ΠΡΟΣΕΥΧΟΜΕΝΟΙ ΣΤΑ ΣΠΙΤΙΑ ΓΟΝΑΤΙΣΤΟΙ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΗΝ ΑΧΡΑΝΤΗ ΕΙΚΟΝΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ («Γονατίστε, προσευχηθεῖτε καὶ διαβάστε»)

ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΑΝΘΙΜΟΥ
για τὸν κορωνοϊό.

Ἀγαπητοί μου
Πατέρες, ἀδελφοὶ καὶ ἀδελφές μου.

.              Οἱ Ἕλληνες, ἀπὸ τὰ ἀρχαῖα χρόνια, ἐπιζητούσαμε νὰ ἀνακαλύψουμε τὸν Θεό. Ἡ ἑλληνικὴ μυθολογία, ἡ λογοτεχνία καὶ ἡ φιλοσοφία δηλώνουν τὴν ἐναγώνια ἐκείνη προσπάθεια. Ὁ Πλάτωνας, τελικά, ἀποφάνθηκε ὅτι: «ὁ Θεὸς δὲν γίνεται νὰ ἑνωθεῖ μὲ τὸν ἄνθρωπο». Τὴν λύτρωση τῆς ἑλληνικῆς διανοήσεως ἔφερε ἡ Ἐκκλησία, ὅταν ὁμολόγησε: «ὁ Θεὸς φανερώθηκε μὲ σάρκα»! Ἔτσι, ἡ Ὀρθόδοξη Χριστιανικὴ πίστη μας ἐκκεντρίζει τὸν καθένα μας στὴν Ἁγία Τριάδα, καθὼς κοινωνοῦμε τὸ Σῶμα καὶ τὸ Αἷμα τοῦ Δευτέρου Προσώπου της, τοῦ θεανθρώπου Ἰησοῦ Χριστοῦ.
.               Οἱ Χριστιανοὶ Ἕλληνες βιώνουμε ἐμπειρικὰ αὐτὸ τὸ θαῦμα ὡς τὸ πρώτιστο καὶ μόνο μυστήριο τῆς Ἐκκλησίας μας. Ὅταν οἱ Χριστιανοὶ ζοῦμε τὸ Χριστὸ διαρκῶς ἀνάμεσά μας, τότε καὶ τὸ ψωμὶ μὲ τὸ κρασί, ποὺ προσκομίζετε οἱ Χριστιανοὶ στοὺς Ναούς, γίνεται Σῶμα καὶ Αἷμα Τοῦ πάνω στὴν Ἁγία Τράπεζα. Αὐτὴ ἡ ἐξαιρετικὴ εὐεργεσία τοῦ Θεοῦ πρὸς ὅλους μας, γίνεται εὔκολα καὶ ὁρατὰ μέσῳ τῆς Ἐκκλησίας Του.
.            Ὁπωσδήποτε, ὅμως, ὁ Θεὸς ἔχει κι ἄλλους τρόπους νὰ συνάπτει σχέση καὶ κοινωνία μὲ τοὺς ἐκλεκτούς Του. Ἔτσι ἡ Παρθένος Μαρία ἦταν ὁ πρῶτος ἄνθρωπος ποὺ κοινώνησε τὸν Χριστό, ὅταν Τὸν πῆρε ὁλόκληρο μέσα της. Ὁ εὐγνώμων ληστὴς κοινώνησε τὸν Χριστό, ὅταν διέκρινε τὸν Θεὸ στὸ διπλανό του ἐσταυρωμένο. Ἡ ὁσία Μαρία ἡ Αἰγυπτία κοινωνοῦσε καθημερινὰ τὸ Χριστὸ στὴν ἔρημο, καθὼς γιγάντωνε ἐκεῖ ἡ δύναμη τῆς μετανοίας της. Οἱ στυλίτες καὶ οἱ ἀναχωρητὲς κοινωνοῦσαν ἀδιάκοπα τὸν Χριστὸ μὲ τὴν ἐπίπονη ἄσκησή τους.
.             Τὰ παραδείγματα αὐτὰ δείχνουν ὅτι ἡ Ἐκκλησία δὲν ἔχει ἀδιέξοδα στὴν ποιμαντική της καὶ ἡ πνευματικότητά της δὲν εἶναι μονόδρομος. Ἔτσι, στὰ χρόνια τῶν Κατακομβῶν μετέδιδε τὴ θεία Κοινωνία μέσα σὲ ἐσκαμμένα μῆλα, ἐνῶ ἀργότερα, σὲ περιόδους ἐκτεταμένων πανδημιῶν, μέσα σὲ ξεχωριστὰ σκεύη. Τὸ σημαντικὸ δὲν εἶναι ὁ τρόπος μὲ τὸν ὁποῖο κοινωνοῦμε, ἀλλά, ὁ χῶρος ἀπὸ τὴ ζωή μας ποὺ παραχωροῦμε στὸν Χριστό. Εἶναι βασικὴ ἡ σωματικὴ παρουσία μας στὸ Ναό, ἀλλὰ βασικότερη εἶναι ἡ πνευματική μας σχέση μὲ τὸν Χριστὸ καὶ ἡ λογικὴ λατρεία Του.

Ἀγαπητοί μου,
.               Τὰ κρούσματα τοῦ κορωνοϊοῦ στὴν Χώρα μας αὐξάνουν ἐπιδημικά. Ὁπωσδήποτε πολλοὶ συνάνθρωποί μας εἶναι φορεῖς τοῦ μικροβίου. Γι’ αὐτό, σᾶς παρακαλῶ πολὺ ὁ Ἐπίσκοπός σας, νὰ μείνουμε πλέον κλεισμένοι στὰ σπίτια μας. Ὅλοι μας καὶ κυρίως τὰ νέα παιδιά, οἱ μαθητὲς καὶ οἱ μαθήτριες τῶν Σχολείων μας. Νὰ τηρήσουμε ἐπακριβῶς ὅσα ἡ Κυβέρνηση γιὰ τὴν Χώρα μας καὶ ὁ Δῆμος γιὰ τὴν Ἐπαρχία μᾶς ἔχουν ἐξαγγείλει. Χρειάζεται νὰ τηρήσουμε τὰ πρωτόκολλα ποὺ μᾶς δίνονται ἀπὸ τοὺς κρατικοὺς ὑπευθύνους καὶ τοὺς εἰδικοὺς ἐπιστήμονες. Ἂς μὴν κυκλοφορεῖ κανεὶς ἔξω στοὺς δρόμους χωρὶς σημαντικὸ λόγο. Μείνετε μέσα στὰ σπίτια σας. Ἐπανασυνδεθεῖτε μὲ τὰ μέλη τῆς οἰκογενείας σας, παῖξτε μὲ τὰ παιδιά σας, συζητεῖστε μεταξύ σας τὰ ζευγάρια. Γονατίστε, προσευχηθεῖτε καὶ διαβάστε. Ὅσοι δείξουν ἀδιαφορία στὴν τήρηση αὐτῶν τῶν ἐντολῶν καὶ κυκλοφοροῦν ἀνεύθυνα στοὺς δρόμους καὶ σὲ συναντήσεις, αὐτοὶ θὰ βασανίσουν καὶ θὰ σκοτώσουν εὐπαθεῖς συνανθρώπους μας κι αὐτὸ θὰ εἶναι τεράστιο βάρος στὴν ψυχή τους.
.               Σᾶς παρακαλῶ, ἀκόμα, νὰ περιορίσετε καὶ τὸν ἐρχομό σας στοὺς Ναούς. Φαίνεται περίεργο ποὺ σᾶς ζητῶ κάτι τέτοιο, ὅμως αὐτὸ εἶναι τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ γιὰ τὸ καλὸ ὅλων μας. Νὰ μὴν ἔχετε ἐνδοιασμοὺς καὶ ἐνοχὲς γιὰ τὴν ἀποχή σας αὐτή. Νὰ ἐξασκήσετε τὴν ἀγάπη σας πρὸς τὸν Θεὸ καὶ τοὺς συνανθρώπους σας μὲ θερμὴ προσευχὴ μπροστὰ στὸ προσωπικό σας προσκυνητάρι. Τὸ μυστήριο τῆς εὐσεβείας δὲν ἔχει ὅρια. Ἡ χάρη τοῦ Θεοῦ δὲν ἐγκλωβίζεται σὲ τοπικὰ καὶ γεωγραφικὰ στεγανά. Προσέξτε! μὴν πεῖ κανεὶς «ἐγὼ θὰ πάω καὶ θὰ μὲ προστατέψει ὁ Θεός»! Δὲν «ἐκπειράζεται» ὁ Θεός, οὔτε ἐπιτρέπεται οἱ χριστιανοί, μὲ τὴν ἀσθενικὴ πίστη μας, νὰ καυχώμαστε γιὰ τὴ δύναμη τῶν μυστηρίων τοῦ Θεοῦ. Κι ἂν ὁ καλὸς Θεὸς θέλει νὰ δοκιμάσει τὴν πίστη μας, ὅπως δοκίμασε τὸν Ἰώβ; Ἐμεῖς ποὺ καθημερινὰ δεχόμαστε τὶς εὐεργεσίες Του, θὰ ἀρνηθοῦμε τώρα τὶς δοκιμασίες, τὶς ἀσθένειες καὶ τὸν θάνατο; Ἂς μὴν ξεφύγουμε ἀπὸ τὰ δημιουργικὰ χέρια Του, ἀκόμα κι ἂν αὐτὰ μᾶς πονέσουν. Ὅταν μᾶς πονάει ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ, εἶναι ἐπειδὴ μᾶς προστατεύει ἀπὸ κάτι χειρότερο, ποὺ συνήθως ἐξυφαίνει ἡ ἀποστασία μας, ἡ ἁμαρτία καὶ ἡ ἀμετανοησία μας.
.            Λοιπόν, οἱ Ναοί μας θὰ λειτουργοῦν μόνο κάθε Κυριακὴ πρωὶ γιὰ νὰ τελεῖται ἡ θεία Λειτουργία ἀπὸ τὶς 9.00 μέχρι τὶς 10.00, μὲ ἕναν ἱερέα μόνο καὶ ἕναν ψάλτη. Τὶς ὑπόλοιπες ἱερὲς Ἀκολουθίες καὶ τοὺς λαοφιλεῖς Χαιρετισμοὺς στὴν Παναγία μας, σᾶς συστήνω καὶ σᾶς παρακαλῶ νὰ τὶς τελεῖτε στὰ σπίτια σας. Νὰ μετατρέψετε τὰ σπίτια σας σὲ Ἐκκλησίες καὶ ἔτσι, διόλου δὲν θὰ διακοπεῖ ἡ κοινωνία μας μὲ τὸν Χριστό. Οἱ ἄγγελοι τοῦ Θεοῦ θὰ μεταφέρουν τὸν Χριστὸ στὰ σπίτια μας γιὰ νὰ μᾶς συναντήσει στὰ δωμάτιά μας, στὰ κρεββάτιά μας ἂν εἴμαστε κλινήρεις ἢ καλύτερα γονατισμένους μπροστὰ στὴν ἄχραντη εἰκόνα Του.
.            Αὐτὴ ἡ μέριμνα, ἀποφυγῆς τοῦ συγχρωτισμοῦ, δὲν ἀφορᾶ στὴν ἐγωϊστικὴ προστασία τοῦ ἑαυτοῦ μας, ὄχι! Λαμβάνεται ἐκτάκτως, ὥστε νὰ μὴν γίνουμε αἰτία διασπορᾶς τοῦ ἰοῦ καὶ ἀφορμὴ νὰ βασανιστοῦν ἡλικιωμένοι συνάνθρωποί μας, ἐγκυμονοῦσες γυναῖκες, πολυασθενεῖς καὶ βαρειὰ ἐγχειρισμένοι συνάνθρωποί μας ἢ κάποιοι ποὺ ἔχουν λανθάνουσες ἀρρώστιες οἱ ὁποῖες δὲν ἔχουν ἀκόμα ἐκδηλωθεῖ.
.                Θὰ διερωτηθοῦν κάποιοι: «γιατί, δὲν μπορεῖ νὰ μᾶς σώσει ὁ Θεός;» Βεβαίως καὶ μπορεῖ, ὅμως δικαιοῦται νὰ δοκιμάζει τὴν πίστη μας. Γι’ αὐτὸ ἐμεῖς Τοῦ ζητᾶμε διαρκῶς νὰ μᾶς φυλάξει ἀπὸ κάθε κακό, νὰ μᾶς αὐξάνει τὴν πίστη καὶ στὸ τέλος νὰ γίνεται στὴ ζωή μας, ὄχι τὸ δικό μας θέλημα ἀλλὰ τὸ δικό Του.
Ὅποτε, ἂς μὴν ταράζεται ἡ καρδιά σας, ἂς μὴν ἀνησυχεῖ ὁ λογισμός σας. Εἴτε μέσα στὸ Ναό, εἴτε κλεισμένοι στὸ σπίτι, ἂς μένουμε νοερὰ κοντὰ στὸ Χριστό μας. Στὸ μυαλό μας καὶ στὴν καρδιά μας νὰ πλημμυρίζει ἡ παρουσία τοῦ Χριστοῦ, τῆς Παναγίας καὶ τῶν ἁγίων μας. Ἡ προσευχή μας ἂς εἶναι θερμὴ καὶ ζωντανὴ γιὰ ὅλους τους συνανθρώπους μας. Ἂς θυσιάσουμε τὴ γνώριμη ἄνεσή μας γιὰ χάρη τους. Ἂς μείνουμε προσευχόμενοι μέσα στὰ σπίτια μας. Ἂς στερηθοῦμε, ἀκόμα καὶ τὶς ἱερὲς Ἀκολουθίες, ὥστε νὰ βοηθήσουμε νὰ περάσει γρήγορα ἡ θεϊκὴ αὐτὴ δοκιμασία. Μετά, ἔχουμε χρόνο νὰ καλύψουμε τὰ κενά, νὰ διορθώσουμε τὶς ἀπουσίες μας. Μετά, θὰ ἀναπληρώσουμε τὴ στέρηση αὐτή, δὲν θὰ βγαίνουμε ἀπὸ τοὺς Ναοὺς νύχτα καὶ ἡμέρα.
.                    Πάντως, τώρα, ἡ ἀγάπη μας στὸν Χριστὸ ἂς καλλιεργηθεῖ χάρη τῶν συνανθρώπων μας καὶ ἡ ἀσκητικὴ ὑπακοή μας στὴν Ἐκκλησία ἂς ὑπηρετήσει τὴν κοινωνία μας.
.            Ἀκοῦστε με, σᾶς παρακαλῶ, τὸν Ἐπίσκοπό σας, ποὺ πονάει μὲ ὅσα σᾶς λέει, ὅμως ἔτσι πρέπει, ἔτσι θέλει ὁ Θεὸς νὰ πράξουμε.

† Ὁ Ἀλεξανδρουπόλεως Ἄνθιμος

ΠΗΓΗ: imalex.gr

,

  1. Σχολιάστε

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Google. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: