Ἀρχεῖο κατηγορίας "ΙΑΤΡΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ"

ΠΑΡΑΜΥΘΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος: «Ὁ Σταυρωθείς καί Ἀναστάς Κύριος Ἰησοῦς θά εἰσέλθει “τῶν θυρῶν κεκλεισμένων”»

Παραμυθητικὸς λόγος
τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος
πρὸς τὸ εὐσεβὲς Ὀρθόδοξο πλήρωμα αὐτῆς
(10.4.2020).

Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,

.                Ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, κατά τήν συνεδρίαση Αὐτῆς τήν 1η Ἀπριλίου 2020, ἀπεφάσισε νά ἀπευθυνθεῖ πρός ἐσᾶς, τό ἐκλεκτό λογικό ποίμνιο τοῦ Χριστοῦ, μέ πολλή ἀγάπη ἀλλά καί μέ ἀμέτρητο πόνο, γιά τήν προκληθεῖσα πανδημία τοῦ κορωνοϊοῦ καί τά θλιβερά ἀποτελέσματά της.
.                Ἀπευθυνόμαστε πρός ἐσᾶς γιά νά σᾶς δώσουμε καί δι᾿ αὐτοῦ τοῦ τρόπου τήν πατρική μας εὐλογία, ἀλλά καί γιά νά σᾶς ἐνημερώσουμε ὑπεύθυνα γιά τίς ἀποφάσεις πού ἐλάβαμε αὐτές τίς ἡμέρες.
.            Ἄν καί οἱ ἀποφάσεις μας αὐτές δέχθηκαν καί δέχονται μεγάλη πολεμική ἀπό ὁρισμένους, ἐλαχίστους ἀδελφούς Χριστιανούς, οἱ ὁποῖοι, εἴτε ἀπό ἄγνοια, εἴτε ἀπό κακή πληροφόρηση ἤ παρεξήγηση, χρησιμοποίησαν τόν προσφιλῆ καί εὔκολο τρόπο τῆς συκοφαντίας, τῆς μυθοπλασίας καί τῶν ὕβρεων, σκανδαλίζοντας τοιουτοτρόπως τόν λαό τοῦ Θεοῦ, ἐμεῖς, ὡς πνευματικοί πατέρες καί αὐτῶν τῶν ἀνθρώπων, τούς ἐπισημαίνουμε ὅτι μέ τήν στάση τους αὐτή διασποῦν τήν ἑνότητα τῆς Ἐκκλησίας καί σκανδαλίζουν ἀδελφούς. Ὑπενθυμίζουμε δέ ὅτι ὁ λόγος τῆς Ἁγίας Γραφῆς καί τῶν Ἁγίων Πατέρων γιά τόν σκανδαλισμό καί τήν πρόκληση διάσπασης στήν ἑνότητα τῆς Ἐκκλησίας εἶναι φοβερώτατος.
.               Μέ πλήρη συναίσθηση, λοιπόν, τῆς εὐθύνης μας ἔναντι τοῦ ποιμνίου, πού ὁ Κύριος Ἰησοῦς μᾶς ἐμπιστεύθηκε, καί μέ συνείδηση ἀγαθή ὅτι πράξαμε στό ἀκέραιο τό καθῆκον μας, μέ λόγο ἀληθείας καί παρρησία καταθέτουμε στήν ἀγάπη σας, ὅτι οἱ ἀφορῶσες στήν πανδημία τοῦ κορωνοϊοῦ Συνοδικές ἀποφάσεις ἦταν ἀποτέλεσμα ἐκτενοῦς προσευχῆς καί αἱματηρῆς ἀγωνίας. Σέ καμία περίπτωση δέν ἀποφασίσαμε γρήγορα, ἀβασάνιστα, ἐπιπόλαια, καί φυσικά καμία ἀπό τίς ἀποφάσεις δέν καταστρατήγησε τό δόγμα καί τό ἦθος τῆς Ἐκκλησίας μας. Ὅπως ἐπισημάνθηκε, οἱ ἀποφάσεις μας αὐτές ἐκφράζουν τό κενωτικό ἦθος τῆς Ἐκκλησίας μας, τό ὁποῖο μᾶς προσέφερε ὡς πρότυπο ζωῆς καί ἤθους ὁ ἴδιος ὁ Χριστός μας, ὁ Ὁποῖος ἀπό τήν ἀγάπη Του γιά τόν ἄνθρωπο «ἐκένωσε τόν ἑαυτό του καί τό μεγαλεῖο τῆς Θεότητός του καί ἔγινε ἄνθρωπος… ὑπακούοντας μέχρι θανάτου καί, μάλιστα, θανάτου σταυρικοῦ» (Φιλ. 2, 7-8). Αὐτό ἔπραξε καί ἡ Ἐκκλησία μας. Ἐνώπιον τῆς ἀγωνίας τοῦ ἀνθρώπου νά διατηρήσει τό ὕψιστο ἐπί γῆς ἀγαθό τῆς ζωῆς καί τῆς ὑγείας, ταπεινώθηκε καί συμπορεύθηκε μέ τόν πόνο καί τήν ἀγωνία τοῦ ἀνθρώπου. Δέν παρέμεινε ἀδιάφορη μπροστά σέ αὐτόν τόν φόβο. Ἀντιθέτως τόν κατενόησε, τόν προσέλαβε καί τόν ἀνέθεσε στόν Χριστό γιά νά τόν θεραπεύσει. Μία Ἐκκλησία πού δέν κατανοεῖ τόν ἄνθρωπο, τίς ἀνάγκες καί τίς ἀγωνίες του, καί δέν τίς προσλαμβάνει γιά νά τίς θεραπεύσει, δέν εἶναι μητέρα, ἀλλά μητριά.
.                Σέ αὐτή τήν συνάφεια μπορεῖ νά κατανοηθεῖ ἡ ἀπόφασή μας γιά προσωρινή ἀποχή ἀπό τίς λατρευτικές μας Συνάξεις. Σᾶς ὁμολογοῦμε, ὅτι ἡ ἀπόφαση αὐτή ἦταν κάτι πού μᾶς πόνεσε δυνατά καί φυσικά συνεχίζει νά μᾶς πονᾶ. Αἷμα στάζει ἡ καρδιά μας, καθώς βλέπουμε τούς Ἱερούς Ναούς μας κλειστούς καί ἄδειους ἀπό τό λογικό ποίμνιο τῆς Ἐκκλησίας. Ὅμως τοῦτο ἔγινε ἀπό ἀγάπη πρός τούς συνανθρώπους μας καί ἀπό σεβασμό πρός τό πολύτιμο ἀγαθό τῆς ὑγείας καί τῆς διατήρησης τῆς ζωῆς. Οἱ εἰδικοί ἐπιστήμονες ἀπεφάνθησαν ὅτι ὁ ἰός διαδίδεται εὔκολα στίς συναθροίσεις. Ἡ εἰδική ἐπιστημονική ὁμάδα μᾶς προέτρεψε νά ἀπέχουμε ἀπό τίς λατρευτικές μας Συνάξεις μέχρι νά ξεπερασθεῖ ὁ πειρασμός. Ὁ κίνδυνος τῆς διασπορᾶς ἦταν καί εἶναι μεγάλος. Θά ἔμενε ἡ Ἐκκλησία στωικά ἀδιάφορη ἐνώπιον αὐτῆς τῆς παγκόσμιας ἀγωνίας; Ἀνθρώπινες ζωές χάνονται. Γι᾿ αὐτό καί συστοιχηθήκαμε μέ τήν εἰδική ἐπιστημονική ὁμάδα γιά τήν προσωρινή ἀναστολή τῶν λατρευτικῶν συναθροίσεων. Ταπεινωθήκαμε ἕως ἐσχάτων βλέποντας τούς Ναούς μας ἄνευ πιστῶν, καί μάλιστα αὐτές τίς ἅγιες ἡμέρες τῆς Μεγάλης Ἑβδομάδος. Ὅμως εἴμαστε βέβαιοι ὅτι «ἐν τῇ ταπεινώσει ἡμῶν ἐμνήσθη ἡμῶν ὁ Κύριος» (Ψαλ. 135, 23).
.                Ἡ προσωρινή ἀναστολή τῶν λατρευτικῶν Συνάξεών μας δέν σημαίνει σέ καμία περίπτωση ὅτι ἀποδεχόμαστε τίς ἀπόψεις αὐτῶν πού ἰσχυρίζονται ὅτι ἡ μετάδοση τοῦ κορωνοϊοῦ πραγματοποιεῖται καί διά τοῦ Μυστηρίου τῆς Θείας Εὐχαριστίας. Ἡ Θεία Εὐχαριστία ἀποτελεῖ γιά τούς πιστούς πηγή Ζωῆς καί «Φάρμακο Ἀθανασίας». Ὁ κοινωνῶν τό Σῶμα καί τό Αἷμα τοῦ Χριστοῦ λαμβάνει περισσή ζωή καί ὄχι θάνατο. Οὐδείς ἄλλωστε προσεβλήθη ἀπό ἀσθένεια ἐξαιτίας τῆς μετοχῆς του στό Μυστήριο τῆς Θείας Εὐχαριστίας. Φυσικά, οἱ ἐκτός τῆς ζωῆς τῆς Ἐκκλησίας ἀδυνατοῦν νά κατανοήσουν αὐτήν τήν πίστη μας, διότι στεροῦνται τῆς ἐμπειρίας τῆς Θείας Κοινωνίας καί ἔτσι βρίσκονται σέ ἀδυναμία νά πιστέψουν στό ζωογόνο Μυστήριο τῆς Θείας Εὐχαριστίας. Δέν μποροῦμε ὅμως νά κατανοήσουμε τόν ἀσεβῆ, προσβλητικό καί ὑβριστικό τρόπο μέ τόν ὁποῖον κάποιοι ἐξέφρασαν τίς ἀπόψεις τους γιά τήν Θεία Κοινωνία. Εἶναι, τό λιγώτερο, κακόηθες νά προσβάλλεις τό βιωματικό Εὐχαριστιακό Γεγονός τῆς Ἐκκλησίας, τό ὁποῖο γιά ἀναρίθμητους ἀνθρώπους ἀποτελεῖ κεντρικό σημεῖο ὄχι μόνο τῆς πίστεώς τους, ἀλλά καί τῆς ἴδιας τῆς ὑπάρξεώς τους.
.             Ὡς ποιμένες καί πνευματικοί πατέρες σας, αἰσθανόμαστε τήν θλίψη σας γιά τήν μή συμμετοχή σας στήν λατρευτική ζωή τῆς Ἐκκλησίας μας καί ἀφουγκραζόμαστε τόν πόνο σας γιά τήν στέρηση τῆς Θείας Κοινωνίας. Σέ αὐτή τήν θλίψη καί σέ αὐτόν τόν πόνο, πού πολλές φορές μπορεῖ νά ὁδηγήσει στήν ἀπελπισία καί στήν ἀπιστία, παρακαλοῦμε νά ἀντιτάξουμε τήν δοξολογία τοῦ ὀνόματος τοῦ Θεοῦ. Ἄς θυμηθοῦμε καί ἄς προσευχηθοῦμε μέ τούς λόγους τοῦ πολύπαθου Δικαίου Ἰώβ: «ὁ Κύριος ἔδωκεν, ὁ Κύριος ἀφείλετο· ὡς τῷ Κυρίῳ ἔδοξεν, οὕτω καὶ ἐγένετο· εἴη τὸ ὄνομα Κυρίου εὐλογημένον εἰς τοὺς αἰῶνας» («Ὁ Κύριος μᾶς τά ἔδωσε ὁ Κύριος μᾶς τά στέρησε. Ὅπως θέλησε ὁ Κύριος, αὐτό καί ἔγινε. Ἄς εἶναι τό ὄνομα τοῦ Κυρίου εὐλογημένο στούς αἰῶνες»). (Ἰώβ 1,21). Εἶναι πολύ σημαντικό ὁ καθένας ἀπό ἐμᾶς νά ἀναλάβει τήν πνευματική εὐθύνη του γιά τήν σημερινή κατάσταση, νά ταπεινωθεῖ καί ἐκ βαθέων νά ἐπικαλεσθεῖ τό ἔλεος τοῦ Θεοῦ. Θά τολμήσουμε νά ποῦμε ὅτι τώρα εἶναι ἡ ὥρα τῶν πιστῶν. Τώρα πού ἡ ἀνθρωπότητα εἶναι τόσο ἀνίσχυρη μπροστά στήν πανδημία, τώρα πού ἡ ἰατρική ἐπιστήμη, παρ’ ὅλες τίς μέχρι θυσίας προσπάθειές της, ἀδυνατεῖ νά τιθασεύσει τόν ἰό, τώρα πού πανίσχυρα ἔθνη συντρίβονται καί κονιορτοποιοῦνται, τώρα ὀφείλουμε οἱ πιστοί νά λυγίσουμε τά γόνατα, νά ὑψώσουμε τά χέρια, μέ καρδιά συντετριμμένη ἀπό τήν μετάνοια, καί μέ μάτια δακρυσμένα νά φωνάξουμε πρός τόν Κύριο τοῦ ἐλέους: «Μόνο ἀπέναντί σου ἁμαρτάνουμε ἀλλά καί μόνο ἐσένα λατρεύουμε. Δέσποτα, ἄλλο Θεό δέν ξέρουμε νά προσκυνοῦμε, οὔτε σέ ἄλλο Θεό ὑψώνουμε τά χέρια μας. Ξέχνα τίς ἁμαρτίες μας καί δέξου τίς γονατιστές δεήσεις μας, ἅπλωσε σέ ὅλους χέρι βοηθείας καί δέξου τήν προσευχή μας αὐτή, σάν εὐάρεστο θυμίαμα πού ἀνεβαίνει μπροστά στήν ὑπεράγαθη Βασιλεία σου» (Εὐχή Ἑσπερινοῦ Πεντηκοστῆς). Ἡ μετάνοια θά ἐπαναφέρει τήν γαλήνη. Καί ἡ μετάνοια εἶναι ἔργο τῶν πιστῶν.
.                Μέ βάση αὐτό τό φρόνημα τῆς μετανοίας, ἄς ὑπομείνουμε τήν προσωρινή στέρηση τῆς συμμετοχῆς μας στίς ἱερές Ἀκολουθίες τῆς Ἐκκλησίας μας, καί κυρίως τῆς κοινωνίας μας στό Ποτήριο τῆς Ζωῆς. Παράλληλα, ἡ μετάνοια αὐτή, ἄς γίνει ἀφορμή γιά μιά γενναία αὐτογνωσία, γιά μιά εἰλικρινέστερη ἀδελφογνωσία, γιά μιά ταπεινή Θεογνωσία. Συμπεριφορές πού ἀπαιτοῦν ἀπειλητικά τήν συμμετοχή στό Μυστήριο τῆς Θείας Εὐχαριστίας ἀπέχουν πολύ ἀπό τό πνεῦμα τῆς μετανοίας καί ἀπό τό γνήσιο Ἐκκλησιαστικό φρόνημα, πού θεωρεῖ τήν Θεία Κοινωνία ὡς Δῶρον καί ὄχι ὡς ἀτομικό δικαίωμα.
.                      Εἶναι βέβαιο ὅτι ἡ ἐφετινή Μεγάλη Ἑβδομάδα καί τό Ἅγιο Πάσχα εἶναι πολύ διαφορετικά ἀπό τά προηγούμενα. Θά στερηθοῦμε αὐτά πού σέ ἄλλες συνθῆκες τά θεωρούσαμε δεδομένα. Ἐφέτος θά κάνουμε Πάσχα «ἀπό μακρυά»… «θεωροῦντες ποῦ τίθεται». Ὅμως ὁ καθένας ἀπό ἐμᾶς, ἄν πραγματικά λαχταρᾶ τήν συνάντησή του μέ τόν Σταυρωθέντα καί Ἀναστάντα Κύριο, νά εἶναι βέβαιος ὅτι ὁ Χριστός «ἐν ἑτέρᾳ μορφῇ» θά τόν συναντήσει στό δωμάτιό του, στό σπιτικό του, στήν ἀτομική του προσευχή. Τί καί ἄν οἱ θύρες εἶναι κλεισμένες καί οἱ μαθητές Του συνηγμένοι στά σπιτικά τους «διά τόν φόβον» τοῦ κορωνοϊοῦ; Ὁ Σταυρωθείς καί Ἀναστάς Κύριος Ἰησοῦς θά εἰσέλθει «τῶν θυρῶν κεκλεισμένων» (Ἰωάν. 20,19) γιά νά χαρίσει τήν εἰρήνη Του. Θά προσφέρει τόν Οὐράνιο Ἄρτο τῆς παρουσίας Του καί θά κεράσει τά παιδιά Του «ἰχθύος ὀπτοῦ μέρος καί ἀπό μελισσίου κηρίου» (Λουκ. 24,42). Ἄς τό κατανοήσουμε καλά! Στήν Ἐκκλησία μας δέν ὑπάρχουν ἀδιέξοδα. Τό Πνεῦμα τό Ἅγιο, τό Ὁποῖο τά ἀσθενῆ θεραπεύει καί τά ἐλλείποντα ἀναπληροῖ, θά ἀναπληρώσει τήν στέρηση τῶν ἡμερῶν καί θά πληρώσει τίς καρδιές τῶν μετανοούντων πιστῶν μέ τήν παρουσία τοῦ Χριστοῦ.
.                Τέλος, ἐπιθυμοῦμε νά στρέψουμε τόν λόγο καί τήν προσευχή μας καί πρός ὅλους αὐτούς πού μέ αὐτοθυσία «πολεμοῦν» στήν πρώτη γραμμή τοῦ ἰδιότυπου αὐτοῦ πολέμου. Μνημονεύουμε μέ εὐγνωμοσύνη καί προσευχόμαστε ἐκτενῶς γιά τούς ἰατρούς, τούς ἐρευνητές, τούς νοσηλευτές, τούς μεταφορεῖς καί ὅλους τούς ἐργαζομένους στά νοσοκομεῖα μας. Ἕνα εὐχαριστῶ εἶναι πολύ μικρό μπροστά στήν δική τους αὐτοθυσία.
.                     Εὐχαριστοῦμε ἐπίσης τά Σώματα Ἀσφαλείας, ἀλλά καί ὅσους ἐργάζονται στόν τομέα τῆς καθαριότητος καί τῆς ὑγιεινῆς. Παρακαλοῦμε ἰδιαιτέρως τόν Χριστό μας, τήν Ὑπεραγία Θεοτόκο καί ὅλους τούς Ἁγίους ὑπέρ τῆς ὑγείας τῶν ἀσθενούντων καί ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν κεκοιμημένων. Παραλλήλως, ἐπαναβεβαιώνουμε τήν σταθερή πρόθεση τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος γιά συνεργασία μέ τήν Ἔντιμο Ἑλληνική Κυβέρνηση ὡς καί μέ τούς ἁρμοδίους φορεῖς, μέ σκοπό τήν ἄμεση καί ἀποτελεσματική ἀντιμετώπιση τῆς πανδημίας.

Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,
.                   Μέσα σέ ὅλη αὐτή τήν ζοφερή ἀτμόσφαιρα τοῦ θανάτου, μέ αἰσιοδοξία διαπιστώνουμε τήν μείωση τῶν κρουσμάτων καί τῶν θανάτων στήν χώρα μας. Τοῦτο φυσικά ὀφείλεται στήν ἄμεση λήψη κυβερνητικῶν μέτρων, στήν λαμπρή, ὑπό τόν καθηγητή ἰατρό κ. Σωτήριο Τσιόδρα, ἐπιστημονική ὁμάδα, ὡς καί στήν συντριπτική πλειονοψηφία τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ πού ὑπήκουσε καί συνεχίζει νά ὑπακούει στά μέτρα. Πάνω ὅμως ἀπό ὅλους ὀφείλεται στήν Χάρη καί στό Ἔλεος τοῦ Χριστοῦ καί στίς πρεσβεῖες τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου καί τῶν Ἁγίων, οἱ Ὁποῖοι εἰσακούουν τίς δεήσεις τῶν πιστῶν καί φωτίζουν τούς εἰδικούς ἐπιστήμονες καί τούς ἰθύνοντες.
.                  Γι᾿ αὐτό παρακαλοῦμε ὅλους∙ συνεχίστε νά προσεύχεσθε ἐνθέρμως∙ περικυκλῶστε τόν θρόνο τοῦ Θεοῦ μέ τίς ἱκεσίες σας καί παραμείνετε στό σπίτι προσευχόμενοι. Διατρανῶστε, καί δι᾿ αὐτοῦ τοῦ τρόπου, ὅτι: «μένω στό σπίτι γιατί ἀγαπῶ τόν Θεό, τόν συνάνθρωπο καί τόν ἑαυτό μου. Μένω στό σπίτι, ὄχι μόνος ἀλλά μέ τόν Θεό, τήν Θεοτόκο, τούς Ἁγίους καί ὅλους αὐτούς πού ἀγαπῶ καί μ’ ἀγαποῦν, συμμετέχοντας μέ τήν ψυχή μου στίς Ἀκολουθίες τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Ἑβδομάδος. Μένω στό σπίτι καί εἶμαι βέβαιος ὅτι θά δεχθῶ τήν Χάρη τῶν Θείων Λειτουργιῶν πού θά ἱερουργηθοῦν αὐτές τίς Ἅγιες ἡμέρες, καθώς γνωρίζω καί πιστεύω ὅτι ἡ Θεία Λειτουργία τελεῖται «ὑπέρ τῆς τοῦ κόσμου ζωῆς καί σωτηρίας» καί «ὑπέρ τῶν δι’ εὐλόγους αἰτίας ἀπολειφθέντων». Μένω στό σπίτι καί εἶμαι σίγουρος ὅτι ὁ Χριστός θά ἔλθει στό σπιτικό μου καί θά τό μεταμορφώσει σέ «οἶκο Θεοῦ». Μέσα σέ αὐτό τόν «οἶκο» θά κάνω Μεγάλη Ἑβδομάδα καί Πάσχα».
.                 Γνωρίζετε ὅλοι, ὅτι αὐτό εἶναι ἕνα προσωρινό μέτρο, γιά ὅσο διάστημα κρατήσει ἡ πανδημία. Μόλις αὐτή ὑποχωρήσει, οἱ Ἱεροί Ναοί μας θ᾿ ἀνοίξουν καί πάλι στήν κοινή Λατρεία καί ὅλοι μας θά συναχθοῦμε στίς λειτουργικές μας Συνάξεις, γιά νά ἑνωθοῦμε στό Κοινό Ποτήριο τῆς Πίστεως καί τῆς Ζωῆς!
.                Μέ αὐτές τίς σκέψεις εὐλογοῦμε πατρικῶς ὅλους σας καί εὐχόμεθα ἐγκαρδίως καλή Μεγάλη Ἑβδομάδα καί καλή Ἀνάσταση.

† Ὁ Ἀθηνῶν Ι Ε Ρ Ω Ν Υ Μ Ο Σ, Πρόεδρος
† Ὁ Θεσσαλονίκης Ἄνθιμος
† Ὁ Παραμυθίας, Φιλιατῶν καί Γηρομερίου Τίτος
† Ὁ Μηθύμνης Χρυσόστομος
† Ὁ Τριφυλίας καί Ὀλυμπίας Χρυσόστομος
† Ὁ Μεσσηνίας Χρυσόστομος
† Ὁ Λευκάδος καί Ἰθάκης Θεόφιλος
† Ὁ Θηβῶν καί Λεβαδείας Γεώργιος
† Ὁ Παροναξίας Καλλίνικος
† Ὁ Φωκίδος Θεόκτιστος
† Ὁ Νέας Κρήνης καί Καλαμαριᾶς Ἰουστῖνος
† Ὁ Φιλίππων, Νεαπόλεως καί Θάσου Στέφανος
† Ὁ Σισανίου καί Σιατίστης Ἀθανάσιος

Ὁ Ἀρχιγραμματεύς
† Ὁ Ὠρεῶν Φιλόθεος

Ἐκ τοῦ Γραφείου Τύπου τῆς Ἱερᾶς Συνόδου

, ,

1 Σχόλιο

«ΑΠΟΦΑΣΙΖΩ ΠΟΙΟΣ ΘΑ ΖΗΣΕΙ καὶ ΠΟΙΟΣ ΘΑ ΠΕΘΑΝΕΙ»

Συγκλονίζει λληνας γιατρς στν ταλία:
Σ
δευτερόλεπτα ποφασίζουμε ποις θ ζήσει κα ποις θ πεθάνει

«Οἱ νεκροὶ μπαίνουν σὲ σακοῦλες, θάβονται ἢ καίγονται μὲ συνοπτικὲς διαδικασίες. Χάνονται ἄνθρωποι ὑγιεῖς μέσα σὲ ὧρες», ἀναφέρει. Συγκλονιστικὰ εἶναι τὰ ὅσα ἀναφέρει, μιλώντας στὸ ethnos.gr, ὁ Ἕλληνας γιατρὸς τοῦ νοσοκομείου τοῦ Μπέργκαμο στὴν Ἰταλία, Γιῶργος Γιοῦργος.
«Χάνονται ἄνθρωποι ὑγιεῖς μέσα σὲ ὧρες» Ὁ  κ. Γοῦργος, τονίζει πὼς ἂν οἱ Ἕλληνες δὲν προσέξουν, ἡ χώρα δὲν θὰ ἀντέξει.

«Ἡ Ἑλλάδα δὲν ἔχει τὴν ὑποδομὴ τῆς Ἰταλίας. Δὲν εἶναι ὑποτιμητικὸ νὰ τὸ παραδεχτοῦμε. Ὁλόκληρη Ἰταλία καὶ ἔχει γονατίσει. Οἱ νεκροὶ μπαίνουν σὲ σακοῦλες, θάβονται ἢ καίγονται μὲ συνοπτικὲς διαδικασίες. Χάνονται ἄνθρωποι ὑγιεῖς μέσα σὲ ὧρες», ἀναφέρει μεταξὺ ἄλλων καὶ προσθέτει: «Ἐγὼ καὶ οἱ συνάδελφοί μου ἔχουμε ὑποκαταστήσει τὸ Θεό. Ζητῶ συγγνώμη ἀλλὰ δὲν εἶναι βλασφημία αὐτὸ ποὺ λέω. Ἔτσι αἰσθάνομαι. Μέσα σὲ δευτερόλεπτα πρέπει νὰ πάρουμε ἀπόφαση ποιὸς θὰ ζήσει καὶ ποιὸς θὰ πεθάνει. Μπαίνουμε μέσα στὸ θάλαμο καὶ πρέπει νὰ ἀποφασίσουμε ποιὸς ζεῖ καὶ ποιὸς πεθαίνει ἀφοῦ προηγουμένως διαπιστώσουμε πὼς ὁ ἀσθενὴς “ἔφτασε” καὶ δὲ μπορεῖ νὰ γυρίσει πίσω”. Μὲ δεδομένο πὼς δὲν ὑπάρχει ἐμβόλιο ἢ κάποια συγκεκριμένη θεραπευτικὴ οὐσία παρέχουμε ἐνδοφλέβιες ἐνέσεις παρακεταμόλης γιὰ νὰ ρίξουμε τὸν πυρετό. Ἐὰν ὁ ὑψηλὸς πυρετὸς δὲν ὑποχωρήσει ὁ ἀσθενὴς “φτάνει” πρὸς τὸ τέλος. Δὲν ὑπάρχει ἐπιστροφή», προσθέτει ἐν συνεχείᾳ.

«Ἡ Ἑλλάδα δὲν θὰ ἀντέξει»

Ὁ κ. Γιοῦργος τονίζει πὼς ὅλοι οἱ Ἕλληνες πρέπει νὰ τηρήσουν τὰ μέτρα προστασίας κατὰ τῆς ἐξάπλωσης τοῦ ἰοῦ, γιατί ἐὰν δὲν γίνει αὐτό, ἡ Ἑλλάδα θὰ γίνει σὰν τὴν Ἰταλία.

«Ἐφαρμόστε τὶς συμβουλὲς τῶν εἰδικῶν, μὴ λογαριάζεται τὸ πράγματι μεγάλο κόστος τῆς ἐφαρμογῆς τῶν μέτρων ἀλλιῶς ἡ ζημιὰ θὰ εἶναι ἀνεπανόρθωτη καὶ ἀνυπολόγιστη σὲ ὅλα τὰ ἐπίπεδα», τονίζει μεταξὺ ἄλλων. «Μετὰ τὰ ὅσα βιώνουμε ὅμως τὸν τελευταῖο μήνα σᾶς λέω μὲ βεβαιότητα πὼς πρέπει νὰ πάρετε ὅλα τὰ ἀπαραίτητα μέτρα γιὰ νὰ περιοριστεῖ τὸ κακό. Ἐὰν ἡ Ἑλλάδα γίνει Ἰταλία δὲν θὰ ἀντέξει τὶς ἐπιπτώσεις καὶ δὲν ἀναφέρομαι μόνο στοὺς θανάτους, ἀλλὰ καὶ στὶς ἐπιπτώσεις στὴν οἰκονομία, στὴν κοινωνία, στὸν τουρισμό, στὸ σύστημα ὑγείας, παντοῦ. Θὰ ἀναγκαστεῖτε νὰ μεταφέρετε νεκροὺς σὲ σακοῦλες. Καὶ σᾶς τὸ λέω ἐνῶ ὁ ἀδελφός μου ἐργάζεται στὴν Ἑλλάδα καὶ ἡ οἰκογένειά μου εἶναι στὴν Κέρκυρα. Ἐπίσης στὶς ἀνθρώπινες ἀπώλειες νὰ μὴν ὑπολογίζουμε μόνο τὰ θύματα τοῦ κοροναϊοῦ ἀλλὰ καὶ τοὺς ἀνθρώπους ποὺ αὐτὴ τὴν περίοδο δὲν λαμβάνουν σωστὲς θεραπευτικὲς ἀγωγὲς ἢ δὲν κάνουν τὶς ἀπαραίτητες ἐγχειρήσεις καὶ πεθαίνουν ἀβοήθητοι», ἀναφέρει ὁ κ. Γιοῦργος.

ΠΗΓΗ: thetoc.gr

 

 

Σχολιάστε

«ΜΕ ΤΟ ΝΑ ΜΗ ΜΕΙΝΕΙΣ ΜΕΣΑ στὸ σπίτι ΣΥΝΕΙΣΦΕΡΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΞΑΠΛΩΣΗ τοῦ ΙΟΥ, ΣΥΝΕΙΣΦΕΡΕΙΣ ΝΑ ΦΤΑΣΕΙ καὶ νὰ ΣΚΟΤΩΣΕΙ ΑΛΛΟΥΣ, ΙΣΩΣ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΣΟΥ, ΙΣΩΣ ΤΟΥΣ ΠΑΠΠΟΥΔΕΣ ΣΟΥ».

Ὁ Δασκαλάκης ἐξηγεῖ μὲ ἕνα μύθο
πόσο ἐπικίνδυνος εἶναι ὁ κορωνoϊὸς
ΠΗΓΗ: in.gr

.               Ἔκκληση γιὰ τὴν παραμονὴ τῶν πολιτῶν στὸ σπίτι ἐξ αἰτίας τοῦ κορωνοϊοῦ κάνει ὁ Κωνσταντῖνος Δασκαλάκης, Καθηγητὴ τοῦ Τμήματος Ἠλεκτρολόγων Μηχανικῶν καὶ Ἐπιστήμης Ὑπολογιστῶν τοῦ ΜΙΤ. Ὁ παγκοσμίου φήμης, πολυβραβευμένος Ἕλληνας καθηγητής ἐξηγεῖ γιατί θεωρεῖ πὼς ἐξάπλωση τοῦ κορωνοϊοῦ μία ὕπουλη ἐκθετικὴ αὔξηση.
Μιλώντας ὡς εἰδικὸς στὴν ἐπιστήμη τῶν ὑπολογιστῶν ἐξηγεῖ πὼς «Δὲν εἶμαι γιατρός, βιολόγος ἢ ἐπιδημιολόγος, ἀλλὰ ἡ δουλειά μου στὴν ἐπιστήμη τῶν ὑπολογιστῶν εἶναι νὰ δαμάζω τὶς ἐκθετικὲς αὐξήσεις». Παράλληλα ἀπευθύνει ἔκκληση στοὺς πολίτες νὰ μείνουν σπίτια τους καὶ ζητᾶ ἀπαρέγκλιτη τήρηση τῶν κανόνων προστασίας γιὰ τὴν ἐξάπλωση τῆς πανδημίας.

Ἀναλυτικὰ ἡ ἀνάρτηση τοῦ κ. Δασκαλάκη

.                   Ὁ μύθος μιλάει γιὰ ἕνα βασιλιὰ στὴν μακρινὴ Ἰνδία ποὺ ἦταν καλὸς στὸ σκάκι καὶ εἶχε τὴ συνήθεια νὰ καλεῖ τοὺς περαστικοὺς νὰ παίξουνε παρτίδες. Μία μέρα προσκάλεσε ἕνα σοφὸ περαστικό, λέγοντάς του ὅτι ἂν χάσει θὰ τοῦ χάριζε ὅ,τι ζητοῦσε. Ὁ σοφός του ζήτησε νὰ πληρωθεῖ σὲ ρύζι μὲ τὸν ἑξῆς τρόπο: δύο κόκκους ρύζι γιὰ τὸ πρῶτο τετράγωνό της σκακιέρας, τέσσερις γιὰ τὸ δεύτερο, ὀχτὼ γιὰ τὸ τρίτο, καὶ οὕτω καθεξῆς, βάζοντας σὲ κάθε τετράγωνό της σκακιέρας δύο φορὲς τὸν ἀριθμὸ ἀπὸ κόκκους τοῦ γειτονικοῦ τετραγώνου. Ὁ βασιλιὰς δέχτηκε καὶ ἔπαιξαν.
Ὁ περαστικὸς ἦταν βιρτουόζος στὸ σκάκι, καὶ πρὸς ἔκπληξη ὅλων κέρδισε τὸν βασιλιά. Ὁ βασιλιὰς ζήτησε νὰ φέρουν ἕνα σακὶ μὲ ρύζι γιὰ νὰ πληρώσει τὸν περαστικό. Καὶ ἄρχισε νὰ βάζει τοὺς κόκκους στὴ σκακιέρα. Ὅμως σύντομα κατάλαβε ὅτι ἀκόμα καὶ ἡ ἀμύθητη περιουσία του δὲν ἀρκοῦσε γιὰ νὰ πληρώσει τὸν περαστικό. Συνειδητοποίησε ὅτι ὅταν ἔφτανε στὸ εἰκοστὸ τετράγωνο θὰ χρειαζόταν περίπου 1 ἑκατομμύριο κόκκους ρυζιοῦ, σ τὸ τριακοστὸ 1 δισεκατομμύριο κόκκους, στὸ τεσσαρακοστὸ 1 τρισεκατομμύριο, καὶ πάει λέγοντας. Γιὰ νὰ πληρώσει τὸν περαστικὸ θὰ χρειαζόταν περίπου 1 τρισεκατομμύριο τόνους ρυζιοῦ, δηλαδὴ περισσότερους τόνους ἀπὸ ὅσο ρύζι παράγει ἡ Κίνα σὲ 7000 χρόνια, μὲ βάση τὴν περσινή της παραγωγή!
.                   Ποιό εἶναι τὸ ἠθικὸ δίδαγμα τῆς ἱστορίας; Ὅτι ἡ ἐκθετικὴ αὔξηση εἶναι ὕπουλο πράγμα. Τὸ σκέφτεσαι λίγο καὶ τὰ νούμερα φαίνονται μικρά. Ἀλλὰ τελικὰ θὰ σοὺ τὴ φέρει. Ὅσο μεγάλος καὶ νὰ εἶσαι θὰ σοὺ τὴ φέρει. Μετὰ ἀπὸ λίγα μόλις βήματα ἔχει γίνει τόσο μεγάλη ποὺ δὲν τὸ χωράει ὁ νοῦς σου. Ὁ ἀριθμὸς γίνεται τόσο ἐξωφρενικὰ μεγάλος ποὺ εἶναι μεγαλύτερος ἀπὸ τὰ μόρια τοῦ σύμπαντος. Δὲν εἶμαι γιατρός, βιολόγος ἢ ἐπιδημιολόγος, ἀλλὰ ἡ δουλειά μου στὴν ἐπιστήμη τῶν ὑπολογιστῶν εἶναι νὰ δαμάζω τὶς ἐκθετικὲς αὐξήσεις.
.                   Ἡ ἐξάπλωση τοῦ κορωνοϊοῦ εἶναι μία ὕπουλη ἐκθετικὴ αὔξηση. Ἀρχίζει μὲ 1 κροῦσμα. Μετὰ ἀπὸ δύο-τρεῖς μέρες τὰ κρούσματα γίνονται 2. Μετὰ ἀπὸ ἄλλες δύο-τρεῖς μέρες γίνονται 4. Ἔχει περάσει μία βδομάδα καὶ φαίνεται ὑπὸ ἔλεγχο. Ἔλα ὅμως ποὺ ἂν περάσουν ἄλλες δύο βδομάδες τὰ κρούσματα θὰ γίνουν περίπου 1000, καὶ ἂν περάσουν ἄλλες δύο-τρεῖς βδομάδες θὰ γίνουν πάνω ἀπὸ ἑκατὸ χιλιάδες!
Καὶ τὸ ἀκόμα πιὸ ὕπουλο εἶναι τὸ ἑξῆς. Ὅταν τὰ ἐπιβεβαιωμένα κρούσματα εἶναι 1000, ἀκόμα καὶ ἐκείνη τὴν μέρα νὰ καθόμαστε ὅλοι σπίτι μας γιὰ 10 μέρες χωρὶς καμιὰ ἀνθρώπινη ἐπαφή, παρόλα αὐτὰ τὰ κρούσματα θὰ γίνονταν ἀρκετὲς χιλιάδες. Μὰ πῶς; Ὁ λόγος εἶναι ὅτι ὅταν τὰ 1000 ἔδειξαν συμπτώματα, εἶχαν ἤδη μεταδώσει τὸν ἰὸ σὲ ἄλλους.
.                   Στὴν Ἑλλάδα τὰ κρούσματα εἶναι τώρα περίπου 200. Ἂν καθόμαστε ὅλοι κλεισμένοι σπίτια μας, τότε σὲ ἕνα καλὸ σενάριο μετὰ ἀπὸ πέντε-ἕξι-ἑφτὰ μέρες τὰ κρούσματα θὰ ἔφταναν περίπου τὰ 1000 μεγαλώνοντας ἐκθετικὰ μέχρι τότε, ΑΛΛΑ μετὰ θὰ βλέπαμε τὸν ἀριθμὸ νέων κρουσμάτων νὰ πέφτει, ἂν ΣΥΝΕΧΙΖΑΜΕ ΝΑ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΜΕ στὰ σπίτια μας. Μετὰ ἀπὸ ἀκόμα δύο-τρεῖς βδομάδες, δηλαδὴ σὲ ἕνα μήνα ἀπὸ τώρα ἴσως καὶ νὰ εἴχαμε 0 καινούργια κρούσματα.
.                   Γι’ αὐτὸ προτρέπω ὅλον τὸν κόσμο νὰ μείνει μέσα, ἐκτὸς ἂν ἡ φύση τῆς δουλειᾶς του ἢ ἀνωτέρα βία δὲν τὸ ἐπιτρέπει. Προτρέπω τοὺς ἐργοδότες νὰ δώσουν εὐελιξία στοὺς ἐργαζομένους. Καὶ προτρέπω τὸ κράτος νὰ τοὺς βοηθήσει μὲ τὴ σειρά του.
.                   Ἂν εἶσαι νέος καὶ ὡραῖος, χωρὶς συμπτώματα, πρέπει νὰ μείνεις καὶ ἐσὺ σπίτι σου. Καὶ νὰ τὴ γλιτώσεις, μὲ τὸ νὰ μὴν μείνεις μέσα συνεισφέρεις στὴν ἐξάπλωση τοῦ ἰοῦ, συνεισφέρεις νὰ φτάσει καὶ νὰ σκοτώσει ἄλλους, ἴσως τοὺς γονεῖς σου, ἴσως τοὺς παπποῦδες σου. Ἀλλὰ καὶ ἡ πιθανότητα νὰ πεθάνεις εἶναι μὴ τετριμμένη, καὶ ἡ πιθανότητα νὰ ταλαιπωρηθεῖς πολὺ ἀκόμα μεγαλύτερη.
.                   Στέλνω πολλοὺς χαιρετισμοὺς ἀπὸ τὸν καναπέ μου σὲ ἐσᾶς στὸν καναπέ σας (ἐλπίζω!) καὶ ἀπέραντη εὐγνωμοσύνη στοὺς γιατροὺς καὶ τὶς νοσοκόμες ποὺ παλεύουν καὶ μέχρι νὰ παρέλθει αὐτὴ ἡ λαίλαπα θὰ συνεχίσουν νὰ παλεύουν γιὰ τὴ ζωὴ ὅλων μας!

ΥΓ: Οἱ ὑπολογισμοὶ καὶ οἱ προβλέψεις παραπάνω βασίζονται σὲ ἐκτιμήσεις ρυθμῶν γιὰ τὸ πῶς ἐξαπλώνεται ὁ ἰὸς καὶ ποιὰ εἶναι ἡ ἐπίδραση δρακόντειων μέτρων ἀπὸ ἄλλες χῶρες. Εἶναι οἱ καλύτερες ὅμως ἐκτιμήσεις ποὺ διαθέτουμε αὐτὴ τὴ στιγμή.

 

ΠΗΓΗ: in.gr

 

Σχολιάστε

«ΝΑ ΜΗ ΔΟΚΙΜΑΖΟΥΜΕ ΤΟΝ ΘΕΟ ΑΝ ΜΑΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΙ» (Μητροπολ. Κηφισίας Κύριλλος) [οὐκ ἐκπειράσεις Κύριον τὸν Θεόν σου]

Ἐν Κηφισιᾷ τῇ 11ῃ Μαρτίου 2020

Ἀγαπητοί μου χριστιανοί,
Χαίρετε ἐν Κυρίῳ καί ὑγιαίνετε,
.                    Μέ τήν παροῦσα Ἐγκύκλιό μου ἐπιθυμῶ νά ἐπικοινωνήσω γιά ἄλλη μία φορά μαζί σας μέσα στήν περίοδο τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς, μέ ἀφορμή τίς τελευταῖες ἐξελίξεις ἀναφορικά μέ τήν ἐξάπλωση τοῦ κορωνοϊοῦ καί τόν ἐντοπισμό κρουσμάτων καί στήν χώρα μας καί νά σᾶς ἐνημερώσω γιά τά κάτωθι:
.                    Ἡ Ἐκκλησία μέσα στό διάβα τῶν αἰώνων ἀντιμετώπισε πολλές λοιμικές ἀσθένειες. Δέν εἶναι ἡ πρώτη φορά! Καί μέ τά πνευματικά μέσα πού διαθέτει (προσευχή, λειτουργίες, παρακλήσεις, δεήσεις, λιτανεῖες, ἁγιασμούς, εὐχές) καί τά μέτρα προστασίας πού λαμβάνει ἡ Πολιτεία, κατόπιν τῶν ὁδηγιῶν τῶν εἰδικῶν ἐπιστημόνων – λοιμωξιολόγων καί τά ὁποῖα πρέπει νά τηροῦνται καί ἀπό τούς πιστούς, ἀντιμετωπίστηκαν οἱ κίνδυνοι καί ἐπανῆλθε ἡ κοινωνική γαλήνη καί διαφυλάχθηκε ἡ συνοχή.
.                    Ἡ Συνοδική Ἐγκύκλιος τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, Ἀνωτάτης Διοικητικῆς Ἀρχῆς τῆς Ἐκκλησίας μας, ἡ ὁποία περιέχει τίς θέσεις τῆς Ἐκκλησίας μας γιά τό προκῦψαν ζήτημα, μέ ἐκφράζει καί συμφωνῶ ἀπόλυτα ὡς Μητροπολίτης καί Μέλος τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος μέ τίς θέσεις πού περιέχει καί σᾶς παρακαλῶ νά τίς τηρήσετε πιστά, ὅσον ἀφορᾷ κυρίως τήν τήρηση τῶν κανόνων ὑγιεινῆς γιά τήν προφύλαξη ἀπό τήν μετάδοση τῆς νόσου.
.                    Ὅσοι ἀπό ἐσᾶς ἔχουν συμπτώματα ἀσθενείας (πτάρνισμα, βήχα, πυρετό κλπ) καί ὅσοι ἀνήκουν στίς ὑγειονομικῶς εὐπαθεῖς ὁμάδες, νά παραμένετε στό σπίτι σας καί νά μήν προσέρχεσθε στούς Ἱερούς Ναούς. Ὁ σεβασμός στήν ζωή τῶν ἄλλων καί τήν σωματική τους ὑγεία εἶναι χριστιανικό καθῆκον, πού ἀπορρέει ἀπό τήν ἀγάπη πρός τόν συνάνθρωπο, πού τήν διδάσκει ὁ ἴδιος ὁ Κύριος.
.                    Ὅταν εἰσέρχεσθε στόν Ναό νά ἀπολυμαίνετε τά χέρια σας εἴτε μέ ἰδιωτικά ἀντισηπτικά πού πρέπει νά ἔχετε μαζί σας, εἴτε σέ αὐτά πού θά ὑπάρχουν στούς Νάρθηκες τῶν Ναῶν. Θά πρέπει, ἐπίσης, νά ἀποφεύγετε κάθε ἀσπασμό, χειραψία καί ἐναγκαλισμό καθώς καί κάθε ἀσπασμό μέ τούς κληρικούς. Τό ἀντίδωρο, γιά ὅσο διάστημα χρειαστεῖ, θά τό λαμβάνετε μὲ προσοχή ἀπό τόν Ἱερέα, χωρίς νά ἀσπάζεσθε σὲ καμμία περίπτωση τό χέρι του.
.                    Ἡ Θεία Κοινωνία εἶναι Μυστήριο, Σῶμα καί Αἷμα Χριστοῦ καί δίδει μόνο ὑγεία καί ζωή. Ἡ Θεία Κοινωνία δέν μπορεῖ μέ κανένα τρόπο νά μεταδώσει τόν ἰό. Ἀπαιτεῖ πίστη ἡ συμμετοχή σέ αὐτό. Ἄς μήν ξεχνᾶμε ὅτι ὁ ἴδιος ὁ Χριστός ἐθαυματούργησε στήν Χαναναία, βλέποντας τήν ἀκλόνητη ἐπιμονή της καί τήν πίστη της: «Τότε ἀποκριθείς ὁ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτῇ· ὦ γύναι μεγάλη σου ἡ πίστις! γενηθήτω σοι ὡς θέλεις. Καί ἰάθη ἡ θυγάτηρ αὐτῆς ἀπό τῆς ὥρας ἐκείνης.» (Ματθ. ιε΄ 21-28).
.                    Μία ἄλλη ἰδιαίτερη περίπτωση σχετικά μέ τήν πίστη πού κάνει ἐντύπωση εἶναι ἡ θεραπεία τοῦ παραλυτικοῦ τῆς Καπερναούμ. Ἐδῶ ὁ Χριστός δέν ἀναφέρεται στήν πίστη τοῦ ἀρρώστου μόνο, πού τελικά γίνεται καλά, ἀλλά στήν πίστη «αὐτῶν» πού τόν μεταφέρουν: «Ἰδών δέ ὁ Ἰησοῦς τήν πίστιν αὐτῶν λέγει τῷ παραλυτικῷ» (Μάρκος β΄ 1-12). Ἐδῶ παροῦσα εἶναι μία πίστη συλλογική, πού προϋποθέτει συνεργασία, κοινό προγραμματισμό, κοινή ἐνέργεια. Αὐτό μᾶς χρειάζεται καί ἐμᾶς σήμερα, γιά νά ξεπεράσουμε αὐτή τήν δυσκολία.
.                    Τελειώνοντας θά ἤθελα πατρικῶς νά προσέξουμε νά μήν πέσομε στόν τρίτο πειρασμό πού ὑπέβαλε ὁ διάβολος τόν Κύριο στήν ἔρημο, ἀγνοώντας καί παραβλέποντας ἐγωιστικά τούς κινδύνους ἀπό μία τέτοια στάση: «Καὶ ἤγαγεν αὐτὸν εἰς ῾Ιεροσόλυμα, καὶ ἔστησεν αὐτὸν ἐπὶ τὸ πτερύγιον τοῦ ἱεροῦ καὶ εἶπεν αὐτῷ· εἰ υἱὸς εἶ τοῦ Θεοῦ, βάλε σεαυτὸν ἐντεῦθεν κάτω· γέγραπται γὰρ ὅτι τοῖς ἀγγέλοις αὐτοῦ ἐντελεῖται περὶ σοῦ τοῦ διαφυλάξαι σε, καὶ ὅτι ἐπὶ χειρῶν ἀροῦσί σε, μήποτε προσκόψῃς πρὸς λίθον τὸν πόδα σου. καὶ ἀποκριθεὶς εἶπεν αὐτῷ ὁ ᾿Ιησοῦς ὅτι εἴρηται, οὐκ ἐκπειράσεις Κύριον τὸν Θεόν σου. Καὶ συντελέσας πάντα πειρασμὸν ὁ διάβολος ἀπέστη ἀπ᾿ αὐτοῦ ἄχρι καιροῦ.» Δέν ἐπιτρέπεται νά ἐκθέτομε τούς ἑαυτούς μας στόν κίνδυνο τῆς μή λήψεως τῶν μέτρων προστασίας γιά τήν ἐξάπλωση τοῦ ἰοῦ, δοκιμάζοντας τόν Θεόν ἄν μᾶς προστατεύσει.
Ὁ Ἰησοῦς ἀρνεῖται νά ἐπιδείξει τήν δύναμη τῆς Θεότητάς Του στό θέατρο τοῦ κόσμου, ἀπαντώντας μέ φράση ἐκ τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης, ἐκ τοῦ Δευτερονομίου. Ἡ στάση τοῦ Ἰησοῦ ἀποτελεῖ ὑπόδειγμα ταπεινοφροσύνης. Νά ἀκούσει κανείς τήν φωνή τοῦ Χριστοῦ σημαίνει νά ἀπεκδυθεῖ κάθε αἴτημα ἰσχύος, ὅπως καί κάθε ἰδεολογικό προσανατολισμό. Ὁ Χριστός ζητεῖ νά ἐνωτισθοῦμε τούς λόγους Του. Ἀρνούμενος ὁ κόσμος νά Τόν ἀκούσει, σφυρηλατεῖ ἕνα πεπρωμένο ἀδυσώπητο καί κανένας Θεός δέν θά εἶναι ὑπεύθυνος γι’ αὐτό.
Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί,
.                    Ἄς προσευχηθοῦμε εἰλικρινῶς στόν Ἰατρό τῶν ψυχῶν καί τῶν σωμάτων μας, Κύριο Ἰησοῦ Χριστόν, νά δείξει τῆς φιλανθρωπίας Του τό μέγεθος καί νά μᾶς ἀπαλλάξει ταχύτατα «ἀπό τῆς λοιμώδους ταύτης νόσου τήν φθοράν».
Καλό ὑπόλοιπο τῆς Ἁγίας Τεσσαρακοστῆς
Μέ πατρικές εὐχές καί ἀγάπη Χριστοῦ
Ὁ Μητροπολίτης
† Ὁ Κηφισίας, Ἀμαρουσίου καὶ Ὠρωποῦ Κύριλλος

ΠΗΓΗ: imkifissias.gr

,

Σχολιάστε

Η Θ. ΚΟΙΝΩΝΙΑ «ΑΝΤΙΔΟΤΟΝ ΤΟΥ ΜΗ ΑΠΟΘΑΝΕΙΝ» (Οἰκουμεν. Πατριαρχεῖο)

Ἀνακοίνωση τῆς Ἁγίας καὶ Ἱερᾶς Συνόδου
(τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου)
γιὰ τὸν κορωναϊὸ Covid-19

.               Ἡ Ἁγία καὶ Ἱερὰ Σύνοδος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου συνῆλθε ὑπὸ τὴν προεδρεία τῆς Α.Θ.Παναγιότητος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου καὶ μελέτησε διεξοδικῶς, μεταξὺ ἄλλων, τὰ δεδομένα τοῦ ἰοῦ Covid-19 (κορωνοϊοῦ), μὲ αἴσθημα δὲ ποιμαντικῆς εὐθύνης, ἐπισημαίνει τὰ ἑξῆς:

α) Παρὰ τὴ σοβαρότητα τῆς καταστάσεως συνιστᾶται σύνεση, ὑπομονὴ καὶ ἀποφυγὴ ἐκδηλώσεων πανικοῦ.

β) Ἡ Ἐκκλησία μας σεβόταν καὶ σέβεται τὴν ἰατρικὴ ἐπιστήμη. Γι᾽αὐτὸ προτρέπει ὅλους τοὺς πιστοὺς νὰ ἐναρμονίζονται πρὸς τὶς ὑγειονομικὲς ὁδηγίες τόσο τοῦ Παγκοσμίου Ὀργανισμοῦ Ὑγείας ὅσο καὶ πρὸς τὶς σχετικὲς ὑποδείξεις καὶ νομοθετικὲς διατάξεις τῶν κατὰ τόπους Κρατῶν.

γ) Τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο ἐκφράζει εὐχαριστίες πρὸς ὅλους ὅσοι ἐργάζονται μὲ αὐτοθυσία σὲ κάθε τομέα ὑγείας, ἰατρικό, νοσηλευτικὸ καὶ ἐρευνητικό, προκειμένου νὰ ἀντιμετωπισθεῖ καὶ νὰ θεραπευθεῖ ἡ νέα αὐτὴ πανδημία.

δ) Ἡ Μεγάλη τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησία, γνωρίζει ἐμπειρικῶς μέσα ἀπὸ τὴ δισχιλιετῆ πορεία της, ὅτι ἡ Θεία Κοινωνία εἶναι «ἀντίδοτον τοῦ μὴ ἀποθανεῖν» καὶ μένει στὴ μέχρι τώρα Ὀρθόδοξη διδασκαλία περὶ τῆς Θείας Μεταλήψεως.

ε) Αὐτονόητο θεωρεῖται, ὅτι ἡ πίστη στὸ Θεό, ὡς ὑπέρβαση καὶ ὄχι ὡς κατάργηση τῆς ἀνθρώπινης λογικῆς, καθὼς καὶ ἡ προσευχὴ ἐνισχύουν τὸν πνευματικὸ ἀγώνα τοῦ Χριστιανοῦ. Ὡς ἐκ τούτου, ἡ Μήτηρ Ἐκκλησία τῆς Κωνσταντινουπόλεως προτρέπει τὰ ἀνὰ τὸν κόσμον πνευματικά της παιδιὰ νὰ ἐντείνουν τὶς προσευχές τους, ὥστε μὲ τὴν ἐνίσχυση καὶ τὸν φωτισμὸ τοῦ Θεοῦ νὰ ξεπερασθεῖ καὶ αὐτὴ ἡ σύγχρονη δοκιμασία.

11 Μαρτίου 2020

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας
τῆς Ἁγίας καὶ Ἱερᾶς Συνόδου

 

, ,

Σχολιάστε

ΙΣΧΥΡΗ ΣΥΣΤΑΣΗ τῆς Κυβερνήσεως

κυβερνητικς κπρόσωπος Στέλιος Πέτσας μιλώντας στν νημέρωση τν πολιτικν συντακτν επε:
«Εἶναι ἰσχυρὴ σύσταση τῆς κυβέρνησης νὰ μὴ συνωστίζονται οἱ πολίτες καὶ οἱ ἡλικιωμένοι στὶς ἐκκλησίες», καὶ χρησιμοποίησε ἀπόσπασμα ἀπὸ δήλωση τοῦ Μητροπολίτη Μεσογαίας Νικόλαου.

 

ΠΗΓΗ: newsbomb.gr

 

 

Σχολιάστε

«ΔΕΝ ΜΕΤΑΔΙΔΕΤΑΙ» (Η Δ.Ι.Σ. τῆς ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ τῆς ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ)

Διαρκς ερ Σύνοδος τς κκλησίας τς λλάδος
γι
τ ζήτημα το κορωνοϊο

(09.03.2020).

.             Ἡ Διαρκὴς Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, μὲ αἴσθημα εὐθύνης ἔναντί του Θεοῦ, τῆς ἐκκλησιαστικῆς κοινότητος, ἀλλὰ καὶ ὅσων στέκονται μὲ διάθεση κριτικῆς ἢ καὶ ἀντίθεσης ἔναντι Αὐτῆς, κατὰ τὴν σημερινὴ συνεδρίαση Αὐτῆς συζήτησε, μεταξὺ ἄλλων, καὶ τὸ ζήτημα τοῦ νέου κορωνοϊοῦ (Covid-19), γιὰ τὸ ὁποῖο ἔγκαιρα ἀπεστάλη ἤδη Ἐγκύκλιο Σημείωμα πρὸς τὶς Ἱερὲς Μητροπόλεις τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, σὲ συνεργασία μὲ τὶς ἁρμόδιες Κρατικὲς Ἀρχές, μὲ σκοπὸ τὴν συμβολὴ τῆς Ἐκκλησίας στὴν προσπάθεια γιὰ τὴν πρόληψη διασπορᾶς τῆς νόσου, τὴν ὁποία προκαλεῖ ὁ νέος αὐτὸς ἰός.
.                Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος κατὰ τὴν σημερινὴ συνεδρίαση Αὐτῆς ἀπεφάσισε καὶ πάλι νὰ ἀπευθυνθεῖ πρὸς τὸν Ἱερὸ Κλῆρο καὶ τὸν εὐσεβῆ Ὀρθόδοξο Λαὸ καὶ πατρικὰ νὰ προτρέψει καὶ νὰ ἐπισημάνει τὰ ἑξῆς:

1) Νὰ ἐντείνουμε ὅλοι τὶς προσευχές μας πρὸς τὸν Νικητὴ τῆς φθορᾶς καὶ τοῦ θανάτου Κύριο Ἰησοῦ Χριστό, ὥστε νὰ διαφυλάξει ὑγιῆ καὶ ἀκέραιο τὸν Λαό Του. Πρὸς τὸν σκοπὸ αὐτὸ παρακαλεῖ τοὺς Σεβασμιωτάτους Μητροπολίτες νὰ συστήσουν στοὺς Ἐφημερίους, ὥστε πρὶν τὴν Ἀπόλυση τῆς Θείας Λειτουργίας τῆς ἐρχομένης Β΄ Κυριακῆς τῶν Νηστειῶν (15-3-2020), νὰ τελεσθεῖ Δέηση σὲ ὅλους τοὺς Ἱεροὺς Ναοὺς τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ὑπὲρ τῆς ἀποτροπῆς ἐξαπλώσεως τῆς νόσου.

2) Νὰ λαμβάνονται ὅλα τὰ ἀπαραίτητα μέτρα, κατὰ τὶς συστάσεις τῶν ἁρμοδίων κρατικῶν Ἀρχῶν, πρὸς τὸν σκοπὸ τῆς διασπορᾶς τοῦ ἰοῦ: α) Τακτικὸ καὶ καλὸ πλύσιμο τῶν χεριῶν μὲ σαπούνι. β) Χρησιμοποίηση ἀντισηπτικῶν μὲ οἰνόπνευμα. γ) Τήρηση ἀποστάσεων ἀπὸ ὅποιον παρουσιάζει συμπτώματα. δ) Νὰ γίνεται ἐπιμελὴς καθαριότητα τῶν ἐπιφανειῶν καὶ σωστὸς ἀερισμὸς τῶν Ἱερῶν Ναῶν καὶ τῶν λοιπῶν ἐκκλησιαστικῶν χώρων. ε) Προτρέπονται ὅσοι παρουσιάζουν συμπτώματα ἀσθενείας, ἀλλὰ καὶ ὅσοι ἀνήκουν στὶς ὑγειονομικῶς εὐπαθεῖς ὁμάδες, πάσχοντες ἀπὸ ἀναπνευστικὰ προβλήματα ἢ σακχαρώδη διαβήτη ἢ καρδιαγγειακὰ νοσήματα, ὡς καὶ οἱ ἀνοσοκατεσταλμένοι, νὰ ἀποφύγουν προσωρινῶς τὴν ἔξοδο ἀπὸ τὴν οἰκία τους, ἐὰν δὲν εἶναι ἀπολύτως ἀπαραίτητο, νὰ εἶναι ἀκόμη πιὸ προσεκτικοὶ στὴν σχολαστικὴ ὑγιεινὴ καὶ καθαριότητα, νὰ ἀποφύγουν τοὺς χώρους μαζικῆς συναθροίσεως καθὼς καὶ τοὺς ἀσπασμοὺς καὶ ἐναγκαλισμούς, χάριν τῆς προστασίας τῆς ὑγείας τῶν ἰδίων ἀλλὰ καὶ τῶν ἀδελφῶν τους. ϛ) Ὅποιος παρουσιάζει συμπτώματα νὰ ἐπικοινωνεῖ μὲ τὴν τηλεφωνικὴ γραμμὴ 1135, ἡ ὁποία ἐπὶ 24ώρου βάσεως θὰ παρέχει πληροφορίες σχετικὰ μὲ τὸν νέο κορωνοϊό.
.         Πρὸς τὸν σκοπὸ τῆς ἐνημέρωσης τοῦ πιστοῦ λαοῦ, ἡ Ἱερὰ Σύνοδος ἀπεφάσισε τὴν ἐκτύπωση εἰδικοῦ ἐνημερωτικοῦ φυλλαδίου μὲ τὶς παραπάνω ὁδηγίες καὶ τὴν διανομή του στοὺς Ἱεροὺς Ναούς.

3) Γιὰ τὰ μέλη τῆς Ἐκκλησίας, ἡ προσέλευση στὴν Θεία Εὐχαριστία καὶ ἡ κοινωνία ἀπὸ τὸ Κοινὸ Ποτήριο τῆς Ζωῆς ἀσφαλῶς καὶ δὲν μπορεῖ νὰ γίνει αἰτία μετάδοσης ἀσθενειῶν, γιατί οἱ πιστοὶ ὅλων τῶν ἐποχῶν, γνωρίζουν ὅτι ἡ προσέλευση στὴ Θεία Κοινωνία, ἀκόμη καὶ ἐν μέσῳ πανδημίας, συνιστᾶ ἀφ᾽ ἑνὸς μία ἔμπρακτη κατάφαση αὐτοπαράδοσης στὸν Ζῶντα Θεό, καὶ ἀφ᾽ ἑτέρου τρανὴ φανέρωση ἀγάπης, ἡ ὁποία κατανικᾶ κάθε ἀνθρώπινο καὶ ἴσως δικαιολογημένο φόβο: «φόβος δὲν ὑπάρχει στὴν ἀγάπη, ἀλλὰ ἡ τέλεια ἀγάπη διώχνει τὸν φόβο» (Α΄ Ἰωάν. 4, 18). Τὰ μέλη τῆς Ἐκκλησίας γνωρίζουν ὅτι ἡ κοινωνία, δηλαδὴ ἡ σχέση, εἶναι καρπὸς ἀγάπης καὶ ἄθλημα ἐλευθερίας, ἀκριβῶς γιατί ἀγνοεῖ τὴν καχυποψία, τὶς ἐπιφυλάξεις, τοὺς φόβους.

.               Οἱ συζητήσεις καὶ οἱ ἀπόψεις ποὺ ἀκούγονται τὶς τελευταῖες ἡμέρες γιὰ τὸ ὅλο ζήτημα, ἀκόμη καὶ γιὰ ἐνδεχόμενη ἀπαγόρευση τῆς Θείας Εὐχαριστίας, ξεκινοῦν ἀπὸ διαφορετικὴ ἀφετηρία καὶ ἔχουν διαφορετικὴ προσέγγιση. Ὅσοι προσέρχονται «μετὰ φόβου Θεοῦ, πίστεως καὶ ἀγάπης» καὶ ἀπολύτως ἐλεύθερα χωρὶς κανένα δυναστικὸ καταναγκασμό, κοινωνοῦν τὸ Σῶμα καὶ τὸ Αἷμα τοῦ Χριστοῦ, ποὺ γίνεται «φάρμακο ἀθανασίας», «εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν καὶ εἰς ζωὴν αἰώνιον».
.           Ὅλοι αὐτοὶ οἱ πιστοί, ὁ εὐσεβὴς καὶ γεμάτος ἀγάπη ὀρθόδοξος Λαός, καὶ ὁ εὐαγὴς Ἱερὸς Κλῆρος ποὺ μέσα ἀπὸ τὴν θεία Κοινωνία ἐκφράζουν τὴν ἀγάπη τους καὶ τὴν δίψα τους γιὰ ζωὴ καὶ σχέση, τὸ ἐλάχιστο ποὺ δικαιοῦνται ἀπὸ τοὺς συμμετέχοντες στὸν δημόσιο διάλογο εἶναι ὁ σεβασμὸς πρὸς τὴν πίστη τους καὶ τὴν ἐπιλογή τους αὐτή, νὰ ἀγαποῦν χωρὶς φόβο καὶ ἀνασφάλεια. Χωρὶς νὰ καταδικάζουμε κανέναν γιὰ τὸν φόβο καὶ τὴν ἀνησυχία του, ὁμολογοῦμε ὅτι ὅλοι οἱ πιστοί, ἐπιτελώντας τὸ χρέος τῆς ἐν ἐλευθερίᾳ ἀγάπης μας, θὰ ἐξακολουθήσουμε στὶς Ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες μας νὰ λειτουργοῦμε καὶ νὰ κοινωνοῦμε, ἔχοντας τὴν βεβαιότητα ὅτι κοινωνοῦμε στὴ Ζωὴ καὶ στὴν ἀθανασία.

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος

ΠΗΓΗ: ecclesia.gr/greek/holysynod

 

 

Σχολιάστε