ΣΤΟΝ ΑΠΟΗΧΟ τῆς ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΥΚΡΑΝΙΚΟ-1 (Γ. Ν. Παπαθανασόπουλος)

Στὸν ἀπόηχο τῆς Ἱεραρχίας γιὰ τὸ Οὐκρανικὸ

Τοῦ Γιώργου Παπαθανασόπουλου

   Α΄ Μέρος

Κρυψίνοια καὶ ἄγνοια ἐντὸς καὶ ἐκτὸς τῆς Ἱεραρχίας

.           Γιὰ λόγους ἱστορικοὺς καὶ κοινοποίησης στὸν πιστὸ λαὸ τῶν ὅσων διημείφθησαν στὴν ἔκτακτη σύγκληση τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος τὸ Σάββατο, 12 Ὀκτωβρίου 2019, δημοσιεύονται ἔγκυρα στοιχεῖα, ποὺ συνελέγησαν ἀπὸ τὸν ὑπογράφοντα. Ὅπου ὑπάρχουν εἰσαγωγικὰ εἶναι αὐτούσιοι οἱ λόγοι ποὺ ἐλέχθησαν, ἢ ἀποσπάσματα κειμένων ποὺ ἐγράφησαν. Τὸ παρὸν εἶναι τὸ πρῶτο μίας σειρᾶς κειμένων. Τὸ πρῶτο ἀφορᾶ στὰ αἰσθήματα κρυψίνοιας καὶ στὴν ἄγνοια τοῦ Οὐκρανικοῦ θέματος ποὺ κυριάρχησαν μεταξὺ τῶν περισσοτέρων Μητροπολιτῶν.
.           Στὴ συνεδρίαση γιὰ τὸ Οὐκρανικὸ διάχυτο ἦταν τὸ αἴσθημα κρυψίνοιας καὶ ὁ φόβος μὴ μαθευτεῖ κάτι ἐκτὸς τῆς αἰθούσης, πέρα ἀπὸ τὸ σχετικὸ δελτίο Τύπου. Ἡ δικαιολογία ἦταν πὼς διαστρεβλώνονται τὰ ὅσα λέγονται ἢ συμβαίνουν στὴν Ἱεραρχία. Ὁ Σεβ. Δημητριάδος κ. Ἰγνάτιος χαρακτήρισε «πολὺ σημαντικὴ ἐπιτυχία» τὸ ὅτι δὲν διέρρευσε στὰ ΜΜΕ τὸ περιεχόμενο τῆς πρότασης τῶν δύο Συνοδικῶν Ἐπιτροπῶν γιὰ τὸ Οὐκρανικό. Ὁ ὑπογράφων σημειώνει ὅτι ὁ ἴδιος ἀμέσως μετὰ τὴν συνεδρίαση τοῦ Μαΐου 2019 ἔγραψε στὸν ἡμερήσιο καὶ στὸν ἠλεκτρονικὸ Τύπο τὸ τί συζητήθηκε, τὸ ὅτι ἐπικράτησε ἡ ἀντίληψη νὰ μὴν πικραθεῖ τὸ Φανάρι καὶ πὼς τὰ μέλη τους κατέληξαν ὅτι τὸ θέμα εἶναι οὐσιαστικὰ πολιτικὸ καὶ ἑπομένως θὰ ἔπρεπε νὰ ἱκανοποιηθοῦν οἱ σύμμαχοι τῆς χώρας, ποὺ γιὰ λόγους γεωπολιτικοὺς ὑποστηρίζουν τὴν ἀποκοπὴ τῆς Ἐκκλησίας τῆς Οὐκρανίας ἀπὸ τὸ Πατριαρχεῖο τῆς Μόσχας.
.           Ὡς πρὸς τὴν κρυψίνοια, ὁ Μητροπολίτης Νέας Κρήνης καὶ Καλαμαριᾶς κ. Ἰουστίνος σημείωσε στὴν Ἱεραρχία ὅτι πρέπει θέματα ὅπως τὸ Οὐκρανικὸ νὰ μὴν βγαίνουν πρὸς τὰ ἔξω καὶ νὰ μὴν πληροφορεῖται ὁ λαὸς γιὰ τὸ τί διημείφθη σὲ Αὐτήν, «γιὰ νὰ μὴν γίνεται στοὺς Μητροπολίτες ἐσωτερικὸ καὶ ἐξωτερικὸ bullying». Γιὰ τὴν περίπτωση ἐπικαλέστηκε τὸν μακαριστὸ Μητροπολίτη Φλωρίνης Αὐγουστίνο καὶ εἶπε ὅτι ἔλεγε «Παίρνουμε τὰ λεξίδια καὶ τὰ κάνουμε ξιφίδια».
.           Ὁ φόβος τῆς κριτικῆς, ποὺ ἀπέπνευσε ὁ λόγος τοῦ Μητρ. Νέας Κρήνης, προβάλλει τὸ κοινὸ αἴσθημα τῶν περισσοτέρων Μητροπολιτῶν, ἀκόμη καὶ τῶν νέων στὴν ἡλικία καὶ στὴν ἀρχιερωσύνη. Δὲν ἀνέχονται, δὲν ἀντέχουν τὴν κριτική. Ἀπὸ τὴν ὥρα ποὺ ἀνυψώθηκαν στὸ ὕπατο ἐκκλησιαστικὸ ἀξίωμα τοῦ Ἐπισκόπου δέχονται μόνο κολακεῖες καὶ ἐπαίνους. Ἡ ἀλήθεια τοὺς ἐνοχλεῖ. Ἡ παντογνωσία τοὺς διακρίνει. Ἡ ἀποκοπὴ ἀπὸ τὸ λαὸ καὶ ἡ κρυψίνοια τοὺς κάνει ἀπόκοσμους. Ἀγνοοῦν τὰ λόγια τοῦ Ἰησοῦ ὅτι ἀποτελεῖ ὁ καθένας τους «πόλη ἐπάνω ὄρους κειμένη», καὶ πῶς ὀφείλουν νὰ δώσουν λόγο στὸ λαὸ γιὰ τὴν ἀναταραχὴ ποὺ προκαλοῦν. (Πρ. ιθ΄ 40).
.           Πλὴν τῆς κρυψίνοιας, φανερὴ στὴ συνεδρίαση τῆς Ἱεραρχίας γιὰ τὸ Οὐκρανικὸ ἦταν ἡ ἄγνοια τοῦ θέματος ἀπὸ τοὺς περισσότερους Μητροπολίτες. Τὴν ἄγνοιά τους ἀποκάλυψε μὲ γλαφυρότητα ὁ Μητροπολίτης Ἠλείας Γερμανὸς στὴν ὁμιλία του. Ἡ διαπίστωσή του ἦταν ὅτι ὁ ἴδιος καὶ τὰ ἄλλα μέλη τῆς Ἱεραρχίας δὲν ἐνημερώθηκαν ἐπὶ τοῦ Οὐκρανικοῦ στὸν βαθμὸ ποὺ ἀπαιτοῦσε ἕνα τόσο σοβαρὸ ζήτημα, μὲ τὸ ὁποῖο τίθεται σὲ κίνδυνο ἡ ἑνότητα ὅλης τῆς Ὀρθοδοξίας. Ὁ Μητροπολίτης Ἠλείας διερωτήθηκε ἐξ ἄλλου ποιὸ ἦταν τὸ ἔργο τῆς Ἐπιτροπῆς Διορθοδόξων, ἀφοῦ δὲν κατέθεσε δική της πρόταση, οὔτε ὁ Πρόεδρός της ὑπέγραψε τὸ κείμενο τῆς Ἐπιτροπῆς Νομοκανονικῶν.
.           Ὁ Πρόεδρος τῆς Ἐπιτροπῆς Διορθοδόξων Μητροπολίτης Δημητριάδος Ἰγνάτιος ἀπάντησε στὸν Σεβ. Ἠλείας ὅτι δὲν κατέθεσε πρόταση, διότι ἐζητήθη ἀπὸ τὴ Σύνοδο τὸ Οὐκρανικὸ νὰ ἐξετασθεῖ μόνο ἀπὸ νομοκανονικῆς πλευρᾶς. Γι’ αὐτὸ καὶ τὸ ὑπέγραψε μόνο ὁ πρόεδρος τῆς Ἐπιτροπῆς Νομοκανονικῶν, Μητροπολίτης Διδυμοτείχου Δαμασκηνός, ποὺ ἔχει καὶ τὰ πρεσβεῖα Ἀρχιεροσύνης. Ὁ Σεβ. Πειραιῶς Σεραφεὶμ τοῦ παρατήρησε ὅτι ἡ Ἐπιτροπὴ Διορθοδόξων εἶχε σημαντικὸ ἔργο νὰ ἐπιτελέσει καὶ δὲν τὸ ἐπιτέλεσε. Συγκεκριμένα θὰ ἔπρεπε νὰ πληροφορηθεῖ ἀπὸ τὰ Πατριαρχεῖα καὶ τὶς Αὐτοκέφαλες Ἐκκλησίες τοὺς λόγους γιὰ τοὺς ὁποίους δὲν ἀναγνωρίζουν τοὺς σχισματικοὺς καὶ ἀχειροτόνητους κληρικοὺς τῆς Οὐκρανίας καὶ νὰ ἐνημερώσει σχετικὰ τὰ μέλη τῆς Ἱεραρχίας, γιὰ νὰ ἔχουν αὐτὰ πλήρη εἰκόνα τῆς κατάστασης στὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία καὶ νὰ ἀποφασίσουν μὲ γνώση ὅλων τῶν στοιχείων. Σημειώνεται ὅτι οἱ λόγοι ἄρνησης τῆς ἀναγνώρισης, ποὺ ἀναφέρονται σὲ ἀποφάσεις, ἐπιστολὲς καὶ δηλώσεις Προκαθημένων καὶ Συνόδων ἔχουν ἐκκλησιολογικὴ καὶ νομοκανονικὴ βάση. Ἡ Ἐπιτροπὴ Διορθοδόξων, μὲ τὴν ἀδράνειά της, δὲν κράτησε οὔτε τὰ προσχήματα στὴν ὑποστήριξη τῆς εἰλημμένης, μετὰ τὴ συνάντηση Βαρθολομαίου – Ἱερωνύμου στὰ Οἰνόφυτα καὶ στὴν Ἀθήνα, ἀπόφασης γιὰ τὸ Οὐκρανικό.
.           Ὁ Μητροπολίτης Ἠλείας ἔθεσε καὶ ἕνα ἀκόμη σοβαρὸ ζήτημα. Ὅπως εἶπε, δὲν ἐδόθησαν στὰ μέλη τῆς Ἱεραρχίας, πρὸς ἐνημέρωσή τους, τὰ πρακτικὰ τῆς συζήτησης στὴ ΔΙΣ γιὰ τὸ Οὐκρανικό. Ἐπίσης δὲν ἐδόθησαν στοὺς Μητροπολίτες τὰ Πρακτικὰ τῶν δύο κοινῶν συνεδριάσεων τῶν δύο Ἐπιτροπῶν. Ἄφησε μάλιστα ἕνα ἐρωτηματικὸ ἂν στὰ ἐν λόγῳ Πρακτικὰ περιελήφθησαν ὅλα ὅσα συζητήθηκαν στὶς δύο αὐτὲς συνεδριάσεις, ὅπως ἐπίσης ἂν τὸ ὑπόμνημα – πρόταση, ποὺ κατέθεσε ὁ Πρόεδρος τῆς Ἐπιτροπῆς Νομοκανονικῶν στὴ Σύνοδο, συζητήθηκε καὶ ἐγκρίθηκε ἀπὸ τὰ μέλη τῶν δύο Ἐπιτροπῶν. Αὐτὰ ὁ κ. Γερμανὸς τὰ ἀνέφερε, ὅπως εἶπε, γιατί ἀπὸ τὴν πείρα του γνωρίζει ὅτι στὶς Ἐπιτροπὲς ἄλλα συζητοῦνται καὶ ἄλλα γράφονται στὰ Πρακτικά, ὅπως ἐπίσης ἄλλα ὁ ἑκάστοτε Πρόεδρος ἀναφέρει στὴν Ἱερὰ Σύνοδο, ἀπὸ αὐτὰ ποὺ ἀποφασίστηκαν στὴν Ἐπιτροπή. Ὁ Μητροπολίτης Ἠλείας μὲ τὸ δεδομένο ὅτι τὰ μέλη τῆς Ἱεραρχίας ἐκαλοῦντο νὰ ἀποφασίσουν γιὰ ἕνα θέμα, ποὺ δὲν ἐγνώριζαν, πρότεινε ἡ Ἱεραρχία τῆς 12ης Ὀκτωβρίου νὰ θεωρηθεῖ μόνο ἐνημερωτικὴ καὶ νὰ συγκληθεῖ μία νέα, στὴν ὁποία οἱ Μητροπολίτες ἐνημερωμένοι νὰ ἀποφασίσουν γιὰ τὸ πρακτέο. Ἡ πρόταση τοῦ Σεβ. δὲν συζητήθηκε στὴν Ἱεραρχία καὶ δὲν ἐλήφθη διὰ ψηφοφορίας ἀπόφαση ἐπ᾽ αὐτῆς.
.           Τὰ ὅσα εἶπε ὁ Σεβ. Ἠλείας ἔχουν βάση. Ἀπὸ τὰ πράγματα δὲν φαίνεται ὅτι ὑπῆρξε κοινὴ συνεδρίαση τῶν δύο Ἐπιτροπῶν γιὰ νὰ ἐγκρίνει τὸ κείμενο, πρὶν τὸ καταθέσει ὁ Σεβ. Διδυμοτείχου στὴν Σύνοδο. Οἱ δύο Ἐπιτροπὲς (Νομοκανονικῶν καὶ Διορθοδόξων) συνεδρίασαν μαζὶ δύο μόνο φορές, στὶς 13 Μαρτίου καὶ στὶς 22 Μαΐου τοῦ 2019. Τὸ ὑπόμνημα φέρεται ὅτι ἐγράφη στὶς 30 Μαΐου, δηλαδὴ ΜΕΤΑ τὶς δύο συνεδριάσεις τῶν Ἐπιτροπῶν. Ὁ Σεβ. Διδυμοτείχου στὸ ἔγγραφό του ἀναφέρει ὅτι στὶς 22 Μαΐου συζητήθηκε καὶ ἐνεκρίθη τὸ ὑπόμνημα τοῦ κ. Βλ. Φειδᾶ. Ὅμως τὸ τελικὸ κείμενο, ὅπως ὁ ἴδιος τὸ συνέταξε, φαίνεται πὼς δὲν ἦταν ὑπ᾽ ὄψη τῶν μελῶν τῶν δύο Ἐπιτροπῶν. Ἐκτὸς ἂν ἦταν αὐτούσιο τὸ κείμενο τοῦ κ. Φειδᾶ…
.           Ἐντυπωσιάζει τὸ γεγονὸς ὅτι στὴν πρώτη συνεδρίαση τῆς μικτῆς Ἐπιτροπῆς παρουσιάστηκε μία σωρεία ἐγγράφων, ποὺ ἦταν ἀνθρωπίνως ἀδύνατο στὸν λίγο χρόνο τῆς συνεδρίασης νὰ μελετηθοῦν καὶ νὰ σχολιαστοῦν. Εἶναι ἐπίσης ἄξιο ἀπορίας ὅτι δὲν παρουσιάστηκε στὰ μέλη καὶ ἑπομένως δὲν συζητήθηκε ἡ δημοσιευμένη ἀλληλογραφία μεταξύ τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου καὶ τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀλβανίας. Ἡ ἀνάθεση στὸν κ. Φειδᾶ τῆς σύνταξης ὑπομνήματος ἀποδεικνύει ὅτι ἦταν προειλημμένη ἡ ἀπόφαση νὰ ἀναγνωριστεῖ ἡ Ἐκκλησία τῶν σχισματικῶν τῆς Οὐκρανίας, μὲ συνοπτικὲς διαδικασίες καὶ μὲ ἄγνοια τῶν κειμένων τόσο ἀπὸ τὰ μέλη τῶν Ἐπιτροπῶν, ὅσο καὶ ἀπὸ τὰ μέλη τῆς Ἱεραρχίας. Ὁ κ. Φειδᾶς δὲν ἔχει τὸ τεκμήριο τῆς ἀντικειμενικότητας. Κατὰ τὰ Δίπτυχα τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος εἶναι Κοσμήτωρ τοῦ Πατριαρχικοῦ Ἰνστιτούτου Σπουδῶν Ὀρθοδόξου Θεολογίας στὸ Σαμπεζὺ τῆς Γενεύης καὶ Ὀφφικίαλος, Ἄρχων Διδάσκαλος τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου.
.           Γιὰ τὸν τρόπο τῆς ἐνημέρωσης, καθὼς καὶ γιὰ τὸν τρόπο τῆς ἀπόφασης στὸ κρίσιμο ἐκκλησιαστικὸ Οὐκρανικὸ ζήτημα ἀποτελεῖ κυριολεκτικῶς βόμβα ἡ ὁμολογία ἐνώπιον ὅλης τῆς Ἱεραρχίας τοῦ Μητροπολίτου Γόρτυνος καὶ Μεγαλοπόλεως κ. Ἱερεμία. Ὁ ἐν λόγῳ Μητροπολίτης ἐνημέρωσε τὸ Σῶμα ὅτι εἶχε «προσωπικὴ συνάντηση μὲ τὸν κ. Φειδᾶ, ποὺ τὸν βοήθησε μὲ δυνατὰ ἐπιχειρήματα καὶ τὸν ἔπεισε μὲ τὴ σοφή του κουβέντα ὅτι ὁ Οἰκ. Πατριάρχης ἔχει τὸ δικαίωμα νὰ παραχωρεῖ Αὐτοκέφαλα, ἐνῶ ὁ ἴδιος εἶχε ἀμφιβολίες»!!!! Ὁμολόγησε δηλαδὴ ὅτι χρειάστηκε «ἰδιαίτερο φροντιστήριο», γιὰ νὰ πεισθεῖ… Εἶναι ἀδύνατο νὰ πιστέψει κανεὶς ὅτι Ἀρχιερεὺς ὑπέπεσε σὲ τόσο βαρὺ ἐκκλησιαστικὸ σφάλμα. Κατ’ αὐτὸν δὲν ὑπάρχει ἡ ἀντικειμενικότητα, δὲν ὑπάρχουν οἱ Ἱεροὶ Κανόνες, δὲν ὑπάρχει ἡ ἐπισκοπικὴ κρίση καὶ εὐθύνη, δὲν ὑπάρχει ἡ γνώση τῆς ἀντιθέτου γνώμης γιὰ νὰ κριθεῖ τὸ σωστὸ καὶ τὸ λάθος, δὲν ὑπάρχει ἡ ἔρευνα καὶ ἡ ἀναζήτηση τῆς Ἀλήθειας. Τοῦ ἄρκεσε μόνο τὸ ἰδιαίτερο φροντιστήριο τοῦ κ. Φειδᾶ.
.           Μὲ τὴ λογική τοῦ Σεβ. Γόρτυνος θὰ μποροῦσε κάποιος νὰ σκεφθεῖ ὅτι γιὰ νὰ ἐγκριθεῖ ἡ Αὐτοκεφαλία τῶν σχισματικῶν τῆς Οὐκρανίας δὲν χρειαζόταν ἡ σύγκληση τῆς Ἱεραρχίας. Ἀρκοῦσε ἡ γνωμοδότηση τοῦ κ. Φειδᾶ. Ἡ νοοτροπία τοῦ κ. Ἱερεμία ἐπικράτησε τελικὰ στὴν Ἱεραρχία. Ἀπεδείχθη ὅτι Αὐτὴ δὲν συνεκλήθη, γιὰ νὰ κρίνει τὴν πράξη τοῦ κ. Βαρθολομαίου στὸ Οὐκρανικὸ καὶ νὰ ἀναζητήσει τὴν Ἀλήθεια. Συνεκλήθη, γιὰ νὰ διακηρύξει τὴν ἀβλεπτὶ ὑποστήριξή Της σὲ ὅ,τι Αὐτὸς πράττει καὶ οἱ Μητροπολίτες, ἰδιαίτερα τῶν Νέων Χωρῶν καὶ ὅσων καλοβλέπουν τὸν Ἀρχιεπισκοπικὸ Θρόνο, νὰ διακηρύξουν τὴν ἀφοσίωσή τους, στὸ πρόσωπο καὶ στὸν θεσμὸ τοῦ Πατριάρχου. –

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ: ΤΟΝ ΑΠΟΗΧΟ τῆς ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΥΚΡΑΝΙΚΟ-2 (Γ. Ν. Παπαθανασόπουλος)

  1. Σχολιάστε

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: