Ἀρχεῖο κατηγορίας "ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ"

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΠΛ. Δ´[Πρίγγου]

Σχολιάστε

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΙΣ ΗΧΟΝ Δ´[«Ἅγια»] ἀπὸ τὴν Μονὴ Καρακάλλου Ἁγ. ῎Ορους

Σχολιάστε

ΕΠΙΝΙΚΙΟΣ ΥΜΝΟΣ σὲ ΗΧΟ ΠΛ. Δ´(Δ. Μαούνη) («Ἅγιος, Κύριος Σαβαώθ)

Σχολιάστε

«ΟΤΑΝ ΤΙΘΩΝΤΑΙ ΘΡΟΝΟΙ» (Δοξαστικὸν Ἑσπερινοῦ Κυριακῆς Ἀπόκρεω)

Δοξαστικὸν Ἑσπερινοῦ Κυριακῆς Ἀπόκρεω
Ἦχος πλ. δ´

(ψάλλει ὁ Φ. Κετσετζῆς)

Ὅταν τίθωνται θρόνοι, καὶ ἀνοίγωνται βίβλοι, καὶ Θεὸς εἰς κρίσιν καθέζηται, ὢ ποῖος φόβος τότε!. Ἀγγέλων παρισταμένων ἐν φόβῳ, καὶ ποταμοῦ πυρὸς ἕλκοντος, τί ποιήσομεν τότε οἱ ἐν πολλαῖς ἁμαρτίαις ὑπεύθυνοι ἄνθρωποι; Ὅταν δὲ ἀκούσωμεν καλοῦντος αὐτοῦ, τοὺς εὐλογημένους τοῦ Πατρὸς εἰς βασιλείαν, ἁμαρτωλούς δὲ ἀποπέμποντος εἰς κόλασιν, τίς ὑποστήσεται τὴν φοβερὰν ἐκείνην ἀπόφασιν; Ἀλλὰ μόνε φιλάνθρωπε Σωτήρ, ὁ Βασιλεὺς τῶν αἰώνων, πρὶν τὸ τέλος φθάσῃ, διὰ τῆς μετανοίας ἐπιστρέψας ἐλέησόν με.

Σχολιάστε

“ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ” ΔΕΥΤΕΡΟΠΡΩΤΟΥ (Ψάλλει ὁ Χρύσανθος Θεοδοσόπουλος)

Σχολιάστε

ΑΓΡΥΠΝΙΑ ΤΗΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΣΤΗΝ Ι. ΜΟΝΗ ΙΒΗΡΩΝ

Σχολιάστε

ΑΡΓON ΑΠΟΛΥΤIΚΙΟΝ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤOΚΟΥ

Σχολιάστε