«ΕΙΝΑΙ ΑΡΑΓΕ ΠΟΤΕ ΔΥΝΑΤΟΝ Η ΖΩΗ ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟ;»

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥΣ ΓΟΡΤΥΝΟΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΕΩΣ

περιοδ. «ΘΥΜΙΑΜΑ»
Ἀριθμ. φύλ. 100, 13.04.20
Συντάκτης: Ἐπίσκοπος Ἰερεμίας
IEΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΓΟΡΤΥΝΟΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΕΩΣ

Ἀδελφοί χριστιανοί τῆς Ἱερᾶς μας Μητρόπολης!

.                  Εὔχομαι ἡ Χάρη τοῦ Θεοῦ νά χαρίζει σέ ὅλους σας ὑγεία καί χαρά. Μέ ἀφορμή τήν παρατηρούμενη ταραχή τῶν ἀνθρώπων ἐξ αἰτίας τοῦ λεγομένου κορωνοϊοῦ, ἔχω, ὡς Ἐπίσκοπός σας, νά σᾶς πῶ τά ἑξῆς:

1. Πραγματικά, εἶναι ἀνησυχητικά τά πράγματα, πού συμβαίνουν στόν πλανήτη μας μέ αὐτόν τόν ἰό, γιατί εἶναι μεταδοτικός καί θανατηφόρος, ἀλλά σέ μᾶς τούς χριστιανούς, πού πιστεύουμε στόν ἀληθινό Θεό, δέν πρέπει τό κακό αὐτό νά μᾶς δημιουργεῖ τρόμο καί πανικό. Θά λαβαίνουμε βέβαια ἀπό τήν ἀνθρώπινη πλευρά μας τά μέτρα μας, ἀλλά δέν πρέπει, λέγω, νά ἔχουμε πανικό καί ἀγωνία. Οἱ χριστιανοί γνωρίζουμε νά τά ἀκουμπᾶμε ὅλα στόν Θεό, γιατί ἔτσι μᾶς λέγει ἡ Ἐκκλησία μας νά κάνουμε: «Ἑαυτούς καί ἀλλήλους καί πᾶσαν τήν ζωήν ἡμῶν Χριστῷ τῷ Θεῷ παραθώμεθα»!

2. Ἔπειτα, ἀδελφοί μου, στήν προσευχή μας μήν παραλείπουμε, νά παρακαλοῦμε τήν Παναγία μας νά φυλάγει τήν οἰκογένειά μας καί τήν πατρίδα μας, τήν Ἑλλάδα, ἀλλά καί ὅλο τόν κόσμο ἀπό τό κακό τοῦ κορωνοϊοῦ καί νά φωτίσει τούς ἰατρούς νά βροῦν τό φάρμακο ἐναντίον του, γιά νά μήν ἔχουμε θανάτους ἀπό τό μεγάλο αὐτό κακό, πού μᾶς βρῆκε στά τελευταῖα αὐτά χρόνια.

3. Πέρα ὅμως ἀπό αὐτό, χριστιανοί, πρέπει νά λαμβάνουμε καί μόνοι μας τά μέτρα καί ἐμεῖς οἱ ἴδιοι νά μήν κολλήσουμε, ἀλλά καί στούς ἄλλους μήν μεταδοθεῖ ἀπό ̓μᾶς τό θανατικό. Δηλαδή: (α) Ὅταν συναντόμαστε μέ κάποιο πρόσωπο, ἄς μήν τό χαιρετοῦμε μέ διαχυτικότητα, μέ ἀγκαλιές καί φιλήματα, γιατί αὐτά εἶναι μεταδοτικά τοῦ ἰοῦ. Τώρα τελευταῖα, κάποια χριστιανή, πῆγε γιά προσκύνημα σέ ἕνα μοναστήρι τῆς Μητρόπολής μας. Πηγαίνοντας λοιπόν νά ἀγκαλιάσει τήν παλιά της φίλη, τήν ἡγουμένη, αὐτή τῆς εἶπε: «Πέρα, γιατί τώρα εἶναι ἐποχή τῶν ἀποστάσεων»! Ἐπίσης (β), ὅταν νοιώθετε ὅτι ἔχετε ἕναν περίεργο βῆχα ἤ προκλητικό φτέρνισμα, θά τολμήσω νά πῶ, μήν πηγαίνετε στήν Ἐκκλησία, γιατί πιθανόν κάποιο σταγονίδιο τοῦ βῆχα ἤ τοῦ φτερνίσματος νά πέσει στόν ἄλλο καί νά τοῦ κάνει ζημιά. Μήν νοιώθετε δέ ὡς ἁμάρτημα τό ὅτι δέν πήγατε στήν Ἐκκλησία, γιατί ξέρει ὁ Θεός γιατί τό κάνατε αὐτό. Καί ἡ Ἐκκλησίας μας ἔχει τό αἴτημα πού λέει, «ὑπέρ τῶν δι ̓ εὐλόγους αἰτίας ἀπολειφθέντων» ! (γ) Ἀκόμη, Γορτύνιοι καί Μεγαλοπολῖτες χριστιανοί, γιά τήν ἐκ μέρους μας προφύλαξη ἀπό τόν κυκλοφοροῦντα ἰό, ἔχω νά σᾶς πῶ κάτι πού μοῦ εἶπε ἕνα καλός ἀρχιερεύς ἀπό τήν Μακεδονία. «Ἐγώ – μοῦ εἶπε – στό ποίμνιό μου συνέστησα νά μήν ἀσπάζονται τά εἰκονίσματα, ἀλλά νά κάνουν μόνο μία μετάνοια ἤ ὑπόκλιση σ ̓ αὐτά». Καί δίκαιο βεβαίως ἔχει. Ἀλλά θά μποροῦσαν οἱ ἱερεῖς νά φροντίζουν νά ἔχουν ἕνα καλό ἀντισηπτικό καί νά πλένουν μέ αὐτό συχνά τά εἰκονίσματα καί τότε κανένας κίνδυνος. Γιατί ἐγώ, ὁ ἐπίσκοπος Ἱερεμίας, δέν θά ἀναπαυθῶ νά πάω στήν Παναγία τήν Προυσιώτισσα, πού εὐλαβοῦμαι πολύ, ἤ τήν Παναγία Βαρνάκοβα, ὅπου μέ ἔταξε ἡ μητέρα μου, καί νά ἀρκεστῶ μόνο σέ μία ἁπλῆ ὑπόκλιση στίς θαυματουργές αὐτές σεβάσμιες Εἰκόνες. Παρακαλῶ λοιπόν τούς ἱερεῖς νά ἔχουν πολύ ἀντισηπτικό στόν Ναό τους καί νά ἀποσπουγγίζουν μέ αὐτό καλά τά ἱερά εἰκονίσματα.

4. Ἰδιαίτερα ὅμως, ἀδελφοί μου, ἐμεῖς οἱ χριστιανοί, πού πιστεύουμε καί ἀγαπᾶμε τόν Ἰησοῦ Χριστό καί τήν Ἁγία Του Ἐκκλησία, ὡς τό πιό δυνατό καί ἀποτελεσματικό φάρμακο, ὄχι μόνο γιά τήν ψυχή μας, ἀλλά καί γιά τό σῶμα μας, ἔχουμε τήν Ἁγία Κοινωνία. Εἶναι ἡ μετάληψη τοῦ Σώματος καί τοῦ Αἵματος τοῦ Χριστοῦ μας. Καί ὁ Ἰησοῦς Χριστός, ἀδελφοί, εἶναι ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ, ὁ Θεός μας, πού σαρκώθηκε στήν Παναγία μας, κατά τόν Εὐαγγελισμό Της. Ἐπιθυμῶ καί εὔχομαι νά πιστεύετε δυνατά στήν θεία Κοινωνία καί νά τήν λαμβάνετε συχνά, προσπαθοῦντες βέβαια πρῶτα γιά τήν καθαρότητα τῆς ψυχῆς σας. Καί ἐπειδή πιστεύω, ὅπως καί σεῖς, ὅτι ἡ Θεία Κοινωνία, στά ἁπλᾶ εἴδη τοῦ ἄρτου καί τοῦ οἴνου, εἶναι Αὐτός ὁ Ἴδιος ὁ Ἰησοῦς Χριστός, γι ̓ αὐτό καί πονῶ μαζί σας γι ̓ αὐτά πού λέγουν μερικοί – εὐτυχῶς ὄχι ἀπό τήν ἐπαρχία μας, τήν δουλεμένη καί κατηχημένη καλά γιά χρόνια ἀπό τόν παλαιό της Ἱεροκήρυκα, τόν φημισμένο τώρα Μητροπολίτη Σπάρτης κ. ΕΥΣΤΑΘΙΟ. Τί λέγουν αὐτοί; Λέγουν στούς ἄλλους τόν βλάσφημο λόγο, νά μήν κοινωνοῦν, γιατί μέ τήν Θεία Κονωνία ὑπάρχει τάχα ὁ κίνδυνος νά κολλήσουν ἰό. Ὁ λόγος αὐτός, χριστιανοί μου, πραγματικά εἶναι βλάσφημος. Πεῖτε μου: Εἶναι ποτέ δυνατόν ἡ ΖΩΗ νά φέρει θάνατο; Ἀλλά, ἄς μήν κάνουμε διάλογο πάνω στόν ἀσεβῆ λόγο τῶν ἀπίστων ἤ ὀλιγοπίστων αὐτῶν ἀνθρώπων. Σᾶς παρακαλῶ, χριστιανοί μου, γιά τήν σωτηρία τῶν ψυχῶν σας πρῶτα, καί γιά τήν ὑγεία σας ἔπειτα, νά πηγαίνετε νά κοινωνᾶτε, μέ τήν πίστη ὅτι αὐτό πού παίρνετε εἶναι ὁ Χριστός, ὁ Θεός μας, ὁ Σωτήρας μας. 5. Τέλος, ἀδελφοί χριστιανοί, ἄς ψάξουμε νά βροῦμε τήν αἰτία ὅλων αὐτῶν τῶν μεγάλων κακῶν, πού γίνονται αὐτά τά χρόνια ὄχι μόνο στήν πατρίδα μας, ἀλλά καί στόν κόσμο ὁλόκληρο. Καί ἡ Ἁγία Γραφή μᾶς λέγει ὅτι γιά κάθε κακό εἴτε οἰκονομικό, εἴτε κοινωνικό, εἴτε ἠθικό καί σωματικό κακό, αἰτία εἶναι τά ἁμαρτήματά μας. Γι ̓ αὐτό καί ἡ Ἁγία Γραφή πάλι γιά τήν θεραπεία μιᾶς πληγῆς πού συμβαίνει στήν χώρα, συνιστᾶ τήν μετάνοια. Καί ἐγώ, χριστιανοί μου, αὐτό συνιστῶ καί στόν ἑαυτό μου καί σέ σᾶς, καί στούς ἱερεῖς καί στούς μοναχούς, καί στούς ἄρχοντες καί γιά τόν λαό, μικρούς καί μεγάλους. Ἄς ποῦμε ὅλοι μας τό «ἥμαρτον» καί πρός τόν Θεό καί μεταξύ μας. Εὔχομαι, ἀδελφοί χριστιανοί, ἡ Παναγία μας νά φυλάγει ὅλους μας ἀπό κάθε κακό. Γιατί εἶναι πολλά τά κακά καί ὄχι μόνο ὁ κορωνοϊός.

Μέ πολλές εὐχές καί ἀγάπη Χριστοῦ,

† Ὁ Μητροπολίτης Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως Ἰερεμίας

,

  1. Σχολιάστε

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Google. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: