«ΠΩΣ ΝΑ ΜΕΙΝΕΙΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ σὲ ἕνα ΜΕΤΑΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟ ΚΟΣΜΟ»

Πς ν παραμείνεις Χριστιανς σ ναν μετα-χριστιανικ κόσμο
Rod Dreher

.                 Ὁ Ἀμερικάνος Rod Dreher, εἶναι πατέρας τριῶν παιδιῶν, ἀφοσιωμένος Χριστιανὸς καὶ γνωστὸς συγγραφέας καὶ δημοσιογράφος (The American Conservative). Γεννήθηκε στὸ Baton Rouge τῆς Λουισιάνα, μέσα σὲ οἰκογένεια Μεθοδιστῶν, μεταστράφηκε στὸν καθολικισμὸ τὸ 1992, καὶ ἀπὸ τὸ 2006 ἔχει γίνει Χριστιανὸς Ὀρθόδοξος.
.                 Οἱ ἐκδόσεις Artège μόλις δημοσίευσαν στὴν γαλλικὴ γλῶσσα τὸ τελευταῖο του δοκίμιο μὲ τίτλο “Le Pari Benedictin – Comment être chretien dans un monde qui ne l’est plus” (ἀγγλικὸς τίτλος: «The Benedict Option: A Strategy for Christians in a Post-Christian Nation», ἑλληνικά: “Ἡ ἐπιλογὴ τοῦ Βενέδικτου: Μία στρατηγικὴ γιὰ τοὺς χριστιανοὺς σὲ ἕνα μεταχριστιανικὸ ἔθνος”), ὅπου δείχνει πῶς οἱ Χριστιανοὶ ὅλων τῶν πεποιθήσεων θὰ πρέπει νὰ ἀντέξουν στὶς δοκιμασίες τῆς νεωτερικότητας, πῶς νὰ ζοῦν τὴν πίστη τους σὲ ἕναν ἐκκοσμικευμένο κόσμο ποὺ γίνεται ὅλο καὶ πιὸ ἐχθρικὸς πρὸς τὸ Εὐαγγέλιο.
.                 Κάνοντας ἀναφορὰ στὶς ρίζες τῆς κρίσης τῶν δυτικῶν κοινωνιῶν μας: νομιναλισμός, Ἀναγέννηση, Μεταρρύθμιση, ἐπαναστάσεις (γαλλική, βιομηχανικὴ καὶ σεξουαλική), ὁ συγγραφέας σημειώνει ὅτι δὲν πρέπει νὰ ἀναμένουμε κάποιο θεόσταλτο πρόσωπο ποὺ θὰ μᾶς σώσει ἀπὸ αὐτὴ τὴν πολιτιστικὴ παρακμή. Ἀπὸ τὴν ἀρχή, οἱ Χριστιανοὶ ἀντιμετωπίζουν μία πραγματικότητα ποὺ πολλοὶ ἀρνοῦνται νὰ δοῦν: «Ὁ Ἰησοῦς Χριστὸς ὑποσχέθηκε ὅτι οἱ πύλες τοῦ Ἅδη δὲν μποροῦν νὰ ἰσχύσουν κατὰ τῆς  Ἐκκλησίας Του, ἀλλὰ δὲν ὑποσχέθηκε ὅτι δὲν θὰ ἰσχύσουν κατὰ τῆς Δύσης».
.                 Ἡ αὐτοκτονία τοῦ πολιτισμοῦ μας διεξάγεται μπροστὰ στὰ μάτια μας καὶ ἡ λογική μας ὑπαγορεύει ὅτι αὐτὸ ποὺ γίνεται εἶναι ὅ,τι ἔγινε στὴ Βόρεια Ἀφρικὴ κατὰ τὴ διάρκεια τῆς μουσουλμανικῆς κατάκτησης, ὅπου ἑκατοντάδες ἐπισκοπὲς καταστράφηκαν, οἱ Χριστιανοὶ κατήντησαν ὑποτελεῖς (dhimmis) στοὺς μουσουλμάνους.
.                 Μπροστὰ σὲ αὐτὴ τὴν ἀναπόφευκτη καταστροφή, ὁ Rod Dreher ὑπενθυμίζει τὸ παράδειγμα τοῦ Ἁγίου Βενεδίκτου τῆς Nursia, πατέρα τῆς Δύσης, (ὁ Ὅσιος Βενέδικτος ἐκ Νουρσίας, τιμᾶται καὶ ἀπὸ τὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία στὶς 14 Μαρτίου), ὁ ὁποῖος (ἐπηρεασμένος ἀπὸ τὸ κοινοβιακὸ πρότυπο τοῦ Ὁσίου Παχωμίου) ἵδρυσε τὸ τάγμα τῶν Βενδικτίνων μοναχῶν καὶ γενικότερα τὴ δυτικὴ μοναστικὴ παράδοση μετὰ τὴν ἀναχώρησή του ἀπὸ μία ξεπεσμένη Ρώμη τοῦ 6ου αἰώνα, μία ἐξέλιξη ποὺ ἐπέτρεψε στὴν Ἐκκλησία νὰ ἐπιβιώσει ἀπὸ τὴν βάρβαρη καὶ ἡ σκοτεινὴ ἐποχὴ ποὺ ἀκολούθησε τὴν πτώση τῆς Ρώμης. Ἀντιμέτωποι μὲ τὸν κατακλυσμὸ τῆς νεωτερικότητας οἱ Χριστιανοὶ καλοῦνται, λέει ὁ Dreher, νὰ ἀφήσουν τοὺς ἀντικατοπτρισμοὺς τῆς πολιτικῆς καὶ νὰ ξεκινήσουν αὐτὴ τὴν «Βενεδίκτειο ἐναλλακτική», οἰκοδομώντας ἐπάνω στὶς ἀξίες τῆς κοινότητας, τῆς σταθερότητας καὶ τῆς συντροφικότητας, ἔχοντας παράλληλα μία στοχαστικὴ στάση γιὰ τὰ δρώμενα τῶν ἡμερῶν.
.                 Ὡς ἕνα ἀσφαλὲς νησὶ μέσα στὸν ἀνήσυχο ὠκεανὸ τῆς νεωτερικότητας, ὅπου θὰ ὑπάρχει ἱερότητα καὶ σταθερότητα. Δὲν θέλουμε νὰ δημιουργήσουμε ἕναν ἐπίγειο παράδεισο, ἀλλὰ νὰ βροῦμε ἕναν τρόπο γιὰ νὰ παραμείνουμε ἰσχυροὶ στὴν πίστη μας σὲ μία ἐποχὴ ποὺ αὐτὴ δοκιμάζεται».
.                 Καθὼς οἱ χριστιανοὶ στὴν Δύση βιώνουν μία μεγάλη πνευματικὴ ἀνομβρία, ὁ Dreher ὑποστηρίζει ὅτι ἐκεῖνοι ποὺ εἶναι σοβαροὶ μὲ τὴν πίστη τους θὰ πρέπει νὰ προχωρήσουν σὲ μία εἴδους «ἐξορία μένοντας στὴ θέση τους» (κάτι σὰν ἀναχωρητὲς μέσα στὶς πόλεις) καὶ νὰ δεσμευτοῦν ὅτι θὰ ἐνισχύσουν τὶς οἰκογένειές τους, τὶς ἐκκλησίες καὶ τὰ χριστιανικὰ σχολεῖα, σχηματίζοντας μία ζωντανὴ ἀντι-κουλτούρα ποὺ θὰ διατηρήσει τὸν Χριστιανισμὸ παρὰ τὴν αὐξανόμενη παλίρροια τῆς ἐκκοσμίκευσης.

The Drehers — Lucas (from left), Rod, Matthew, Julie and Nora — sit on the side stoop at their new home in St. Francisville,

.                 «Θ πρέπει (ο χριστιανο) ν ναγνωρίσουν τν λήθεια τι πολιτικ δν θ τος σώσει. Ἀντὶ νὰ προσπαθοῦν νὰ μπαλώσουν τὴν καθεστηκυία τάξη, νὰ ἀναγνωρίσουν ὅτι ἡ ἡ δική τους βασιλεία δὲν εἶναι αὐτοῦ τοῦ κόσμου».
.                 Παίρνοντας ἕνα συγκεκριμένο παράδειγμα ἀντιφρονοῦντος σοβιετικοῦ τυραννικοῦ καθεστώτως, ὅπως αὐτὸ τοῦ Vaclav Havel (πρώην προέδρου τῆς Τσεχικῆς Δημοκρατίας μὲ ἐνεργὸ ρόλο στὴν Ἄνοιξη τῆς Πράγας τὸ 1968), ὁ ἴδιος ἀποκαλεῖ τὴν προσπάθεια αὐτὴ ὡς μία «ἀντι-πολιτικὴ πολιτική».
.                 «Ἡ καλύτερη ἀντίσταση στὸν ὁλοκληρωτισμὸ εἶναι ἁπλὰ αὐτὴ ποὺ πηγάζει ἀπὸ τὴν ψυχή μας, ἀπὸ τὴν κατάσταση ποὺ ζοῦμε, ἀπὸ τὴν γῆ μας, ἀπὸ τὴν τὴν ἀνθρωπότητα σήμερα», εἶχε πεῖ ὁ Βάτσλαβ Χάβελ.
.                 Καὶ πῶς μποροῦν νὰ συμμετάσχουν οἱ χριστιανοὶ σὲ μία ἀντὶ-πολιτικὴ πολιτική; Ο Rod Dreher συστήνει: Κόψτε κάθε δεσμὸ μὲ τὴν κυρίαρχη κουλτούρα. Ἀπενεργοποιῆστε τὴν τηλεόρασή σας. Ἀπαλλαγεῖτε ἀπὸ τὸ smartphone σας. Διαβάστε βιβλία. Παῖξτε. Ἀσχοληθεῖτε μὲ τὴ μουσική. Δειπνῆστε μὲ τοὺς γείτονές σας. Δημιουργῆστε μία ὁμάδα στὴν ἐνορία σας. Ἀνοῖξτε χριστιανικὰ σχολεῖα ἢ βοηθῆστε τὰ ἤδη ὑπάρχοντα. Ἀσχοληθεῖτε μὲ τὴν κηπουρική, φυτέψτε ἕναν λαχανόκηπο καὶ πάρτε μέρος στὶς τοπικὲς ἀγορές. Διδάξτε μουσικὴ στὰ παιδιὰ καὶ βοηθῆστε τα νὰ φτιάξουν μία μπάντα. Λάβετε μέρος σὲ ὁμάδες ἐθελοντῶν πυροσβεστῶν.
.                 Δὲν λέω νὰ σταματήσετε νὰ ψηφίζετε ἢ νὰ συμμετάσχετε στὴν πολιτική, ἀλλὰ νὰ καταλάβετε ὅτι αὐτὸ δὲν εἶναι ἀρκετό. Ἐδῶ καὶ εἴκοσι χρόνια, τὸ κίνημα ὑπὲρ τῆς ζωῆς (κατὰ τῶν ἀμβλώσεων) εἶχε κατανοήσει ὅτι σὲ σύντομο χρονικὸ διάστημα θὰ ἦταν ἀδύνατο νὰ καταστείλει τὸ “δικαίωμα στὴν ἄμβλωση”. Ἐπέλεξε μία μεγαλύτερη στρατηγική. Ἐνῶ συνεχίζει τὸν ἀκτιβισμό του γιὰ τοὺς φορεῖς χάραξης πολιτικῆς, δημιούργησε τοπικὰ κέντρα – καταφύγια γιὰ ἔγκυες γυναῖκες ποὺ προβληματίζονται γιὰ τὸ ἂν θὰ κάνουν ἄμβλωση. Αὐτὰ τὰ κέντρα γίνονται γρήγορα ἀπαραίτητα γιὰ τὴν πρόοδο τοῦ σκοποῦ καὶ ἔχουν σώσει ἀμέτρητες ζωές. Πρόκειται γιὰ ἕνα μοντέλο ποὺ πρέπει νὰ ἀκολουθήσουμε».
.                 Γράφει ὁ Rod Dreher σὲ ἄρθρο του στὸ American Conservative : Ὅταν μιλάω γιὰ τὸ The Benedict Option, οἱ ἄνθρωποι συχνά μοῦ ζητοῦν νὰ τοὺς ἐξηγήσω γιατί βλέπω τόσο σκοτεινὸ τὸ μέλλον τῶν πιστῶν ὀρθόδοξων (δηλαδὴ παραδοσιακῶν) χριστιανῶν στὴ Δύση. Ἡ ἰδέα τοῦ διωγμοῦ τοὺς φαίνεται ὑπερβολικὴ καὶ παρανοϊκή. Τοὺς λέω ὅτι καὶ ἐγὼ θεωρῶ ὅτι οἱ διώξεις εἶναι κάπως δύσκολο νὰ γίνουν, τουλάχιστον, στὸ ἄμεσο μέλλον, ἀλλὰ ὅπως παραθέτω στὸ βιβλίο μου τὰ λόγια τοῦ τότε ἡγούμενου τῆς μονῆς Norcia, οἱ ὀρθόδοξοι Χριστιανοὶ ποὺ δὲν κάνουν κάτι σὰν τὸ Benedict Option δὲν πρόκειται νὰ τὰ βγάλουν πέρα μὲ αὐτὰ ποὺ ἔρχονται. Ἴσως ἐννοοῦσε διώξεις, ἴσως μιλοῦσε γιὰ μία κατάσταση παρόμοια μὲ τὸ καθεστώς, στὸ ὁποῖο ἀναγκάστηκαν νὰ ζήσουν οἱ χριστιανοὶ (οἱ λεγόμενοι Dhimmi) στὶς ὑπὸ μουσουλμανικὴ κατάκτηση χῶρες, μὲ καταστολὴ τῶν δικαιωμάτων τους καὶ περιορισμὸ τῆς πίστης τους ἀποκλειστικὰ σὲ «ἐσωτερικὴ ὑπόθεση» (μπορεῖς νὰ εἶσαι χριστιανός, ἀλλὰ «νὰ τὸ κρατᾶς μέσα σου»). Ἀλλὰ τὸ ἀποτέλεσμα θὰ εἶναι τὸ ἴδιο: ἡ εὐρεία ἀπώλεια τῆς χριστιανικῆς πίστης. Ἕνας ἀναγνώστης μου ἔγραψε ὅτι «διατηρεῖ τὴν χριστιανική του ταυτότητα ἀθόρυβη μεταξὺ τῶν συνομηλίκων του, ἀκριβῶς γιὰ λόγους τῆς κοινωνικῆς ντροπῆς καὶ τῆς ‘αἵρεσης’ ποὺ αὐτὴ ὑποδηλώνει».
.                 Ἐὰν ἐσεῖς, ἡ οἰκογένειά σας καὶ ἡ ἐκκλησία σας δὲν προετοιμάζεστε γιὰ νὰ ἀντισταθεῖτε σὲ αὐτό, θὰ σᾶς πατήσει ὁ ὁδοστρωτήρας τοῦ μετα-χριστιανικοῦ μέλλοντος. Δὲν ἔχετε πολὺ καιρὸ γιὰ νὰ ἀποφασίσετε.

ΠΗΓΗ: theomitoros.blogspot.com

 

,

  1. Σχολιάστε

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Google. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: