ΑΓΝΟΙΑ, ΑΜΑΘΕΙΑ καὶ ΕΜΠΑΘΕΙΑ (Γ. Ν. Παπαθανασόπουλος)

Ἄγνοια, ἀμάθεια καὶ ἐμπάθεια

Τοῦ Γιώργου Ν. Παπαθανασόπουλου

.             Ὅλοι οἱ Ἕλληνες, πρὶν κατὰ καὶ μετὰ τὴν Ἐπανάσταση τοῦ 1821, ἕως – στὴ μεγάλη τους πλειοψηφία – σήμερα ἔχουν τὴν πεποίθηση ὅτι ἡ Πίστη τους ταυτίζεται μὲ τὴν ἰδιοπροσωπία τους. Τὸ πίστευαν ἀκόμη καὶ οἱ Ἕλληνες, οἱ θεωρούμενοι ὀπαδοὶ τοῦ γαλλικοῦ ἄθεου διαφωτισμοῦ. Ὁ Ἀνώνυμος ὁ Ἕλληνας στὴν «Ἑλληνικὴ Νομαρχία» μπορεῖ νὰ ἀσκεῖ ἔντονη κριτικὴ στὸν κλῆρο τῆς ἐποχῆς του, ὅμως τονίζει ὅτι ὁ Ἕλληνας ὀφείλει νὰ διατηρήσει τὴν ταυτότητά του, διότι ἂν κυριευθεῖ ἀπὸ ἑτερογενὲς βασίλειον, «δὲν θέλουν μείνει πλέον Ἕλληνες, ἀλλὰ κατ’ ὀλίγον ὀλίγον θέλουν διαφθαρῆ τὰ ἤθη των καὶ θέλομεν μείνει πάλιν δοῦλοι καὶ δοῦλοι, ἴσως, πάλιν, ἀλευθέρωτοι διὰ πολλοὺς αἰῶνας».
.              Γιὰ τὴν διατήρηση τῆς ἰδιοπροσωπίας μας ὡς Ἑλλήνων μᾶς μίλησαν οἱ Κοραῆς, Ρήγας, καὶ ΟΛΟΙ οἱ ἀγωνιστὲς ποὺ ἀπελευθέρωσαν τὴν Ἑλλάδα. Ὁ Μακρυγιάννης γράφει στὰ Ἀπομνημονεύματά του: «Ἔγραψα γυμνὴ τὴν ἀλήθεια, νὰ ἰδοῦνε ὅλοι οἱ Ἕλληνες ν’ ἀγωνίζωνται διὰ τὴν πατρίδα τους, διὰ τὴν θρησκεία τους… καὶ νὰ ἐργάζωνται εἰς τὸ καλὸ τῆς πατρίδας τους, τῆς θρησκείας τους καὶ τῆς κοινωνίας». Τὰ μέλη τῆς πρώτης ἐθνικῆς Συνέλευσης, τὸ 1822 στὴν Ἐπίδαυρο, θεώρησαν φυσικὸ στὸ πρῶτο Σύνταγμα νὰ γραφεῖ ὅτι «Ὅσοι αὐτόχθονες κάτοικοι τῆς Ἐπικρατείας τῆς Ἑλλάδος πιστεύουσιν εἰς Χριστὸν εἰσὶν Ἕλληνες».
.              Ἡ ταύτιση τῶν Ἑλλήνων μὲ τὴν Πίστη τους ἔκαμε τὸν Σπ. Ζαμπέλιο, τὸ 1852, νὰ γράψει: «Ὁ Ἕλλην λατρεύει τὴν Ὀρθοδοξίαν μᾶλλον ὡς φρόνημα τοῦ Γένους του, ὡς ἀποθήκην τῆς Παραδόσεώς του, ὡς σύνδεσμον τῆς ἐθνικῆς του κοινωνίας». Καὶ συνεχίζει: «Ὁ αἱρετικὸς Ἕλλην ἐξάπαντος, εἴτε ἐν ἀγνοίᾳ εἴτε ἐν γνώσει αὐτοῦ, ἁμαρτάνει βλασφημῶν, Ἕλλην δὲν εἶναι… διότι ἐπιβουλεύεται ἐμμέσως τὴν ἐθνικότητά του, διότι ἐξορύσσει τὸν τάφον τῆς πατρίδος του». Οἱ Ἕλληνες λοιπὸν θεωροῦν κάτι τὸ φυσικὸ τὴν ἀναγραφὴ τοῦ θρησκεύματος καὶ τῆς ἰθαγένειας στὰ δημόσια ἔγγραφα.
.              Φτάσαμε στὰ 2012. Τότε ἱδρύθηκε ἡ «Ἕνωση Ἀθέων». Στὸ Καταστατικό της καὶ μεταξὺ τῶν σκοπῶν της εἶναι «ἡ πολιτιστική, μορφωτικὴ καὶ παιδαγωγικὴ δράση γιὰ τὴν προώθηση τοῦ βασικοῦ σκοποῦ τῆς Ἕνωσης καὶ περαιτέρω ἀνάπτυξη τῆς κοινότητας τῶν ἀθρήσκων, ἀθέων καὶ ἀγνωστικιστῶν». Μεταξὺ τῶν κύριων σκοπῶν τῆς Ἕνωσης Ἀθέων «ἡ προώθηση τῆς ἐκκοσμίκευσης τῆς πολιτείας»… Ἂν συνέβαινε αὐτό, οἱ Ἕλληνες θὰ ξεχνοῦσαν τὴν ἰδιοπροσωπία τους καὶ θὰ καθίσταντο, σύμφωνα μὲ τὸν Ἀνώνυμο τὸν Ἕλληνα, «δοῦλοι ἀλευθέρωτοι γιὰ πολλοὺς αἰῶνες». Δυστυχῶς ἀπὸ ὁρισμένους ἀπογόνους ὅσων μᾶς ἐλευθέρωσαν λείπει ἡ μνήμη καὶ τοὺς διακρίνει ἡ ἀμάθεια καὶ ἡ ἐμπάθεια πρὸς τὴν Ρωμέϊκη Παράδοσή μας.
.              Σημείωση: Ἡ δι’ ἀναφορᾶς τῆς Ἕνωσης Ἀθέων ἀπόφαση 28/2019 τῆς Ἀρχῆς Προστασίας Δεδομένων Προσωπικοῦ Χαρακτήρα γιὰ τὴν κατάργηση τῆς ἀναγραφῆς τοῦ θρησκεύματος καὶ τῆς ἰθαγένειας στὰ στοιχεῖα ποὺ τηροῦνται στὸ σχολεῖο, δὲν ἰσχύει γιὰ τοὺς ἑτεροδόξους καὶ τοὺς ἀλλοθρήσκους. Σύμφωνα μὲ Κοινὴ Ὑπουργικὴ Ἀπόφαση παρέχεται ἡ δυνατότητα δικαιολόγησης ἀπουσιῶν μαθητῶν, ὀπαδῶν τοῦ Ρωμαιοκαθολικοῦ δόγματος, τοῦ Ἑβραϊκοῦ θρησκεύματος καὶ τοῦ Μουσουλμανικοῦ θρησκεύματος κατὰ τὶς ἡμέρες συγκεκριμένων θρησκευτικῶν ἑορτῶν, μὲ τὴν ὑποβολὴ σχετικῆς ὑπεύθυνης δήλωσης!.-

  1. Σχολιάστε

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Google. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: