ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ γιὰ τὸ ΟΥΚΡΑΝΙΚΟ τοῦ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΠΙΣΙΔΙΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΥ

Ἀνοικτὴ ἐπιστολὴ γιὰ τὸ Οὐκρανικό
τοῦ Μητροπολίτου Πισιδίας κ. Σωτηρίου

Ἀγαπητοὶ ἐν Κυρίῳ ἀδελφοὶ καὶ ἀδελφές,

.             Μοῦ ἔστειλαν ἐδῶ στὸ Μοναστήρι στὴν Κορέα, ὅπου ἐγκαταβιῶ, τὸ γράμμα ποὺ λάβατε καὶ σεῖς καὶ καλεῖσθε νὰ ὑπογράψετε. Ὁ συντάκτης τοῦ γράμματος αὐτοῦ σᾶς καλεῖ νὰ συμφωνήσετε καὶ νὰ ὑπογράψετε ἕνα κείμενο, γιὰ τὶς θέσεις τοῦ ὁποίου πρέπει νὰ ἔχετε γνώση τῶν Ἱερῶν Κανόνων, τῆς δογματικῆς διδασκαλίας καὶ τῆς Ἱστορίας τῆς Ὀρθοδόξου Ἀνατολικῆς Ἐκκλησίας.
.             Ἀπορῶ πῶς ὁ συντάκτης τῆς ἐπιστολῆς, δίκην Δημοψηφίσματος, παρακινεῖ τὸν εὐσεβῆ Ἑλληνικὸ λαὸ σὲ τέτοια ἐνέργεια! Καὶ ὁ κάθε εὐσεβὴς Χριστιανὸς καλεῖται νὰ τὸ ὑπογράψει, γιὰ νὰ διαφωτίσει (!) τὸν Ἀρχιεπίσκοπο καὶ ὅλους τοὺς Μητροπολίτες, ποιὰ ἀπόφαση πρέπει νὰ πάρουν, λὲς καὶ ὅλοι αὐτοὶ ποὺ ἀσχολοῦνται σὲ ὅλη τους τὴ ζωὴ μὲ τὰ θέματα αὐτά, δὲν γνωρίζουν τίποτε ἀπὸ Ἱεροὺς Κανόνες, δὲν αἰσθάνονται τὴν ἀρχιερατική τους εὐθύνη καὶ ἔχουν ἀνάγκη ἀπὸ ἕνα ὑποβολιμαῖο κείμενο νὰ τοὺς διαφωτίσει καὶ ποδηγετήσει στὶς ἀποφάσεις τους, γιὰ ἕνα τόσο σοβαρὸ ἐκκλησιαστικὸ πρόβλημα.
.             Καὶ εἶναι θλιβερό, ἕνα πρόσωπο, ποὺ ἀσφαλῶς ἀγαπᾶ τὴν Ἐκκλησία, νὰ καταφέρεται, κατὰ τρόπον ἀντιδεοντολογικὸ καὶ ἀντιεκκλησιαστικό, ἐναντίον τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου καὶ τῶν περὶ Αὐτόν. Καὶ γιὰ νὰ δώσει ἐγκυρότητα στὴν πολεμική του αὐτή, ἐπιδιώκει νὰ συμπαρασύρει καὶ εὐλαβεῖς πιστοὺς νὰ συνυπογράψουν τὶς αὐθαίρετες καὶ λανθασμένες ἀπόψεις του.
.             Ἀδελφοί μου, νομίζω ὅτι τὸ Οὐκρανικὸ δὲν εἶναι τὸ κύριο θέμα τοῦ συντάκτη τῆς ἐπιστολῆς. Ὁ ἄνθρωπος, ὡς φαίνεται, θεωρεῖ τὸν ἑαυτό του αὐθεντία ἐπὶ παντὸς θεολογικοῦ καὶ ἐκκλησιαστικοῦ θέματος. Αὐτὸς νομίζει ὅτι εἶναι ὁ αὐθεντικὸς ἑρμηνευτὴς τῶν Ἱερῶν Κανόνων. Τί ξέρει ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης, ὁ Ἀρχιεπίσκοπος καὶ οἱ Μητροπολίτες! Αὐτὸς πρέπει νὰ τοὺς διδάξει τί πρέπει νὰ κάνουν! Καὶ ἐπειδὴ ἀσθάνεται ὅτι ἂν ἐμφανιστεῖ μόνος του, μὲ λίγους μόνον συνιδεάτες του δὲν θὰ εἰσακουστεῖ, ἐπιδιώκει νὰ ἐκμεταλλευτεῖ τὴν εὐλάβεια καὶ τὴν προσήλωση τῶν πιστῶν στοὺς θεσμοὺς τῆς Ἐκκλησίας, γιὰ νὰ ἰσχυροποιήσει τὶς θέσεις του μὲ τὴν ὑπογραφὴ ὅσων τὸ δυνατὸν περισσοτέρων ὀπαδῶν.
.             Προσέξετε ἀδελφοί μου. Μὴν πέσετε στὴν παγίδα καὶ γίνετε συνυπεύθυνοι στὴν ἐνίσχυση φανατικῶν δυνάμεων. “Ὁ θρησκευτικὸς φανατισμὸς εἶναι τὸ χειρότερον εἶδος φανατισμοῦ”, μᾶς δίδασκε στὴ Θεολογικὴ Σχολὴ ὁ ἀείμνηστος Β. Στεφανίδης, Καθηγητὴς Ἐκκλησιαστικῆς Ἱστορίας.
.             Ἐπειδὴ τὸ Οὐκρανικὸ θέμα ἀπὸ ἐτῶν μὲ ἀπασχολεῖ, θὰ ἤθελα νὰ σᾶς πῶ μερικὰ πράγματα ποὺ ὁ ἴδιος ἐβίωσα καὶ διεπίστωσα.
.             Στὰ ὀγδόντα μου χρόνια μοῦ ἀνετέθη ἡ διαποίμανση τῆς Μητρόπολης Πισιδίας καὶ τῆς εὐρύτερης περιοχῆς Ἀτταλείας, Ἀλάγιας κλπ. Μετὰ τὴ διάλυση τῆς Σοβιετικῆς Ἕνωσης, χιλιάδες ρωσσόφωνοι ἀναζήτησαν καλύτερες συνθῆκες ζωῆς στὴν περιοχὴ τῆς Ἀτταλείας. Σήμερα ὑπολογίζονται σὲ 116.000. Ἀνοίξαμε Ἐκκλησίες στὴν Ἀττάλεια καὶ Ἀλάνια. Ἄρχισαν νὰ προσέρχονται πιστοὶ ἀπὸ διάφορες Ὀρθόδοξες χῶρες. Ἕνας μεγάλος ἀριθμὸς ἀπὸ τοὺς ἐκκλησιαζομένος ἦσαν Οὐκρανοί, οἱ ὁποῖοι στὴν πατρίδα τους εἶχαν βαπτιστεῖ σὲ Ναοὺς ποὺ ὑπάγονταν στὴν ἀποκαλουμένη “σχισματικὴ Οὐκρανικὴ Ἐκκλησία”. Γιὰ τὸν λόγον αὐτὸν δὲν τοὺς κοινωνούσαμε. Τὸ ἴδιο πρόβλημα εἶχαν οἱ Οὐκρανοὶ αὐτοὶ καὶ σὲ ἄλλες περιοχές. Ἐτέθη πρόβλημα: Τί θὰ γίνει μὲ ὅλους αὐτοὺς τοὺς ταλαιπωρημένους ἀνθρώπους, πού, παρ’ ὅλους τοὺς ἐπὶ δεκαετίες διωγμοὺς τοῦ κομμουνιστικοῦ καθεστῶτος, κατόρθωσαν νὰ διατηρήσουν τὴν Ὀρθόδοξη Πίστη τους καὶ τώρα ἀντιμετώπιζαν τὸν ἀποκλεισμὸ ἀπὸ τὸ Σῶμα τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας; Καὶ δὲν ἦταν λίγοι. Στὰ 40 καὶ πλέον ἑκατομμύρια τοῦ πληθυσμοῦ τῆς Οὐκρανίας, οἱ “σχισματικοὶ” -μὲ τὶς 10.000 περίπου Ἐνορίες- ὑπερέβαιναν τὸν πληθυσμὸ τῆς Ἑλλάδος! Γιὰ σκεφθεῖτε το! Τόσα ἑκατομμύρια Ὀρθόδοξοι ἀποκομμένοι ἀπὸ τὸ Ἅγιο Σῶμα τῆς Ἐκκλησίας! Καὶ ποιό ἦταν τὸ μεγάλο ἁμάρτημά τους, γιὰ νὰ ἀποκοποῦν ἀπὸ τὴν Ὀρθοδοξία; Τὸ ὅτι μετὰ τὴν ἀπελευθέρωσή τους ἀπὸ τὸ κομμουνιστικὸ καθεστώς, ποὺ τοὺς εἶχε ἐπιβάλει ἡ Μόσχα, καὶ τὴν ἐθνική τους ἀνεξαρτησία, ἤθελαν καὶ αὐτοί, ὅπως οἱ ἄλλοι ὀρθόδοξοι λαοί, (Βουλγαρία, Σερβία ἀκόμη καὶ ἡ Ἀλβανία, μὲ πολὺ μικρότερο ἀριθμὸ Ὀρθοδόξων πιστῶν), τὴν αὐτοκεφαλία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Οὐκρανίας. Οἱ προσπάθειες ἐτῶν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου γιὰ τὴν λύση τοῦ Οὐκρανικοῦ προβλήματος, σὲ συνεργασία μὲ τὸ Πατριαρχεῖο Μόσχας, ἀπέβησαν ἄκαρπες. Τί ἔπρεπε λοιπὸν νὰ γίνει; Νὰ παραμένουν ἐσαεὶ τὰ ἑκατομμύρια αὐτὰ τῶν Οὐκρανῶν Ὀρθοδόξων πιστῶν ἀποκομμένα ἀπὸ τὴν Ὀρθοδοξία; Καὶ ἡ Ἁγία καὶ Ἱερὰ Σύνοδος τοῦ Πατριαρχείου προχώρησε, μετὰ ἀπὸ ἐπισταμένη μελέτη, στὴν ἄρση τοῦ σχίσματος καὶ ἐπανένωσε ὅλους αὐτοὺς τοὺς ἀδελφούς μας μὲ τὴν Μία, Ἁγία, Καθολικὴ καὶ Ἀποστολικὴ Ἐκκλησία.
.             Ἀλλὰ αὐτό, ἀντὶ νὰ χαροποιήσει ὅλους, ἐνόχλησε σφόδρα ὄχι μόνον τὸν Πατριάρχη Μόσχας ἀλλὰ – τί παράδοξον; – καὶ κάποιους Ἕλληνες, οἱ ὁποῖοι γιὰ δικούς τους λόγους ἐχθρεύονται τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο καὶ ἔθεσαν σκοπὸ τῆς ζωῆς τους νὰ τὸ πολεμοῦν. Καὶ τί ὑποκρισία! Διακηρύττουν ὅτι ἀγαποῦν καὶ σέβονται τὸ Πατριαρχεῖο καὶ ἐπειδὴ “τοὺς ἔφαγε ὁ καημός” γιὰ τὸ Πατριαρχεῖο, καταδικάζουν τὶς ἐνέργειές του! Καὶ ἀποφαίνονται στὸ γράμμα ποὺ σᾶς ἔστειλαν νὰ ὑπογράψετε:
.             Παράγραφος 9. “Ἡ περιοχὴ τῆς Οὐκρανίας (στὶς ἐκκλησιαστικὲς πηγὲς ἀναφέρεται κυρίως ὡς Μικρὰ Ρωσία) ἀπὸ τὸ 988 μ.Χ. μέχρι τὸ 1686 μ.Χ. ὑπαγόταν στὸν Οἰκουμενικὸ Θρόνο. Μὲ τὴν Πατριαρχικὴ Πράξη τοῦ Πατριάρχου Διονυσίου Δ ´ ὑπήχθη κανονικῶς στὸ Πατριαρχεῖο Μόσχας.”
.             Καλά, τόσο στραβοὺς θεωρεῖ ὁ συντάκτης τοῦ γράμματος τὸν Πατριάρχη καὶ τοὺς 12 Συνοδικοὺς Ἀρχιερεῖς τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, ποὺ νὰ μὴ μποροῦν νὰ καταλάβουν τί τέλος πάντων γράφει αὐτὴ ἡ Πατριαρχικὴ Πράξη, ποὺ εἶναι καταχωρημένη στὰ Ἀρχεῖα τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου; Ἀλήθεια, ὁ συντάκτης τῆς ἐπιστολῆς πῆγε καὶ διάβασε στὸ Πατριαρχικὸ Ἀρχειοφυλακεῖο τὴν Πατριαρχικὴ Πράξη καὶ ἔβγαλε αὐτὸ τὸ συμπέρασμα; Μήπως παρ’ ὅλη τὴν εὐφυΐα του, ἄλλα διάβασε καὶ ἄλλα κατάλαβε; Εἶναι αὐθαίρετη ἡ ἄποψή του ὅτι: “Μὲ τὴν Πατριαρχικὴ Πράξη τοῦ Πατριάρχου Διονυσίου Δ´ ὑπήχθη κανονικῶς στὸ Πατριαρχεῖο Μόσχας.” Εἶναι μεγάλο τὸ λάθος του. Ὅπως λάθος εἶναι καὶ ὅλα τὰ συμπεράσματα ποὺ ἐξάγει ἀπὸ αὐτὴ τὴ λανθασμένη βάση του. Δὲν ἀναγράφεται τίποτε στὴν Πατριαρχικὴ αὐτὴ Πράξη περὶ κανονικῆς ὑπαγωγῆς τῆς Ἐκκλησίας τῆς Οὐκρανίας στὸ Πατριαρχεῖο Μόσχας. Λυπᾶμαι γιὰ τὸν συντάκτη τοῦ πρὸς ὑπογραφὴν γράμματος, ποὺ ἡ ἔχθρα του πρὸς τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο τὸν ὤθησε στὴν διαστρέβλωση τοῦ περιεχομένου τῆς Πατριαρχικῆς Πράξης τοῦ ἀοιδίμου Πατριάρχη Διονυσίου Δ΄.
.             Ἡ προσπάθεια τοῦ συντάκτη τοῦ γράμματος νὰ κατηγορήσει τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο γιὰ σωρεία παραβάσεων τῶν Ἱερῶν Κανόνων τὸν ὤθησε στὸ νὰ γράψει καὶ τὰ ἑξῆς:
.             Παράγραφος 7α: “Εἶναι δυνατὸν νὰ τῆς ἐπιβληθεῖ μὲ τὴ βία, ἢ νὰ τιμωρηθεῖ ἐπειδὴ δὲν ἀποδέχθηκε;” Μά, πρὸς Θεοῦ! Ποῦ στηρίζει τὸν ἰσχυρισμό του αὐτόν, ὅτι, δηλαδή, τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο ἐπιβάλλει βία καὶ τιμωρεῖ τοὺς ὑπὸ τὸν Μητροπολίτην Κιέβου Ὀνούφριον Ἀρχιερεῖς καὶ πιστοὺς τῆς Οὐκρανίας: Ὅλοι ὅσοι ἀνήκουμε στὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο συνεχίζουμε νὰ ἀγαποῦμε καὶ νὰ δεχόμαστε ὡς ἀδελφούς μας ὅλους τοὺς Ὀρθοδόξους Κληρικοὺς καὶ λαϊκούς τῆς Οὐκρανίας, φυσικὰ καὶ τοὺς ὑπὸ τὸν Μητροπολίτη Ὀνούφριο, ὅπως ἐπίσης καὶ ὅλους τοὺς Ρώσσους, ἀπὸ τὸν Πατριάρχη Μόσχας μέχρι καὶ τὸν τελευταῖο πιστό. Σὲ ὅλες δέ, τὶς θεῖες Λειτουργίες ποὺ παρίσταται ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης Βαρθολομαῖος, ὅπως πάντοτε, μνημονεύεται τὸ ὄνομα τοῦ Μακαριωτάτου Πατριάρχου Μόσχας καὶ πάσης Ρωσσίας Κυρίλλου.
.             Ἐπειδὴ ὁ συντάκτης τῆς ἐπιστολῆς στηρίζεται σὲ λανθασμένη βάση, δὲν εὐσταθοῦν καὶ τὰ παρακάτω ποὺ γράφει περὶ τιμωρίας τοῦ Πατριαρχείου Μόσχας καὶ περιφρονήσεως τῆς ὑπὸ τὸν Μητροπολίτη Ὀνούφριο Ἐκκλησίας τῆς Οὐκρανίας ἀπὸ τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο.
.              Παράγραφος 16: “Δέν μποροῦμε μὲ κανένα τρόπο νὰ δικαιολογήσουμε τὴ χορήγηση τῆς αὐτοκεφαλίας ὡς τιμωρία πρὸς τὸ Ρωσικὸ Πατριαρχεῖο γιὰ τὴν “ἀλαζονεία”, τὶς “ἀντιεκκλησιαστικὲς ἐνέργειες”, τὶς “ἀταξίες”, τὴν “ἐκκοσμίκευση” κ.ο.κ… Σὲ τελικὴ ἀνάλυση: ὅ,τι πρόβλημα καὶ νὰ ἔχει ἡ Κωνσταντινούπολη μὲ τὴ Μόσχα πῶς τὸ θεραπεύει (;) ἀκυρώνοντας μιὰ ὁλόκληρη Σύνοδο 90 ἐπισκόπων ὡς ἀντικανονική; Πῶς περιφρονεῖ μία ὁλόκληρη Ἐκκλησία μὲ 12.000 ἐνορίες καὶ ἑκατομμύρια πιστούς.”
.              Τὰ ἀνωτέρω εἶναι ἀποκυήματα ἀρρωστημένης φαντασίας, ἂν ὄχι ἠθελημένης διαστροφῆς τῆς πραγματικότητας, γιὰ τὴν ἔξαψη μεγαλύτερης ἔχθρας κατὰ τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου.
.            Γράφεται ἐπίσης στὸ γράμμα: Παράγραφος 17. “Στεκόμαστε μὲ μεγάλο σεβασμὸ καὶ ἐκφράζουμε τὴν ἀμέριστη συμπάθεια καὶ τὴ συμπαράστασή μας στὰ ἑκατομμύρια τῶν μελῶν τῆς κανονικῆς ἐν Οὐκρανίᾳ Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας“
.             Μοῦ προκαλεῖ, ὄντως, ἐντύπωση ἡ μονομερὴς “ἀμέριστη συμπάθεια καὶ συμπαράσταση” τοῦ συντάκτη τῆς ἐπιστολῆς, μόνον πρὸς τοὺς ὑπὸ τὸν Μητροπολίτη Ὀνούφριο καὶ τὸ Ρωσσικὸ Πατριαρχεῖο πιστούς τῆς Οὐκρανίας! Δὲν εἶδα κανένα λόγο χριστιανικῆς ἀγάπης καὶ πρὸς τὰ ἄλλα ἑκατομμύρια τῶν Ὀρθόδοξων πιστῶν τῆς Οὐκρανίας! Ὅμως ὁ Χριστός, ἀσφαλῶς καὶ γι’ αὐτοὺς σταυρώθηκε καὶ κάθε ποιμένας, ἰδιαίτερα δὲ “ὁ πρῶτος τῇ τάξει” στὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης, ἔχει χρέος νὰ μεριμνήσει γιὰ τὴν ἐπαναφορὰ ὅλων στὴν Ποίμνη τοῦ Χριστοῦ. Καὶ αὐτὸ ἀκριβῶς ἔκανε: Ἐπανένωσε τὰ ἑκατομμύρια τῶν Ὀρθοδόξων πιστῶν μὲ τὴν Ὀρθοδοξία, ἀπὸ τὴν ὁποία ἡ Μόσχα τοὺς εἶχε ἀποκόψει.
.             Ἐπίσης ἐντύπωση μοῦ προκαλεῖ καὶ κάτι ἀκόμη: Πῶς Ἕλληνας Ὀρθόδοξος ἔγραψε τόσες συκοφαντίες ἐναντίον τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχη Βαρθολομαίου, καὶ στὴν ἀγωνία του νὰ ὑπερασπιστεῖ τὴν ἀκριβῆ τήρηση τῶν Ἱερῶν Κανόνων δὲν βρῆκε τὴν παραμικρὴ παραβίαση, ἔστω καὶ ἑνὸς Ἱεροῦ Κανόνα ἀπὸ τὸν Πατριάρχη Μόσχας κ. Κύριλλο!
.             Συγκεκριμένα:
Θεωρεῖ σύμφωνη μὲ τοὺς Ἱεροὺς Κανόνες τὴν ἀπόφαση τῆς Ρωσικῆς Ἱερᾶς Συνόδου νὰ ἀπαγορεύει στοὺς ἀνὰ τὴν οἰκουμένη Ρώσσους πιστοὺς τὴν θεία Μετάληψη σὲ ἱεροὺς ναοὺς ὑπαγομένους στὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο! Ἔχει ἀντιληφθεῖ τί ψυχικὸ τραυματισμὸ καὶ πόσα ποιμαντικὰ προβλήματα ἔχει προκαλέσει σὲ πλήθη Ρώσσων πιστῶν ἡ ἀπόφαση αὐτή;
Θεωρεῖ σύμφωνο μὲ τοὺς ἱεροὺς Κανόνες τὸν διορισμὸ Ρώσσων Ἀρχιερέων καὶ Ἱερέων σὲ πόλεις τῆς Ἀσίας καὶ τῆς Μικρᾶς Ἀσίας, ὅπου εἶναι ἐγκατεστημένοι Μητροπολίτες τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου καὶ καλύπτονται πλήρως οἱ λειτουργικὲς ἀνάγκες καὶ τῶν Ρώσσων πιστῶν, καὶ μάλιστα, στὴν Κωνσταντινούπολη, τὴν ἕδρα τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχη;
.             Γνωρίζει ἄραγε ὁ συντάκτης τῆς ἐπιστολῆς ὅτι γιὰ νὰ ἀποκτήσουμε ναοὺς χάριν τῶν ρωσσοφώνων στὴν Ἀττάλλεια καὶ Ἀλάνια, ἔγινα φορτικὸς σὲ συγγενεῖς καὶ φίλους καὶ σὲ ὅλους τοὺς γνωστούς μου στὴν Ἑλλάδα, Αὐστραλία, Ἀμερική, Καναδὰ κλπ. νὰ προσφέρουν τὸν ὀβολό τους, καὶ τώρα νὰ προσπαθεῖ ὁ ρῶσσος ἱερέας, ποὺ ἐγκαταστάθηκε ἀπὸ τὴ Μόσχα στὴν Ἀττάλεια, νὰ παρακινεῖ τοὺς χριστιανοὺς νὰ μὴν ἐκκλησιάζονται στοὺς ναούς μας, ἀλλὰ νὰ πηγαίνουν ἐκεῖ ποὺ λειτουργεῖ αὐτός; “Γιατί μᾶς πιέζουν νὰ φύγουμε ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία μας; Ἀφοῦ αὐτὴ εἶναι ἡ Ἐκκλησία μας· γιὰ ἐμᾶς ἔγινε!” ἔρχονται καὶ μοῦ ἐκφράζουν τὸν πόνο τους μὲ δάκρυα οἱ πιστοί. Βρίσκονται ἐπίσης σὲ δύσκολη θέση διότι δέχονται πιέσεις, ὅπως μοῦ λένε, καὶ ἀπὸ τὶς Διπλωματικὲς Ρωσσικὲς Ἀρχές.
.             Αἰσθάνομαι ὅτι σᾶς κούρασα. Γι’ αὐτὸ δὲν θὰ ἀναφερθῶ στὰ ἄλλα σημεῖα τοῦ γράμματος, οὔτε θὰ ἀναλύσω τὴν ἄποψή μου ὅτι ἡ Ἐκκλησιαστικὴ Διοίκηση τῆς Μόσχας βρῆκε ἀφορμὴ τὸ Οὐκρανικὸ θέμα γιὰ νὰ θέσει σὲ ἐφαρμογὴ τὸ ἀπὸ αἰώνων γνωστὸ σχέδιό της γιὰ τὴν καθιέρωση τῆς Μόσχας ὡς «Τρίτης Ρώμης». Πρὸς τοῦτο πρέπει νὰ περιθωριοποιηθεῖ τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο, (τὸ ὁποῖο ἤδη ἀπὸ καιροῦ δὲν τὸ ἀποκαλεῖ Οἰκουμενικό). Ἔτσι, μὲ μία ἀπόφαση πρωτάκουστη, “κλώτσησε” τὴν Μητέρα Ἐκκλησία, τὴν χαρακτήρισε (ἄκουσον, ἄκουσον!) σχισματική, καί, μὲ ὅλα τὰ μέσα ποὺ ἐκείνη γνωρίζει, προσπαθεῖ νὰ παρασύρει μὲ τὸ μέρος της καὶ ὅλες τὶς ἄλλες Ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες.
.             Αὐτὰ ἦταν ἀναμενόμενα γιὰ ὅσους παρακολουθοῦμε ἀπὸ τὴν δεκαετία τοῦ ’40 τὰ τεκταινόμενα. Ἐκεῖνο ὅμως ποὺ δὲν περίμενα καὶ μὲ ἐκπλήττει εἶναι τὸ ὅτι ὑπάρχουν κάποιοι Ὀρθόδοξοι Ἕλληνες κληρικοὶ καὶ λαϊκοὶ καὶ κάποια ἑλληνικὰ δημοσιογραφικὰ πρακτορεῖα, ποὺ προβάλλουν μὲ πηχιαίους τίτλους τὴν ρωσσικὴ προπαγάνδα σὲ βάρος τοῦ μαρτυρικοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου! Αὐτὸ βαθύτατα μὲ θλίβει…
.             Εἴθε ὁ Κύριος, ποὺ ζωογονεῖ τὴν Ἐκκλησία Του, νὰ παύσει τὰ σχίσματα καὶ τὶς διαιρέσεις καὶ νὰ τῆς χαρίσει τὴν ἑνότητα καὶ τὴν εἰρήνη.
.             Ὁ καθένας μας εἴθε νὰ ἔχει καλὴν ἀπολογίαν ἐνώπιον τοῦ φοβεροῦ βήματος τοῦ Χριστοῦ!
.            Ἀγαπητοί μου, τὰ ἀνωτέρω σᾶς ἔγραψα, αἰσθανόμενος τὸ χρέος μου ὡς ταπεινοῦ Ἐπισκόπου τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ, γιὰ νὰ σᾶς προφυλάξω, κατὰ τὸ δυνατόν, ἀπὸ ἐνέργειες ποὺ θὰ βαρύνουν τὴν ψυχή σας.

Μὲ πολλὴ ἀγάπη Χριστοῦ,
+ Ὁ Πισιδίας Σωτήριος

 

Ἱερὰ Μονὴ Μεταμορφώσεως Καπιὸγκ Κορέας, 27  Σεπτεμβρίου 2019

βλ. σχετ.: ΤΟ ΟΥΚΡΑΝΙΚΟ καὶ ὁ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΠΙΣΙΔΙΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ (Γ. Ν. Παπαθανασόπουλος)

 

 

,

  1. Σχολιάστε

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: