ΑΠΕΒΙΩΣΕ Ο ΚΥΠΡΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ – ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ (Γ. Ν. Παπαθανασόπουλος)

Ἀπεβίωσε ὁ Κύπρου Χρυσόστομος – Ἱστορικῆς ἀξίας τὸ ἔργο του

Τοῦ Γιώργου Ν. Παπαθανασόπουλου

.               Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Κύπρου Χρυσόστομος ἀπεβίωσε σὲ ἡλικία 81 ἐτῶν μὲ ἀκμαῖες μέχρι τέλους τὶς πνευματικές του δυνάμεις. Ὡς Προκαθήμενος τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου εὐλογήθηκε νὰ δεῖ ἐν ζωῇ νὰ πραγματοποιοῦνται ὅλα ὅσα ἐξάγγειλε στὸν ἐπιβατήριο λόγο του. Ὅσα δημιούργησε εἶναι μεγάλης ἐκκλησιαστικῆς, κοινωνικῆς καὶ ἐθνικῆς ἀξίας.
.               Πέντε εἶναι τὰ μείζονα ἐπιτελεσθέντα ἐπὶ τῶν ἡμερῶν του ἔργα. Τὸ πρῶτο εἶναι ἡ μετὰ ἀπὸ ὀκτώμισι αἰῶνες ἀποκατάσταση Συνόδου Αὐτοκεφάλου Ἐκκλησίας, δηλαδὴ Συνόδου μὲ τουλάχιστον δεκατέσσερις Ἐπισκόπους. Σημειώνεται ὅτι γιὰ νὰ μπορεῖ μία Αὐτοκέφαλη ὈρθόδοξηἘκκλησία νὰ ἐπιτελέσει καὶ τὸ ἔργο  Ἐκκλησιαστικοῦ Δικαστηρίου γιὰ Ἀρχιερέα ἀπαιτοῦνται  δεκατρεῖς Ἀρχιερεῖς καὶ ἕνας εἶναι ὁ κατηγορούμενος. Σήμερα ἡ Ἐκκλησία τῆς Κύπρου διαθέτει δέκα ἑπτὰ Ἀρχιερεῖς καὶ ἕναν ἐφησυχάζοντα. Ἕως τὴν ἐκλογὴ τοῦ ἐκλιπόντος καὶ ἐπὶ ὀκτώμισι αἰῶνες ὑπῆρχαν τέσσερις ἕως ἐννέα ἀρχιερεῖς καὶ ἑπομένως, γιὰ νὰ συγκροτηθεῖ Συνοδικὸ δικαστήριο χρειαζόταν ἡ συνδρομὴ τῶν ἄλλων Αὐτοκεφάλων Ἐκκλησιῶν.
.               Τὸ δεύτερο ἦταν ἡ τακτοποίηση τοῦ μισθολογίου τοῦ ἐφημεριακοῦ κλήρου, μὲ τὴν ἐκ μέρους τοῦ ἀποβιώσαντος Ἀρχιεπισκόπου ἵδρυση Φορέα Μισθοδοσίας Ἐφημεριακοῦ Κλήρου. Ἐπὶτῶν ἡμερῶν του καὶ γιὰ πρώτη φορὰ στὴν Ἐκκλησία τῆς Κύπρου ὅλοι οἱ ἱερεῖς πληρώνονται μὲ τὸνἴδιο μισθό, ἀνεξάρτητα ἂν ἀνήκουν στὴν πλούσια Ἀρχιεπισκοπὴ ἢ στὴν πτωχὴ Μητρόπολη τῆς Πάφου.
.               Τὸ τρίτο εἶναι ἡ ἐπὶ τῶν ἡμερῶν του ἀνέγερση ἐκ θεμελίων καί, πρὸ ἔτους, ἐγκαινίαση στὴ Λευκωσία τοῦ νέου μεγαλοπρεποῦς καθεδρικοῦ ναοῦ ἀφιερωμένου στὸν Ἀπόστολο Βαρνάβα, ἱδρυτὴ τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου. Ὁ μακαριστὸς Ἀρχιεπίσκοπος ἀπὸ τὴν πρώτη ἡμέρα ποὺἀνέλαβε Ἀρχιεπίσκοπος, στὶς 5 Νοεμβρίου 2006, εἶχε τὴν ἔννοια νὰ ἀνεγερθεῖ στὸν χῶρο τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς καθεδρικὸς Ναός, ἀντάξιος τῆς ἱστορίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου καὶ τὸ πέτυχε.
.               Τὸ τέταρτο μείζονος σημασίας ἔργο εἶναι ἡ ἐπὶ τῶν ἡμερῶν του ἱδρυθεῖσα καὶ ἔκτοτε λειτουργοῦσα Θεολογικὴ Σχολή. Πρὶν ἀπὸ τὸν ἐκλιπόντα Ἀρχιεπίσκοπο δὲν ὑπῆρχε Θεολογικὴ Σχολὴ στὴν Κύπρο καὶ ὅσοι ἤθελαν νὰ σπουδάσουν σὲ αὐτὴν ἔρχονταν στὶς Θεολογικὲς Σχολὲς τῆς Ἀθήνας ἢ τῆς Θεσσαλονίκης.
.               Τὸ πέμπτο ἔργο μεγάλης κοινωνικῆς σημασίας εἶναι ἡ μὲ ἀπόφαση τοῦ ἐκλιπόντοςἱδρυθεῖσα Φοιτητικὴ Ἑστία στὴ Λεμεσό. Πρόκειται γιὰ τριακόσια (300) σύγχρονα διαμερίσματα μὲἐπίβλεψη τῆς καθαριότητας τῶν δωματίων καὶ τοῦ περιβάλλοντος χώρου. Στὴ Λεμεσό, λόγῳ τοῦ ὅτι τὰ ἐνοικιαζόμενα δωμάτια εἶναι πολὺ λίγα σὲ σχέση μὲ τὴ ζήτηση, τὰ ἐνοίκια εἶναιἀπαγορευτικὰ γιὰ τοὺς φοιτητές. Φτάνουν καὶ τὰ 700-800 Εὐρώ. Ἡ Ἀρχιεπισκοπὴ τὰ παρέχει μὲ250 Εὐρώ. Στὴν ἐνοικίαση περιλαμβάνονται καὶ τὰ παρεχόμενα ἠλεκτρικὸ ρεῦμα καὶ νερὸ καὶὑπάρχει ἐλεύθερο ἰντερνέτ.

Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Χρυσόστομος καὶ τὸ ἐθνικὸ ζήτημα 

 .               Ὁ ἀείμνηστος Ἀρχιεπίσκοπος Κύπρου Χρυσόστομος μὲ παρρησία μιλοῦσε γιὰ τὸ ἐθνικὸ ζήτημα τῆς Κύπρου. Ὅπως εἶναι γνωστὸ ἦταν κατὰ τοῦ Σχεδίου Ἀνὰν καὶ εἶχε κοινοποιήσει τὴν ἄποψή του. Σὲ συνέντευξή του στὸν «Ἐλεύθερο Τύπο» καὶ στὸν ὑπογράφοντα (16 Ἰουλίου 2008, σελ. 7) εἶχε τονίσει:
 .               «Δὲν πρέπει ἐπ’ οὐδενὶ νὰ παίξουμε τὸ παιχνίδι τῶν Τούρκων. Αὐτὴ ἡ λεγόμενη “παρθενογένεση” (Σημ. γρ. Μὲ τὴν δημιουργία νέας κρατικῆς ὀντότητας στὴν Κύπρο καὶ ὄχι νὰπραγματοποιηθεῖ τὸ νόμιμο, δηλαδὴ ἡ ἔνταξη τῶν τουρκοκυπρίων στὴν ὑπάρχουσα κρατικὴ ὀντότητα, ποὺ εἶναι ἀνεγνωρισμένη ἀπὸ τὸν ΟΗΕ, τὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση καὶ τοὺς ἄλλους διεθνεῖς ὀργανισμούς), ἂν ἰσχύσει, τότε ἀποενοχοποιεῖται ἡ Τουρκία καὶ θὰ εἴμαστε ἄξιοι τῆς τύχης μας. Θὰ διαλύσομε τὴν Κυπριακὴν Δημοκρατίαν καὶ δὲν θὰ ἔχομε κρατικὴν ὑπόστασιν. Καὶ σίγουρα θὰ ἔρθει ἡ ὥρα πού, ἂν κάνομε Ὁμοσπονδία, αὐτὴ θὰ καταρρεύσει καὶ θὰ ἔχομεν δύο κράτη. Ἡ Κύπρος ὅμως εἶναι πολὺ μικρὴ γιὰ νὰ ἔχει δύο κράτη. Δὲν μποροῦν νὰ ἐπιβιώσουν. Καὶὁποιαδήποτε στραβοτιμονιὰ θὰ ἀναγκάσει τὸν κυπριακὸ λαὸ νὰ φύγει ἀπὸ τὴν γῆ τῶν πατέρων του. Οἱ μόνοι ποὺ θὰ μείνουν θὰ εἴμαστε ἐμεῖς, οἱ κληρικοί, γιὰ νὰ κλαῖμε τὴ μοίρα μας. Δὲν θὰμποροῦμε νὰ προσφέρουμε τίποτε. Ἡ Κύπρος θὰ τουρκοποιηθεῖ. Γι’ αὐτὸ πρέπει νὰ εἴμεθα πολὺπροσεκτικοί».
.               Καὶ στὴν ἐρώτησή μας ἂν εἶναι ἀπαισιόδοξος γιὰ τὸ μέλλον τοῦ Κυπριακοῦ Ἑλληνισμοῦὁ ἀείμνηστος Ἀρχιεπίσκοπος μᾶς ἀπάντησε:
«Ὄχι, ἀλλὰ τὰ λέγω ὠμά, γιὰ νὰ εἴμαστε ὅλοι σὲ μία ἐθνικὴ ἐγρήγορση. Ἔχομε βαθιὲς ρίζες καὶ δὲν εἶναι εὔκολο νὰ ξεριζωθοῦν ὁ Ἑλληνισμὸς καὶ ἡ Ὀρθοδοξία ἀπὸ τὴν Κύπρο. Μόνο ἂν ἐμεῖς θελήσομε νὰ κόψομε μόνοι μας τὲς ρίζες μας, ἐ! τότε θὰ εἴμεθα ἄξιοι τῆς τύχης μας. Αὐτὸ θὰ εἶναι αὐτοκτονία».

      Ὁ ἐκλιπών, τὰ διορθόδοξα ζητήματα καὶ τὸ Οὐκρανικὸ

 .               Στὰ Διορθόδοξα ζητήματα ὁ μακαριστὸς Ἀρχιεπίσκοπος Κύπρου Χρυσόστομος γενικῶς τήρησε στάση ἀγάπης, ὑποστήριξης  καὶ φροντίδας πρὸς τὸ Φανάρι. Εἶναι ἐνδεικτικὴ ἡ πρὶν ἀπὸ λίγους μῆνες καὶ ἐνῶ ἦταν σοβαρὰ ἀσθενὴς δωρεὰ πρὸς τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο τοῦἀρχοντικοῦ οἰκήματος στὶς Βρυξέλλες, στὸ ὁποῖο στεγαζόταν τὸ Γραφεῖο τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου. Τὸ Γραφεῖο ἔκλεισε καὶ δὲν λειτουργεῖ πλέον… Ἐπίσης πάντα θυμόταν τὶς λογίες πρὸς τὸ Φανάρι.
.                Ὡς πρὸς τὴν θέση του στὸ Οὐκρανικὸ ἄλλαξε τρεῖς φορὲς τὴν ἄποψή του. Στὴν πρώτη ἦταν ἀναφανδὸν ὑπὲρ τοῦ δικαίου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ρωσίας ἔναντι τῶν σχισματικῶν τῆς Οὐκρανίας, πού,  ἡ γεωπολιτικὴ τοὺς κατέστησε τὴν ἐπίσημη κρατικὴ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία τῆς Οὐκρανίας, μὲ τὶς εὐλογίες τοῦ Φαναρίου. Σὲ ἐπιστολή του πρὸς τὸν Πατριάρχη Μόσχας Κύριλλο, τὴν 26η Ἰουλίου 2018, τονίζει:
«Ἡ Ἐκκλησία τῆς Κύπρου οὐδέποτε θὰ ἀποστεῖ ἀπὸ τῆς θέσεως στὴν ὁποία πολλάκις Σᾶς ἔχουμεἐκθέσει, καὶ θὰ στηρίξει μὲ ὅλες της τὶς δυνάμεις τὴ θέση τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Ρωσίας ὡς πρὸς τὸ ζήτημα τῆς Αὐτοκεφαλίας στὴν Οὐκρανία. Θεωρεῖ τὴ θέση αὐτὴ δίκαιη καὶ κατὰ πάντα δικαιολογημένη. Ἐκεῖ βρίσκονται οἱ πνευματικές Σας ρίζες καὶ δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ ἀποχωριστεῖτεἀπὸ αὐτές».
.               Στὴ συνέχεια ἄλλαξε ἄποψη. Βλέποντας ὅτι τὸ Φανάρι ἦταν ἀνένδοτο καὶ δὲν δεχόταν ὁποιαδήποτε συζήτηση, οὔτε πανορθόδοξη Σύνοδο, οὔτε κὰν Σύνοδο τῶν Προκαθημένων τῶν Πατριαρχείων καὶ τῶν Αὐτοκεφάλων Ἐκκλησιῶν σκέφθηκε νὰ πάρει τὴν πρωτοβουλία καί, παρὰτὴν ἀσθένειά του, νὰ προσπαθήσει νὰ φέρει σὲ ἐπικοινωνία Μόσχα καὶ Φανάρι, ὥστε νὰσταματήσει τὸ σχίσμα, ποὺ ἔχει προκληθεῖ. Στὴν ἀρχὴ πῆρε μαζί του καὶ τὸν ἈρχιεπίσκοποἈλβανίας Ἀναστάσιος, ποὺ καὶ ἐκεῖνος ἤθελε τὴν καταλλαγὴ στὴν ἀντάρα ποὺ προέκυψε. Οἱ δύο Πρωθιεράρχες συναντήθηκαν μὲ τὸν Οἰκ. Πατριάρχη στὸ Σάλσμπουργκ τῆς Αὐστρίας στὶς 2 Μαρτίου 2019, τοῦ μίλησαν γιὰ τὴν πρωτοβουλία τους καὶ πρότειναν σύσκεψη τῶν Προκαθημένων ὑπὸ τὴν προεδρία του. Ὁ κ. Βαρθολομαῖος ἀντεῖπε ὅτι μία τέτοια συνάντηση ἁπλῶς θὰἐπισημοποιοῦσε τὸ χάσμα καὶ τὴν ἀπέρριψε. Μετὰ τὴν ἄρνηση τοῦ  κ. Ἀναστασίου νὰ ἀναγνωρίσει τοὺς σχισματικούς τῆς Οὐκρανίας, ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Κύπρου συνέχισε μόνος τὴν ἀπέλπιδα προσπάθειά του νὰ ὑπάρξει καταλλαγὴ μεταξὺ τῶν Πατριαρχείων Κωνσταντινουπόλεως καὶ Μόσχας, ποὺ δὲν εἶχε ἀποτέλεσμα.
.               Στὴν τρίτη φάση του ὁ μακαριστὸς Ἀρχιεπίσκοπος Κύπρου ἄλλαξε ἄρδην ἄποψη. Μετὰἀπὸ ἐπίσκεψη στὸ Φανάρι καὶ τὶς συζητήσεις ποὺ εἶχε μὲ τὸν Οἰκ. Πατριάρχη ὁ κ. Χρυσόστομος γύρισε ἀλλαγμένος στὴν Κύπρο. Ἦταν πλέον ἀποφασισμένος νὰ ἀπαρνηθεῖ τὰ ὅσα ἐπισήμως εἶχε δηλώσει γιὰ τὸ Οὐκρανικὸ καὶ στὶς 24 Ὀκτωβρίου 2020 μνημόνευσε ὡς κανονικὸ τὸν σχισματικὸκρατικὸ Ἀρχιεπίσκοπο Οὐκρανίας Ἐπιφάνιο. Ἡ ἐνέργειά του προκάλεσε ἀναστάτωση στοὺς κόλπους τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου, ποὺ ἀκόμη ὑπάρχει.-

Ποιός ὁ ἐκλιπὼν

 .               Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Κύπρου Χρυσόστομος, κατὰ κόσμο Ἡρόδοτος Δημητρίου, εἶχε γεννηθεῖστὶς 10 Ἀπριλίου τοῦ 1941 στὸ χωριὸ Τάλα τῆς Πάφου. Ἀγαποῦσε πολὺ τὸ χωριό του καὶ ὅσο ἦτανἈρχιεπίσκοπος καὶ τοῦ τὸ ἐπέτρεπαν οἱ ὑποχρεώσεις καὶ οἱ δυνάμεις, τοῦ ἄρεσε νὰ ἐπισκέπτεται τὸταπεινὸ πατρικό του σπίτι καὶ νὰ συναντιέται ἐκεῖ μὲ τοὺς συγγενεῖς καὶ τοὺς φίλους του. Τὸν ἀνέπαυε ψυχικά.
.               Ἀπὸ μικρὸς θέλησε νὰ γίνει ἄγαμος κληρικός. Δώδεκα ἐτῶν, τὸ 1953, καὶ ἕως τὸ 1963 ἦταν δόκιμος μοναχὸς στὸ ἱστορικὸ μοναστήρι τοῦ Ἁγίου Νεοφύτου τοῦ Ἐγκλείστου, ποὺ εἶναι κοντὰ στὸ χωριό του. Εἴκοσι δύο ἐτῶν ἐκάρη στὴ Μονὴ μοναχός, χειροτονήθηκε διάκονος καὶ μὲὑποτροφία σπούδασε στὴ Θεολογικὴ Σχολὴ τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν. Τὸ 1972 χειροτονήθηκε πρεσβύτερος, ἔλαβε τὸ ὀφίκιο τοῦ ἀρχιμανδρίτη καὶ ἐξελέγη ἡγούμενος τῆς ἴδιας Μονῆς ἕως τὸ1978, ὅταν ἐξελέγη Μητροπολίτης Πάφου. Τὸ 2006 ἐξελέγη Ἀρχιεπίσκοπος.

 .               Ἡ Ἐκκλησία τῆς Κύπρου κατέστη Αὐτοκέφαλη μὲ ἀπόφαση τῆς Γ΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου, τὸ 431 στὴν Ἔφεσο. Εἶναι δηλαδὴ  ἀπὸ τὶς πρῶτες Ὀρθόδοξες Αὐτοκέφαλες Ἐκκλησίες.Ἐπίσης μὲ αὐτοκρατορικὴ ἀπόφαση ὁ ἑκάστοτε Ἀρχιεπίσκοπος Κύπρου ἔχει τὰ αὐτοκρατορικὰπρονόμια νὰ φέρει πορφυρὸ μανδύα, νὰ κρατεῖ ἀντὶ ποιμαντορικῆς ράβδου αὐτοκρατορικὸ σκῆπτρο καὶ νὰ ὑπογράφει, ὅπως ὁ αὐτοκράτορας, μὲ ἐρυθρὰ μελάνη, προϊὸν τοῦ κινναβάρεως, θειούχου ὀρυκτοῦ τοῦ ὑδραργύρου.-

, ,

  1. Σχολιάστε

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: