ΟΙ ΠΟΝΤΙΟΙ ΥΨΗΛΑΝΤΕΣ (Γ. Ν. Παπαθανασόπουλος)

 Οἱ Πόντιοι Ὑψηλάντες

Τοῦ Γιώργου Ν. Παπαθανασόπουλου

 .            Ἡ 19η Μαΐου, μὲ ὁμόφωνη ἀπόφαση τῆς Βουλῆς τῶν Ἑλλήνων τὸ 1994, ὁρίστηκεὡς «Ἡμέρα μνήμης γιὰ τὴν Γενοκτονία τῶν Ἑλλήνων στὸν Μικρασιατικὸ Πόντο». Οἱ Πόντιοι, ὅπως ὅλοι οἱ Μικρασιάτες Ἕλληνες, συμβάλλουμε στὴ διατήρηση τῆς ταυτότητάς μας καί, μὲ βάση τὴν Παράδοσή μας, συμμετέχουμε στὴν πρόοδο τῆς Πατρίδας μας.
.             Ἕνα ἀπὸ τὰ πολλὰ παραδείγματα οἰκογενειῶν Ποντίων, ποὺ συνέβαλαν στὴν διατήρηση τῆς ἰδιοπροσωπίας μας καὶ στὴν ἐλευθερία τῆς Ἑλλάδος, εἶναι τῶν Ὑψηλαντῶν. Ὁἀείμνηστος Μητροπολίτης Τραπεζοῦντος καὶ μετὰ Ἀθηνῶν Χρύσανθος ὁ Φιλιππίδης στὴν Ἱστορία, ποὺ ἔγραψε περὶ τῆς Ἐκκλησίας τῆς Τραπεζοῦντος, περιγράφει τὸ πῶς οἱ Ὑψηλάντες γλύτωσαν ἀπὸτὴ σφαγὴ τῶν Ὀθωμανῶν. Κατὰ τὰ μέσα τοῦ 17ου αἰώνα ὁ Τριαντάφυλλος Ὑψηλάντης, υἱὸς τοῦΚυριάκου,  ἦταν πρῶτος μεταξὺ τῶν προυχόντων τῆς Τραπεζούντας καὶ ἐπίτροπος στὸ μοναστήρι τῆς Παναγίας τοῦ Σουμελᾶ καὶ στὸν Πανάγιο καὶ Ζωοδόχο Τάφο. Εἶχε μία 15χρονη πανέμορφη θυγατέρα καὶ ὁ πασὰς θέλησε νὰ τὴν πάρει στὸ χαρέμι του. Ὁ Τριαντάφυλλος ζήτησε διορία λίγες ἡμέρες, δῆθεν γιὰ νὰ τὴν πείσει νὰ γίνει μουσουλμάνα καὶ νὰ γίνει σκλάβα τοῦ πασᾶ. Μόλις γύρισε στὸ σπίτι του εἰδοποίησε ὅλους τοὺς συγγενεῖς καὶ ὅλοι πῆραν ὅ, τι ἦταν φορητὸ πολύτιμο καὶχρήσιμο καὶ ἐπιβιβάστηκαν τὴν ἴδια νύχτα στὸ καράβι του γιὰ νὰ ἀναχωρήσουν πρὸς Κωνσταντινούπολη. Μαζὶ σαλπάρισαν καὶ τὰ ἄλλα του καράβια…
.               Στὴν Βασιλεύουσα γρήγορα ἀνέκτησε τὴν περιουσία του καὶ οἱ ἀπόγονοί του, ὅπωςὁ Μανουὴλ Ὑψηλάντης, ἀπέκτησαν ἰσχύ, τὴν ὁποία χρησιμοποίησαν ὑπὲρ τῆς Ἐκκλησίας καὶ τοῦΓένους. Συγκεκριμένα μὲ ἐνέργειες τοῦ Μανουὴλ Ὑψηλάντου τὸ 1720 ἀναγέρθηκε ἐκ θεμελίων ὁκαεὶς πατριαρχικὸς ναὸς τοῦ Φαναρίου  καὶ τὸ 1730 ἐνήργησε νὰ ἀνοικοδομηθοῦν δώδεκα ἐκκλησίες τῆς Κωνσταντινούπολης. Παρένθεση: Δὲν εἶναι τυχαῖο ὅτι πυρκαϊὲς συνέβαιναν τακτικὰμόνο σὲ ἐκκλησιὲς καὶ σπίτια Ρωμιῶν. Προφανῶς ἦσαν ἐμπρησμοί.
.               Ὁ Ἀλέξανδρος Ὑψηλάντης, πάππος τοῦ ἀρχηγοῦ καὶ ἥρωα τῆς Ἐπανάστασης τοῦ1821, διορίσθηκε τὸ 1774 Μεγάλος Διερμηνέας τῆς Πύλης καὶ μετὰ τὰ Ὀρλωφικὰ καὶ τὴ Συνθήκη τοῦ Κιουτσοὺκ Καϊναρτζῆ πέτυχε νὰ ἀνακληθεῖ ἡ ἀπόφαση τοῦ σουλτάνου Ἀμπντοὺλ Χαμὶτ Α΄, περὶ γενικῆς σφαγῆς τῶν Ἑλλήνων. Ἡ σφαγὴ δὲν ἀποφεύχθηκε στὴν Πελοπόννησο, ὅπου οἱ Τουρκαλβανοὶ ἔσφαξαν χιλιάδες Ἑλλήνων.
.            Ὁ Ἀλέξανδρος Ὑψηλάντης ὡς ἡγεμὼν τῆς Βλαχίας ἀνέπτυξε τὴ Σχολὴ τοῦ Βουκουρεστίου μὲ ἀξίους διδασκάλους καὶ μὲ μαθήματα προωθημένα γιὰ τὴν ἐποχή, συνδυασμένα μὲ τὴν Ὀρθόδοξη πνευματικὴ γνώση. Κατὰ τὸν ρωσο – τουρκικὸ πόλεμο συνελήφθη ὡς ὕποπτος καὶ ἀποκεφαλίστηκε. Τὸ σῶμα του ἐξαγοράστηκε ἀπὸ τὸν Μητροπολίτη Νικομηδείας καὶ  ἐτάφη στὴν Ξηροκρήνη τὸ 1807. Ἄξιος υἱὸς καὶ διάδοχός του ἦταν ὁ Κωνσταντῖνος Ὑψηλάντης, τοῦ ὁποίου τέσσερις υἱοὶ ἦσαν ἡγετικὲς μορφὲς τῆς Ἐπανάστασης τοῦ 1821.
.               Οἱ Πόντιοι Ὑψηλάντες προσέφεραν μεγάλες ὑπηρεσίες  στὸ Ἔθνος μας, χωρὶς νὰ ὑπολογίζουν τὰ ὑλικὰ ἀγαθά, τὶς ἀνέσεις τους στὴν Ξένη καὶ τὴν ἴδια τὴ ζωή τους. Τὰ τέσσερα ἀδέλφια Ὑψηλάντες, ποὺ πῆραν μέρος στὴν Ἐπανάσταση, εἶχαν πρόωρο θάνατο, ἀπὸ φυλάκιση καὶβάσανα ὁ Ἀλέξανδρος, ἀπὸ τὶς περιπέτειες τῶν μαχῶν καὶ τὶς ταλαιπωρίες τοὺς κατὰ τὸν Ἀγώνα οἱἄλλοι τρεῖς. Καὶ εὐλογήθηκαν ὁ μὲν Ἀλέξανδρος νὰ ξεκινήσει πρῶτος τὴν Ἐπανάσταση καὶ ὁΔημήτριος νὰ τὴν κλείσει νικηφόρα κατὰ τὴ μάχη τῆς Πέτρας. Ἐνδεικτικές τοῦ ἤθους καὶ τῆς ἀγάπης τους πρὸς τὴν Ὀρθοδοξία καὶ τὴν Πατρίδα εἶναι οἱ Προκηρύξεις τῶν Ἀλεξάνδρου καὶ Δημητρίου Ὑψηλάντη.
.             Ὁ Ἀλέξανδρος στὴν Ἐπαναστατική του Προκήρυξη ἀπὸ τὸ Γενικὸ Στρατόπεδο τοῦἸασίου, στὶς 24 Φεβρουαρίου 1821, ἔγραψε:
.        «Μάχου ὑπὲρ Πίστεως καὶ Πατρίδος…Εἶναι καιρὸς νὰ ἀποτινάξωμεν τὸν ἀφόρητον τοῦτον Ζυγόν, νὰ ἐλευθερώσωμεν τὴν Πατρίδα, νὰ κρημνίσωμεν ἀπὸ τὰ νέφη τὴν ἡμισέληνον, νὰ ὑψώσωμεν τὸ σημεῖον, δι᾽ οὗ πάντοτε νικῶμεν: λέγω τὸν Σταυρόν, καὶ οὕτω νὰ ἐκδικήσωμεν τὴν Πατρίδα καὶ τὴν ὀρθόδοξον ἡμῶν Πίστιν ἀπὸ ἀσεβῆ τῶν ἀσεβῶν καταφρόνησιν…».
.            Ὁ Δημήτριος, στὶς 12 Ἰουνίου 1821, ἀναγγέλλει τὴν ἔλευσή του στὴν Ἑλλάδα μὲ διακήρυξη, στὴν ὁποία, μεταξὺ ἄλλων, ἀναφέρει: «Ὁμογενεῖς φιλελεύθεροι Ἕλληνες…Ὅσοι ἐλάβατε τὰ ὄπλα ὑπὲρ τῆς ἐλευθερίας τοῦ Ὀρθοδόξου ἠμῶν Γένους, φιλοτιμηθῆτε νὰ φανῆτε ἄξιοι πολεμισταί, δεικνύοντες εἰς τὸν κατὰ τοῦ ἀσεβοῦς τυράννου πόλεμον ἀνδρείαν ἀκαταμάχητον,ὁμόνοιαν ἀδιαίρετον καὶ εἰς τοὺς στρατηγοὺς εὐπείθειαν  ἀπαράβατον…Τὸ τέλος τῶν ἀγώνων μας εἶναι ἡ ἐλευθερία ἢ ὁ ἔνδοξος θάνατος. Αἰώνιος δόξα παρὰ Θεῷ καὶ ἀνθρώποις…».- 

Διαφήμιση

, , ,

  1. Σχολιάστε

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: