Η ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΑΠΑΤΗ ΤΩΝ ΙΛΟΥΜΙΝΑΤΙ ΚΑΙ ΤΟ ΤΡΕΧΟΝ ΔΗΜΟΥΡΓΗΜΑ ΤΩΝ, Η ΟΥΚΡΑΝΙΚΗ ΚΡΙΣΙΣ

Ἡ Διαχρονική Ἀπάτη τῶν Illuminati
καί τό Τρέχον Δημιούργημά των, ἡ Οὐκρανική Κρίσις

ὑπό
Ἰωάννου Ν. Καλλιανιώτου
Καθηγητοῦ τοῦ Πανεπιστημίου τοῦ Scranton

«Πᾶς γάρ ὁ φαῦλα πράσσων μισεῖ τό φῶς καί οὐκ ἔρχεται πρός τό φῶς, ἵνα μή ἐλεγχθῇ τά ἔργα αὐτοῦ.» (Ἰωάν. γ΄, 20)

Α΄. Πρόλογος

            Τό «μέγα» σχέδιον ἑνοποιήσεως, τρομοκρατήσεως, ὑποταγῆς καί ἐλέγχου τοῦ πλανήτου, καθ’ ὡς καί ἡ μείωσις τοῦ πληθυσμοῦ του εἶναι πάρα πολύ παλαιόν (17ον αἰῶνα[1] καί 1798[2]), ἀπό τήν ἐποχήν τῆς συλλήψεως καί ἱδρύσεως τῆς σατανιστικῆς Μασονίας.[3] Δυστυχῶς, ὁ πόλεμος τοῦ ἀντιζήλου[4] κατά τῆς θείας Δημιουργίας, τοῦ ἀνθρώπου (τῆς εἰκόνος καί ὁμοιώσεως τοῦ Θεοῦ), ἤρχισεν ἀπό τάς πρώτας ἡμέρας ἐν τῷ Παραδείσῳ.[5] Ἐσυνεχίσθη ἐπί χιλιετίας καί κατέστη δριμύτερος μέ τήν ἔλευσιν τοῦ Μεσσίου Χριστοῦ, τοῦ Υἱοῦ καί Λόγου τοῦ Θεοῦ, τοῦ Σωτῆρος τῆς ἡμῶν πεπλανημένης ἀνθρωπότητος. Οἱ Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί, ὡς ἀκόλουθοι τοῦ ἀληθινοῦ Υἱοῦ καί Λόγου τοῦ Θεοῦ, εἶναι πλέον οἱ ἐχθροί τοῦ σκοταδιστοῦ τούτου ἀντιδίκου, τοῦ μεγίστου ψεύστου καί βδελυρωτάτου πλάνου, ὁ ὁποῖος παρεπλάνησε μέ τά ψεύδη του τούς «ἐπαΐοντας» (ἄρχουσαν τάξιν, elites) θρησκευτικούς καί πολιτικούς ψευδο-ἡγέτας ἡμῶν καί τούς ἐποίησε πειθήνια ὄργανά του καί πιστούς ἐργάτας τῆς ἐρημώσεως τῶν πάντων˙ ἀφωσιωμένους «προδρόμους» καί προσδοκῶντας «ἀποστόλους» διά τῆς ἐλεύσεώς του.[6]

            Ἡ πρώτη ἐπιτυχία τούτου ἦτο ἡ ἐξαπάτησις τοῦ ἔκπαλαι «περιουσίου» λαοῦ, τῶν Ἑβραίων, ὥστε νά ἀπορρίψουν καί νά θανατώσουν τόν ἀναμενόμενόν των Μεσσίαν καί νά ἀναμένουν ἔκτοτε καί νά ἐπιβάλλουν διά πυρός καί σιδήρου, διά τῶν συνεχιζομένων πολέμων, τούς ὁποίους ἐπινοοῦν καί διεξάγουν κατά τῶν Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν, καί διά τῆς οἰκονομικῆς των ὑπεροχῆς εἰς ἅπαντας τούς ἐν ἀγνοίᾳ λαούς, τόν ψυχοκτόνον Ἀντίχριστον, ὡς σωτῆρά των. Κατόπιν, παρεπλάνησεν οὗτος τούς δυτικούς ἐγωιστάς (φιλαύτους) «ἀλαθήτους» θρησκευτικούς καί πολιτικούς ἡγέτας καί τά τελευταῖα ἑκατόν ἔτη ἐπαγίδευσε τούς Ἕλληνας «ἡγέτας». Αὕτη ἡ ὑποταγή τῆς Ἑλλάδος, τῶν Ἑλλήνων Ὀρθοδόξων, τῆς Μητρός πάντων τῶν Χριστιανῶν, ἦτο ἡ μεγίστη ἐπιτυχία τοῦ Σατανᾶ, ὥστε νά ἀπαλείψῃ τόν Χριστιανισμόν (τήν Παραδοσιακήν Ὀρθοδοξίαν τῶν Ἁγίων Πατέρων) καί νά διχάσῃ τάς Ὀρθοδόξους Ἐκκλησίας καί Πατριαρχεῖα τῆς Ἀνατολῆς, πρό τῆς ἐλεύσεως τοῦ «Μεσσίου» τῶν πεπλανημένων Σιωνιστῶν καί τῶν ἀκολούθων των, ὡς συμβαίνει σήμερον μέ τήν θεόφρονα Ρωσίαν διά τοῦ πολέμου τῶν ὑποτελῶν ΝΑΤΟϊκῶν ἐναντίον ταύτης.

            Ἡ μόνη Ὀρθόδοξος χώρα, ἡ ὁποία παραμένει ἐκτός ἀπολύτου ἐλέγχου ὑπό τῶν Illuminati εἶναι ἡ πνευματική κόρη τῆς Ἑλλάδος, ἡ Ρωσία, μέ τόν εὐλαβῆ λαόν της καί τόν θεοσεβῆ Πρόεδρόν της, τόν Βλαδίμηρον Πούτιν (Vladimir Putin, Владимир Путин). Ὁ πόλεμος κατά τῆς Ρωσίας συνεχής καί μακροχρόνιος. Σήμερον, τήν ὡδήγησαν καί πάλιν εἰς πόλεμον, ὥστε νά τήν παρουσιάσουν διά τῆς βρώμικης προπαγάνδας των ὡς ἐχθρόν τῆς εἰρήνης καί νά ἐπιφέρουν τήν ἀντιπάθειαν καί τόν ὑποβιβασμόν της εἰς τούς ὑπολοίπους αἱρετικούς Εὐρωπαίους καί λοιπούς ἀθέους λαούς. Τήν παριστοῦν ὡς ἐνεχομένην ἔναντι τῶν ἑτεροχθόνων Οὐκρανῶν ἐθνικιστῶν, μέ πρόεδρον τῆς χώρας των, τόν Ἑβραῖον Volodymyr Zelenskyy, καί τῶν ἐγκληματιῶν τοῦ τάγματος «Ἀζόφ», οἱ ὁποῖοι πολεμοῦν καί καταδιώκουν τούς Ρώσους τῆς Ἀνατολικῆς Οὐκρανίας ἐπί πολλά ἔτη.

Β΄ Ἡ Ὑποταγή τῶν Ὀρθοδόξων Λαῶν εἰς τήν Καθυποτασσομένην Δύσιν

            Ἡ δύσις ἀπό τήν αἵρεσιν τοῦ 1054 ἔφθασεν κατευθυνομένη πλέον εἰς τήν ἀθεῒαν τοῦ 2000 (ἀπό “Christendom” εἰς “Eurostan”) καί ἀπό τήν ἐξαπάτησιν τῆς Ἀγγλικῆς Ἐπαναστάσεως τοῦ 1640, τῆς Ἀμερικανικῆς τοῦ 1776, τῆς Γαλλικῆς τοῦ 1789 καί τῆς Ρωσικῆς (τῶν Ἑβραιομασόνων Μπολσεβίκων) τοῦ 1917 νά φθάσῃ εἰς τήν δουλείαν ἐν ἐλευθερίᾳ τοῦ 2020 (COVID-19) καί τά ἐγκλήματα κατά ἑκατομμυρίων ἀνθρώπων ἀπό τόν κατεσκευασμένον ἰόν των. Διεσώθη ἐξ αὐτῶν μόνον ἡ Ρωσία,[7] ἡ ὁποία εὑρίσκεται ἐν σοφίᾳ, πίστει Ὀρθοδόξῳ, ἐλευθερίᾳ καί ἀληθείᾳ, διά τοῦτο καί ἡ πεπτωκυῖα δύσις εἶναι ἐναντίον της (μέ τήν ἁρπαγήν τῶν πρῲην Σοβιετικῶν Σοσαλιστικῶν Δημοκρατιῶν καί τῆς Γιουγκοσλαβίας ἀπό τό ΝΑΤΟ-Η.Π.Α. καί τήν ΕΕ)[8] καί ἐναντίον, πρό παντός, τῆς ἱστορικῶς Ὀρθοδόξου καί σοφῆς Ἑλλάδος.

.           Ἡ Ἑβραιομασονία, τό 1773, ἐδημιούργησε τήν Παγκόσμιαν Ἐπαναστατικήν Κίνησιν (World RevolutionaryMovement) διοικουμένη ἀπό δέκα τρία (13) μέλη τοῦ Ἀνωτάτου Συμβουλίου τῶν Σκοταδιστῶν (Πεφωτισμένων) Illuminati,[9] ὥστε νά ἠμποροῦν νά χρηματοδοτοῦν καί νά ἐλέγχουν τόν παγκόσμιον πλοῦτον, τούς φυσικούς πόρους καί τό ἐργατικόν δυναμικόν τοῦ πλανήτου. Οἱ ἴδιοι ἀποκαλύπτουν πώς οὗτοι εἶχον ὀργανώσει τήν Ἀγγλικήν Ἐπανάστασιν (1640-1649) μέ τήν ἐπικράτησιν ἑνός σχεδίου τρομοκρατίας, μέ τό ὁποῖον ὑπέταξαν τάς μάζας τῶν ἀνθρώπων γρήγορα καί ἐπέβαλον τό σχέδιόν των. Οἱ τραπεζῖται, οἱ ὁποῖοι ἐδημιούργησαν τήν ἐπανάστασιν ταύτην, εἶχον ἐπιβάλει καί τόν ἔλεγχον τῆς ἐθνικῆς οἰκονομίας καί ἐπαγίωσαν τό ἐθνικόν χρέος τῆς Ἀγγλίας. Ηὔξησαν δέ τό ἐθνικόν ταύτης χρέος μέ μεγάλην ταχύτητα καί ρυθμούς, ὥστε νά δανείζουν εἰς τό κράτος χρήματα, ἵνα ἀντιμετωπίζῃ τόν πόλεμον καί τάς ἀνταρσίας, τάς ὁποίας εἶχον ὑποδαυλίσει οἱ ἴδιοι οἱ δανεισταί πρό ἀρκετῶν ἐτῶν καί τοιουτοτρόπως, ἐλάμβανον τούς τοκογλυφικούς τόκους των.

.            Αἱ μυστικαί αὗται δυνάμεις (τῶν Illuminati[10] μέ τούς «φιλανθρώπους» Μασόνους τῆς Γαλλίας) διηύθυναν τήν Γαλλικήν Ἐπανάστασιν (1789-1799) ἐν ἀγνοίᾳ τοῦ λαοῦ καί τοῦ Βασιλέως Λουδοβίκου ΙΣΤ΄ (Luis XVI) καί τῆς συζύγου του Μαρίας Ἀντουανέττας (Marie Antoinette). Ἕνας ὑπόκοσμος ἐγκληματιῶν ὠργανωμένος ὑπό τοῦ Ἑβραϊκοῦ Jacobin club (Ἰακωβίνων)[11]  ἐτρομοκράτησεν ὁλόκληρον τόν Γαλλικόν λαόν μέ τό νά διαπράττουν μαζικά ἐγκλήματα καί νά βιάζουν τάς γυναῖκας δημοσίως καί νά ποιοῦν ἄλλας ἀκρότητας καί θηριωδίας, ὥστε νά ὑπηρετοῦν τόν σκοπόν τῶν μυστικῶν κυρίων των καί νά ἱκανοποιήσουν τόν ἀπότερον στόχον τούτων. Αὕτη ἐστί καί ἡ συμπεριφορά τῶν Οὐκρανῶν στρατιωτῶν καί τῶν μισθοφόρων, οἱ ὁποῖοι ἔχουν εἰσρεύσει εἰς τήν Χώραν, κατά τῶν Ρώσων τῆς Ἀνατολικῆς Οὐκρανίας, σήμερον.[12]

.             Κατόπιν οὗτοι ἐστράφησαν κατά τῆς Ὀρθοδόξου Ρωσίας, ὡς εἶχον κάμει τόν 15ον αἰῶνα (1453) κατά τῆς Βυζαντινῆς (Μεσαιωνικῆς Ἑλληνικῆς) Αὐτοκρατορίας καί αἰσθάνονται ὑπερήφανοι διότι συνέβαλον εἰς τήν πτῶσιν τοῦ Βυζαντίου, ὅπως ἔχουν γράψει ἐπανειλημμένως. Οἱ Illuminati τῆς Ρωσίας ἔπαιξαν πρωταρχικόν ρόλον εἰς τήν Ἐπανάστασιν τῶν Μπολσεβίκων, εἰς τήν κυριαρχίαν των ἐπί τῆς κυβερνήσεως κατά τά πρῶτα ἔτη καί εἰς τήν δολοφονίαν τῆς οἰκογενείας τῶν Ρομάνοφ (Τσάρου Νικολάου Β΄). Τήν νύκτα μεταξύ 16-17 Ἰουλίου 1918, μία ὁμάδα Μπολσεβίκων τῆς Μυστικῆς Ἀστυνομίας, ὑπό τοῦ Illuminati Yakov M. Yurovksy, ἐδολοφόνησαν τόν τελευταῖον Ρῶσον αὐτοκράτορα, τόν Τσάρον Νικόλαον Β΄ (Tsar Nicholas II Romanov),[13] τήν σύζυγόν του Ἀλεξάνδραν, τόν 14-χρονον υἱόν των Ἀλέξιον καί τάς τέσσαρας θυγατέρας των,[14] τούς ὁποίους ἐξετέλεσεν ὁ φρουρός τοῦ (ἐξ Ἑβραίας μητρός) Lenin, ὁ Alexei Akimov. Ἡ ἐντολή ἐκτελέσεως (τό τηλεγράφημα) ἦτο ὑπογεγραμμένον ὑπό τοῦ ἀρχηγοῦ τῆς Σοβιετικῆς Κυβερνήσεως, τόν Illuminati Yakov Sverdlov (Solomon).[15] Τά ἀπάνθρωπα ἐγκλήματά των καί αἱ θηριωδίαι των ἦσαν συμβολικά˙ ἤθελον νά φονεύσουν τήν ψυχήν καί τό Ὀρθόδοξον Ρωσικόν πνεῦμα (τήν πίστιν των), ἀλλ’ ἀπέτυχον παταγωδῶς, ὅπως θά ἀποτύχουν καί σήμερον μέ τήν νέαν ἐπίθεσιν τῆς Ἀμερικῆς, ΕΕ καί τοῦ ΝΑΤΟ μέπρόσχημα τό «Οὐκρανικόν θέμα εἰσβολῆς» (οὐσιαστικῶς, τήν ἀρπαγήν τῆς Οὐκρανίας ἀπό τήν Ρωσίαν)[16] κατά τοῦὈρθοδόξου Ρωσικοῦ λαοῦ καί τοῦ θεοσεβοῦς των Προέδρου, τοῦ «Προστάτου τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεως», ΒλαδιμήρουΠούτιν.[17]. Ἡ διακήρυξις τῆς Ἀνεξαρτησίας τῆς Ἀμερικῆς ἔγινε τό 1776 καί οἱ Πεφωτισμένοι (Illuminati) καί οἱ Ἰακωβῖνοι (Jacobins), μετά τήν ἐπιβολήν τῆς Γαλλικῆς Ἐπαναστάσεως (1789) εἰς τήν Γαλλίαν, ἐξηπλώθησαν καί εἰς τήν Ἀμερικήν, τήν ὁποίαν ἐλέγχουν ἔκτοτε ἀπολύτως καί εἰς ἅπαντας τούς τομεῖς. Ὁ George Washington, ὁ πρῶτος πρόεδρος τῆς Ἀμερικῆς, εἶχε γράψει τό 1798 ὅτι οἱ «Πεφωτισμένοι» τῆς Εὐρώπης εἶχον ἤδη φθάσει εἰς τήν Ἀμερικήν.[18] Οἱ Illuminati τῆς Ἀμερικῆς ἐξειλίχθησαν εἰς τούς δυνάστας τραπεζίτας, χρηματιστάς καί φυσικά γαιοκτήμονας καίβιομηχάνους,[19] high tech καί ΜΜΕ. Οἱ Illuminati ἤθελον νά ἱδρύσουν μίαν Κεντρικήν Τράπεζαν καί εἰς τήν Ρωσίαν, ἀλλά ὁ Τσάρος Ἀλέξανδρος Β΄τό ἠρνήθη.[20] Εἰς τήν Ἀμερικήν ἤνοιξαν οὗτοι τήν ἰδιωτικήν των Κεντρικήν Τράπεζαν (the Fed), τήν σύστασιν τῆς ὁποίας ὑπέγραψεν ὁ Πρόεδρος Woodrow Wilson (1913).[21]  Σήμερον, ἀπέκοψαν τάςΡωσικάς τραπέζας ἀπό τό SWIFT σύστημα, ὥστε νά μή δύναται νά πραγματοποιήσῃ διεθνεῖς συναλλαγάς καίπλείστους ἄλλους περιορισμούς καί κυρώσεις (embargos and sanctions).

 Γ΄. Ἐπίλογος: Ἱστορική Ἀλήθεια

Ἡ αἱρετική Δύσις, οἱ Νεο-σταυροφόροι ἐχθροί τῶν Ὀρθοδόξων, διῂρεσαν τήν Ὀρθόδοξον Ἀνατολήν (τόἐκτεταμένον Βυζάντιον), ὑπέταξαν τά Βαλκάνια (δημιουργοῦντες ἀνύπαρκτα κράτη, Σκόπια, Κόσοβο, κ. ἄ.) καί τάςπρῲην χώρας τῆς Σοβιετικῆς Ἑνώσεως, παρεχώρησαν τήν Ἑλληνικήν Μακεδονίαν εἰς τούς Σκοπιανούς (12 Ἰουνίου2018).[22] Τώρα στοχεύουν τήν Οὐκρανίαν[23] καί θά συνεχίσουν μέ τήν Λευκορωσίαν. Τό μῖσος τῆς δούλης Δύσεως, ἰδίως τῶν Η.Π.Α. (πολιτικῶν καί ΜΜΕ), κατά τῶν Ρώσων εἶναι ἀπάνθρωπον καί δαιμονιῶδες, καί κατά τήν διάρκειαν τῶν τελευταίων ἡμερῶν ἠρρωστημένον˙ πράγματι, ἄρρωστοι ἠθικῶς, διανοητικῶς καί πνευματικῶς ἄνθρωποι. Ὁ «μέγας» ἄθεος ἡγετίσκος Μητσοτάκης ἀπέστειλε καί Ἑλληνας στρατιώτας, ὡς μέλη τοῦ ΝΑΤΟ καί πολεμικόν ὑλικόν,[24] εἰς τήν Οὐκρανίαν[25] νά πολεμήσουν τούς «μεγάλους ἐχθρούς» τῆς ἀντιορθοδόξου Δύσεως, τούς «βαρβάρους» Ὀρθοδόξους Χριστιανούς, τούς Ρώσους ἀδελφούς μας.[26] Αὕτη ἡ ἀπόφασις τοῦ ἀχαρακτηρίστου Μητσοτάκη εἶναι κατά τῆς Ἑλλάδος καί ὑπέρ τῶν ἐχθρῶν μας καί δή τῆς βαρβάρου Τουρκίας.[27] Ἡ Ρωσία ἐπενέβη στρατιωτικῶς τήν 24ην Φεβρουαρίου 2022 εἰς τήν Ἀνατολικήν Οὐκρανίαν πρός προάσπισιν τῶν Ρώσων εἰς τήν περιοχήν ταύτην.[28]Ἐπέβαλλον, οἱ πρόδρομοι οὗτοι, τήν παγκοσμίαν δουλείαν διά τῆς ἐπί μακρόν σχεδιασμένης καί ἐσχάτως ἐπιβαλλομένης πανδημίας, διά τῶν παντοειδῶν περιορισμῶν, τήν οἰκονομικήν καταστροφήν τῆς χώρας καί τῶν ὑποχρεωτικῶν θανασίμων ἐμβολιασμῶν[29] («χάραγμα») πρός μείωσιν τοῦ πληθυσμοῦ διά τῆς παραποιήσεως τοῦ DNA μέ τήν εἰσαγωγήν τοῦ mRNA εἰς τά ἐμβόλια καί τῆς μασκοφορίας τῶν πολιτῶν.[30] Κατήργησαν ἅπαντας τούς κανόνας δικαίου καί συντάγματος καί συνεπῶς, ἀπεκήρυξαν τήν δημοκρατίαν. Οὐσιαστικῶς, εἷς ἀνελέητος πόλεμος κατά τῆς Ὀρθοδοξίας τῇ βοηθείᾳ τῶν ψευδο-ὀρθοδόξων ἡγετῶν της. Ἀπέρριψαν τήν συμφωνίαν τῆς Ἀμερικῆς καί τοῦ ΝΑΤΟ, ὥστε νά μή ἀποσπάσουν τάς πρῲην Σοσαλιστικάς Δημοκρατίας (κράτη) καί νά τά ἐντάξουν εἰς τό ΝΑΤΟ καί τήν ΕΕ καί οὕτως, ὑπεχρέωσαν τόν Putin νά ἐπεμβῇ εἰς τήν Οὐκρανίαν διά τήν διάσωσιν τῶν καταδυναστευομένων Ρώσων ὑπό τῶν Illuminati. Οὐσιαστικῶς, ὁ πόλεμος οὗτος εἶναι σχέδιον καί ἐκτέλεσις τῶν «προδρόμων» τούτων τοῦ ἀντιχρίστου καί οὐχί Ρωσική εἰσβολή, ὡς τήν παρουσιάζῃ ἡ προπαγάνδα των.

 Ἀναμφισβητήτως πλεόν, οἱ ἀθεόφοβοι οὗτοι συνωμόται εἶχον καί ἔχουν ὡς σκοπόν των νά ἐλέγχουν τόν πλοῦτον τῶν χωρῶν, τούς φυσικούς πόρους (ἐνέργειαν, κ.λπ), τό ἐργατικόν δυναμικόν (δι’ εἰσροῶν λαθρομεταναστῶν), τήν κυβέρνησιν, τήν δικαιοσύνην, τήν οἰκονομίαν, τήν παιδείαν, τήν θρησκείαν, τήν ἡγεσίαν καί αὐτόν τοῦτον τόν πληθυσμόν των. Τά μέσα των ἦσαν καί εἶναι ὁ πόλεμος, ἡ δωροδοκία, ἡ βία, ἡ τρομοκρατία, αἱ δολοφονίαι καί οὐχί αἱ ἀκαδημαϊκαί συζητήσεις καί ἡ δημοκρατία. Ἐπίσης, ἐπίστευον καί πιστεύουν ὅτι ἡ πολιτική ἐλευθερία εἶναι μία ἰδέα καί ὄχι μία πραγματικότης. Χρησιμοποιοῦν τήν ἰδέαν τῆς ἐλευθερίας, ὥστε νά ἐπιφέρουν τόν ταξικόν πόλεμον (classwars) καί ἀναζητοῦν τήν βοήθειαν τοῦ Κεφαλαίου, τό ὁποῖον ἐλέγχουν ἀπολύτως, διότι εὑρίσκεται εἰς τάς χεῖράς των.[31] Τά δικαιώματά των ἑδράζονται εἰς τήν μακροχρονίως ἀνεξέλεκτον οἰκονομικήν των δύναμιν. Ἡ λέξις «δικαιώματα» ἤ «ἀνθρώπινα δικαιώματα» (rights ἤ human rights) εἶναι δι’αὐτούς μία ἀφῃρημένη ἰδέα, ἡ ὁποία δέν ἀποδεικνύει τίποτε καί οὔτε ἀναγνωρίζουν ταῦτα, τό ὁποῖον άπέδειξαν τά δύο τελευταῖα  ἔτη μέ τήν ἐπινόησιν τοῦ κορωνοϊοῦ καί τήν ἐπιβολήν παντός περιορισμοῦ καί μέσου ὑποταγῆς εἰς τούς λαούς. Τό μόνον δικαίωμα, τό ὁποῖον ἀναγνωρίζουν εἶναι τό δικαίωμα τοῦ ἰσχυροῦ, μέ τό ὁποῖον διασκορπίζουν καί ὑποτάσσουν τούς πολίτας καί ἀγνοοῦν ὅλας τάς ὑπαρχούσας δυνάμεις τῆς τάξεως, τῶν κανονισμῶν καί τῶν διατάξεων τῆς δημοκρατίας, τῶν Συνταγμάτων τῶν κρατῶν καί τοῦ Διεθνοῦς Δικαίου, τῆς κοινωνίας, τῶν ἠθικῶν ἀξιῶν, τῆς Χριατιανικῆς πίστεως˙ μέ μοναδικόν σκοπόν των νά ἐπανιδρύσουν ἅπαντας τούς ὑφισταμένους θεσμούς καί νά καταστοῦν οἱ κυρίαρχοι πάντων αὐτῶν, οἱ ὁποῖοι, λόγῳ ἀγνοίας, ἐνεπιστεύθησαν ἐθελουσίως εἰς αὐτούς τά δικαιώματά των, τάς δυνάμεις των, τήν οἰκονομίαν των,[32] τήν παιδείαν των καί τήν ἐλευθερίαν των. Ἀποκτοῦν τό δικαίωμα νά κατάσχουν τάς περιουσίας τῶν ἀνθρώπων[33] καί νά οἰκειοποιοῦνται τόν δημόσιον πλοῦτον, νά δημιουργοῦν ἐσωτερικάς ἐξεγέρσεις, ἐμφυλίους σπαραγμούς καί πολέμους,[34] ἄνευ δισταγμοῦ ἤ ἐντροπῆς καί ποιοῦντες ταῦτα ἐξασφαλίζουν τήν ὑποταγήν τῶν λαῶν καί τήν ἀπώλειαν τῆς κυριαρχίας τῶν κρατῶν.[35] Τό τελευταῖον ἐπινόημά των εἶναι ὁ πόλεμος τῆς Οὐκρανίας καί συσκέπτονται διά τό ἑπόμενον βῆμά των, ὥστε νά εἶναι τά πάντα ἕτοιμα διά τόν ἐρχομόν τοῦ «μεσσίου» των.

Τέλος, δικαίως ἀπολαμβάνομεν ἅπαντες τά ἀποτελέσματα τῶν τεραστίων ἡμῶν ἁμαρτιῶν καί δή ἐγώ, ὁ πάντων ἐσχατώτατος. Θεία Δίκη, λοιπόν, καί ἰδοῦ τά ὀψώνια τῶν ἁμαρτιῶν μας. Πνευματικός καί βίαιος θάνατος. Προητοίμασαν οἱ «πρόδρομοι» οὗτοι τό ἔδαφος ἐπί τόσα ἔτη. Τά πάντα εἶναι ἕτοιμα διά τήν μεγάλην ἀποδοχήν καί παραδοχήν τοῦ Πλάνου. Οἱ πολιτικοί τῆς Ἑλλάδος ἅπαντες ἄθεοι, ἄλλοι ἐκτός Ἐκκλησίας δι’ ἐπιτιμίων, ἀνθέλληνες καί κατευθυνόμενοι οἱ τάλανες ἀπό τάς σκοτεινάς δυνάμεις, τούς ἐγκληματίας[36] Illuminati. Μετάνοια καί ἄμεσος ἐπιστροφή εἰς τήν Παράδοσιν τῶν Πατέρων[37] καί Ἁγίων τῆς Ὀρθοδοξίας μας. Οἱ παγκοσμιοποιηταί (globalists) ἐπέβαλλον τήν πλάνην τῶν αἱρετικῶν διά τῆς μυήσεως τούτων εἰς τήν «φιλάνθρωπον» σατανολατρικήν Μασονίαν. Ὁ αἱρετικός καί ὁ μασόνος εἶναι τά πλέον πειθήνια ὄργανα τῶν «προδρόμων» τοῦ Ἀντιχρίστου καί δυστυχῶς, παρασύρουν καί τόν λαόν μας, ὁ ὁποῖος εἶναι παραπληροφορημένος καί διάγει τόν βίον του ἐν ἀγνοίᾳ μέ τήν ἄθεον, σκοταδιστικήν καί ἀνθελληνικήν παιδείαν μας καί τήν προπαγάνδα τῶν μέσων μαζικῆς ἐκτυφλώσεως (ΜΜΕ) ἀπό τήν «χρυσῆν» περίοδον τοῦ σοσιαλιστοῦ καί μεγάλου «μεταρρυθμιστοῦ» Ἀνδρέα Παπανδρέου, κατόπιν, διά τοῦ Ἑβραίου Σημίτη, τοῦ προδότου Τσίπρα καί σήμερον, διά τοῦ δικτατωρίσκου Μητσοτάκη. Ἅπαντες Νεο-ἐποχῖται δουλοπρεπεῖς ψευδο-ἡγέται[38] ἀκόλουθοι τῶν Illuminati. Ἡ μόνη ἐλπίς εἶναι ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός. ἡ Παναγία Μητέρα Του καί οἱ Ἅγιοι τῆς Παραδοσιακῆς Ὀρθοδοξίας μας. Εὐχόμεθα, ὁ πανάγαθος Θεός νά ἐλεήσῃ  τούς καταδιωκομένους Ὀρθοδόξους λαούς καί δή σήμερον, νά προστατεύσῃ τούς ἀδελφούς μας Ρώσους ἀπό τήν κρίσιν, εἰς τήν ὁποίαν τούς ὡδήγησαν οἱ αἱρετικοί Δυτικοί (Η.Π.Α., ΕΕ, καί ΝΑΤΟ), οἱ ὁποῖοι εὑρίσκονται ἐν δουλείᾳ καί ἐκτελοῦν ἅπαντα τά ἔκτροπα ταῦτα ἐπί ἑβδομήκοντα καί πλέον ἔτη. Προσευχόμεθα διά τούς ἀδελφούς ἡμῶν Ρώσους καί Οὐκρανούς[39]καί ἐλπίζομεν εἰς τό θεῖον ἔλεος τοῦ Κυρίου καί Θεοῦ ἡμῶν.

[1] Ὅρα, Freemasonry,  http://www.britannica.com/topic/Freemasonry . Ἐπίσης, History of Freemasonry,en.wikipedia.org/wiki/History_of_Freemasonry .

[2] Ὅρα, In 1798, Thomas Malthus proposed his theory in An Essay on the Principle of Population.

[3] Ὅρα, «Τά Πρωτόκολλα τῶν Σοφῶν τῆς Σιών», minotavros2012.wordpress.com/2012/01/14/%CF%84%CE%AC-%CF%80%CF%81%CF%89%CF%84%CF%8C%CE%BA%CE%BF%CE%BB%CE%BB%CE%B1-%CF%84%E1%BF%B6%CE%BD-%CF%83%CE%BF%CF%86%E1%BF%B6%CE%BD-%CF%84%E1%BF%86%CF%82-%CF%83%CE%B9%CF%8E%CE%BD-%CE%B4%CE%B5%E1%BF%96/

[4] Ἑωσφόρου, Lucifer, Φωτιστοῦ, Illuminator, ἐξ οὗ καί τό ὄνομα τῶν ἀκολούθων τοῦτον, ὡς Illuminati.

[5] Σήμερον, ὅπου γράφω αὐτά τάς σελίδας, εἶναι ἡ ἡμέρα (Κυριακή τῆς Τυρινῆς, 2022) τῆς ἀναμνήσεως τῆς ἀπό τοῦ Παραδείσου ἐξορίας τῶν πτωτοπλάστων. Εὔχομαι ὁ πολυεύσπλαγχνος Θεός μας νά μᾶς ἐλεήσῃ καί νά μᾶς ἀξιώσῃ τῆς τρυφῆς τοῦ Παραδείσου.

[6] «Τό δέ Πνεῦμα ῥητῶς λέγει ὅτι ἐν ὑστέροις καιροῖς ἀποστατήσονταί τινες τῆς πίστεως, προσέχοντες πνεύματι πλάνοις καί διδασκαλίαις δαιμονίων.» (Α΄. Τιμ. δ΄ 1)

[7] «Καλωσήρθατε στο Β’ Ψυχρό Πόλεμο!»,orthodoxostypos.gr/%ce%ba%ce%b1%ce%bb%cf%89%cf%83%ce%ae%cf%81%ce%b8%ce%b1%cf%84%ce%b5-%cf%83%cf%84%ce%bf-%ce%b2-%cf%88%cf%85%cf%87%cf%81%cf%8c-%cf%80%cf%8c%ce%bb%ce%b5%ce%bc%ce%bf/

[8] Ὅρα, Γεωργίου Ρωμανοῦ, “Το «ουκρανικό» μικρό μέρος των σχεδίων ΗΠΑ–ΝΑΤΟ κατά της Ρωσίας” orthodoxostypos.gr/%cf%84%ce%bf-%ce%bf%cf%85%ce%ba%cf%81%ce%b1%ce%bd%ce%b9%ce%ba%cf%8c-%ce%bc%ce%b9%ce%ba%cf%81%cf%8c-%ce%bc%ce%ad%cf%81%ce%bf%cf%82-%cf%84%cf%89%ce%bd-%cf%83%cf%87%ce%b5%ce%b4%ce%af%cf%89/

[9] Ὅρα, William Guy Carr, Pawns in the Game, Chapter Three, p. 9. www.lovethetruth.com/books/pawns/03.htm

[10] Ἡ λέξις Illuminati προέρχεται ἀπό τήν λέξιν Lucifer (= Ἑωσφόρος), ὁ θεός ἁπάντων τούτων τῶν σκοταδιστῶν (obscurantists = dark powers).

[11] Ὅρα, Vladimir Moss, “Were Illuminati Jews Behind French Revolution?”, henrymakow.com/2014/07/Were-Illuminati-Jews-Behind-the-French-Revolution.html . Ἀκόμη,  www.jacobinmag.com/2015/07/french-revolution-bastille-day-guide-jacobins-terror-bonaparte/. Ἐπίσης,  www.reference.com/history/were-jacobins-989232ac2222e18d

[12] Πάνω ἀπό 16.000 μισθοφόροι ἔπῆγαν εἰς τήν Οὐκρανίαν νά πολεμ;ήσουν κατά τῶν Ρώσων. Fox News, 4/3/2022. Ἐπίσης, “Zelensky says 16,000 foreigners have volunteered to fight for Ukraine against Russian invasion”, http://www.washingtonpost.com/world/2022/03/03/zelensky-ukraine-16000-foreign-volunteers-russia/

[13] Ὁ Τσάρος Νικόλαος Β΄ εἶχε ζητήσει πολιτικόν ἄσυλον ἀπό τό Πρόεδρον τῆς Ἀμερικῆς, Woodrow Wilson, ἀλλ’ οὗτος ἠρνήθη. “This was the beginning of the wholesale slaughter of over 8.000.000 Russian Orthodox Christians from 1918 through 1943.” Ὅρα, http://www.realjewnews.com/?p=62

[14] Ἡ Ρωσική Ἐκκλησία ἔχει ἀνακηρύξει τήν οἰκογένειαν ταύτην τῶν Ρομάνοφ ἁγίους.  Ὅρα,  http://www.pravoslavie.ru/english/tsarcanonization.htm . Ἐπίσης, www.christianitytoday.com/ct/2000/augustweb-only/34.0a.html

[15] Ὅρα, Mark Weber, “The Jewish Role in the Bolshevik Revolution and Russia’s Early Soviet Regime”, Institute for Historical Review. www.ihr.org/jhr/v14/v14n1p-4_weber.html

[16] Ὅρα, «Αμερικανός Συνταγματάρχης Λέει Την Αλήθεια Για Την Ρωσική Έφοδο Στην Ουκρανία». orthodoxostypos.gr/%ce%b1%ce%bc%ce%b5%cf%81%ce%b9%ce%ba%ce%b1%ce%bd%cf%8c%cf%82-%cf%83%cf%85%ce%bd%cf%84%ce%b1%ce%b3%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%ac%cf%81%cf%87%ce%b7%cf%82-%ce%bb%ce%ad%ce%b5%ce%b9-%cf%84%ce%b7%ce%bd-%ce%b1/

[17] Τό περιοδικόν, TIME, εἶχε ἕν ἄρθρον μέ τό προσκυνηματικόν ταξίδιον τοῦ Πούτιν εἰς τό Ἅγιον Ὄρος (28 Μαῒου 2016), ὅπου ὁ Ρῶσος Πρόεδρος προβάλλει τόν ἑαυτόν του, ὡς τόν Προστάτην τῆς Ὀρθοδόξου Χριστιανικῆς Πίστεως. Ὅρα, Simon Shuster, “Putin Pilgrimage” with visits to one of Greece’s holiest places, the Russian President casts himself as protector of the faith, TIME, Vol. 188, No. 10, November 1, 2016, pp. 62-69. Ὅρα ἀκόμη,www.bing.com/images/search?q=president+putin+visited+the+holy+mountain&qpvt=president+putin+visited+the+Holy+Mountain&qpvt=president+putin+visited+the+Holy+Mountain&qpvt=president+putin+visited+the+Holy+Mountain&FORM=IGRE .Ἐπίσης,www.pravoslavie.ru/english/93792.htm . Δυστυχῶς δι’ ἡμᾶς, ἡ Ἑλλάς ἀπώλεσε τούς πολιτικούς προστάτας τῆς Ὀρθοδοξίας της. Ἅπαντες ἀπεστάτησαν, ὑποκύπτοντες εἰς τάς ἐπιταγάς τῶν Illuminati καί δέν αἰσχύνονται. Ὁ Joe Biden εἶπεν ἀναισχύντως διά τόν Πρόεδρον Putin: “Go get him” καί ὁ Senator Lindsey Graham ὁ ἀθεόφοβος (from the Washington swamp) λέγει: “Take this guy out”. Fox News, 4/3/2022 καί“Sen. Lindsey Graham’s apparent call for Putin to be assassinated draws backlash”. http://www.npr.org/2022/03/04/1084548984/lindsey-graham-putin

[18] Ὅρα, Aaron Dykes, “Washington Warned: Illuminati Infiltrating American Revolution”, April 15, 2013.

truthstreammedia.com/2013/04/15/washington-warned-illuminati-infiltrating-revolution-2/

[19] Ὅρα, O’Donnell, Edward T. (2015), Henry George and the Crisis of Inequality: Progress and Poverty in the Gilded Age, New York: Columbia History of Urban Life.  Ἐπίσης, Wessel, David (2009), In Fed we Trust: Ben Bernanke’s War on the Great Panic, How the Federal Reserve Became the Fourth Branch of Government, New York: Crown Business.

[20] Ὅρα, “The Conspiracy To Rule The World – An Interactive History | Part One”, http://www.wakeupkiwi.com/The-Conspiracy-to-Rule-the-World-1.shtml . Ἐπίσης, HOUSE OF ROTHSCHILD: Their Timeline of World Domination, stateofthenation.co/?p=17952 . Ἀκόμη, “President Abraham Lincoln discovers the Tsar of Russia, Alexander II (1855 – 1881), was having problems with the Rothschilds as well as hewas refusing their continual attempts to set up a central bank in Russia.” Ὅρα, “The Sinister House of Rothschild From the Beginning 1743-1946”, truth11.com/2020/06/26/the-sinister-house-of-rothschild-from-the-beginning-1743-1946/

[21] Ὁ Wilson ἐδήλωσε δύο ἔτη κατόπιν τῆς συστάσεως ταύτης ὅτι αὐτό ἦτο τό μεγαλύτερόν του λάθος διότι κατέστρεψε (παρέδωσεν εἰς τάς χεῖρας ὀλίγων ἀνθρώπων) μέ τήν πρᾶξίν του ταύτην τήν χώραν. “I am a most unhappy man. I have unwittingly ruined my country. A great industrial nation is controlled by its system of credit. Our system of credit is concentrated. The growth of the nation, therefore, and all our activities are in the hands of a few men. We have come to be one of the worst ruled, one of the most completely controlled and dominated Governments in the civilized world no longer a Government by free opinion, no longer a Government by conviction and the vote of the majority, but a Government by the opinion and duress of a small group of dominant men.” (Woodrow Wilson). www.themoneymasters.com/the-money-masters/famous-quotations-on-banking/ .

[22] Ὅρα, «H Συμφωνία Των Πρεσπών Και Ο Ρόλος Των ΗΠΑ», orthodoxostypos.gr/h-%cf%83%cf%85%ce%bc%cf%86%cf%89%ce%bd%ce%af%ce%b1-%cf%84%cf%89%ce%bd-%cf%80%cf%81%ce%b5%cf%83%cf%80%cf%8e%ce%bd-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%ce%bf-%cf%81%cf%8c%ce%bb%ce%bf%cf%82-%cf%84%cf%89%ce%bd-%ce%b7/

[23] Ὅρα, Λεωνίδα Βατικιώτη, «Ποιος ακύρωσε τις συμφωνίες ειρήνης του Μινσκ στην Ουκρανία;» orthodoxostypos.gr/%cf%80%ce%bf%ce%b9%ce%bf%cf%82-%ce%b1%ce%ba%cf%8d%cf%81%cf%89%cf%83%ce%b5-%cf%84%ce%b9%cf%82-%cf%83%cf%85%ce%bc%cf%86%cf%89%ce%bd%ce%af%ce%b5%cf%82-%ce%b5%ce%b9%cf%81%ce%ae%ce%bd%ce%b7%cf%82-%cf%84/

[24] Ὅρα, “Greece sending military, civilian aid to Ukraine”.  Greece is sending ammunition, “Kalashnikov-type assault rifles” and missile launchers to Ukraine. “Responding to a request by Ukraine and in consultation with its NATO allies and its EU partners, and showing its solidarity with the suffering Greek people, Greece will send, within the day, defense equipment,” a government statement said on Sunday. (Sic).  Planes carrying humanitarian aid also left Athens carrying items such as blankets and food. Meanwhile, the State Department said Secretary of State Antony Blinken thanked Greece during a call with Foreign Minister Nikos Dendias for its “steadfast support” over Ukraine, while expressing his condolences over the ethnic Greeks killed during Russian air strikes in Mariupol. http://www.ekathimerini.com/news/1178544/greece-sending-military-civilian-aid-to-ukraine/?fbclid=IwAR3hGnkPkVtMmvCrlqW9TaSJ63Lq31oh2HTKiNx2-htD2Y-M6M5f9VXHyoM&eType=EmailBlastContent&eId=70c7810f-0ec4-4a10-aa48-1646fa971fac

[25] Ὅρα, «Αναγνώριση ανεξαρτησίας Ντονέτσκ – Λουγκάνσκ». orthodoxostypos.gr/%ce%b1%ce%bd%ce%b1%ce%b3%ce%bd%cf%8e%cf%81%ce%b9%cf%83%ce%b7-%ce%b1%ce%bd%ce%b5%ce%be%ce%b1%cf%81%cf%84%ce%b7%cf%83%ce%af%ce%b1%cf%82-%ce%bd%cf%84%ce%bf%ce%bd%ce%ad%cf%84%cf%83%ce%ba-%ce%bb/

[26]  Ὅρα, ΑΝΤΙ ΓΙΑ «ΠΑΠΑΡΟΥΝΕΣ» ΣΦΑΙΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΡΩΣΙΑ (Δ. Νατσιός). christianvivliografia.wordpress.com/2022/03/04/%ce%b1%ce%bd%cf%84i-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%80%ce%b1%cf%80%ce%b1%cf%81%ce%bf%cf%85%ce%bd%ce%b5%cf%82-%cf%83%cf%86%ce%b1%ce%b9%cf%81%ce%b5%cf%82-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%b7%ce%bd-%cf%81/#comments

[27] Ὅρα, “Erdogan says Turkey cannot abandon ties with Russia or Ukraine”. “Turkish President Erdogan on Monday repeated that Turkey could not abandon its ties with Russia or Ukraine, amid Moscow’s invasion of Ukraine, adding that Ankara would implement the 1936 Montreux Convention. On Sunday Turkey called Russia’s invasion a “war”, allowing it to invoke the pact to limit the passage of Russian vessels through the Straits. Turkish Foreign Minister Mevlut Cavusoglu reiterated on Sunday that Turkey cannot block all Russian warships accessing the Black Sea due to a clause exempting those returning to their registered base. Meanwhile, Erdogan criticized what he called the “indecisive” stance by the US and Western powers to Ukraine’s invasion, saying the approach was a sign of a failing international order.

[28] Ὅρα, “The Russian Attack On Ukraine Is Underway. And This Is A First Recap Of What Has Happened Thus Far”. theaviationist.com/2022/02/24/russian-attack-on-ukraine/ . Ἐπίσης, “Russia invades Ukraine in largest European attack since WWII”. http://www.foxnews.com/world/russian-invades-ukraine-largest-europe-attack-wwii

[29] Ὅρα, “Australia-You’re Being Played”, carter-heavy-industries.com/2021/12/06/australia-corruption-covid-bgi-vaccines/

[30] Ὅρα, R.Fuellmich: «Έτσι θα φέρουν την παγκόσμια κυβέρνηση – Μείωση πληθυσμού με mRNA ενέσεις & καταστροφή οικονομίας». orthodoxostypos.gr/r-fuellmich-%ce%ad%cf%84%cf%83%ce%b9-%ce%b8%ce%b1-%cf%86%ce%ad%cf%81%ce%bf%cf%85%ce%bd-%cf%84%ce%b7%ce%bd-%cf%80%ce%b1%ce%b3%ce%ba%cf%8c%cf%83%ce%bc%ce%b9%ce%b1-%ce%ba%cf%85%ce%b2%ce%ad%cf%81/

[31] Ὀκτώ οἰκογένειαι ἐξ αὐτῶν τῶν «φιλανθρώπων» ἐλέγχουν ὅλον τό κεφάλαιον (money, moneda, mammon, μαμωνᾶ) τοῦ πλανήτου. Ὅρα, humansarefree.com/2015/06/the-federal-reserve-cartel-rothschild.html.

Ἐπίσης, humansarefree.com/2014/10/exposing-shadow-forces-behind-nwo.html

[32] Παραδείγματος χάριν, ἐπέβαλον τόν οἰκονομικόν ἀποκλεισμόν τῆς Ρωσίας, τόν πληθωρισμόν μέ τά δεκάκις τρισεκατομμύρια τοῦ χρήματος εἰς κυκλοφορίαν,  τόν ἔλεγχον τῆς τιμῆς τοῦ πετρελαίου, τάς οἰκονομικάς κρίσεις, καί τά μηδενικά ἐπιτόκια διά 14 ἔτη, ὥστε νά καταρεύσουν αἱ οἰκονομίαι τῶν μή ὑποτεταγμένων εἰς τούτους κρατῶν.

[33] Τά δύο αὐτά ἀκραῖα συστήματα (καπιταλισμός καί κομμουνισμός) εἶναι δημιουργήματά των, δι’ αὐτό εἶναι ἀμφότερα ταῦτα κατά τῆς ἰδιωτικῆς καί ἰδιοκτήτου περιουσίας μέ τόν φόρον ἀκινήτου περιουσίας (ΕΝΦΙΑ, property taxes), ὁ ὁποῖος καθίσταται ἰδικόν των εἰσόδημα. Οἱ ἰδιοκτῆται παραμένουν ἐνοικιασταί καί συντηρηταί τῆς ἰδιοκτήτου οἰκίας των, ἡ ὁποία ἀνήκει εἰς τούς Τραπεζίτας Illuminati.

[34] Ἐσχάτως, ἐπαναφέρουν τό θέμα τοῦ ὑπερπληθυσμοῦ (Malthusian Theory) καί ὅτι πρέπει νά μειωθῇ ὁ πληθυσμός τοῦ πλανήτου εἰς τό ἕν δισεκατομμύριον ἀπό ἑπτά δισεκατομμύρια, ὅπου εἶναι σήμερον. Ἐπετεύχθη δέ  καί ὁ στόχος των οὗτος διά τοῦ Κινεζικοῦ κορωνοϊοῦ, τόν ὁποῖον πρετοίμαζον ἀπό τό 1980. Μεγαλεπήβολα σατανικά σχέδια!… Ὅρα, thetruthwins.com/archives/30-population-control-quotes-that-show-that-the-elite-truly-believe-that-humans-are-a-plague-upon-the-earth .  Πρός τό παρόν, κάτι νέον ἑτοιμάζουν, διότι ἡ παγκόσμιος κατάστασις εἶναι πολύ ἀσταθής καί ρευστή κατόπιν τῶν μακροχρονίων ἀπανθρώπων ἔργων των, τῆς ἐπαράτου παγκοσμιοποιήσεως καί τῆς τρεχούσης παγκοσμίου δουλείας των..

[35] Ὅρα, “The Shadow Forces behind the NWO Agenda”. wearechange.org/these-13-families-rule-the-world-the-shadow-forces-behind-the-nwo/

[36] Τά μέν ἐγκλήματά των πάμπολλα, ὡς ἀνηνέχθη ἀνωτέρω˙ ἀπό τήν Ἀγγλικήν Ἐπανάστασιν τοῦ 1640 καί τούς συνεχεῖς πολέμους ἀπό τό 1964 (Βιετνάμ) ἕως σήμερον (Οὐκρανία). Τό δέ πρόσφατον τριετές ἔγκλημά των κατά τῆς ἀνθρωπότητος εἶναι τό τοιοῦτον μέ τόν Κινέξικον κορωνοϊόν (COVID-19).

[37] Ἡ ἀπάτη τῆς «Μεταπατερικῆς Θεολογίας» ὑπερέβη πᾶσαν αἵρεσιν ἐπί τῶν ἡμερῶν μας. Ὅρα, Ἰωάννου Ν. Μαρκᾶ, «Διακηρυττόμεναι Αἱρέσεις τοῦ Μητροπολίτου Βόλου Ἰγνατίου Ν.Ε. καί τῆς Οἰκουμενιστικῆς Ἀκαδημίας του», Ἅγιος Ἀγαθάγγελος Ἐσφιγμενίτης, Ἔτος ΝΒ΄, Τεῦχος 307, Σεπτέμβριος-Ὀκτώβριος 2021, σσ. 24-37.  Ἐπίσης, “Η υπεροψία και η θεολογική εκτροπή των επίδοξων «Μεταπατερικών» Θεολόγων” Δημήτριος Ι. Τσελεγγίδης (Καθηγητής δογματικῆς Α.Π.Θ.).metemorfothis.blogspot.com/2022/02/blog-post_9.html

[38] «Πονηροί δέ ἄνθρωποι καί γόητες πεοκόψουσιν ἐπί τό χεῖρον, πλανῶντες καί πλανώμενοι.» (Β΄. Τιμ. γ΄. 13).

[39] Ὅρα, «Αδελφοκτονία». Δήλωση του [κανονικού] Μητροπολίτη Κιέβου Ονουφρίου για τη ρωσική εισβολή: «Ο ουκρανικός και ο ρωσικός λαός βγήκαν από τη κολυμβήθρα του Δνείπερου και ο πόλεμος μεταξύ αυτών των λαών είναι επανάληψη της αμαρτίας του Κάιν, που σκότωσε τον αδελφό του από φθόνο. Ένας τέτοιος πόλεμος δεν έχει καμία δικαιολογία, ούτε από τον Θεό ούτε από τους ανθρώπους .” aktines

Διαφήμιση

  1. Σχολιάστε

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: