Τὸ Ι.Ε.Π. ΠΕΡΙΦΡΟΝΕΙ τὸ ΣΥΝΤΑΓΜΑ καὶ τὸ ΣτΕ

Πανελλήνια ἕνωση Θεολόγων:
Τ
ΙΕΠ περιφρονε τ Σύνταγμα κα τ ΣτΕ
κα κθέτει τ πουργε
ο Παιδείας

Πρός:
Τὸν  Ἀξιότιμο κ. Γεράσιμο Κουζέλη,
Πρόεδρο τοῦ Ἰνστιτούτου Ἐκπαιδευτικῆς Πολιτικῆς

Κοιν.:
Ἀξιότιμη Κα Νίκη Κεραμέως Ὑπουργὸ Παιδείας καὶ Θρησκευμάτων
Ἀξιότιμη Κα Σοφία Ζαχαράκη Ὑφυπουργὸ Παιδείας καὶ Θρησκευμάτων, Ἁρμόδια γιὰ τὴν Πρωτοβάθμια καὶ Δευτεροβάθμια Ἐκπαίδευση
Μακαριώτατο Ἀρχιεπίσκοπο Ἀθηνῶν καὶ Πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερώνυμο καὶ ἅπαντα τὰ μέλη τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος.

Ἀθήνα 29 Ὀκτωβρίου 2019
Ἀριθμ. Πρωτ.  94

Θέμα: «Τὸ ΙΕΠ περιφρονεῖ τὸ Σύνταγμα καὶ τὸ ΣτΕ καὶ ἐκθέτει τὸ Ὑπουργεῖο Παιδείας, διότι δὲν προτείνει τὴν Ἄμεση καὶ Πλήρη ἐφαρμογὴ τῶν Ἀποφάσεων τοῦ ΣτΕ».

Ἀξιότιμε κ. Πρόεδρε,

.               Ὅπως προκύπτει ἀπὸ ἀνακοίνωση, ποὺ ἐκδώσατε, ὡς Ἰνστιτοῦτο Ἐκπαιδευτικῆς Πολιτικῆς (ΙΕΠ) στὶς 20/09/2019, ἔχετε ἐνημερωθεῖ ὅτι ἔχουν ἐκδοθεῖ οἱ νέες ἀποφάσεις 1749 καὶ 1750/2019 τοῦ ΣτΕ, ποὺ ἀκυρώνουν τελεσίδικα-ὁριστικὰ καὶ ἀμετάκλητα, τὰ Προγράμματα Σπουδῶν καὶ τὰ βιβλία-«Φακέλους» τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν ποὺ ἀπορρέουν ἀπὸ αὐτὰ τὰ Προγράμματα.
.               Ὡς ἐκ τούτου τὸ ΙΕΠ, διὰ τῶν ἁρμοδίων του ὀργάνων, θὰ ἔπρεπε νὰ ἔχει ἤδη ἀποστείλει στὸ Ὑπουργεῖο Παιδείας πρόταση ἀνάκλησης τῆς ὑπ᾽ ἀρ. Πρωτ. 143755/Δ2(17-09-2019) ἀπόφασης τῆς Ὑφυπουργοῦ κ. Σοφίας Ζαχαράκη, τὴν ὁποία τὸ ἁρμόδιο Τμῆμα τοῦ ΙΕΠ εἶχε εἰσηγηθεῖ (πράξη 26/27-06-2019 τοῦ Δ.Σ).
Στὴν ἀπόφαση αὐτὴ προβλεπόταν γιὰ τὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν στὸ Δημοτικὸ Σχολεῖο γιὰ τὸ σχολικὸ ἔτος 2019-2020 νὰ ἰσχύσουν ἡ ὕλη καὶ οἱ ὁδηγίες διδασκαλίας, ὅπως ἔχουν ὁριστεῖ γιὰ τὸ σχολικὸ ἔτος 2017-2018 (σύμφωνα μὲ τὸ ὑπ’ 164306/Δ2/03-10-2017 ἔγγραφο τοῦ ΥΠ.Π.Ε.Θ), δηλαδή, οὐσιαστικά, νὰ συνεχιστοῦν τὰ ἀκυρωμένα ἀπὸ τὸ ΣτΕ Προγράμματα καὶ βιβλία τοῦ κ. Γαβρόγλου.
.               Θεωροῦμε ὅτι, σύμφωνα μὲ τὶς ἀποφάσεις τοῦ ΣτΕ, εἴχατε τὴν ὡς ἄνω ὑποχρέωση καὶ ὡς ἐκ τούτου ἔχετε ὑποπέσει σὲ παράβαση καθήκοντος, διότι, ἀφ᾽ἑνός, δὲν ἔχετε εἰσηγηθεῖ τὴν ἀνάκληση αὐτῆς τῆς ἀπόφασης καί, ἀφ᾽ἑτέρου, δὲν ἔχετε προτείνει τὴν ὕλη διδασκαλίας γιὰ τὸ Γυμνάσιο καὶ τὸ Λύκειο λαμβάνοντας αὐστηρὰ ὑπ᾽ ὄψη τὶς ἀποφάσεις τοῦ ΣτΕ, ποὺ δημοσιεύτηκαν στὶς 20/09/2019.
.               Ἑπομένως, ὡς ΙΕΠ δὲν ἔχετε ἐκδώσει Ἀπόφαση ποὺ νὰ προτείνει στὸ Ὑπουργεῖο Παιδείας τὴν ἐφαρμογὴ τῶν πρὶν τὸ 2016 ἰσχυόντων Προγραμμάτων καὶ Βιβλίων γιὰ τὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν τόσο στὴν Πρωτοβάθμια ὅσο καὶ στὴ Δευτεροβάθμια Ἐκπαίδευση, γιὰ νὰ συντελεστεῖ ἔτσι ἡ πλήρης ἐναρμόνιση τῆς διδασκαλίας τοῦ μαθήματος μὲ τὶς ἀποφάσεις τοῦ ΣτΕ.
.               Ἐπίσης, τὸ ΙΕΠ ἐκ τῶν πραγμάτων, θὰ ἔπρεπε καὶ πρέπει νὰ ἀποφύγει νὰ στείλει στὸ Ὑπουργεῖο Παιδείας ὁποιαδήποτε ἄλλο ἔγγραφο ἢ πρότασή του, ποὺ θὰ ἀφορᾶ στὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν καὶ δὲν θὰ λαμβάνει ὑπ᾽ ὄψη του τὸ περιεχόμενο τῶν πρόσφατων ἀποφάσεων τοῦ ΣτΕ, διότι, σὲ διαφορετικὴ περίπτωση, αὐτὸ μπορεῖ νὰ θεωρηθεῖ ὅτι, πέρα ἀπὸ παράβαση καθήκοντος, συνιστᾶ προσπάθεια παρώθησης τῆς διοίκησης τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας, προκειμένου τὰ ἁρμόδια ὄργανά του νὰ ὑπογράψουν ἀποφάσεις ἔκνομες, οἱ ὁποῖες σὺν τοῖς ἄλλοις, θὰ τὰ ἐκθέσουν καὶ πολιτικά.
.               Περιττὸ νὰ σᾶς ἀναφέρουμε ὅτι, ἂν ἀνατρέξετε στὸ ἀρχεῖο τοῦ ΙΕΠ, θὰ διαπιστώσετε ὅτι ὑπάρχουν ἄπειρα ἔγγραφα τῆς Ἑνώσεώς μας μὲ τὰ ὁποῖα, ὡς Ὄργανο ἐπιστημονικὸ καὶ συνδικαλιστικὸ τῶν Θεολόγων Ἑλλάδος, σᾶς ἐπισημαίναμε ὅτι τὰ Προγράμματα ποὺ ἐκπονήθηκαν στὸ ΙΕΠ καὶ εἰσηγηθήκατε τὸ 2016 στὸν κ. Φίλη καὶ τὸ 2017 στὸν κ. Γαβρόγλου ἦταν μὴ νόμιμα, μὴ συνταγματικὰ καὶ μὴ ὀρθόδοξα. Τότε, οὔτε μία φορὰ δὲν μᾶς καλέσατε ὡς Πανελλήνια Ἕνωση Θεολόγων νὰ ἐκθέσουμε τὶς θέσεις μας καί, ἐπιπλέον, περιφρονήσατε καὶ ἀπαξιώσατε μὲ ἐμφανῆ αὐθάδεια καὶ αὐταρχισμὸ τὶς θέσεις, τὶς κριτικὲς καὶ τὰ αἰτήματα ποὺ σᾶς στέλναμε ἐγγράφως, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ ἐφαρμοστοῦν τελικὰ τὰ Προγράμματά σας καὶ νὰ ἐκτεθεῖ ἔτσι, μετὰ ἀπὸ τὶς τέσσερις ἀκυρωτικὲς ἀποφάσεις τοῦ ΣτΕ,  τόσο τὸ Ὑπουργεῖο Παιδείας ποὺ τὰ ἐφάρμοσε, ὅσο καὶ τὸ Ἰνστιτοῦτο ποὺ ὑπηρετεῖτε, ποὺ τὰ εἰσηγήθηκε.
.               Σᾶς καλοῦμε, μάλιστα, νὰ ἀναλάβετε τὶς εὐθύνες σας, προκειμένου νὰ ἀσκεῖτε τὰ καθήκοντά σας, ὑπηρετώντας μία ἐκπαιδευτικὴ πολιτική, ποὺ θὰ ἀφορᾶ καὶ θὰ ἐκφράζει δημοκρατικὰ ὅλους τοὺς Ἕλληνες καὶ ὄχι μόνον μία συγκεκριμένη μερίδα πολιτῶν, σεβόμενοι παράλληλα τὴ δημοκρατικὴ καὶ συνταγματικὴ τάξη  τῆς χώρας.
.               Σὲ διαφορετικὴ περίπτωση, ἐὰν συνεχίσετε, ὡς ΙΕΠ, νὰ περιφρονεῖτε κάθε ἔννοια δικαίου, ὡς πρὸς τὴ διδασκαλία τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν καὶ νὰ προτείνετε πρὸς τὸ Ὑπουργεῖο Παιδείας, παράνομες καὶ ἀντιδημοκρατικὲς προτάσεις, θὰ βρεθοῦμε στὴν δυσάρεστη θέση νὰ σᾶς ὑπενθυμίσουμε  ὅτι ἡ πράξη αὐτὴ συνιστᾶ ἀπὸ μόνη της, πειθαρχικὸ παράπτωμα, ποινικὰ κολάσιμο.
.               Στὸ πλαίσιο αὐτό, ὀφείλουμε νὰ σᾶς ἐπισημάνουμε ὅτι ἀνησυχοῦμε, διότι τὸν τελευταῖο καιρὸ σημαντικὰ στελέχη τοῦ ΙΕΠ, ὅπως ὁ κ. Εὐστράτιος Ψάλτου -πρόσωπο μὲ ἀμφιλεγόμενες καὶ ἀπαράδεκτες θεολογικὲς θέσεις γιὰ σημαντικὰ θέματα τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας, ὁ ὁποῖος μάλιστα ὑπογράφει ὡς «Σύμβουλος Θρησκευτικῶν τοῦ ΙΕΠ»- ἐκφράζει σὲ ἀρθρογραφία του θέσεις ποὺ δείχνουν ἐμφανῆ ἀσέβεια ἔναντι τῶν ἀποφάσεων τοῦ ΣτΕ.
.               Σημειώνουμε ὅτι ἡ Πανελλήνια Ἕνωση Θεολόγων, ὡς ὁ κλάδος τῶν ἐκπαιδευτικῶν, ποὺ προσέφυγε στὸ ΣτΕ καὶ δικαιώθηκε μὲ τὴν ἀκύρωση τῶν Προγραμμάτων Φίλη – Γαβρόγλου, μετὰ καὶ ἀπὸ τὴν πολιτικὴ ἀλλαγὴ ποὺ συντελέστηκε ἀπὸ τὸ Ἰούλιο τοῦ 2019 στὴ χώρα μας, δὲν εἶναι δυνατὸ νὰ ἀναγκάζεται νὰ συνομιλεῖ μὲ ἕναν ὑπεύθυνο γιὰ τὸ μάθημά μας στὸ ΙΕΠ ποὺ οὐδέποτε ζήτησε ἢ δέχτηκε νὰ συνεργαστεῖ ἕως τώρα μαζί μας. Δὲν εἶναι δυνατὸ ἡ Ἕνωσή μας νὰ ἀναγκάζεται νὰ ἀποδέχεται, ὡς ἰσότιμο καὶ ἔγκυρο συνομιλητή της γιὰ τὸ μάθημά μας, ἕναν ἄνθρωπο, πού, χωρὶς νὰ κατέχει τὰ ἀπαιτούμενα θεολογικὰ καὶ παιδαγωγικὰ προσόντα, βρίσκεται, κατὰ τὴ γνώμη μας, ὡς μὴ ἔπρεπε, ἐλέῳ ἄλλων συνθηκῶν, στὴ θέση τοῦ Συμβούλου τῶν Θρησκευτικῶν τοῦ ΙΕΠ.
.               Ἐπιπλέον ὅμως, μὲ ξεχωριστὸ θράσος, ἐκφράζει δημοσίως, μετὰ μάλιστα τὴ δημοσίευση τῶν ἀποφάσεων τοῦ ΣτῈ 20/09/2029 τὶς θέσεις καὶ τὰ σχέδιά του,  ποὺ δείχνουν ὅτι δὲν βρίσκεται στὴν κατεύθυνση τῆς ἄμεσης καὶ πλήρους ἀπόσυρσης τῶν ἀκυρωμένων Προγραμμάτων καὶ Φακέλων τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν, ἀλλά, ἀντίθετα, στὴν μὲ κάθε θυσία καὶ κάθε τρόπο προσπάθεια πλήρους ἢ μερικῆς ἐν ἰσχύι παραμονῆς καὶ διατήρησής τους.
.               Γιὰ πολλοστὴ φορὰ σᾶς ἐπισημαίνουμε τὴν ὑποχρέωσή σας νὰ ἀκολουθήσετε, χωρὶς παρεκτροπές, τὴ συνταγματικὴ κατεύθυνση ποὺ ἔδωσε στὸ μάθημά μας τὸ ΣτΕ.
.               Ὀφείλουμε νὰ τονίσουμε ξεκάθαρα πρὸς κάθε κατεύθυνση, ὅτι τὸ ΣτΕ, μὲ τὶς ἀποφάσεις του, ἀκυρώνει καὶ καταργεῖ πλήρως καὶ συνολικὰ τὴν δομή, τὸ περιεχόμενο, τὸν σκοπὸ καὶ τὸν προσανατολισμὸ αὐτῶν τῶν Προγραμμάτων καὶ τῶν Φακέλων καὶ ὄχι μόνον κάποια τμήματα ἀπὸ αὐτὰ ἢ κάποιες πτυχές τους.
.               Ἡ Πανελλήνια Ἕνωση Θεολόγων, διὰ μέσου τοῦ Διοικητικοῦ της Συμβουλίου, δηλώνει ὅτι εἶναι ἀναγκασμένη νὰ ἀντιδράσει σὲ τακτικὲς καὶ τακτικισμοὺς προσώπων καὶ φορέων, ποὺ φαίνεται νὰ ἐπιδιώκουν τὴ διάλυση ἢ ἀλλοίωση τῆς χριστιανικῆς θρησκευτικῆς ἀγωγῆς στὰ σχολεῖα τῆς Ἑλλάδας. Σὲ αὐτὴν τὴν κατεύθυνση, χρησιμοποιοῦμε  ὅλα τὰ διαλογικά, ἀλλά, ἂν χρειαστεῖ, καὶ τὰ νόμιμα μέσα, ποὺ θὰ διασφαλίζουν τὴν ἀπρόσκοπτη καὶ πλήρη ἐφαρμογὴ τῶν ἀποφάσεων τοῦ ΣτΕ, ἔτσι ὥστε νὰ ἐπανέλθει τὸ πολύπαθο μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν στὴ συνταγματική, θεολογικὴ καὶ παιδαγωγική του κανονικότητα.

Μὲ τιμὴ
Γιὰ τὸ ΔΣ τῆς ΠΕΘ
Ὁ Πρόεδρος                                                  Ὁ Γεν.  Γραμματέας

Ἡρακλῆς Ρεράκης                                         Παναγιώτης Τσαγκάρης

Καθηγητὴς Θεολογικῆς Σχολῆς ΑΠΘ                Ὑπ. Δρ. Θεολογίας

ΠΗΓΗ: petheol.gr

,

  1. Σχολιάστε

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Google. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: