«ΣΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΚΙ ΟΧΙ ΣΤΑ “ΓΡΑΝΑΖΙΑ” ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ»

Ἀπόσπασμα λόγου
τοῦ Καθηγουμένου τῆς Ἱ. Μ. Ὁσ. Γρηγορίου
Ἁγίου Ὄρους,
Ἀρχιμ. Χριστοφόρου,

πρὸς τοὺς ἀδελφοὺς τῆς Ἱερᾶς Μονῆς.

ΠΗΓΗ: alopsis.gr (23.08.20)

. ————— . «Τώρα, βλέπετε, ἔχουμε καὶ αὐτὴ τὴν περίπτωση μὲ τὸν κορωνοϊό, ἐξ αἰτίας τοῦ ὁποίου ὑπάρχει μία ταραχὴ σ’ ὅλο τὸν κόσμο. Ἐμεῖς ὀφείλουμε νὰ ἔχουμε ἐμπιστοσύνη στὸν Θεό. Ἀκούγονται πολλὰ σενάρια. Ὅμως νὰ μὴ ἐμπιστεύεστε στὸ κάθε τί ποὺ ἀκοῦτε, διότι ὁ κόσμος ἔχει τὰ σχέδιά του. Ἀλλὰ καὶ ὁ Θεὸς ἔχει τὰ δικά Του σχέδια. Πάνω ἀπὸ ὅλα εἶναι ὁ Χριστός. Ὁ Κύριος τῆς ζωῆς καὶ τοῦ θανάτου εἶναι ὁ Χριστός. Ὁ Κύριος τῆς ἱστορίας εἶναι ὁ Θεός· δὲν εἶναι οἱ ἄνθρωποι.
Μποροῦν οἱ ἄνθρωποι νὰ λένε ὅ,τι θέλουν, νὰ προγραμματίζουν ὅ,τι θέλουν. Καὶ δὲν θὰ μᾶς σώσει οὔτε ἡ Ἀμερικὴ οὔτε ἡ Ρωσία οὔτε ἡ Κίνα… οὔτε ἄλλο τίποτε ἀπὸ τὰ τοῦ κόσμου· θὰ μᾶς σώσει μόνο ὁ Θεός. Νὰ μὴ μπλέξουμε σ’ αὐτὰ τὰ «γρανάζια» τῶν σχεδίων τῶν ἀνθρώπων. Ἐμεῖς νὰ δοῦμε τί σχέδια ἔχει ὁ Θεός. Σ’ ἐκεῖνα νὰ ἐμπλακοῦμε, νὰ ἀνακατευτοῦμε, σ’ ἐκεῖνα ποὺ ὁ Θεὸς θέλει γιά μᾶς. Καὶ τί θέλει ὁ Θεὸς ἀπὸ μᾶς; Ὁ Θεὸς θέλει τὴν μετάνοιά μας!
. ————— .Ὅπως ἀναφέρει ὁ ἅγιος Βαρσανούφιος, ὅλες αὐτὲς οἱ δοκιμασίες γίνονται ἐξ αἰτίας τῶν ἁμαρτιῶν μας. Δὲν γίνεται κάτι τυχαῖο. Καὶ τὰ αἴτια τῆς ἁμαρτίας εἶναι ἡ προαίρεσις τοῦ ἀνθρώπου. Δὲν ἔχουμε σωστὴ προαίρεση, σωστὴ θέληση. Ἐπειδὴ δὲν κάνουμε τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ ἀλλὰ κάνουμε τὰ θελήματα τῆς σαρκός, γι’ αὐτὸ καὶ ὁ Θεὸς ἐπεμβαίνει πολλὲς φορὲς στὴν ἱστορία. Διαβάζουμε στὴν Παλαιὰ Διαθήκη, ὅτι ὅταν οἱ Ἰουδαῖοι ξέφευγαν ἀπὸ τὸν νόμο τοῦ Θεοῦ, ἐπέτρεπε ὁ Θεὸς τὶς γειτονικὲς φυλὲς νὰ τοὺς πολεμοῦν καὶ νὰ τοὺς νικοῦν. Ὅταν ἐπέστρεφαν στὸν Θεό, ἂν καὶ ἦσαν λίγοι, νικοῦσαν.
. ————— .Ὁ Θεὸς τώρα μᾶς ταρακουνάει λίγο, γιὰ νὰ ξυπνήσουμε. Ὄχι γιὰ νὰ βλέπουμε τί κάνει ὁ ἕνας καὶ ὁ ἄλλος, ἀλλὰ γιὰ νὰ δοῦμε ἐμεῖς τί πρέπει νὰ κάνουμε, γιὰ νὰ βοηθήσουμε τὸν ἑαυτό μας καὶ γιὰ νὰ βοηθήσουμε τὴν κατάσταση. Δὲν ὠφελεῖ τὸ νὰ ἀσχολούμαστε μὲ τὸ τί κάνει ὁ ἕνας καὶ ὁ ἄλλος, πατέρες, ἀλλὰ μὲ τὸ τί πρέπει ἐμεῖς νὰ κάνουμε, γιατί ὁ Θεὸς γιὰ μᾶς ἐπιτρέπει αὐτὴν τὴν δοκιμασία. […]
Ἑπομένως αὐτὸ ποὺ ζητᾶ ὁ Θεὸς ἀπὸ μᾶς εἶναι νὰ κοιτᾶμε τὸν ἑαυτό μας. Ἡ προαίρεσίς μας δὲν εἶναι σωστή, διότι ἂν ἔχουμε σωστὴ προαίρεση, ὁ Θεὸς θὰ βρεῖ τρόπο νὰ μᾶς βοηθήση. Νὰ τὸ ξέρετε αὐτό, πατέρες. Πάνω ἀπὸ ὅλα νὰ ἔχουμε αὐτὸ στὸν νοῦ μας: Τί ζητάει ἀπὸ μᾶς ὁ Θεὸς σὲ κάθε περίπτωση. Καὶ αὐτὸ ποὺ ζητάει ὁ Θεὸς ἀπὸ μᾶς εἶναι ἡ ἐπιστροφή μας κοντά Του. Νὰ ἐπιστρέψουμε ὅλοι μας. Τίποτε ἄλλο.
Καὶ ὅταν ἐπιστρέφουμε ἐμεῖς, ἐπιστρέφει ἕνα μέρος τῆς Ἐκκλησίας καὶ σιγά-σιγὰ διορθώνεται ὅλη ἡ Ἐκκλησία. Διότι, ἂν προσέχουμε «τί κάνει ὁ ἕνας καὶ τί κάνει ὁ ἄλλος», ἐνῶ ἐμεῖς κάνουμε χειρότερα ἀπὸ αὐτούς, ἐπειδὴ κατακρίνουμε τοὺς ἀνθρώπους, τότε ποιό τὸ ὄφελος; Δὲν ὠφελοῦμε κανένα. Δὲν βγαίνει κανένα κέρδος, ὅταν ἀσχολούμαστε μὲ τοὺς ἄλλους. Διότι οὔτε ἐμεῖς ὠφελούμαστε οὔτε αὐτοί, ἀλλὰ μᾶλλον βλαπτόμαστε. Ἔτσι ὅμως δὲν μπορεῖ νὰ προχωρήσει ἡ Ἐκκλησία.[…]
. ————— .Ὅλα αὐτὰ τὰ εἶπα μὲ ἀφορμὴ τὸ θέμα τοῦ κορωνοϊοῦ, γιὰ νὰ μὴ ἀκοῦτε τὰ διάφορα σενάρια ποὺ λέγονται ἐδῶ καὶ ἐκεῖ, διότι δὲν γνωρίζουμε τί θὰ γίνη. Ὅπως καὶ νὰ ἔχη τὸ πράγμα, ὁ Ἀντίχριστος θὰ ἔλθει, ἀφοῦ ἡ Ἐκκλησία τὸ ἔχει πεῖ. Ὅμως πότε θὰ ἔλθει, δὲν ξέρουμε. Ἐμεῖς ἂς εἴμαστε ἕτοιμοι. Ἐξ ἄλλου καὶ ὁ Ἀντίχριστος νὰ ἔλθει, τί μᾶς πειράζει ἐμᾶς; Ἐπάνω ἀπὸ ὅλα εἶναι ὁ Χριστός. Τί, δηλαδή, ὁ Ἀντίχριστος εἶναι ἐπάνω ἀπὸ τὸν Χριστό; Ἀφοῦ στὸ τέλος ὁ Χριστὸς θὰ νικήσει.
. ————— .Δὲν θὰ νικήσουν οἱ ἄνθρωποι ἢ τὰ σχέδια τῶν ἀνθρώπων. Ἐὰν ἐμεῖς πιστεύουμε στὸν Θεό, «εἰ ὁ Θεὸς μεθ’ ἠμῶν, οὐδεὶς καθ’ ἡμῶν». Νὰ μὴ συγχυζόμαστε καὶ ταραζόμαστε καὶ στενοχωριόμαστε. Μόνο νὰ μετανοοῦμε. Νὰ ἔχουμε σωστὴ μετάνοια καὶ ἐπιστροφὴ στὸν Θεό. Αὐτὸ νὰ κοιτάξουμε. Καὶ ἂν δὲν ταπεινωθοῦμε, δὲν μπορεῖ νὰ ἔλθη τὸ ἔλεος τοῦ Θεοῦ στὴν ζωή μας.[…]
. ————— .Ἐγὼ βλέπω ὅτι πολλοὶ ἄνθρωποι ὠφελήθηκαν. Κάνουν προσευχές, παρακαλοῦν τὸν Θεό, μελετοῦν, ἔρχονται σὲ συναίσθηση. Λέγουν: «Ὁ Θεὸς μᾶς τιμωρεῖ, διότι καὶ ἐμεῖς δὲν ἀξιοποιήσαμε σωστὰ αὐτὰ ποὺ εἴχαμε στὴν ζωή μας». Αὐτοὶ ποὺ ἔχουν καλὴ διάθεση, θὰ ὠφεληθοῦν. Καὶ πιστεύω ὅτι μέσα ἀπὸ αὐτὸ τὸ κακὸ θὰ βγεῖ κάτι καλό, τουλάχιστον γι’ αὐτοὺς ποὺ ἔχουν καλὴ διάθεση. Μέσα ἀπὸ αὐτὴ «τὴν μπόρα τὴν δαιμονικὴ θὰ ἔλθει καὶ ἡ λιακάδα ἡ θεϊκή».
. ————— .Γι’ αὐτὸ νὰ μὴ ἀνησυχοῦμε, πατέρες. Ἐμεῖς ἔχουμε τὸν στόχο μας. Θὰ ἀγωνισθοῦμε σ’ αὐτὸ ποὺ ὀφείλουμε νὰ κάνουμε «καθ’ ἡμέραν», διότι τὸ αὔριο δὲν εἶναι στὰ χέρια μας. Ἔχουμε τὴν σημερινὴ ἡμέρα. Πῶς θὰ δουλέψουμε σήμερα; Αὐτὸ νὰ κοιτάξουμε. Μὴ σκεπτόμαστε γιὰ αὔριο καὶ μεθαύριο.
. ————— .Ὅταν θὰ ἔλθη ἡ αὐριανὴ ἡμέρα, πάλι θὰ εἶναι σημερινὴ καὶ ἐκείνη ἡ ἡμέρα. Ἐὰν λοιπὸν μάθουμε νὰ δουλεύουμε σωστὰ κάθε ἡμέρα, ὅλη μας τὴν ζωὴ θὰ δουλεύουμε σωστά. Ἐνῶ, ἐὰν ἀφήνουμε τὴν ἡμέρα νὰ περάσει μάταια καὶ σκεπτόμαστε, τί θὰ γίνη μετὰ ἀπὸ πέντε καὶ δέκα καὶ εἴκοσι χρόνια, τότε δὲν πρόκειται νὰ κάνουμε τίποτε στὴν ζωή μας καὶ θὰ φύγουμε ἀπὸ αὐτὸν τὸν κόσμο, χωρὶς νὰ ἔχουμε πάρει τίποτε μαζί μας…».

,

  1. Σχολιάστε

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Google. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: