ΣΤΟΝ ΑΠΟΗΧΟ τῆς ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΥΚΡΑΝΙΚΟ-4 (Γ. Ν. Παπαθανασόπουλος)

Στὸν ἀπόηχο τῆς Ἱεραρχίας γιὰ τὸ Οὐκρανικὸ

Τοῦ Γιώργου Ν. Παπαθανασόπουλου

Μέρος Δ΄

Mέρος Α´: ΣΤΟΝ ΑΠΟΗΧΟ τῆς ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΥΚΡΑΝΙΚΟ-1 (Γ. Ν. Παπαθανασόπουλος)

Μέρος Β´: ΣΤΟΝ ΑΠΟΗΧΟ τῆς ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΥΚΡΑΝΙΚΟ-2 (Γ. Ν. Παπαθανασόπουλος)

Μέρος Γ´: ΣΤΟΝ ΑΠΟΗΧΟ τῆς ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΥΚΡΑΝΙΚΟ-3 (Γ. Ν. Παπαθανασόπουλος)

   Νοοτροπίας ἐκφράσεις

.             Στὴν Ἱεραρχία τοῦ Ὀκτωβρίου 2019 γιὰ τὸ Οὐκρανικό, μὲ τὸν τρόπο ποὺ ἐκφράστηκαν ἐκκλησιολογικὰ Μητροπολίτες τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ἔδειξαν τὸ πῶς ἀντιλαμβάνονται τὴ θέση τοῦ Ἐπισκόπου στὴν ὅλη Ἐκκλησία. Σημειώνεται ὅτι κατὰ τὴν ἐκκλησιολογία τῶν Ἁγίων Ἰγνατίου καὶ Κυπριανοῦ ὁ κάθε Ἐπίσκοπος ἑνώνει τὴν ὑπ’ αὐτὸν Ἐκκλησία ὡς τὸ Σῶμα τοῦ Χριστοῦ καὶ ἑπομένως ἡ οἰκουμενικὴ ἑνότητα δὲν εἶναι μία δημοκρατικὴ πλειονοψηφία, οὔτε φυσικὰ ἡγεμονικὴ ἀπολυταρχία, ἀλλὰ σύμπτωση ἐν Συνόδῳ τῶν τοπικῶν Ἐκκλησιῶν πρὸς ἀλλήλας, στὸ αὐτὸ σημεῖο, στὴν «ἐν Ἰησοῦ Χριστῷ γνώμη». Οἱ Ἐπίσκοποι «οἱ κατὰ τὰ πέρατα ὁρισθέντες, ἐν Ἰησοῦ Χριστοῦ γνώμῃ εἰσὶν» (Ἰγνατίου πρὸς Ἐφεσίους ἐπιστολὴ ΙΙΙ, 2). Ὁ κάθε Ἐπίσκοπος ἔχει χρέος πρὸς τὸν Κύριο καὶ τὴν Ἐκκλησία Του, νὰ ἐκφράζει τὴν ἄποψή του ἐπὶ θεμάτων ποὺ ἀφοροῦν τὴν καθολικὴ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία.
.             Τὸ δεύτερο ποὺ ἀπὸ τὴν ἀρχὴ σημειώνεται εἶναι ὅτι ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος, ὅπως καὶ ὅλες οἱ ἄλλες τοπικὲς Ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες δὲν ἐνεπλάκησαν στὸ Οὐκρανικὸ ἐκκλησιαστικὸ ζήτημα ἀπὸ μόνες τους καὶ αὐθαιρέτως. Τοὺς ζητήθηκε νὰ ἐγκρίνουν μίαν Ἐκκλησία σχισματικῶν, ἐπειδὴ ἀπεφάσισε τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο νὰ τοὺς καταστήσει Κανονικὴ καὶ Αὐτοκέφαλη Ἐκκλησία.
.                 Μετὰ τὶς διευκρινίσεις αὐτὲς ἀναφέρεται ὅτι ὁ Σεβ. Νέας Ἰωνίας διερωτήθηκε ρητορικὰ ἂν τὰ προβλήματα τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας τῆς Οὐκρανίας θὰ τὰ λύσει ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος καὶ συνέχισε λέγοντας ὅτι τὸ ὁρατὸ σημεῖο τῆς ἑνότητας τῆς Ἐκκλησίας εἶναι τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο. Πρόκειται περὶ λάθους. Πρῶτον δὲν ἔχομε στὴν Ὀρθοδοξία τὸ παπικὸ σύστημα, οὔτε τὸ ἀλάθητο τοῦ Πάπα, τοῦ Πάπα ποὺ δογματικὰ ἀποτελεῖ τὸ σημεῖο ἑνότητας τῶν Ρωμαιοκαθολικῶν. Ἂν ὁ Οἰκουμενικὸς καὶ ὅποιος ἄλλος Πατριάρχης ἢ Προκαθήμενος Αὐτοκέφαλης Ἐκκλησίας σφάλλει, ἐπεμβαίνουν οἱ ἄλλες Ἐκκλησίες, ποὺ ὀρθοτομοῦν τὸν λόγο τῆς Ἀληθείας καὶ ἀποκαθίσταται ἡ ἐκκλησιαστικὴ τάξη. Αὐτὴ εἶναι ἡ Παράδοση τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας. Ἔτσι πορεύθηκαν οἱ Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας καὶ οἱ Ὁμολογητὲς τῆς Πίστεώς μας, ὅπως ὁ ἅγιος Μάξιμος ὁ Ὁμολογητὴς καὶ ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς. Ἡ ἑνότητα ἐκφράζεται ἀπὸ τὴ Σύνοδο ἑκάστης Ἐκκλησίας καὶ τὴν Οἰκουμενικὴ Σύνοδο, ὄχι ἀπὸ ἕνα πρόσωπο ἢ ἀπὸ ἕνα Πατριαρχεῖο.
.               Ὁ Μητροπολίτης Δράμας ἐξέφρασε τὴν ἄποψη ὅτι γιὰ τοὺς Μητροπολίτες τῶν «Νέων Χωρῶν» τὸ θέμα εἶναι ντὲ φάκτο λυμένο. Καὶ ἐξήγησε ὅτι αὐτοὶ δὲν μποροῦν νὰ ψηφίσουν γιὰ θέμα, γιὰ τὸ ὁποῖο «ἡ προϊσταμένη τους ἀρχὴ» ἔχει πάρει ἤδη ἀπόφαση. Πρῶτον δὲν εἶναι «προϊσταμένη ἀρχὴ» τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο τῶν Μητροπολιτῶν τῶν «Νέων Χωρῶν». Ὁ Πατριάρχης δὲν εἶναι Πρωθυπουργός, ἢ μεσαιωνικοῦ δυτικοῦ τύπου ἀπολυταρχικὸς ἡγεμόνας. Ἡ Ἐκκλησία δὲν εἶναι ἕνα γραφειοκρατικὸ σύστημα μὲ «προϊσταμένους» καὶ «ὑφισταμένους» Ἐπισκόπους. Εἶναι Σῶμα Χριστοῦ καὶ χῶρος ἐλευθερίας καὶ εὐθύνης. Δὲν λειτουργεῖ μὲ διατάγματα καὶ ἀποφάσεις τοῦ Ἡγεμόνος, ποὺ ἀποδέχονται ἀβλεπτὶ οἱ Ἐπίσκοποι καὶ τὸ πλήρωμα τῆς Ἐκκλησίας. Πέραν αὐτοῦ καὶ ἂν θεωρήσουμε μὲ ἄκρα ἐλαστικότητα ὡς ὑφιστάμενο τὸ θέμα τῆς «προϊσταμένης Ἀρχῆς», τότε γιὰ τοὺς Μητροπολίτες τῶν «Νέων Χωρῶν» αὐτὴ δὲν εἶναι τὸ Οἰκ. Πατριαρχεῖο, ἀλλὰ ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος. Αὐτὴ τοὺς ψηφίζει καὶ εἰς Αὐτῆς τὴ Σύνοδο συμμετέχουν.
.                Τὴν ἄποψη, ὅτι ἡ Ἱεραρχία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος δὲν μπορεῖ νὰ ψηφίσει γιὰ ἀπόφαση ἄλλης Αὐτοκέφαλης Ἐκκλησίας ἐξέφρασε καὶ ὁ Μητροπολίτης Λαρίσης. Μεταξὺ τῶν ἐπιχειρημάτων του ἦταν πὼς γιὰ τοὺς Τόμους ποὺ ἐξεδόθησαν πρὸς ἑπτὰ τοπικὲς Ἐκκλησίες κατὰ τὸν 150ετῆ βίο τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος δὲν συνεδρίασε ἡ Ἱεραρχία γιὰ νὰ τὶς ἀναγνωρίσει. Ὁ Σεβ. λησμόνησε ὅτι καὶ οἱ ἑπτὰ ἦσαν ὑπὸ τὴ δικαιοδοσία τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου καὶ δὲν εἶχε τότε διατυπωθεῖ ἡ προσυνοδικὴ ὁμόφωνη ἀπόφαση περὶ τοῦ τρόπου ἀπονομῆς τοῦ Αὐτοκεφάλου. Ἐπίσης ξέχασε ὅτι ἡ Κανονικὴ Ἐκκλησία τῆς Οὐκρανίας δὲν ζήτησε τὴν Αὐτοκεφαλία, ἀλλὰ ἐρήμην της τὴν ζήτησε ἡ κρατικὴ ἐξουσία, μὲ τὴν χρησιμοποίηση τῶν σχισματικῶν, ὅπως τοὺς θεωροῦσε καὶ τὸ ἴδιο τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο. Μπορεῖ ὁ Σεβ., γιὰ τοῦ λόγου τὸ ἀληθές, νὰ ἀνατρέξει στὰ ὅσα συνέβησαν στὸ Κίεβο τὸ 2008, στοὺς ἑορτασμοὺς γιὰ τὴν βάπτιση τῶν Χριστιανῶν στὸν Δνείπερο τὸ 988. Ὁ Σεβ. Λαρίσης σημείωσε ἐπίσης πὼς ἀφοῦ τὸ Οἰκ. Πατριαρχεῖο ἔτσι ἀποφάσισε γιὰ τὴν Ἐκκλησία τῆς Οὐκρανίας, οὐδεὶς πλέον μπορεῖ νὰ τὸ κρίνει, παρὰ μόνο μεῖζον ὄργανο, δηλαδὴ μία Οἰκουμενικὴ Σύνοδος. Τὰ ὅσα ἐγράφησαν στὴν ἀρχὴ τοῦ κειμένου δίνουν ἀπάντηση στὰ ὅσα ὁ Σεβ. ὑποστήριξε.
.                   Γιὰ ἀναφαίρετο καὶ κανονικὸ δικαίωμα τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου νὰ χορηγεῖ Αὐτοκεφαλία μίλησε ἐπίσης ὁ Μητρ. Λαγκαδᾶ. Ὁ Μητροπολίτης Μεσσηνίας σημείωσε ὅτι δὲν μπορεῖ νὰ ἀμφισβητηθεῖ ἡ ἔκκλητος προσφυγὴ τῶν σχισματικῶν «ψευδοεπισκόπων», ὅπως χαρακτήρισε τοὺς Οὐκρανοὺς σχισματικούς, ποὺ προσέφυγαν στὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο. Αὐτὸ χωρὶς νὰ ρωτήσει ὁποιαδήποτε ἄλλη Ἐκκλησία καὶ αὐθαίρετα ἀπὸ κανονικῆς καὶ ἐκκλησιολογικῆς ἀπόψεως τοὺς ἔδωσε ἄφεση καὶ τοὺς ὀνόμασε κανονικούς… Αὐτὸ εἶναι ποὺ δὲν στέκεται μὲ ὅποια πίεση καὶ ἂν ἀσκήσουν τὸ Φανάρι καὶ ὁ κ. Διαματάρης, ὡς Ὑφυπουργὸς Ἐξωτερικῶν τῆς Ἑλληνικῆς Κυβερνήσεως. Καὶ ἂν ἐπιτύχουν ὅλοι νὰ συμφωνήσουν ἢ νὰ σιωπήσουν, «οἱ λίθοι κεκράξονται».
.                 Ὁ Σεβ. Ναυπάκτου διερωτήθηκε ἂν τὰ μέλη τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ἔχουν τὸ δικαίωμα νὰ κρίνουν τὶς ἀποφάσεις τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου καὶ ἔθεσε τό, μὲ δόση εἰρωνείας, ἐρώτημα, ἂν ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος εἶναι ἀνώτερη τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, γιὰ νὰ κρίνει τὶς ἀποφάσεις του. Πρόκειται περὶ σοφίσματος. Στὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία δὲν ὑπάρχουν «ἀνώτερες» καὶ «κατώτερες» Ἐκκλησίες. Στὴν Παράδοση τῆς Ἐκκλησίας μας καταγράφονται ἀποφάσεις τοῦ Ρώμης, ποὺ καταδικάστηκαν ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία, ὅπως καὶ ἀποφάσεις τοῦ Κωνσταντινουπόλεως. Ἕνα ἀκόμη ἐπιχείρημα τοῦ Σεβ. ἦταν ὅτι ἂν κρίνονται οἱ ἀποφάσεις τοῦ Οἰκ. Πατριαρχείου, πρέπει νὰ κρίνονται καὶ οἱ ἀποφάσεις τοῦ Πατριαρχείου τῆς Μόσχας. Καὶ ἀντὶ ἄλλου ἐπιχειρήματος ἀνέφερε τὴν ἀπόφαση τῆς Ρωσίας νὰ ἐπέμβει στὸ ἔδαφος τῆς Γεωργίας καὶ νὰ δημιουργήσει δύο ὑπὸ τὸν ἔλεγχό της «αὐτόνομες» περιοχές, τῆς Ἀμπχαζίας καὶ τῆς Ὀσετίας. Ὁ Σεβ. συγχέει τὸ κράτος τῆς Ρωσίας μὲ τὴν Ἐκκλησία τῆς Ρωσίας. Ὑπενθυμίζεται ὅτι ἀντίθετα ἀπὸ τὴν κρατικὴ ἐνέργεια ἡ Ἐκκλησία τῆς Ρωσίας ἀποφάσισε νὰ μὴν ἐπέμβει στὰ ἐσωτερικά τῆς Ἐκκλησίας τῆς Γεωργίας καὶ αὐτὴ ἐξακολουθεῖ νὰ ποιμαίνει τοὺς Ὀρθοδόξους πιστοὺς στὶς ἐν λόγῳ δύο περιοχές.
.                   Οἱ Μητροπολίτες Καστορίας καὶ Ξάνθης ὑποστήριξαν ὅτι ἡ ἀπόφαση τῆς Ἱεραρχίας πρέπει νὰ συμβαδίζει μὲ αὐτὴν τοῦ Οἰκ. Πατριαρχείου, ὥστε νὰ διαφυλαχθεῖ ἡ ἑνότητά της, τόσο ἐντὸς τῆς Ἑλλαδικῆς Ἐκκλησίας, ὅσο καὶ στὴ σχέση της μὲ τὸ Οἰκ. Πατριαρχεῖο. Ἡ διατυπωθεῖσα ἄποψη ἀφήνει μίαν ἐντύπωση ὅτι τυχὸν ἀρνητικὴ ἀπόφαση τῆς Ἱεραρχίας θὰ εἶχε δυσμενεῖς ἐπιπτώσεις στὴν ἑνότητα τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος. Ὁ φόβος αὐτὸς διατυπώθηκε μετὰ τὴν Ἱεραρχία στὸν ὑπογράφοντα ἀπὸ Μητροπολίτες ποὺ δὲν μίλησαν σὲ Αὐτήν, ἂν καὶ πίστευαν ὅτι δὲν θὰ ἔπρεπε νὰ ἀναγνωριστεῖ ἡ Αὐτοκεφαλία τῶν σχισματικῶν τῆς Οὐκρανίας… Αὐτὸς ὁ φόβος ἔχει καλλιεργηθεῖ ἐδῶ καὶ χρόνια. Βοήθησαν στὴν πρόκλησή του καὶ Ἱεράρχες τῆς Αὐτοκεφάλου Ἐκκλησίας, ποὺ τώρα τὸ μετανιώνουν, ἀλλὰ εἶναι ἀργά…
.                 Ὁ Σεβ. Δημητριάδος εἶπε στὴν Ἱεραρχία ὅτι ἦταν ἐπιτυχία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ποὺ στὴ Σύνοδο τῆς Κρήτης ὁ κ. Βαρθολομαῖος ἔδωσε τὴ διαβεβαίωση ὅτι δὲν ἔχει πρόθεση «νὰ πάρει πίσω» τὶς Μητροπόλεις τῶν «Νέων Χωρῶν». Ὅμως ὁ Οἰκ. Πατριάρχης οὐδὲν δεσμευτικὸ ἔγγραφο ὑπέγραψε… Ἔτσι ἄφησε νὰ παραμένει τὸ ἐρωτηματικὸ γιὰ τὶς «Νέες Χῶρες», ὥστε νὰ διευκολύνεται τὸ Φανάρι στὸ νὰ ἔχει ὑπὸ ἐξάρτηση καὶ ὡς ἐκκλησιαστικὸ προτεκτοράτο τὴν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος. Βεβαίως ὁ φόβος στοὺς Μητροπολίτες εἶναι ἀδικαιολόγητος. Ἡ Εὐαγγελικὴ καὶ ἡ Πατερικὴ Ἀλήθεια δὲν τὸν δικαιολογοῦν. Χρειάζεται ὅμως σθένος Ὁμολογητοῦ.
.                  Γιὰ τὶς «Νέες Χῶρες» διευκρινίζεται ὅτι μὲ τὸ Σύνταγμα κατοχυρώνεται ἡ θέση τῶν Μητροπόλεων τῶν «Νέων Χωρῶν» στὴν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος. Λόγῳ ἀγνοίας τῶν ἐκκλησιαστικῶν θεμάτων ἀπὸ κυβερνητικὰ στελέχη καὶ ἐσωτερικῆς ὑπονόμευσης τῆς ἑνότητας τῆς Ἱεραρχίας ὁ κ. Βαρθολομαῖος ἐπέβαλε στὴν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος ὅρους τῆς Πράξης τοῦ 1928, ποὺ δὲν ἔχουν γίνει μὲν δεκτοὶ ἀπὸ τὴν Ἑλληνικὴ Πολιτεία καί, ἑπομένως, ἀπὸ τὰ Ἑλληνικὰ Δικαστήρια, ἀλλὰ ποὺ μὲ τὴν ἀποδοχή τους ἀπὸ τοὺς Ἑλλαδίτες Ἱεράρχες διευκολύνθηκαν τὰ σχέδια του γιὰ τὴν ἐπ’ Αὐτῆς ἐπικυριαρχία του.
.                Μπρὸς στὸν φόβο καὶ στὴν ἐπιθυμία ἑνότητας μὲ τὸ Φανάρι οἱ Μητροπολίτες τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ξεχνοῦν μίαν ἀλήθεια. Στὴν ἀπίθανη περίπτωση ποὺ ὁ κ. Βαρθολομαῖος θελήσει νὰ ἀνατρέψει τὸ ἐκκλησιαστικὸ στάτους κβὸ στὴ Θράκη, στὴ Μακεδονία, στὴν Ἤπειρο καὶ στὰ νησιὰ τοῦ Ἀνατολικοῦ Αἰγαίου καὶ ἔτσι νὰ ἐνισχύσει τὴ γεωπολιτικὴ θέση τῆς Τουρκίας στὶς περιοχὲς αὐτές, θὰ πρέπει νὰ τοὺς καταστήσει συνεργάτες του, καὶ ἡ Ἑλληνικὴ Κυβέρνηση θὰ πρέπει νὰ ἐπιτύχει τὴν ἀναθεώρηση τοῦ ἄρθρου 3 τοῦ Συντάγματος καὶ νὰ πείσει τὸ λαὸ γιὰ τὴν ἀναγκαιότητα αὐτῆς τῆς ἐνέργειας. Θὰ συνεχίσουμε.-

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ: ΣΤΟΝ ΑΠΟΗΧΟ τῆς ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΥΚΡΑΝΙΚΟ-5 (Γ. Ν. Παπαθανασόπουλος)

,

  1. #1 ἀπὸ τὸν/τὴν ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ ΝΑΝΗΣ στὶς 15 Νοέμβριος 2019 - 5:56 μ.μ.

    Eυχαριστούμε τον κ.Παπαθανασόπουλο για την από μέρους του παράθεση ουσιωδών πληροφοριών επί των επιεικώς θλιβερών τοποθετήσεων ικανού αριθμού μελών της καθ Ελλάδα Εκκλησίας, κατά την τελευταία Σύνοδο της Ιεραρχίας της, καθώς και για τις λίαν εύστοχες κριτικές αναλύσεις των.
    Οι εν θέματι τοποθετήσεις, αποκαλύπτουν πανηγυρικώς το μέγεθος του ελλείμματος εκκλησιολογικής και κανονικής υπευθυνότητος, που μαστίζει σήμερα την πλειοψηφία του ιεραρχικού σώματος της Εκκλησίας μας.

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: