ΟΙ ΤΟΥΡΚΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΚΑΙ ΤΟ ΧΡΕΟΣ ΤΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΩΝ-1 (Μητροπ. Πάφου Γεώργιος)

ΟΙ ΤΟΥΡΚΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ
ΚΑΙ ΤΟ ΧΡΕΟΣ ΤΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΩΝ

-Α´-

Τοῦ Μητροπολίτου Πάφου Γεωργίου

Ὁμιλία στὸν Σύλλογο Χημικῶν
«Οἱ φίλοι του Ἁγίου Μενίγνου»
       Ἀθήνα 24.11.2019

.               Κάθε φορὰ ποὺ ἐπισκέπτομαι τὴν Ἀθήνα, νιώθω μίαν ἰδιαίτερη συγκίνηση. Σὲ μικρότερο ἢ μεγαλύτερο βαθμὸ τὸ ἴδιο αἰσθάνονται ὅλοι οἱ Ἕλληνες Κύπριοι. Μεγαλώσαμε μὲ τὸ βλέμμα στραμμένο σ’ αὐτή, ὡς πρωτεύουσα τοῦ ἐλεύθερου Ἑλληνικοῦ κράτους, τῆς μητέρας πατρίδας μας, καὶ πρὸς αὐτὴν συνέκλιναν ὅλα τὰ ὁράματά μας. Αἰσθανόμασταν καὶ πρίν, αἰσθανόμαστε καὶ σήμερα σιγουριὰ καὶ ἀσφάλεια, ὅταν κινούμαστε στοὺς δρόμους της, σὲ σχέση μὲ τὴν ταραγμένη ἰδιαίτερη πατρίδα μας.
.             Ἡ συγκίνηση αὐτὴ ἐπαυξάνεται σήμερα καὶ ἀπὸ τὸν εἰδικὸ λόγο τῆς ἐπίσκεψής μου, ποὺ εἶναι ὁ ἑορτασμὸς τῆς μνήμης τοῦ προστάτου τοῦ συλλόγου μας, τοῦ Ἁγίου Μενίγνου. Οἱ συνειρμοὶ ζωντανεύουν μέσα μου βιώματα καὶ ἀναμνήσεις τῶν φοιτητικῶν χρόνων. Καὶ καθὼς ὁ χρόνος ξεκαθαρίζει τὸ παρελθὸν ἀπὸ δυσάρεστα γεγονότα, παραμένουν οἱ εὐχάριστες ἀναμνήσεις. Θυμούμαστε τὴν Ἀθήνα τῶν Ἑλλήνων καὶ ὄχι τῆς πανσπερμίας λαῶν καὶ γλωσσῶν, τὴν Ἀθήνα τῆς λιτῆς ἀλλὰ ἀξιοπρεποῦς ζωῆς, τὸ Πανεπιστήμιο καὶ τὰ ἐργαστήρια μὲ τὴν ἀπρόσκοπτη λειτουργία.
.              Θὰ ἀνέμενε κανεὶς πὼς μιλώντας σὲ μίαν ὁμήγυρη Χημικῶν, θὰ ἀσχολούμουν μὲ ἕνα ἐπιστημονικὸ θέμα. Ἡ καθημερινὴ βίωση, ὅμως, τῶν ἐθνικῶν δυσκολιῶν σ’ ἕνα γνήσιο τμῆμα τοῦ Ἑλληνισμοῦ, τὴν Κύπρο, καὶ οἱ φοβερὰ δυσοίωνες μελλοντικὲς προοπτικές, μὲ ὁδήγησαν στὴν ἐπιλογὴ τοῦ θέματος ποὺ ἀνακοινώθηκε ἤδη στὴν πρόσκληση: «Οἱ Τουρκικοὶ στόχοι στὴν Κύπρο καὶ τὸ χρέος τῶν Πανελλήνων.»
.              Νιώθω πὼς ἔχω ὑποχρέωση νὰ μοιραστῶ μαζί σας τοὺς φόβους καὶ τὶς ἔγνοιες μου. Μόνον ἂν καταλάβουμε τὴν κρισιμότητα τῆς κατάστασης καὶ τοὺς θανάσιμους κινδύνους ποὺ διατρέχουμε, θὰ προσπαθήσουμε νὰ τοὺς ἀποσοβήσουμε.
.             Ἡ πείρα τῆς ζωῆς πείθει ὅλους μας, ὅτι κάποιες ἀξίες καὶ ἰδανικὰ ποὺ δὲν μποροῦν νὰ ἀποδειχθοῦν μὲ τὴ μέθοδο τῆς Ἐπιστήμης, ποὺ δὲν ἀναλύονται ἀπὸ τὴ Χημεία καὶ ποὺ ξεφεύγουν τῶν ὁρίων της, ὅπως εἶναι οἱ θρησκευτικὲς κι οἱ φιλοσοφικὲς ἔννοιες, ἔχουν μεγαλύτερη βαρύτητα στὴ ζωή μας. Αὐτή, μάλιστα, ἡ πέραν τῆς Ἐπιστήμης γνώση, εἶναι προϋπόθεση καὶ ὑπόβαθρο γιὰ νὰ ἀναπτυχθεῖ ἡ ἐπιστημονικὴ γνώση, τὴν ὁποία καὶ νοηματοδοτεῖ.
.                 Οἱ Ἐπιστήμονες, λοιπόν, καὶ οἱ χημικοὶ ὡς κατ’ ἐξοχὴν θετικοὶ ἐπιστήμονες, ξέρουν νὰ ἱεραρχοῦν προτεραιότητες, νὰ οἰκοδομοῦν καὶ νὰ ἀκολουθοῦν ἕνα σύστημα ἀξιῶν. Εἶναι καὶ ἡ Χημεία μεγάλη ἀξία. Μὲ τὰ ἐπιτεύγματά της εὐκόλυνε ἀφάνταστα τὴ ζωή μας. Εἶναι ὅμως ὁπωσδήποτε, κατώτερη ἀπὸ τὴν ἀξιοπρέπεια, τὴν ἐλευθερία, τὴν πατρίδα, τὴ θρησκεία.
.              Ἕνα ἀγαθὸ ποὺ φτάνει στὰ χέρια μας ὡς κληρονομιὰ ἀπὸ προγόνους, ἔχει πολὺ μεγαλύτερη ἀξία ἀπὸ αὐτὰ ποὺ δημιουργοῦμε, ἢ ἀποκτοῦμε ἐμεῖς οἱ ἴδιοι, μὲ ἄλλο τρόπο. Ὅσο μάλιστα τὸ κληρονομούμενο ἀγαθὸ προέρχεται ἀπὸ μεγαλύτερο βάθος χρόνου, τόσο καὶ ἡ ἀξία του, συναισθηματικὴ ἀλλὰ καὶ ὑλική, αὐξάνει. Καὶ τόσο περισσότερο θὰ μᾶς στοίχιζε ἡ ἀπώλειά του.
.              Ἡ Κύπρος εἶναι Ἑλληνικὴ ἀπὸ τὴν αὐγὴ τῆς Ἱστορίας της. Τὴν παραλάβαμε ὡς Ἑλληνικὴ ἀπὸ τὸν 15ο αἰώνα π.Χ., ὅπως μαρτυρεῖ ἡ Ἱστορία καὶ οἱ ἀρχαιολογικὲς ἔρευνες. Ἡ ἑλληνικότητά της συνιστᾶ ἐθνικὴ κληρονομιὰ 120 καὶ πλέον συνεχόμενων γενεῶν. Θὰ ἔχουμε τὴν ὁποιαδήποτε, ἔστω καὶ μικρή, δικαιολογία, ἂν εἴτε ἀπὸ ὀλιγωρία, εἴτε ἀπὸ ἄλλη αἰτία τὴ χάσουμε; Δὲν θὰ μᾶς συνοδεύουν οἱ κατάρες τόσων γενεῶν;
.             Εὑρισκόμενη σὲ χῶρο σεισμοπαθῆ, καὶ κυριολεκτικὰ ἀλλὰ κυρίως μεταφορικά, ἐκεῖ ποὺ συναντιοῦνται τρεῖς ἤπειροι καὶ διασταυρώνονται δρόμοι ἐμπορίου καὶ ποικίλοι πολιτισμοί, ἡ Κύπρος κατέστη τὸ μῆλο τῆς ἔριδος γιὰ πολλοὺς καὶ διεκδικήθηκε ἀπὸ τοὺς ἑκάστοτε ἰσχυρούς, εἴτε τῆς περιοχῆς, εἴτε καὶ τοὺς πιὸ μακράν, ποὺ ἐπεδίωκαν παγκόσμια ἐπικράτηση. Δὲν ἦταν, ἑπομένως, εὔκολη ἡ διατήρηση τοῦ ἐθνικοῦ χαρακτήρα της. Ἡ πρώτιστη καὶ συνεχὴς προσπάθεια τῶν κατὰ καιροὺς κατακτητῶν ἦταν ὁ ἀφελληνισμός της. Κι ἦταν μὲ ποταμοὺς αἱμάτων καὶ ἑκατόμβες θυσιῶν ποὺ οἱ πρόγονοί μας διατήρησαν τὸν ἑλληνικὸ χαρακτήρα της.
.                   Ἀναφέρω ἐνδεικτικὰ ἀπὸ τὴν ἀρχαιότητα τὸν βασιλιὰ τῆς Σαλαμίνας Ὀνήσιλλο, ὁ ὁποῖος πολεμώντας τοὺς Πέρσες- πρὶν ἀπὸ τὸν Μαραθώνα- σκοτώνεται, τὸ 497 π.Χ. Οἱ ἐχθροὶ τὸν ἀπεκεφάλισαν καὶ κρέμασαν τὸ κεφάλι του σὲ δημόσια θέα. Κατὰ τὴν παράδοση ἕνα σμῆνος ἀπὸ μέλισσες κατέφυγε στὸ κρανίο του καὶ ἔκαναν ἐκεῖ τὴ φωλιά τους. Λέγεται πὼς κατὰ καιροὺς μᾶς στέλλει τὶς μέλισσές του ὁ Ὀνήσιλλος γιὰ νὰ μᾶς ἀφυπνίσουν, μὲ τὸ κέντρισμά τους, ἀπὸ τὸν ἐθνικὸ λήθαργο.
.                   Τὰ δεινὰ τοῦ Κυπριακοῦ Ἑλληνισμοῦ πολλαπλασιάζονται ἀπὸ τὸν 12ο αἰώνα καὶ μετά. Ἀπὸ τὸ 1191 ἡ Κύπρος ἀποσπᾶται βίαια ἀπὸ τὴ Βυζαντινὴ αὐτοκρατορία καὶ περιπίπτει, γιὰ ὀκτὼ αἰῶνες, μέχρι τὸ 1960, σὲ διαδοχικοὺς δυνάστες. Φράγκους, Τούρκους, Ἄγγλους καὶ ξανά, δυστυχῶς, πάλι στοὺς Τούρκους.
.                   Ἀπὸ τὴν Τουρκοκρατία, ποὺ κράτησε τρεῖς αἰῶνες (1570-1878) ἀναφέρω τὶς σφαγὲς τοῦ 1821: Τὴν 9η Ἰουλίου 1821 ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Κυπριανὸς ἀπαγχονίστηκε καὶ οἱ τρεῖς Μητροπολίτες τῆς νήσου ἀποκεφαλίστηκαν. Σ’ ἕνα ἑξαήμερο, ἀπὸ τὶς 9 μέχρι τὶς 14 Ἰουλίου, 486 κληρικοὶ καὶ λαϊκοί, πρόκριτοι τοῦ λαοῦ, σφαγιάστηκαν ἀπὸ τοὺς Τούρκους. Εἶχαν προηγουμένως ἀπορρίψει τὴν πρόταση τῶν Τούρκων γιὰ ἐξισλαμισμό. Εἶχαν ἀκράδαντη τὴν πεποίθηση ὅτι μαζὶ μὲ τὴν Ὀρθόδοξη πίστη τους θὰ ἔχαναν καὶ τὴν Ἑλληνική τους αὐτοσυνειδησία. Ἂν τότε ὁ ἀρχιεπίσκοπος καὶ ἡ ἱεραρχία ἐξισλαμίζονταν, θὰ ἀκολουθοῦσε καὶ ὁ λαός· καὶ ἐμεῖς θὰ ἀπολαμβάναμε, σήμερα, τὴν εὐτυχία τῶν λωτοφάγων, ἀφοῦ θὰ εἴχαμε ξεχάσει καὶ τὴν καταγωγή μας καὶ τοὺς ὁμοεθνεῖς μας.
.                   Μὲ τὴν Ἀγγλοκρατία νομίσαμε πὼς ἔφτασε τὸ τέρμα τῶν δεινῶν μας. Δυστυχῶς κάναμε λάθος ὑπολογισμούς. Καὶ μὲ τοὺς Ἄγγλους γνωρίσαμε τὴν πιὸ στυγνὴ δουλεία. Ἀντισταθήκαμε καὶ ματαιώσαμε πολλὰ καὶ ποικίλα ἀφελληνιστικὰ σχέδιά τους, ποὺ ἀπὸ τὴν πρώτη μέρα θέλησαν νὰ ἐφαρμόσουν. Κι ὅταν ὅλα τὰ εἰρηνικὰ μέσα ποὺ διαθέταμε γιὰ τὴν ἀπόκτηση τῆς ἐθνικῆς ἐλευθερίας ἐξαντλήθηκαν, ἡ Ἐκκλησία ἡγήθηκε τοῦ ἀπελευθερωτικοῦ μας ἀγώνα, μὲ σύνθημα καὶ στόχο τὴν Ἕνωση καὶ μόνο τὴν ἕνωση μὲ τὴ μητέρα Ἑλλάδα.
.         Ἐκείνη ἡ 1η Ἀπριλίου, στὴν ὁποία ἔγινε ἡ ἔναρξη τοῦ ἀπελευθερωτικοῦ μας ἀγώνα, ἀπὸ παγκόσμια ἡμέρα τῶν ψευδῶν εἰδήσεων, ἔγινε ἡ πρώτη μέρα τῆς ὑπέρτατης ἀλήθειας γιὰ τὸν λαό μας· ὅτι δὲν θὰ μποροῦσε, σεβόμενος τὴν ἐθνικὴ καταγωγή του, νὰ ζεῖ ὡς δοῦλος.
.                   Δὲν θὰ σᾶς ἀπασχολήσω μὲ τὰ κατορθώματα ἐκείνου τοῦ ἀγώνα. Σκοπός μου εἶναι νὰ καταδείξω τοὺς Τουρκικοὺς σχεδιασμοὺς σὲ βάρος τῆς Κύπρου. Εἶμαι σίγουρος ὅτι οἱ μεγαλύτεροι θὰ τά’ χετε ζήσει, ἢ θὰ τά’ χετε μελετήσει. Ἐξ ἄλλου ἡ Ἀθήνα καὶ ἄλλες πόλεις τῆς Ἑλλάδος εἶναι γεμάτες μὲ ὁδοὺς ποὺ φέρουν τὰ ὀνόματα τῶν ἠρώωv μας: Καραολῆ καὶ Δημητρίου, τῶν πρωτομαρτύρων τῆς ἀγχόνης, Γρηγόρη Αὐξεντίου, τὸ θρυλικοῦ ὑπαρχηγοῦ τῆς ΕΟΚΑ, Εὐαγόρα Παλληκαρίδη τοῦ ἔφηβου ποιητῆ, τῶν ἀρχηγῶν τοῦ ἀγώνα Ἀρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄, καὶ Γεωργίου-Γρίβα Διγενῆ. Οἱ ὀνομασίες αὐτῶν τῶν ὁδῶν δείχνουν πόσο ὁ Ἑλληνικὸς λαὸς ἔζησε τὸν ἀγώνα μας καὶ συμπορεύτηκε μαζί μας.
.                   Στὰ τέσσερα μεγαλειώδη χρόνια ἐκείνου τοῦ ἐπικοῦ ἀγώνα, ἀπὸ τὸ 1955 μέχρι τὸ 1959, ζωντάνεψαν ὅλα τὰ προηγούμενα ἐπιτεύγματα τῆς φυλῆς στὰ πρόσωπα τῶν νέων ἡρώων. Ὁ Αὐξεντίου μὲ τὸ «μολὼν λαβὲ» ποὺ πρόταξε στοὺς Ἄγγλους, μόνος κι ὄχι μὲ ἄλλους τρακόσιους, ξεπέρασε τὸν Λεωνίδα. Ὁ Μάτσης μὲ τὴν ἀνεπανάληπτη ἀπάντησή του «Οὐ περὶ χρημάτων τὸν ἀγώνα ποιούμεθα ἀλλὰ περὶ ἀρετῆς», ζωντάνεψε τὸν Κωνσταντῖνο Παλαιολόγο. Ὁ ἀχυρώνας τοῦ Λιοπετρίου ἀντικατέστησε τὸ Χάνι τῆς Γραβιᾶς…
.                   Οἱ Ἄγγλοι, εἶναι γνωστό, πὼς ἀναμιγνύοντας καὶ τοὺς Τούρκους, συμπαρασύροντας καὶ τὴν τότε Ἑλληνικὴ Κυβέρνηση γιὰ διατήρηση τάχα, τῆς συνοχῆς τοῦ ΝΑΤΟ, μᾶς ἐπέβαλαν μία δοτή, ἐλλιπῆ ἀνεξαρτησία, μὲ πολλὰ τὰ σπέρματα τῆς διαίρεσης, ποὺ ἦταν προϊόν τῆς δολιότητάς τους. Ὁ ἀγώνας ἐκεῖνος, ὡστόσο, τερμάτισε τὴν ἀποικιοκρατία. Κι ἄφησε ἀνοικτὴ τὴν προοπτική τῆς μελλοντικῆς βελτίωσης τῆς ἐλευθερίας ποὺ ἐπιτεύχθηκε.
.                   Μὲ βάση σχεδιασμοὺς ποὺ ἐκπόνησαν προηγουμένως, ἐκμεταλλευόμενοι καὶ τὰ διαιρετικὰ στοιχεῖα τῶν συμφωνιῶν Ζυρίχης- Λονδίνου, ποὺ μαζὶ μὲ τοὺς Ἄγγλους μᾶς ἐπέβαλαν, χρησιμοποιώντας ὡς πρόσχημα, -γι’αὐτὸ τὸν σκοπὸ ἄλλωστε ἔγινε-, τὸ πραξικόπημα, ποὺ ἡ Χούντα τῶν Ἀθηνῶν καὶ οἱ παρακρατικοί τῆς ΕΟΚΑ Β΄ διενέργησαν κατὰ τῆς νόμιμης κυβέρνησης τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Μακαρίου, οἱ Τοῦρκοι εἰσέβαλαν τὸ 1974 καὶ κατέλαβαν τὸ 37% τοῦ ἐδάφους τῆς Κύπρου. Προηγουμένως ἐπεχείρησαν, ἀνεπιτυχῶς, μὲ τὴν Τουρκοανταρσία τοῦ 1963-1964, νὰ καταλύσουν τὴν Κυπριακὴ Δημοκρατία.
.                   Βρισκόμαστε, σήμερα, στὸ 46ο ἔτος τῆς κατοχῆς καὶ παρακολουθοῦμε, δυστυχῶς μὲ ἀπάθεια, τὴν ὑλοποίηση τῶν τουρκικῶν στόχων στὴν Κύπρο.
.                   Ποιοί εἶναι, στ’ ἀλήθεια, οἱ στόχοι αὐτοὶ καὶ πῶς μποροῦμε νὰ τοὺς ματαιώσουμε;
.                   Ἡ Τουρκία ποὺ κατεῖχε τὴν Κύπρο ἀπὸ τὸ 1570, τὴν παραχώρησε στὴν Ἀγγλία τὸ 1878. Γιὰ τὴν ἀκρίβεια ἡ Τουρκία δὲν παραχώρησε κυριαρχικὰ δικαιώματα, ἀλλὰ ἀνέθεσε στὴν Ἀγγλία τὴν ἄσκησή τους. Στὴν ἄσκηση αὐτῶν τῶν δικαιωμάτων δὲν τέθηκε κανένα χρονικὸ ὅριο. Ὁριζόταν, μάλιστα, ἕνα ποσὸ £5.000 ἐτησίως, ποὺ θὰ κατέβαλλε ἡ Ἀγγλία ὡς ἐνοίκιο.
.               Τὸ 1914 λόγῳ τῆς προσχώρησης τῆς Τουρκίας στὸ ἀντίπαλο πρὸς τὴ Βρετανία στρατόπεδο κατὰ τὸν Α΄ παγκόσμιο πόλεμο, ἡ Βρετανία ἀκύρωσε μονομερῶς τὴ συνθήκη τοῦ 1878 καὶ προσάρτησε τὴν Κύπρο ὡς «κτήση τῆς Αὐτοῦ Μεγαλειότητος». Στὶς 10 Μαρτίου 1925, δηλαδὴ μετὰ τὴ συνθήκη τῆς Λωζάνης, ἡ Κύπρος ἀνακηρύχτηκε ἐπίσημα ὡς ἀποικία τοῦ Βρετανικοῦ Στέμματος. Ἡ Τουρκία ἀποποιήθηκε, τότε, κάθε δικαιώματος ἐπὶ τῆς Κύπρου.
.                   Οἱ Ἄγγλοι, δόλιοι στὴ συμπεριφορὰ ἀπέναντι στὸ Ἑλληνικὸ ἔθνος, καὶ ἐνῶ γνώριζαν ὅτι ἡ Τουρκία οὐδένα δικαίωμα εἶχε ἐπὶ τῆς Κύπρου, προσπάθησαν νὰ τὴν ἐμπλέξουν στὸ Κυπριακὸ τὸ 1955, μετὰ τὴν ἔναρξη τοῦ ἀπελευθερωτικοῦ μας ἀγώνα. Κάλεσαν σὲ τριμερῆ διάσκεψη γιὰ τὴν Κύπρο μαζί τους, τὴν Ἑλλάδα καὶ τὴν Τουρκία, ὡς ἐνδιαφερόμενα μέρη.
.                   Ὁ Ἐθνάρχης Μακάριος ἀντελήφθη τὴν παγίδα καὶ συμβούλευσε ἔντονα, ἀλλ’ εἰς μάτην, τὴν Ἑλληνικὴ Κυβέρνηση νὰ μὴ μετάσχει σὲ μίαν τέτοια διάσκεψη ποὺ θά’ δινε δικαιώματα στὴν Τουρκία καὶ θὰ τὴν ἐνέπλεκε στὶς ὑποθέσεις τῆς Κύπρου. Ἡ διάσκεψη ἐκείνη ἀπέτυχε, ἀλλὰ ἀπὸ τότε ἡ Τουρκία θεωρήθηκε καὶ ἐπιβλήθηκε ὡς ἐνδιαφερόμενο μέρος γιὰ τὴν Κύπρο. Σ’ ἐκείνη τὴ τριμερῆ διάσκεψη ὁ Ζορλού, ὁ Τοῦρκος Ὑπουργὸς Ἐξωτερικῶν ἀναφέρθηκε στὴν Κύπρο ὡς δική τους γῆ («Notre terre»). Δήλωσε ὅτι ἡ ἁλυσίδα τῶν ἑλληνικῶν νησιῶν, ποὺ «περικυκλώνουν τὴν Τουρκία ἀπὸ Δυσμῶν καὶ Νότου», δὲν πρέπει νὰ κλείσει καὶ ὅτι ἡ Κύπρος, λόγῳ τῆς ἐγγύτητάς της πρὸς τὴ Μ. Ἀσία, δὲν πρέπει νὰ ἐλέγχεται ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα γιὰ «στρατηγικοὺς λόγους ἀσφαλείας τῆς Τουρκίας.»
.                   Κατὰ τὴ διάρκεια τοῦ ἀπελευθερωτικοῦ μας ἀγώνα, ἡ Ἀγγλία ὑποκίνησε τοὺς Τουρκοκυπρίους ἐναντίον τῶν Ἑλλήνων τῆς Κύπρου. Προσέλαβε πολλοὺς ὡς «ἐπικουρικοὺς ἀστυνομικούς», τοὺς ἐξώθησε σὲ λεηλασίες ἑλληνικῶν περιουσιῶν καθὼς καὶ σὲ δολοφονίες ἀθώων Ἑλληνοκυπρίων πολιτῶν, δίνοντας προστασία καὶ στὴν ἐκ μέρους τους δημιουργηθεῖσα τρομοκρατικὴ ὀργάνωση Τ.Μ.Τ. Ἡ Βρετανία ἦταν, ἐξ ἄλλου, πίσω ἀπὸ τὰ Σεπτεμβριανά τῆς Κωνσταντινούπολης. Ἦταν μία ἄριστα μελετημένη ἐφαρμογὴ τοῦ «διαίρει καὶ βασίλευε» τῆς Βρετανίας, τὴν ὁποία ἐκμεταλλεύτηκε, πρὸς τὸ συμφέρον της, ἡ Τουρκία.
.                   Ἐνθαρρυμένη ἀπὸ τὴν ὅλη στάση τῆς Βρετανίας, ἡ Τουρκία διὰ τοῦ Πρωθυπουργοῦ Μεντερὲς καὶ τοῦ Ὑπουργοῦ Ἐξωτερικῶν Ζορλού, ἀνέθεσε τὸ 1956 σ’ ἕνα νεαρό, τότε, πολιτευτή, τὸν Νιχὰτ Ἐρίμ, νὰ ἐκπονήσει ἕνα σχέδιο «ἀνάκτησης» τῆς Κύπρου. Θὰ ἐπανέλθω στὸ σχέδιο αὐτό, ἀφοῦ ἐκθέσω, χρονολογικά, κάποια ἄλλα γεγονότα.
.                   Οἱ διαιρετικὲς πρόνοιες τῶν συνθηκῶν ἐγκαθίδρυσης τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας, τὰ veto τῶν Τουρκοκυπρίων στὴ Βουλὴ καὶ στὸ Ὑπουργικὸ Συμβούλιο, τὸ ὑψηλὸ ποσοστὸ συμμετοχῆς τους στὴ Δημόσια Ὑπηρεσία, τὴν Ἀστυνομία καὶ τὸν Στρατό, (ἐνῶ ἦσαν τὸ 18% τοῦ πληθυσμοῦ εἶχαν δικαίωμα συμμετοχῆς 30% στὴ Δημόσια Ὑπηρεσία καὶ 40% στὸν Στρατὸ καὶ στὴν Ἀστυνομία), ἔθεταν τὶς προϋποθέσεις μελλοντικῆς παράλυσης τοὺς κράτους καὶ ἐξάρτησής του ἀπὸ τὴ θέληση τῆς Τουρκίας. Ἐν τούτοις δὲν περίμεναν νὰ λειτουργήσει τὸ κράτος καὶ μετὰ νὰ θέσουν σὲ ἐφαρμογὴ τοὺς μηχανισμοὺς διάλυσής του. Κατὰ τὴ μεταβατικὴ περίοδο (ἀπὸ τὸν Φεβράρη τοῦ 1959 μέχρι τὸν Αὔγουστο τοῦ 1960) γίνονταν οἱ προετοιμασίες γιὰ τὴν ἐπίσημη ἐγκαθίδρυση τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας, ποὺ ἔγινε τελικὰ στὶς 16 Αὐγούστου 1960. Εἶχαν ἐκλεγεῖ ὁ Πρόεδρος καὶ ὁ Ἀντιπρόεδρος τῆς Δημοκρατίας, οἱ Βουλευτές, συγκροτήθηκε ἡ ἀστυνομία καὶ ἡ χωροφυλακὴ κλπ. Σ’ αὐτὸ τὸ διάστημα ἔγιναν, ὅμως, καὶ συνεχεῖς μυστικὲς μεταφορὲς ὅπλων ἀπὸ τὴν Τουρκία πρὸς τοὺς Τουρκοκυπρίους. Τὰ σχέδια καὶ οἱ πράξεις τους ἀποκαλύφθηκαν, ὅταν συνελήφθη τὸ πλοιάριο «Ντενὶζ» μεταφέροντας παράνομα ὁπλισμό. Πρὶν ἐγκαθιδρυθεῖ τὸ νέο κράτος, οἱ Τοῦρκοι σχεδίαζαν τὴν καταστροφή του.
.                   Τὸν Δεκέμβριο τοῦ 1963, ἕνα τυχαῖο γεγονὸς ἀποκάλυψε καὶ ματαίωσε ἕνα σατανικὸ σχέδιο τῶν Τούρκων ἐναντίον τῶν Ἑλλήνων τῆς Κύπρου. Σχεδίαζαν, τὸ βράδυ τῆς 25ης Δεκεμβρίου, ὅταν οἱ Ἕλληνες Ὀρθόδοξοι Χριστιανοὶ θὰ γιόρταζαν τὰ Χριστούγεννα, νὰ ἐπιτεθοῦν στὶς ἐκκλησίες καὶ νὰ πετύχουν τὴν ἐξόντωσή τους. Τὸ βράδυ τῆς 21ης πρὸς τὴν 22α Δεκεμβρίου, ὅμως, μία ἀστυνομικὴ περίπολος ἐπεχείρησε νὰ ἐρευνήσει κάποιο ἰδιωτικὸ Τουρκοκυπριακὸ αὐτοκίνητο, στὴν Τουρκοκυπριακὴ συνοικία τῆς Λευκωσίας, ὁπότε δέχτηκε ἐπίθεση μὲ πυρά, ἀπὸ τοὺς ἐπιβαίνοντες σ’αὐτό, λόγῳ τοῦ ὅτι τὸ αὐτοκίνητο μετέφερε ὄπλα. Στὴ συμπλοκή, ποὺ ἀκολούθησε, σκοτώθηκαν δύο ἄτομα καὶ ἡ σύρραξη γενικεύτηκε. Ἦταν ἡ Τουρκανταρσία ἐναντίον τοῦ Κράτους, ποὺ ὁδήγησε στὴ μελετημένη ἀποχώρηση τῶν Τουρκοκυπρίων ἀπὸ τὴν Κυβέρνηση, τὴ Βουλή, τὶς ὑπηρεσίες τοῦ Κράτους, καὶ τὴν Ἀστυνομία. Ἔμπαιναν οἱ βάσεις γιὰ τὴν εἰσβολὴ ποὺ θὰ γινόταν σὲ 10 χρόνια.
.                   Ἐπανέρχομαι στὸ σχέδιο Νιχὰτ Ἐρίμ. Ἐπαναλαμβάνω ὅτι τὸ 1956, ἕνα μόλις χρόνο μετὰ τὴν ἔναρξη τοῦ ἀπελευθερωτικοῦ μας ἀγώνα, οἱ Μεντερὲς καὶ Ζορλού, πρωθυπουργὸς καὶ Ὑπουργὸς Ἐξωτερικῶν τῆς Τουρκίας, ἀνέθεσαν στὸν νεαρὸ τότε πολιτευτή, τὸν Νιχὰτ Ἐρίμ, ποὺ ἀργότερα ἔγινε καὶ Ὑπουργὸς Ἐξωτερικῶν καὶ πρωθυπουργὸς τῆς Τουρκίας, τὴν ἐκπόνηση ἑνὸς σχεδίου γιὰ «ἀνάκτηση» τῆς Κύπρου. Ὁ Τοῦρκος πολιτευτὴς ἐκπόνησε ἕνα σχέδιο, τὸ ὁποῖο ἐγκρίθηκε ἀπὸ τὴν Κυβέρνηση, υἱοθετήθηκε ἀπὸ τὴ Βουλὴ καὶ τέθηκε σὲ ἐφαρμογή. Ἀνεξάρτητα ἀπὸ τὸ ποιὰ κυβέρνηση στὴν Τουρκία βρίσκεται στὴν ἐξουσία, εἴτε δικτατορική, εἴτε δημοκρατική, εἴτε ἐθνικιστική, εἴτε σοσιαλιστική, τὸ σχέδιο ἐφαρμόζεται χωρὶς καμιὰν παρέκκλιση. Κι εἶναι ἄκρως ἀνησυχητικό, γιά μᾶς, τὸ ὅτι πέντε ἀπὸ τὰ ἔξι στάδια ποὺ προτείνονταν γιὰ ἀνάκτηση τῆς Κύπρου, ἔχουν ἤδη ὑλοποιηθεῖ ἀπὸ τοὺς Τούρκους.
.                  Πρῶτος στόχος τους, ποὺ τὸν πέτυχαν, ἦταν ἡ παρεμπόδιση τῆς ἀπόδοσης τῆς Κύπρου στὴν Ἑλλάδα.

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ: ΟΙ ΤΟΥΡΚΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ καὶ ΤΟ ΧΡΕΟΣ ΤΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΩΝ-2 (Μητροπ. Πάφου Γεώργιος) «Ὅταν ὁ Ἑλληνισμὸς ὑπέκυπτε σὲ ξένους κατακτητές, τοῦτο δὲν ὀφειλόταν μόνο, ἢ κυρίως, στὶς ὑπέρτερες δυνάμεις τοῦ ἐχθροῦ. Ὀφειλόταν πρωτίστως στὴν προηγούμενη ἀπομάκρυνση τῶν Ἑλλήνων ἀπὸ τὶς διαχρονικὲς ἑλληνικὲς ἀξίες, ποὺ ἐνεργοῦσαν ὡς θώρακας προστασίας καὶ σωτηρίας»

Διαφήμιση

,

  1. Σχολιάστε

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: