ ὁποία ἐπὶ 24ώρου βάσεως θὰ παρέχει πληροφορίες σχετικὰ μὲ τὸν νέο κορωνοϊό.
.         Πρὸς τὸν σκοπὸ τῆς ἐνημέρωσης τοῦ πιστοῦ λαοῦ, ἡ Ἱερὰ Σύνοδος ἀπεφάσισε τὴν ἐκτύπωση εἰδικοῦ ἐνημερωτικοῦ φυλλαδίου μὲ τὶς παραπάνω ὁδηγίες καὶ τὴν διανομή του στοὺς Ἱεροὺς Ναούς.

3) Γιὰ τὰ μέλη τῆς Ἐκκλησίας, ἡ προσέλευση στὴν Θεία Εὐχαριστία καὶ ἡ κοινωνία ἀπὸ τὸ Κοινὸ Ποτήριο τῆς Ζωῆς ἀσφαλῶς καὶ δὲν μπορεῖ νὰ γίνει αἰτία μετάδοσης ἀσθενειῶν, γιατί οἱ πιστοὶ ὅλων τῶν ἐποχῶν, γνωρίζουν ὅτι ἡ προσέλευση στὴ Θεία Κοινωνία, ἀκόμη καὶ ἐν μέσῳ πανδημίας, συνιστᾶ ἀφ᾽ ἑνὸς μία ἔμπρακτη κατάφαση αὐτοπαράδοσης στὸν Ζῶντα Θεό, καὶ ἀφ᾽ ἑτέρου τρανὴ φανέρωση ἀγάπης, ἡ ὁποία κατανικᾶ κάθε ἀνθρώπινο καὶ ἴσως δικαιολογημένο φόβο: «φόβος δὲν ὑπάρχει στὴν ἀγάπη, ἀλλὰ ἡ τέλεια ἀγάπη διώχνει τὸν φόβο» (Α΄ Ἰωάν. 4, 18). Τὰ μέλη τῆς Ἐκκλησίας γνωρίζουν ὅτι ἡ κοινωνία, δηλαδὴ ἡ σχέση, εἶναι καρπὸς ἀγάπης καὶ ἄθλημα ἐλευθερίας, ἀκριβῶς γιατί ἀγνοεῖ τὴν καχυποψία, τὶς ἐπιφυλάξεις, τοὺς φόβους.

.               Οἱ συζητήσεις καὶ οἱ ἀπόψεις ποὺ ἀκούγονται τὶς τελευταῖες ἡμέρες γιὰ τὸ ὅλο ζήτημα, ἀκόμη καὶ γιὰ ἐνδεχόμενη ἀπαγόρευση τῆς Θείας Εὐχαριστίας, ξεκινοῦν ἀπὸ διαφορετικὴ ἀφετηρία καὶ ἔχουν διαφορετικὴ προσέγγιση. Ὅσοι προσέρχονται «μετὰ φόβου Θεοῦ, πίστεως καὶ ἀγάπης» καὶ ἀπολύτως ἐλεύθερα χωρὶς κανένα δυναστικὸ καταναγκασμό, κοινωνοῦν τὸ Σῶμα καὶ τὸ Αἷμα τοῦ Χριστοῦ, ποὺ γίνεται «φάρμακο ἀθανασίας», «εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν καὶ εἰς ζωὴν αἰώνιον».
.           Ὅλοι αὐτοὶ οἱ πιστοί, ὁ εὐσεβὴς καὶ γεμάτος ἀγάπη ὀρθόδοξος Λαός, καὶ ὁ εὐαγὴς Ἱερὸς Κλῆρος ποὺ μέσα ἀπὸ τὴν θεία Κοινωνία ἐκφράζουν τὴν ἀγάπη τους καὶ τὴν δίψα τους γιὰ ζωὴ καὶ σχέση, τὸ ἐλάχιστο ποὺ δικαιοῦνται ἀπὸ τοὺς συμμετέχοντες στὸν δημόσιο διάλογο εἶναι ὁ σεβασμὸς πρὸς τὴν πίστη τους καὶ τὴν ἐπιλογή τους αὐτή, νὰ ἀγαποῦν χωρὶς φόβο καὶ ἀνασφάλεια. Χωρὶς νὰ καταδικάζουμε κανέναν γιὰ τὸν φόβο καὶ τὴν ἀνησυχία του, ὁμολογοῦμε ὅτι ὅλοι οἱ πιστοί, ἐπιτελώντας τὸ χρέος τῆς ἐν ἐλευθερίᾳ ἀγάπης μας, θὰ ἐξακολουθήσουμε στὶς Ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες μας νὰ λειτουργοῦμε καὶ νὰ κοινωνοῦμε, ἔχοντας τὴν βεβαιότητα ὅτι κοινωνοῦμε στὴ Ζωὴ καὶ στὴν ἀθανασία.

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος

ΠΗΓΗ: ecclesia.gr/greek/holysynod

 

 

Σχολιάστε

ΑΠAΝΤΗΣΗ τοῦ ΚΙΝHΜΑΤΟΣ «ΑΦΗΣΤΕ ΜΕ ΝΑ ΖΗΣΩ!» στὰ «ELLΙNIKA ΗOAXES»

πάντηση το Κινήματος «φστε μ ν ζήσω!»
στ
«ELLΙNIKA ΗOAXES»

.                           Πληροφορηθήκαμε ὅτι ἡ ἰστοσελίδα «ELLINIKA HOAXES» στὴν ἱστοσελίδα τους, ἀλλὰ καὶ στὴ σελίδα τους στὸ Facebook, δημοσίευσαν στὶς 13. 1. 2020, ἕνα κείμενο-«ἔρευνα» τῶν Στάμου Ἀρχοντῆ καὶ Στυλιανοῦ Πουρνῆ, μὲ τὸν συκοφαντικὸ τίτλο: «Ψευδεῖς οἱ ἰσχυρισμοὶ τῆς καμπάνιας κατὰ τῶν ἐκτρώσεων»! (www.ellinikahoaxes.gr/2020/01/13/abortion-claims-debunked/https://www.ellinikahoaxes.gr/2020/01/13/abortion-claims-debunked/).
.               Στὸ ἐν λόγῳ κείμενό τους κατηγοροῦν τὸ Κίνημά μας «Ἀφῆστε μὲ νὰ ζήσω!», ὅτι τὰ ἐπιστημονικὰ δεδομένα ποὺ παραθέτουμε στὴν ἀφίσα μας, ἡ ὁποία ἀναρτήθηκε στὸ ΜΕΤΡΟ στὶς 13. 1. 2020 καὶ μὲ παρέμβαση τοῦ Ὑπουργοῦ Μεταφορῶν κ. Κώστα Καραμανλὴ πρὸς τὴ διοίκηση τοῦ ΜΕΤΡΟ, κατέβηκε τὴν ἴδια ἡμέρα (βλ. σχετικὸ Δελτίο Τύπου τοῦ Κινήματος:www.afistemenaziso.gr/texts/epikairotita/deltio-typou-tou-kinimatos-afiste-me-na-ziso-gia-tin-afisa-sto-metrohttps://www.afistemenaziso.gr/texts/epikairotita/deltio-typou-tou-kinimatos-afiste-me-na-ziso-gia-tin-afisa-sto-metro), «ἀποτελοῦν συλλογὴ παραποιημένων ἐπιστημονικῶν δεδομένων». Μάλιστα ἀναφέρουν συγκεκριμένα τὶς λέξεις «Ψευδοεπιστήμη» καὶ «Παραπληροφόρηση» (χρησιμοποιώντας τὰ ἀντίστοιχα εἰκονίδιά τους).

(Ἡ ἀφίσα μας ποὺ ἀναρτήθηκε στὰ πλαίσια τοῦ ΜΕΤΡΟ στὶς 13.1. 2020)

.                           Μὲ τὸ παρὸν θέλουμε νὰ πληροφορήσουμε κάθε ἐνδιαφερόμενο ὅτι ἡ ἀφίσα τὴν ὁποία ἐμφάνισαν τὰ «ELLINIKA HOAXES» ΔΕΝ εἶναι ἡ ἴδια ποὺ ἀναρτήθηκε κατὰ τὴ διάρκεια τῆς διαφημιστική μας καμπάνιας στὸ ΜΕΤΡΟ. Ἡ ἀφίσα μας τῆς καμπάνιας δὲν ἔγραφε πουθενὰ τὴν λέξη ΕΚΤΡΩΣΗ. Ἀνέφερε (ὅπως φαίνεται στὴ φωτογραφία της ποὺ παραθέτουμε παραπάνω) μόνο: «ΚΙΝΗΜΑ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΖΩΗΣ» καὶ ὄχι «ΚΙΝΗΜΑ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΩΝ ΕΚΤΡΩΣΕΩΝ», ὅπως ἔγραψαν ἀναληθῶς τὰ «ELLINIKA HOAXES», σημειώνοντας μάλιστα χαρακτηριστικά: «Ἡ ἀρχική εικονα οπως ἐμφανίστηκε ἀφισοκολλημένη στὸ μετρὸ εἶναι ἡ παρακάτω»!
.                           Προφανῶς γιὰ νὰ δημιουργήσουν ἐντυπώσεις χρησιμοποίησαν μία ἄλλη ἐκδοχὴ τῆς ἀφίσας, ἀπὸ τὴν ἰστοσελίδα μας ἢ ἀπὸ κάπου ἀλλοῦ (archive.md/UvQohhttps://archive.md/UvQoh). Ἡ ἔκφραση, ὅμως, «ὅπως ἐμφανίστηκε ἀφισοκολλημένη στὸ μετρό…» δὲν εἶναι ἀληθής. Χρησιμοποιοῦντες, λοιπόν, οὐσιαστικὰ ἄλλη ἀφίσα, ἀπὸ αὐτὴ ποὺ ἐμεῖς χρησιμοποιήσαμε στὸ ΜΕΤΡΟ, καταλήγουν στὸ ἐσφαλμένο συμπέρασμα ὅτι ἡ ἀφίσα μας στὸ ΜΕΤΡΟ εἶναι κατὰ τῶν ἀμβλώσεων, λέγοντας: «Ἔντονες ἀντιδράσεις ἔχει προκαλέσει εἰκόνα τῆς καμπάνιας κατὰ τῶν ἀμβλώσεων τοῦ κινήματος…».
Ἐὰν ἐπιθυμούσαμε νὰ κάνουμε καμπάνια «κατὰ τῶν ἀμβλώσεων», δὲν θὰ χρησιμοποιούσαμε τὴν ἀφίσα, ὅπως τὴν ἀναρτήσαμε στὸ ΜΕΤΡΟ, χωρὶς καμία ἀναφορὰ στὶς λέξεις «Ἄμβλωση» ἢ «Ἔκτρωση». Ἀποκλειστικὸς σκοπός μας ἦταν ἡ καμπάνια νὰ προωθήσει τὸ θαῦμα τῆς ζωῆς καὶ τὴν προστασία τοῦ ἀγέννητου μωροῦ.

.                           Παράλληλα τὰ «ELLINIKA HOAXES», ὅπως προαναφέραμε, μᾶς κατηγοροῦν γιὰ παράθεση «μίας σειρᾶς ἰσχυρισμῶν ἐπιστημονικοῦ περιεχομένου οἱ ὁποῖοι δὲν ἀνταποκρίνονται στὴ πραγματικότητα»! Παραθέτουν τοὺς δικούς μας ἰσχυρισμοὺς καὶ παράλληλά τους σχολιάζουν ἕναν πρὸς ἕναν.
.                           Τὸν 1ο ἰσχυρισμός μας: «Στὸ ἀγέννητο παιδὶ ἀπὸ τὴν 18η μέρα χτυπᾶ ἡ καρδιά του», τὸν χαρακτηρίζουν «παραπλανητικό».
.                           Τὸν 2ο ἰσχυρισμό μας: «Τὸ ἔμβρυο νιώθει πόνο ἀπὸ τὴν 10 ἑβδομάδα», τὸν χαρακτηρίζουν «ἐπιστημονικὰ ἀβάσιμο».
.                           Μὲ τὸν 3ο ἰσχυρισμό μας: «Ἀπὸ τὴν 42η μέρα ἀνιχνεύονται ἐγκεφαλικὰ κύματα», συμφωνοῦν, λέγοντας: «Αὐτὸς εἶναι ὁ μοναδικὸς ἰσχυρισμὸς τῆς ἀφίσας ὁ ὁποῖος ἔχει δόση ἀλήθειας», συνεχίζοντας, ὅμως, τὸν σχολιάσμό τους γιὰ τὴν «κανονικὴ ἐγκεφαλικὴ λειτουργία», στὴν ὁποία ἐμεῖς ποτὲ δὲν ἀναφερθήκαμε.
.                Τέλος, τὸν 4ο ἰσχυρισμό μας: «Ὅλα τὰ ὄργανα ἔχουν δημιουργηθεῖ ἀπὸ τὴν ὄγδοη ἑβδομάδα», ἐνῶ στὴν ἀρχὴ φαίνεται ὅτι συμφωνοῦν, λέγοντας: «Ἡ ὀργανογένεση ξεκινάει ἀπὸ τὴν 3η ἑβδομάδα καὶ φτάνει μέχρι τὴν 8η», στὴ συνέχεια πάλι προσπαθοῦν νὰ τὸν ἀποδομήσουν, λέγοντας: «Ὡστόσο αὐτὴ ἡ διαδικασία σχηματίζει τὶς θεμελιώδεις δομὲς τῶν ὀργάνων καὶ τῶν ἱστῶν, αὐτὸ δὲν μεταφράζεται σὲ “δημιουργία ὅλων τῶν ὀργάνων μέχρι τὴν 8η ἐβδομάδα”…».
.                           Ἀπαντώντας, λοιπόν, στὴν οὐσία τοῦ συκοφαντικοῦ αὐτοῦ δημοσιεύματος, ἔχουμε νὰ σημειώσουμε τὰ κάτωθι:
.                           Στὴν ἐπιστημονικὴ κοινότητα γιὰ αὐτὰ τὰ τόσο λεπτὰ θέματα ἀσφαλῶς ὑπάρχουν καὶ διαφορετικὲς γνῶμες καὶ ἀπόψεις, μεταξὺ τῶν εἰδικῶν ἐπιστημόνων. Δεοντολογικὰ εἶναι, ἐπιεικῶς, ἀπαράδεκτο νὰ χαρακτηρίζονται ὡς «ψευδοεπιστήμη» καὶ ὡς «παραπληροφόρηση» διαφορετικὲς ἐπιστημονικὲς ἀπόψεις. Οἱ ἀντίθετες ἀπόψεις, ἀλλὰ καὶ ἔρευνες πρέπει νὰ εἶναι ἡ ἀφορμὴ γιὰ ἐπιστημονικὸ διάλογο καὶ ὄχι γιὰ ἀφοριστικοὺς χαρακτηρισμούς.
Παρακάτω παραθέτουμε ἐπιστημονικὰ στοιχεῖα, ποὺ ὑποστηρίζουν αὐτὰ ποὺ ἀναφέραμε στὴν ἀφίσα μας, τὰ ὁποία δὲν εἶναι οὔτε «παραπλανητικὰ» οὔτε «ἀβάσιμα»!

1) ΓΙΑ ΧΤΥΠΟ ΚΑΡΔΙΑΣ ΤΗΝ 18η ΜΕΡΑ:

.                           Τὸ British Heart Foundation ἀναφέρει ὅτι ἀπὸ τὴν 16η μέρα ἀπὸ τὴν σύλληψη, χτυπάει ἡ καρδιά:  Ὅποιος ἐπιθυμεῖ μπορεῖ νὰ ἐπισκεφτεῖ τὴν παρακάτω ἰστοσελίδα: https://www.justthefacts.org/get-the-facts/babys-heartbeat/https://www.justthefacts.org/get-the-facts/babys-heartbeat/  προκειμένου νὰ ἀκούσει καὶ νὰ δεῖ τὴ λειτουργία τῶν ἐμβρυϊκῶν καρδιακῶν κυττάρων ἀπὸ τὴ 18η μέρα ἀπὸ τὴ σύλληψη.
.                           Εἶναι γνωστὸ πὼς ἡ ἀκρίβεια στὴν ἀντίληψη ἑνὸς βιολογικοῦ φαινομένου σχετίζεται καὶ μὲ τὴν τεχνολογία ποὺ εἶναι διαθέσιμη. Αὐτὸ ποὺ χθὲς γινόταν ἀντιληπτὸ τὴν 22η μέρα, σήμερα γίνεται ἀντιληπτὸ τὴ 18η.
.                           Παρακάτω παραθέτουμε σχετικὴ Εἰκόνα ἀπὸ τὸ ἐπιστημονικὸ σύγγραμμα: Moore Keith L. – Persaud T.V.N., «Ἡ ἀνθρώπινη διάπλαση. Ἐμβρυολογία Κλινικοῦ προσανατολισμοῦ» (8η ἔκδοση, 1η ἑλληνική, ἔκδ. Πασχαλίδη, Ἀθήνα 2009, κέφ. 4, σέλ. 77), ὅπου περιγράφεται τὸ «ἀρχέγονο καρδιαγγειακὸ σύστημα ἐμβρύου 21 περίπου ἡμερῶν», δηλ. μόλις 3 ἡμέρες ἀπὸ τὴν 18η ἡμέρα.

Καὶ τὸ ἀντίστοιχο ἀγγλικό:

2) ΓΙΑ ΠΟΝΟ ΤΗ 10η ΕΒΔΟΜΑΔΑ:

.                           Ἡ ὕπαρξη ὁλοκληρωμένου κυκλώματος πόνου, ὅπως παρουσιάζεται στὸν ὥριμο νευρολογικὰ ὀργανισμό, ἀπὸ τὸν περιφερικὸ ὑποδοχέα, μέχρι τὸ θάλαμο καὶ ἀπὸ τὸ θάλαμο ἕως τὸ φλοιό, δὲν εἶναι εὔκολο νὰ ἐλεγχθεῖ πρὶν τὶς 21 ἑβδομάδες, πολὺ περισσότερο στὶς 8 ἑβδομάδες, διότι προϋποθέτει πὼς τὸ ἔμβρυο θὰ ἐλεγχθεῖ ἱστολογικὰ καὶ ἠλεκτρομυογραφικὰ συγχρόνως, σὲ μία ἡλικία ὅπου μόνο ὡς ἐκτρωθὲν ἢ ἀποβληθὲν μπορεῖ νὰ γίνει ἀντικείμενο μελέτης. Ἀλλὰ ὑπάρχουν οἱ κάτωθι σοβαρὲς ἐνδείξεις: lozierinstitute.org/qa-with-the-scholars-fetal-brain-development-and-pain-capability lozierinstitute.org/qa-with-the-scholars-fetal-brain-development-and-pain-capability/
.                           Οἱ ὑποδοχεῖς τοῦ πόνου διαπιστώνονται στὸ δέρμα τοῦ ἐμβρύου ἤδη ἀπὸ τὴν 9η ἑβδομάδα ἀπὸ τὴ σύλληψη, μὲ βάση ἱστολογικὲς μελέτες σὲ ἐκτρωθέντα ἔμβρυα. Τὸ ἔμβρυο ἀντιδρᾶ κλινικὰ στὴν ἄμβλωση μὲ κινήσεις ἀποφυγῆς ἤδη ἀπὸ τὶς 7,5 ἑβδομάδες, ἐνῶ στὶς ἐνδομήτριες ἐπεμβάσεις ἀποκατάστασης στὶς 16 ἑβδομάδες ἀπὸ τὴ σύλληψη, διαπιστώνεται ἀπελευθέρωση σὲ κύμα ὁρμονῶν στρές. Αὐτὸ ὑποδηλώνει τὴν ἀγωνία τοῦ ἐμβρύου, καὶ πολλοὶ ἰατροὶ ποὺ ἀσχολοῦνται μὲ τὴν ἐνδομητρικὴ ἰατρικὴ χορηγοῦν στὸ ἔμβρυο ἀναισθησία.Τὸ ἔμβρυο παρουσιάζει κινητικότητα ἀπὸ τὴν 5η ἑβδομάδα ἀπὸ τὴ σύλληψη, διαπιστωμένη μὲ ἐξειδικευμένες τεχνικές, ἐνῶ κατὰ τὴν 7η ἑβδομάδα ὑπάρχουν ἐνδείξεις γιὰ τὸ ἐὰν θὰ εἶναι δεξιόχειρας ἢ ἀριστερόχειρας. Τὴν 8η ἑβδομάδα ὁ ἐγκέφαλος εἶναι τὸ 43% τοῦ βάρους τοῦ σώματος. Ἀπὸ τὴν 11η ἑβδομάδα τεντώνεται, προσπαθεῖ νὰ πιάσει, ἔχει λόξυγγα, ἀποστρέφεται τὸν ἔντονο θόρυβο. Ὁ ρυθμὸς ἐγκεφαλικῆς ἀνάπτυξης ἀπὸ τὴν ἡλικία τῆς 6η ἑβδομάδας ἀπὸ τὴ σύλληψη καὶ ὡς τὴν 21η ἑβδομάδα εἶναι ἡ δημιουργία 250.000 ἐγκεφαλικῶν  κυττάρων ἀνὰ λεπτό!
.             Ὁποιοσδήποτε κλινικὸς ἰατρὸς γνωρίζει, πὼς ἡ ἀνάπτυξη τῆς κινητικότητας πορεύεται μαζὶ καὶ κατ’ ἀναλογία μὲ τὴν ἀνάπτυξη τῆς αἰσθητικότητας. Ἡ κινητικότητα στὴν 8η ἑβδομάδα ἀπὸ τὴ σύλληψη δὲν εἶναι τέλεια, εἶναι ἁδρὴ καὶ χονδροειδής, ὅποτε μὲ βάση τὴν κοινὴ ἰατρικὴ ἐμπειρία τέτοια ἀναμένεται νὰ εἶναι καὶ ἡ αἰσθητικότητα. Χαρακτηρίζεται περισσότερο ὡς ἀντανακλαστικὴ ἀποφυγὴ τοῦ πόνου. Καὶ ἡ ἀντανακλαστικὴ ἀντίδραση, ὅμως, ὅταν πρόκειται γιὰ πόνο εἶναι μία ἀπολύτως σεβαστὴ ἀντίδραση. http://www.lifenews.com/2013/05/23/expert-tells-congress-unborn-babies-can-feel-pain-starting-at-8-weeks/https://www.lifenews.com/2013/05/23/expert-tells-congress-unborn-babies-can-feel-pain-starting-at-8-weeks/ (κατάθεση τῆς Καθηγήτριας Νευροβιολογίας καὶ Ἀνατομίας Maureen Condic στὸ Ἀμερικάνικο Κογκρέσο, τὸ 2012).
.                Ἡ ἀδυναμία τοῦ ἐμβρύου νὰ διαπιστώσει καὶ νὰ ἐκφράσει τὰ ἰδιαίτερα χαρακτηριστικά του πόνου τοῦ (ἐντόπιση, χαρακτῆρες), ὅπως συμβαίνει μὲ τὴν ἀνάπτυξη τῆς πλήρους συνδεσμολογίας καὶ δυνατοτήτων θαλάμου?φλοιοῦ, δὲν σημαίνει μὲ κανένα τρόπο πὼς ὁ πόνος τοῦ εἶναι ἀμελητέος. Τὸν πόνο αὐτὸ τὸν σεβόμαστε καὶ δὲν τὸν προκαλοῦμε, ὅπως κάνουμε καὶ μὲ τὸν ἀσαφῆ πόνο ποὺ βιώνουν τὰ ἄτομα μὲ βαρειὰ ἐγκεφαλικὰ ἢ κακώσεις ἢ αὐτὰ ποὺ εἶναι σὲ κῶμα.
.               Τέλος, ἡ μία ἀπὸ τὶς πηγὲς τῶν «ELLINIKA HOAXES», τὸ JAMA, ἀναφέρει τὸν ἑξῆς ἀπαράδεκτο συλλογισμὸ τοῦ ἐρευνητῆ: «Ἐπειδὴ ἡ ἀντίληψη τοῦ πόνου πιθανότατα δὲν λειτουργεῖ πρὶν ἀπὸ τὸ τρίτο τρίμηνο, οἱ συζητήσεις γιὰ τὸν ἐμβρυϊκὸ πόνο γιὰ τὶς ἀμβλώσεις ποὺ ἐκτελοῦνται πρὶν ἀπὸ τὸ τέλος τοῦ δεύτερου τριμήνου πρέπει νὰ εἶναι μὴ ὑποχρεωτικὲς» («Because pain perception probably does not function before the third trimester, discussions of fetal pain for abortions performed before the end of the second trimester should be noncompulsory», βλ. https://archive.is/cGjRH – selection-3147.0-3147.192https://archive.is/cGjRH#selection-3147.0-3147.192). Τὰ ἐπιστημονικὰ εὐρήματα, ὅμως, ἀλλάζουν καθημερινὰ ἐντυπωσιακά, μὲ τὴν ἀνακάλυψη νέων διαγνωστικῶν μεθόδων καὶ δεδομένων. Κι εὐτυχῶς, ποὺ οἱ σοβαρὲς ἐπιστημονικὲς συζητήσεις συνεχίζονται, καὶ αὐτό, σύμφωνα μὲ τὴν ἐπιστημονικὴ δεοντολογία, εἶναι ὑποχρεωτικό!

3) ΓΙΑ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΑ ΚΥΜΑΤΑ ΤΗΝ 42η ΗΜΕΡΑ:

.                           Ὁ ἰσχυρισμὸς δὲν εἶναι ψευδής, καθὼς καὶ τὰ «ELLHNIKA HOAXES» ἐπιβεβαιώνουν: Βλ. σχετικὴ μελέτη: n.neurology.org/content/5/5/362https://n.neurology.org/content/5/5/362
.                           Ἡ ἀφίσα μας ἀναφέρει ὅτι «ἀνιχνεύονται ἐγκεφαλικὰ κύματα» καὶ ὄχι ὅτι ἔχουμε κανονικὴ ἐγκεφαλικὴ λειτουργία, ὅπως σχολιάζουν τὰ «ELLHNIKA HOAXES» .
Βεβαίως πρέπει ἐδῶ νὰ ἀναφέρουμε πὼς ἡ πλήρης ἀνάπτυξη τοῦ ἀνθρώπινου ἐγκεφάλου δὲν γίνεται παρὰ μόνο πολὺ ἀργότερα ἴσως καὶ μετὰ τὴν ἐφηβεία,  (www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3621648/https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3621648/)
.                           Ἐξάλλου παρατηρεῖται πὼς ὁ ἀνθρώπινος ἐγκέφαλος, ὅπως καὶ πολλὰ ἄλλα ὄργανα, παρουσιάζει σημεῖα γήρανσης (καὶ φυσικὰ ἐν μέρει ἀνάπλασης) μετὰ τὰ 30 ἔτη, αὐτὸ ὅμως μὲ κανένα τρόπο δὲ σημαίνει πὼς ἡ ἀτελὴς ἐγκεφαλικὴ λειτουργία λόγω νεότητος ἢ γήρανσης ἀποτελεῖ λόγο ὑποτίμησης τῆς ἀνθρώπινης φύσης καὶ προσωπικότητας.

4) ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΗΝ 8η ΕΒΔΟΜΑΔΑ:

.               Ἐπιβεβαιώνουν καὶ αὐτοὶ τὸν ἰσχυρισμό μας, ὅταν γράφουν ὅτι ἡ ὀργανογένεση «φτάνει ἕως τὴν 8η ἑβδομάδα». Ἡ ἀφίσα δὲν ἰσχυρίζεται ὅτι ἀναπτύχθηκαν πλήρως τὰ ὄργανα, ἀλλὰ ὅτι ἁπλῶς «δημιουργήθηκαν». Ὅταν κάτι δημιουργεῖται σημαίνει ἀκριβῶς αὐτό, τὴ δημιουργία του κι ὄχι τὴν πλήρη ἀνάπτυξή του.
.              Ὅσο καὶ ἂν ἀκούγεται μυστήριο εἶναι ἀλήθεια πὼς τὸ μικρὸ ἀνθρωπάκι τῶν 3 ἑκατοστῶν τὰ ἔχει ὅλα!
.              Παραθέτουμε παρακάτω πίνακα (βλ. perinatology.com/Reference/Fetal development.htmlhttp://perinatology.com/Reference/Fetal%20development.html) ποὺ δείχνει μὲ ἁπλὸ τρόπο τὴ δημιουργία ὅλων τῶν ὀργάνων καὶ συστημάτων τοῦ ἐμβρύου ἕως τὴν 8η ἑβδομάδα, πλὴν τῶν ἔξω γεννητικῶν, γι’ αὐτὸ καὶ δὲν μπορεῖ νὰ διαπιστωθεῖ στὸ ὑπερηχογράφημα τὸ φύλο τοῦ παιδιοῦ σὲ αὐτὴ τὴν ἡλικία.
.                           Ἡ ὕπαρξη ὀργάνου δὲν σημαίνει τέλεια καὶ ὁλοκληρωμένη λειτουργία του. Ἀλλὰ παρακαλοῦμε λάβετε ὑπόψιν σας πὼς ἡ ὁλοκληρωμένη λειτουργία καὶ ἡ αὐτονομία εἶναι στοιχεῖα ποὺ ἀναπτύσσονται προοδευτικὰ στὸν ἄνθρωπο ἀκόμη καὶ μετὰ τὴ γέννηση, ὅπως π.χ. συμβαίνει μὲ τὴ λειτουργία τῶν γεννητικῶν ὀργάνων, τῶν μαστῶν, τῶν ὀδόντων, τοῦ ἐνδοκρινικοῦ συστήματος, τὸ μυοσκελετικὸ σύστημα.
.                           Ὅμως, ἀναγνωρίζουμε τὴν ἀξία τῆς ἀνθρώπινης ὕπαρξης καὶ ζωῆς, χωρὶς νὰ προϋποτίθεται ἡ πλήρης ἀνάπτυξη τῶν ὀργάνων, οὔτε ἡ ὕπαρξη αὐτόνομης ζωῆς, ὅπως π.χ. στὰ ἄτομα ποὺ ἡ ζωὴ τοὺς βασίζεται στὸ βηματοδότη ἢ τὸν ἀναπνευστήρα ἢ τὸ ἀναπηρικὸ ἁμαξίδιο (Στ. Χόκινγκ) κλπ.

Πηγὴ πίνακα: perinatology.com/Reference/Fetal development.perinatology.com/Reference/Fetal%20development.html

.                           Παραθέτουμε τώρα ἐπιπλέον ἐπιστημονικὰ στοιχεῖα, ποὺ στοιχειοθετοῦν πὼς τὸ ἔμβρυο τῶν 8 ἑβδομάδων, ὄχι μόνο ἔχει ὁλοκληρώσει τὴ βασική του ὀργανογένεση, ἀλλὰ ἔχει ἤδη βασικὴ λειτουργικότητα τῶν ὀργάνων του, ἀπὸ τὶς πηγές: embryology.med.unsw.edu.au/embryology/index.php/Week_8https://embryology.med.unsw.edu.au/embryology/index.php/Week_8  καὶ «Ἡ Ἀνθρώπινη Διάπλαση, Ἐμβρυολογία κλινικοῦ προσανατολισμοῦ», T.V.N. Persaud, Keith L.Moore, Ἔκδ. Πασχαλίδη, 8η ἔκδοση, 2009.
.                   Τὸ παιδὶ τῶν 8 ἑβδομάδων ἀπὸ τὴ σύλληψη (10 ἑβδομάδων ἀπὸ τὴν Τελευταία Ἔμμηνο Ρύση, ΤΕΡ), ἔχει ἀνθρώπινη ἐμφάνιση. Παρουσιάζει ἄνω καὶ κάτω ἄκρα ποὺ λυγίζουν στὶς ἀρθρώσεις καὶ στρέφονται στὸν κορμό, ὑπάρχει σχηματισμένος τράχηλος ὑπὸ τὴν κεφαλή, ἀγγειακὸ πλέγμα στὸ κεφαλάκι του, δάκτυλα ἄκρας χειρὸς καὶ ποδιῶν ἀτελῶς διαχωρισμένα, ἑκούσιες κινήσεις τῶν ἄκρων, βλέφαρα,πτερύγια ὤτων, ἔξω ἀκουστικὸς πόρος, ἡ καταβολὴ τῶν ὀφθαλμῶν καὶ εἰδικότερα τοῦ ἀμφιβληστροειδοῦς μὲ τὸ μελάγχρουν ἐπιθήλιο, ἡ καταβολὴ τῆς μύτης, ἀρχίζει ἡ ἀνάπτυξη τῆς ὄσφρησης καὶ τῆς γεύσης, ἀρχίζει ἡ ὀστεοποίηση τοῦ μηριαίου καὶ ἄλλων μακρῶν ὀστῶν, ὑφίσταται πεπτικὸς σωλήνας καὶ ἔντερα, τὸ στομάχι τοῦ ἐκκρίνει τὶς ὁρμόνες γαστρίνη καὶ σωματοστατίνη, ὑφίσταται ἤδη λειτουργοῦσα ἡ καρδιά, τὸ ἧπαρ, οἱ πρῶτες διακλαδώσεις τοῦ ἀναπνευστικοῦ, γίνεται αἱμοποίηση στὴ δική του ὁμάδα αἵματος, τὰ διάμεσα κύτταρα τοῦ ὄρχεος στὰ ἀγόρια ἀρχίζουν νὰ παράγουν τεστοστερόνη, ὁρμόνη ποὺ καθορίζει πλέον οὐσιαστικὰ τὸ σχηματισμὸ καὶ τὴ λειτουργία τῶν ἔσω καὶ ἔξω γεννητικῶν ὀργάνων.
.               Μπορεῖτε νὰ λάβετε περισσότερες πληροφορίες γιὰ τὸ ἀγέννητο παιδὶ τῶν 8 ἑβδομάδων καὶ νὰ δεῖτε τὴν λειτουργικότητά του σὲ ἄρθρο στὴν ἰστοσελίδα μας (ἐδῶ: afistemenaziso.gr/texts/medical/gynecology/moraki-8-evdomadonhttps://afistemenaziso.gr/texts/medical/gynecology/moraki-8-evdomadon
.                Εἶναι σαφὲς ἀπὸ τὰ παραπάνω ἐπιστημονικὰ δεδομένα ὅτι ὁ χαρακτηρισμὸς τῆς ἀφίσας ποὺ ἀναρτήσαμε στὸ μετρὸ τῶν Ἀθηνῶν ἀπὸ τὴ συντακτικὴ ὁμάδα τῆς ἰστοσελίδας “ELLINIKA HOAXES” διὰ τῶν ἐρευνητῶν τῆς κ. Στάμο Ἀρχοντὴ & Στυλιανὸ Πουρνὴ ὡς «Ψευδοεπιστήμη» καὶ «Παραπληροφόρηση» εἶναι προδήλως ψευδής, συκοφαντικὸς καὶ ἐξόχως δυσφημιστικός. Οἱ ὅποιες διαφορὲς μεταξὺ τῶν ἐπιστημονικῶν στοιχείων ποὺ παραθέσαμε στὴν ἀφίσα αὐτὴ καὶ στὸ κείμενο τοῦ “ELLINIKA HOAXES” προέρχεται ἢ ἀπὸ ἐσφαλμένη ἀνάγνωση τῶν στοιχείων τῆς ἀφίσας μας ἀπὸ μέρους της ὡς ἄνω συντακτικῆς ὁμάδας ἢ ἀπὸ διαφορετικὲς ἐπιστημονικὲς προσεγγίσεις ἐπὶ τοῦ ἰδίου θέματος  ὅπου ὅμως τὰ δικά μας ἐπιστημονικὰ στοιχεῖα χαρακτηρίζονται ἀπὸ μεγαλύτερο βιβλιογραφικὸ βάθος.  Σε καμία περίπτωση ὅμως δὲν δικαιολογεῖται ἀπὸ μέρους τῶν συντακτῶν τοῦ “ELLINIKA HOAXES” ὁ προπηλακισμὸς βάσιμης καὶ τεκμηριωμένης ἐπιστημονικῆς ἄποψης ὡς «Ψευδοεπιστήμη» καὶ «Παραπληροφόρηση».
.                 Τέτοιος χαρακτηρισμὸς μᾶς προσβάλλει κατάφωρα ὡς ἄτομα καὶ ὡς συλλογικότητες, πλήττει τὸ κύρος μας, τὴν προσωπικότητά μας καὶ δεδομένου ὅτι ἡ ἰστοσελίδα “ELLINIKA HOAXES” συνεργάζεται μὲ τὸ μέσο κοινωνικῆς δικτύωσης “FACEBOOK” ἤδη ἔχει ἐπιφέρει ἀνάλογες δυσμενεῖς συνέπειες καὶ σὲ φίλους μας ποὺ ἔχουν ἀναρτήσει τὴν συγκεκριμένη ἀφίσα στοὺς λογαριασμούς τους στὸ ἐν λόγῳ μέσο.

Γιὰ τοὺς λόγους αὐτοὺς
καὶ μὲ τὴν ἐπιφύλαξη παντὸς νομίμου δικαιώματός μας,
διαμαρτυρόμαστε ἔντονα καὶ καλοῦμε

τοὺς ὑπευθύνους της ἰστοσελίδας “ELLINIKA HOAXES” νὰ ἀνασκευάσουν ἄμεσα τὴν ὡς ἄνω ἀπαράδεκτη καὶ ἐξόχως συκοφαντικὴ καὶ δυσφημιστικὴ ἀνάρτηση – «ἔρευνα» τῆς ἰστοσελίδας “ELLINIKA HOAXES” σὲ βάρος μας, διαφορετικὰ θὰ ἀναγκαστοῦμε νὰ προβοῦμε σὲ κάθε νόμιμο δικαστικὸ καὶ ἐξώδικο μέσο γιὰ τὴν ἀποκατάσταση κάθε ἠθικῆς καὶ ὑλικῆς ζημίας ποὺ ὑφιστάμεθα ἀπὸ αὐτὴν τὴν ἄδικη πράξη.

1 Σχόλιο

ΟΛΗ ἡ ΧΩΡΑ ΦΩΝΑΖΕΙ: ΑΦΗΣΤΕ ΜΕ ΝΑ ΖΗΣΩ!

Δελτίο Τύπου
το
κινήματος «
γι
τν φίσα στ
ΜΕΤΡΟ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

14 Ἰανουαρίου 2020

.                   Τὸ Κίνημα «Ἀφῆστε μὲ νὰ ζήσω!» δημιουργήθηκε πρὶν 2 χρόνια περίπου ἀπὸ 19 Ὀρθόδοξα Χριστιανικὰ Σωματεῖα καὶ μὲ τὴν ὑποστήριξη τῆς Ἀνωτάτης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ἑλλάδος, μὲ σκοπὸ νὰ ἐνημερώνει μὲ κάθε νόμιμο καὶ δημοκρατικὸ τρόπο τοὺς συμπολίτες μας γιὰ τὸ θαῦμα τῆς Ζωῆς τοῦ ἀγέννητου παιδιοῦ, σύμφωνα μὲ τὰ ἐπιστημονικὰ δεδομένα καὶ τὴν Ὀρθόδοξη παράδοσή μας, ἀλλὰ καὶ νὰ βοηθᾶ ὅσες γυναῖκες πιέζονται γιὰ ἔκτρωση καὶ ἐπιθυμοῦν νὰ κρατήσουν τὸ παιδί τους.
.                   Στὰ πλαίσια αὐτῆς τῆς ἐνημέρωσης προβήκαμε σὲ διαφημιστικὴ καμπάνια σὲ κάποιους σταθμοὺς τοῦ ΜΕΤΡΟ, μὲ ἀποκλειστικὸ σκοπὸ τὴν ἐνημέρωση γιὰ τὴ μοναδικὴ καὶ ἀνεπανάληπτη ἀνθρώπινη ζωή, ποὺ φιλοξενεῖται στὴν κοιλιὰ τῆς μητέρας, προβάλλοντας ἀποκλειστικὰ ἐπιστημονικὲς πληροφορίες γιὰ τὴν ἐνδομήτρια ζωὴ τοῦ ἐμβρύου.
.                   Μὲ μεγάλη μας ἔκπληξη, ὅμως, βρεθήκαμε μπροστὰ σὲ μία πρωτοφανῆ ἀντίδραση, ποὺ σὰν κύριο ἐπιχείρημά της εἶχε τὸ «δικαίωμα τῆς γυναίκας στὴν ἔκτρωση». Εἶναι ἄξιο ἀπορίας πῶς, ἀπὸ αὐτὰ ποὺ ἀναφέρονται στὴν ἀφίσα, καταστρατηγοῦνται τὰ «δικαιώματα» τῶν γυναικῶν ἤ, ὅπως ἀνέφερε τὸ δελτίο τύπου τοῦ Ὑπουργοῦ Μεταφορῶν καὶ Ὑποδομῶν κ. Κώστα Καραμανλῆ, ἡ ἀφίσα «στρέφεται ἐναντίον ἑνὸς ἀπολύτως κατοχυρωμένου καὶ ἀναμφισβήτητου δικαιώματος τῶν γυναικών». Σὲ αὐτὸ μόνο αὐτοὶ ποὺ τὰ συνδύασαν μποροῦν νὰ ἀπαντήσουν.  Στὴν οὐσία, ὅμως, πρόκειται γιὰ μία προσπάθεια ἐνημέρωσης ὅτι τὸ ἀγέννητο παιδὶ εἶναι ἐν ζωῇ ἄνθρωπος καὶ ὡς ἐκ τούτου ἔχει κι αὐτὸ δικαιώματα καὶ ἀξιώσεις προστασίας του.
.                   Ἔπρεπε ὅμως ὁ ἀξιότιμος κ. Ὑπουργός, προτοῦ προβεῖ στὴν ἀπαράδεκτη δημοκρατικὰ καὶ ἀντισυνταγματικὴ παρέμβασή του στὴ διοίκηση τῆς ΣΤΑΣΥ, ποὺ εἶχε σὰν ἀποτέλεσμα τὸ κατέβασμα τῆς ἀφίσας τὴν ἴδια ἡμέρα τῆς ἀνάρτησής της, ἀλλὰ καὶ ἡ ἴδια ἡ διοίκηση νὰ ἀποδείξουν μὲ ἐπιχειρήματα, ποῦ ἡ ἀφίσα ἀναφέρεται στὴν ἔκτρωση καὶ πῶς «στρέφεται» ἐναντίον ὁποιουδήποτε «δικαιώματος» τῶν γυναικών! Ἄραγε ὁ κ. Ὑπουργὸς εἶδε πραγματικὰ τὴν ἀφίσα; Τὴν διάβασε;
.                   Ἀναρωτιόμαστε, λοιπόν: Δὲν ἔχουμε σὰν πολίτες αὐτῆς τῆς Χώρας, ἀλλὰ καὶ σὰν συλλογικὲς ὀντότητες τὸ δικαίωμα νὰ ἐκφράζουμε ἐλεύθερα τὴν ἄποψή μας; Ἀπὸ πότε ὑπάρχει λογοκρισία στὴν Ἑλλάδα καὶ δὲν τὸ γνωρίζουμε;
.                   Ὁ κ. Ὑπουργὸς καὶ ὅλοι ὅσοι πολιτικοὶ καὶ ἐπώνυμοι διατείνονται ὅτι σέβονται τὸ δημοκρατικό μας Πολίτευμα, δὲν ἔχουν ὑπόψη τους τὸ «Διεθνὲς Σύμφωνο γιὰ τὰ Ἀτομικὰ καὶ Πολιτικὰ Δικαιώματα» (ἄρθ. 19), ποὺ ἔχει νομοθετικὰ κυρωθεῖ ἀπὸ τὴν Ἑλληνικὴ Βουλή, ἢ τὴν «Εὐρωπαϊκὴ Σύμβαση γιὰ τὴν Προάσπιση τῶν Δικαιωμάτων τοῦ Ἀνθρώπου καὶ τῶν Θεμελιωδῶν Ἐλευθεριῶν» (ἄρθ. 10); Καὶ τὸ σπουδαιότερο. Γνωρίζουν, ἄραγε, τί ὁρίζει τὸ Σύνταγμα τῆς Χώρας (ἄρθ. 14) ποὺ ὑπηρετοῦν, γιὰ τὴ λογοκρισία; Τοὺς τὸ ὑπενθυμίζουμε: «Καθένας μπορεῖ νὰ ἐκφράζει καὶ νὰ διαδίδει προφορικά, γραπτὰ καὶ διὰ τοῦ τύπου τοὺς στοχασμούς του τηρώντας τοὺς νόμους τοῦ Κράτους».
Ἡ δὲ θέση τοῦ κ. Ὑπουργοῦ ὅτι: «Οἱ καμπάνιες ποὺ γίνονται στοὺς δημόσιους χώρους δὲν πρέπει νὰ διχάζουν τὴν κοινὴ γνώμη οὔτε ἀσφαλῶς νὰ προσβάλουν γυναῖκες ποὺ ἔχουν ἀναγκαστεῖ νὰ κάνουν μία τέτοια δύσκολη ἐπιλογὴ στὴ ζωή τους», ἀναφορικὰ μὲ τὴ δική μας καμπάνια εἶναι παντελῶς ἄστοχη, ἀλλὰ καὶ ἐκτὸς ἀπὸ τὸ νομικό μας πλαίσιο. Κι αὐτό, γιατί τὸ θέμα της δὲν ἦταν ἡ ἔκτρωση, οὔτε ἡ καταδίκη καὶ προσβολὴ κανενὸς ἀνθρώπου, ἀλλά, ὅπως προείπαμε, νημέρωση γι τ θαμα τς ζως κα προβολ πιστημονικν πληροφοριν γι τς λειτουργίες το μβρύου. Ἄλλωστε, κι ἄλλες καμπάνιες, κατὰ τὸ παρελθόν, εἶχαν διχάσει τὴν κοινὴ γνώμη, δὲν εἴδαμε ὅμως καμία νὰ κατεβαίνει καὶ μάλιστα μὲ πολιτικὴ παρέμβαση!
.                   Καὶ ἐπειδὴ κάποιες ἱστοσελίδες ἀναφέρουν ὅτι δῆθεν εἶναι παραπλανητικὲς οἱ πληροφορίες τῆς ἀφίσας καὶ δὲν ἔχουν ἐπιστημονικὴ ἀκρίβεια, παραπέμπουμε στὴν ἰστοσελίδα μᾶς afistemenaziso.gr, ὅπου ὑπάρχουν ὅλες οἱ ἐπιστημονικὲς πληροφορίες γι’ αὐτὰ τὰ θέματα, πάντα μὲ βιβλιογραφικὲς ἀναφορές.
.                   Κάποια στιγμὴ στὴ Χώρα μας, ποὺ ἡ ὑπογεννητικότητα ἔχει φτάσει, ἴσως, σὲ μὴ ἀναστρέψιμα ἐπίπεδα, ποὺ οἱ ἐκτρώσεις ὑπερβαίνουν τὶς 150.000 (κάποιοι τὶς ἀνεβάζουν στὶς 300.000) καὶ οἱ 40.000 καὶ πλέον ἀπὸ αὐτὲς γίνονται ἀπὸ ἀνήλικα κορίτσια, πρέπει νὰ εἴμαστε σὲ θέση νὰ συζητήσουμε μὲ ὡριμότητα καὶ ἐπιχειρήματα γι’ αὐτὸ τὸ σοβαρὸ θέμα. Ἕνα θέμα, στὸ ὁποῖο προεκλογικὰ εἶχε ἀναφερθεῖ καὶ ὁ ἴδιος ὁ Πρωθυπουργὸς μὲ ἀφορμὴ τὸ πόρισμα τῆς Διακομματικῆς Κοινοβουλευτικῆς Ἐπιτροπῆς γιὰ τὸ Δημογραφικό: «Θὰ πῶ μόνο τὸ ἑξῆς: ἐκτιμῶνται (οἱ ἐκτρώσεις) σὲ 150.000 ἐτησίως… Ἔστω καὶ τὸ 10% νὰ ἀποφεύγαμε θὰ εἴχαμε 10% νέες γεννήσεις. Ἄρα καὶ αὐτὸ τὸ ζήτημα πρέπει νὰ μᾶς ἀπασχολήσει οὐσιαστικά».
.                   Ὅμως, πῶς θὰ ἀποφευχθοῦν, ὅταν «ἀπαγορεύεται» νὰ μιλήσουμε καὶ νὰ ἐνημερώσουμε δημόσια γιὰ τὸ ἀγέννητο παιδί, τὸ θαῦμα τῆς ζωῆς καὶ τὴν ἐπιλογή της;  Ὑπάρχει κανεὶς ποὺ εἶναι ἐνάντια στὴ ζωὴ καὶ δὲν θαυμάζει αὐτὸ τὸ μεγάλο μυστήριο; Ἂς τὸ ἀναρωτηθοῦμε ὅλοι.
.                   Ἐπειδή, ὅμως, ἔχει κι ὁ Θεὸς τὰ δικά του σχέδια πραγματικὰ εὐχαριστοῦμε τὸ Ὑπουργεῖο διότι κατόρθωσε μὲ τὴν λογοκρισία ποὺ ἐπέβαλε νὰ φτάσει τὸ μήνυμα τῆς ἀφίσας ὄχι μόνο στοὺς ἐπιβάτες τοῦ ΜΕΤΡΟ, ἀλλὰ ἀπ’ ἄκρη σ’ ἄκρη ὅλης τῆς Ἑλλάδας. Τὸ γεγονὸς ὅτι ἀπὸ χθὲς συζητᾶ ὅλη ἡ κοινωνία γιὰ τὸ θέμα τῆς προστασίας τοῦ ἀγέννητου παιδιοῦ, τὸ ὀφείλουμε στὴν ἀπαγόρευση ἔκφρασης δημοσίου λόγου γιὰ ἕνα ζήτημα, τὸ ὁποῖο σὲ ἄλλα κράτη ἀποτελεῖ ἀντικείμενο ἐπιστημονικῶν συνεδρίων καὶ θεσμικοῦ διαλόγου.
.                   Εὐχαριστοῦμε ἐγκαρδίως γιὰ τὶς χιλιάδες τῶν μηνυμάτων ὑποστηρικτικῶν τοῦ Κινήματος ποὺ γράφτηκαν στὸ διαδίκτυο καὶ κάλυψαν τὸ σκοτάδι τῶν καθεστωτικῶν ΜΜΕ καὶ πολιτικῶν προσώπων. Ἡ συντριπτικὴ πλειοψηφία τῆς ἑλληνικῆς κοινωνίας ἀδιαμφισβήτητα εἶναι ὑπὲρ τῆς ΖΩΗΣ καὶ κλείνει τὰ αὐτιά της στὶς φωνὲς τῶν «δικαιωματιστῶν» καὶ τοῦ ἱερατείου τῆς πολιτικῆς ὀρθότητας!
.              Χθὲς ὅλη ἡ Χώρα φώναξε: ΑΦΗΣΤΕ ΜΕ ΝΑ ΖΗΣΩ!

ΠΗΓΗ: afistemenaziso.gr

Σχολιάστε

«Η ΨΥΧΟΣΩΜΑΤΙΚΗ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ καὶ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟΝ AΓΙΟ ΝΙΚΟΔΗΜΟ τὸν AΓΙΟΡΕΙΤΗ» [Νέα ἔκδοση]

 

ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ

Μαρίας Βασιλειάδου,
Ἀναπλ. Καθηγητρίας Θεολογικῆς Σχολῆς Ε.Κ.Π.Α.
«Ἡ Ψυχοσωματική Φυσιολογία καί Παθολογία
κατά τόν ἅγιο Νικόδημο τόν Ἁγιορείτη»
ἔκδ. Ἱ. Κοινοβίου ὁσίου Νικοδήμου Ἁγιορείτου,
Πεντάλοφος Παιονίας Κιλκίς
Σεπτέμβριος 2019

.          Στό νέο αὐτό βιβλίο, πού ἐξέδωσε τό Ἱερό Κοινόβιο Ὁσ. Νικοδήμου, ἡ ἰατρός καί Ἀναπληρώτρια Καθηγήτρια τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν Μαρία Σ. Βασιλειάδου παρουσιάζει τίς θεμελιώδεις ἀρχές ἐπί τῶν ὁποίων οἰκοδομεῖται ἡ ἀνθρωπολογία τοῦ ἁγίου Νικοδήμου σέ συνάφεια μέ τά πορίσματα τῆς σύγχρονης ἰατρικῆς ἐπιστήμης. Βασικές πηγές ἄντλησης ὑλικοῦ γιά τό ἔργο τῆς συγγραφέως ἀποτέλεσαν τά δύο βιβλία τοῦ Ἁγίου, τό ἀριστουργηματικό Συμβουλευτικόν Ἐγχειρίδιον καί τό Ἐξομολογητάριον.
.             Ὑπό τό φῶς τῆς «κατά Χριστόν» ζωῆς καί φιλοσοφίας τοῦ ἁγίου Νικοδήμου στό βιβλίο αὐτό ἐξετάζονται οἱ λειτουργίες τοῦ ἀνθρώπινου ὀργανισμοῦ καί ὁ τρόπος μέ τόν ὁποῖο μπορεῖ ὁ ἄνθρωπος, κάνοντας ὀρθή χρήση τῶν ψυχοσωματικῶν του δυνάμεων νά ὁδηγηθεῖ ἀπό τό «κατά φύσιν» (ἤ τό «παρά φύσιν») στό «ὑπέρ φύσιν».
.               
Ὁ πολύσοφος ἅγιος Νικόδημος, ἐκτός ἀπό μέγας θεολόγος ἦταν συγχρόνως καί μεγάλος ψυχολόγος, ἕνας ἀνατόμος τῆς ἀνθρωπίνης ψυχῆς. Ὑπερβαίνοντας τά ὅρια τῆς ἰατρικῆς Φυσιολογίας καί Παθολογίας, οἱ ὁποῖες ἀσχολοῦνται μέ τή λειτουργικότητα τοῦ «ὑγιοῦς» ἤ «νοσοῦντος» ἀντίστοιχα ἀνθρωπίνου ὀργανισμοῦ, ὁ Ἅγιος προχωρεῖ ἕνα ἀκόμη βῆμα παραπέρα περιγράφοντας τήν ψυχοσωματική λειτουργικότητα τοῦ ἐν πτώσει ἀνθρώπου, ὁ ὁποῖος μπορεῖ νά ἐπιλέξει μεταξύ σωτηρίας καί φθορᾶς, ἤ ἀλλιῶς τοῦ «ὑπέρ φύσιν» καί τοῦ «παρά φύσιν» προσανατολισμοῦ τῆς ἐπίγειας πορείας του.
.              Στό βιβλίο αὐτό συναντῶνται, σέ μιά ἀγαστή συμφωνία, τά πορίσματα τῆς σύγχρονης ἰατρικῆς ἐπιστήμης (Ψυχιατρικῆς, Νευρολογίας, Νευροφυσιολογίας) μέ τήν θεοφώτιστη σκέψη τοῦ ἁγίου Νικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτου. Ὑπάρχει πλούσια παράθεση βιβλιογραφίας, ξένης καί ἑλληνικῆς, ὅπου ἡ κυρία Μ.Βασιλειάδου στηρίζει τίς ἀπόψεις της σέ παραλληλισμό μέ τίς ἀπόψεις πού ἐκφράζει ἡ θεόπνευστη γραφίδα τοῦ ἁγίου Νικοδήμου.
.              Ἡ μελέτη τοῦ ἔργου ἀναδεικνύει μιά ἀκόμη πτυχή -ἄγνωστη ἴσως στούς περισσότερους- τῆς προσωπικότητας τοῦ ἁγίου Νικοδήμου, αὐτήν τοῦ ἀνατόμου τῆς ψυχῆς.
.              Ὁ ἀναγνώστης κρατάει στά χέρια του ἕνα ἐπιστημονικό ἔργο καί μέ τή μελέτη του ὁδηγεῖται σέ χρήσιμα καί ἀσφαλῆ συμπεράσματα, τά ὁποῖα ἔχουν ἄμεση σχέση μέ τή σωτηρία του.
.              Ἡ Ψυχοσωματική Φυσιολογία καί Παθολογία κατά τόν ἅγιο Νικόδημο τόν Ἁγιορείτη εἶναι λοιπόν ἕνα βιβλίο ἀπαραίτητο γιά τόν πιστό πού ἔχει θέσει ὡς στόχο στή ζωή του τή θέωση καί ἀγωνίζεται νά τήν πετύχει. Αὐτός εἶναι, ἄλλωστε, καί ὁ ἀληθινός σκοπός τοῦ ἀνθρώπου στή γῆ, ἡ ὁμοίωσή του μέ τόν Θεό.

, , ,

Σχολιάστε

ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΩΣ ΝΕΚΡΗ ΓΥΝΑΙΚΑ ΓΕΝΝΗΣΕ ΚΟΡΙΤΣΑΚΙ

Τσεχία: Γυναίκα γέννησε 117 μέρες,
φ’ ὅτου διαπιστώθηκε γκεφαλικ νεκρ

02.09.2019

.             Ἐνάντια σὲ ὅλες τὶς προβλέψεις, ἡ μητέρα ποὺ εἶναι ἐγκεφαλικὰ νεκρή, ἔφερε στὸν κόσμο τὸ ὑγιέστατο μωράκι της – Κανεὶς δὲν ἔδινε πιθανότητα ἐπιβίωσης.
.                 Στὶς 15 Αὐγούστου, στὸ νοσοκομεῖο τοῦ Μπρνὸ στὴν Τσεχία, γεννήθηκε μὲ καισαρικὴ ἕνα ὑγιέστατο κοριτσάκι, 2,13 κιλῶν, ποὺ ὀνομάστηκε Ἐλίσκα. Ἡ γέννηση τῆς Ἐλίσκα ὅμως δὲν εἶναι κοινή. Κι αὐτὸ ἐπειδὴ τὸ κοριτσάκι γεννήθηκε ἀπὸ τὴν ἐγκεφαλικὰ νεκρὴ μητέρα της, ποὺ τὴν κρατοῦσε στὴν κοιλιά της γιὰ 117 ἡμέρες. Ἡ μητέρα τῆς Ἐλίσκα μεταφέρθηκε τὸν περασμένο Ἀπρίλιο στὸ νοσοκομεῖο μὲ ἑλικόπτερο, μετὰ ἀπὸ βαρὺ ἐγκεφαλικὸ ἐπεισόδιο, σὲ ἡλικία 27 ἐτῶν. Οἱ γιατροὶ ἔδιναν μηδαμινὲς πιθανότητες ἐπιβίωσης τόσο στὴν ἴδια ὅσο καὶ στὸ ἔμβρυο ποὺ κυοφοροῦσε γιὰ 15 ἑβδομάδες. Τελικά, ἡ μικρὴ ἀνέτρεψε ὅλα τὰ προγνωστικὰ καὶ κατάφερε νὰ γεννηθεῖ.
.                 Σύμφωνα μὲ τὸ Πανεπιστημιακὸ Νοσοκομεῖο τοῦ Μπρνὸ τῆς Τσεχίας, οἱ 117 ἡμέρες ποὺ κατάφεραν νὰ κρατήσουν στὴ ζωὴ τὸ μωρὸ μέσα στὴ μήτρα πιστεύεται ὅτι συνιστᾶ νέο ρεκόρ: πρόκειται γιὰ τὴν πλέον μακροχρόνια τεχνητὰ ὑποστηριζόμενη ἐγκυμοσύνη ἐνῶ ἡ μητέρα εἶναι ἐγκεφαλικὰ νεκρή. Ἡ 27χρονη γυναίκα, τὰ στοιχεῖα τῆς ὁποίας δὲν ἀνακοινώθηκαν, διαπιστώθηκε ὅτι ἦταν ἐγκεφαλικὰ νεκρὴ λίγο μετὰ τὴ μεταφορά της στὸ νοσοκομεῖο. Ἀμέσως οἱ γιατροὶ ξεκίνησαν ἕνα ἀγώνα, γιὰ νὰ σώσουν τὸ ἔμβρυο. Τὴν ἔβαλαν σὲ μηχανικὴ ὑποστήριξη καὶ ἕνας φυσικοθεραπευτὴς κινοῦσε ἀνὰ διαστήματα τὰ πόδια της, μιμούμενος τὸ βάδισμα, ὥστε νὰ βοηθήσει καὶ μὲ αὐτὸν τὸν τρόπο τὴν ἀνάπτυξη τοῦ μωροῦ. Οἱ νοσηλεύτριες μιλοῦσαν στὸ ἔμβρυο καὶ ἡ γιαγιά του τοῦ διάβαζε παραμύθια, ὅπως εἶπε ὁ ἐπικεφαλῆς ἀναισθησιολόγος Ρόμαν Γκάλ. Μετὰ τὴ γέννηση τοῦ μωροῦ, παρουσίᾳ τοῦ συζύγου της καὶ ἄλλων μελῶν τῆς οἰκογένειας, τὸ ἰατρικὸ προσωπικὸ ἀποσύνδεσε τὰ μηχανήματα ποὺ τὴν κρατοῦσαν στὴ ζωή. «Ἦταν πραγματικὰ μία ἐξαιρετικὴ περίπτωση, ὅπου ὅλη ἡ οἰκογένεια ἦταν ἑνωμένη… Χωρὶς τὴν ὑποστήριξη καὶ τὸ ἐνδιαφέρον τους, τὰ πράγματα δὲν θὰ εἶχαν τελειώσει μὲ αὐτὸν τὸν τρόπο», εἶπε ὁ Πάβελ Βεντούρα, ὁ ἐπικεφαλῆς τοῦ τμήματος γυναικολογίας καὶ μαιευτικῆς τοῦ νοσοκομείου.
.                 Ἡ Ἐλίσκα παρέμεινε στὸ νοσοκομεῖο γιὰ ἄλλες δύο ἑβδομάδες, μέχρι ποὺ τῆς ἔδωσαν ἐξιτήριο καὶ ὁ πατέρας της τὴν πῆρε στὸ σπίτι γιὰ νὰ γνωρίσει τὸν μεγαλύτερο ἀδελφό της. Πλέον μεγαλώνει μὲ τὴ βοήθεια τῆς θείας της, ποὺ τὴ θηλάζει, ἀφοῦ πρόσφατα ἀπέκτησε καὶ ἡ ἴδια ἕνα μωρό.

ΠΗΓΗ: «ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ»

 

 

Σχολιάστε

ΤΟ ΕΜΒΡΥΟ καὶ οἱ ΟΠΑΔΟΙ τοῦ ΗΡΩΔΗ καὶ τοῦ ΧΙΤΛΕΡ (Γ. Ν. Παπαθανασόπουλος)

Τὸ ἔμβρυο καὶ οἱ ὀπαδοὶ τοῦ Ἡρώδη καὶ τοῦ Χίτλερ

Τοῦ Γιώργου Ν. Παπαθανασόπουλου

.               Ἡ Διαρκὴς Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ἀποφάσισε ἡ Κυριακὴ μετὰ τὴν ἡμέρα τῶν Χριστουγέννων νὰ εἶναι ἀφιερωμένη στὴν προστασία τῆς ζωῆς τοῦ ἀγέννητου παιδιοῦ. Εἶναι ἡ ἡμέρα ποὺ ἡ Ἐκκλησία μνημονεύει τὴ σφαγὴ χιλιάδων νηπίων στὴ Βηθλεὲμ ἀπὸ τὸν Ἡρώδη…
.               Ἡ μνήμη τῶν «ἀναιρεθέντων» νηπίων καὶ ἡ ὑπόμνηση τῆς ἀξίας καὶ τοῦ σεβασμοῦ τῆς ζωῆς τοῦ ἀνθρώπου ἀπὸ τὴν στιγμὴ τῆς γονιμοποιήσεως τοῦ ὠαρίου ἕως τὸν φυσικό του θάνατο εἶναι δημοκρατικὸ δικαίωμα τοῦ κάθε πολίτη καὶ φυσικὰ τῆς Συνόδου σὲ μία ἐλεύθερη δημοκρατικὴ πολιτεία. Ἡ Ἐκκλησία ἐνημερώνει, συμβουλεύει, δὲν ἐπιβάλλει. Ἐπιθυμεῖ καὶ ἐπιδιώκει ἡ κάθε ἔγκυος γυναίκα, ποὺ σκέπτεται τὴν ἔκτρωση καὶ ὁ κάθε μελλοντικὸς πατέρας ποὺ συμμετέχει στὴν ἀπόφαση νὰ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ. Ἀπὸ κεῖ καὶ πέρα ἡ ἀπόφαση εἶναι τῆς γυναίκας, ποὺ ἔχει στὰ σπλάχνα της ἕναν ἀδύναμο ἐν τῇ γενέσει του ἄνθρωπο, καὶ τοῦ συζύγου – συντρόφου της.
.               Ἀπὸ πότε ἡ ἔκφραση ἄποψης εἶναι «μεσαίωνας»; Ἀπὸ πότε ἡ προστασία τῆς ζωῆς εἶναι κάτι τὸ «ὀπισθοδρομικό»; Ἤδη ἀπὸ τὸ 2003 ἡ Ἱερὰ Σύνοδος ἐξέφρασε τὴν ἄποψη ὅτι:

Α) Ἡ ἄμβλωση δὲν ἀποτελεῖ ἀτομικὸ δικαίωμα, ἀλλὰ ἠθικὰ ἀπαράδεκτη πράξη, ἡ δὲ νομιμοποίησή της, ἔμμεση ἢ ἄμεση, ἀνεπίτρεπτη κοινωνικὴ ἐκτροπή. Καὶ
Β) Ἐνῶ ὑπερτονίζεται ἡ ἀνάγκη προστασίας τῆς ὑγείας καὶ τῶν ἀτομικῶν δικαιωμάτων τῆς μητέρας, συστηματικὰ παρασιωπῶνται τὰ δικαιώματα τοῦ ἐμβρύου.


.               Εἶναι λυπηρὸ ὅτι ΜΜΕ ἀντὶ νὰ σχολιάσουν μὲ ἐπιχειρήματα, χαρακτηρίζουν μὲ ἀπαράδεκτο τρόπο τὴν ἀπόφαση τῆς Συνόδου καὶ τὴν ἄποψη τῆς περὶ προστασίας τῆς ζωῆς, ὡς «ἐπιστροφὴ στὸν Μεσαίωνα». Θὰ μποροῦσε κανεὶς νὰ ἀντείπει ὅτι ὅσοι ὑποστηρίζουν τὸν φόνο τῶν ἐμβρύων ἀκολουθοῦν τοὺς πρὸ τοῦ Ἱπποκράτη (460-377) βαρβάρους, ὅτι διακατέχονται ἀπὸ τὸ σύνδρομο τοῦ Ἡρώδη, ὅτι ἡ ἄποψή τους καὶ τὸ μένος τους κατὰ τῶν ἐμβρύων ἔχει μόνο ἰδεολογικὸ καὶ ὠφελιμιστικὸ ὑπόβαθρο καὶ ὅτι ἡ ἰδεολογία τους ὁμοιάζει μὲ αὐτὴ ποὺ χρησιμοποίησαν κατὰ βρεφῶν καὶ ἐμβρύων οἱ ἐπιστήμονες τοῦ Χίτλερ.
.               Εἶναι δυνατὸν ἆραγε ὁ ὁποιοσδήποτε σύγχρονος ἀντικειμενικὸς ἄνθρωπος νὰ ὑποστηρίξει ὅτι τὸ ἔμβρυο εἶναι γιὰ τὴ γυναίκα ὡς μία ἀπόφυση ἢ ἕνα σπυρί, ποὺ κατὰ τὴ βούλησή της ἀφαιρεῖ, γιὰ νὰ μείνει ὄμορφη, ἢ γιὰ νὰ ἔχει μίαν «ἐλεύθερη» σεξουαλικὴ ζωή; Ἀκόμη καὶ οἱ διεθνεῖς ὀργανισμοί, ἀκόμη καὶ τὰ πιὸ «ἐξελιγμένα» στὴν ἠθικὴ κράτη προβληματίζονται γιὰ τὶς ἐπιπτώσεις ποὺ ἔχει στὴν κοινωνία αὐτὸς ὁ ἐγωισμὸς τῶν φεμινιστριῶν καὶ τῶν ὀπαδῶν τοῦ Σάντ.
.               Ὁ ἀνθρωπισμὸς βάλλεται ἀνελέητα ἀπὸ τὴν πρακτικὴ ἀθεΐα, ἡ ἀγάπη καὶ ὁ σεβασμὸς τοῦ συνανθρώπου ἐπιδιώκεται νὰ ἐξοντωθεῖ ἀπὸ τὸν ἐγωισμὸ καὶ τὸν σισύφειο εὐδαιμονισμό, ἡ δημοκρατία ἀπὸ τὰ ἰσχυρὰ λόμπις. Λασπολογεῖται ἡ Ἐκκλησία ἀπὸ τοὺς ὀπαδοὺς τοῦ σταλινισμοῦ καὶ τοῦ νεοφιλελευθερισμοῦ, ποὺ ἐπιδιώκουν οὔτε ἄποψη νὰ ἐκφράζει γιὰ θέματα ποὺ ἀφοροῦν στὸ ποίμνιό της. Εἶναι παρήγορο ὅτι ἡ κοινὴ γνώμη δὲν ἀκολουθεῖ τοὺς μηδενιστές, ποὺ ἔχουν δύναμη στὰ ΜΜΕ.-      

,

Σχολιάστε

OΙ ΘΡΗΣΚΕΥΟΜΕΝΟΙ ΖΟΥΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ

Ο Θρησκευόμενοι ζον παραπάνω χρόνια π τος θρησκους

.             Οἱ Θρησκευόμενοι ἄνθρωποι ζοῦν κατὰ μέσον ὅρο σχεδὸν τέσσερα χρόνια περισσότερο, σὲ σχέση μὲ ὅσους δὲν ἔχουν δεσμοὺς μὲ τὴ Θρησκεία. Αὐτὸ εἶναι τὸ συμπέρασμα μίας νέας ἀμερικανικῆς μελέτης, ποὺ βασίσθηκε στὴν ἀνάλυση ἄνω τῶν 1.000 δημοσιευμένων νεκρολογιῶν.
.             Οἱ ἐρευνητές, μὲ ἐπικεφαλῆς τὴν ψυχολόγο Λόρα Οὐάλας τοῦ Πολιτειακοῦ Πανεπιστημίου τοῦ Ὀχάιο, ποὺ ἔκαναν τὴ σχετικὴ δημοσίευση στὸ περιοδικὸ κοινωνικῆς ψυχολογίας “Social Psychological and Personality Science”, ἐκτίμησαν ὅτι «ἡ σχέση μὲ τὴ θρησκεία ἔχει τὴν ἴδια σχεδὸν θετικὴ ἐπίπτωση μὲ τὸ φύλο πάνω στὴν μακροζωία» (οἱ γυναῖκες ζοῦν συνήθως τέσσερα ἕως πέντε παραπάνω χρόνια ἀπὸ τοὺς ἄνδρες).
.             «Ἡ μελέτη μᾶς παρέχει πειστικὰ στοιχεῖα ὅτι ὑπάρχει σχέση ἀνάμεσα στὴ συμμετοχὴ στὴ θρησκεία καὶ στὸ πόσο ζεῖ ἕνας ἄνθρωπος», δήλωσε ὁ ἀναπληρωτὴς καθηγητὴς ψυχολογίας Μπάλντουιν Γουέι. Οἱ ψυχολόγοι ἀποδίδουν τὸ ὄφελος αὐτὸ ἐν μέρει στὸ ὅτι ἡ ἐνεργὴ σχέση μὲ τὴ Θρησκεία ὠθεῖ τοὺς πιστοὺς νὰ συμμετέχουν στὴν κοινότητα καὶ σὲ ἐθελοντικὲς-κοινωνικὲς δράσεις, κάτι πού, ὅπως ἔχουν δείξει προηγούμενες μελέτες, «χαρίζει» μακροζωία.
.             Θετικὸ ρόλο ἐπίσης παίζει ὅτι συνήθως οἱ θρησκευόμενοι κάνουν πιὸ ὑγιεινὴ ζωὴ (λιγότερα ποτὰ καὶ ξενύχτια, ἀποφυγὴ ναρκωτικῶν καὶ σὲξ μὲ πολλοὺς συντρόφους κ.ἄ.). Ἔχουν ἀκόμη λιγότερο στρὲς χάρη στὴν πίστη τους στὸν Θεὸ καὶ στὴν μετὰ θάνατο ζωή, καθὼς ἐπίσης χάρη στὴν προσευχὴ ἢ στὸν πνευματικὸ διαλογισμό, σὲ συνδυασμὸ μὲ τὴ βίωση θετικῶν συναισθημάτων (ἀγάπη, εὐγνωμοσύνη, γαλήνη κ.ἄ.).
.             Ἐκτὸς ἀπὸ τὸ φύλο, θετικὴ ἐπίπτωση στὴ μακροζωία ἔχει καὶ ὁ γάμος. Οἱ ἐρευνητὲς ἀπομόνωσαν αὐτοὺς τοὺς δύο παράγοντες γιὰ νὰ ὑπολογίσουν τὴν θετικὴ ἐπίδραση μόνο τῆς Θρησκείας.

 

ΠΗΓΗ:ΑΠΕ-ΜΠΕ

 

 

Σχολιάστε

ΕΝΑ ΒΗΜΑ ΠΙΟ ΚΟΝΤΑ ΣΤΗΝ ΑΘΑΝΑΣΙΑ!

να βμα πι κοντ γι τν θανασία

Ἀπὸ τὴ Νεκταρία Καρακώστα
φημ. «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ»
10.11.2017

ΕΙΣ. ΣΧ. «ΧΡ. ΒΙΒΛΙΟΓΡ.» Τελικῶς ἡ Ἐπιστήμη (οἱ φυσικοὶ ἐπιστήμονες) ἔχει «ὑπαρξιακὲς ἀναζητήσεις», ἀναζητᾶ τὴν «ἀθανασία» (ἔστω καὶ μὲ λάθος τρόπο) ἢ ἐπιβεβαιώνει πὼς πρωταρχικὸ καὶ ἀπαράγραπτο αἴτημα τοῦ ἀνθρώπου εἶναι ἡ ἀποφυγὴ ἢ ἡ νίκη ἐπὶ τοῦ θανάτου, τὴν ὥρα ποὺ στὰ ἑλληνικὰ σχολεῖα ἐπιδιώκεται λυσσαλέα νὰ ἐξαφανισθεῖ κάθε ἀναφορὰ στὴν «ἀθανασία» ἀπὸ τοὺς Ἑργολάβους τῆς Ἀλλοτριώσεως! (βλ. μάθημα «Θρησκευτικῶν», ἀπώθηση τῆς Προσευχῆς στὸ περιθώριο κλπ.)

Προαναγγέλλουν τὸ τέλος τῆς γήρανσης • Νέα ζωὴ στὰ κύτταρα ἔδωσαν οἱ ἐπιστήμονες 

.         Πιὸ κοντὰ στὸν στόχο τῆς ἀθανασίας, διακαῆ πόθο τῶν ἀλχημιστῶν, βρίσκονται πλέον Βρετανοὶ ἐπιστήμονες, οἱ ὁποῖοι ἀνακάλυψαν τὸ «ἐλιξίριο τῆς μακροζωίας» στὴ… ρεσβερατρόλη, οὐσία ποὺ περιέχεται -μεταξὺ ἄλλων- στὸ κόκκινο κρασί, στὸ σταφύλι, στὰ μύρτιλλα καὶ στὴ μαύρη σοκολάτα.
.         Ο πιστήμονες π τ πανεπιστήμια το ξετερ κα το Μπράιτον χορήγησαν νάλογα ρεσβερατρόλης σ γερασμένα κύτταρα κα εδαν μ κπληξη τι τ κύτταρα ατ χι μόνο ρχισαν ν μοιάζουν νεώτερα, λλ κα ν συμπεριφέρονται ς τέτοια!
.         «Τὰ γερασμένα κύτταρα ἔμοιαζαν μὲ νεαρά. Ἦταν σὰν μαγεία! Δὲν μποροῦσα νὰ τὸ πιστέψω. Ἐπανέλαβα πολλὲς φορὲς τὰ πειράματα καὶ κάθε φορὰ τὰ κύτταρα ἀνανεώνονταν», δήλωσε ἐνθουσιασμένη ἡ δρ Eva Latorre ἀπὸ τὸ πανεπιστήμιο τοῦ Ἐξετερ. Ἡ μελέτη, ποὺ δημοσιεύτηκε στὸ ἐπιστημονικὸ περιοδικὸ «BMC Cell Biology», φαίνεται πὼς ἀλλάζει τὸ μέλλον τῆς ἀνθρώπινης ζωῆς, ἀφοῦ ἀνοίγει τὸν δρόμο γιὰ θεραπεῖες ποὺ θὰ μᾶς βοηθοῦν νὰ μεγαλώνουμε μὲ ὑγεία, χωρὶς νὰ βιώνουμε τὶς ἐπιπτώσεις τῆς γήρανσης καὶ χωρὶς νὰ ἐμφανίζουμε ἐκφυλιστικὲς παθήσεις.

διαδικασία

.         Κατὰ τὴ φυσιολογικὴ διαδικασία τῆς γήρανσης οἱ ἱστοὶ συσσωρεύουν γερασμένα κύτταρα ποὺ εἶναι μὲν ζωντανά, ἀλλὰ δὲν λειτουργοῦν φυσιολογικά. Αὐτὸς εἶναι καὶ ἕνας ἀπὸ τοὺς λόγους γιὰ τοὺς ὁποίους οἱ ἱστοὶ καὶ τὰ ὄργανά μας γίνονται ἐπιρρεπῆ στὶς ἀσθένειες καθὼς μεγαλώνουμε. Γι’ αὐτὸ οἱ περισσότεροι ἄνθρωποι μετὰ τὰ 85 ἔτη γίνονται πιὸ ἐπιρρεπεῖς στὰ ἐγκεφαλικὰ ἐπεισόδια, στὶς καρδιακὲς νόσους ἢ στὸν καρκίνο.
.         Μὲ τὰ ἀνάλογα ρεσβερατρόλης ποὺ χρησιμοποίησαν, οἱ ἐπιστήμονες ἐπανενεργοποίησαν τοὺς παράγοντες συναρμογῆς, ποὺ εἶναι καίριας σημασίας, ὥστε τὰ γονίδια νὰ συμπεριφέρονται σωστά. Ἔτσι, μέσα σὲ λίγες ὧρες τὰ γερασμένα κύτταρα ὄχι μόνο ἔδειχναν νεώτερα, ἀλλὰ ἄρχισαν καὶ νὰ ἀναγεννιοῦνται!

,

Σχολιάστε

ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΤΟY EΓΚΕΦΑΛΟΥ ΣΤΑ ΔΥΟ ΦΥΛΑ

«Μορφολογικές καί λειτουργικές διαφορές
τοῦ ἐγκεφάλου στά δύο φύλα»

ΟΜΙΛΙΑ ΟΜΟΤΙΜΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΟΥ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΣΤΑΥΡΟΥ Ι. ΜΠΑΛΟΓΙΑΝΝΗ
ΣΤΟ IEΡO KOINOBIO ΟΣΙΟΥ ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ
ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΣ ΠΑΙΟΝΙΑΣ ΚΙΛΚΙΣ

.              Εἶναι γνωστή ἡ ἐπιχειρούμενη ψυχοσωματική ἅλωση τῶν παιδιῶν μας διά τοῦ κατεπειγόντως προωθουμένου αἰσχροῦ θεματικοῦ ἄξονα «Ἔμφυλες ταυτότητες» (δηλαδή, ἐλεύθερη ἐπιλογή φύλου). Ἐπίσης γνωστή τυγχάνει ἡ συνακόλουθη, ἐξ ἴσου ὀλέθρια, νομοθέτηση δυνατότητας «διόρθωσης» φύλου, μάλιστα ἀπό τήν ἡλικία τῶν δεκαπέντε ἐτῶν, ἀπό τό –ὑπάκουο δυστυχῶς στά κελεύσματα τῆς Παγκοσμιοποίησης– Κοινοβούλιο τῶν Ἑλλήνων. Μέ ἀφορμή τά ἀνωτέρω, τό Ἱερό Κοινόβιο τοῦ Ὁσίου Νικοδήμου διοργάνωσε ἐκδήλωση μέ ὁμιλητή τόν διεθνοῦς φήμης Ὁμότιμο Καθηγητή Νευρολογίας Α.Π.Θ. κ. Σταῦρο Ἰ. Μπαλογιάννη. Τό θέμα τῆς ὁμιλίας του, «Μορφολογικές καί λειτουργικές διαφορές τοῦ ἐγκεφάλου στά δύο φύλα», ἀποτελοῦσε μιά ἀπάντηση τῆς Ἐπιστήμης στίς ἀνωτέρω προκλήσεις.
.            Ὁ ἐκλεκτός προσκεκλημένος, μέσα στήν κατάμεστη αἴθουσα τοῦ μεγάλου Ἀρχονταρικιοῦ, ἀφοῦ εὐχαρίστησε γιά τήν τιμητική πρός αὐτόν πρόσκληση, ἄρχισε τήν ὁμιλία του διατυπώνοντας μιά ἐλπιδοφόρα εὐχή. Ὅπως κάθε ἀσθένεια, εἶπε, ἔχει καί τήν ἴαση, ἐλπίζω, καί αὐτή ἡ φοβερή ἠθική ἀσθένεια νά βρεῖ τήν ἴασή της πολύ γρήγορα καί νά ἐπικρατήσει ὁ νόμος τοῦ Θεοῦ στή χώρα μας, στίς καρδιές μας, στή σκέψη μας, εὔχομαι καί σέ ὅλον τόν κόσμο.
.              Στή συνέχεια κατέθεσε μέ τεκμηριωμένο λόγο τήν θέση τῆς ἐπιστήμης τῆς Νευρολογίας γύρω ἀπό τό θέμα, στηριζόμενος σέ πολυχρόνιες ἰατρικές ἔρευνες, δικές του καθώς καί ἄλλων ἐξίσου διεθνῶς ἀναγνωρισμένων ἐπιστημόνων. Ὑπογράμμισε ὅτι τά πάντα στόν ἄνθρωπο τά κατευθύνει ὁ ἐγκέφαλος. Καί μάλιστα ὅτι τό φύλο τοῦ ἀνθρώπου καθορίζεται ἀπό τόν ἐγκέφαλο. Ὑπάρχει μεγάλη διαφορά ἀνάμεσα στόν ἀνδρικό καί τόν γυναικεῖο ἐγκέφαλο, ὅσον ἀφορᾶ στή μορφολογία, τή λειτουργικότητα, τόν τρόπο τῆς σκέψεως, τό συναίσθημα, τή συμπεριφορά. Τό φύλο τοῦ ἀνθρώπου καθορίζεται ἀπό τόν ἐγκέφαλο ἀπό πολύ νωρίς, πρίν ἀκόμη διαμορφωθοῦν τά πρωτογενῆ καί δευτερογενῆ χαρακτηριστικά τοῦ φύλου. Ὁ ἐγκέφαλος ἔχει ἐγχαράξει, ἔχει ἐγγράψει ἀπό πολύ νωρίς, μέ πολύ μεγάλη ἀκρίβεια ἐπάνω σέ ὅλες τίς δομές του, τόν χαρακτήρα, τήν προσωπικότητα, τή λειτουργικότητα καί τή συμπεριφορά τοῦ ἄρρενος καί τοῦ θήλεος.
.             Ὁ κ. Μπαλογιάννης ὑποστήριξε μέ ἔμφαση ὅτι ὁ ἐγκέφαλος εἶναι ἕνα πάρα πολύ σοφό ὄργανο. Ὅσο ἀσχολεῖται κανείς μέ τόν ἐγκέφαλο, εἶπε, τόσο ἀνοίγει διάπλατα τό βιβλίο τῆς σοφίας καί τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ. Καί τόσο βλέπει τό μεγαλεῖο αὐτῆς τῆς ἀγάπης καί τήν ἀπεραντοσύνη αὐτῆς τῆς ἀγάπης! Μιᾶς ἀγάπης πού εἶναι πολύ μεγαλύτερη ἀπό ὅλους τούς ὠκεανούς τῆς γῆς! Μέ αὐτήν τήν ἀγάπη ἔχει πλασθεῖ ὁ ἐγκέφαλος τοῦ ἀνθρώπου. Καί διαφέρει ἐξυπαρχῆς στόν ἄνδρα καί στήν γυναίκα.
.               Ὁ ἐγκρατής τῆς Νευρολογίας Καθηγητής ἀπαρίθμησε λεπτομερῶς πλῆθος μορφολογικῶν καί λειτουργικων διαφορῶν μεταξύ τοῦ ἐγκεφάλου τῶν δύο φύλων (διαφορές στόν ὄγκο, τήν ἐπιφάνεια, τό πάχος τοῦ ἐγκεφαλικοῦ φλοιοῦ, τή συνδεσμολογία των ἡμισφαιρίων, τό μεσολόβιο, τόν ἀμυγδαλοειδή πυρήνα ἤ «σφαῖρο», τόν ἐπονομαζόμενο καί «κοινωνικό ἐγκέφαλο» κ.ἄ.), οἱ ὁποῖες διακρίνονται ἀπό τή στιγμή τῆς γεννήσεως τοῦ ἀνθρώπου καί παραμένουν σταθερές καθ᾿ ὅλη τή διάρκεια τῆς ζωῆς του.
.              Ἄν σέ ἕνα παιδί ἀμφισβητήσουμε τό φύλο του, τόνισε ὁ σεβαστός Καθηγητής, θά τοῦ προκαλέσουμε τεράστια καταστροφή τῆς ἁρμονίας τῶν ὑποδοχέων τῶν στεροειδῶν μέσα στόν ἐγκέφαλο. Θά δημιουργήσουμε μία νευρωνική θύελλα μέσα στόν ἐγκέφαλο αὐτοῦ τοῦ παιδιοῦ, πού θά εἶναι πολύ δύσκολο μετά νά ξαναβρεῖ τόν ἑαυτό του.
.               Ὁ κύριος Καθηγητής ἐπεσήμανε πώς στά δύο φύλα αὐτά πού εἶναι κοινά εἶναι ἡ ζωή καί ὁ θάνατος. Διαφορές ὑπάρχουν ὡς πρός τίς συνολικές λειτουργίες, ὡς πρός τόν ἐγκέφαλο, ὡς πρός τίς ψυχικές ἀντιδράσεις. Ὑπάρχει πάρα πολύ μεγάλη διαφοροποίηση, τήν ὁποία ὀφείλουμε νά σεβαστοῦμε. Εἶναι ἐκ Θεοῦ αὐτή ἡ διαφοροποίηση, συνθέτει τήν ἁρμονία τῆς Κοινωνίας, μέσα στήν ὁποία ζοῦμε. Καί πιστεύω, ὑπογράμμισε, πώς ἄν καταργήσουμε τήν ἔννοια τῆς Οἰκογένειας, ὅπου ὑπάρχει ὁ πατέρας καί ἡ μητέρα, ὁ ἄνδρας καί ἡ γυναίκα, πού συμπληρώνουν ὁ ἕνας τόν ἄλλο, καταργοῦμε ὄχι μόνον τήν ἱερότητα τοῦ ἔργου τοῦ Θεοῦ, ἀλλά καταργοῦμε καί καταλύουμε τελείως ὅλη τήν ἔννοια τῆς Κοινωνίας.
.              Ὁ κ. Μπαλογιάννης ἔκανε ἀναφορά καί στό προφητικό βιβλίο τῆς Ἀποκαλύψεως. Πιστεύω, εἶπε, ὅτι αὐτή ἡ ἐρήμωσις πού γράφει ἡ Ἀποκάλυψις εἶναι ἡ κατάργησις τῶν δύο φύλων καί ἡ ἀπόσβεσις ὅλων τῶν ἀξιῶν πού ἔχει μέσα στήν ψυχή του ὁ ἄνδρας, πού ἔχει μέσα στήν ψυχή της ἡ γυναίκα…
.              Τήν ἐκδήλωση κατέκλεισε ὁ σεβαστός Καθηγούμενος τοῦ Ἱεροῦ Κοινοβίου Πανοσιολογιώτατος Ἀρχιμανδρίτης π.Χρυσόστομος λέγοντας ὅτι τά λόγια τοῦ κυρίου Καθηγητοῦ ἦταν πραγματικά μιά ἀποκάλυψη καί μιά ἀνατροπή ὅλων ἐκείνων μέ τά ὁποῖα προσπαθοῦν νά μᾶς παραπλανήσουν, ὥστε νά τά ἀποδεχθοῦμε ὡς φυσιολογικά. Τώρα κανένας ἀπό μᾶς δέν δικαιολογεῖται νά δώσει ἄφεση σέ ὅλα αὐτά τά ὁποῖα συμβαίνουν στήν Κοινωνία μας. Ἄς μήν ἀπελπιζόμαστε καί ἄς μή θεωροῦμε ὅτι ἦλθε τό τέλος. Ὅλα αὐτά εἶναι ἀνάγκη νά γίνουν «ἵνα οἱ πιστοί δόκιμοι γένωνται». Χρειάζεται τό κάθε σπίτι νά γίνει ἕνα Κρυφό Σχολειό, πού θά κρατᾶ ἄσβεστη τή λαμπάδα τῆς πίστεως καί τῆς ἀγάπης καί τόν σεβασμό πρός τόν ἑαυτό μας καί πρός τόν συνάνθρωπό μας. Πρέπει νά μείνουμε σταθεροί στίς ἀξίες μας, νά σεβαστοῦμε τούς ἑαυτούς μας, ὅπως ὁ Θεός μᾶς ἔπλασε, καί ἔτσι να διδάξουμε καί τά παιδιά μας. Νά μήν κάνουμε τά πάθη μας ζωή μας, ἀλλά τή ζωή μας νά τήν ἀπελευθερώνουμε ἀπό τά πάθη μας, καί αὐτό νά διδάσκουμε καί στά παιδιά μας.

 

Σχολιάστε

ΑΓΟΡΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟ ΜΕΣΑ ΣΕ ΣΩΜΑ ΚΟΡΙΤΣΙΟΥ. «Ὕβρις τέκος (= παιδὶ) δυσσεβείας»

«βρις τέκος (= παιδ) δυσσεβείας»

Τοῦ Στέλιου Παπαθεμελῆ

.             Τὰ παρδαλὰ παιχνιδίσματα τῆς ἐξουσίας «θριάμβευσαν» στὸ Κοινοβούλιό μας. Μὲ 141 τελικὰ ψήφους χάρη στοὺς ἀνευθυνοϋπεύθυνους «παρόντες – ἀπόντες» τὸ ἔκτρωμα τῆς ἀλλαγῆς φύλου ἀπὸ τὰ 15χρονα ἀνώριμα πλάσματα ἔγινε νόμος τοῦ ἑλληνικοῦ κράτους.
.             Σατιρικὴ ποιητικὴ γραφίδα μὲ ὕφος Ἀνδρέα Λασκαράτου σχολίασε μὲ πόνο, ὄχι εἰρωνεία, ὡς ἑξῆς τὸ γεγονός:
«Γιὰ μπούλινγκ / δὲν ἠξεύρω! / Μά, ὤχου! Μανούλα μου! / Τὸ γέλιο ὅπου θὰ γένει! / Στὸ δρόμο νὰ κοιτᾶς «ἀγόρια» δίχως γένι, / «κορίτσια» μὲ μπογιὰ – ὀκά / ᾽πο  κάτω ἀπ’ τὸ μουστάκι / καὶ «μίνι» ὡς ᾽κεῖ πάνω / τὸ κόκκινο φουστάκι! / ᾽Πὰ σὲ ψηλὰ τακούνια νὰ τρικλίζουν – ξύλινες μαριονέτες νὰ θυμίζουν – κι ἀπ’ τὸ χεράκι νὰ κρατοῦν / γλυκὰ καὶ χαϊδεμένα / «ἀγόρια» μὲ ψιλὴ φωνὴ / καὶ … γκαστρωμένα!».
.             «Ὕβρις τέκος δυσσεβείας» (= ἡ ὕβρις εἶναι παιδὶ τῆς ἀσέβειας) (Αἰσχύλος Εὐμενίδες 534). «Ἐξανθοῦσα ἐκάρπωσε στάχυν ἄτης» (= ὅταν φουντώσει δίνει γιὰ καρπὸ τη  συμφορά), «ὅθεν πάγκλαυστον ἐξεμᾶ θέρος» (= ἀπ’ ὅπου θὰ θερίσει κανεὶς ἄφθονα δάκρυα) (Αἰσχύλος, Πέρσαι, Ϛ´ 821).
.             Οἱ ἐγκυρότερες ἰατρικὲς ἀκαδημίες τοῦ πλανήτη ὑποστηρίζουν μετὰ λόγου γνώσεως αὐτὸ ποὺ ὁ κοινὸς νοῦς ἐπιβεβαιώνει, ὅτι κανεὶς γεννιέται μὲ ἀποτυπωμένο τὸ φύλο του. «Ἄρσεν καὶ θῆλυ ἐποίησεν αὐτούς». Στὸν τέταρτο μήνα ἐμβρυακῆς ἡλικίας, ὁ προσδιορισμὸς ἀπὸ τὴ φύση τοῦ φύλου (ἄρρεν-θῆλυ) καὶ σύγχρονη ἀνεξίτηλη καταγραφὴ στὸν ἐγκέφαλο.
.             Κορυφαῖοι εἰδικοί, ἀνάμεσά τους ὁ διεθνῶς ἀνεγνωρισμένος ἡμέτερος καθηγητὴς Σ. Μπαλογιάννης, μέλος 56 ξένων ἰατρικῶν ἑταιρειῶν, τῆς Ἀμερικανικῆς  Νευρολογικῆς  Ἑταιρείας, τῆς Νευρολογικῆς Ἀκαδημίας Λονδίνου (ΕΑΝ) κλπ κλπ, ὑποστηρίζει ὅτι «οἱ διαφορὲς μεταξὺ τῶν δύο φύλων ξεκινοῦν ἀπὸ τὴν ὀργανογένεση καὶ συνεχίζονται σὲ ὅλη τὴ ζωὴ τῶν ἀτόμων. Μεταξὺ τῶν κυρίων ἀνατομικῶν διαφορῶν εἶναι οἱ διαστάσεις τοῦ ἐγκεφάλου, οἱ κατὰ θέσεις διαφορὲς τῆς φαιᾶς οὐσίας, ἡ διαφορὰ τοῦ πάχους τοῦ προσθίου συνδέσμου, τὸ γόνυ τοῦ μεσολοβίου, καὶ τὸ πρόσθιον τμῆμα τοῦ σώματος, ὁ φλοιὸς τῶν κογχικῶν ἑλίκων, ὁ ὁποῖος εἶναι εὐρύτερος στὶς γυναῖκες, μεταβαλλομένης τῆς σχέσεως μεταξὺ κογχικοῦ φλοιοῦ και ἀμυγδαλοειδοῦς πυρῆνος, τὸ σχῆμα καὶ ὁ ὄγκος τοῦ ὑπερχιασματικοῦ πυρῆνος (SCN)».
.             Ἡ Ἐκκλησία εἶπε τὸν δικό της τίμιο καὶ πρέποντα λόγον: «Τὸ φύλο στὸν ἄνθρωπο ἀποτελεῖ ἱερὴ παρακαταθήκη καὶ ὑπηρετεῖ στὴ βάση τῆς ψυχοσωματικῆς συμπληρωματικότητας τὸ μυστήριο τῆς ζωῆς καὶ τῆς ἀγάπης. Ὑπὸ τὴν ἔννοια αὐτή δὲν εἶναι ἐπιλέξιμο, ἀλλὰ ὡς δῶρο ἀποτελεῖ θεῖο χάρισμα στὸν ἄνθρωπο, ποὺ πρέπει αὐτὸς νὰ τὸ ἀξιοποιήσει γιὰ τὸν ἁγιασμό του».
.             Τὸ πρόσφατο νομοθετικὸ ἐξάμβλωμα «προκαλεῖ τὸ αἴσθημα τῆς κοινωνίας, τορπιλίζει τὸν ἱερὸ θεσμὸ τῆς οἰκογένειας, ἔρχεται σὲ ἀντίθεση μὲ τὰ χρηστὰ ἤθη καὶ τὴν κοινὴ λογικὴ καὶ κυρίως καταστρέφει τὸν ἄνθρωπο. Ἀντὶ νὰ λιγοστεύει τὴ σύγχυση καὶ τὶς ψυχικὲς διαταραχές, θὰ τὶς αὐξήσει καὶ θὰ δώσει διαστάσεις ἐπικίνδυνου κοινωνικοῦ φαινομένου. Ἰδίως ὅταν ἐπεκτείνει τὶς δυνατότητές του και  μεταξὺ τῶν μαθητῶν, δημιουργεῖ ἐκρηκτικὴ καὶ στὰ σχολεῖα» (ἀνακοίνωση Ἱεραρχίας).
.             Προφανῶς ὁ στόχος τῶν ποικιλώνυμων κέντρων ἰδίως τῆς παρεξουσίας: ἡ ἀποσύνθεση τῆς κοινωνικῆς συνοχῆς.
.             Στὸ αὐτὸ μῆκος κύματος ἡ ἀνακοίνωση τῶν Ἁγιορειτῶν Πατέρων.
.             Γιὰ πρώτη φορὰ τὰ τελευταῖα χρόνια παρήλασαν τόσοι πολλοὶ ἀπὸ τὸ βῆμα τῆς Βουλῆς. Συχνὴ ἡ ἀναφορὰ τῶν ὑπερασπιστῶν τοῦ ἰδιωνύμου «ἀντιδρᾶ ἡ Ἐκκλησία καὶ τί μ᾽ αὐτό; Θὰ ἠρεμήσει, ὅπως ἠρέμησε μὲ τὶς ταυτότητες». Αὐτὸ ὑπ’ ὄψη τῆς Ἱεραρχίας, ἡ ὁποία δὲν πειθανάγκασε τὸν Καραμανλῆ (2004) σὲ ὑλοποίηση τῆς δέσμευσής του γιὰ ἐπαναφορὰ τοῦ θρησκεύματος στὶς ταυτότητες.
.             Ὁ Τζὼν Μάνεϊ, τοῦ πανεπιστημίου Χόπκινς, εἰδικὸς στὸν ἑρμαφροδιτισμό, εἰσήγαγε τὴ θεωρία τοῦ γένους.
.             Τὸ 1966 δύο γονεῖς τοῦ πῆγαν τὰ ἡλικίας 8 μηνῶν δίδυμα ἀγοράκια τους γιὰ περιτομή. Στὸν Ντέϊβιντ ἀπέτυχε καὶ κάηκε τὸ πέος του, στὸν Μπράϊαν δὲν ἔγινε περιτομή. Ὁ Μάνεϊ παρόλα αὐτὰ ἄδραξε τὴν εὐκαιρία νὰ καταστήσει τὰ δύο ἀδελφάκια πειραματόζωα. Ὁ Μπράϊαν μεγάλωσε ὡς ἀγόρι, ὁ Ντέϊβιντ μετονομάστηκε Μπρέντα ὡς κορίτσι. Τοῦ ἀφήρεσαν τοὺς ὄρχεις, τοῦ ξεκίνησαν ὁρμονικὴ θεραπεία, οἱ γονεῖς τὸ ἕντυσαν κορίτσι καὶ τοῦ πρόσφεραν ἀνάλογα παιχνίδια.
.             Ὁ Μάνεϊ ἐξετάζει τὰ παιδιὰ κάθε χρόνο καὶ πιστεύει ὄτι  τὸ βιολογικὸ φύλο ἐξαφανίζεται, ὅταν τοῦ μεταγγίζουν ἕνα ἄλλο γένος.
.             Ἡ Μπρέντα μεγαλώνει μὲ τρόπο ὀδυνηρό. Στὴν ἐφηβεία, αἰσθάνεται ἡ φωνή της νὰ γίνεται βαρειά, ἐξομολογεῖται ὅτι ἕλκεται ἀπὸ τὰ κορίτσια, ἀρνεῖται τὸν πλαστικὸ κόλπο ποὺ θέλει νὰ τῆς ἐπιβάλει ὁ Μάνεϊ.  Ἡ Μπρέντα παύει νὰ καταπίνει τὴ θεραπεία της, καταφεύγει στὴν τεστοστερόνη, παραμιλάει, πίνει ὑπερβολικά. Ἡ Μπρέντα αἰσθάνεται ἀγόρι περιορισμένο μέσα σὲ ἕνα σῶμα κοριτσιοῦ. Σαστισμένοι, οἱ γονεῖς ἀποκαλύπτουν τὴν ἀλήθεια στὰ δίδυμα. Ἡ Μπρέντα γίνεται καὶ πάλι Ντέϊβιντ καὶ παντρεύεται μία γυναίκα. Ἀλλὰ οἱ ταυτοτικὲς μεταπτώσεις ἀποσταθεροποίησαν τὰ ἀγόρια. Ὁ Μπράϊαν αὐτοκτονεῖ τὸ 2002 καὶ τὸν ἀκολουθεῖ ὁ Ντέϊβιντ, στὶς 5 Μαΐου 2004…
.             Ἡ ἱστορία εἶναι ἀληθινή. Ἀλλὰ πόσο διδακτικὴ εἶναι γιά μᾶς;

 

ΠΗΓΗ: arpati.blogspot.gr

, ,

Σχολιάστε