Ἀρχεῖο κατηγορίας "ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ"

ΥΜΝΟΙ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ

Σχολιάστε

«ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙΝ» Ἦχος πλ. Δ´ (Χ. Παπανικολάου)

Σχολιάστε

ΤΟ ΔΟΞΑΣΤΙΚΟ τῶν ΑΠΟΣΤΙΧΩΝ τοῦ ΟΡΘΡΟΥ τῆς Μ. Τετάρτης («Τῆς Κασσιανῆς»)

Σχολιάστε

«ΤΗ ΥΠΕΡΜΑΧῼ» καὶ «ΤΟ ΠΡΟΣΤΑΧΘΕΝ» [ΑΡΓΑ ΜΕΛΗ]

,

Σχολιάστε

«ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ» Γ´ Ἤχου (Μιχ. Χατζηαθανασίου)

Σχολιάστε

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΠΛ. Δ´[Πρίγγου]

Σχολιάστε

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΙΣ ΗΧΟΝ Δ´[«Ἅγια»] ἀπὸ τὴν Μονὴ Καρακάλλου Ἁγ. ῎Ορους

Σχολιάστε