Ο ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΚΤΙΘΕΤΑΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ (Γ. Ν. Παπαθανασόπουλος)

Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Κύπρου ἐκτίθεται περισσότερο
Τοῦ Γιώργου Ν. Παπαθανασόπουλου

.—————–. Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Κύπρου κ. Χρυσόστομος μὲ τὴν ἐπιστολή του πρὸς τὸν Οἰκουμενικὸ Πατριάρχη κ. Βαρθολομαῖο, ἡ ὁποία δημοσιοποιήθηκε τὴν Πέμπτη 29 Ὀκτωβρίου 2020, ἐκτίθεται περισσότερο στοὺς Ὀρθόδοξους χριστιανοὺς γιὰ τὸ Οὐκρανικὸ ζήτημα.
.—————–. Πρῶτον ΟΥΔΕΝΑ λόγον ἀναφέρει ποὺ νὰ δικαιολογεῖ τὴν πράξη του, νὰ ἀναγνωρίσει τὸν σχισματικὸ ἐπικεφαλῆς τῆς κρατικῆς Ἐκκλησίας στὴν Οὐκρανία κ. Ἐπιφάνιο. Γράφει γιὰ τὸ τί ἔγινε τὸν 3ο αἰώνα μὲ τὴν Ἐκκλησία τῆς Κύπρου καὶ τὸ Πατριαρχεῖο τῆς Ἀντιοχείας, γράφει ὅτι τὸ Πατριαρχεῖο τῆς Σερβίας χειροτόνησε δύο Μητροπολίτες στὴν Εὐρώπη, γράφει ὅτι ἀπαγορεύεται στὴ Ρωσικὴ Ἐκκλησία νὰ παρεμβαίνει σὲ ἄλλες Ἐκκλησίες, ἀλλὰ γιὰ τὴν «ταμπακέρα» οὐδεμία ἐξήγηση.
.—————–. Δεύτερον δὲν ἐξηγεῖ τοὺς λόγους γιὰ τοὺς ὁποίους ἀθέτησε τὸν λόγο του καὶ ὅσα διαβεβαίωσε τὸν Πατριάρχη Μόσχας τὸ 2018. Ἡ Ἐκκλησία τῆς Ρωσίας ἔδωσε στὴ δημοσιότητα τὴν ἐπιστολὴ ποὺ εἶχε ἀποστείλει στὶς 26 Ἰουλίου 2018 στὸν κ. Κύριλλο, στὴν ὁποία ἔγραψε: «Ἡ Ἐκκλησία τῆς Κύπρου οὐδέποτε θὰ ἀποστεῖ ἀπὸ τῆς θέσεως τὴν ὁποία πολλάκις Σᾶς ἔχουμε ἐκθέσει, ὅτι δηλαδὴ θὰ στηρίξει μὲ ὅλες της τὶς δυνάμεις τὴ θέση τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Ρωσίας ὡς πρὸς τὸ λεγόμενο ζήτημα τῆς Αὐτοκεφαλίας στὴν Οὐκρανία. Θεωρεῖ τὴ θέση αὐτὴ δίκαιη καὶ κατὰ πάντα δικαιολογημένη. Ἐκεῖ βρίσκονται οἱ πνευματικές Σας ρίζες καὶ δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ ἀποχωριστεῖτε ἀπὸ αὐτές».
.—————–. Τρίτον στὴν ἐπιστολή του πρὸς τὸν κ. Βαρθολομαῖο τῆς 20ῆς Ὀκτωβρίου 2020 γράφει ὅτι ἀναγνώρισε τὸν σχισματικὸ Οὐκρανὸ Ἐπιφάνιο «συμφώνως πρὸς τὴν ἐκφρασθεῖσα ἐπιθυμία» Του. Αὐτὸ καὶ ἐχθρός του νὰ τὸ ἔγραφε θὰ ἔπρεπε νὰ τὸ διαψεύσει. Εἶναι ἀπαράδεκτο ἀπὸ κάθε πλευρὰ τὸ ἐπιχείρημα τῆς ἀναγνώρισης τοῦ Ἐπιφανίου μὲ βάση τὴν ἐπιθυμία τοῦ Οἰκ. Πατριάρχου. Ὁ Κύπρου αὐτοκαταργεῖται καὶ καταργεῖ ντὲ φάκτο τὸ Αὐτοκέφαλο τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου, γιὰ τὸ ὁποῖο αὐτοκέφαλο ὑπερηφανεύεται στὴν ἴδια ἐπιστολὴ γράφοντας ὅτι ἡ Ἐκκλησία τῆς Κύπρου τὸ ἔχει ἀπὸ τὴν Γ΄ Οἰκουμενικὴ Σύνοδο (431). Μποροῦσε νὰ γράψει ἄλλα ἐπιχειρήματα, ὅπως αὐτὸ ποὺ Μητροπολίτες τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ὑποστηρίζουν, ὅτι οἱ Ὀρθόδοξοι Προκαθήμενοι ζήλωσαν καὶ μιμοῦνται τὶς ἐξουσίες τοῦ Πάπα καὶ ἑπομένως μποροῦν ἀπὸ μόνοι τους νὰ ἀποφασίζουν χωρὶς τὴ γνώμη τῆς Συνόδου τους.
.—————–. Τέταρτον ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Κύπρου ἐξετέθη ἀνεπανόρθωτα ἀναθέτοντας τὸ γράψιμο τῆς ἐπιστολῆς πρὸς τὸν Οἰκ. Πατριάρχη ἐπὶ σοβαρότατου ἐκκλησιαστικοῦ ζητήματος, τὸ ὁποῖο ἅπτεται καὶ τοῦ ἐθνικοῦ προβλήματος τῆς Κύπρου, σὲ συνεργάτη του ποὺ δὲν γνωρίζει τὴν Ἐκκλησιαστικὴ καὶ Ἐθνικὴ Ἱστορία. Σφάλμα του ἐπίσης ὅτι δὲν ἤλεγξε τὰ ὅσα ἔγραψε αὐτὸς καὶ ἀφέθηκε νὰ τὸν παρασύρει σὲ νέο σοβαρὸ ἀτόπημα. Διότι πέραν τῆς ἐλλείψεως ἐπιχειρημάτων καὶ ἀναγραφῆς ἀσχέτων μὲ τὴν ὑπόθεση τῆς Ἐκκλησίας τῆς Οὐκρανίας θεμάτων ἀντιφάσκει στὴν ἴδια τὴν ἐπιστολή.
Γράφει: «Ἐὰν ἐτήρησα στάσιν οὐδετερότητος περὶ τὸ Οὐκρανικόν, τοῦτο ἔπραξα ἐπιθυμῶν νὰ ἐμφυσήσω τὸ αὐτὸ φρόνημα εἰς ὅλους τοὺς Προκαθημένους καὶ ἀγαπητοὺς ἐν Χριστῷ ἀδελφούς..». Σὲ ὅλη τὴν ὑπόλοιπη ἐπιστολὴ ἐπιχειρεῖ – ἀνεπιτυχῶς – νὰ ἐξηγήσει γιατί πραγματοποίησε τὴν ἐπιθυμία τοῦ κ. Βαρθολομαίου…
.—————–. Ἀπὸ κύκλους τοῦ Φαναρίου διοχετεύεται ἡ ἀνακριβὴς πληροφορία ὅτι σύντομα θὰ ἀναγνωρίσουν τὸν Ἐπιφάνιο καὶ ἄλλες Ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες καὶ ἔτσι ὁ Κύπρου, ὁ Ἀθηνῶν καὶ ὁ Ἀλεξανδρείας δὲν θὰ αἰσθάνονται πλέον ἄσχημα. Ἂν αὐτὸ δὲν εἶναι παραπληροφόρηση καὶ ἂν δὲν λέγεται γιὰ νὰ παρηγορηθεῖ ὁ Κύπρου, καὶ ἂν ἀκόμη ὁ κ. Βαρθολομαῖος δὲν σκέπτεται μόνο τὰ συμφέροντα τοῦ Φαναρίου καὶ σκέφτεται καὶ αὐτὰ τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου, γιατί δὲν περίμενε νὰ ἀναγνωρίσουν πρῶτα οἱ ἄλλες Ἐκκλησίες τὸν Ἐπιφάνιο καὶ στὴ συνέχεια «νὰ ἐκφράσει τὴν ἐπιθυμία του» στὸν κ. Χρυσόστομο;… Εἶναι λυπηρὸ ποὺ ὁ κ. Χρυσόστομος, γιὰ νὰ δικαιολογήσει τὸ πρῶτο σοβαρὸ σφάλμα του, νὰ ἀναγνωρίσει τὸν Ἐπιφάνιο, ὑπέπεσε σὲ δεύτερο, χειρότερο, σφάλμα, ἐπιχειρώντας νὰ δικαιολογήσει τὰ ἀδικαιολόγητα.-

,

  1. Σχολιάστε

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Google. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: