Ἀρχεῖο κατηγορίας "ΑΥΤΟΣΥΝΕΙΔΗΣΙΑ"

«ΔΕΝ ΘΑ ΥΠΟΔΕΧΘΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΨΥΧΟΚΤΟΝΟΥΣ» (Γενναῖο Ψήφισμα Ἱ. Κλήρου Μητροπ. Κυθήρων)

ΨΗΦΙΣΜΑ
ΙΕΡΑΤΙΚΗΣ  ΣΥΝΑΞΕΩΣ
Ι. ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΚΥΘΗΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ 

.                 Ἐμεῖς οἱ Κληρικοί τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κυθήρων καί Ἀντικυθήρων, μέ τήν Χάριν τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ, συναχθήκαμε σήμερα 21-9-2017 ἐν ὄψει τῆς Θεομητορικῆς ἑορτῆς τῆς ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΤΗΣ ΜΥΡΤΙΔΙΩΤΙΣΣΗΣ.
.                 Πλήν τῆς συζητήσεως περί τήν Πολιοῦχον τῶν Κυθήρων Θεομήτορα, τήν σύναξή μας ἀπασχόλησαν τρία προβλήματα ἀναφορικά μέ νευραλγικά θέματα τῆς κρίσιμης ἐποχῆς μας.

1ον Παρακαλοῦμε ἐκτενῶς τήν Ἀνώτατη Ἐκκλησιαστική μας ἡγεσία καί τήν Ἀνωτάτη Πολιτική μας ἡγεσία νά ἐνδιαφερθοῦν γιά τά μαθήματα τῶν Θρησκευτικῶν, τῆς Γλώσσας καί τῆς Ἱστορίας, τόσο στήν Στοιχειώδη, ὅσο καί στήν Μέση Ἐκπαίδευση. Εἰδικώτερα γιά τό μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν νά παραμείνει μάθημα πού καλλιεργεῖ (χωρίς νά ἐξαναγκάζει) τήν Ὀρθόδοξη Χριστιανική συνείδηση τῶν μαθητῶν καί ὄχι νά εὐνοεῖ τήν πολυθρησκευτικότητα.

2ον Ἡ καθυστερημένη πλήρωση τῶν κενῶν θέσεων γιά ἐκπαιδευτικούς Μέσης Ἐκπαιδεύσεως τῆς νήσου μας ἐπιβάλλει τήν ταχεῖα διαδικασία διορισμοῦ ἀναπληρωτῶν.

3ον Ἡ ἀτυχής δήλωση ἀπό ἡγετικά πρόσωπα τοῦ Κυβερνητικοῦ χώρου, ἀλλά καί ἀπό ἐκλεγμένα μέλη τῆς Νομοθετικῆς Ἐξουσίας (Βουλῆς), ὅτι «δέν εἴμαστε πλέον ὀρθόδοξο κράτος, ἀλλά … μεταμνημονιακό» ἤ καί οὐδετερόθρησκο μαρτυρεῖ ἀπεμπόληση τῶν διαχρονικῶν πνευματικῶν ἀξιῶν τῆς πατρίδος μας : Πατρίς, Θρησκεία (ἡ Ὀρθόδοξη Χριστιανική Πίστη), Οἰκογένεια. Αὐτή τήν ἀπεμπόληση τήν θεωροῦμε θανάσιμη γιά τό Ἔθνος καί τοῦτο ἐκφράσαμε μέ προηγούμενο ψήφισμά μας.

4ον Ἡ ἤδη κυοφορούμενη ἐφαρμογή «Θεματικῶν ἑβδομάδων» περί «ἐμφύλων ταυτοτήτων» στίς ὁποῖες διδάσκεται ἡ ἀνάγκη … ἀποδόμησης τῶν βιολογικῶν δεδομένων, μᾶς βρίσκει ἔκπληκτους καί ἀπολύτως ἀντίθετους.
.              Αὐτό ἀποτελεῖ βόμβα στά θεμέλια τῆς Οἰκογενείας καί δείχνει πώς οἱ συντάκτες αὐτοῦ τοῦ ἀδιανόητου σχεδίου ἀγνοοῦν (ἤ ὑποκρίνονται ὅτι ἀγνοοῦν) πώς κάθε ἄνθρωπος γεννιέται μέ συγκεκριμένο τύπο φυλετικῶν χρωματοσωμάτων : εἴτε ΧΥ (ἄρρεν), εἴτε ΧΧ (θῆλυ). Καί τό χαρακτηριστικό τοῦτο εἶναι ἀναλλοίωτο διά βίου, ὅσες ἐγχειρήσεις δῆθεν «ἀλλαγῆς φύλου» καί ὅσες -ὅποιες ἐπιλογές κάνουν διεστραμμένα μερικοί.
.             Αὐτό ἄλλωστε εἶναι καί τό «πιστεύω» τῶν Χριστιανῶν στηριγμένων στά λόγια τοῦ Κυρίου τους «ἄρσεν καί θῆλυ ἐποίησεν αὐτούς». Καί εἶναι ἀπόλυτα ταυτισμένο μέ τήν -ἀπό 3 γενεῶν πλέον- ἀνακάλυψη τῆς Βιολογικῆς ἐπιστήμης, περί τῆς χρωματοσωματικῆς ταυτότητος τοῦ φύλου.
.                Ὑπάρχει ἆραγε σχεδιασμένη προώθηση τῆς ὁμοφυλοφιλίας καί τοῦ σοδομισμοῦ; Τότε τό Ἔθνος μας θά μεταβληθεῖ σέ ζούγκλα. Καί μάλιστα σέ ζούγκλα χειρότερη – καθ’ ὅ ἀφύσικη- ἀπό ἐκείνη τῶν ἀλόγων θηρίων.

5ον Ἐξωδίκως πληροφορούμαστε πώς πρόκειται ὁσημέραι νά κατατεθεῖ Νομοσχέδιο στήν Βουλή τῶν Ἑλλήνων πού θά προβλέπει τήν δυνατότητα νά προσδιορίζει κάθε ἄνθρωπος τό φῦλο του, μέ ἁπλῆ αἴτηση καί δήλωση καί ὄχι μέ τά χρωματοσωμικά δεδομένα του.
.                Ὑψώνουμε κραυγή διαμαρτυρίας στεντόρεια καί οὐρανομήκη πρός τά μέλη τῆς Βουλῆς τῶν Ἑλλήνων. Ὅσοι μέν ἀπεργάζονται τέτοια ψήφιση νά «ἀνακρούσουν πρύμναν» καί νά μήν συμβάλουν στήν καταστροφή τῶν παιδιῶν μας. Ὅσοι δέ διαθέτουν ἐλεύθερη βούληση νά καταψηφίσουν ἕνα τέτοιον Νόμο.

6ον Δηλώνουμε εὐθαρσῶς καί ἀπεριφράστως ὅτι τόσον ὁ Ἐπίσκοπος, ὅσον καί ὅλος ὁ Ἱερός Κλῆρος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κυθήρων καί Ἀντικυθήρων δέν θά ὑποδεχθοῦμε, οὔτε θά ἀποδώσουμε τιμή σέ ἐκπρόσωπο τῆς Κυβερνήσεως ἤ τῆς Βουλῆς τῶν Ἑλλήνων, κατά τήν ἐγγίζουσα κορυφαία ἑορτή καί πανήγυρι τῆς Παναγίας μας τῆς Μυρτιδιωτίσσης (23 καί 24 Σεπτεμβρίου ἐ.ἔ.), ἤ σέ προσεχεῖς ἐκδηλώσεις, ἐφ’ ὅσον ἐκ τῶν προτέρων εἶναι γνωστή ἡ θετική τοποθέτησίς των ἐν ὄψει τῆς ψηφίσεως τοῦ ψυχοκτόνου καί ἀνηκούστου αὐτοῦ νομοσχεδίου διά τά Ἑλληνικά δεδομένα, καί

7ον Ἀπευθύνουμε ἔμπονη καί ἐναγώνια ἔκκληση γιά καταλυτική παρέμβαση: Στόν Μακ. Ἀρχιεπίσκοπο Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ.Ἱερώνυμον. Στόν Ἐξοχώτατον Πρόεδρο τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας κ.Προκόπιον Παυλόπουλον. Στόν Ἐξοχώτατον Πρωθυπουργόν τῆς Χώρας μας κ.Ἀλέξιο Τσίπρα. Στόν Πρόεδρο τῆς Βουλῆς τῶν Ἑλλήνων κ.Νικόλαον Βούτσην καί τέλος στούς Ἀρχηγούς τῶν Κοινοβουλευτικῶν Κομμάτων.
Οἱ εὐθύνες ὅλων μας εἶναι τεράστιες καί ἱστορικές. «Φύλακες γρηγορεῖτε. Οἱ καιροί οὐ μενετοί».
Ἐφ’ ᾧ συνετάγη τό παρόν ψήφισμα τῆς Ἱερατικῆς μας Συνάξεως καί -ὑπογραφόμενο- προωθεῖται εἰς τούς ἐν θέματι παραλῆπτες.

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

† Ὁ Κυθήρων Σεραφείμ 

ΟΙ ΙΕΡΕΙΣ ΤΩΝ ΚΥΘΗΡΩΝ

Πρωτ.Πέτρος Μαριᾶτος – Ἰατρός
Ἀρχιμ. Πέτρος Κασιμάτης
Ἀρχιμ. Φρουμέντιος Δημητρίου
Ἀρχιμ. Πέτρος Σκλᾶβος
Πρωτ.Παναγιώτης Μεγαλοκονόμος
Πρωτ. Παναγιώτης Διακόπουλος
Οἰκονομ. Γεώργιος Ἀδικημενάκης
Ἱερομ. Σεραφείμ Μαρσέλλος
Ἱερεύς Ἰωάννης Γολεμάτης
Ἱερεύς Κωνσταντῖνος Λαγός
Ἱερεύς Νικόλαος Ζουναρέλης
Ἱερεύς Ἰωάννης Παπανδρόπουλος
Διάκονος Παῦλος Καλλίκας

    Ἀνακοινοῦται εἰς:

1. Μακαριώτατον Πρόεδρον Ἱερᾶς Συνόδου Ἐκκλησίας Ἑλλάδος
2. Πρόεδρον Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας
3. Πρωθυπουργόν κ. Ἀλέξιον Τσίπραν
4. Πρόεδρον Βουλῆς τῶν Ἑλλήνων
5. Ἀρχηγούς Κομμάτων Βουλῆς τῶν Ἑλλήνων
6. Ὑπουργόν Παιδείας, Ἔρευνας καί Θρησκευμάτων
7. Βουλευτάς Α´ Περιφερείας Πειραιῶς καί Νήσων

ΠΗΓΗ: imkythiron.gr

 

Advertisements

Σχολιάστε

H «ΝΕΑ ΚΑΝΟΝΙΚΟΤΗΤΑ»: ΑΠΟ … ΒΡΑΣΙΔΑΣ ΚΑΡΑΝΤΑΟΥΛΗΣ ΣΕ “ΤΖΕΣΙΚΑ”

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΚΑΝΟΝΙΚΟΤΗΤΑ

Τοῦ Παναγιώτη Λιάκου
ἐφημ. «Δημοκρατία», 19.09.17

 .                 ραία πικοινωνιακ ντρίμπλα στν κατάμαυρη φτώχεια, τ μαζοτ το Σαρωνικο κα τ φορομπήξιμο: ναίμακτος λλαγ φύλου
[…]
.           Μία ἐπιπλέον τραγικὴ εἰρωνεία στὸν λόγο τοῦ Τσίπρα εἶναι ἡ φράση «ἐπιστροφὴ στὴν κανονικότητα». Τί εἶναι κατ’ ἐκεῖνον… κανονικό; Σίγουρα κάτι τὸ ὁποῖο θὰ ἔφερνε στὴ Βουλὴ καὶ θὰ ψήφιζε ὁ ἴδιος. Κανονικό, λοιπόν, γιὰ τὸν Τσίπρα καὶ τοὺς ὁμονοοῦντες μὲ ἐκεῖνον εἶναι νὰ ἀλλάζεις φύλο μὲ μία ἁπλὴ δήλωση! Ἀπὸ Βρασίδας Καρανταούλης νὰ γίνεσαι Τζέσικα Καρανταούλη μὲ μία ἁπλὴ ἐπίσκεψη στὸ ληξιαρχεῖο.
.           Στὸ νομοσχέδιο τοῦ ὑπουργείου… Δικαιοσύνης (ἄλλο ἀκούσιο ἀστεῖο ἡ χρήση τῆς λέξεως δικαιοσύνη γιὰ τοιαῦτες καταστάσεις) ἀναφέρεται ὅτι: «Ὡς ταυτότητα φύλου νοεῖται ὁ ἐσωτερικὸς καὶ προσωπικὸς τρόπος μὲ τὸν ὁποῖο τὸ ἴδιο τὸ πρόσωπο βιώνει τὸ φύλο του, ἀνεξάρτητα ἀπὸ τὸ φύλο ποὺ καταχωρίστηκε κατὰ τὴ γέννησή του μὲ βάση τὰ βιολογικά του χαρακτηριστικά. […] Ὁρίζεται ὅτι σὲ περίπτωση ἀσυμφωνίας μεταξὺ ταυτότητας φύλου καὶ καταχωρισμένου φύλου, τὸ πρόσωπο μπορεῖ νὰ ζητήσει τὴ διόρθωση τοῦ καταχωρισμένου φύλου του ὥστε αὐτὸ νὰ ἀντιστοιχεῖ στὴ βούληση, τὴν προσωπικὴ αἴσθηση τοῦ σώματος καὶ τὴν ἐξωτερική του εἰκόνα. […] Ἡ διαδικασία γιὰ τὴ διόρθωση καταχωρισμένου φύλου, ἡ ὁποία γίνεται μὲ δικαστικὴ ἀπόφαση καὶ δὲν ἀπαιτεῖται ὁποιαδήποτε προηγούμενη ἰατρικὴ ἀγωγὴ ἢ ἐπέμβαση».
.             Αὐτὴ εἶναι ἡ νέα «κανονικότητα» στὴν ὁποία θέλουν νὰ μᾶς ἐπιστρέψουν!

 

 

Σχολιάστε

ΑΝΤΙΣΤΑΥΡΙΚΗ ΜΑΝΙΑ

Ἀντισταυρικὴ μανία

Τοῦ περιοδ. «Ο ΣΩΤΗΡ»

.             Ἡ γερμανικὴ ἑταιρεία σοῦπερ-μάρκετ Lidl ἀφήρεσε τοὺς σταυροὺς ἀπὸ τοὺς ναοὺς τῆς Σαντορίνης, ἀπὸ φωτογραφία ἡ ὁποία ἀπεικονίζεται σὲ κάποιο προϊόν της. Ὅμως δὲν εἶναι μόνο ἡ Lidl ἀλλὰ καὶ ἡ ΜΕΒΓΑΛ καὶ ἡ Nestle καὶ ἡ Danone καὶ ἡ Carrefour ἔσβησαν τοὺς σταυροὺς ἀπὸ τοὺς ναοὺς τῆς Σαν­τορίνης. Τὸ θέμα τὸ ἀνέδειξε τὸ δίκτυο RTL, τὸ ὁποῖο ρώτησε σχετικὰ ἐκπρόσωπο τῶν Lidl.
.             Ἐκεῖνος, σύμφωνα μὲ τὸ ρεπορτάζ, ἀπάν­τησε μὲ τὰ ἑξῆς λόγια: «Ἀποφεύγουμε νὰ χρησιμοποιοῦμε θρησκευτικὰ σύμβολα γιατὶ δὲν θέλουμε νὰ ἀποκλείουμε καμία θρησκευτικὴ πεποίθηση. Εἴμαστε μία ἑταιρεία ποὺ σέβεται τὴν πολυπολιτισμικότητα καὶ αὐτὴ ἡ ἀρχὴ εἶναι ποὺ ἐπεξηγεῖ τὸ “σχέδιο” πάνω στὴ συσκευασία».
Οἱ ἀντιδράσεις ποὺ προκλήθηκαν ὑποχρέωσαν τελικὰ τὰ Lidl νὰ ζητήσουν συγγνώμη, δηλώνοντας πὼς ἡ πρόθεσή τους δὲν ἦταν νὰ σοκάρουν. «Ἀποφεύγουμε», εἶπαν, «τὴ χρή­ση θρησκευτικῶν συμβόλων στὶς συσκευασίες μας γιὰ νὰ διατηροῦμε οὐδέτερη στάση ἀπέναντι σὲ ὅλες τὶς θρησκεῖες, καὶ ἂν αὐτὸ ἔγινε ἀντιληπτὸ διαφορετικά, τότε ζη­τᾶμε συγγνώμη ἀπὸ ὅσους σοκαρίστηκαν».
.             Τὸ καίριο ἐρώτημα ὅμως ποὺ ἔπρεπε νὰ τεθεῖ καὶ παραμένει ἐκκρεμὲς εἶναι τὸ γιατί χρησιμοποίησαν τέτοια φωτογραφία, τὴν ὁποία ἀναγκάστηκαν νὰ παραποιήσουν, καὶ δὲν ἔπαιρναν μιὰ ἄλλη ἀπὸ τὶς ἀμέτρητες ποὺ ὑπάρχουν, στὴν ὁποία νὰ μὴν ἀπεικονίζεται Ναός.
.             Εἶναι φανερὸ ὅτι τὸ πράγμα δὲν εἶναι ἁπλό. Δὲν πρόκειται μόνο γιὰ πολιτικὴ θρησκευτικῆς οὐδετερότητας. Ὑπάρχει δόλος πίσω ἀπ᾿ αὐτὴ τὴν ἐνέργεια, κάτι ποὺ ἀποδεικνύεται καὶ ἀπὸ τὸ ὅτι τὰ Lidl τὸ 2016 εἶχαν ἀφαιρέσει τὸν σταυρὸ ἀπὸ τὴν ἑλληνικὴ σημαία πάνω στὰ προϊόντα τους.
.             Πρόκειται γιὰ σκόπιμες σατανοκίνητες ἐν­έργειες ἀνθρώπων ποὺ μισοῦν τὸν Σταυρό, μισοῦν τὶς εἰκόνες, μισοῦν τὸ Εὐαγγέλιο, τὴ Χριστιανικὴ Πίστη. Αὐτὴ δυστυχῶς εἶναι ἡ ση­μερινὴ Εὐρώπη. Ἀρνήθηκε τὸν Χριστό, Τὸν πρόδωσε γιὰ τὰ «τριάκοντα ἀργύρια» τοῦ παγκοσμιοποιημένου ἐμπορίου. Καὶ ποῦ πορεύεται; Διαβάστε τὴν πρόσφατη εἴδηση:
.             «Τὰ στοιχεῖα ποὺ ἔδωσε στὴ δημοσιότητα ἡ Γερμανικὴ Διάσκεψη τῶν Ἐπισκόπων (σ.σ. Καθολικῶν) γιὰ τοὺς πιστοὺς τοῦ Χριστιανισμοῦ στὴ Γερμανία τὸ 2016 εἶναι συγ­κλονιστικά… Σύμφωνα μὲ τὰ στοιχεῖα αὐτά, οἱ Χριστιανοὶ στὴ Γερμανία θὰ ἔχουν γίνει μειονότητα μέσα στὰ ἑπόμενα 20 χρόνια!… Ἐνδεικτικά, στὴ μητρόπολη τοῦ Τρίρ, τοποθεσία τῆς παλαιότερης καθολικῆς κοινότητας καὶ γενέτειρα τοῦ Κὰρλ Μάρξ, ὁ ἀριθμὸς τῶν ἐνοριῶν θὰ μειωθεῖ ἀπὸ 903 σὲ 35 ἕως τὸ 2020, σύμφωνα μὲ τὸν ἐπίσκοπο Στέφαν Ἄκερμαν – μείωση ἄνω τοῦ 90%». Μάλιστα! Ἕως τὸ 2020! Σὲ τρία μόλις χρόνια ἀπὸ τώρα. Τὴν ἴδια ὥρα τὰ Μουσουλμανικὰ Τεμένη καὶ ὁ μουσουλμανικὸς πληθυσμὸς αὐξάνον­ται μὲ γεωμετρικὴ πρόοδο.
.             Ἡ Εὐρώπη πεθαίνει. Αὐτὴ εἶναι ἡ πορεία της. Καὶ θὰ πληρώσει πολὺ ἀκριβὰ τὸ τίμημα τῆς ἀντισταυρικῆς της μανίας καὶ τῆς ἀποστασίας της ἀπὸ τὴν ἁγιασμένη πίστη τοῦ Χριστοῦ…

 

Σχολιάστε

ΜΑΜΑ καὶ ΓΙΑΓΙΑ. Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥΣ.

Μαμά καί Γιαγιά

Τοῦ N. I.
περιοδ. «Ἐκκλησιαστικὴ Παρέμβαση»
(Ἱ. Μητρ. Ναυπάκτου),

ἀρ. 253, Αὔγ. 2017

.               Σέ ἄρθρο τῆς Λίνας Γιάνναρου στήν Ἐφημερίδα «Καθημερινή», μέ τίτλο «Οἱ γιαγιάδες σώζουν ἀκόμα τήν οἰκογένεια», γίνεται ἀναφορά στήν βοήθεια τῶν γιαγιάδων καί τῶν παππούδων στήν οἰκονομική βοήθεια τῶν οἰκογενειῶν τῶν παιδιῶν τους. Μεταξύ ἄλλων γράφεται ὅτι «τό νά εἶσαι μαμά, λένε, εἶναι ἡ ὀμορφότερη καί ταυτόχρονα ἡ δυσκολότερη δουλειά τοῦ κόσμου».
.               Αὐτό εἶναι μιά μεγάλη ἀλήθεια, ὅταν σκεφθῆ κανείς ὅτι μία γυναίκα περνᾶ ἐννέα μῆνες ἐγκυμοσύνης μέ τίς πολλές δυσκολίες της καί στήν συνέχεια πολύ χρόνο γιά νά μεγαλώση τά παιδιά της καί νά τά προσαρμόση στήν ζωή καί πολλά χρόνια γιά νά ἀποκτήσουν τήν στοιχειώδη γνώση. Εἶναι ὄμορφο νά βλέπη κανείς νά μεγαλώνη τό παιδί του, ἀλλά αὐτό ἀπαιτεῖ πολύ κόπο. Ἄλλωστε, ὅλα τά γεγονότα στήν ζωή ἔχουν τήν ἡδονή καί τήν ὀδύνη. Ἔτσι, ἡ μητρότητα εἶναι «ἡ ὀμορφότερη», ἀλλά καί ἡ «δυσκολότερη δουλειά» στόν κόσμο. Ὅμως, στήν συνέχεια ἡ ἀρθρογράφος τονίζει ὅτι «τό νά εἶσαι γιαγιά στήν Ἑλλάδα, πάντως, εἶναι κανονικό “ἐπάγγελμα” μέ αὐστηρά ὡράρια καί συγκεκριμένα ρεπό». Καί αὐτό, γιατί φροντίζουν νά ἀναπληρώνουν τά παιδιά τους στήν ἀνάπτυξη τῶν παιδιῶν, ὅταν ἐκεῖνες πρέπει νά ἐργασθοῦν. Ἔτσι, ἀναλαμβάνουν ἕνα καθημερινό ὡράριο ἐργασίας, πολλές φορές ταξιδεύουν σέ ἄλλες πόλεις καί χῶρες γιά νά βοηθήσουν τά ἐγγόνια τους, καί τά ἐγγόνια τους τίς ἀποκαλοῦν μαμάδες, γιατί μπερδεύουν τούς ρόλους μαμᾶς καί γιαγιᾶς.
.               Ἡ ἀρθρογράφος χρησιμοποιεῖ τά στατιστικά δεδομένα γιά νά ἀποδείξη τήν προσφορά τῶν γιαγιάδων στίς οἰκογένειες τῶν παιδιῶν τους, ἐπειδή στήν Ἑλλάδα ὑπάρχει ἔλλειψη κρατικῶν δομῶν, δηλαδή βρεφονηπιακῶν καί παιδικῶν σταθμῶν, ἀλλά ὑπάρχει καί «οἰκονομική στενότητα πού περιορίζει τήν πρόσβαση σέ ἰδιωτικές ὑπηρεσίες φύλαξης καί φροντίδας».
.               Τό γεγονός εἶναι ὅτι ἀπό στατιστικούς προσδιορισμούς στήν Ἑλλάδα περίπου τό 13% τῶν παιδιῶν κάτω τῶν τριῶν ἐτῶν πηγαίνουν σέ δημόσιους ἤ ἰδιωτικούς παιδικούς σταθμούς, τό 37% τῶν παιδιῶν αὐτῶν παρακολουθοῦνται ἀποκλειστικά ἀπό τούς γονεῖς, καί τά ὑπόλοιπα παιδιά, περίπου τό 50% φροντίζονται ἀπό ἄλλους ἀνθρώπους, κυρίως ἀπό τίς γιαγιάδες τους.
.               Εἶναι ἀλήθεια ὅτι στούς βρεφονηπιακούς σταθμούς προσφέρεται φροντίδα καί ἀγωγή μέ ἐπιστημονικό τρόπο καί σύγχρονη γνώση, ἀλλά οἱ γιαγιάδες μεταδίδουν ἀγάπη, στοργή, κυρίως παράδοση. Πόσοι ἄνθρωποι δέν ὀφείλουν τά πάντα στίς γιαγιάδες τους, οἱ ὁποῖες ἔχουν πείρα, ὑπομονή, ἀγάπη, κατά τόν λόγο τοῦ λαοῦ: «τῶν παιδιῶν μου τά παιδιά εἶναι δυό φορές παιδιά μου», ἀλλά καί πίστη στόν Θεό καί ἀγάπη στήν Ἐκκλησία. Τούς μαθαίνουν νά κάνουν τόν σταυρό τους, νά ἀσπάζονται τίς εἰκόνες, νά λένε προσευχές καί ἄλλα.
.               Εἶναι ἡ «ὀμορφότερη», ἀλλά καί «δυσκολότερη» δουλειά στόν κόσμο νά εἶναι κάποια γυναίκα μητέρα, ἀλλά σπουδαιότερο νά εἶναι κάποια γυναίκα γιαγιά. Ἔτσι, ἡ οἰκονομική κρίση ἔχει καί τά θετικά σημεῖα, ἀφοῦ ἐνεργοποιεῖται ὁ πολιτιστικός καί πνευματικός συναγερμός τῆς παρουσίας τῶν γιαγιάδων, πού καί αὐτές κουράζονται, ἀλλά τελικά μέ αὐτές ἐνεργοποιεῖται ἡ δυναμικότητα τῆς παραδόσεως.
.               Εἶναι γνωστόν ὅτι στήν ἀγωγή τῶν παιδιῶν δέν συντελοῦν μόνον οἱ γονεῖς καί οἱ δάσκαλοι, ἀλλά ἕνας ὁλόκληρος περίγυρος, ἡ γειτονιά, τό συγγενικό περιβάλλον, ἡ πόλη, ἡ κοινωνία, κυρίως οἱ γιαγιάδες καί οἱ παπποῦδες. Τούς ἀξίζει ὁ σεβασμός καί ἡ τιμή.

 

ΠΗΓΗ: parembasis.gr

Σχολιάστε

ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΚΗ ΑΛΛΟΙΩΣΗ: ΟΙ ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ ΚΑΤΕΝΙΚΗΣΑΝ ΤΗΝ ΛΟΓΙΚΗ!

Θεσμικ μέθοδος ξαπάτηση

Τοῦ Χρ. Γιανναρᾶ
ἐφημ. «Καθημερινή», 17.09.17

.             Οἱ ἐντυπώσεις ὑποκαθιστοῦν τὴν πραγματικότητα: Τὸ πρόβλημα εἶναι γενικευμένο, ἀφορᾶ στὸ παγκοσμιοποιημένο «παράδειγμα». Ἀλλὰ στὴν ἑλλαδικὴ κοινωνία μοιάζει νὰ παίρνει χαρακτήρα ἐπιδημικῆς συμφορᾶς. Καταργεῖ ὅ,τι κάποτε ὀνομάζαμε κοινωνικό μας «ἱστό».
.             Οἱ ἄνθρωποι χάνουμε τὴν αἴσθηση-ἐπίγνωση τοῦ πραγματικοῦ καὶ ὑπαρκτοῦ, λογαριάζουμε γιὰ πραγματικότητα τὶς ἐντυπώσεις. Οἱ ἐντυπώσεις ὑποκαθιστοῦν τὴν πραγματικότητα, καὶ αὐτὸ γίνεται προσχεδιασμένα, σκόπιμα, μεθοδικά, σὲ πολὺ μεγάλη κλίμακα. Ὑποβαθμίζεται ἐσκεμμένα (καὶ προοδευτικὰ ἀτονεῖ ἢ καὶ χάνεται) ἡ γνώση ὡς ἐμπειρικὴ ἀμεσότητα καὶ κριτικὴ ἀξιολόγηση. Ο ντυπώσεις ποκαθιστον τ βιωματικ πιστοποίηση κα ποτίμηση, οκοδομον ψευδαισθητικ παλλάγματα το πραγματικο.
.            
Πρόκειται γι νθρωπολογικ λλοίωση, ὄχι κάτι λιγότερο. Ἀφετηρία της καὶ αἰτιώδης ἀρχή της, μᾶλλον ἡ ἐμπορικὴ διαφήμιση καὶ ἡ ἰδεολογικὴ προπαγάνδα. Καὶ οἱ δύο, σήμερα πιά, ἀποτελοῦν καταξιωμένη μεθοδικὴ «ἐπιστήμη»: τὸ μάρκετινγκ – γιὰ πρώτη φορὰ συγκαταλέγεται στὶς ἐπιστῆμες: ὄχι ἕνα θησαύρισμα ἐπισταμένων γνώσεων γιὰ κάποια πτυχὴ τῆς πραγματικότητας, ἀλλὰ ἡ σκόπιμη ὑποκατάσταση τῆς πραγματικότητας ἀπὸ ψευδαισθητικὲς ἐντυπώσεις.
.             Ἕνας τεράστιος ἀριθμὸς καταναλωτικῶν ἀγαθῶν δὲν ἐπιλέγονται ἀπὸ τοὺς καταναλωτὲς μὲ ἄμεσο ἐμπειρικὸ ἔλεγχο καὶ κριτικὴ ἀξιολόγηση τῆς ποιότητάς τους, ἀλλὰ μόνο ἀπὸ τὴν ἐντύπωση ποὺ δημιουργεῖ ἡ συσκευασία, ἡ εὔηχη ὀνομασία, ἡ προβεβλημένη θέση στὰ ράφια τοῦ πολυκαταστήματος – καὶ κυρίως ἡ διαφήμισή τους ἀπὸ τὴν τηλεόραση καὶ στοὺς δημόσιους χώρους. Ἀκριβῶς, δέσμιοι στὴν ἴδια αὐτὴ ἀλογία τῶν ἐντυπώσεων, οἱ πολλοὶ ἐπιλέγουν καὶ τὴν ποδοσφαιρικὴ ὁμάδα ποὺ τοὺς παθιάζει, τὸ κόμμα ποὺ σταθερὰ ψηφίζουν, τὸν κομματικὸ «ἀρχηγὸ» ποὺ τοὺς γυαλίζει.
.             Ἀποτέλεσμα: κλειψη κάθε λογικς στς πιλογς το νθρώπου – ἀπὸ τὰ τρόφιμα καὶ τὰ ροῦχα του ὣς τοὺς τοπικοὺς ἄρχοντες καὶ ὢς τὸν πλανητάρχη. Παράγοντες ἀνεξέλεγκτοι καὶ ἀνεύθυνοι φαμπρικάρουν τὶς ἐντυπώσεις, ποὺ θὰ ὁδηγήσουν τυφλὰ τοὺς ψηφοφόρους στὴν προτίμηση τοῦ τάδε καὶ ὄχι τοῦ δείνα. Ο θεσμο τς δημοκρατίας νέπαφοι, λλ μόνο διακοσμητικοί, τ χρμα τν νεξέλεγκτων παραγόντων πιβάλλει, μ καταμάχητη τν ποτελεσματικότητα τς διαφήμισης, τς ντυπώσεις πο θ χαρίσουν τς περεξουσίες το πλανητάρχη, σως, κα σ ναν διανοητικ μετριότατο σ ναν τυπικ τραμποκο. Οἱ κορυφαῖοι τῆς ἐξουσίας ἐκλέγονται κυρίως μὲ τὶς ἐντυπώσεις ποὺ θὰ προκαλέσουν, οἱ ἐντυπώσεις κατασκευάζονται, τελικὰ τὰ ἀξιώματα ἀγοράζονται.
.             Νὰ γιατί στὸν βωμὸ τῆς κατασκευῆς τῶν ἐντυπώσεων ξοδεύονται πακτωλοί: Ὁ πρόεδρος τῆς Γαλλίας Μακρὸν ἐνέκρινε, γιὰ τὸ πρῶτο τρίμηνο τῆς θητείας του, ἀμοιβὴ τῆς κυρίας ποὺ τὸν μακιγιάρει 26.000 εὐρὼ (Nouvel Observateur, 24.8.2017). Καὶ ὁ προηγούμενος Γάλλος πρόεδρος, Ὀλάντ, εἶχε, στὰ πέντε χρόνια της θητείας του, προσωπικὸ κουρέα, μὲ μισθὸ 9.895 εὐρὼ τὸν μήνα – ἀπὸ τὴ θητεία του στὴν προεδρία ὁ κουρέας εἰσέπραξε συνολικὰ μισθοὺς ὕψους 593.700 εὐρὼ (Le Monde, 12.7.2017).
.             Φτάσαμε στὸ σημεῖο, ἡ καθολικὴ ψηφοφορία νὰ εἶναι ἡ ἀποτελεσματικότερη μέθοδος γιὰ τὴ φαλκίδευση τοῦ λαϊκοῦ αἰσθήματος, ἑπομένως τῆς λαϊκῆς κυριαρχίας. Διότι οἱ «παράγοντες» ποὺ κατευθύνουν τὰ κοινὰ (οἰκονομικοὶ καί, φυσικά, ἀφανεῖς) ἔχουν τεκμηριωμένη τὴ βεβαιότητα ὅτι μποροῦν νὰ ἐλέγχουν ἐκ τοὺς ἀσφαλοῦς τὸ ἀποτέλεσμα τῆς διευρυμένης ψηφοφορίας μὲ διαφημιστικ πλύση γκεφάλου τν μαζν. Γι’ αὐτὸ καὶ «καθιερώθηκε» στὴν πανεύκολα ξιπαζόμενη ἑλλαδικὴ κοινωνία, νὰ ἐκλέγονται οἱ ἀρχηγοὶ τῶν μεγάλων κομμάτων μὲ ἀνοιχτὴ στοὺς πάντες ψηφοφορία – ὥστε οἱ ἡγήτορες νὰ χρίονται σίγουρα ἀπὸ τὴ διαφήμιση, δηλαδὴ ἀπὸ τοὺς ἀφανεῖς σπόνσορες (διαχειριστὲς) τοῦ πολιτικοῦ μας βίου.
.             Τὸ κουκλοθέατρο πάντως, τὸ ἐπονομαζόμενο «ἐλεύθερη ἔκφραση τῆς λαϊκῆς βούλησης» συνεχίζεται μεθοδικά, μὲ ἀφτιασίδωτη γελοιότητα: Ἡ κοινὴ γνώμη ἔχει πιὰ ἐκπαιδευτεῖ νὰ ψηφίζει πολιτικοὺς ἀρχηγοὺς μὲ τὴ «λογικὴ» (δηλαδὴ τὶς ἐντυπώσεις) ποὺ ψηφίζει τοὺς «survivors». Ἀπόλυτο κριτήριο οἱ ἐντυπώσεις, νικητὲς οἱ κολπαδόροι ἐπιδειξίες τῆς ναρκισσιστικῆς τους ἀδιαντροπιᾶς. Καὶ ἡ ἐπίδειξη, μὲ λεξιλόγιο τριακοσίων (τὸ πολὺ) λέξεων.
.             3 τοῦ Σεπτέμβρη τοῦ 2017, καὶ τὸ ΠΑΣΟΚ στὸ Ζάππειο: Ἡ εἰκόνα θὰ μείνει στὴν Ἱστορία, κορύφωμα τοῦ ἀπόλυτου πολιτικοῦ τίποτα, χιλιοστολισμένου μὲ ὀρυμαγδὸ λεκτικοῦ ἀποθεματικοῦ ἐντυπώσεων – ὅλες ἀπὸ ἕνα παρελθὸν ἀγυρτείας. Σὰν κηδεία ντυμένη στὰ νυφιάτικα καὶ τὸ πτῶμα ὀδωδός. Ἦταν ὅλοι (ἢ σχεδὸν) ἐκεῖ, φιγοῦρες καὶ ὀνόματα ταυτισμένα πιὰ στὴ συνείδηση καὶ τῶν πιὸ πεισματικὰ ἐθελότυφλων μὲ τὴ λαμογιά, τὸν πρωτογονισμὸ τῆς ἀπληστίας, τὴν ἀδίστακτη λωποδυσία τοῦ κοινωνικοῦ (ἀπὸ δανεισμὸ) χρήματος. Σὲ ρόλο παντομίμας ἡγέτη, ἡ θλιβερὴ θυγατέρα ἔγκαιρα εἰδωλοποιημένου στελέχους. Στολισμένη σὰν γιὰ γλεντοκόπημα ποὺ ἐκβιάζει συνοικέσιο. Ἀναμηρύκαζε ἀπὸ τὸ βῆμα ὅλα τὰ χιλιοφθαρμένα λεκτικὰ σύμβολα τῆς πασοκικῆς λαϊκάντζας, προσθέτοντας ἐπίθετο ἐξωραϊστικῆς ἐπικαιροποίησης: «Νέα ἀλλαγή», «νέα κεντροαριστερά», «νέα συσπείρωση τῶν προοδευτικῶν δυνάμεων». Καὶ μνηστῆρες κομιστὲς τοῦ καινούργιου, κάποιοι πασίγνωστοι γιὰ τὸν ἐγκλωβισμό τους στὶς συνταγὲς τῆς ξαναζεσταμένης ἀποτυχίας: Ἕνας λυμφατικός, δραματικὰ ἀνύπαρκτος δήμαρχος. Ἡ ἀπόλυτη πολιτικὴ κενολογία ποὺ ἀναζητάει κοίτη γιὰ νὰ μοιάσει ποτάμι. Καὶ δύο παλιὰ στελέχη τῆς πασοκικῆς ἀγυρτείας, πιθανὸν ἀδιάφθορα, ἀλλὰ χωρὶς ἴχνος ποτὲ θαρραλέας μετάνοιας γιὰ τὸ ρήμαγμα τῆς χώρας ἀπὸ τὸ κόμμα τους.
.          Τὸ πολιτικὸ σύστημα δὲν ἔχει ἄλλα περιθώρια ἐπανατροφοδότησης τῆς ἀνικανότητας καὶ διαφθορᾶς του. Ἂν ἡ δημοκρατία δὲν εἶναι συνταγή, ἀλλὰ κοινωνικὸ κατόρθωμα, μοναδικὸς θεσμικὸς μοχλὸς ἀνάσχεσης τοῦ ἱστορικοῦ μας τέλους εἶναι ὁ Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας.

ΣΧ. «ΧΡ. ΒΙΒΛΙΟΓΡ»: Ἀπὸ πλευρᾶς ἀνθρωπίνου παράγοντος τὸ ἱστορικὸ τέλος δὲν φαίνεται νὰ μπορεῖ νὰ ἀνασχεθεῖ. Κανένας Πρόεδρος πιά. Ἐδῶ ποὺ ἔχουμε φτάσει πλεόν μόνον ὀ Οὐράνιος Πατέρας μπορεῖ νὰ ἀναχαιτίσει τὴν κατολίσθηση.
Ἄλλωστε τὶς ὀρθὲς ἐπισημάνσεις τοῦ ἀνωτέρω ἄρθρου χίλιοι θὰ τὶς διαβάσουν, ἀλλὰ μόνον δέκα θὰ τὶς παραδεχθοῦν.

 

 

 

Σχολιάστε

ΕΤΣΙ XΡEIAZETAI! ΑΓΩΓΗ ΚΑΤΑ ΤΟΥ LIDL ΕΤΟΙΜΑΖΕΙ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ

ΕΤΣΙ ΜΠΡΑΒΟ!
ΑΓΩΓΗ ΚΑΤΑ ΤΟΥ LIDL ΕΤΟΙΜΑΖΕΙ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ
– Τ
μοντζ στς κκλησίες δυσφημίζει τ
νησί!

.                 Τὸ δρόμο τῆς δικαιοσύνης θὰ πάρει τὸ ζήτημα τῆς διαφήμισης ἁλυσίδας σοῦπερ μάρκετ, ποὺ σὲ καταχώρηση διαφήμισης εἶχε ἀφαιρέσει τὸ σταυρὸ ἀπὸ τοὺς τρούλους τῶν ἐκκλησιῶν γιὰ καμπάνια προϊόντων.
.                  Ὅπως εἶπε ὁ δήμαρχος Σαντορίνης Νικόλαος Ζῶρζος, μιλώντας στὴν ἐκπομπὴ «Ἐν Ἀθήναις» καὶ τὸν Γιῶργο Τράγκα προτίθεται σύντομα νὰ καταθέσει μηνύσεις εἰς βάρος ὅσων εὐθύνονται γιὰ τὸ μοντὰζ στὴν εἰκόνα τῶν ἐκκλησιῶν τοῦ νησιοῦ καὶ προσβάλλουν ἔτσι τὴν ὀρθόδοξη πίστη. Ὁ δήμαρχος Σαντορίνης προτίθεται νὰ ὑποβάλει καὶ ἀγωγὲς κατὰ παντὸς ὑπευθύνου, διεκδικώντας ἀποζημιώσεις γιὰ προσβολὴ συμβόλων.
.                  Τὸ διαδίκτυο ἔχει πάρει φωτιὰ ἀπὸ τὰ σχόλια τοῦ κόσμου ποὺ ἀντιδροῦν καὶ προσπερνοῦν τὴν δικαιολογία τῆς ἑταιρίας, ἡ ὁποία λόγῳ αὐξανόμενης κριτικῆς, ἀναγκάστηκε νὰ ζητήσει συγγνώμη γιὰ τὴν παρέμβαση στὴ φωτογραφία. Σημαντικὸ πάντως εἶναι ὅτι ἔγινε κακὴ κριτικὴ σὲ πανευρωπαϊκὸ ἐπίπεδο, διότι ἡ γερμανικὴ ἁλυσίδα σοῦπερ μάρκετ, δραστηριοποιεῖται σὲ πολλὲς χῶρες.
.                  «Εἶναι μέρος τῆς ἐμπορικῆς πολιτικῆς μας νὰ εἴμαστε οὐδέτεροι ἀπὸ θρησκευτικῆς καὶ πολιτικῆς ἀπόψεως», δικαιολογήθηκε ἀρχικὰ ἡ διεθνὴς ἁλυσίδα σοῦπερ μάρκετ, ἔπειτα ἀπὸ τὶς πρῶτες κριτικές. Μεταξὺ ἄλλων ἀντέδρασε καὶ ὁ καρδινάλιος Ντόινικ Ντούλα τῆς Πράγας, ὁ ὁποῖος μὲ ἐπιστολή του χαρακτήρισε τὴν ἐνέργεια «χωρὶς προηγούμενο» καὶ ἐξέφρασε τὴ «συμπάθειά του πρὸς τὴν Ἑλλάδα».
.                  Ἐπίθεση κατὰ τῆς ἁλυσίδας σοῦπερ μάρκετ LIDL ἐξαπέλυσε πρὸ ἡμερῶν καὶ ὁ Μητροπολίτης Λαρίσης καὶ Τυρνάβου Ἰγνάτιος, χαρακτηρίζοντας τὴν παραποιημένη εἰκόνα τοῦ νησιοῦ «δαιμονικὴ ἔμπνευση» εἰς βάρος τῆς χώρας μας ἀπὸ τὴν γερμανικὴ ἐταιρία LIDL.
.               Ὁ Μητροπολίτης σὲ ἄρθρο του στὴν ἐφημερίδα «Ἐλευθερία» γράφει ὅτι ὑπῆρχε σκοπιμότητα γιὰ νὰ πληγεῖ τὸ κύρος τῆς χώρας Ἑλλάδας, ἀφοῦ «Ὁ Σταυρός, ποὺ ἀφαίρεσαν, εἶναι ἡ δόξα της. Σηκώνει τὸ Σταυρό της αὐτὴ ἡ Ὀρθόδοξη χώρα, ἡ ὁποία ἀπαρτίζεται ἀπὸ ἕνα λαὸ ὁ ὁποῖος πιστεύει σ’ αὐτὸ τὸν Σταυρό».

ΠΗΓΗ: crashonline.gr

 

 

Σχολιάστε

ΝΑ ΚAΝΟΥΜΕ ΤΟΝ ΣΤΑΥΡO ΜΑΣ ΚΑΙ… “ΤΡEΛΑ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΑIΙΚΗ”, ΣΥΝAΔΕΛΦΟΙ (Δ. Νατσιός)

Ν κάνουμε τν σταυρό μας καί…
“τρέλα κολοκοτρωναίικη”, συνάδελφοι

Γράφει ὁ Δημ. Νατσιός
δάσκαλος- Κιλκίς

.               «Ἡ πρώτη μέρα στὸ σχολεῖο» τιτλοφορεῖται ἕνα κείμενο ποὺ περιέχεται στὸ «Ἀνθολόγιο Λογοτεχνικῶν Κειμένων Α´ καὶ Β´ Δημοτικοῦ», σελ. 30-31. Στὸ κείμενο αὐτὸ «προσφέρονται», ἀνεπιγνώστως προφανῶς ἀπὸ τοὺς συγγραφεῖς, ὅλα τὰ τρέχοντα ἰδεολογήματα καὶ τὰ κρανιοκενῆ στοιχεῖα ποὺ χαρακτηρίζουν τὸ «Νέο Σχολεῖο», τὸ προοδευτικό, ποὺ κόβει ΣΥΡΙΖΑ τὰ ριζιμιὰ λιθάρια τοῦ Γένους.
.               Ἕνας μικρὸς μαθητής, πρωτάκι, διηγεῖται τὶς ἐντυπώσεις του ἀπὸ τὴν πρώτη μέρα στὸ σχολεῖο. Μετὰ τὶς γνωστὲς ἀγωνίες, τὸν φόβο τοῦ ἀγνώστου, τὶς σπαραξικάρδιες «ἀπαγκιστρώσεις» ἐκ τῆς μητρικῆς ἀγκάλης καὶ τὰ συναφῆ τῆς παρθενικῆς «ἀκαδημαϊκῆς» σταδιοδρομίας, διαβάζουμε στὸν ἐπίλογο: «Ἡ δασκάλα μας ἦταν ἡ κυρία Μεταξᾶ. Ἤθελε νὰ τὴ φωνάζουμε Γεωργία καὶ κυρίως ὄχι δασκάλα. Ὁ Κυριάκος ποὺ καθόταν δίπλα μου, εἶπε: – Δασκάλα, μπορῶ… Σταμάτησε. Ἡ δασκάλα μᾶς χαμογέλασε. Μετὰ εἴπαμε ὅλοι τὰ ὀνόματά μας. Φανή, Γιάννης, Ἰουλία, Ἀναστασία…. Μὲ τί θέλετε νὰ ἀρχίσουμε; ρώτησε ἡ κυρία μας.
Ὁ Κωστὴς σήκωσε τὸ χέρι.
– Μὲ τὴν τουαλέτα κυρία».
(Στὸ παλιὸ Ἀνθολόγιο, πρὸ τοῦ 2006, διάβαζε ὁ μαθητὴς στὴν πρώτη σελίδα μία ἐξαιρετικὴ προσευχή:
“Πέφτω κάνω τὸν σταυρό μου
καὶ ἄγγελο ἔχω στὸ πλευρό μου
δοῦλος τοῦ Θεοῦ λογιοῦμαι
καὶ κανέναν δὲν φοβοῦμαι”
καὶ στὴν ἴδια σελίδα τὸ περίφημο “φεγγαράκι μου λαμπρό”. Τώρα φτάσαμε στὰ καντιποτένια τοῦ  ὑπουργείου μὲ τὶς ἀνεπρόκοπες δασκάλες ποὺ θέλουν νὰ τὶς προσφωνοῦν οἱ μαθητὲς μὲ τό… καλλιτεχνικό τους ὄνομα).
.           Τί ἀχνοφέγγει πίσω ἀπὸ τὶς χαζοχαρούμενες αὐτὲς ἀράδες, ὁπωσδήποτε ἀ(κατα)νόητες γιὰ νεοεισερχόμενο στὸ σχολεῖο μαθητή, ἀπαξιωτικὲς καὶ προσβλητικὲς γιὰ τὸν δάσκαλο; Ἐδῶ ἔχουμε μία «προοδευτικιὰ» δασκάλα, ποὺ ἀποποιεῖται τὴν ἀποστολή της. Ἐφ’ ὅσον ἀπορρίπτει τὸν σεβασμὸ ποὺ περιέχει ἡ προσφώνηση «κυρία»,  δημιουργεῖ τὴν δῆθεν οἰκειότητα, ἡ ὁποία παρερμηνεύεται ἀπὸ τοὺς μαθητὲς καὶ καταντᾶ ἡ μητέρα τῆς καταφρονήσεως καὶ τῆς ἀπειθαρχίας. Πολλοὶ ἐκπαιδευτικοὶ πράττουν τὸ ἴδιο, ἔχοντας θολὰ ἐντυπωμένη στὸ νοῦ τους τὴν θεωρία τῆς ἀντιαυταρχικῆς ἢ ἀντιαυθεντικῆς ἀγωγῆς. Καλλιεργοῦν μία «ἀνάρμοστη» σχέση μὲ τοὺς μαθητές τους, δῆθεν φιλική. Ὅμως, ὅταν ὁ ἐκπαιδευτικὸς παρουσιάζεται ὑπερβολικὰ ἐπιεικής, σημαίνει ἢ ὅτι δὲν μπορεῖ νὰ διαδραματίσει σωστὰ τὸν ἡγετικὸ ρόλο του ἢ ὅτι δὲν ἐνδιαφέρεται γιὰ τὰ παιδιά. Στὶς περιπτώσεις αὐτὲς ἡ ἐπιείκεια ἀποτελεῖ τὴν χειρότερη μορφὴ ἀδιαφορίας. (Κάτι παρόμοιο ἰσχύει καὶ μὲ τοὺς γονεῖς, ποὺ προσπαθώντας νὰ κερδίσουν τὴν ἐκτίμηση τῶν παιδιῶν τους, διαβάζοντας καὶ κάποια «βίπερ», περὶ «δημοκρατικῆς» οἰκογενειακῆς ἀγωγῆς, ποὺ κυκλοφοροῦν καὶ σὲ μπακάλικα, λένε στὰ παιδιά τους: «μὴ μὲ βλέπεις σὰν πατέρα. Ἐγὼ θέλω νὰ εἶμαι φίλος σου». Σ’ αὐτὴν τὴν περίπτωση καὶ ὁ γονέας εἶναι ἕνα ἀνώριμο παιδὶ ποὺ παραιτεῖται ἀπὸ τὴν πατρικὴ ἢ τὴν μητρική του εὐθύνη καὶ δημιουργεῖ στὸ παιδὶ αἴσθημα ἀνασφάλειας, ποὺ θὰ φτάσει ὣς τὸν πανικό. Τὰ παιδιὰ θὰ βροῦν εὐκαιρίες στὴν ζωή τους ν’ ἀποκτήσουν φίλους, εἶναι ὅμως ἀμφίβολο, ἂν θὰ βροῦν κάποιον ἄλλο πατέρα ἢ ἄλλη μητέρα). Ἡ δασκάλα τοῦ κειμένου, ποὺ ἤθελε νὰ τὴν προσφωνοῦν οἱ μαθητές της – καὶ μάλιστα τῆς πρώτης τάξης – Γεωργία (καὶ γιατί ὄχι, Γωγώ), αὐτοακυρώνεται καὶ ταυτόχρονα, ἐξ ἁπαλῶν ὀνύχων, «διδάσκει» στὰ παιδιὰ ὅτι δὲν ὑπάρχει αὐτὴ ἡ εὐλογημένη ἀπόσταση μεταξὺ δασκάλου καὶ μαθητῆ, τὸ μυστικὸ ὑφάδι ποὺ συνέχει αὐτὴ τὴ σχέση, ποὺ ὀνομάζεται σέβας. Μὲ τὰ καλοπιάσματα καὶ τὶς κολακεῖες δὲν βγάζεις γεροὺς μαθητές. «Δεῖ δ’ αὐτοὺς μηδὲ τοῖς ἐγκωμίοις ἐπαίρειν καὶ φυσᾶν, χαυνοῦνται γὰρ ταῖς ὑπερβολαῖς τῶν ἐπαίνων καὶ θρύπτονται», δηλαδή, πρέπει νὰ μὴν παινεύουμε ὑπερβολικὰ καὶ φουσκώνουμε τὰ παιδιὰ μὲ τὰ ἐγκώμια, γιατί μὲ τὶς ὑπερβολὲς τῶν ἐπαίνων γίνονται ματαιόδοξα καὶ κακομαθημένα». (Πλούταρχος, «περὶ παίδων ἀγωγῆς», ἔκδ. «Κάκτος», σελ. 69).
.               Καὶ ὁ ἅγιος Πορφύριος ὁ Καυσοκαλυβίτης, ἑπόμενος τοῖς θείοις πατράσι, ἔλεγε κάτι σημαντικό: «Στὰ παιδιὰ ὁ ἔπαινος κάνει κακό. Τί λέει ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ; “Λαός μου οἱ μακαρίζοντες ὑμᾶς πλανῶσιν ὑμᾶς καὶ τὴν τρῖβον τῶν ποδῶν ὑμῶν ταράσσουσιν”. Ὅποιος μᾶς ἐπαινεῖ, μᾶς πλανάει καὶ μᾶς χαλάει τοὺς δρόμους τῆς ζωῆς μας. Πόσο σοφὰ εἶναι τὰ λόγια τοῦ Θεοῦ! Ὁ ἔπαινος δὲν προετοιμάζει τὰ παιδιὰ γιὰ καμιὰ δυσκολία στὴ ζωή. Καὶ βγαίνουν ἀπροσάρμοστα καὶ τὰ χάνουν καὶ τελικὰ ἀποτυγχάνουν. Τώρα ὁ κόσμος χάλασε. Στὸ μικρὸ παιδάκι λένε ὅλο ἐπαινετικὰ λόγια. Μὴν τὸ μαλώσουμε, μὴν τοῦ ἐναντιωθοῦμε, μὴν τὸ πιέσουμε τὸ παιδί. Μαθαίνει, ὅμως, ἔτσι καὶ δὲν μπορεῖ νὰ ἀντιδράσει σωστὰ καὶ στὴν πιὸ μικρὴ δυσκολία. Μόλις κάποιος τοῦ ἐναντιωθεῖ, τσακίζεται, δὲν ἔχει σθένος. Οἱ γονεῖς εὐθύνονται πρῶτοι γιὰ τὴν ἀποτυχία τῶν παιδιῶν στὴ ζωὴ καὶ οἱ δάσκαλοι καὶ καθηγητὲς μετά. Τὰ ἐπαινοῦν διαρκῶς. Τοὺς λένε ἐγωιστικὰ λόγια. Δὲν τὰ φέρνουν στὸ Πνεῦμα τοῦ Θεοῦ. Τ’ ἀποξενώνουν ἀπ’ τὴν Ἐκκλησία. Ὅταν μεγαλώσουν λίγο τὰ παιδιὰ καὶ πᾶνε στὸ σχολεῖο μ’ αὐτὸ τὸν ἐγωισμό, φεύγουν ἀπ’ τὴ θρησκεία καὶ τὴν περιφρονοῦν, χάνουν τὸ σεβασμὸ πρὸς τὸν Θεό, πρὸς τοὺς γονεῖς, πρὸς ὅλους. Γίνονται ἀτίθασα καὶ σκληρὰ καὶ ἄπονα, χωρὶς νὰ σέβονται οὔτε τὴ θρησκεία, οὔτε τὸν Θεό. Βγάλαμε στὴ ζωὴ ἐγωιστὲς καὶ ὄχι χριστιανούς». (Γέροντος Πορφυρίου, «Βίος καὶ Λόγοι»», ἔκδ. Ι. Μ. Χρυσοπηγῆς, σελ. 427).
.           Τὸ κείμενο τοῦ σχολικοῦ βιβλίου τελειώνει μὲ τὴν ὀμορφότατη καὶ παιδαγωγικότατη «ἐπιθυμία» τοῦ μαθητῆ νὰ ἀρχίσει ἡ σχολικὴ χρονιά, ἡ διδαχή, μὲ τὴν… τουαλέτα. Σαφὲς τὸ μήνυμα, ἐλήφθη. Εὖγε στοὺς ἰθύνοντες, τὰ σαΐνια τοῦ ἁμαρτωλοῦ πρώην Παιδαγωγικοῦ Ἰνστιτούτου. Παιδεία, ἀγωγή, σμίλευση ψυχῶν, προσιδιάζουσα… στὶς τουαλέτες. Αὐτὸ τὸ μνημειῶδες κείμενο βρῆκαν, γιὰ νὰ ὑποδεχτοῦν τοὺς νιόβγαλτους μαθητὲς στὸ γοητευτικὸ ταξίδι τῆς γνώσης. Ἀντὶ γιὰ ὀσμὴ πνευματικῆς εὐωδίας, ἕνα κείμενο ἀπὸ τὰ μυρίπνοα ἄνθη τῆς παράδοσής μας, ἡ δυσωδία τοῦ βόθρου, ἡ διὰ βίου ἐκπαίδευση, ποὺ ὁραματίζονται οἱ Γραικύλοι τῆς σήμερον. Δευτέρα, ἡ πρώτη μέρα στὸ σχολεῖο. Οἱ ἀποδομητὲς ἂς ἀρχίσουν «μὲ τὴν τουαλέτα». Ἐμεῖς θὰ ἀρχίσουμε μὲ τὶς ἁγιαστικὲς εὐχὲς τῆς Ἐκκλησίας μας, ὑπερήφανοι, γιατί εἴμαστε Ἕλληνες δάσκαλοι καὶ Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι, γιατί τιμιότερα δὲν ὑπάρχουν στὴν Οἰκουμένη. «Ἀπ’ ἔξω μαυροφόρα ἀπελπισιά», ἀλλὰ μὲς στὴν τάξη Κρυφὸ Σχολειό. Κάνουμε τὸν σταυρό μας καὶ “τρέλα κολοκοτρωναίικη”, συνάδελφοι.Καὶ κανεὶς νὰ μὴν φοβᾶται τοὺς μυρμηγκολέοντες, “πρόσκαιροί εἰσι”.
(Παραθέτω τρία κείμενα τῆς ρωμαίικης… τρέλας. Ἂν δὲν ὑπῆρχε αὐτή, ἀκόμη θὰ προσκυνούσαμε τοὺς Μωχαμετάνους.
«Ὁ κόσμος μᾶς ἔλεγε τρελούς. Ἐμεῖς ἂν δὲν εἴμεθα τρελοί, δὲν ἐκάναμε τὴν Ἐπανάσταση», μᾶς ὁρμηνεύει ὁ  Γέρος τοῦ Μοριά.
«Νοικοκυριοὶ καὶ φρόνιμοι
Δὲν ζοῦν στὸν Ψηλορείτη
Οἱ κουζουλοὶ τὴν κάνανε
Ἀθάνατη τὴν Κρήτη»,
διαλαλεῖ καὶ ἡ κρητικὴ λεβεντομαντινάδα.
Μονολογοῦσε, περίλυπος καὶ καταντροπιασμένος, Νικόλαος Ἰβανώφ, ἀρχιστράτηγος τῶν Βουλγάρων στὴν μάχη τοῦ Κιλκίς, μετὰ τὴν συντριβή του ἀπὸ τοὺς ἀθάνατους Κιλκισιομάχους: «Ὅλα τὰ εἶχα προβλέψει, τὰ εἶχα σκεφτεῖ ὅλα, ἐκτὸς ἀπὸ τὴν τρέλα τῶν Ἑλλήνων»).
Κλείνω μὲ ἕνα ἐξαίρετο κείμενο, ἀντάξιο γιὰ δασκάλους κυρίως γιὰ νέους.
«Ἐσὺ ποὺ πῆρες τὴν ἀπόφαση νὰ γίνεις δάσκαλος, ἔτσι κι ἔτσι ἔχεις δώσει, ὣς τώρα, πολλὲς ἐξετάσεις. Θυμήσου, προτοῦ ν’ ἀρχίσεις τὴν δουλειά σου, νὰ κάμεις καὶ μία τελευταία ἐξέταση, ὄχι μπροστὰ σὲ ἐπιτροπὲς καὶ καθηγητές, παρὰ μονάχος, ὁλομόναχος μὲ τὸν ἑαυτό σου. Ρίξε μία ματιὰ στὴν ψυχή σου καὶ κοίταξε: Καίει ἐκεῖ μέσα ἄσβηστη κι ἀσάλευτη ἡ λαχτάρα γιὰ τὸν ἄνθρωπο; Τότε πάει καλὰ κι εὐλογημένη ἡ ἀπόφασή σου.
Ἂν ὅμως βρεῖς πὼς ὅλος ὁ πόθος σου εἶναι πότε νὰ ἐλευθερωθεῖς ἀπ’ αὐτὸν καὶ συλλογίζεσαι μόνον πῶς καὶ πότε θὰ πλουτίσεις, τότε ἄλλαξε τὸ ταχύτερο ἀπόφαση, ἐν ὅσῳ εἶσαι ἀκόμη νέος, γιατί βρίσκεσαι σὲ στραβὸ δρόμο. Ὅ,τι ἐλπίζεις, δὲν θὰ σοῦ τὸ φέρει τὸ ἐπάγγελμά σου. Κι ὁ ἴδιος τὸ βλέπεις, ἡ Πολιτεία δὲν εἶναι γενναία στοὺς μισθούς της…
Ἂν ὅμως ἡ ψυχή σου μοιάζει κάπως μὲ τὴν ψυχὴ τῆς Μάνας, ποὺ κι ὅταν τὸ γεννήσει τὸ παιδὶ ἐξακολουθεῖ, μὲ τὴν ἀδιάκοπη τρεμούλα καὶ λαχτάρα, ὁλοένα νὰ τὸ δημιουργεῖ καὶ νὰ τὸ φτιάχνει, τότε νὰ εἶσαι βέβαιος, πὼς δὲν θὰ γκρεμισθεῖς ἀπὸ τὰ ὕψη, ποὺ ἀνέβασες τὸν ἑαυτό σου μὲ τὴν ἀπόφασή σου νὰ γίνεις δάσκαλος καὶ τὴ ζωή σου θὰ περάσεις ἀνθρωπινά… Σὰν τὴν ψυχὴ τῆς Μάνας πρέπει κι ἡ δική σου ψυχὴ νὰ εἶναι ὑπὸ ἀδιάκοπη λαχτάρα φλογισμένη. Τότε πήγαινε μὲ θάρρος μπροστά, ἀλλιῶς γύρισε πίσω, ἐπειδὴ ἡ ζωή σου θὰ εἶναι πάντα δυστυχισμένη».
(Τὸ ὡραῖο αὐτὸ κείμενο ἀνήκει στὸν φιλόλογο καὶ κριτικὸ Γιάννη Ἀποστολάκη καὶ γράφτηκε πρὶν ἀπὸ 85 περίπου χρόνια).

Δημήτρης Νατσιὸς

δάσκαλος-Κιλκὶς

 

,

Σχολιάστε