H EΚΚΛΗΣΙΑ τῆς Ἑλλάδος ΣΤΟ ΣτΕ

Στὸ ΣτΕ ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος:
Ζητᾶ νὰ ἀκυρωθοῦν τὰ ἔκτακτα μέτρα
ἐνάντια στὸν κορωνοϊὸ στοὺς ναοὺς

Ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος κατὰ τῶν περιοριστικῶν μέτρων στὶς θρησκευτικὲς τελετές.

.                        Ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος, 81 Μητροπόλεις τῆς χώρας καὶ πιστοὶ Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι, μέσῳ τῶν συνηγόρων τους, θὰ ἀναπτύξουν αὔριο, στὴν Ὁλομέλεια τοῦ Συμβουλίου τῆς Ἐπικρατείας τὴ νομικὴ ἐπιχειρηματολογία τους κατὰ τῶν περιοριστικῶν μέτρων στὶς θρησκευτικὲς τελετὲς (γάμους, βαπτίσια, κ.λπ.) καὶ κατὰ τῶν μέτρων ποὺ ἔχουν ληφθεῖ κατὰ τῆς περαιτέρω διασπορᾶς τοῦ COVID-19, ὅπως ἐπίσης θὰ συζητηθεῖ αἴτηση δικηγόρου Θεσσαλονίκης κατὰ τοῦ lockdown.

.                        Εἰδικότερα, στὴν Ὁλομέλεια τοῦ ΣτΕ, ἡ ὁποία θὰ συνέλθει μὲ πρόεδρο τὴν Μαίρη Σὰρπ καὶ εἰσηγήτρια τὴν σύμβουλο Ἐπικρατείας Παρασκευὴ Μπραΐμη θὰ συζητηθοῦν πέντε αἰτήσεις ἀκυρώσεως ποὺ ἀφοροῦν τὰ ἔκτακτα περιοριστικὰ μέτρα ποὺ λαμβάνονται γιὰ τὴν προστασία τῆς δημόσιας ὑγείας ἀπὸ τὸν COVID-19. Ὅλοι οἱ προσφεύγοντες ζητοῦν νὰ ἀκυρωθοῦν ὅλες οἱ κοινὲς ὑπουργικὲς ἀποφάσεις ποὺ ἐπιβάλλουν ἀπὸ τὴν ἀρχὴ τοῦ χρόνου σταδιακὰ καὶ ἀνάλογα μὲ τὶς συνθῆκες διασπορᾶς τοῦ COVID-19, περιοριστικὰ μέτρα γιὰ τὴν προστασία τῆς ὑγείας ἀπὸ τὸν κίνδυνο περαιτέρω διασπορᾶς τοῦ κορονοϊοῦ σὲ ὅλη τὴν ἐπικράτεια. Ὑποστηρίζουν ὅτι ὅλες οἱ Κ.Υ.Α. ἐκδόθηκαν κατὰ παράβαση τῶν συνταγματικῶν ἀρχῶν τῆς ἀναλογικότητας, τῆς χρηστῆς διοίκησης καὶ τῆς δικαιολογημένης ἐμπιστοσύνης τοῦ κράτους πρὸς τοὺς διοικοῦντες, ἀλλὰ ἐκδόθηκαν καὶ καθ᾽ ὑπέρβαση νομοθετικῆς ἐξουσιοδότησης.
.                      Ἡ εἰσηγήτρια κ. Μπραΐμη, θὰ θέσει θέμα κατάργησης τῶν δικῶν, λόγῳ λήξεως ἰσχύος τῶν προσβαλλόμενων Κ.Υ.Α. Ἀντίθετα, ἡ Ἐκκλησία θὰ ὑποστηρίξει ὅτι ἔχει ἰδιαίτερο ἔννομο συμφέρον νὰ συνεχιστοῦν οἱ ἐπίμαχες δίκες, καθὼς ἐκκρεμοῦν ποινικὲς ὑποθέσεις σὲ βάρος ἀφ᾽ ἑνὸς τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν, ἀφοῦ ἔχει διαταχθεῖ ἀπὸ τὴν Εἰσαγγελία Πρωτοδικῶν Ἀθηνῶν προκαταρκτικὴ ἔρευνα σὲ βάρος της λόγῳ μὴ συμμορφώσεως πρὸς τὶς ἀπαγορεύσεις γιὰ τὸν ἑορτασμὸ τῶν Θεοφανείων καὶ ἀφ᾽ ἑτέρου σὲ βάρος κληρικῶν.
.                         Παράλληλα, οἱ πολίτες θὰ ζητοῦν καὶ αὐτοὶ τὴν συνέχιση τῶν δικῶν, καθὼς οἱ Κ.Υ.Α. συνιστοῦν προσβολὴ ἀπὸ τὴν πλευρὰ τῆς Πολιτείας τοῦ δικαιώματός τους στὴν θρησκευτικὴ ἐλευθερία τὴν ὁποία δὲν μποροῦν νὰ ἀσκήσουν. Αὐτὸ ἔχει ὡς ἀποτέλεσμα νὰ παραβιάζονται τὰ ἄρθρα 3, 4, 13 καὶ 25 τοῦ Συντάγματος, τὰ ἄρθρα 9 καὶ 11 τῆς Εὐρωπαϊκῆς Σύμβασης Δικαιωμάτων τοῦ Ἀνθρώπου καὶ ὁ Καταστατικὸς Χάρτης τῆς Ἐκκλησίας.
.               Ἐπίσης, αὔριο μὲ εἰσηγητὴ τὸν σύμβουλο Ἐπικρατείας Σπυρίδωνα Μαρκάτη θὰ συζητηθεῖ στὴν Ὁλομέλεια τοῦ ΣτΕ, ἡ αἴτηση ἀκυρώσεως τοῦ δικηγόρου Θεσσαλονίκης Στέλιου Γκαρίπη, ὁ ὁποῖος ὑποστηρίζει ὅτι ἡ ἔκδοση τῆς ἀπὸ 7.1.2021 Κ.Υ.Α. γιὰ τὴν παράταση ἐφαρμογῆς τῶν περιοριστικῶν-ἀπαγορευτικῶν μέτρων κυκλοφορίας (lockdown), κ.λπ. ποῦ ἐπιβλήθηκαν μὲ ἀφορμὴ τὴν πανδημία, εἶναι ἀντισυνταγματικὴ καὶ παράνομη, ἀλλὰ καὶ ἐφαρμόστηκε μὲ ἀναδρομικὴ ἰσχύ, κάτι ποὺ δημιουργεῖ νομοθετικὸ κενό. Ὁ δικηγόρος τῆς συμπρωτεύουσας ἐπισημαίνει ὅτι τὸ νομοθετικὸ κενὸ ἀνάγεται στὸ ὅτι τὴν 7.1.2021 ἀνακοινώθηκε ἡ παράταση ἐφαρμογῆς τῶν ἀπαγορευτικῶν-περιοριστικῶν μέτρων καὶ ἡ σχετικὴ ὑπουργικὴ ἀπόφαση δημοσιεύθηκε στὴν Ἐφημερίδα τῆς Κυβερνήσεως τὸ μεσημέρι τῆς ἑπόμενης ἡμέρας, 8.1.2021. Ὁ κ. Μαρκάτης, θὰ ἐπισημάνει ὅτι ἀπὸ τὴν αἴτηση ἀκυρώσεως τοῦ ἐπίμαχου δικηγόρου, ἀνακύπτουν ἐρωτήματα, μεταξὺ τῶν ὁποίων εἶναι: 1) ἐὰν ἔχουν πράγματι ἀναδρομικὴ ἰσχὺ οἱ ρυθμίσεις τῆς προσβαλλόμενη Κ.Υ.Α., καθὼς ἄρχισαν νὰ ἰσχύουν ἀπὸ 8.1.21 καὶ τὴν ἴδια μέρα δημοσιεύθηκε ἡ Κ.Υ.Α. στὸ ΦΕΚ, 2) ἐὰν εἶναι συνταγματικὰ ἀνεκτὸς ὁ κατ΄οἶκον περιορισμὸς τῶν εἰσερχομένων ἀτόμων στὴν Ἑλλάδα ὡς μέτρο ἀποφυγῆς τῆς διασπορᾶς τοῦ COVID-19 σὲ συνδυασμὸ μὲ ἐπιδημιολογικὰ δεδομένα τοῦ χρόνου ἐκδόσεως τῆς Κ.Υ.Α. καὶ 3) Πάσχει ἡ διαδικασία ἔκδοσης τῆς Κ.Υ.Α. λόγῳ τοῦ χρόνου ἐκδόσεως τῆς γνωματεύσεως τῆς ἐθνικῆς ἐπιτροπῆς προστασίας τῆς δημόσιας ὑγείας καὶ τῆς μὴ δημοσιοποιήσεώς της.

ΠΗΓΗ: The TOC

,

  1. Σχολιάστε

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Google. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: