Ο ΑΓ. ΙΕΡΟΜΑΡΤΥΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ

γιος ερομάρτυς Πολύκαρπος

τοῦ Κωνσταντίνου Ἀθ. Οἰκονόμου, δασκάλου

Ο ΜΑΘΗΤΗΣ ΤΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ: Ὁ Ἅγιος Πολύκαρπος γεννήθηκε γύρω στὸ 80 Μ.Χ. ἀπὸ εὐσεβεῖς γονεῖς, τὸν Παγκράτιο καὶ τὴ Θεοδώρα, ποὺ εἶχαν φυλακιστεῖ γιὰ τὴν πίστη τοῦ Χριστοῦ. Ὁ Ἅγιος βαπτίσθηκε Χριστιανὸς σὲ νεαρὴ ἡλικία. Ὑπῆρξε, μαζὶ μὲ τὸν Ἅγιο Ἰγνάτιο τὸν Θεοφόρο, μαθητὴς τοῦ Εὐαγγελιστῆ Ἰωάννη. Ἀργότερα, ὁ Ἅγιος Βουκόλος, Ἐπίσκοπος Σμύρνης, μαζὶ μὲ Ἀποστόλους χειροτόνησαν ὡς διάδοχο τοῦ πρώτου στὸν ἐπισκοπικὸ θρόνο, τὸν Ἅγιο Πολύκαρπο. Ὁ Ἅγιος παρακολούθησε μὲ ἀγωνία καὶ προσευχὴ τὴ σύλληψη τοῦ Ἁγίου Ἰγνατίου τοῦ Θεοφόρου, τὸν ὁποῖο καὶ ἐπισκέφθηκε στὴ διάρκεια τῆς αἰχμαλωσίας του, ἐνῶ τοῦ συμπαραστάθηκε στὰ μαρτύριά του. Ἡ ἀγάπη του πρὸς τὸν θεοφόρο Πατέρα μαρτυρεῖται καὶ ἀπὸ τὴν Ἐπιστολὴ ποὺ ἔγραψε πρὸς τοὺς Φιλιππησίους. Σὲ αὐτὴ συγχαίρει τοὺς Φιλιππησίους γιὰ τὴν φιλοξενία, ποὺ παρεῖχαν στὸν Ἅγιο Ἰγνάτιο, ὅταν αὐτὸς διῆλθε ἀπὸ τὴν πόλη τους. Ἡ ἐπιστολὴ διακρίνεται γιὰ τὸν ἀποστολικό, θεολογικὸ καὶ ποιμαντικὸ χαρακτήρα της. Ὁ Ἅγιος Πολύκαρπος, διακρινόταν γιὰ τὴν σωφροσύνη, τὴ θεολογικὴ κατάρτιση καὶ τὴν ἀφοσίωση στὴ διδασκαλία τοῦ Εὐαγγελίου. Ἦταν γνήσιος ἐκπρόσωπος τῆς ἀποστολικῆς διδασκαλίας σὲ ὅλες τὶς Ἐκκλησίες τῆς Ἀσίας. Ὁ μαθητής του, Ἅγιος Εἰρηναῖος, μᾶς πληροφορεῖ ὅτι ὁ Πολύκαρπος μετέστρεψε πολλοὺς ἀπὸ τὶς αἱρέσεις τοῦ Βαλεντίνου καὶ τοῦ Μαρκίωνος ποὺ τότε εἶχαν σχηματιστεῖ.

ΠΡΟΣ ΤΟ ΜΑΡΤΥΡΙΟ: Ὁ Ἅγιος Πολύκαρπος, ὑπέργηρος πλέον, συνέχισε τὴν ἐπιτυχῆ ἀποστολικὴ δράση, προκαλώντας τὴ μῆνι τῶν εἰδωλολατρῶν. Ὅλα ἄρχισαν ὅταν κάποιος Κόιντος, ζηλωτὴς Χριστιανός, ποὺ ἦλθε στὴ Σμύρνη ἀπὸ τὴ Φρυγία, παρακίνησε ὁμάδα Φιλαδελφέων Χριστιανῶν νὰ προσέλθουν στὸν ἀνθύπατο Στάτιο Κοδράτο, γιὰ νὰ δηλώσουν σὲ αὐτὸν τὴν ἰδιότητά τους καὶ τὴν πίστη τους στὸν Χριστό, πράγμα τὸ ὁποῖο φυσικὰ προοιώνιζε θάνατο. Τελικά, ἡ ἐπιδίωξή τους πραγματοποιήθηκε καὶ μαρτύρησαν ὅλοι, ἐκτὸς ἀπὸ τὸν ἴδιο τὸν Κόιντο, ποὺ δειλιάζοντας τὴν τελευταία στιγμή, θυσίασε στὰ εἴδωλα. Ὁ ὄχλος, ἂν καὶ θαύμασε τὴν γενναιότητα τῶν Μαρτύρων, ἀπαιτοῦσε νὰ ἐκτελεσθοῦν οἱ «ἄθεοι» καὶ νὰ ἀναζητηθεῖ ὁ Ἅγιος Πολύκαρπος, θεωρούμενος ἀπὸ τὴν ὀργισμένη μάζα τῶν εἰδωλολατρῶν αἴτιος τῆς αὔξησης τοῦ χριστεπώνυμου πληρώματος στὴν περιοχή. Ὁ Ἅγιος Ἐπίσκοπος ὅμως, πιεζόμενος ἀπὸ τοὺς Χριστιανούς, εἶχε ἀναχωρήσει σὲ κάποιο ἀγρόκτημα. Ἐν τέλει ὁ Ἅγιος συνελήφθη λίγο ἀργότερα, τὸ ἔτος 168, ἐπὶ Μάρκου Αὐρηλίου, καὶ ὁδηγήθηκε στὸν ἀνθύπατο. Ὁ γηραιὸς Ἐπίσκοπος δὲν ταράχθηκε. Τὸ πρόσωπό του ἦταν γαλήνιο καὶ λαμπερό. Κάποιος φρουρός, ὀνόματι Ἡρώδης, καὶ ὁ πατέρας ἐκείνου Νικήτας προσπάθησαν νὰ πείσουν τὸν Ἅγιο νὰ ἀρνηθεῖ τὸν Χριστό. Ὁ Ἅγιος ὅμως, μὲ πνευματικὴ ἀνδρεία ἀπάντησε ὅτι ὑπηρετεῖ τὸν Χριστὸ ἐπὶ 86 ἔτη χωρὶς καθόλου νὰ Τὸν ἐγκαταλείψει. Πῶς μποροῦσε λοιπὸν τώρα νὰ Τὸν βλασφημήσει καὶ νὰ Τὸν ἀρνηθεῖ; Ὁ ἀνθύπατος τότε διέταξε νὰ τὸν ρίξουν στὴν φωτιά.

Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΤΟΥ: Ὁ Γέρων Πολύκαρπος ἀποδύθηκε μόνος τὰ ἱμάτιά του καὶ περίμενε προσευχόμενος λέγοντας: «Κύριε, ὁ Θεὸς ὁ Παντοκράτωρ,(…) εὐλογῶ Σε, ὅτι ἠξίωσάς με ἧς ἡμέρας καὶ ὥρας ταύτης τοῦ λαβεῖν με μέρος ἐν ἀριθμῷ τῶν μαρτύρων Σου, ἐν τῷ ποτηρίῳ τοῦ Χριστοῦ Σου, εἰς ἀνάστασιν ζωῆς αἰωνίου, ψυχῆς τε καὶ σώματος, ἐν ἀφθαρσίᾳ Πνεύματος Ἁγίου, ἐν οἷς προσδεχθείην ἐνώπιόν Σου σήμερον ἐν θυσίᾳ πίονι καὶ προσδεκτῇ, καθὼς προητοίμασας καὶ προεφανέρωσας καὶ ἐπλήρωσας ὁ ἀψευδὴς καὶ ἀληθινὸς Θεός. Διὰ τοῦτο καὶ περὶ πάντων αἰνῶ Σε, εὐλογῶ Σε, δοξάζω Σε, σὺν τῷ αἰωνίῳ καὶ ἐπουρανίῳ Ἰησοῦ Χριστῷ».
Ἡ φωτιὰ σχημάτισε γύρω ἀπὸ τὸ σῶμα τοῦ Ἁγίου Πολυκάρπου καμάρα χωρὶς νὰ τὸν ἀγγίζει. Τότε στρατιώτης-ἐκτελεστὴς τελείωσε τὸν Ἅγιο Μάρτυρα διὰ τοῦ ξίφους. Ἔπειτα τὸ Ἱερὸ λείψανο ρίφθηκε στὴν φωτιά, ἐνῶ κάποιο θαρραλέοι πιστοὶ συνέλεξαν τμήματα τῶν λειψάνων.

ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ: Ἀπὸ τὸ ἔργο του σώζεται ἡ Ἐπιστολὴ πρὸς Φιλιππησίους, ἐνῶ στὸν 2ο μ.Χ. αἰώνα ἀνάγεται τὸ “Μαρτύριον Πολυκάρπου”, ἕνα ἀπὸ τὰ ἀρχαιότερα κείμενα τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Γραμματείας, ποὺ γράφηκε ἀπὸ τὸν Γάιο, μαθητὴ τοῦ Ἁγίου. Τὸ “Μαρτύριον” αὐτό, ποὺ εἶναι οὐσιαστικὰ μία ἐπιστολὴ τῆς Ἐκκλησίας τῆς Σμύρνης πρὸς τὴν Ἐκκλησία Φιλομηλίου τῆς Φρυγίας, συμπεριλαμβάνεται καὶ στὴν Ἐκκλησιαστικὴ Ἱστορία τοῦ Εὐσεβίου Καισαρείας.

 

 

,

  1. Σχολιάστε

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Google. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: