ΝΕΑ ΣΟΒΑΡΗ ΚΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ

Νέα σοβαρὴ κρίση στὴν Ὀρθοδοξία

Τοῦ Γιώργου Ν. Παπαθανασόπουλου

 .                Οἱ πρόσφατες ἐξελίξεις στὴν Ὀρθοδοξία προκαλοῦν νέα σοβαρὴ κρίση καὶ μεγάλο κίνδυνο δεύτερης διάσπασης, μετὰ ἀπὸ αὐτὴν μεταξὺ τῶν Πατριαρχείων Κωνσταντινουπόλεως καὶΜόσχας γιὰ τὸ θέμα τῆς Ἐκκλησίας τῆς Οὐκρανίας. Πρωταγωνιστὲς τῆς νέας κρίσης εἶναι τὸΟἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο καὶ τὸ Πατριαρχεῖο τῆς Σερβίας καὶ κέντρο της ἡ σχισματικὴ Ἐκκλησία τῶν Σκοπίων.
.                Περιγράφουμε τὸ ἱστορικὸ τῆς νέας σοβαρῆς κρίσης καὶ τὶς δυσμενεῖς ἐξελίξεις γιὰ τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο, τὴν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος, τὶς ἀνὰ τὴν ὑφήλιο Ἐνορίες τοῦΟἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου καὶ τὶς πολυπληθεῖς στὶς ΗΠΑ, στὸν Καναδά,  καὶ στὴν Αὐστραλία Μακεδονικὲς Ὀργανώσεις:
.                Ἐντός τοῦ 2022 ξεκίνησαν μυστικὲς συνομιλίες μεταξὺ ἐκπροσώπων τοῦΠατριαρχείου τῆς Σερβίας καὶ τῶν σχισματικῶν Ἐπισκόπων τῶν Σκοπίων πρὸς ἀποκατάσταση τῆς μεταξύ τους κοινωνίας. Ὅπως εἶναι γνωστό, ἡ Ἐκκλησία τῆς Σερβίας, ὡς  μητέρα Ἐκκλησία, κήρυξε σχισματικὴ αὐτὴν τῶν Σκοπίων, στὶς 17 Ἰουλίου 1967, ὅταν οἱ Σκοπιανοὶ Ἐπίσκοποι αὐθαιρέτως καὶ πραξικοπηματικὰ  τὴν ὀνόμασαν αὐτοκέφαλη. Ἔκτοτε καὶ ἕως πρὸ ὀλίγων ἡμερῶν οὐδεμία τοπικὴ Ὀρθόδοξη  Ἐκκλησία ἀναγνώριζε τὴν Σκοπιανὴ Ἐκκλησία. Ἡ ἴδια ἡ Σερβικὴ Ἐκκλησία,ἐφαρμόζουσα ἐμπράκτως τοὺς Ἱεροὺς Κανόνες, τὸ 2002 ὅρισε στὰ Σκόπια κανονικὸ ἈρχιεπίσκοποἈχρίδος τὸν Ἰωάννη (Βρανισκόφσκι) καὶ χειροτόνησε τρεῖς  ἀκόμη Ἐπισκόπους. Σημειώνεται ὅτι ὁἸωάννης δέχθηκε τὴν Ἀρχιεπισκοπή, γιὰ νὰ τηρηθεῖ ἡ κανονικότητα στὴ γειτονικὴ ὈρθόδοξηἘκκλησία καὶ ὑπέστη μεγάλες δοκιμασίες: ἀνακρίσεις, φυλακίσεις, διωγμούς, ταπεινώσεις ἀπὸ τὸκράτος τῶν Σκοπίων. Σημειώνεται ὅτι τότε τὸ Πατριαρχεῖο τῆς Σερβίας, ἀναγνωρίζον τὴν πλαστότητα τοῦ ὀνόματος «Μακεδονία» ἀπὸ τὴ γειτονικὴ Ἐκκλησία, ἔδωσε στὸν Ἰωάννη τὸ ὄνομα «Ἀρχιεπίσκοπος Ἀχρίδος  καὶ Μητροπολίτης Σκοπίων».
.                Στὸ τέλος Ἀπριλίου/ἀρχὲς Μαΐου 2022 διέρρευσε στὰ ΜΜΕ ἡ πληροφορία ὅτι οἱσυζητήσεις μεταξὺ  Βελιγραδίου καὶ Σκοπίων εἶναι σὲ καλὸ σημεῖο καὶ ἐπίκειται ἡ ἐκ μέρους τῆς Σερβικῆς Ἐκκλησίας ἀναγνώριση τῶν σχισματικῶν ὡς Αὐτόνομης Ἐκκλησίας, ὑπὸ τὸ Πατριαρχεῖο τῆς Σερβίας. Τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο, πληροφορηθὲν τὶς ἐξελίξεις, ἐξέδωσε στὶς 9 Μαΐου 2022 ἀνακοίνωση, ὅτι ἡ Ἱερὰ Σύνοδός Του «δέχεται μὲ Πατριαρχικὴ καὶ Συνοδικὴ Πράξη  εἰς εὐχαριστιακὴ κοινωνία τὸν κλῆρο καὶ τὸν λαὸ τῆς ὑπὸ τὸν (Σημ. γρ.  ἕως τὴν ἡμέρα ἐκείνη σχισματικὸ) Ἀρχιεπίσκοπο κ. Στέφανο Ἐκκλησίας. Στὴν ἐνέργειά του αὐτὴ τὸ Φανάρι ἔθεσε τοὺςἀκόλουθους ὅρους:
.                Πρῶτον, ἀφήνει στὸ Πατριαρχεῖο τῆς Σερβίας νὰ ρυθμίσει τὰ μεταξὺ «αὐτῆς καὶτῆς ἐν Βορείῳ Μακεδονίᾳ Ἐκκλησίας διοικητικῶν θεμάτων». Δεύτερον, ἀναγνωρίζει ὡς ὄνομα τῆςἘκκλησίας αὐτῆς τὸ ὄνομα «Ἀχρίδος». Τρίτον γιὰ ἀποφυγὴ ἀλυτρωτικῶν ἐκδηλώσεων τὸ Οἰκ. Πατριαρχεῖο ἐπισημαίνει ὅτι ὡς Ἀρχιεπισκοπὴ Ἀχρίδος νοεῖται ἡ δικαιοδοσία μόνο  ἐντὸς τῶνὁρίων τοῦ νέου κράτους καὶ ὄχι τὰ παλαιὰ ὅριά της, ποὺ ἔφθαναν ἕως τὴν Θεσσαλία, καὶ ἡδιασπορά…. Μάλιστα στὴν ἀνακοίνωση ἐπισημαίνεται ὅτι αὐτὸ τὸ ὑπεσχέθη ἐγγράφως πρὸς τὸΟἰκ. Πατριαρχεῖο ὁ Προκαθήμενος τῆς Σκοπιανῆς Ἐκκλησίας. Τέταρτον ἀποκλείει στὴν ὀνομασία τῆς ἐν λόγῳ Ἐκκλησίας τὸν ὄρο «Μακεδονικὴ» καὶ ὅποιο ἄλλο παράγωγο τῆς λέξεως «Μακεδονία».
.                Τὸ Πατριαρχεῖο τῆς Σερβίας στὴν πράξη δὲν δέχθηκε τὴν ἀπόφαση – ἐντολὴ τοῦΦαναρίου, ὡς ἀνωτέρου πρὸς κατώτερο, νὰ ρυθμίσει τὰ διοικητικὰ ζητήματά της πρὸς ἀναγνώρισηἘκκλησίας τῶν Σκοπίων. Δὲν δέχθηκε ἐπίσης τοὺς ὅρους, ποὺ ἔθεσε τὸ Φανάρι, τοὺς ὁποίους θεώρησε ὅτι ἐκεῖνο, ὡς Μητέρα Ἐκκλησία, πρέπει νὰ καθορίσει, δείχνοντας ἐμπράκτως ὅτι δὲν δέχεται τὸ «πρωτεῖο», κατὰ τὰ παπικὰ πρότυπα, τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου. Ἔτσι προχώρησε σὲ ἐνέργειες χωρὶς νὰ λάβει ὑπόψη του τὶς ἀποφάσεις τοῦ Φαναρίου.
.                Στὶς 16 Μαΐου 2022 συνεδρίασε ἡ Ἱεραρχία τῆς Σερβικῆς Ἐκκλησίας, ἡ ὁποία στὸἐπίσημο ἀνακοινωθὲν ποὺ ἐξέδωσε σημειώνει ὅτι ἀποκαθιστᾶ τὴν εὐχαριστιακὴ καὶ κανονικὴκοινωνία μὲ τὴν «Μακεδονικὴ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία – Ἀρχιεπισκοπὴ Ἀχρίδος, ἡ Σύνοδος τῆς ὁποίαςἀναγνώρισε προηγουμένως τὸ παγκοσμίως ἀναγνωρισμένο κανονικὸ καθεστὼς ποὺ τῆς εἶχε δοθεῖτὸ 1959, δηλαδὴ τῆς Αὐτονόμου Ἐκκλησίας, ὑπὸ τὸ Πατριαρχεῖο τῆς Σερβίας».
.                Στὸ ἐν λόγῳ Ἀνακοινωθὲν τὸ Πατριαρχεῖο τῆς Σερβίας ἀπορρίπτει  τοὺς ὅρους ποὺεἶχε βάλει τὸ Οἰκ. Πατριαρχεῖο: «Ἡ Σύνοδος τονίζει ὅτι μετὰ τὴν ἀπόφαση περὶ τοῦ καθεστῶτος τῆςἘκκλησίας τῶν Σκοπίων δὲν σκοπεύει νὰ ὑποτάξει τὴν νέα ἀδελφὴ Ἐκκλησία σὲ περιορισμοὺς ὡς πρὸς τὴ σφαίρα τῆς δικαιοδοσίας της ἐντὸς τῶν ὁρίων τῆς χώρας της  καὶ στὴ διασπορὰ καὶσυνιστᾶ αὐτὸ τὸ θέμα νὰ καθορισθεῖ μὲ ἀπ’ εὐθείας διάλογο μὲ τὶς ἑλληνόφωνες  καὶ ἄλλες ΤοπικὲςὈρθόδοξες Ἐκκλησίες».
.                Τὸ Πατριαρχεῖο τῆς Σερβίας ἐπισπεύδει τὰ γεγονότα. Τρεῖς μέρες μετὰ τὴνἹεραρχία, στὶς 19 Μαΐου 2022, στὸ Βελιγράδι τελεῖται συλλείτουργο μὲ τὸν Πατριάρχη Σερβίας Πορφύριο, τὸν Ἀρχιεπίσκοπο τῶν Σκοπίων Στέφανο καὶ δεκάδες Μητροπολιτῶν ἀπὸ τὴν Σερβία καὶτὰ Σκόπια. Παρὼν στὸ περιθώριο τοῦ γεγονότος, ὁ ἀναγνωρισμένος ἀπὸ  ἴδιο τὸ Πατριαρχεῖο τῆς Σερβίας Κανονικὸς Ἀρχιεπίσκοπος Ἀχρίδος Ἰωάννης… Ὁ Πατριάρχης Πορφύριος προσφώνησε τὸν Στέφανο ὡς προκαθήμενο τῆς «Μακεδονικῆς Ἐκκλησίας – Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀχρίδος».
.                 Ἡ Πράξη τῆς ἀποκαταστάσεως τῆς κοινωνίας μεταξὺ Βελιγραδίου καὶ Σκοπίων ὁλοκληρώθηκε μὲ νέο συλλείτουργο, αὐτὴ τὴ φορὰ στὰ Σκόπια, στὶς 24 Μαΐου 2022. Ἐκεῖ ὁΠατριάρχης Σερβίας Πορφύριος προχώρησε σὲ ἕνα ἀκόμη βῆμα, ποὺ πιθανὸν νὰ ἔχει ἐπιπτώσεις στὴν ἑνότητα τῆς Ὀρθοδοξίας. Ἐνῶ πρὸ ὀλίγων μόλις ἡμερῶν ἡ Ἱεραρχία τῆς Σερβικῆς Ἐκκλησίαςἀποφάσισε νὰ δοθεῖ στοὺς Σκοπιανοὺς τὸ καθεστὼς τοῦ 1959, δηλαδὴ τῆς ὑπὸ τὸ Πατριαρχεῖο τῆς Σερβίας Αὐτονομίας, ἐκεῖνος ἐπικαλεσθεὶς ὁμόφωνη ἀπόφαση τῆς Ἱεραρχίας τῆς ΣερβικῆςἘκκλησίας (Σημ. γρ. Ποὺ πάντως ἄλλο ἀποφάσισε στὶς 16 Μαΐου καὶ γεννᾶται τὸ ἐρώτημα πότε πάλι συνεκλήθη καὶ μὲ ποιὸ σκεπτικὸ ἄλλαξε ἐντὸς δύο ἡμερῶν τὴν ἀπόφασή της) ἀνακοίνωσε ὅτιἀνακηρύσσει τὴν Ἐκκλησία τῶν Σκοπίων Αὐτοκέφαλη, δηλαδὴ ἀνεξάρτητη καὶ ἰσότιμη μὲ τὰ ἄλλα Πατριαρχεῖα καὶ τὶς τοπικὲς Ἐκκλησίες, μία ἀπὸ τὶς ὁποῖες εἶναι ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος μὲ τοὺς Μακεδόνες καὶ τοὺς ἄλλους Ἀρχιερεῖς της. Εἶπε συγκεκριμένα ὁ Πατριάρχης Σερβίας  Πορφύριος:
.                «…Καὶ τώρα σᾶς μεταφέρουμε ἄλλη μία καλὴ εἴδηση. Ἡ Συνέλευση τῶν Ἐπισκόπων της Ἱερᾶς Συνόδου ἀνταποκρίθηκε ὁμόφωνα στὸ αἴτημα τῆς Μακεδονικῆς ὈρθόδοξηςἘκκλησίας – Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀχρίδος καὶ ἀποδέχεται καὶ ἀναγνωρίζει τὸ καθεστὼς τοῦΑὐτοκεφάλου. Ἡ Ἱεραρχία ἐπιφόρτισε τὴν Ἱερὰ Σύνοδο καὶ τὸν Πατριάρχη νὰ ἐπεξεργαστοῦν τὶς σχετικὲς τεχνικὲς καὶ ὀργανωτικὲς λεπτομέρειες. Στὴ συνέχεια θὰ ἀκολουθήσει ἡ ἐπίσημη πράξη. Ἀκολούθως θὰ ἐνημερωθοῦν κατὰ τὴν κανονικὴ τάξη ὅλες οἱ τοπικὲς Ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες, οἱὁποῖες θὰ κληθοῦν νὰ ἀναγνωρίσουν τὸ καθεστὼς τῆς Αὐτοκεφαλίας τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας τῆς Μακεδονίας – Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀχρίδος. Εἴμαστε βέβαιοι ὅτι ὅλες οἱ τοπικὲς Ἐκκλησίες θὰδεχθοῦν αὐτὴν τὴν ἀπόφαση…». Μὲ βάση τὴν λογικὴ  τοῦ Φαναρίου, ὅτι Αὐτὸ δίδει τὴν Αὐτοκεφαλία, πιθανότατα δὲν θὰ δεχθεῖ τὴν ἀπόφαση τοῦ Πατριαρχείου τῆς Σερβίας, τὴν ὁποία εἶναι πολὺ πιθανὸ νὰ μὴν δεχθοῦν καὶ ἄλλες τοπικὲς Ἐκκλησίες, ὅπως ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος,ὁπότε θὰ ἔχουμε νέες προστριβὲς στοὺς κόλπους τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας. 

Συνέπειες τῶν δραματικῶν γεγονότων τοῦ Μαΐου γιὰ τὴν Ὀρθοδοξία

.                Πρώτη συνέπεια ἡ ἐκ μέρους τῆς Σερβικῆς Ἐκκλησίας ἀπόρριψη τῶν ὅσωνἀποφάσισε ὁ Οἰκ. Πατριάρχης κ. Βαρθολομαῖος γιὰ τὴν Ἐκκλησία τῶν Σκοπίων, ποὺ σημαίνει  ὅτιἀπορρίπτει καὶ τὴν ἐπὶ Πατρ. Βαρθολομαίου ἐμφανισθεῖσα περὶ «πρωτείου» στὴν Ὀρθοδοξία λογικὴ τοῦ Φαναρίου.

.                Δεύτερη συνέπεια ἡ δύσκολη θέση στὴν ὁποία ἔχει περιέλθει ὁ κ. Βαρθολομαῖος στοὺς χειρισμούς του γιὰ τὴν Ἐκκλησία τῶν Σκοπίων. Ὅπως μὲ τὶς ἀποφάσεις τῆς περὶ αὐτὸν Συνόδου διαμόρφωσε τὴν κατάσταση, τὸ ἑπόμενο βῆμα πιθανὸν θὰ πρέπει νὰ εἶναι νὰ  ἀναγνωρίσει καὶ αὐτὸς τὴν Αὐτοκεφαλία στοὺς Σκοπιανούς. Ἂν ὅμως θελήσει στὸν Τόμο τῆς Αὐτοκεφαλίας νὰἐπιβάλει  τοὺς ὅρους ποὺ ἀναφέρονται στὴν σχετικὴ ἀπόφαση τῆς ἀποκαταστάσεως τῆς κοινωνίας, ἡ Ἐκκλησία τῶν Σκοπίων στὸ μέλλον ντὲ φάκτο θὰ προχωρήσει στὴν ὑλοποίηση τοῦ δικοῦ της σχεδίου, περὶ ὀνόματος καὶ διασπορᾶς, μὲ βάση τὰ κεκτημένα τοῦ κράτους τῶν Σκοπίων καὶ τὰ ὅσα τῆς ἐκχωρεῖ τὸ Πατριαρχεῖο τῆς Σερβίας. Τότε ἄρνηση ἢ ἄρση τοῦ Αὐτοκεφάλου ἀπὸ τὸ Φανάρι ἀποκλείεται γιὰ λόγους πολιτικοὺς – ἡ Δύση ἔχει ζητήσει  ἀπὸ τὸν Πατριάρχη πρὸ πολλοῦ νὰ δοθεῖτὸ Αὐτοκέφαλο – καὶ ἐκκλησιαστικούς, ἀφοῦ θὰ ὑποστηρίξουν τὴν ἀπόφαση τοῦ Πατριαρχείου τῆς Σερβίας καὶ τῆς Σκοπιανῆς Ἐκκλησίας, τουλάχιστον οἱ σλαβικὲς Ἐκκλησίες.

  .                Τρίτη συνέπεια εἶναι ἡ διὰ τῆς ἀναγνωρίσεως τῆς γειτονικῆς Ἐκκλησίας δυσχερὴς θέση στὴν ὁποία περιέρχονται οἱ Μητροπολίτες τῆς Μακεδονίας καὶ γενικὰ ἡ Ἐκκλησία τῆςἙλλάδος. Στὶς 19 Δεκεμβρίου 2018 οἱ 22 Μητροπολίτες τῶν Μακεδονικῶν Μητροπόλεων τῆςἘκκλησίας τῆς Ἑλλάδος μὲ ἀνοικτὴ Ἐπιστολή τους ζήτησαν ἀπὸ τὸν Οἰκουμενικὸ Πατριάρχη νὰμὴν ἀναγνωρίσει Αὐτοκέφαλη Ἐκκλησία τῆς Μακεδονίας, διότι «αὐτὴ θὰ εἶναι μόνιμη ἑστία καλλιέργειας ἀλυτρωτισμοῦ καὶ ἐχθρότητος. Γιατί καμία συμφωνία δὲν μπορεῖ νὰ εὐδοκιμήσει, ἐὰν δὲν βασίζεται στὴν ἀλήθεια». Καὶ τονίζεται πιὸ κάτω:  «Δὲν διανοούμεθα κὰν ὅτι τὸ Οἰκουμενικό μας Πατριαρχεῖο, τὸ ὁποῖο ἔχει καταδικάσει ὡς αἵρεση τὸν ἐθνοφυλετισμό, θὰ ἀναγνωρίσει μία σχισματικὴ Ἐκκλησία καὶ θὰ τῆς δώσει τὴν ἀξία τῆς Αὐτοκεφαλίας, ὅταν οἱ “Μητροπολίτες καὶ οἱκληρικοί της” ἐκπροσωποῦν τὴν χειρότερη μορφὴ ἐθνοφυλετισμοῦ καὶ σύντομα θὰ στραφοῦν καὶἐναντίον του…».

.                Τέταρτη σοβαρὴ συνέπεια εἶναι ἡ ἀπογοήτευση ποὺ προκαλεῖται στὶς ἀνὰ τὴνὙφήλιο Μακεδονικὲς Ὀργανώσεις, ἰδιαίτερα σὲ αὐτὲς τῶν ΗΠΑ, Καναδὰ καὶ Αὐστραλίας, οἱ ὁποῖεςἐπὶ ἑβδομήντα περίπου ἔτη ἀντιμετωπίζουν τὴν διὰ τῆς σχισματικῆς Ἐκκλησίας ἐπιθετικὴἀνθελληνικὴ Σκοπιανὴ προπαγάνδα. Ἤδη ἀπὸ τὸν Φεβρουάριο τοῦ 2000 οἱ ἐκ Μακεδονίας καταγόμενοι Ἑλληνοαμερικανοί, διὰ τῶν συλλόγων τους ζήτησαν ἀπὸ τὸν Οἰκ. Πατριάρχη νὰ μὴνἀναγνωρίσει τὴ σχισματικὴ Ἐκκλησία τῶν Σκοπίων ὡς «Ἐκκλησία τῆς Μακεδονίας». Σὲ σχετικὴἐπιστολή του ὁ τότε ὕπατος Πρόεδρος τῆς Παμμακεδονικῆς Ἕνωσης δρ. Σεραφεὶμ Παπαγιάννης πρὸς τὸν κ. Βαρθολομαῖο τόνισε: «Εὐελπιστοῦμε, Παναγιότατε, ὅτι Ἐσεῖς θὰ πράξετε τὸ ἁρμόζον καὶ πρέπον, ὀρθοτομῶν τὸν λόγον τῆς Μακεδονικῆς Ἀληθείας».

.                Πέμπτη συνέπεια ἡ λόγῳ τῆς στάσεως στὰ ἐκκλησιολογικά, ἐκκλησιαστικὰ καὶκανονικὰ ζητήματα τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου ἀλλαγὴ πρὸς τὸ χειρότερο τῶν  αἰσθημάτων τῶν Σέρβων Ἱεραρχῶν γιὰ τὸν Ἑλληνισμὸ καὶ τὴν Ἐκκλησία Του. Ὁ φιλελληνισμὸς τοῦ ἉγίουἸουστίνου Πόποβιτς μεταφέρθηκε στὰ πνευματικά του παιδιά, ποὺ τὰ περισσότερα, κατὰ προτροπή του,  σπούδασαν Θεολογία στὴν Ἑλλάδα καὶ γνωρίζουν ἄριστα τὰ ἑλληνικά. Ἐνδεικτικὰἀναφέρονται ὁ σημερινὸς Πατριάρχης Σερβίας Πορφύριος, μὲ διδακτορικὸ ἀπὸ τὸ ΕΚΠΑ καὶ ὁΜητροπολίτης Μπάτσκας Εἰρηναῖος ἐπίσης μὲ διδακτορικὸ ἀπὸ τὸ ἴδιο Πανεπιστήμιο, ποὺ πάντα μιλοῦσαν μὲ θερμὰ λόγια γιὰ τὸν Ἑλληνισμό. Τὰ πρὸς τὴν Ἑλλάδα καὶ τὴν Ἐκκλησία Της καλὰαἰσθήματα τῶν Σέρβων αὐξήθηκαν σὲ μέγιστο βαθμό, μὲ τὴν βοήθεια ποὺ αὐτὴ προσέφερε κατὰ τὴδοκιμασία ποὺ πέρασαν ἀπὸ τὶς ἐπιθέσεις τοῦ ΝΑΤΟ.

.                Ἕκτη συνέπεια ἡ ἠττοπάθεια, ἡ μοιρολατρία καὶ ἡ ὑποταγὴ στὶς ἀποφάσεις του, ποὺ  ἐπιβάλλει τὸ πανίσχυρο ἰδεολογικὸ κατεστημένο καὶ προκαλεῖ ἀδράνεια στὸν κλῆρο καὶ στὸλαὸ τῆς Ἑλλάδος. Καὶ ἐνῶ παλαιότερα οἱ ἀντιδράσεις ἦσαν δυναμικὲς καὶ ἀπέτρεπαν δυσάρεστα γιὰ τὸν Ἑλληνισμὸ γεγονότα, σήμερα οὐδεμία ἀντίδραση ὑπάρχει στὰ ὅσα τεκταίνονται στὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία. Ἐνδεικτικὰ ἀναφέρεται ὅτι ἀπὸ τοὺς 22 Μητροπολίτες τῆς Μακεδονίας, ἕως τὴν ὥρα ποὺ γράφονται οἱ γραμμὲς αὐτές, ἕνας ἀντέδρασε καὶ αὐτὸς λειψὰ καὶ μεροληπτικά, κολακεύων τὸν ὑπεύθυνο γιὰ ὅσα συμβαίνουν  Οἰκουμενικὸ Πατριάρχη.-

  1. Σχολιάστε

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: