ΕΛΛΑΔΑ: ΚΙΝΔΥΝΟΣ-ΘΑΝΑΤΟΣ!

λλάδα SOS

Τοῦ Μητροπολίτου Κισάμου καὶ Σελίνου Ἀμφιλοχίου

.                     Σὸκ προκαλοῦν τὰ στοιχεῖα τῆς ΕΛΣΤΑΤ ἀναφορικὰ μὲ τὴν.. μὴ ἀναστρέψιμη;; μείωση τοῦ πληθυσμοῦ τῆς Πατρίδας μας. Τὸ 2018, σύμφωνα μὲ τὴν ΕΛΣΤΑΤ, καταγράφηκαν στὴν Χώρα μας 33.857 περισσότεροι θάνατοι ἀπὸ τὸν ἀριθμὸ τῶν γεννήσεων. Εἰδικότερα, σύμφωνα μὲ τὰ δημογραφικὰ στοιχεῖα ποὺ συγκέντρωσε ἠ ΕΛΣΤΑΤ,  οἰ γεννήσεις τὸ 2018 ἀνῆλθαν σὲ 86.440 (44.525 ἀγόρια καὶ 41.915 κορίτσια) καταγράφοντας μείωση 2,4% σὲ σχέση μὲ τὸ 2017, ποὺ ἦταν 88.553 (45.686 ἀγόρια καὶ 42.867 κορίτσια). Οἱ θάνατοι, κατὰ τὸ 2018, ἀνῆλθαν σὲ 120.297 (61.387 ἄνδρες καὶ 58.910 γυναῖκες). Οἱ γάμοι ἀνῆλθαν σὲ 47.428 παρουσιάζοντας μειωση 5,4% σε σχέση μὲ τὸ 2017, κατὰ τὸ ὁποῖο εἶχαν πραγματοποιηθεῖ 50.138. Παράλληλα, ὅπως ἐπισημαίνει πρόσφατη ἔρευνα τῆς Ἑλληνικῆς Γεροντολογικῆς καὶ Γηριατρικῆς Ἑταιρείας μὲ ἀφορμὴ τὴν παγκόσμια ἡμέρα Ἡλικιωμένων (1 Ὀκτ.), γιὰ τὰ ἑπόμενα 30 χρόνια προδιαγράφεται γιὰ τὴν Χώρα μας ζοφερὸ μέλλον, καθὼς τὰ παιδιὰ καὶ οἱ ἔφηβοι δὲν θὰ ξεπερνοῦν τὸ 12% τοῦ πληθυσμοῦ. Ἡ μέση ἡλικία θὰ ἀγγίζει τὰ 50 ἔτη καὶ οἱ οἰκονομικὰ ἐνεργοὶ πολίτες θὰ εἶναι στὴν καλύτερη περίπτωση περὶ τὰ 3.7 ἑκατομμύρια. Σύμφωνα μὲ τὶς ἐκτιμήσεις τῆς Ἑλληνικῆς Γεροντολογικῆς καὶ Γηριατρικῆς Ἑταιρείας, τὸ 2050 ὁ πληθυσμὸς τῆς χώρας μας δὲν θὰ ξεπερνᾶ –μὲ τὶς αἰσιόδοξες προβλέψεις- τὰ 10 ἑκατομμύρια, ἤ –μὲ βάση τὸ κακὸ σενάριο- τὰ 8,3 ἑκατομμύρια. Ὁ πληθυσμὸς τῶν παιδιῶν ἡλικίας 3 ἕως 17 ἐτῶν θὰ μειωθεῖ ἀπὸ 1,6 ἑκατομμύριο, ποὺ εἶναι σήμερα, σὲ 1-1,4 ἑκατομμύριο, τὰ ἄτομα ἡλικίας ἄνω τῶν 65 ἐτῶν θὰ ἀποτελοῦν τὸ 1/3 τοῦ πληθυσμοῦ, ἐνῶ τὸ 2020 1 στὰ 7 παιδιά, ποὺ θὰ γεννῶνται στὴν Ἑλλάδα, θὰ ἔχουν ἕνα τουλάχιστον ἀλλοδαπὸ γονέα.
.                     Δεύτερη πιὸ γερασμένη χώρα στὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση ἡ Ἑλλάδα, σύμφωνα μὲ τὰ στοιχεῖα τῆς Eurostat, ποὺ δημοσιεύθηκαν πρόσφατα, καθὼς γιὰ κάθε τρία ἄτομα σὲ παραγωγικὴ ἡλικία, τὸ 2018 ἀντιστοιχοῦσε ἕνας ἡλικιωμένος ἄνω τῶν 65 ἐτῶν. Στὴν πρώτη θέση βρίσκεται ἡ Ἰταλία. Σὲ παγκόσμια κατάταξη γήρανσης ἡ Ἑλλάδα βρίσκεται στὴν 7η θέση μὲ τὸ 20,4% τῶν κατοίκων νὰ εἶναι ἡλικίας ἄνω τῶν 65 ἐτῶν καὶ νὰ ἐμφανίζει αὔξηση 189% σὲ σχέση μὲ τὸ 1960.  Στοὺς σημαίνοντες συναγερμὸ προστέθηκε πρόσφατα καὶ τὸ think tank διαΝΕΟσις, τὸ ὁποῖο παρουσίασε μία ἐξαιρετικὰ ἀνησυχητικὴ μελέτη σχετικὰ μὲ τὴν ἐξέλιξη τοῦ δημογραφικοῦ στὴ χώρα. Βάσει τῶν σεναρίων ποὺ ἐξετάζει ἡ ὁμάδα ἐπιστημόνων ἀπὸ τὸ Ἐργαστήριο Δημογραφικῶν καὶ Κοινωνικῶν Ἀναλύσεων τοῦ Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ὑπὸ τὴ διεύθυνση τοῦ καθηγητῆ Βύρωνα Κοτζαμάνη, ὁ πληθυσμὸς τῆς χώρας συρρικνώνεται, μετὰ ἀπὸ μία «ἔκρηξη» ἕως τὸ 2010, καὶ ἡ συρρίκνωση αὐτὴ μᾶλλον θὰ συνεχιστεῖ ἕως καὶ τὸ 2050, μὲ τὴν ἔντασή της νὰ ἐξαρτᾶται ἀπὸ πολλοὺς παράγοντες. Ἡ μείωση τοῦ πληθυσμοῦ, ὅπως σημειώνει ἡ μελέτη αὐτὴ τοῦ Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, δὲν ὁδηγεῖ μόνον τὸ ἐκπαιδευτικό, τὸ σύστημα ὑγείας ὡς καὶ τὸ ἀσφαλιστικὸ σύστημα σὲ κατάρρευση, ἀλλὰ ἡ δημογραφικὴ αὐτὴ κάμψη μπορεῖ νὰ ἔχει σημαντικὲς συνέπειες τόσο στὴν γεωπολιτικὴ στρατηγικὴ τῆς χώρας, ὅσο καὶ στὴν ἐθνική της ἄμυνα.
.                     SOS λοιπὸν γιὰ τὴν πληθυσμιακὴ συρρίκνωση τῆς Χώρας καὶ τοὺς κινδύνους ποὺ ἐλλοχεύουν ἀπὸ τὸ λίαν ἀνησυχητικὸ αὐτὸ φαινόμενο ἐκπέμπουν ἐγνωσμένου κύρους ἐρευνητικὰ κέντρα, Πανεπιστημιακὰ Ἱδρύματα καὶ καθ᾽ ὕλην Φορεῖς. Ὑπάρχουν ἐπίσης καὶ οἱ πιὸ ἀπαισιόδοξοι, οἱ ὁποῖοι μιλοῦν γιά… «ἐξαφάνιση» τοῦ Ἑλληνισμοῦ ἀπὸ τὴν Χώρα, καθώς, ὅπως ἰσχυρίζονται, ἡ συρρίκνωση τῆς Ἑλληνικῆς οἰκογένειας σὲ ἀντιστοιχία μὲ τὶς οἰκογένειες τῶν ἀλλοδαπῶν ὁδηγεῖ σὲ ἀλλοίωση τοῦ Ἑλληνικοῦ στοιχείου. Τί μέλλει γενέσθαι λοιπόν; Ποιός καὶ πῶς θὰ ἀνατραπεῖ ἡ ζοφερὴ αὐτὴ πραγματικότητα; Ἀρκοῦν οἱ ἐπισημάνσεις, δηλώσεις καὶ ἀναφορὲς ἢ χρειάζονται ἄμεσα, ἐδῶ καὶ τώρα, ἄμεσα μέτρα ἀνατροπῆς καὶ ἀνάταξης ἐνάντια στὴν ὑπογεννητικότητα;;
.                     Σὲ μία ἀπόλυτα καταναλωτικὴ κοινωνία, ὅπου τὰ περισσότερα προβλήματα ἀντιμετωπίζονται κυρίως σὲ οἰκονομικὸ ἐπίπεδο, δὲν μπορεῖ παρὰ νὰ ληφθοῦν κυρίως οἰκονομικὰ μέτρα, ἰσχυρίζονται κάποιοι. Δημιουργία παιδικῶν σταθμῶν γιὰ τὶς ἐργαζόμενες μητέρες, ἐξασφάλιση εἰδικῶν προνομίων, κατάργηση τῶν ὁρίων εἰσοδήματος πολυτέκνων, καθιέρωση ἐπιδόματος καὶ συντάξεως στὴν πολύτεκνη μητέρα, φορολογικὴ ἐλάφρυνση στοὺς πολύτεκνους, ἐπιδότηση γεννήσεων κ.ἄ. εἶναι μερικὰ ἀπὸ τὰ μέτρα ποὺ προτείνονται. Σαφῶς καὶ εἶναι χρέος τῆς Πολιτείας νὰ σκύψει ἄμεσα στὸ πρόβλημα. Ὄχι μόνον νὰ ἐλαφρύνει τὶς πολύτεκνες οἰκογένειες ἀπὸ τὸν ζυγὸ καὶ τὰ οἰκονομικὰ βάρη, ἀλλὰ νὰ δώσει κίνητρα καὶ εὐκαιρίες γιὰ τὴν δημιουργία πολυτέκνων οἰκογενειῶν. Αὐτὸ εἶναι χρέος ἀδιαμφισβήτητο τῆς Πολιτείας, τὸ ὁποῖο θὰ ἔπρεπε ἀπὸ χρόνια νὰ εἶχε πράξει. Ἂς τὸ κάνει λοιπὸν τώρα, καθὼς αὔριο θὰ εἶναι μᾶλλον… ἀργά…
.                     Ἀρκεῖ ὅμως μόνον ἡ λήψη τῶν ἄμεσα ἀναγκαίων καὶ ἀπαραίτητων μέτρων ἀπὸ πλευρᾶς τῆς Πολιτείας; Φτάνει δηλ. ἡ νομοθετικὴ ρύθμιση τῶν θεμάτων ποὺ ἀφοροῦν τὴν πολύτεκνη οἰκογένεια ἢ μήπως τὸ πρόβλημα θὰ πρέπει νὰ ἀντιμετωπιστεῖ σὲ μία βαθύτερη διάσταση καὶ ἀντίληψη;; Πιστεύουμε πὼς ναί. Ἡ Πολιτεία ὀφείλει νὰ πράξει τὸ ἀνεξόφλητο χρέος τῆς ἔναντι στὶς πολύτεκνες οἰκογένειες, δήλ. τὴν Χώρα, παράλληλα ὅμως χρειάζεται νὰ γίνει συνείδηση σὲ ὅλους μας ὅτι αὐτὸ ἀπὸ μόνο του δὲν ἀρκεῖ, δὲν θὰ λύσει τὸ πρόβλημα. Χρειάζεται δηλ. κατὰ τὴν ἄποψή μας, νὰ κατανοήσουμε ὅτι τὸ δημογραφικὸ πρόβλημα, ποὺ τείνει νὰ γίνει ὁ μεγαλύτερος κίνδυνος γιὰ τὴν Ἑλλάδα, δὲν θὰ λυθεῖ μόνο μὲ τὴν λήψη τῶν ἀναγκαίων καὶ ἀπαραίτητων μέτρων ἀπὸ πλευρᾶς τῆς Πολιτείας. Αὐτὸ εἶναι μία μονοδιάστατη καὶ κοντόφθαλμη ἀντιμετώπιση καὶ λύση. Ἀναγκαία μέν, ἀνεπαρκὴς δέ.
.                     Χρειάζεται, πιστεύουμε, νὰ γίνει συνείδηση σὲ ὅλους ὅτι ἡ λύση στὸ δημογραφικὸ πρόβλημα κρύβεται στὴν ἀγάπη πρὸς τὸν ἄνθρωπο καὶ εἰδικότερα τὸν νέο ἄνθρωπο, τὸ παιδί. Χρειάζεται ἀνάπλαση τῆς Ἑλληνικῆς παιδείας, τῆς τόσο βάρβαρα καὶ βάναυσα πληγωμένης ἀπὸ τὰ κατὰ καιροὺς ἐκπαιδευτικὰ συστήματα ποὺ ἀντιμετωπίζουν τὸ παιδὶ ὡς μάζα καὶ ἀριθμὸ καὶ ὄχι ὡς πρόσωπο. Χρειάζεται ἐπιστροφὴ στὶς παραδεδομένες ἀξίες, τὶς ρίζες, τὴν οἰκογένεια ὡς κύτταρο ζωῆς καὶ ἀνθοκήπιο, πηγὴ χαρᾶς καὶ ἐλπίδας. Ἐπιστροφὴ δηλ. στὸν ἄνθρωπο καὶ τὶς ἀνάγκες του. Χρειάζεται, πρῶτα ἀπ᾽ ὅλα, σεβασμὸς στὴν ζωή. 300.000 φτάνουν ἐτησίως οἱ ἀμβλώσεις στὴν Χώρα μας καθώς, δυστυχῶς, ἡ ἄμβλωση ἔχει ἀναχθεῖ σὲ μέτρο ἀντισύλληψης καὶ οὐδεὶς διαμαρτύρεται γιὰ τὸ θλιβερὸ αὐτὸ φαινόμενο. Τὸ ἀντίθετο μάλιστα, ὑποστηρίζεται καὶ ἐνθαρρύνεται ὡς «δικαίωμα». Ποιός, ἄραγε, θὰ διαφυλάξει τὸ ἀναφαίρετο δικαίωμα τοῦ ἀγέννητου παιδιοῦ; μιᾶς ζωῆς δηλ. ποὺ μὲ τρόπο βίαιο στερεῖται τὸ δικαίωμα τῆς ζωῆς; Ἢ μήπως ἡ ζωὴ τοῦ ἀδύναμου (ἀγέννητο παιδὶ) ἔχει λιγότερη ἀξία ἀπὸ τὴν ζωὴ τοῦ ἰσχυροῦ; ἐκείνου δηλ. ποὺ ἀποφασίζει; Ἐὰν οἱ 300.000 αὐτὲς ἀμβλώσεις ἐτησίως ἦταν γεννήσεις, θὰ συζητούσαμε σήμερα γιὰ δημογραφικὸ πρόβλημα στὴν Ἑλλάδα; Παράλληλα, ὀφείλομε νὰ βοηθήσομε νὰ ἐνταχθοῦν ὁμαλὰ στὴν Ἑλληνικὴ κοινωνία ὅλοι οἱ συνάνθρωποί μας ποὺ πασχίζουν νὰ ζήσουν μία καλύτερη ζωὴ μακριὰ ἀπὸ τὴν πατρίδα τους καὶ τοὺς δικούς τους. Τὰ 100 χιλιάδες καὶ πλέον παιδιὰ τῶν μεταναστῶν, ποὺ ἤδη ἀποτελοῦν μέρος τῆς κοινωνίας μας, ποὺ πηγαίνουν στὰ σχολεῖα μας, μεγαλώνουν δίπλα καὶ ἀνάμεσά μας, δὲν μποροῦμε, δὲν ἔχομε τὸ δικαίωμα νὰ τὰ ἀγνοήσομε. Μήπως καὶ ἐμεῖς πρὶν λίγες δεκαετίες δὲν ζητούσαμε τὴν «γῆ τῆς ἐπαγγελίας» στὰ ἐργοστάσια τῆς Δύσης; Αὐτὸ δὲν ἦταν πάντοτε τὸ οἰκουμενικὸ πνεῦμα τοῦ Ἑλληνισμοῦ; Ἀλλαγὴ νοοτροπίας καὶ στάσης ζωῆς λοιπὸν εἶναι ἡ λύση καὶ ἡ πρόταση. Ἄλλωστε κατὰ τὸν Παλαμά: «Οἱ Μαραθῶνες γεννοῦν Παρθενῶνες». Ἆραγε θὰ τὸ πράξουμε;;

 

ΠΗΓΗ: imks.gr

 

 

,

  1. Σχολιάστε

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Google. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: