Ο ΑΓ. ΡΗΓΙΝΟΣ ἐπίσκοπος ΣΚΟΠΕΛΟΥ

γιος Ρηγίνος πίσκοπος Σκοπέλου (25.02.362)

τοῦ Κωνσταντίνου Ἀθ. Οἰκονόμου
δασκάλου

ΣΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΩΝ ΑΙΡΕΣΕΩΝ: Ὁ Ἅγιος, ποὺ γεννήθηκε στὸ τέλος τοῦ 3ου μ.Χ. αἰώνα, καταγόταν ἀπὸ τὴ Λιβαδειὰ καὶ ἦταν ἀπὸ τὴ νεότητά του πιστὸς Χριστιανός, ἀσκητικὸς στοὺς τρόπους καὶ ζοῦσε καθαρὴ καὶ ἁγνὴ ζωή. Ἦταν συγγενής τοῦ ἁγίου Ἀχιλλίου καὶ βρέθηκε, ὡς παρατηρητής, καθόσον δὲν εἶχε ἀκόμα χειροτονηθεῖ, στὴν Α΄ Οἰκουμενικὴ Σύνοδο (Νίκαια). Ἔζησε τὴν ἐποχὴ ποὺ βασίλευσαν οἱ δύο υἱοὶ τοῦ Μεγάλου Κωνσταντίνου, ὁ Κωνστάντιος στὴν Ἀνατολὴ καὶ ὁ Κώνστας στὴ Δύση. Ὁ Κωνστάντιος εἶχε ἀποδεχθεῖ τὶς αἱρετικὲς ἀρχὲς τοῦ Ἀρειανισμοῦ, ἐνῶ ὁ Κώνστας παρέμεινε πιστὸς στὶς ἀποφάσεις τῆς Α΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου. Καὶ οἱ δύο εἶχαν ὡς κοινὰ χαρακτηριστικά τῆς θρησκευτικῆς τους πολιτικῆς τὴν καταπολέμηση τῶν εἰδώλων καὶ τὴν ὑπεράσπιση τῆς ἑνότητας τῆς Ἐκκλησίας. Αὐτὴ ἡ πολιτικὴ εἶχε ὡς συνέπεια τὴ διεύρυνση τῆς ἐκκλησιαστικῆς διάσπασης μεταξὺ ὀπαδῶν καὶ ἀντιπάλων τῆς Α΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου. Οἱ παρεμβάσεις στὰ ἐκκλησιαστικὰ πράγματα ὑπῆρξαν πηγὴ ἐντάσεως στὶς ἀρειανικὲς ἔριδες τοῦ 4ου αἰώνα. Ἔτσι ὁ Ἅγιος ἀπεστάλη στὴ Σκόπελο ἀπὸ τὸν Ἅγιο Ἀχίλλιο (Ἐπίσκοπο Λαρίσης), γιὰ νὰ ἐνισχύσει τοὺς ἐκεῖ ἐξορίστους ἐχθρούς τοῦ ἀρειανιστῆ Κωνστάντιου καὶ νὰ τοὺς στερεώσει στὴν ὀρθόδοξη πίστη.

Ο ΑΓΙΟΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ: Ἀργότερα χειροτονήθηκε ἐπίσκοπος Σκοπέλου, πράγμα ποὺ προξένησε πάνδημη χαρὰ στὸ νησί. Ὑπὸ τὴ νέα του ἀρχιερατικὴ ἰδιότητα συμμετεῖχε στὴ Σύνοδο τῆς Σαρδικῆς (Σόφια) τὸ 347, μαζὶ μὲ ἄλλους τριακόσιους ἀρχιερεῖς. Ἡ Σύνοδος καταδίκασε ἐπισκόπους ὑπερασπιστὲς τῶν κακοδοξιῶν τοῦ Ἀρείου, ποὺ συμμερίζονταν τὴν ἄποψη ὅτι ὁ Ἰησοῦς ἦταν ἑτεροούσιος ἀπὸ τὸν Πατέρα, καὶ ἐπαναδιατύπωσε τὸ Σύμβολο τῆς Νικαίας («Πιστεύω»). Ὁ συναξαριστὴς μᾶς βεβαιώνει γιὰ τὸν καθοριστικὸ ρόλο τῆς ὁμιλίας τοῦ Ἁγίου ποὺ κατάφερε μὲ πειστικὰ ἐπιχειρήματα νὰ νικήσει κατὰ κράτος τὰ σοφίσματα τῶν αἱρετικῶν.

Ο ΝΕΟΣ ΕΧΘΡΟΣ – ΜΑΡΤΥΡΙΟ: Στὰ κατοπινὰ χρόνια τῆς ποιμαντορίας τοῦ Ρηγίνου ἐμφανίστηκε ἕνας χειρότερος πειρασμός. Στὸ θρόνο τῆς Αὐτοκρατορίας ἀνῆλθε ὁ νεοειδωλολάτρης Ἰουλιανὸς ὁ Παραβάτης (361-3), ποὺ προσπάθησε νὰ ἐπαναφέρει τὴ λατρεία τοῦ δωδεκαθέου, χτυπώντας τὸν Χριστιανισμό, κλυδωνίζοντας πάλι τὴν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ. Στὴ διάρκεια τοῦ διωγμοῦ, ποὺ ἀκολούθησε, ὁ ἔπαρχος τῆς Ἑλλάδας ἔφτασε στὴ Σκόπελο καὶ ἄρχισε νὰ φονεύει, βασανίζοντας σκληρά, πολλοὺς Χριστιανούς. Συνέλαβε καὶ τὸν Ἅγιο ἐπίσκοπο τοῦ νησιοῦ καὶ προσπάθησε ἀρχικὰ μὲ κολακεῖες καὶ ὑποσχέσεις νὰ τὸν πείσει νὰ θυσιάσει στὰ εἴδωλα, ἔστω πρὸς τὸ θεαθῆναι. Ἐπειδὴ ὁ Ρηγίνος ἀρνήθηκε θαρραλέα, στρατιῶτες διατάχθηκαν νὰ τὸν ὁδηγήσουν στὸ χῶρο τοῦ σταδίου τοῦ νησιοῦ ὅπου ὁ τύραννος ἐπιχείρησε μὲ ἄγρια βασανιστήρια, νὰ τὸν μεταπείσει. Ὁ ἔπαρχος, βλέποντας τὸν Ἅγιο νὰ μένει στέρεος στὴν πίστη του καὶ τὸν πιστὸ λαὸ τῆς Σκοπέλου νὰ ἐνισχύεται ἀπὸ τὸ παράδειγμα τοῦ ποιμένα του, διέταξε νὰ τὸν ὁδηγήσουν στὸ παλιὸ γεφύρι τῆς Χώρας Σκοπέλου διατάσσοντας τὸν ἀποκεφαλισμό του. Ἔτσι τὴν 25η Φεβρουαρίου τοῦ 362 ὁ Ρηγίνος ἀναχώρησε γιὰ τὶς “οὐράνιες μονές”. Οἱ πιστοὶ Σκοπελίτες, τὴν ἴδια νύχτα, παρέλαβαν τὸ τίμιο σκήνωμα τοῦ Ἁγίου Ἐπισκόπου τους καὶ τὸ ἐνταφίασαν μέσα στὸ δάσος τοῦ ὑπερκείμενου λόφου. Δίπλα ἀπὸ τὸν τάφο του, ἀνήγειραν τὸ 1728 μοναστήρι πρὸς τιμὴν τοῦ Ἁγίου στὸν ἴδιο λόφο, ἔξω ἀπὸ τὴ Χώρα τοῦ νησιοῦ (2,5 χλμ. Ν.Α. τῆς πόλης), στὸ δρόμο πρὸς τὸν Ἀγνώντα, πάνω σὲ ἐρείπια βυζαντινοῦ Ναοῦ, ἐνῶ στὸ σημεῖο ποὺ μαρτύρησε κτίστηκε ἀγότερα εἰκονοστάσι γιὰ νὰ θυμίζει τὰ κατορθώματά του (οἱ ντόπιοι ἀποκαλοῦν τὴν περιοχὴ “Ἅϊ-Ρηγινάκης”).

Η ΑΡΠΑΓΗ ΤΩΝ ΛΕΙΨΑΝΩΝ: Τὸ 1068 ὁ Νορμανδὸς Γουλιέλμος τῆς Σικελίας, ἅρπαξε καὶ μετέφερε τὸ ἅγιο λείψανο τοῦ Ρηγίνου στὴν Κύπρο. Πολὺ ἀργότερα, τὸ 1740, στάλθηκε ἀπὸ τὴ Γερουσία τῆς Σκοπέλου στὴν Κύπρο ὁ Κων/νος Χατζὴς καὶ πῆρε ἀπὸ τοὺς Κυπρίους τμήματα τοῦ λειψάνου, ποὺ ἐν συνεχείᾳ ἀποθησαυρίστηκαν στὴν Μονὴ Τιμίου Προδρόμου τῆς Σκοπέλου. Μετὰ τὴ διάλυση τοῦ μοναστηριοῦ, τὰ λείψανα μεταφέρθηκαν στὴ Μητρόπολη (Ι. Ν. Χριστοῦ Γεννήσεως).

,

  1. Σχολιάστε

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Google. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: