Η ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ

Κυριακ τν γίων Πάντων

τοῦ Κωνσταντίνου Ἀθ. Οἰκονόμου, δασκάλου

ΓΕΝΙΚΑ: Ἡ Κυριακὴ τῶν Ἁγίων Πάντων εἶναι ἡ τελευταία Κυριακή τοῦ «Πεντηκοσταρίου». Μὲ αὐτὴν τελειώνει ὁ κινητὸς κύκλος τῶν ἑορτῶν ποὺ ἄρχισε ἀπὸ τὴν Α΄Κυριακή τοῦ Τριωδίου (Τελώνου καὶ Φαρισαίου). Ἡ Κυριακὴ τῶν Ἁγίων Πάντων εἶναι ἡ σφραγίδα τῆς ἑορταστικῆς αὐτῆς περιόδου, ποὺ μᾶς παρουσιάζει τοὺς καρποὺς τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, τοὺς Ἁγίους Πάντες. Εἶναι ἀπόδειξη τοῦ ἔργου τῆς Ἐκκλησίας καὶ παρουσιάζει ὅσους ἀγαθὰ ἁγίασε τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιο στὸν κόσμο.

ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΕΟΡΤΗΣ: Ἡ Ἑορτὴ τῶν Ἁγίων Πάντων τους πρώτους αἰῶνες ἦταν ἑορτὴ μόνο τῶν Μαρτύρων. Τὸ Τυπικό τῆς Ἁγίας Σοφίας τῆς Κωνσταντινουπόλεως κατὰ τὸν Ι´αἰώνα, προβλέπει σύναξη καὶ παννυχίδα στὴ Μεγάλη Ἐκκλησία, καὶ στὸ ναὸ τῶν Ἁγίων Μαρτύρων. Ἡ ἑορτὴ ὀνομάζεται “τῶν Ἁγίων Παντων” καὶ τὸ συναξάρι ἐπισημαίνει ὅτι κατ᾽ αὐτὴν ἐπιτελεῖται ἡ μνήμη «τῶν ἁγίων καὶ καλλινίκων μαρτύρων τῶν ἐν πάσῃ τῇ οἰκουμένῃ κατὰ διαφόρους καιροὺς μαρτυρησάντων ὑπὲρ τοῦ ὀνόματος τοῦ Μεγάλου Θεοῦ καὶ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ». Ἡ Ἑορτὴ τῶν Ἁγίων Πάντων θεσπίσθηκε ἐπὶ Λέοντος τοῦ Σοφοῦ. Μετὰ τὸ θάνατο τῆς εὐλαβοῦς συζύγου του Θεοφανοῦς, ἔκτισε ναὸ μὲ σκοπὸ νὰ τὸν τιμήσει στὸ ὄνομά της. Ὅταν ἀνακοίνωσε στὴν Ἐκκλησία τὸ σκοπό του, τοῦ ὑποδείχθηκε ὅτι πρέπει νὰ περάσει χρόνος γιὰ νὰ ἀποκτήσει αὐτὴ τὸ «τίμιον καὶ σεβάσμιον». Ὁ Βασιλεὺς ὑποτάχθηκε καὶ ἀφιέρωσε τὸ ναὸ στὴ μνήμη καὶ τιμὴ πάντων τῶν Ἁγίων τῶν ἁπανταχοῦ τῆς γῆς.

ΓΙΑΤΙ ΚΑΘΙΕΡΩΘΗΚΕ Η ΕΟΡΤΗ: Ἔστω κι ἂν ἡ ἑορτὴ ξεκίνησε γιὰ τοὺς Ἁγίους Μάρτυρες καὶ ἐπεκτάθηκε στὴ συνέχεια γιὰ Πάντες τοὺς Ἁγίους, οἱ Ἅγιοι Πατέρες θέσπισαν τὴ συλλογικὴ αὐτὴ ἑορτὴ γιὰ νὰ μᾶς δείξουν ὅτι κατεβαίνει τὸ Ἅγιο Πνεῦμα στὸν κόσμο καὶ ἀνεβαίνει στὸν οὐρανὸ ὁ χοϊκὸς ἄνθρωπος. Οἱ πρὶν ἀποξενωμένοι ἀπὸ τὸ Θεὸ γίνονται “ἕνα” μὲ αὐτόν, ἔχοντας τὴ δυνατότητα νὰ γίνουν Ἅγιοι. Καὶ ἔτσι ἡ ἀνθρωπότητα διὰ τῶν Ἁγίων Πάντων ἀναπλήρωνει τὸ πεπτωκὸς ἐκεῖνο τάγμα τῶν Ἀγγέλων. Ἀκόμη, ἐπειδὴ ὑπάρχουν πολλοὶ ἄγνωστοι καὶ ἀφανεῖς ἅγιοι, γνωστοὶ στὸ Θεό, «νέφος μαρτύρων», αὐτοὺς τοὺς ἀγνώστους τιμᾶ ἡ Ἐκκλησία. Εἶναι, θὰ λέγαμε, τὸ μνημεῖο τοῦ Ἀγνώστου Στρατιώτη τῆς Ὀρθοδοξίας ἡ παροῦσα ἑορτή. Ἡ ἑορτὴ καθιερώθηκε ἀκόμη, διότι κρίθηκε ἐπιβεβλημένο νὰ συναθροισθοῦν ὅλοι οἱ γνωστοὶ καὶ ἄγνωστοι Ἅγιοι σὲ μία κοινὴ ἑορτὴ γιὰ νὰ ὑπογραμμισθεῖ μ᾽ αὐτὸν τὸν τρόπο ὅτι ὅλοι μαζὶ ἀγωνίσθηκαν γιὰ ἕνα Χριστό, σὲ ἕνα κοινὸ στάδιο τῆς ἀρετῆς καὶ ὑπὸ ἑνὸς Τριαδικοῦ Θεοῦ στεφανώθηκαν καὶ συνέστησαν τὴν «μίαν Ἐκκλησίαν», προτρέποντας καὶ ἐμᾶς νὰ ἀγωνιστοῦμε μὲ ὅλες μας τὶς δυνάμεις «τὸν ἴσον ἀγώνα» μὲ αὐτούς, ὥστε καὶ ἐμεῖς νὰ μπορέσουμε νὰ συναριθμηθοῦμε μετὰ τῶν Ἁγίων του. Τέλος ἡ ἑορτὴ συνεστήθη ἀκόμη γιὰ τοὺς “ἐπιγενησομένους ἁγίους”, αὐτοὺς δηλαδὴ ποὺ θὰ γίνουν στὴ συνέχεια ἅγιοι. Θὰ λέγαμε ὅτι ἡ ἑορτὴ ἔχει καὶ προληπτικὸ χαρακτήρα ἐφόσον ὑπάρχει ἡ δυνατότητα νὰ περιλαμβάνει κάθε πιστό του σήμερα καὶ τοῦ αὔριο.

ΕΠΙΛΟΓΙΚΑ: Μάρτυρες τοῦ Χριστοῦ καὶ Ἅγιοι δὲν εἶναι μόνο ἐκεῖνοι ποὺ ἔχυσαν τὸ αἷμα τους γιὰ τὴν πίστη τοῦ Χριστοῦ. Μάρτυρες εἶναι ὅλοι ὅσοι ἀγωνίσθηκαν καὶ ἀγωνίζονται τὸν ἀγώνα τῆς Χριστιανικῆς ζωῆς μὲ ἀκρίβεια καὶ συνέπεια. Εἶναι αὐτοὶ ποὺ ἀναδεικνύουν τὸ μαρτύριο τοῦ πνεύματος, αὐτοὶ ποὺ καθημερινὰ βιώνουν τὴ χαρμολύπη τοῦ λόγου τοῦ Σταυροῦ, αὐτοὶ ποὺ σταυρώνουν τὰ πάθη τους καὶ τὴν κακία τους.

ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟ: Τῶν ἐν ὅλῳ τῷ κόσμῳ Μαρτύρων σου, ὡς πορφύραν καὶ βύσσον τὰ αἵματα, ἡ Ἐκκλησία σου στολισαμένη, δι᾽ αὐτῶν βοᾶ σοι, Χριστὲ ὁ Θεός. Τῷ λαῷ σου τοὺς οἰκτιρμούς σου κατάπεμψον, εἰρήνην τῇ πολιτείᾳ σου δώρησαι, καὶ ταῖς ψυχαῖς ἠμῶν τὸ μέγα ἔλεος.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στὴν εἰκόνα τῆς σύναξης τῶν Ἁγίων Πάντων, τὸ ἄνω τμῆμα τὸ καταλαμβάνει σὲ κυκλικὴ διάταξη ἡ δόξα τοῦ Χριστοῦ στὸ κέντρο, καὶ γύρω οἱ χοροὶ τῶν δικαίων. Ἡ Ἑτοιμασία τοῦ θρόνου βρίσκεται πάνω ἀπὸ τὴ δόξα καὶ οἱ δύο προφῆτες Δαβὶδ καὶ Σολομὼν παρουσιάζονται γονατιστοὶ μὲ ἀνοιχτὰ εἰλητάρια. Κάτω εἰκονίζεται ὁ παράδεισος καὶ οἱ προπάτορες Ἀβραάμ, Ἰσαὰκ καὶ Ἰακὼβ καθισμένοι σὲ θρόνους. Μεταξύ τους παρεμβάλλεται ὁ ληστής, ντυμένος μόνο μὲ περίζωμα καὶ κρατώντας τὸ σταυρό. Δηλαδή, γυμνὸς ἀπὸ ἀρετές, ἀλλὰ πρῶτος στὸν παράδεισο.

,

  1. Σχολιάστε

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Google. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: