Η ΑΓΙΑ ΕΥΦΗΜΙΑ

γία Εφημία [11 ουλίου]

τοῦ Κωνσταντίνου Ἀθ. Οἰκονόμου, δασκάλου

ΚΑΤΑΓΩΓΗ – ΔΙΩΓΜΟΙ: Ἡ Ἁγία ἔζησε στὰ χρόνια του Διοκλητιανοῦ καὶ μαρτύρησε τὸ ἔτος 303. Καταγόταν ἀπὸ τὴν Χαλκηδόνα. Ἦταν κόρη τοῦ πλουσίου Συγκλητικοῦ Φιλόφρονα καὶ τῆς εὐσεβοῦς Θεοδοσιανῆς. Ἡ Ἁγία παιδαγωγήθηκε «ἐν παιδείᾳ καὶ νουθεσίᾳ Κυρίου» γι’ αὐτὸ ἀγάπησε τὸν Χριστό, τὴν ἁγνεία καὶ τὴν ὁμολογία τοῦ Χριστοῦ. O ἔπαρχος τῆς Ἀνατολῆς Πρίσκος μαζὶ μὲ τὸν φιλόσοφο καὶ ἱερέα τοῦ Ἄρη Ἀπελιανὸ κήρυξε, μὲ τὴ συμφωνία τοῦ Διοκλητιανοῦ, διωγμὸ κατὰ τῶν Χριστιανῶν. Κατὰ τὴν ἑορτὴ τοῦ θεοῦ Ἄρη ζήτησε ὅλοι οἱ κάτοικοι νὰ προσέλθουν στὴ γιορτή. Ὄσoι δὲν θὰ προσέρχονταν θὰ τιμωροῦνταν μὲ φοβερὰ κολαστήρια. Οἱ χριστιανοὶ κρύφτηκαν ἄλλοι σὲ σπίτια καὶ ἄλλοι στὶς ἐρημιές. Ἡ Ἁγία Εὐφημία ἦταν ἐπικεφαλῆς μίας τέτοιας ὁμάδας στηρίζοντας τοὺς πιστοὺς μὲ τὸ φλογερό της λόγο.

ΣΥΛΛΗΨΗ – ΜΑΡΤΥΡΙΟ: Τελικὰ συνελήφθη ἡ Ἁγία μαζὶ μὲ σαράντα ἐννιὰ ἄλλα ἄτομα. Ὅταν ὁ Πρίσκος ζήτησε νὰ θυσιάσουν στὸ εἴδωλο τοῦ Ἄρη καὶ οἱ πενήντα συλληφθέντες ἀρνήθηκαν μὲ παρρησία. Ὁ Πρίσκος ὀργίστηκε ἀπὸ τὴν ἄρνησή τους καὶ ἔδωσε ἐντολὴ νὰ δείρουν ἐπὶ εἴκοσι μέρες τοὺς Ἁγίους καὶ νὰ τοὺς φυλακίσουν. Μετὰ τὸ εἰκοσαήμερο αὐτὸ δοκίμασε πάλι νὰ πείσει τοὺς μάρτυρες νὰ θυσιάσουν. Μετὰ τὴν νέα ἄρνηση, τοὺς ἔδειραν τόσο πολύ, ὥστε κουράστηκαν οἱ στρατιῶτες ποὺ τοὺς ἔδερναν. Τότε ὁ Πρίσκος, ἀφοῦ φυλάκισε τοὺς ὑπολοίπους, κάλεσε κατὰ μόνας τὴν Ἁγία καὶ προσπάθησε νὰ τὴν πείσει νὰ θυσιάσει. Μετὰ τὴ νέα ἄρνηση καὶ ὁμολογία της, τὴν ἔβαλαν στὸ βασανιστικὸ τροχὸ κατακόπτοντας τὸ σῶμα της. Τὴν ὥρα τοῦ μαρτυρίου της ἡ Ἁγία προσευχόταν διαρκῶς. Μετὰ τὴν προσευχή της καὶ τὸ θαυματουργὸ λύσιμό της ἀπὸ τὸν τροχὸ καὶ τὴ θεραπεία τῶν τραυμάτων της, ρίχτηκε ἡ Ἁγία σὲ πυρακτωμένο καμίνι. Οἱ ὑπηρέτες Σωσθένης καὶ Βίκτωρ ἀρνήθηκαν νὰ τὴν ρίξουν στὸ καμίνι, γιατί ἔβλεπαν νὰ στέκονται στὸ πλευρὸ τῆς Ἁγίας δύο φοβεροὶ ἄνδρες, ποὺ ἀπειλοῦσαν ὅτι θὰ σκόρπιζαν τὴ φωτιά. Ὁ Σωσθένης καὶ ὁ Βίκτωρ βλέποντας τὸ θαῦμα ὁμολόγησαν τὸν Χριστὸ καὶ μαρτύρησαν. Ἐν τέλει ἡ Ἁγία ρίχτηκε στὸ καμίνι. Ὅμως, ἡ φλόγα δὲν ἄγγιζε τὴν Ἁγία, ἀλλὰ σκορπίστηκε ἔξω ἀπὸ τὸ καμίνι κι ἔκαψε πολλούς. Μετὰ ἀπὸ πολλῶν εἰδῶν ἄλλα μαρτύρια ποὺ ἐπακολούθησαν καὶ ἀντίστοιχες θαυματουργικὲς διασώσεις τῆς Ἁγίας, τελικὰ ὁ Πρίσκος διέταξε καὶ τὴν ἔριξαν στὰ θηρία, ὅπου καὶ τελικὰ ἡ Ἁγία μετὰ ἀπὸ προσευχὴ παρέδωσε τὴν ψυχή της στὰ χέρια τοῦ Νυμφίου της. Οἱ γονεῖς τῆς Ἁγίας ἔθαψαv μὲ τιμὴ τὸ πάνσεπτό της λείψανο στὴ Χαλκηδόνα καὶ δόξαζαν τὸv Κύριο, διότι ἀξιώθηκαν τῆς τιμῆς νὰ ἔχουν τὴv θυγατέρα τοὺς Μεγαλομάρτυρα τῆς Ἐκκλησίας καὶ πρέσβειρά τους κοντά Του.

Η ΑΦΘΑΡΣΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΛΕΙΨΑΝΟΥ ΚΑΙ Η Δ΄ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΔΟΣ: Ὁ Κύριος τίμησε τὴν καλλίνικο παρθένον καὶ μάρτυρα Εὐφημία μὲ τὴν δωρεὰ τῆς ἀφθαρσίας τοῦ πολυάθλου παρθενικοῦ της σώματος. Τὸ 451 στὴ Χαλκηδόνα συνῆλθαν οἱ 630 θεοφόροι Πατέρες ποὺ συγκρότησαν τὴν Τετάρτη Οἰκουμενικὴν Σύνοδον, ἐπὶ βασιλέων Μαρκιανοῦ καὶ Πουλχερίας. Ἡ Σύνοδος αὐτὴ καταδίκασε τὸν αἱρετικὸν Εὐτυχῆ, ποὺ κήρυττε τὴν πλάνη, ὅτι ὁ Χριστὸς ἔχει μόνον μίαν φύση καὶ μία ἐνέργεια, αὐτὴ τῆς Θεότητος. Οἱ Ἅγιοι Πατέρες δογμάτισαν τὴν πίστιv τῆς Ἐκκλησίας, ὅτι ὁ Χριστὸς ἔχει δύο τέλειες φύσεις, θελήσεις καὶ ἐνέργειες, τὴν θεία καὶ τὴν ἀνθρωπίνη, σὲ μίαν Ὑπόσταση. Καὶ οἱ δύο φύσεις εἶναι ἑνωμένες ἀτρέπτως, ἀσυγχύτως, ἀναλλοιώτως καὶ ἀδιαιρέτως. Στὴ Σύνοδο οἱ Ὀρθόδοξοι Πατέρες συνέταξαν Τόμο, ὁ ὁποῖος περιεῖχε τὴν πίστιν τὴν ἀληθῆ, τὴν ὁποίαν πάντοτε πίστευε καὶ κήρυττε ἡ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ. Ἀλλὰ καὶ οἱ αἱρετικοὶ Μονοφυσίτες συνέταξαν ἀντίστοιχο τόμο, ποὺ περιεῖχε τὶς πλάνες τους. Τότε ὁμόφωνα ὀρθόδοξοι καὶ αἱρετικοὶ ἀπεφάσισαν νὰ τεθοῦν καὶ τὰ δύο κείμενα στὸ στῆθος τοῦ ἱεροῦ λειψάνου τῆς Ἁγίας Εὐφημίας καί, ἀφοῦ ἄνοιξαν τὴ λειψανοθήκη, ἔκαναν αὐτὸ καὶ τὴν σφράγισαν πάλι. Ὅταν, λίγο ἀργότερα, ἄνοιξαν τὴ θήκη βρῆκαν τὸν Τόμο τῶν Ὀρθοδόξωv στὰ χέρια της ἐνῶ αὐτὸ τῶν αἱρετικῶν Μονοφυσιτῶν στὰ πόδια της. Ἔτσι ἡ Μεγαλομάρτυς Εὐφημία μὲ τὸ ἐξαίσιο αὐτὸ θαῦμα ἐπικύρωσε καὶ ὑπέγραψε τὸν ὀρθόδοξο Τόμο διασαλπίζοντας τὸ Χριστολογικὸ δόγμα περὶ τῶν δύο φύσεων τοῦ Χριστοῦ στὰ πέρατα τῆς οἰκουμένης ἀποδεικνύοντας τὴν διδασκαλία τοῦ Εὐτυχῆ καὶ τῶν ὀπαδῶν του Μονοφυσιτῶν πλάνη.

 

 

,

  1. Σχολιάστε

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Google. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: