ΤΟ ΣΥΝΟΔΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΕ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ (Γ. Ν. Παπαθανασόπουλος)

Τὸ Συνοδικὸ σύστημα σὲ δοκιμασία

Τοῦ Γιώργου Ν. Παπαθανασόπουλου

.                 Ἡ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ συνέλευση τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος (ΙΣΙ) ματαιώθηκε. Αὐτὴ ἦταν ἡ θέληση τοῦ Ἀρχιεπισκόπου, αὐτὴν ἀκολούθησαν, κατὰ τὸ Ἀνακοινωθὲν τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου (ΔΙΣ) τῆς 29ης Σεπτεμβρίου τρ.ἔ., κατὰ πλειοψηφία τὰ μέλη Αὐτῆς καὶ σὲ αὐτὴν συμμορφώθηκαν, πάντα κατὰ τὸ Ἀνακοινωθὲν τῆς ΔΙΣ, τὰ περισσότερα μέλη τῆς (ΙΣΙ).

.                 Τὸ ἀναφερόμενο στὸ Ἀνακοινωθὲν τῆς ΔΙΣ ὅτι «μετετέθη ἐν εὐθέτῳ χρόνῳ ἡ σύγκληση τῆς ΙΣΙ» εἶναι προσχηματικό. Πρῶτον στὸν Καταστατικὸ Χάρτη τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος δὲν ἀναφέρεται πουθενὰ ἡ χρονικὴ μετάθεση τῆς τακτικῆς συνέλευσης τῆς ΙΣΙ. Τὸ σοβαρότερο πλῆγμα στὸ Συνοδικὸ σύστημα διοίκησης τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος εἶναι ὅτι ἀπὸ σήμερα καὶ μετὰ ὁ Ἀρχιεπίσκοπος καὶ ἡ ΔΙΣ ἔλαβαν ἐπισήμως τὴν ἔγκριση ἀπὸ τὴν πλειονοψηφία τῆς ΙΣΙ νὰ μὴν συγκληθεῖ αὐτὴ ὅσο διαρκεῖ ἡ πανδημία. Νὰ μὴν συγκληθεῖ οὔτε σὲ τακτική, οὔτε σὲ ἔκτακτη συνέλευση.
.                 Ὁ λόγος τῆς ματαίωσης τῆς τακτικῆς συνέλευσής της ἦταν ἡ πανδημία, καὶ αὐτὴ θὰ διαρκέσει γιὰ ἄγνωστο καιρὸ ἀκόμη, πάντως κατὰ τοὺς εἰδικοὺς ἐπιστήμονες μπορεῖ καὶ ὅλο τὸ 2021. Ἕως τὴν ἀπαλλαγὴ ἀπὸ τὴν πανδημία ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος θὰ διοικεῖται μόνο ἀπὸ τὸν Ἀρχιεπίσκοπο, μὲ ἀνοικτὴ καὶ ἐκ τῶν ὑστέρων ἐγκρινόμενη ἐξουσιοδότηση ἀπὸ τὴν ΔΙΣ, καὶ ἀπὸ τὴν ΔΙΣ, ὅποτε αὐτὴ καὶ γιὰ ὅσες ἡμέρες θὰ συνεδριάζει. Ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος, μὲ τὴν θέληση τῆς πλειοψηφίας τῶν μελῶν τῆς ΙΣΙ, χωρὶς καμία δικαιολογία, δὲν θὰ διοικεῖται πλέον κατὰ τὸ Συνοδικὸ Σύστημα, ὅπως τὸ ὁρίζουν οἱ Ἱεροὶ Κανόνες τῆς Ἐκκλησίας καὶ ὁ Καταστατικός Της Χάρτης.
.                 Τὸ ὅτι οἱ Ἱεράρχες τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ποὺ ἔστερξαν στὴν θέληση τοῦ Ἀρχιεπισκόπου, ὑπέχουν κανονικὴ εὐθύνη γιὰ τὴν ἔκπτωση τοῦ Συνοδικοῦ Συστήματος, φυσικὰ δὲν συζητεῖται. Ὅπως εἶναι σήμερα ἡ διοίκηση τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος καὶ ὅπως οἱ περισσότεροι συμφώνησαν μὲ τὸν Ἀρχιεπίσκοπο, ποιός θὰ τοὺς ζητήσει κανονικὲς εὐθύνες καὶ ποιός θὰ θελήσει τὴν παραπομπή τους στὰ Ἐκκλησιαστικὰ Δικαστήρια, μὲ βάση τὸν Νόμο 5383/1932; Οὐδείς. Ἀπεναντίας ἔχουν τὴν εὔλογη εὐαρέσκεια τοῦ Ἀρχιεπισκόπου. Ἐκ τοῦ ἀσφαλοῦς πῆγαν ἐνάντια στοὺς Ἱεροὺς Κανόνες καὶ στὸν Καταστατικὸ Χάρτη τῆς Ἐκκλησίας. Αὐτὴ εἶναι σήμερα ἡ κατάσταση τῆς ποιμαίνουσας Ἐκκλησίας. Γιὰ ἱστορικοὺς λόγους νὰ ἀναφερθεῖ πὼς δεκαέξι (16) ἦσαν οἱ Μητροπολίτες ποὺ «δὲν προσκύνησαν τὸν Βάαλ». Μεταξὺ αὐτῶν οἱ Ξάνθης, Διδυμοτείχου, Σερρῶν, Σιδηροκάστρου, Φιλίππων, Πειραιῶς, Νικοπόλεως, Λαρίσης, Καλαβρύτων, Κυθήρων, Κερκύρας, Κονίτσης καὶ Κιλκισίου, Ζιχνῶν, Παροναξίας καὶ Μαρωνείας.
.                 Τὸ λυπηρὸ γιὰ τοὺς Ἱεράρχες ποὺ εἶναι συνυπεύθυνοι γιὰ τὴν παράνομη καὶ ἀντικανονικὴ ματαίωση τῆς Ἱεραρχίας τοῦ Ὀκτωβρίου εἶναι οἱ χωρὶς λογικὴ δικαιολογίες γιὰ τοὺς λόγους ποὺ τοὺς ἔκαμαν νὰ συμφωνήσουν μὲ τὴν θέληση τοῦ Ἀρχιεπισκόπου. Μίλησαν ἀπὸ ἔλλειψη ξενοδοχείων γιὰ νὰ μείνουν στὴν Ἀθήνα, ἕως τὸ ὅτι συζητώντας καὶ ἀποφασίζοντας γιὰ τὴν ποιμαντικὴ ἀντιμετώπιση τῆς πανδημίας θὰ γίνουν «βορὰ τῶν ΜΜΕ». Ἄλλοι ὑποστήριξαν ὅτι ἔτσι θὰ ἱκανοποιηθεῖ ἡ κυβέρνηση καὶ θὰ δώσει κάποιες ἐπὶ πλέον ὀργανικὲς θέσεις κληρικῶν, καὶ κάποιοι ἄλλοι ὅτι θὰ προχωρήσει σὲ κάποια ἑκατομμύρια χορηγία στὴν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος. Εἶναι ἀπίστευτο νὰ ὑπάρχουν Ἀρχιερεῖς, οἱ ὁποῖοι παραβαίνουν τοὺς Ἱεροὺς Κανόνες καὶ παραβιάζουν τὴ συνείδησή τους ὡς ποιμένων τῆς Ἐκκλησίας ἀντὶ πινακίου πλουσιοτέρου τῆς φακῆς.
.                 Τὸ χειρότερο ἐπιχείρημα ἦταν ὁρισμένων Ἀρχιερέων, ποὺ εἶπαν ὅτι φοβοῦνται μὴν κολλήσουν τὸν κορωνοϊό. Αὐτοὶ οἱ Ἀρχιερεῖς δὲν σκέφθηκαν ὅτι μὲ τὸ νὰ λένε ὅτι φοβοῦνται μήπως κολλήσουν τὸν κορωνοϊὸ σὲ ἕνα μεγάλο χῶρο συσκέψεως, ὅπου θὰ ἦσαν μόνο ὀγδόντα ἄνθρωποι καὶ ὅπου θὰ εἶχαν ληφθεῖ ὅλα τὰ μέτρα ὑγιεινῆς, ο διοι καταργον τν ερ Σύναξη τς νορίας. Πς θ λένε στν λα ν προσέρχεται στν κκλησία κα ν συμμετέχει στ Θεία Λειτουργία, ν κοινωνε κα ν παίρνει ντίδωρο, γιατί δν κολλάει κορωνοϊός, ταν ο διοι φοβονται ν προσέλθουν σ ποχρεωτικ συνεδρίαση τς εραρχίας;
.                 Τὴν ἡμέρα ποὺ ἡ ΔΙΣ ἀνακοίνωσε τὴν ματαίωση τῆς ΙΣΙ ὁ Μητροπολίτης Ναυπάκτου δημοσίευσε ἄρθρο μὲ τίτλο « Ὀρθόδοξη Θεολογία καὶ “παραθεολογικοὶ ἰοί”». Πρόκειται γιὰ ἕνα κείμενο 2040 λέξεων, ἐκ τῶν ὁποίων οἱ περισσότερες εἶναι κοινότοπες καὶ μὲ πολλὰ λόγια σκέψεις τοῦ Σεβασμιωτάτου, ἀναμεμιγμένες μὲ ἀόριστες διαπιστώσεις. Στὸ τέλος τοῦ κειμένου καὶ στὸ «δέον γενέσθαι» πάλι διαπιστώσεις, καί, ἐπὶ τέλους, στὸ τέλος ἀναφέρει τὸ τί πρέπει νὰ κάνουν οἱ χριστιανοί: «Βεβαίως πρέπει νὰ ὑπακούουμε στὴν φωνὴ τῆς Ἐκκλησίας, ὅπως ἐκφράζεται ἀπὸ τὴν Ἱερὰ Σύνοδο τῆς Ἐκκλησίας». Καὶ πάρα κάτω: «Γενικὰ πρέπει νὰ ἀκολουθοῦμε τὶς ἀποφάσεις τῆς Ἐκκλησίας…». Καὶ πάρα κάτω: «Ἔχουμε λοιπὸν τὴν Ἐκκλησία στὴν ὁποία θὰ κάνουμε ὑπακοὴ καὶ δὲν θὰ ἀκοῦμε κάθε Κληρικό, θεολόγο, διδάσκαλο ποὺ εἰσάγει στὴν ἁγία μας Ἐκκλησία ξένες παραδόσεις, ξένα ἤθη…».
.                 Εἶναι πρόκληση τὸ ἄρθρο τοῦ Σεβ. Τὸ δημοσιεύει τὴν ἡμέρα ποὺ καταπατεῖται τὸ Συνοδικὸ Σύστημα, τὴν ἡμέρα ποὺ μπαίνει φίμωτρο στὴν φωνὴ τῆς Ἐκκλησίας, τὴν ἡμέρα ποὺ ἀρνεῖται ἡ ΙΣΙ νὰ ἐκφράσει τὸν πατρικὸ καὶ πατερικό της λόγο, ὥστε νὰ μὴν ἀκούγονται διάφορες φωνὲς Κληρικῶν – μεταξὺ τῶν ὁποίων καὶ ἡ δική του – ἀλλὰ νὰ ὑπάρχει ἡ αὐθεντικὴ καὶ πατερικὴ φωνὴ τῆς Ἱεραρχίας.
.                 Ὁ ἴδιος ἦταν εἰσηγητὴς στὴν ματαιωθεῖσα Ἱεραρχία, γιὰ νὰ ἐξηγήσει τὶς ἐνέργειές του, στὴν μὲ βάση τὶς ἐντολὲς τῆς κυβέρνησης ἀντιμετώπιση τῆς πανδημίας. Δὲν ἐνοχλήθηκε ἀπὸ τὴ ματαίωση τῆς τακτικῆς συνέλευσης τῆς ΙΣΙ, μὲ τὴν ὁποία ἀφήνεται ἡ κατάσταση σὲ αὐτὴ ποὺ κατηγορεῖ; Θὰ ἦταν χρήσιμο νὰ πληροφορηθεῖ ὁ πιστὸς λαὸς ποιὰ ἦταν ἡ ἄποψή του γιὰ τὴν ματαίωση τῆς ΙΣΙ καὶ τὴν αἰτιολογία τῆς ἀπόφασής του. Ἂς μὴν κάνει τὸν κήνσορα. Ἂς σκεφθεῖ τί ἔλεγε τὸν Ὀκτώβριο 2008 στὴν πρώτη τακτικὴ συνέλευση τῆς Ἱεραρχίας ἐπὶ σημερινοῦ Ἀρχιεπισκόπου, ὡς ἐκπρόσωπος Τύπου αὐτῆς. Ἀκόμη ἠχοῦν στὰ αὐτιά μου, ἤμουν παρὼν στὴ συνέντευξη Τύπου, οἱ λόγοι του, ὅτι ἐπὶ σημερινοῦ Ἀρχιεπισκόπου τὸ Συνοδικὸ Σύστημα θὰ λειτουργεῖ ἄψογα. Ἐπὶ τόσα χρόνια βλέπει τὸν τρόπο ἐκλογῆς τῶν Μητροπολιτῶν, τὸν τρόπο διοίκησης τῆς Ἐκκλησίας, τὸν τρόπο τῆς ἀντιμετώπισης τοῦ λογικοῦ ποιμνίου ἀπὸ τὴν ΔΙΣ καὶ δὲν μίλησε ποτὲ γιὰ τὴν κατάντια τοῦ Συνοδικοῦ Συστήματος. Καὶ τώρα τὸ μόνο ποὺ βρῆκε νὰ πεῖ στὸ λάλο ἄρθρο του γιὰ τὴν πανδημία ἦταν ἀντὶ πατερικοῦ λόγου νὰ ὑπακοῦνε οἱ πιστοὶ στὴν Ἱερὰ Σύνοδο, τὴν Ἱερὰ Σύνοδο, ποὺ δὲν λειτουργεῖ….-

, ,

  1. Σχολιάστε

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Google. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: