Ο ΤΡΙΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ…

Ο ΤΡΙΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ…

Τοῦ περιοδ. «Ο ΣΩΤΗΡ»
ἀρ. τ. 2206, 01.10.19
ἠλ. στοιχειοθ. «ΧΡΙΣΤΙΑΝ. ΒΙΒΛΙΟΓΡ.»

.             Σὲ κρίσιμες καμπὲς τῆς ἱστορίας, ὅταν ἀφηνιασμένοι οἱ λαοὶ ὁρμοῦν ἀκάθεκτοι στοὺς δρόμους τοῦ κακοῦ, ὁ Θεὸς κάνει ὁρισμένες φορὲς φανερότερη τὴν παρουσία του, γιὰ νὰ ἀνακόψει τὴν αὐτοκαταστροφικὴ μανία τους καὶ νὰ ἀποτρέψει τὴν ὁλοκληρωτική τους καταστροφή.
.             Στὶς περιστάσεις αὐτὲς κάποιο συνταρακτικὸ «σημεῖο» του προειδοποιεῖ γιὰ τὸν ἐπερχόμενο ὄλεθρο, ὥστε νὰ ἀφυπνίσει τὶς ναρκωμένες συνειδήσεις. Στοὺς καιρούς μας αὐτὸ ἔχει συμβεῖ ἀρκετὲς φορές, χωρὶς ὡστόσο νὰ ἔχει ἐπιφέρει κάποια οὐσιαστικὴ ἀλλαγὴ στὴν φρενήρη καθοδικὴ πορεία τοῦ ἀποστατημένου κόσμου.
.             Ἕνα τέτοιο «σημεῖο» ἀπὸ τὰ πιὸ χαρακτηριστικὰ ξανάφερε δυνατὰ στὴν ἐπιφάνεια μετὰ ἀπὸ τριάντα τρία χρόνια ἡ τηλεοπτικὴ σειρὰ «Τσερνομπὺλ» τοῦ ἀμερικανικοῦ δικτύου HBO.
.             Ἦταν 26 Ἀπριλίου τοῦ ἔτους 1986, ὅταν ὁ ὁλοκαίνουργιος τέταρτος ἀντιδραστήρας τοῦ πυρηνικοῦ ἐργοστασίου στὴν πόλη Τσερνομπὺλ τῆς Οὐκρανίας ἐξερράγη. Ἡ καταστροφὴ ἦταν φοβερή, ἀλλὰ ἡ μέγιστη ἀπειλὴ ἀκολούθησε τὴν ἔκρηξη, ὔπουλη καὶ ἀόρατη, ἀφοῦ ἀπὸ αὐτὴ ἀπελευθερώθηκε τεράστια ποσότητα ραδιενέργειας. Σύντομα τὸ φονικὸ ραδιενεργὸ νέφος ἐξαπλώθηκε πάνω ἀπὸ τὴν Εὐρώπη καὶ τὴν Ἀσία· ἔφθασε νὰ καλύψει τὸ ἕνα τρίτο τῆς ἐπιφανείας τῆς γῆς, μολύνοντας τὶς καλλιέργειες καὶ τὰ νερά.
.             Οἱ ἄμεσοι θάνατοι, ποὺ ἀποδόθηκαν στὴν ἔκρηξη, ὑπολογίστηκαν σὲ μερικὲς χιλιάδες. Ἀργότερα ἡ Greenpeace ἔφτασε νὰ τοὺς ἀριθμεῖ σὲ περίπου διακόσιες χιλιάδες. Ἐνῶ σχετικὰ πρόσφατα, τὸ 2007, σὲ βιβλίο μὲ τὸν τίτλο «Τσερνομπύλ», ποὺ ἐκδόθηκε στὴ Ρωσία, οἱ συγγραφεῖς ὑπολογίζουν σὲ 985.000 τοὺς θανάτους, ποὺ σχετίζονται μὲ τὴν φονικὴ ραδιενέργεια τοῦ Τσερνομπύλ. Ἡ περιοχὴ σὲ ἔκταση 31 km γύρω ἀπὸ τὸ ἐργοστάσιο εἶναι ἀπαγορευμένη ζώνη. Ὑπολογίζεται ὅτι πρέπει νὰ περάσουν περίπου 20.000 χρόνια, γιὰ νὰ γίνει κατοικήσιμη.
.             Τὸ καταστροφικὸ γεγονὸς συγκλόνισε τότε τὸν κόσμο καὶ γιὰ τὸν λόγο ὅτι ἔγινε φανερὸ πὼς ἀποτελοῦσε πραγματοποίηση προφητείας τοῦ ὀγδόου κεφαλαίου τῆς ἀποκαλύψεως ποὺ περιγράφει τὸ σάλπισμα τοῦ τρίτου Ἀγγέλου. Ἐκεῖ γίνεται λόγος γιὰ ἀστέρι, ποὺ ἔπεσε πάνω στὸ ἕνα τρίτο τῶν ποταμῶν καὶ τῶν πηγῶν, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ πεθάνουν πολλοὶ ἀπὸ τὰ μολυσμένα νερά. Τὸ ἀστέρι στὸ κείμενο τῆς ἀποκαλύψεως ὀνομάζεται «ἄψινθος». Καὶ ἐδῶ βρίσκεται ἡ ἀκριβὴς σύμπτωση: Ἡ λέξη «Τσερνομπὺλ» μεταφραζόμενη στὴν ἑλληνικὴ γλῶσσα σημαίνει «ἄψινθος» (Ἀποκ. η΄10, 11). Τὸ ὄνομα καὶ ἡ σύμπτωση τοῦ μολυσμοῦ τοῦ ἑνὸς τρίτου τῆς γῆς δὲν ἄφηναν καμία ἀμφιβολία ὅτι ἡ ἔκρηξη τοῦ Τσερνομπὺλ ἀποτελοῦσε πραγματοποίηση τῆς προφητείας.
.             Ἡ τηλεοπτικὴ παραγωγὴ τοῦ HBO ξανάφερε στὴν ἐπιφάνεια τὴν τραγωδία, μὲ ἀποτέλεσμα πλήθη τουριστῶν νὰ συρρέουν στὴν περιοχὴ τοῦ Τσερνομπὺλ καὶ νὰ εἰσέρχονται στὴν ἀπαγορευμένη ζώνη, προκειμένου νὰ φωτογραφηθοῦν μὲ θέα τὸν κατεστραμμένο ἀντιδραστήρα, συχνὰ σὲ προκλητικὲς καὶ ἡμίγυμνες στάσεις. Αὐτὸ τὸ τελευταῖο προκάλεσε ἀντιδράσεις, διότι θεωρήθηκε ἀσέβεια πρὸς τοὺς νεκρούς.
.             Κανένας ὅμως τώρα δὲν ἔκανε λόγο γιὰ τὸ «σημεῖο» τῆς ἀποκαλύψεως.
.             Ξεχάστηκε…
.             Ἁπὸ τοὺς πάντες…
.             Καὶ εἶναι ὡστόσο τὸ πρώτιστο, ποὺ ἔπρεπε νὰ τονίζεται ἀπὸ κάθε κατεύθυνση καὶ κυρίως ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία. Ὄχι μόνο τὴν τοπική, ποὺ σπαράσσεται ἀπὸ σχίσματα, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τὸ σύνολο τῶν κατὰ τόπους Ἐκκλησιῶν. Αὐτὸ μάλιστα θὰ μποροῦσε νὰ ἀποτελέσει μοναδικὸ θέμα μελέτης σήμερα, προκειμένου τὸ κήρυγμα τῆς Ἐκκλησίας νὰ ἀφυπνίσει τὶς συνειδήσεις τῶν ἀνθρώπων σὲ ὅλον τὸν κόσμο.
.             Νὰ ἀφυπνίσει καὶ τῶν ἴδιων τῶν μελῶν τῆς Ἐκκλησίας τὶς συνειδήσεις, ὥστε ἡ Οὐκρανία καὶ τὸ Τσερνομπὺλ νὰ ἀποτελοῦν σημεῖο πνευματικῆς ἐγρηγόρσεως ὅλων. Τί συγκλονιστικὴ μαρτυρία θὰ δινόταν στὸν ἀποστατημένο κόσμο μας, ἂν π.χ. κτιζόταν στὸ Τσερνομπὺλ ναὸς ἀφιερωμένος στὸν ἱερὸ Εὐαγγελιστὴ Ἰωάννη καὶ τὴν Ἀποκάλυψη, καὶ ἀπὸ ἐκεῖ συνεχῶς, μάλιστα κατὰ τὴν 26η Ἀπριλίου κάθε ἔτους, ἀπευθυνόταν μήνυμα μετανοίας πρὸς ὅλον τὸν κόσμο! Νὰ κηρυσσόταν ἀπὸ ἐκεῖ Νινευϊτικὴ μετάνοια: «δεῦτε προσκυνήσωμεν καὶ προσπέσωμεν αὐτῷ καὶ κλαύσωμεν» ἐνώπιον τοῦ Δημιουργοῦ μας (Ψαλμ. Ϟδ΄[94] 6).
.             Ἄν!
.             Διότι τώρα ἐπικρατεῖ θλιβερὴ σιωπή…
.             Ἀλλὰ ἂν ἡ ἴδια ἡ Ἐκκλησία δὲν ἀφουγκράζεται ἢ καὶ παραθεωρεῖ τὰ μεγάλα «σημεῖα» τοῦ Θεοῦ, τί νόημα μπορεῖ νὰ ἔχει ἡ ἀποστολή της στὸν κόσμο; Δὲν κινδυνεύει ἔτσι νὰ καταστεῖ ἀνάλατο ἁλάτι, «ἅλας ἄναλον» (Μάρκ. θ´ 50), καὶ σβησμένο λυχνάρι;
.             Γι’ αὐτὸ ἡ Οὐκρανία σήμερα κρίνει τὸν κόσμο καὶ κατ᾽ ἐξοχὴν τὴν Ἐκκλησία.
.             Τριάντα τρία χρόνια μετὰ τὸ φοβερὸ «σημεῖο» θὰ εἶναι τραγικὸ ὁ ἐπίλογος τῆς τρομακτικῆς ἐκρήξεως νὰ εἶναι ὁ δραματικὸς λόγος τοῦ ἐνάτου κεφαλαίου (θ΄ 20-21) τῆς ἀποκαλύψεως:
.             «Οὐ μετενόησαν»!

  1. Σχολιάστε

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Google. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: