Η ΩΡΑ ΤΟΥ ΧΡΕΟΥΣ (Γ. Ν. Παπαθανασόπουλος)

Ἡ ὥ­ρα τοῦ χρέ­ους
Τοῦ Γιώρ­γου Ν. Πα­πα­θα­να­σό­που­λου

.            Ἡ ὥ­ρα τοῦ χρέ­ους. Ἔ­τσι ἐ­πέ­γρα­ψε ὁ Ἠ­λί­ας Βε­νέ­ζης τὴν ὁ­μι­λί­α του στὴν πα­νη­γυ­ρι­κὴ συ­νε­δρί­αση τῆς Ἀ­κα­δη­μί­ας Ἀ­θη­νῶν, τὸ 1958, γιὰ τὴν ἐ­πέ­τειό του Ο­ΧΙ στὴ φα­σι­στι­κὴ ἀ­πό­πει­ρα εἰ­σβο­λῆς στὴ χώ­ρα μας.
Σὲ αὐ­τὴν τό­νι­σε ὅ­τι οἱ Ἕλ­λη­νες στὴ μα­κρὰ ἱ­στο­ρί­α τοὺς ἔ­χουν ἀ­πο­δεί­ξει ὅ­τι στὶς δύ­σκο­λες ὧ­ρες ἔ­χουν ἐ­πίγνω­ση τοῦ χρέ­ους τους. Ὡς πρῶ­το πα­ρά­δειγ­μα θυ­μή­θη­κε καὶ θύ­μι­σε τὴν ἡ­μέ­ρα τῆς 28ης Ὀ­κτω­βρί­ου 1940:
«Ἡ ψυ­χὴ ἦ­ταν προ­ε­τοι­μα­σμέ­νη ἐ­κεῖ­να τὰ χα­ρά­μα­τα, ὅ­ταν ἐ­σή­μα­ναν οἱ σει­ρῆ­νες καὶ ἠ­χο­λο­γή­σα­νε οἱ κα­μπά­νες τῶν ἐκ­κλη­σιῶν στὰ χω­ριά μας. Θυ­μη­θῆ­τε ἐ­κεί­νη τὴ μέ­ρα τοὺς δρό­μους τῶν Ἀ­θη­νῶν, τοὺς πλημ­μυ­ρι­σμέ­νους ἀπ’ τὴ νιό­τη τῆς πρω­τεύ­ου­σας τῶν Ἑλ­λή­νων, ἀπ’ τὶς κο­πέλ­λες, ἀπ’ τὶς μη­τέ­ρες, θυ­μη­θῆ­τε τὰ πρό­σω­πά τους: εἶ­χαν τί­πο­τε τὸ πέν­θι­μο, τί­πο­τα ἀ­πὸ συ­ντρι­βὴ γιὰ τὸ θά­να­το ποὺ τοὺς πε­ρί­με­νε; Εἶ­χαν λάμ­ψη. Ἦ­ταν χα­ρά; Βέ­βαι­α ὄ­χι. Ἀλ­λὰ ἦ­ταν ἡ πί­στη ποὺ ἔ­δι­νε τὴν ἠ­ρε­μί­α, ἡ πί­στη ὄ­χι ἁ­πλῶς γιὰ τὸ δί­κι­ο ἀλ­λὰ ἡ πί­στη στὸ χρέ­ος. Κι αὐ­τὸ εἶ­ναι κλη­ρο­νο­μη­μέ­νο ἀ­πὸ γε­νιὰ σὲ γε­νιά, μὲς στὸ αἷ­μα, μὲς στὸ κύτ­τα­ρο…».
.          Τὸ χρέ­ος στὴν πε­ρί­πτω­ση εἶ­ναι ἡ ἠ­θι­κὴ ὑ­πο­χρέ­ω­ση, τὸ κα­θῆ­κον πρὸς τὴν Πα­τρί­δα. Ἡ ἐ­πί­γνω­σή του, ποὺ ξε­κι­νά­ει ἀ­πὸ τὴν ἀ­γά­πη καὶ τὴν εὐ­γνω­μο­σύ­νη πρὸς Αὐ­τήν, ὁ­δη­γεῖ ἕ­ως ἡ­ρω­ι­κὲς πρά­ξεις αὐ­το­θυ­σί­ας. Ἡ ἱ­στο­ρί­α μας εἶ­ναι γε­μά­τη ἀ­πὸ τέ­τοι­ες πρά­ξεις. Ἀ­πὸ τὸν Μα­ρα­θώ­να, τὶς Θερ­μο­πύ­λες καὶ τὴ Σα­λα­μί­να, ἕ­ως σή­με­ρα. Ὁ Βε­νέ­ζης θυ­μί­ζει στὴν ὁ­μι­λί­α του πὼς ὅ­ταν τέσ­σε­ρις Γάλ­λοι ἀ­ξι­ω­μα­τι­κοὶ εἶ­παν στὸν Μα­κρυ­γιάν­νη ὅ­τι εἶ­ναι μά­ται­ο νὰ πο­λε­μᾶ­νε οἱ Ἕλ­λη­νες τοὺς Τούρκους, λό­γῳ τῆς ὑ­πε­ρο­χῆς των σὲ στρα­τιῶ­τες καὶ σὲ ἐ­ξο­πλι­σμό, αὐ­τὸς τοὺς ἀ­πά­ντη­σε, ὅ­τι ὅ­ταν οἱ Ἕλ­λη­νες σή­κω­σαν τὴ σημαί­α ἐ­να­ντί­ον τῆς τυ­ραν­νί­ας ξέ­ρα­νε μὲ ποιὸν τὰ ἔ­βα­ζαν. Καὶ συ­νέ­χι­σε ὁ Μα­κρυ­γιάν­νης: «Κι ἂν πε­θά­νω­μεν, πε­θαί­νο­μεν διὰ τὴν πα­τρί­δα μας, διὰ τὴν θρη­σκεί­α μας καὶ πο­λε­μοῦ­μεν ὅ­σο μπο­ροῦ­μεν ἀ­να­ντί­ον τῆς τυ­ραν­νί­ας. Κι ὁ Θε­ὸς βο­η­θός».
.            Νὰ θυ­μη­θοῦ­με με­ρι­κοὺς ἀ­πὸ τὸ μέ­γα πλῆ­θος τῶν ἡ­ρώ­ων καὶ τῶν ἡ­ρωί­δων ποὺ θυ­σιά­στη­καν ἐ­κτε­λώ­ντας τὸ χρέ­ος τους πρὸς τὴν Πα­τρί­δα: Λε­ω­νί­δας καὶ Κυ­ναί­γει­ρος, Κων­στα­ντῖ­νος Πα­λαι­ο­λό­γος, Ἅ­γι­ος Κο­σμᾶς ὁ Αἰ­τω­λός, Ρή­γας Βε­λε­στιν­λής, Πα­τριάρ­χης Γρη­γό­ρι­ος ὁ Ε­΄ καὶ οἱ ἄλ­λοι ἀ­παγ­χο­νι­σθέ­ντες Ἀρ­χι­ε­ρεῖς, Ἀ­λέ­ξαν­δρος Ὑ­ψη­λά­ντης, Πα­πα­φλέ­σας, Ἀ­θα­νά­σι­ος Διά­κος, Μάρ­κος Μπότσα­ρης, Κα­ψά­λης, Ἐ­πί­σκο­πος Ρω­γῶν Ἰ­ω­σήφ, Γε­ωρ­γά­κης Ὀ­λύ­μπι­ος, οἱ γυ­ναῖ­κες στὸ Ζά­λογ­γο καὶ στὴ Νά­ου­σα. Καὶ με­τὰ ἡ Μο­νὴ Ἀρ­κα­δί­ου στὴν Κρή­τη, οἱ Παῦ­λος Με­λὰς καὶ κα­πε­τὰν Ἄ­γρας στὴ Μα­κε­δο­νί­α. Τὸ 40 ὁ Ὑ­πο­λο­χα­γὸς Ἀ­λέ­ξαν­δρος Διά­κος. Στὴν Κύ­προ οἱ Αὐ­ξε­ντί­ου, Παλ­λη­κα­ρί­δης καὶ οἱ ἄλ­λοι νέ­οι της Ε­Ο­ΚΑ, ἕ­ως καὶ πρό­σφα­τα, στὰ Ἴ­μι­α, οἱ Γι­α­λο­ψός, Κα­ρα­θα­νά­σης καὶ Βλα­χά­κος.
.          Θὰ νό­μι­ζε κα­νεὶς ὅ­τι ὁ κα­τα­να­λω­τι­σμός, ἡ γο­η­τεί­α τῆς τε­χνο­λο­γί­ας καὶ ἡ προ­πα­γάν­δα γιὰ μί­α ἡ­δο­νι­στι­κὴ καὶ ἐ­γω­κε­ντρι­κὴ ζω­ὴ θὰ ἔ­κα­μαν τοὺς νέ­ους σή­με­ρα νὰ ξε­χά­σουν τὴν αἴ­σθη­ση τοῦ χρέ­ους ἔ­να­ντί της Πα­τρί­δας. Τὴν ἀ­πάντη­ση τὴν δί­νουν οἱ στρα­τιῶ­τες μας, ποὺ ὑ­πη­ρε­τοῦν στὰ μι­κρὰ ἀ­κα­τοί­κη­τα νη­σά­κι­α τῆς Δω­δε­κα­νή­σου. Ὅ­ταν ρω­τή­θη­καν ἀ­πὸ δη­μο­σι­ο­γρά­φο πό­σοι εἶ­ναι, ἀ­πά­ντη­σαν: «Ἀρ­κε­τοὶ γιὰ νὰ ἀ­ντι­με­τω­πί­σου­με τὸν ὅ­ποι­ον εἰ­σβο­λέ­α…».-

,

  1. Σχολιάστε

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: