Ἀρχεῖο κατηγορίας "ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ"

Η ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟ 2018- Δ´ (Γ. Ν. Παπαθανασόπουλος)

Ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία τὸ 2018

Τοῦ Γιώργου Ν. Παπαθανασόπουλου

     ΜΕΡΟΣ Δ΄

Μέρος Α´: Η ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟ 2018 -Α´ (Γ. Ν. Παπαθανασόπουλος)

Μέρος Β´: Η ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟ 2018- Β´ (Γ. Ν. Παπαθανασόπουλος)

Μέρος Γ´: Η ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟ 2018- Γ´ (Γ. Ν. Παπαθανασόπουλος)

Πατριαρχεῖο Ἱεροσολύμων

.               Τέταρτο στὴ σειρὰ τῶν πρεσβείων τιμῆς μεταξὺ τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν εἶναι τὸ Πατριαρχεῖο τῶν Ἱεροσολύμων. Εἶναι τὸ ἀρχαιότερο τῶν Πατριαρχείων, ἀφοῦ ἐκεῖ ἱδρύθηκε ἡ στὸν κόσμο Ἐκκλησία. Τὸ Πατριαρχεῖο ἔχει μία συνεχῆ παρουσία στοὺς Ἁγίους Τόπους. Οἱ ποικίλοι κατακτητὲς τους μπορεῖ, πρὸς καιρόν, νὰ Τὸ κλόνισαν ἀλλὰ Αὐτὸ δὲν καταποντίστηκε καὶ ἐπιζεῖ ἕως σήμερα. Αὐτοὶ ποὺ ἐξουσίασαν τὴν Ἱερουσαλὴμ κατὰ σειρὰ εἶναι οἱ Ρωμαῖοι καὶ οἱ Βυζαντινοὶ (33-638), οἱ Ἄραβες (638-1099), οἱ Λατίνοι (1099-1291), οἱ Μαμελοῦκοι (1291-1517), οἱ Ὀθωμανοὶ (1517-1917), οἱ Ἄγγλοι (1917 – 1948), οἱ Ἰορδανοὶ (1948-1967) καὶ οἱ Ἰσραηλινοὶ (1967 – ).
.             Ἀπὸ τὶς 19 Ἰουλίου 2018 ξεκίνησε μία νέα περίοδος γιὰ τὸ Ἰσραήλ, ποὺ θὰ ἔχει ἐπιπτώσεις στοὺς μὴ ἑβραίους πολίτες τῆς χώρας, ἰδιαίτερα στοὺς ἄραβες, μουσουλμάνους καὶ χριστιανούς, ποὺ εἶναι περίπου 1.800.000 καὶ ἀποτελοῦν τὸ 20% τοῦ συνολικοῦ πληθυσμοῦ. Τὴν ἡμέρα αὐτὴ ὁ πρωθυπουργὸς Νετανιάχου πέρασε νόμο ἀπὸ τὴν Κνεσὲτ μὲ μικρὴ πλειονοψηφία (62 ὑπὲρ ἔναντι 55 κατὰ καὶ τρεῖς ἀποχὲς στοὺς 120 βουλευτὲς) περὶ «ἑβραϊκοῦ ἔθνους – κράτους». Σύμφωνα μὲ αὐτὸν «τὸ Ἰσραὴλ εἶναι ἡ ἱστορικὴ πατρίδα τοῦ ἑβραϊκοῦ λαοῦ, ποὺ ἔχει τὸ ἀποκλειστικὸ δικαίωμα στὴν ἐθνικὴ αὐτοδιάθεση σὲ αὐτό». Ὁ νόμος καταργεῖ τὴν ἀραβικὴ ὡς γλῶσσα ἰσότιμη πρὸς τὴν ἑβραϊκὴ καὶ τὴν ὑποβαθμίζει σὲ ἕνα εἰδικὸ καθεστώς.
.              Τὰ διεθνῆ ΜΜΕ, ὅπως ἡ ἐφημερίδα Financial Times καὶ τὰ πρακτορεῖα εἰδήσεων Ρόϊτερς καὶ Ἀσοσιέϊτεντ Πρές, τὰ ὁποῖα φίλα πρόσκεινται στὸ Ἰσραήλ, ἐξέφρασαν τὴν ἀνησυχία τους γιὰ τὴν ψήφιση τοῦ συγκεκριμένου Νόμου. Οἱ Φαϊνάνσιαλ Τάϊμς ἔγραψαν πὼς δείχνει μία στροφὴ πρὸς τὴν ἐπικίνδυνη κατεύθυνση, δυνητικὰ νομιμοποιώντας τὶς διακρίσεις σὲ βάρος τοῦ ἀραβικοῦ πληθυσμοῦ στὸ ἐσωτερικὸ τοῦ Ἰσραήλ. Τὰ εἰδησεογραφικὰ πρακτορεῖα ἀναφέρουν ὅτι τὸ ἐρώτημα ποὺ πλέον τίθεται εἶναι ἂν ὁ νόμος προετοιμάζει τὸ ἔδαφος γιὰ ἕνα μελλοντικὸ ἑνιαῖο κράτος, στὸ ὁποῖο τὸ Ἰσραὴλ θὰ ἔχει ἐνσωματώσει ὅλα τὰ παλαιστινιακὰ ἐδάφη.
.                 Γιὰ νὰ ἀντιληφθεῖ κάποιος τὴν κίνηση Νετανιάχου, πρέπει νὰ γνωρίζει τὴν ἱστορία τοῦ Σιωνισμοῦ, ἀπὸ τὴν ἐποχὴ τοῦ ἱδρυτῆ του Τεοντὸρ Χέρτσλ ἕως σήμερα. Σκοπός του μὴ ἀποκρυπτόμενος εἶναι ἡ δημιουργία ἑνὸς «Ἑβραϊκοῦ κράτους» καὶ ὄχι «κράτους τῶν Ἑβραίων» στὴν Παλαιστίνη καὶ στὰ ὅρια τῶν ἀρχαίων Βασιλείων τοῦ Ἰούδα καὶ τοῦ Ἰσραήλ. Τὸ βέβαιο εἶναι ὅτι αὐτοὶ ποὺ κυβερνοῦν σήμερα τὸ Ἰσραήλ, θεωροῦν ὅτι, κατὰ τὶς ἀρχὲς τοῦ Σιωνισμοῦ, εἶναι «θεία ἐντολὴ» νὰ ἔχουν τὴν πλήρη εὐθύνη τῶν πεπρωμένων τοῦ ἑβραϊκοῦ λαοῦ, θέτοντας ὅλα τὰ ἄλλα ζητήματα, ὅπως τοὺς Ἄραβες πολίτες τῆς χώρας καὶ τὴν ὕπαρξη παλαιστινιακοῦ ἀνεξάρτητου κράτους, σὲ δεύτερη μοίρα. Οἱ ἀγορὲς γῆς στὴν Παλαιστίνη καὶ οἱ ἐποικισμοὶ εἶναι πάντα πρωτεύων γεωπολιτικὸς παράγων, ὡς θρησκευτικὴ σιωνιστικὴ ἐπιταγή.
.              Στὴν κατάσταση αὐτὴ πορεύεται τὸ Πατριαρχεῖο Ἱεροσολύμων. Εἶναι ἡ πρώτη φορὰ στὴν ἱστορία του, ποὺ πρέπει νὰ ἀντιμετωπίσει ἕνα κράτος, ποὺ ἔχει δημοκρατικοὺς θεσμούς, ἀλλὰ καὶ τὸν πειρασμὸ τῆς θεοκρατίας καὶ τοῦ σιωνιστικοῦ ἐθνικισμοῦ, κατὰ τὸν ὁποῖο ὑπεράνω τῶν ἀποφάσεων τοῦ ΟΗΕ καὶ τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων τῶν ἀλλοθρήσκων καὶ τῶν ἀλλογενῶν εἶναι τὸ συμφέρον τοῦ ἑβραϊκοῦ λαοῦ τοῦ Ἰσραήλ.
.               Τὸ Πατριαρχεῖο ἀσφαλῶς βλέπει τὴν πραγματικότητα, ὅτι ἀποτελεῖ πλέον κενὸ γράμμα ἡ ἐπιταγὴ τοῦ Ἰσλάμ, πὼς ὁ ἑκάστοτε βασιλιὰς τῆς Ἰορδανίας εἶναι «ὁ Ἐπιστάτης τῶν ἐν τῇ Ἁγίᾳ Πόλει τῆς Ἱερουσαλὴμ ἰσλαμικῶν καὶ χριστιανικῶν προσκυνημάτων» (Ὁμιλία Πατριάρχου Θεοφίλου στὸ Ἀμμάν στὶς 30/6/2018). Τὸ Πατριαρχεῖο ἀντιμετωπίζει τὴν ἐπιθετικότητα τῶν σιωνιστῶν, ποὺ ἐπιδιώκουν νὰ ἀποκτήσουν τὰ ἀκίνητα ποὺ κατέχει στὴν παλαιὰ πόλη καὶ στὴν εὐρύτερη περιοχὴ τῆς Ἱερουσαλὴμ καὶ νὰ ἐγκαταστήσουν καὶ ἄλλους, πολλούς, ἐποίκους.
.                 Ἡ πρὸ μηνῶν προώθηση νόμου στὸ Ἰσραὴλ γιὰ δημεύσεις χριστιανικῶν περιουσιῶν προκάλεσε τὴν ἀντίδραση τῶν χριστιανῶν ἡγετῶν τῶν Ἁγίων Τόπων. Ἔτσι ὁ Πατριάρχης Θεόφιλος μαζὶ μὲ τὸν λατίνο κουστωδὸ καὶ τὸν Ἀρμένιο Πατριάρχη ἀποφάσισαν, μετὰ ἀπὸ αἰῶνες, νὰ κλείσουν τὶς πύλες τοῦ Παναγίου Τάφου γιὰ τρεῖς ἡμέρες, ἀπὸ τὶς 25 ἕως καὶ τὶς 27 Φεβρουαρίου 2018. Στὴ διαμαρτυρία τους, ποὺ ὑπογράφουν καὶ οἱ τρεῖς, κατηγοροῦν τὴν κυβέρνηση Νετανιάχου γιὰ «συστηματικὲς ἐπιθέσεις χωρὶς προηγούμενο ἐναντίον τῶν Χριστιανῶν τῶν Ἁγίων Τόπων»..                 Προηγουμένως τὸ Πατριαρχεῖο Ἱεροσολύμων, στὶς 26 Ὀκτωβρίου 2017, μὲ Ἀνακοινωθέν του, ἀναφέρεται στὴν ἐπίσκεψη τοῦ Πατριάρχου Ἱεροσολύμων Θεοφίλου στὸ Βατικανὸ καὶ στὴ συνάντησή του μὲ τὸν Πάπα Φραγκίσκο. Ὅπως γράφει τὸ Ἀνακοινωθέν, κατ᾽ αὐτὴν ὁ κ. Θεόφιλος ἐξέθεσε στὸν Πάπα τὸν κίνδυνο ἡ κυβέρνηση τοῦ Ἰσραὴλ νὰ ὑπονομεύσει τὸ ἀπὸ αἰώνων ἰσχῦον στάτους κβὸ στοὺς Ἁγίους Τόπους. Αὐτὸ θὰ προκύψει, ὅπως εἶπε, ἂν τελικὰ ὑλοποιηθοῦν ἡ πρόταση σαράντα μελῶν τῆς Κνεσέτ, ἡ ὁποία ἀφαιρεῖ ἀπὸ τὶς Ἐκκλησίες τὸ δικαίωμα νὰ διαχειρίζονται ἐλευθέρως τὶς γαῖες αὐτῶν, καὶ ἡ ἀπόφαση τοῦ ἰσραηλινοῦ περιφερειακοῦ δικαστηρίου τῶν Ἱεροσολύμων, ἡ ὁποία ἔδωσε κύρος στὶς χωρὶς ἔγκριση καὶ παράνομες συμφωνίες, ποὺ ἀφοροῦν στὴν ἰδιοκτησία τοῦ Πατριαρχείου στὴν Πύλη τοῦ Δαυὶδ (Jaffa Gate).
.                 Τὸ Ἰσραήλ, μὲ τὶς ἐνέργειές του, ἔχει δείξει ὅτι ἀποκλείεται νὰ παραχωρήσει ἔστω μέρος τῆς Ἱερουσαλὴμ γιὰ νὰ καταστεῖ πρωτεύουσα Παλαιστινιακοῦ κράτους, ποὺ καὶ αὐτοῦ δὲν ἐπιθυμεῖ τὴν ὕπαρξη, παρὰ τὶς ἀποφάσεις τοῦ ΟΗΕ. Οἱ συμφωνίες τοῦ Ὄσλο, γιὰ ἀναγνώριση τῆς Παλαιστινιακῆς Ἀρχῆς καὶ τῆς ἀπὸ αὐτὴν διοίκησης στὴν Δυτικὴ Ὄχθη καὶ στὴ Λωρίδα τῆς Γάζας, τὶς ὁποῖες ὑπέγραψαν οἱ Γιτζὰκ Ράμπιν καὶ ὁ Γιασὲρ Ἀραφάτ, παρουσίᾳ τοῦ Προέδρου τῶν ΗΠΑ Μπὶλ Κλίντον, ὄχι μόνο παραμένουν γράμματα κενὰ περιεχομένου, ἀλλὰ τὸ Ἰσραὴλ πράττει τὰ ἀντίθετα τῶν ὅσων ὑπέγραψε. Ὄχι τώρα. Λίγο μετὰ ποὺ τὰ ὑπέγραψε καὶ ἀφοῦ ἀκραῖοι ἐθνικιστὲς δολοφόνησαν τὸν Ράμπιν.
.               Οἱ ΗΠΑ ἀκολουθοῦν τὸ Ἰσραὴλ στὴν ἀσυνέπεια. Ἡ Ἱερουσαλὴμ θὰ εἶναι ὁλόκληρη καὶ πρωτεύουσα τοῦ Ἰσραήλ, αὐτὴ εἶναι ἡ ἀπόφαση τῆς κυβέρνησής του. Οἱ ΗΠΑ ἤδη ἀποφάσισαν νὰ ἀγνοήσουν καὶ αὐτές, ὅπως τὸ Ἰσραήλ, τὶς ἀποφάσεις τοῦ ΟΗΕ καὶ νὰ μεταφέρουν στὴν Ἱερουσαλὴμ τὴν πρεσβεία τους. Τὸ κράτος τοῦ Ἰσραὴλ εἶναι ἀποφασισμένο νὰ ἐπιβάλει τίς, κατὰ τοὺς σιωνιστές, ἐπιταγὲς τοῦ Γιαχβὲ διὰ τῆς πυγμῆς καὶ διὰ κατασταλτικῶν μεθόδων, διὰ τειχῶν ὑψηλῶν, αὐστηρῆς ἐπιτήρησης τῶν Ἀράβων πολιτῶν, τῶν αὐθαίρετων ἐποικισμῶν. Ἀντιδράσεις στὴν πολιτικὴ αὐτὴ ὑπάρχουν ἀκόμη καὶ ἀπὸ Ἑβραίους θεολόγους, πολιτικοὺς καὶ διανοούμενους, οἱ ὁποῖοι ἀρνοῦνται τὴν μετατροπὴ τοῦ Ἰσραὴλ σὲ θεοκρατικὸ ἀπολυταρχικὸ κράτος.
.             Ὅσοι Ἄραβες ὀρθόδοξοι χριστιανοὶ δὲν ἀνέχονται τὴ διαμορφούμενη κατάσταση στὸ Ἰσραὴλ μεταναστεύουν, περισσότερο οἱ νέοι. Κατὰ τὸ πρακτορεῖο Agence Fides (6 Ἰουλίου 2018) στὸ Ἰσραὴλ ἔχουν ἀπομείνει χριστιανοὶ λιγότεροι ἀπὸ τὸ 2% τοῦ συνολικοῦ πληθυσμοῦ, ἐνῶ τὸ 1970 ἦσαν τὸ 5%. Στὴν, ὑπὸ παλαιστινιακὴ διοίκηση, ἀλλὰ ὑπὸ τὴν ἐπιτήρηση τῶν ἰσραηλινῶν στρατιωτικῶν δυνάμεων πόλη τῆς Βηθλεὲμ οἱ χριστιανοὶ ἀποτελοῦν σήμερα τὸ 17%, ὅταν στὸ παρελθὸν ἀποτελοῦσαν τὸ 90%. Σημειώνεται ὅτι τὸ ποίμνιο τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων ἀποτελεῖται κυρίως ἀπὸ Χριστιανοὺς Ἄραβες, ποὺ σήμερα εἶναι λιγότεροι ἀπὸ 90.000.
.             Ὅσοι χριστιανοὶ ὀρθόδοξοι μετοίκησαν στὴ γειτονικὴ Ἰορδανία, ζοῦν σήμερα χωρὶς προβλήματα. Εἶναι πάνω ἀπὸ τὸ 6% τοῦ συνολικοῦ πληθυσμοῦ τῆς Ἰορδανίας, ἂν ὑπολογισθοῦν καὶ οἱ πρόσφυγες ἀπὸ τὴ Συρία. Τὰ προβλήματα μὲ τοὺς Ἄραβες ὀρθοδόξους χριστιανοὺς τῆς Ἰορδανίας, ποὺ θέλουν νὰ ἐκλεγεῖ Πατριάρχης Ἄραβας στὸ γένος, φαίνεται ὅτι ἔχουν κατασιγάσει, χάρη στὸν φίλο τοῦ Πατριάρχη πρίγκιπα Γάζι Μπὶν Μοχάμαντ, σύμβουλο τοῦ βασιλιᾶ Ἀμπντάλα ἐπὶ τῶν θρησκευτικῶν καὶ χριστιανικῶν θεμάτων.
.               Ὡς πρὸς τὰ διορθόδοξα, τὸ Πατριαρχεῖο Ἱεροσολύμων στὸ Οὐκρανικὸ εἶναι στὸ πλευρὸ τοῦ Φαναρίου καὶ πολιτικὰ ἀκολουθεῖ τὶς γεωπολιτικὲς ἐπιταγὲς τῆς Δύσης. Ἀπόδειξη ὅτι στὶς 29 Μαΐου 2018, κατὰ τὸ ἀνακοινωθὲν τοῦ Παναγίου Τάφου, ὁ Πατριάρχης κ. Θεόφιλος «ἀπένειμε τὸ παράσημο τοῦ Σταυροφόρου τοῦ Παναγίου Τάφου στὴν Κυβερνῆτιν τῆς πόλεως Χάρκοβ Οὐκρανίας Ἰουλία Σβιτλίσναγια καὶ ἔδωσε εὐχὲς καὶ ἐξέφρασε γνώμη γιὰ ἐπούλωση τοῦ τραύματος τοῦ σχίσματος τῆς Οὐκρανίας». Τὸ Πατριαρχεῖο δὲν κοινοποίησε τὴν «γνώμη», ποὺ ἐξέφρασε ὁ Πατριάρχης στὴν Οὐκρανὴ ἀξιωματοῦχο γιὰ τὴν ἐπούλωση τοῦ τραύματος τοῦ σχίσματος, ἀλλὰ τὸ παράσημο εἶναι ἐνδεικτικό τῆς εὐνοϊκῆς του ἄποψης πρὸς τὴν ἐπιδίωξη τῆς φιλοδυτικῆς κυβέρνησης τῆς Οὐκρανίας.
.             Ἡ πιθανὴ ρήξη στὶς σχέσεις μὲ τὸ Πατριαρχεῖο τῆς Μόσχας θὰ προσθέσει προβλήματα στὸ Πατριαρχεῖο τῶν Ἱεροσολύμων, λόγῳ τῆς ἰσχυρῆς παρουσίας τῶν Ρώσων στοὺς Ἁγίους Τόπους καὶ τῆς ὑπάρξεως Ἐπιτρόπου τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων στὴ Μόσχα. Σημειώνεται ὅτι σήμερα στοὺς Ἁγίους Τόπους λειτουργοῦν ὑπὸ τὴν δικαιοδοσία, ἕως τώρα, τοῦ Πατριάρχου Ἱεροσολύμων ἀλλὰ οἱ περισσότεροι μὲ Ρώσους ἱερεῖς, τέσσερις Ναοὶ καὶ τρία Μοναστήρια. Μὲ τὸ Πατριαρχεῖο τῆς Ἀντιοχείας δὲν ὑπάρχει κοινωνία, λόγῳ τῆς ἀπὸ τὸ Πατριαρχεῖο Ἱεροσολύμων ἱδρύσεως Μητροπόλεως στὸ Κατάρ, γεγονὸς ἰδιαίτερα λυπηρό. Στὰ διαχριστιανικὰ τὸ Πατριαρχεῖο Ἱεροσολύμων ἀκολουθεῖ ἐπίσης τὴν πολιτικὴ τοῦ Φαναρίου ἔναντι τοῦ Βατικανοῦ καὶ τῶν ἄλλων χριστιανικῶν ὁμολογιῶν, παρὰ τὰ προβλήματα ποὺ προκύπτουν κατὰ καιροὺς ἀπὸ τὶς ἐπιδιώξεις στὰ πανάγια προσκυνήματα, κυρίως τῶν λατίνων κουστωδῶν καὶ τοῦ Ἀρμενικοῦ Πατριαρχείου.-

Advertisements

, , ,

Σχολιάστε

ΜΑΤΙ: ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ Η ΠΡΩΤΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ… (Γ. Ν. Παπαθανασόπουλος)

Μάτι: Παραιτήσεις καὶ ἡ πρώτη ἀντικατάσταση…

Τοῦ Γιώργου Ν. Παπαθανασόπουλου

.             Ἡ πολυάνθρωπη τραγωδία στὸ Μάτι ὁδηγεῖ τὴν κυβέρνηση στὴν κατάρρευση. Μία πυρκαϊὰ ἄρκεσε γιὰ νὰ ἀποκαλύψει τὴν γυμνότητα τοῦ κρατικοῦ μηχανισμοῦ τῆς κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ. Ὁ κ. Τσίπρας καὶ ἡ συντροφιά του ἦταν καὶ εἶναι ἀδύνατο νὰ διαχειριστοῦν τὴν κρίση. Ἡ προσπάθειά τους νὰ τὴν ἐλέγξουν ἐπικοινωνιακὰ ἀπέτυχε πλήρως. Τὸ οἰκοδόμημα, ποὺ πῆγε νὰ στηθεῖ, παρασύρθηκε ἀπὸ τὴν πυρκαγιὰ καὶ τὰ θύματά της, ἔγινε ἀποκαΐδια.
.             Μέσα στὴν καταστροφὴ δύο ἦσαν οἱ πρῶτες κινήσεις τῆς Κυβέρνησης καὶ τοῦ 44ετοῦς κ. Ἀλ. Τσίπρα. Ἡ μία ἦταν ἡ ἀποδοχὴ τῆς παραίτησης τοῦ κ. Νίκου Τόσκα. Ὁ τέως ὑπουργὸς εἶπε τελικὰ τὸ αὐτονόητο, ὅτι δὲν ἄντεχε νὰ παραμένει στὴ θέση του μετὰ τίς, σὲ κατάσταση εἰρήνης, τραγικὲς ἀπώλειες δεκάδων ἀνθρώπων, κάθε ἡλικίας.
.             Ἡ ἄλλη ἦταν, ὅταν ἀκόμα ἡ φωτιὰ δὲν εἶχε σβήσει, ἡ ἀπομάκρυνση τοῦ, πετυχημένου κατὰ γενικὴ ὁμολογία, Διοικητοῦ τοῦ Ἁγίου Ὄρους κ. Ἀρίστου Κασμίρογλου!… Τρελό; Παράλογο; Καὶ ὅμως ἀληθινό! Οἱ Ἀρχηγοὶ τῆς Ἀστυνομίας καὶ τοῦ Πυροσβεστικοῦ Σώματος ἀπομακρύνθηκαν πολὺ ἀργότερα, μόλις χθὲς ὁ Γενικὸς Γραμματέας Πολιτικῆς Προστασίας καὶ ἀκόμη εἶναι στὴ θέση του ὁ Ὑπουργὸς τῶν Ἐσωτερικῶν!… Μὰ τί σχέση ἔχει, θὰ πεῖ κανείς, ὁ Διοικητὴς τοῦ Ἁγίου Ὄρους μὲ τὴν φωτιὰ στὸ Μάτι; Ἐδῶ εἶναι τὸ παράλογο, τὸ τρελό. Μπορεῖ ὁ πρωθυπουργὸς νὰ ὑποχρεωθεῖ σὲ ἀνασχηματισμὸ καὶ σὲ ἄλλες καρατομήσεις ἀνωτάτων κρατικῶν στελεχῶν, ὅμως τὸ στίγμα μένει, πὼς ἡ πρώτη ἀντικατάσταση μετὰ τὴν πυρκαγιὰ ἦταν αὐτὴ τοῦ Διοικητοῦ τοῦ Ἁγίου Ὄρους!…
.             Ὁ ἀπομακρυνθεὶς Ἀρίστος Κασμίρογλου εἶναι ὁ μακροβιότερος καὶ ἐκ τῶν πιὸ πετυχημένων Διοικητῶν τοῦ Ἁγίου Ὄρους. Τὸ 1996 ἀνέλαβε ἀναπληρωτὴς Διοικητής, μὲ Διοικητὴ τὸν ἐπικεφαλῆς τοῦ δημοσιογραφικοῦ συγκροτήματος Λαμπράκη Σταῦρο Ψυχάρη, ὁ ὁποῖος παρέμεινε στὴ θέση αὐτὴ ἕως τὸ 2001. Ἀπὸ τότε καὶ ἕως τὸ 2004 ὁ Ἀρ. Κασμίρογλου ἐκτελοῦσε καθήκοντα Διοικητοῦ. Τὸ 2004 ἀνέλαβε Διοικητὴς ὁ ἐφοπλιστής, βουλευτὴς καὶ εὐρωβουλευτὴς Γεώργιος Δαλακούρας. Ὁ κ. Κασμίρογλου παρέμεινε στὴ θέση τοῦ Ἀναπληρωτῆ Διοικητῆ ἕως τὸ 2010, ὅταν ἀνέλαβε Διοικητής, θέση ποὺ διατήρησε μέχρι τῆς πρὸ ἡμερῶν ἀντικατάστασής του. Σημειώνεται ὅτι λόγῳ τῶν ἐπαγγελματικῶν ὑποχρεώσεων τῶν κ.κ. Ψυχάρη καὶ Δαλακούρα ὁ Ἀρ. Κασμίρογλου ἀθόρυβα καὶ ἀποτελεσματικά τοὺς ἀναπλήρωνε στὴν πράξη, ἔχοντας ἐποικοδομητικὴ μαζί τους συνεργασία.
.             Στὰ 22 χρόνια ποὺ ὑπηρέτησε τὸ Ἅγιον Ὄρος ὁ ἀπερχόμενος Διοικητὴς εἶχε τὴν ἀγάπη καὶ τὴν ἐκτίμηση τῶν ἐκεῖ μοναχῶν καὶ τοῦ Φαναρίου. Γόνος εὐσεβοῦς οἰκογενείας ἐκ Χορόσκιοϊ Μικρᾶς Ἀσίας ἔμενε ἐπὶ μακρὸν στὸ Ἅγιον Ὄρος, συμμετεῖχε στὶς λατρευτικὲς ἐκδηλώσεις τῶν Ἱ. Μονῶν, ἐπιτυγχάνοντας παράλληλα τὴν ἠρεμία, τὴ συνεργασία καὶ τὸν ἀλληλοσεβασμὸ μεταξὺ τοῦ Κράτους καὶ τῆς Ἱερᾶς Κοινότητας. Παραδίδει ἐξαιρετικὸ ἔργο, μέ, μεταξὺ ἄλλων, νέο διοικητήριο καὶ νέα μονάδα πρωτοβάθμιας περίθαλψης.
.             Εἶναι βέβαιο ὅτι τὰ μέλη τῆς οἰκογένειάς του Ἀρ. Κασμίρογλου πανηγυρίζουν, γιατί τώρα θὰ τὸν δεῖ τὸ σπίτι του καὶ ὅτι πολὺ θὰ τὸν ἀναζητήσουν οἱ Ἁγιορεῖτες καὶ τὸ Φανάρι. Ἡ χωρὶς ἀξιοκρατικὰ κριτήρια καὶ χωρὶς τὴ συναίνεση τοῦ Φαναρίου προσωπικὴ ἐπιλογὴ τοῦ κ. Τσίπρα στὸν διορισμὸ τοῦ Διοικητοῦ τοῦ Ἁγίου Ὄρους εἶναι μία ἀκόμη ἀπόδειξη τῆς αὐθαιρεσίας, ποὺ ἐπικρατεῖ στὴ σκέψη καὶ στὰ ἔργα του.-

,

Σχολιάστε

Η ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟ 2018- Β´ (Γ. Ν. Παπαθανασόπουλος)

Ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία τὸ 2018

Τοῦ Γιώργου Ν. Παπαθανασόπουλου

     ΜΕΡΟΣ Β΄

Μέρος Α´: Η ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟ 2018 -Α´ (Γ. Ν. Παπαθανασόπουλος)

.              Συνεχίζεται ἡ περιγραφὴ τῆς κατάστασης τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας τὸ 2018, μὲ τὴν ἀναφορὰ στὰ μετὰ τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο Πατριαρχεῖα καὶ Αὐτοκέφαλες Ἐκκλησίες, κατὰ τὴ σειρὰ ποὺ γράφονται στὰ Δίπτυχα.
.           Τὸ Πατριαρχεῖο τῆς Ἀλεξανδρείας ἔχει ὑπὸ τὴ δικαιοδοσία τοὺς Ὀρθοδόξους ὅλης τῆς Ἀφρικῆς. Τὸ ἀνθηρὸ καὶ πολυπληθὲς ἑλληνικὸ στοιχεῖο στὴν Αἴγυπτο ἔχει μαραθεῖ καὶ λιγοστέψει στὸ ἐλάχιστο. Ὅμως τὸ Πατριαρχεῖο κάνει ὑπεράνθρωπες προσπάθειες νὰ διατηρήσει τὸ ἐλάχιστο ἑλληνικὸ στοιχεῖο, γιὰ νὰ λειτουργοῦν τὰ ὁμογενειακὰ σχολεῖα καὶ γιὰ νὰ συντηροῦνται οἱ ἐκκλησιὲς καὶ τὰ ἱδρύματά του. Εἶναι ἀληθινὸς καὶ συγκινητικὸς ὁ λόγος τοῦ Πατριάρχη Θεοδώρου πρὸς τοὺς Αἰγυπτιῶτες, ποὺ τὸν ἐπισκέφθηκαν φέτος: «Νὰ ξέρετε ὅτι οἱ Ἐκκλησιὲς δὲν ἔκλεισαν καὶ οἱ καμπάνες τους ἐξακολουθοῦν νὰ κτυπᾶνε…».
.           Λόγῳ τῶν αὐταρχικῶν καθεστώτων καὶ τῶν συχνῶν αἱματηρῶν πραξικοπημάτων στὶς περισσότερες χῶρες τῆς Ἀφρικῆς οἱ περισσότεροι ἀπὸ τοὺς πολυπληθεῖς Ἕλληνες, ποὺ ζοῦσαν ἐκεῖ, ἔχουν μετοικήσει στὴν Ἑλλάδα καὶ σὲ ἄλλες χῶρες. Ὅσοι ἀκόμη μένουν συνεργάζονται μὲ τὸ Πατριαρχεῖο καὶ διατηροῦν ἀνοικτὲς τὶς Ἐκκλησίες. Λίγοι Ἕλληνες ἔχουν μείνει καὶ στὴ Νότια Ἀφρικὴ καὶ πάντα στηρίζουν τὶς ἐκεῖ κοινότητες, τὶς ἐκκλησίες καὶ τὰ σχολεῖα τους.
.           Τὸ μέλλον τῆς Ὀρθοδοξίας στὴν Ἀφρικὴ εἶναι οἱ γηγενεῖς κάτοικοί της. Συγκινητικὴ εἶναι ἡ βοήθεια ποὺ προσφέρουν στὴν ὑπὸ τὸ Πατριαρχεῖο Ἀλεξανδρείας Ὀρθόδοξη ἱεραποστολή, ἀνιδιοτελῶς καὶ ἀπὸ χριστιανικὴ καὶ μόνο ἀγάπη πρὸς τοὺς ἐμπερίστατους κατοίκους τῆς Ἀφρικῆς χριστιανικὲς κινήσεις, ἱερὲς μονὲς τοῦ Ἁγίου Ὄρους καὶ ἄλλες, ὅπως τῆς Χρυσοπηγῆς στὴν Οὐγκάντα καὶ ἀκόμη ἡ Σχολὴ Χατζήβεη στὴν πολύπαθη Ρουάντα καὶ στὸ Μπουρούντι. Πολύτιμη βοήθεια προσφέρουν ἐπίσης τὸ Πατριαρχεῖο τῆς Μόσχας καὶ οἱ Ἐκκλησίες τῆς Ἑλλάδος καὶ τῆς Κύπρου.
.           Εἶναι περίεργο καὶ ὅμως εἶναι ἀλήθεια. Οἱ πολυπληθεῖς Χριστιανοί, Κόπτες (Μονοφυσίτες) οἱ περισσότεροι, Ἑλληνορθόδοξοι λίγοι καὶ ἀκόμη λιγότεροι ρωμαιοκαθολικοὶ καὶ προτεστάντες, περνοῦν πολὺ καλύτερα στὴν Αἴγυπτο ὑπὸ τὸ θεωρούμενο αὐταρχικὸ καθεστὼς τοῦ στρατηγοῦ Ἀμπντὲλ Φατὰχ ἂλ Σίσσι, παρὰ μὲ ἐκεῖνο τοῦ δημοκρατικὰ ἐκλεγμένου πολιτικοῦ ἡγέτη τῶν Ἀδελφῶν Μουσουλμάνων ἰσλαμιστὴ Μοχάμεντ Μόρσι. Ἐπὶ ἰσλαμικῆς κυβέρνησης Μόρσι (2012-2013) ἐπιχειρήθηκε νὰ ἐπιβληθεῖ ἡ Σαρία ὡς βάση τῆς νομοθεσίας καὶ ἦσαν ἀλλεπάλληλες, βίαιες καὶ αἱματηρὲς οἱ ἐπιθέσεις ὀπαδῶν του κατὰ Ναῶν τῶν Χριστιανῶν Κοπτῶν. Κατὰ τὴν Ἔκθεση τῆς Διεθνοῦς Ἀμνηστείας, τὸν Ὀκτώβριο τοῦ 2013, «Οἱ Χριστιανοὶ διώκονταν ὡς ἀποδιοπομπαῖοι τράγοι». Ἀντιθέτως ὁ Ἂλ Σίσι προστατεύει τοὺς Χριστιανοὺς στὴν πράξη. Αὐτὸς εἶναι ὁ λόγος ποὺ ὁ Κόπτης Πατριάρχης Θεόδωρος Β΄ ὑποστηρίζει ἀνοικτὰ τὸν Ἂλ Σίσι. Συνήθως ὁ Ἕλληνας Πατριάρχης Ἀλεξανδρείας δὲν ἐπεμβαίνει στὰ ἐσωτερικὰ τῆς Αἰγύπτου, ἀλλὰ τηρεῖ μία στάση συνεργασίας μὲ τὴν ἑκάστοτε κυβέρνηση. Ἔτσι κάνει καὶ ὁ σημερινὸς Πατριάρχης.
.           Στὰ διορθόδοξα ζητήματα ὁ Πατριάρχης Ἀλεξανδρείας ἐπιχειρεῖ νὰ ἰσορροπεῖ μεταξὺ τῶν Πατριαρχείων Κωνσταντινουπόλεως καὶ Μόσχας καὶ διακηρύττει ὅτι εἶναι παράγων ἑνότητας τῆς Ὀρθοδοξίας… Στὶς 28 Μαΐου 2018, σὲ γράμμα του πρὸς τὸν Μητροπολίτη Μαυροβουνίου Ἀμφιλόχιο, μὲ τὴν εὐκαιρία τῶν ἐκεῖ ἐκδηλώσεων γιὰ τοὺς Νεομάρτυρες τῆς Τσαρικῆς οἰκογενείας τοῦ Νικολάου Β΄, τοῦ Ρομανόφ, σημείωσε μεταξὺ ἄλλων: «Ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἀλεξανδρείας διακονεῖ πάντοτε τὴν ὁρατὴ Διορθόδοξη ἑνότητα». Γιὰ τὴν ἑνότητα ὁ Πατριάρχης Ἀλεξανδρείας μίλησε καὶ στὴ Μόσχα, τὸν Δεκέμβριο τοῦ 2017, παρουσίᾳ Πατριαρχῶν, Προκαθημένων καὶ ἐκπροσώπων ὅλων τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν, πλὴν τῶν Κωνσταντινουπόλεως καὶ Ἀθηνῶν…
.           Στὸ Οὐκρανικὸ πάντως ὁ Πατριάρχης Ἀλεξανδρείας θὰ ὑποχρεωθεῖ νὰ ἀποφασίσει ἂν εἶναι μὲ τὸ Φανάρι ἢ μὲ τὴν Μόσχα. Μὲ βάση τὴ λογικὴ καὶ τὸ ὅτι εἶναι ἐντεταγμένος νὰ ἐξυπηρετεῖ τὰ πολιτικὰ συμφέροντα τῆς Δύσης καὶ τῆς Ἑλλάδος ὑπολογίζεται ὅτι θὰ εἶναι μὲ τὴν πλευρὰ τοῦ Φαναρίου. Αὐτὸ πιθανότατα σημαίνει ρήξη μὲ τὸ Πατριαρχεῖο τῆς Μόσχας, συμβολὴ στὴ διάσπαση τῆς ἑνότητας τῆς Ὀρθοδοξίας, διακοπὴ τῆς σημαντικῆς ἐνίσχυσης ποὺ προσφέρει ἡ Ρωσικὴ Ἐκκλησία στὴν ἱεραποστολὴ καὶ κλείσιμο τοῦ μετοχίου στὴν Ἐρυθρὰ Πλατεία τῆς Μόσχας καὶ τῆς ἐκεῖ Ἐξαρχίας. Φαναριῶτες Ἀρχιερεῖς ὑποστηρίζουν ὅτι τίποτε ἀπὸ αὐτὰ δὲν θὰ συμβεῖ. Ὅμως ἡ διακύβευση εἶναι μεγάλη, γιατί τὸ θέμα γιὰ τοὺς Ρώσους εἶναι ἐξαιρετικὰ φορτισμένο ἐκκλησιαστικὰ καὶ ἐθνικά.
.           Τὸ Πατριαρχεῖο τῆς Μόσχας ἐξαντλεῖ κάθε δυνατότητα νὰ διατηρεῖ τὴ σχέση του θερμὴ μὲ τὸ Πατριαρχεῖο Ἀλεξανδρείας. Λόγῳ τῆς ψυχρότητας, ποὺ ἀντιμετωπίζει ἀπὸ τὸ Φανάρι καὶ τῆς ἀρνήσεώς του νὰ συμμετέχει στὶς πανορθόδοξες καὶ ἄλλες σημαντικὲς ἐκδηλώσεις ποὺ διοργανώνει, τὸ Πατριαρχεῖο τῆς Μόσχας ἐπιδιώκει σ’ αὐτὲς νὰ εἶναι παρὼν ὁ Ἀλεξανδρείας, δεύτερος στὰ πρεσβεῖα τιμῆς. Μετὰ ἀπὸ αὐτὴν τοῦ Δεκεμβρίου, ποὺ προαναφέρθηκε, καὶ μετὰ ἀπὸ πρόσκληση τοῦ κ. Κυρίλλου, ὁ Ἀλεξανδρείας παρέστη στὴν ἐκδήλωση στὴ Μόσχα γιὰ τὰ 1030 χρόνια ἀπὸ τὴν βάπτιση τῶν Ρὼς στὸ Κίεβο καὶ στὸν Δνείπερο ποταμὸ ἀπὸ τὸν πρίγκιπα Βλαδίμηρο, ἅγιο καὶ ἰσαπόστολο γιὰ τὴ ρωσικὴ Ἐκκλησία.
.           Κατὰ τὴν μὲ τὴν παρουσία χιλιάδων πιστῶν ὑπαίθρια Θεία Λειτουργία στὴ Μόσχα, στὶς 28 Ἰουλίου 2018, στὴν ἀντιφώνησή του πρὸς τὸν Πατριάρχη Μόσχας ὁ Πατριάρχης Ἀλεξανδρείας κ. Θεόδωρος εὐχαρίστησε τὴν Ρωσικὴ Ἐκκλησία γιὰ τὴν βοήθειά της στὸ ἱεραποστολικὸ ἔργο τοῦ Πατριαρχείου Ἀλεξανδρείας καὶ σημείωσε κάτι, ποὺ δὲν θὰ ἀρέσει καθόλου στὸ Φανάρι: «Ὅλες οἱ Ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες ἀγαπᾶμε, καὶ ἐλπίζουμε πάντα στὴν Ἁγία Ρωσία». Στὴ συνέχεια προσέθεσε λόγο ἀκόμη ἐνοχλητικότερο γιὰ τὸ Φανάρι: «Ἐμεῖς Ἁγιώτατε, προσευχόμαστε γιὰ ἐσᾶς καὶ πρωτίστως γιὰ τὴν εἰρήνη στὸν Οὐκρανικὸ λαό. Εἶσθε ἕνας λαός, ἀπὸ μίαν κολυμβήθρα, ποὺ ἦρθε ἡ Ὀρθοδοξία». Τὰ ὅσα εἶπε ὁ κ. Θεόδωρος στὴ Μόσχα ἀσφαλῶς ἱκανοποίησαν τὸ ἐκεῖ Πατριαρχεῖο. Ὅμως οὐδὲν σημαίνει γιὰ τὴν τελικὴ στάση του στὸ Οὐκρανικό. Τὸ Φανάρι ἔχει τοὺς τρόπους του νὰ τὸν κρατήσει μὲ τὸ μέρος του…
.           Στὸ Μακεδονικὸ ὁ Πατριάρχης Ἀλεξανδρείας ἀκολουθεῖ τὴν πολιτικὴ τοῦ Φαναρίου, ποὺ τὴν χαρακτηρίζει ἡ ἀφωνία. Στὸ τέλος Ἰουνίου 2018 βρέθηκε στὴ Βέροια γιὰ τὰ Παύλεια καὶ δὲν βρῆκε οὔτε μία λέξη νὰ πεῖ γιὰ τὴ Μακεδονία, στὴν ὁποία βρισκόταν…
.           Ἐπίσης ὁ κ. Θεόδωρος ἀκολουθεῖ τὸ Φανάρι στὶς διαχριστιανικὲς σχέσεις. Στὶς 7 Ἰουλίου 2018 ἦταν, μαζὶ μὲ τὸν Οἰκουμενικὸ Πατριάρχη, στὸ Μπάρι καὶ στὴν κοινὴ προσευχή, ποὺ διοργάνωσε τὸ Βατικανό, γιὰ νὰ μιλήσει ὁ Πάπας περὶ τῆς εἰρήνης στὴ Μέση Ἀνατολή, μὲ τὴν παρουσία Προκαθημένων διαφόρων Δογμάτων, ἀφώνων κομπάρσων δίπλα του. Αἰσθάνεται κανεὶς ντροπὴ γιὰ τοὺς Κωνσταντινουπόλεως καὶ Ἀλεξανδρείας νὰ δέχονται νὰ ἔχουν αὐτὸ τὸ ρόλο καὶ νὰ προσυπογράφουν κείμενο, στὸ ὁποῖο ἀναγράφεται, μετὰ ἀπὸ τόσα χρόνια καὶ τὴν σχεδὸν πλήρη ἐξόντωση τῶν Χριστιανῶν τῆς Μέσης Ἀνατολῆς, ὅτι τώρα «οἱ ἐκκλησιαστικοὶ ἡγέτες θὰ προσπαθήσουν νὰ βροῦν τρόπους ἐπικοινωνίας καὶ ἀνταλλαγῆς χρησίμων ἰδεῶν καὶ σκέψεων γιὰ τὴν οὐσιαστικὴ στήριξη τῆς εἰρήνης…». Τώρα θὰ προσπαθήσουν νὰ βροῦν τρόπους ἐπικοινωνίας καὶ νὰ ἀνταλλάξουν ἰδέες γιὰ τὴν στήριξη τῆς εἰρήνης… Ἂν εἶναι δυνατὸν νὰ γράφονται καὶ νὰ ὑπογράφονται τέτοια κείμενα ἀπὸ χριστιανοὺς ἡγέτες. Μὰ ἔστω καὶ ἂν ἀντήλλασσαν ἰδέες καὶ κατέληγαν κάπου, ΠΩΣ θὰ κατοχύρωναν τὴν εἰρήνη; Μόνο δημαγωγοὶ πολιτικοὶ πρὸς ἀφελεῖς ἰδιῶτες θὰ μποροῦσαν – δύσκολα ἀλλὰ τίποτε δὲν ἀποκλείεται – νὰ παρουσιάσουν ἕνα τέτοιο κείμενο.-

,

Σχολιάστε

ΦΑΝΑΡΙ: ΕΚΚΟΣΜΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΣΚΑΝΔΑΛΟ (Γ. Ν. Παπαθανασόπουλος)

Φανάρι: Ἐκκοσμίκευση καὶ σκάνδαλο

Τοῦ Γιώργου Ν. Παπαθανασόπουλου

.               Ἡ κατηφόρα τοῦ Φαναρίου στὴν ἐκκοσμίκευση δὲν ἔχει τέρμα καὶ οἱ ἐνέργειές του προκαλοῦν σκάνδαλο καὶ διχασμὸ σὲ ὅλη τὴν Ὀρθοδοξία.
.               Ἡ δοκιμαζόμενη Οὐκρανικὴ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία ἑόρτασε μὲ πνευματικότητα, ἱεροπρέπεια καὶ τὴ συμμετοχὴ πολλῶν δεκάδων χιλιάδων πιστῶν τὰ 1030 χρόνια ἀπὸ τὴν, μὲ πρωτοβουλία τοῦ Ἁγίου καὶ ἰσαποστόλου πρίγκιπα Βλαδίμηρου, βάπτιση στὸν Δνείπερο τῶν Ρώς, κοινῶν προγόνων τῶν σημερινῶν Ρώσων, Λευκορώσων καὶ Οὐκρανῶν. Γιὰ τὸν ἑορτασμὸ αὐτὸν ἐκ μέρους τῆς Οὐκρανικῆς Ἐκκλησίας ἐγκαίρως ἐπεδόθη πρόσκληση στὸν κ. Βαρθολομαῖο, νὰ ἀποστείλει ἀντιπροσωπεία τοῦ Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως στὸ Κίεβο γιὰ τὸν ἑορτασμό. Ἀντιπροσωπεία τοῦ Φαναρίου, ὑπὸ τὸν Γαλλίας Ἐμμανουήλ, μετέβη στὴν πρωτεύουσα τοῦ Κιέβου, ἀλλὰ ὄχι ὡς ἐκκλησιαστική, ἀλλὰ ὡς διπλωματικὴ – κοσμικὴ ἀντιπροσωπεία. Ἀγνοώντας τὴν πρόσκληση τῆς Οὐκρανικῆς Ἐκκλησίας ἱκανοποίησε τὴν πρόσκληση τοῦ Προέδρου τῆς Οὐκρανίας Ποροσένκο!!! Τὸ Φανάρι μετέτρεψε δηλαδὴ μία καθαρὰ ἐκκλησιαστικὴ καὶ ἑνωτικὴ ἐκδήλωση σὲ μία διχαστικὴ πολιτικὴ πράξη. Ἡ βάπτιση τῶν Ρὼς δὲν εἶναι πολιτικὴ πράξη, εἶναι βαθιὰ ἐκκλησιαστικὴ καὶ πνευματική. Τὸ Φανάρι τὴν ἀλλοίωσε καὶ τὴν μετέτρεψε σὲ κοσμικὴ ἐνέργεια. Ἡ Ἐκκλησία στὴν Οὐκρανία εἶναι μία καὶ αὐτὴ ἀναγνωρίζεται ἀπὸ ὅλους τοὺς Ὀρθοδόξους. Τὸ Φανάρι δὲν μποροῦσε καὶ δὲν ἔπρεπε νὰ τὴν ἀγνοήσει. Τὸ ἔκανε. Ἔτσι ἔδειξε ἀντιεκκλησιαστικὸ φρόνημα καὶ ὑποταγὴ σὲ πολιτικὲς καὶ ἐθνικιστικὲς σκοπιμότητες.
.               Μία ἀκόμη ἀπόδειξη τῆς ἐκκοσμίκευσης, ποὺ ἔχει κυριεύσει τὸ Φανάρι στὸ Οὐκρανικό, εἶναι οἱ λόγοι ποὺ ἀντάλλαξαν ὁ Πρόεδρος Ποροσένκο καὶ ὁ Μητροπολίτης Γαλλίας. Ὁ μὲν Οὐκρανὸς πολιτικὸς ἡγέτης μίλησε πολιτικάντικα, ἀφοῦ ἐπιδιώκοντας νὰ διακόψει ἐκκλησιαστικὴ παράδοση αἰώνων καὶ νὰ ἐπιτύχει στὸ σχέδιο, ποὺ ἀπὸ τὸν 16ο αἰώνα ἀπεργάζονται ὁ Πάπας καὶ ἡ Δύση, τὴ διάσπαση δηλαδὴ τῶν Ρώς, τώρα θυμήθηκε ὅτι «ἡ μητέρα Ἐκκλησία τῶν Οὐκρανῶν εἶναι αὐτὴ τῆς Κωνσταντινούπολης»… Ὁ δὲ μητροπολίτης Γαλλίας ἀπάντησε ὅτι τὸ Φανάρι ἀνακάλυψε ὅλα τὰ ἱστορικὰ ἔγγραφα ποὺ ἀποδεικνύουν ὅτι ἡ Οὐκρανία ἀνήκει στὸ Φανάρι… Τώρα καὶ αὐτὸ τὰ ἀνακάλυψε… Προφανῶς ὁ Σεβ. Γαλλίας ὑπονόησε ὅτι τὸ Φανάρι μεθοδεύει τρόπο νὰ ἀνακηρύξει τὴν Αὐτοκεφαλία τῆς Οὐκρανικῆς Ἐκκλησίας (Σημ. Ποιᾶς ἀπὸ τὶς τέσσερις ὑπάρχουσες;;;;), χωρὶς νὰ χρειάζεται ἡ πρόταση τῆς κανονικῆς Οὐκρανικῆς Ἐκκλησίας, οὔτε ἡ πρόταση τοῦ Πατριαρχείου τῆς Μόσχας, οὔτε κοινὴ καὶ ὁμόφωνη συναίνεση ὅλων τῶν κατὰ τόπους Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν. Θὰ ἀνοίξει τὸν ἀσκὸ τοῦ Αἰόλου μόνο Του, ὡς ἔχον τὴν δικαιοδοσία, ποὺ κάπου κάπως τὴν ἀνακάλυψαν (Σημ. Μᾶλλον τὴν ἐφηῦραν…) οἱ θεολόγοι σύμβουλοί του.
.               Ἀλήθεια ὁ καθηγητὴς κ. Φειδᾶς τί λέγει ἐπ’ αὐτῶν; Μακάρι ὁ ἄνθρωπος νὰ εἶναι καλὰ στὴν ὑγεία του καὶ νὰ ὁμιλήσει γιὰ τὰ τεκταινόμενα στὴν Οὐκρανία. Γιατί ὀφείλει νὰ ὁμιλήσει, ἐπειδὴ λέγεται ὅτι ἐκεῖνος, ποὺ ἔχει ἀσχοληθεῖ καὶ μὲ τὴν ἱστορία τῆς Ρωσικῆς Ἐκκλησίας, ἑτοιμάζει τὸ κείμενο τοῦ Τόμου τῆς Αὐτοκεφαλίας τῆς Οὐκρανικῆς Ἐκκλησίας… Πάντοτε ὁ κ. Φειδᾶς ἔλεγε, ὅτι κοιτάζει τὸ συμφέρον τῆς Ἐκκλησίας… Τώρα, στὰ ἔσχατά του βίου του, διερωτᾶται κανεὶς ἂν εἶναι πράξεις εὐθύνης καὶ ἐκκλησιαστικῆς συνειδήσεως αὐτὰ ποὺ συμβουλεύει, ἂν συμβουλεύει, τὸν Πατριάρχη κ. Βαρθολομαῖο. Καὶ συμφωνεῖ μὲ τὸν Μητροπολίτη Περγάμου, ὅτι τὸ Φανάρι μπορεῖ αὐθαιρέτως νὰ ἐνεργεῖ, μὲ τὴ λογικὴ ὅτι αὐτὲς οἱ ἐκκοσμικευμένες του ἐνέργειες θὰ ἐπιβληθοῦν κάποιαν ἡμέρα, ἀγνοώντας τὴν πραγματικότητα, τὸ τί δηλαδὴ σημαίνει ἡ Οὐκρανία γιὰ τὴ Ρωσία ἐκκλησιαστικά; Στῶμεν καλῶς κύριε Φειδᾶ.-

Σχολιάστε

Η ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟ 2018 -Α´ (Γ. Ν. Παπαθανασόπουλος)

Ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία τὸ 2018

Τοῦ Γιώργου Ν. Παπαθανασόπουλου

     ΜΕΡΟΣ Α΄

.         Ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, στὸ ἐπίπεδο τῆς ἡγεσίας της, ἀντιμετωπίζει πολλὰ καὶ σοβαρὰ προβλήματα. Σὲ συνέχειες θὰ καταγραφεῖ ἡ κατάσταση τὸν Ἰούλιο τοῦ 2018 γι’ Αὐτήν.
.         Τὸ Πατριαρχεῖο τῆς Κωνσταντινουπόλεως βρίσκεται ὑπὸ τὸ καθεστὼς Ἐρντογὰν καὶ σὲ δυσχερέστατες συνθῆκες. Γίνονται ἐκ μέρους του φιλότιμες προσπάθειες νὰ ἐπιβιώσει, νὰ διατηρεῖ ζωντανὲς τὶς μνῆμες καὶ νὰ βελτιώσει τὴν παρουσία του στὴ χώρα. Ὅμως ὅλες οἱ κινήσεις του εἶναι ὑπὸ τὸν αὐστηρὸ ἔλεγχο τοῦ τουρκικοῦ κράτους. Ὅσα αὐτὸ ἐπιτρέπει ἔχουν σκοπιμότητα. Ἀφοῦ ἔχει ἐξοντώσει τὸν ἑλληνικὸ πληθυσμὸ ἡ Τουρκία, ἔχει τὴν ἄνεση νὰ ἐμφανίζεται ὡς «δημοκρατικὴ» χώρα… Ἐπιτρέπει ἱστορικοὶ Ὀρθόδοξοι ναοὶ νὰ λειτουργοῦνται μία φορὰ τὸ χρόνο, ἀφοῦ δὲν ὑπάρχει ἐκεῖ ποίμνιο καὶ δίδονται ἀπὸ Ἕλληνες χρήματα στὴν γείτονα, γιὰ τὶς ἐπισκευές τους καὶ γιὰ τὶς σ’ αὐτοὺς ἐπισκέψεις τους… Βεβαίως ὅταν τὸ τουρκικὸ κράτος βλέπει πὼς ἡ ἄδεια τελέσεως τῆς Θείας Λειτουργίας, ἔστω μία φορὰ τὸ χρόνο, προκαλεῖ κύμα προσκυνήματος, ποὺ ἀνανεώνει ἱστορία πολλῶν αἰώνων, τότε αἴρει τὴν ἄδεια γιὰ ἀορίστου χρόνου ἐπισκευές… Ὅπως στὴν Ποντιακῆς Γῆς Παναγία Σουμελᾶ.
.         Στὸ ἐσωτερικὸ τῆς χώρας ἡ παρουσία Ρώσων μεταναστῶν αὐξάνεται συνεχῶς, ὅπως ἐπίσης ἡ ἐξ Ἀντιοχείας καὶ Συρίας ἔλευση στὴν Κωνσταντινούπολη Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν. Ἡ αὔξηση τῶν Ὀρθοδόξων ἐνισχύει τὸν ἀριθμὸ τοῦ ποιμνίου τοῦ Πατριαρχείου ἀλλὰ προκαλεῖ ἀνησυχία γιὰ τὸ μέλλον, ὅταν ἤδη οἱ κατοικοῦντες στὴν Τουρκία Ἕλληνες ἀποτελοῦν μικρὴ μειοψηφία ἔναντι τῶν ἄλλων Ὀρθοδόξων.
.         Στὸ ἐξωτερικὸ τῆς Τουρκίας τὸ Φανάρι ἐξακολουθεῖ νὰ ἀποτελεῖ σοβαρὸ ἐκκλησιαστικὸ παράγοντα, ἀλλὰ ἀντιμετωπίζει σοβαρὰ προβλήματα στὴ σχέση του μὲ τὸ Πατριαρχεῖο τῆς Ἀντιοχείας, μὲ τὶς περισσότερες σλαβικὲς Ἐκκλησίες καὶ μὲ τὴν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος. Ἀντίθετα θεωροῦνται καλὲς οἱ σχέσεις του μὲ τοὺς Ἕλληνες Πατριάρχες Ἀλεξανδρείας καὶ Ἱεροσολύμων καὶ μὲ τοὺς ἐπίσης Ἕλληνες Ἀρχιεπισκόπους Κύπρου καὶ Ἀλβανίας.
.         Μὲ τὸ Πατριαρχεῖο τῆς Ρουμανίας εἶναι μία ἰδιάζουσα κατάσταση. Αὐτὸ βρίσκεται σὲ ὀξεία ἀντίθεση μὲ τὸ Πατριαρχεῖο τῆς Μόσχας λόγῶ τῆς Βεσσαραβίας (Μολδαυίας). Στὶς 24 Μαΐου 2018 ἡ Σύνοδος τοῦ Πατριαρχείου Ρουμανίας ἐξέλεξε νέον ἐκεῖ Μητροπολίτη, ἐνῶ ὑπάρχει καὶ ὁ ὑπὸ τὸν Μόσχας Μητροπολίτης… Ὡς πρὸς τὸ Φανάρι διατηρεῖ μίαν οὐδέτερη πρὸς θετικὴ ἀλλὰ καὶ κριτικὴ στάση. Παράδειγμα εἶναι ἡ Σύνοδος στὴν Κρήτη. Σὲ αὐτὴν συμμετέσχε ἐνεργὰ ὁ Πατριάρχης Ρουμανίας Δανιήλ. Ἡ ἀνακοίνωση τῆς Συνόδου τοῦ Πατριαρχείου Ρουμανίας, τῆς 29ης Ὀκτωβρίου 2016, ἀναφέρει πολλὰ θετικὰ σημεῖα τῶν ἀποφάσεων τῆς Συνόδου, ἀλλὰ σημειώνει ὅτι «ἡ ἀξιολόγηση τῶν ἀποφάσεων τῆς Συνόδου στὴν Κρήτη θὰ κριθεῖ ἀπὸ προσεχῆ Σύνοδο». Καὶ προσθέτει: «Τὰ κείμενα μποροῦν νὰ ἐπεξηγηθοῦν, τροποποιηθοῦν ἢ βελτιωθοῦν ἀπὸ μία προσεχῆ Σύνοδο τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, ἡ ὁποία δὲν θὰ πραγματοποιηθεῖ, ἂν δὲν ὑπάρξει πανορθόδοξη ὁμοφωνία».
.         Μὲ τὴν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος τὸ Φανάρι εἶναι σὲ «ἐμπόλεμη κατάσταση». Τὸ ὅτι ὑπάρχει ἐκ μέρους τῶν δύο Προκαθημένων προσφυγὴ στὴν κοσμικὴ δικαιοσύνη τῆς Ἑλλάδος τὰ λέγει ὅλα… Προκλητικὴ ἦταν ἡ πρωτοβουλία τοῦ κ. Βαρθολομαίου νὰ διοργανώσει φέτος στὴν Ἀρχιεπισκοπὴ Ἀθηνῶν καὶ γενικότερα στὴν Αὐτοκέφαλη Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος συνέδριο γιὰ τὸ περιβάλλον, κατὰ παράβαση θεμελιωδῶν Ἐκκλησιαστικῶν Κανόνων, ποὺ προβλέπουν αὐστηρὲς ποινὲς σὲ εἰσπήδηση Ἐπισκόπου στὴ δικαιοδοσία ἄλλου Ἐπισκόπου. Προκλητικὲς ἦσαν καὶ οἱ πραγματοποιηθεῖσες δαπάνες γιὰ τὸ Συνέδριο. Ὑποτίθεται ὅτι ἦταν γιὰ τὸν Σαρωνικὸ καὶ τὴν σωτηρία του, ἀλλὰ γιὰ ὅλα τὰ ὑπόλοιπα μίλησαν οἱ περισσότεροι εἰσηγητὲς πλὴν τοῦ Σαρωνικοῦ… «Σύνεδροι» ἦσαν ἀκόμη καὶ ὑπάλληλοι τοῦ Πατριαρχείου, ὅπως ὁ διευθυντὴς τοῦ Γραφείου Τύπου καὶ ὁ φωτογράφος του… Οἱ σύνεδροι πέρασαν ἕνα δωρεὰν εὐχάριστο τριήμερο σὲ πολυτελῆ ξενοδοχεῖα καὶ σὲ κρουαζιέρα… Ὅποιοι καὶ ἂν ἔδωσαν τὰ χρήματα, εἴτε ἀμερικανοὶ ἐπιχειρηματίες, εἴτε ἡ Μονὴ Βατοπαιδίου, εἴτε κάποιος ἄλλος, εἶναι πρόκληση πρῶτον ἡ ἴδια ἡ δαπάνη, δεύτερον ὅτι ἡ διοργάνωσή του ἔδειξε πρόθεση νὰ μειωθεῖ ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος καὶ ὁ Προκαθήμενός της καὶ τρίτον ὅτι δόθηκαν ὅλα αὐτὰ τὰ χρήματα «στὸν βρόντο»: Τὸ συμπόσιο δὲν εἶχε ὁποιοδήποτε πρακτικὸ ἀποτέλεσμα καὶ δὲν ἀσχολήθηκε κανεὶς μὲ αὐτό… Ὅπως καὶ μὲ ὅλα τὰ προηγούμενα…
.         Τὸ πρόσφατο συνέδριο στὴν Ἀθήνα καὶ στὰ νησιὰ τοῦ Ἀργοσαρωνικοῦ φέρνει στὴ μνήμη τὰ τεραστίων δαπανῶν «οἰκολογικὰ» ἐν πλῷ καὶ σὲ πολυτελῆ κρουαζιερόπλοια συμπόσια: Τὸ 1995 στὸ Αἰγαῖο, τὸ 1997 στὴ Μαύρη θάλασσα, τὸ 1999 στὸν Δούναβη, στὴν Ἀδριατικὴ τὸ 2002, τὸ 2003 στὴν Βαλτική, τὸ 2006 στὸν Ἀμαζόνιο (!!!) καὶ τὸ 2007 στὸν Ἀρκτικὸ ὠκεανό… Γιὰ τὴν οἰκονομικὴ διαχείριση ὅλων αὐτῶν τῶν συνεδρίων ἔχει ξεκινήσει δικαστικὴ διαδικασία, ἡ ὁποία βρίσκεται κάπου ξεχασμένη…
.       Ὁ Πατριάρχης κ. Βαρθολομαῖος ἐξακολουθεῖ τὸ 2018 νὰ δηλώνει τὴν παρουσία του στὶς Μητροπόλεις τῶν «Νέων Χωρῶν» καὶ μὲ τὰ διάφορα ὀφίκια, τὶς φιλοξενίες ποὺ προσφέρει καὶ τὶς τιμὲς ποὺ ἀποδίδει, νὰ διατηρεῖ καλὲς σχέσεις μὲ πολιτικούς, δικαστικοὺς καὶ ἐπιχειρηματικοὺς κύκλους τῆς Ἑλλάδος. Εἶναι λ.χ. γνωστὴ ἡ καλὴ σχέση ποὺ διατηρεῖ μὲ τὸν πρώην ὑπουργὸ κ. Νίκο Φίλη, ἀντίθετα μὲ τὴ σχέση ποὺ ἔχει ὁ τελευταῖος μὲ τὸν Ἀρχιεπίσκοπο κ. Ἱερώνυμο.
.         Μὲ τὶς Σλαβικὲς Ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες καὶ μὲ τὸ ἐμπερίστατο Πατριαρχεῖο τῆς Γεωργίας οἱ σχέσεις τοῦ Φαναρίου εἶναι «ἐπὶ ξυροῦ ἀκμῆς». Οὐδεὶς μπορεῖ νὰ προβλέψει τὴν ἐξέλιξή τους σὲ περίπτωση μονομερῶν ἐκ μέρους τοῦ Φαναρίου ἐνεργειῶν στὴν Οὐκρανία καὶ στὰ Σκόπια. Ἤδη τὸ Πατριαρχεῖο τῆς Βουλγαρίας διέπραξε ἀρνητικὲς γιὰ τὸ Φανάρι ἐνέργειες τόσο στὰ Σκόπια, ὅσο καὶ μέσα στὴν ἕδρα του, τὴν Κωνσταντινούπολη, μὲ τὴν συμπαράσταση μάλιστα τῶν κυβερνήσεων Βουλγαρίας καὶ Τουρκίας. Ἡ καλὴ συνεργασία τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου μὲ τὶς ΗΠΑ καὶ γενικότερα μὲ τὴ Δύση, σὲ κρατικὸ καὶ θρησκευτικὸ ἐπίπεδο (Βατικανὸ – Παγκόσμιο Συμβούλιο τῶν Ἐκκλησιῶν) οὐδὲν κέρδος τοῦ ἔχει ἀποφέρει σὲ ζωτικά του ζητήματα, ὅπως εἶναι τὸ ἄνοιγμα τῆς Σχολῆς τῆς Χάλκης. Ὅμως ἐπιμένει στὴ σχέση αὐτή, γιατί, διὰ τῆς λογικῆς, θεωρεῖ ὅτι ἀποτελεῖ ἀντίβαρο στὴν κοσμικὴ ἰσχὺ τοῦ Πατριαρχείου τῆς Μόσχας.
.         Γιὰ τὸ Μακεδονικὸ ὁ Πατριάρχης κ. Βαρθολομαῖος διατηρεῖ μίαν ἰσορροπία μεταξὺ Ἑλλάδος καὶ Σκοπίων. Στὸν Τύπο δημοσιεύθηκε ἡ ἀκόλουθη δήλωσή του, στὶς 2 Φεβρουαρίου 2018: «Τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο, ὡς Μητέρα Ἐκκλησία ὅλων τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν τῆς Βαλκανικῆς, ἐξ ἀφορμῆς τῶν συζητήσεων γιὰ τὸ θέμα τοῦ ὀνόματος τῆς FYROM κάνει ἔκκληση πρὸς ὅλους τοὺς ἐνδιαφερομένους γιὰ νηφαλιότητα καὶ αὐτοσυγκράτηση, ὥστε νὰ ἀντιμετωπισθῆ τὸ κρίσιμο καὶ λεπτὸ αὐτὸ θέμα εἰρηνικὰ καὶ μὲ σύνεση». Πλήρης ἐξίσωση δηλαδὴ τοῦ ἀδικοπραγοῦντος μὲ τὸ θύμα.
.         Στὸ πνεῦμα του καὶ μὲ τὴ συνεργασία τῶν κυβερνήσεων Ἑλλάδος, Σκοπίων καὶ τῆς σχισματικῆς Ἐκκλησίας τῶν Σκοπίων ὁ Πατριάρχης κ. Βαρθολομαῖος ἐπιδιώκει νὰ πάρει εὔσημα, ὅπως ὁ κ. Τσίπρας, ἀπὸ τοὺς πολιτικοὺς ἡγέτες τῆς Δύσης, ἀναγνωρίζοντας μονομερῶς τὸ Αὐτοκέφαλο τῆς γειτονικῆς Ἐκκλησίας καὶ δίνοντας σὲ αὐτὴν ὄνομα ἀνάλογο ἐκείνου ποὺ συμφωνήθηκε στὴν Πρέσπα…
.         Πρόβλημα γιὰ τὸ Φανάρι εἶναι καὶ ἡ οἰκονομικὴ διαχείριση τῆς Ἑλληνορθόδοξης Ἐκκλησίας στὴν Ἀμερική. Καὶ κατὰ τὸ 2018 ἔχομε δραματικὲς ἐξελίξεις, ποὺ ἀκόμη δὲν ἔχει φανεῖ ἡ κατάληξή τους. Ἡ κάτω ἀπὸ τὴ ζώνη πολεμικὴ σὲ βάρος τοῦ σεβάσμιου, ἔντιμου καὶ μὲ πλούσιο ἐκκλησιαστικὸ καὶ ἐθνικὸ ἔργο Ἀρχιεπισκόπου Ἀμερικῆς κ. Δημητρίου καθὼς καὶ τὰ προβλήματα ποὺ προέκυψαν στὴ διαχείριση τῶν οἰκονομικῶν τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς, ἔχουν προκαλέσει πολὺ βαρὺ κλίμα. Αὐτὸ φάνηκε κατὰ τὴν 44η Κληρικο-Λαϊκὴ Συνέλευση, ποὺ πραγματοποιήθηκε 1-5 Ἰουλίου 2018 στὴ Βοστώνη. Κατ’ αὐτὴν καὶ μεταξὺ τῶν ἄλλων σχολιάστηκε τὸ ἔλλειμμα ἐκ 410.190 $, ποὺ ἄφησε στὴν Ἀρχιεπισκοπὴ Ἀμερικῆς ἡ διοργάνωση τῆς Συνόδου στὴν Κρήτη!… Συνολικὰ ἡ Σύνοδος στοίχισε στὴν Ἀρχιεπισκοπὴ Ἀμερικῆς 987.605 $!…
.         Στὴ διοίκηση τοῦ Πατριαρχείου πάντα ἰσχύει ἡ παπικὴ ἀντίληψη τοῦ παντοδύναμου Πατριάρχου. Ὅλες οἱ εἰλημμένες ἀποφάσεις του περνᾶνε πάντα ὁμοφώνως ἀπὸ τὴν Σύνοδο. Οὐδεμία ἀμφισβήτηση χωρεῖ, οὐδεὶς σχολιασμός. Ἡ τυχὸν διατύπωση διαφορετικῆς ἄποψης πατάσσεται διὰ ροπάλου. Ὑπάρχει ὁ Πατριάρχης καὶ οἱ περὶ αὐτόν, κληρικοὶ καὶ λαϊκοί… Καὶ βεβαίως οἱ σύμβουλοι καὶ οἱ μυστικοσύμβουλοι… Συνεχίζονται καὶ οἱ αὐθαίρετες καρατομήσεις Ἱεραρχῶν. Πρόσφατη αὐτὴ τοῦ Μητροπολίτου Ἐλβετίας κ. Ἱερεμίου, ποὺ ἔχει βοηθήσει σημαντικὰ τοὺς σκοποὺς τοῦ Πατριαρχείου καὶ προσωπικὰ τοῦ Πατριάρχου ὅσο ἦταν στὴ Μητρόπολη Ἑλβετίας καὶ παλαιότερα, ποὺ ἦταν Μητροπολίτης Γαλλίας. Τὰ ἐπικοινωνιακὰ τεχνάσματα, ὅτι ὀνομάστηκε Μητροπολίτης Ἀγκύρας γιὰ πρώτη φορά, δὲν αἴρει τὴν ταπεινωτικὴ ἐνέργεια σὲ βάρος τοῦ κ. Ἱερεμίου. Πρόκειται γιὰ Μητρόπολη χωρὶς ἕναν Ἕλληνα Ὀρθόδοξο, πλὴν τοῦ προσωπικοῦ τῆς Ἑλληνικῆς Πρεσβείας… Μπορεῖ κανεὶς νὰ ἀναμνησθεῖ ἀνάλογη συμπεριφορὰ στοὺς Ἀρχιεπισκόπους Ἀμερικῆς Ἰάκωβο καὶ Σπυρίδωνα καὶ Θυατείρων Μεθόδιο.
.         Ἡ πρώτη σοβαρὴ ρήξη τοῦ Φαναρίου ἦταν μὲ τὶς τέσσερις Ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες (Ἀντιοχείας, Ρωσίας, Γεωργίας, Βουλγαρίας), λόγῶ τῆς Συνόδου στὴν Κρήτη. Τώρα, μὲ τὸ Οὐκρανικὸ καὶ τὸ Μακεδονικό, εἶναι ὁρατὸς ὁ κίνδυνος γιὰ δεύτερη πολὺ σοβαρότερη ρήξη, μὲ περισσότερες Ἐκκλησίες καὶ μὲ ἄμεσο κίνδυνο μόνιμου διχασμοῦ μὲ αὐτές… Τὰ προβλήματα αὐτὰ δὲν φαίνεται νὰ ἐπιλύονται οὔτε μὲ τὴν ἀποχώρησή του κ. Βαρθολομαίου ἀπὸ τὸν θρόνο. Ὡς διάδοχός του προαλείφεται ὁ Πριγκηποννήσων Δημήτριος, ὁ ὁποῖος μπορεῖ νὰ εἶναι ἀνάστημα τοῦ ἀειμνήστου μετριοπαθοῦς καὶ σώφρονος Πατριάρχου Δημητρίου, ἀλλὰ ἐπὶ χρόνια ἦταν καὶ εἶναι στενὸς συνεργάτης τοῦ σημερινοῦ Πατριάρχου καὶ συνέγραψε μελέτη γιὰ τὶς Μητροπόλεις τῶν «Νέων Χωρῶν», μὲ τὴν ὁποία ἐπιχείρησε νὰ δικαιολογήσει ὅσα σήμερα τὸ Φανάρι βρίσκει μπροστά του, στὴν Οὐκρανία.-

Σχολιάστε

ΟΤΑΝ Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΞΟΥΣΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΟΠΟΙΕΙ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ (Γ. Ν. Παπαθανασόπουλος)

Ὅταν ἡ πολιτικὴ ἐξουσία ἐργαλειοποιεῖ τὴν Ἐκκλησία

Τοῦ Γιώργου Ν. Παπαθανασόπουλου

.         Τὶς τελευταῖες ἡμέρες εἴμαστε μάρτυρες μίας ἔντασης στὴν γεωπολιτικὴ διαμάχη περὶ τὴν Βαλκανικὴ καὶ τὴν Οὐκρανία μεταξὺ Ρωσίας καὶ τῆς, ὑπὸ τὶς ΗΠΑ, Δύσης. Στὴ διαμάχη αὐτὴ ἐπιχειρεῖται καὶ ἐν πολλοῖς ἐπιτυγχάνεται ἡ ἐκ μέρους τῆς πολιτικῆς ἐξουσίας ἐργαλειοποίηση ἐπὶ μέρους Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν. Ἀπόρροιά της εἶναι ἡ χειραγώγησή τους σὲ πολιτικὲς σκοπιμότητες.
.         Πιὸ συγκεκριμένα ἡ Σκοπιανὴ πολιτικὴ ἡγεσία ἔχει ἐργαλειοποιήσει τὴ σχισματικὴ ἡγεσία τῆς ἐκεῖ Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας καὶ ἡ ἀντίστοιχη ἡγεσία τῆς Οὐκρανίας τὴν ἡγεσία τῶν Ὀρθοδόξων σχισματικῶν τῆς χώρας καὶ τῶν Οὐνιτῶν, ποὺ ἐξυπηρετοῦν τὴ γεωπολιτικὴ τοῦ Βατικανοῦ. Ἀνάλογη ἐργαλειοποίηση παρατηρεῖται στὴν κυβέρνηση τῆς Βουλγαρίας στὸ Πατριαρχεῖο τῆς Σόφιας. Ἐξ ἄλλου τὸ Πατριαρχεῖο τῆς Μόσχας ἐξυπηρετεῖ τὰ συμφέροντα τῆς πολιτικῆς τῆς ρωσικῆς κυβέρνησης καὶ τὸ Πατριαρχεῖο τῆς Κωνσταντινούπολης τὰ ἀντίστοιχα τῆς Δύσης….
.         Στὴν περὶ τὴν ἐδαφικὴ ἐπιρροὴ στὰ Βαλκάνια καὶ στὴν Οὐκρανία διαμάχη τῶν ἰσχυρῶν τῆς Γῆς ἀναμίχθηκαν καὶ οἱ μυστικὲς ὑπηρεσίες τους. Αὐτές, μὲ τὶς ἐνέργειές τους στὴν Ἑλλάδα διαμορφώνουν «πληροφορίες», ποὺ ἐξυπηρετοῦν τοὺς σκοπούς τους. Κύριος στόχος τους ἡ κάλυψη στὴν ἑλληνικὴ κοινὴ γνώμη τῆς συμφωνίας τῶν Πρεσπῶν, μὲ τὴν πρόκληση ἐπικοινωνιακοῦ ἀντιπερισπασμοῦ διὰ τῆς ἀποπληροφόρησης καὶ τῶν χονδροειδῶν σχολίων.
.         Ἡ προπαγάνδα τῶν μυστικῶν ὑπηρεσιῶν καὶ τῆς κυβέρνησης προωθεῖ τὸ ψέμα, πὼς ὅσοι πατριῶτες ὑποστηρίζουν ὅτι ἡ Μακεδονία εἶναι μία καὶ ἑλληνική, εἶναι «φασίστες». Σὲ αὐτὴν προσετέθη ἡ «πληροφορία» ὅτι ἑλληνικοὶ ἐκκλησιαστικοὶ παράγοντες ὑποστηρίζουν τὴν ἑλληνικότητα τῆς Μακεδονίας, «ἐπειδὴ χρηματοδοτοῦνται ἢ ἔχουν σχέση μὲ Ρώσους» πού, κατὰ τὴν προπαγάνδα, «ἀπεργάζονται τὴν ρωσοποίηση τῆς Ἑλλάδας (!!!), τοῦ Φαναρίου καὶ τῆς Ἱερουσαλήμ»… Οἱ βαρύγδουπες ἀναφορὲς σὲ ἄσχετες, μὲ τὸ Μακεδονικό, πληροφορίες, διευκολύνουν τὸ σκοπὸ τῆς προπαγάνδας….
.         Τὸ Φανάρι ἐμφανίζεται στὶς ΗΠΑ καὶ στὴν ἑλληνικὴ κυβέρνηση ὅτι τὶς βοηθάει, ἐπιλύοντας τὴν ἐκκλησιαστικὴ πτυχὴ τοῦ Μακεδονικοῦ. Ἐπιδεικνύοντας «παπικὴ ἰσχύ», ποὺ δὲν ἔχει, ἀγνοεῖ τὸ Πατριαρχεῖο τῆς Σερβίας, στὸ ὁποῖο ἀνήκει ἐκκλησιαστικὰ ἡ γειτονική, σήμερα σχισματική, Ἐκκλησία καὶ τὸν κανονικὸ Ἀρχιεπίσκοπο τῶν Σκοπίων καὶ προωθεῖ τὴν ἀναγνώριση στὸ γειτονικὸ κράτος αὐτοκέφαλης Ἐκκλησίας, μὲ τὸ ὄνομα «Ἀρχιεπισκοπὴ Ἀχρίδος», στὸ ὁποῖο οὐδεὶς μπορεῖ νὰ ἀποκλείσει νὰ προστεθεῖ «καὶ πάσης Μακεδονίας», ἔστω «καὶ πάσης Βόρειας Μακεδονίας»… Προφανῶς δὲν ὑπολογίζεται στὸ Φανάρι ὅτι ἡ τυχὸν ἐνέργειά του θὰ προκαλέσει σοβαρὸ ρῆγμα στὶς σχέσεις του μὲ τὸ Πατριαρχεῖο τῆς Σερβίας καὶ μὲ τὴν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος….
.           Ἡ ξύλινη γλώσσα τῶν τελευταίων ἡμερῶν προσβάλλει τὴ νοημοσύνη μας. Ἐμφανίζει τὶς ΗΠΑ καὶ τὶς ἄλλες χῶρες τοῦ ΝΑΤΟ καὶ τῆς ΕΕ, μαζὶ μὲ τὴν ἑλληνικὴ κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ, νὰ προωθοῦν τὰ ἑλληνικὰ συμφέροντα καὶ τὴν ἑλληνικὴ κυριαρχία, ἱκανοποιώντας τὶς ἀλυτρωτικὲς ἐπιδιώξεις τῶν γειτόνων!… Καί, ἀπὸ τὴν ἄλλη, θέλουν νὰ μᾶς πείσουν ὅτι ἡ σλαβικὴ Ρωσία ἄλλαξε στάση στὸ ὄνομα «Μακεδονία», ποὺ τὸ εἶχε ἀναγνωρίσει, ὅταν ἦταν ἤδη ἀπὸ καιρὸ γνωστὴ ἡ πρόθεση τῶν Σκοπίων νὰ ἐνταχθοῦν στὸ ΝΑΤΟ καὶ στὴν ΕΕ!…-

, ,

Σχολιάστε

OΡΑΤΟΣ Ο ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ (Γ. Ν. Παπαθανασόπουλος)

Ὁρατὸς ὁ κίνδυνος διάσπασης τῆς Ὀρθοδοξίας

Τοῦ Γιώργου Ν. Παπαθανασόπουλου

.           Ὁρατὸς εἶναι ὁ κίνδυνος διάσπασης τῆς Ὀρθοδοξίας. Αἰτία τὸ οὐκρανικὸ ἐκκλησιαστικὸ ζήτημα. Οἱ Οὐκρανοὶ εἶναι χωρισμένοι σὲ μία κανονικὴ Ἐκκλησία, ἐξαρτώμενη ἀπὸ τὸ Πατριαρχεῖο τῆς Μόσχας, δύο σχισματικὲς Ὀρθόδοξες καὶ μία Ρωμαιοκαθολικὴ (Οὐνίτικη), προσαρτημένη στὸ Βατικανό. Ἡ φιλοδυτικὴ κυβέρνηση τῆς Οὐκρανίας ἐπιδιώκει νὰ λύσει τὸ ἐκκλησιαστικὸ ζήτημα στὴ χώρα μὲ βάση τὴν ἀντιπαράθεσή της πρὸς τὴ Ρωσία σὲ πολιτικὸ καὶ στρατιωτικὸ ἐπίπεδο.
.           Ἡ Οὐκρανικὴ κυβέρνηση καλλιεργεῖ τὸν ἐθνικισμὸ καὶ τὸν ἀντιρωσικὸ φανατισμό, μὲ παράλληλο ἀναπροσανατολισμὸ τῆς συνείδησης τοῦ λαοῦ πρὸς τὴ Δύση, κατὰ τὸ πρότυπο τῶν ὁμαίμων σλαβικῶν λαῶν τῆς Πολωνίας καὶ τῆς Κροατίας. Τὸ καλλιεργούμενο στὴν Οὐκρανία μίσος ἐναντίον τῆς Ρωσίας ἐξυπηρετεῖ τὴν γεωπολιτική τῆς Δύσης, ἡ ὁποία ἐπιδιώκει τὸν ὅσο γίνεται μεγαλύτερο περιορισμὸ τῆς ἐπιρροῆς τῆς μεγαλύτερης σλαβικῆς καὶ Ὀρθόδοξης χριστιανικῆς χώρας.
.           Στὴν ἐπιδίωξη αὐτὴ τῆς Δύσης ἐπιστρατεύθηκε τὸ Φανάρι. Ὑπάρχει σαφὴς ἀνάμιξη τῆς πολιτικῆς στὸ ἐκκλησιαστικὸ ζήτημα τῆς Οὐκρανίας. Μετὰ ἀπὸ τὸ αἴτημα τῆς κυβέρνησης τῆς Οὐκρανίας νὰ δώσει Αὐτοκεφαλία στοὺς Ὀρθοδόξους (καὶ τοὺς Οὐνίτες;) τῆς χώρας τὸ Φανάρι ὑλοποιεῖ τὴν πρὸς αὐτὴν ὑπόσχεσή του. Ἀντιπροσωπεία του, ὑπὸ τὸν Μητροπολίτη Περγάμου Ἰωάννη, ἐπισκέπτεται τὰ Πατριαρχεῖα καὶ τὶς Αὐτοκέφαλες Ἐκκλησίες καὶ ἐπιχειρηματολογεῖ ὑπὲρ τῆς ἄποψης τῆς οὐκρανικῆς κυβέρνησης.
.           Ἀπὸ τὴν ἄλλη πλευρὰ ὁ «ὑπουργὸς ἐξωτερικῶν» τοῦ Πατριαρχείου τῆς Μόσχας, Μητροπολίτης Βολοκολὰμσκ Ἱλαρίωνας ἐπίσης ἐπισκέπτεται τὰ Πατριαρχεῖα καὶ τὶς Αὐτοκέφαλες Ἐκκλησίες. Ἐξηγεῖ τὶς ἀπόψεις τῆς Ρωσικῆς Ἐκκλησίας ἐπὶ τοῦ Οὐκρανικοῦ ἐκκλησιαστικοῦ ζητήματος καὶ ἐπισημαίνει τοὺς κινδύνους διάσπασης τῆς Ὀρθοδοξίας. Ἐπίσης ὁ ἴδιος ὁ Πατριάρχης Μόσχας κ. Κύριλλος ἐπικοινωνεῖ γιὰ τὸ θέμα μὲ πολιτικοὺς ἡγέτες διαφόρων κρατῶν, μεταξὺ τῶν ὁποίων πρόσφατα μὲ τὸν Βούλγαρο Πρόεδρο Ροῦμεν Ράντεφ καὶ μὲ τὸν κ. Νικ. Κοτζιά.
.           Τὸ ἐκκλησιαστικὸ θέμα τῆς Οὐκρανίας εἶναι σοβαρότατο ἀπὸ κάθε ἄποψη. Δὲν ἔχει καμία σχέση μὲ αὐτὸ τῆς Ἐσθονίας. Καὶ ὄχι μόνο λόγῳ διαφορᾶς μεγέθους τῶν δύο χωρῶν καὶ τῶν Ὀρθοδόξων στὴν κάθε μία. Εἶναι θέμα συνέχειας τῆς παράδοσης τῶν Ρώσων Ὀρθοδόξων, ἀφοῦ γενέσια πόλη τῆς πίστης τους ἔχουν τὸ Κίεβο.
.           Ὁ Μητροπολίτης Περγάμου προτείνει, τὸ Φανάρι, κατὰ τὰ ὅσα ἔπραξε στὴν Ἐσθονία, νὰ προχωρήσει στὴν Αὐτοκεφαλία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Οὐκρανίας. Ἐκτιμᾶ ὅτι, ὅπως στὴν Ἐσθονία, θὰ ὑπάρξει μὲ τὸ Πατριαρχεῖο τῆς Μόσχας γιὰ δύο – τρία χρόνια κάποια ἀναταραχή, ἀλλὰ στὸ τέλος θὰ καθιερωθεῖ ἡ Αὐτοκεφαλία στὴν Οὐκρανία καὶ θὰ ἐπανέλθει ἡ ἠρεμία στὴν Ὀρθοδοξία….
.           Ἡ ἐκτίμησή του εἶναι ἀνεύθυνη καὶ ἐπιπόλαιη. Εἶναι ὑπαρκτὸς ὁ κίνδυνος μόνιμης διάσπασης τῆς Ὀρθοδοξίας μὲ βάση τὸν ἐθνοφυλετισμό, ἀπὸ τὴ μία οἱ Ἑλληνικὲς Ἐκκλησίες καὶ ἀπὸ τὴν ἄλλη οἱ Σλαβικές. Εἶναι τραγικὸ τὸ Φανάρι ἀπὸ τὴ μία νὰ ἰσχυρίζεται ὅτι, μὲ τὴν ἀναγνώριση τῶν σχισματικῶν Οὐκρανῶν, ἐπιδιώκει τὴν ἑνότητα τῆς Ὀρθοδοξίας καὶ ἀπὸ τὴν ἄλλη νὰ τὴν ὑπονομεύει, προκαλώντας διακοπὴ τῆς κοινωνίας μὲ τοὺς κανονικοὺς Ὀρθοδόξους Χριστιανούς!..-

Σχολιάστε