ΣΕ ΔΥΣΧΕΡΗ ΘΕΣΗ Ο ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ (Γ. Ν. Παπαθανασόπουλος)

Σὲ δυσχερῆ θέση ὁ Ἀρχιεπίσκοπος

Τοῦ Γιώργου Ν. Παπαθανασόπουλου

.         Σὲ δυσχερῆ θέση βρίσκεται ὁ Ἀρχιεπίσκοπος κ. Ἱερώνυμος ἔναντι τῆς Κυβερνήσεως καὶ τῶν μελῶν τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος. Ἡ Κυβέρνηση Μητσοτάκη ἐφαρμόζει τὸ πρόγραμμά της καὶ ὑλοποιεῖ τὶς ὑποσχέσεις πρὸς τὴν Ἐκκλησία καὶ εἰδικότερα πρὸς τοὺς κληρικούς της καὶ τὸν πιστὸ λαό. Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος μὲ τὴν κυβέρνηση Μητσοτάκη ἐπιχειρεῖ νέα κυβίστηση, ὥστε νὰ ἀποκαταστήσει, κατὰ τὸ δυνατόν, τὴ σχέση του μαζί της. Παρὰ τὶς ἱκανότητές του στὴν ἐπικοινωνία, φαίνεται πὼς ἡ ἀποκατάσταση αὐτὴ εἶναι δύσκολη. Ὁ Κυρ. Μητσοτάκης ἔχει πληροφορηθεῖ τὰ ἐκκλησιαστικὰ δρώμενα καὶ γνωρίζει πρόσωπα καὶ πράγματα.
.            Ἡ δυσκολία τοῦ κ. Ἱερωνύμου φαίνεται καὶ ἀπὸ τὸ δελτίο Τύπου, ποὺ κυκλοφορήθηκε ἀπὸ τὴν Ἀρχιεπισκοπὴ Ἀθηνῶν μετὰ τὴ συνάντησή του μὲ τὸν πρωθυπουργό. Λιτό, δὲν ἀναφέρει τίποτε γιὰ τὰ ὅσα εἶχε συμφωνήσει μὲ τὸν Ἀλ. Τσίπρα καὶ τώρα τὰ ἀπαρνεῖται. Γράφεται σὲ αὐτό: «Ἐθιμοτυπικὴ ἐπίσκεψη στὸν Πρωθυπουργὸ κ. Κυριάκο Μητσοτάκη στὸ Μέγαρο Μαξίμου πραγματοποίησε σήμερα (Σημ. 16/7/2019) τὸ πρωὶ ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερώνυμος. Ὁ κ. Μητσοτάκης καλωσόρισε τὸν Ἀρχιεπίσκοπο σημειώνοντας πὼς προσβλέπει σὲ μία οὐσιαστικὴ συνεργασία, ἐνῶ συμπλήρωσε πὼς δὲν πρόκειται νὰ ὑπάρξει καμία ἀλλαγὴ στὰ ἄρθρα 3 καὶ 13 τοῦ Συντάγματος, ποὺ ἀφοροῦν στὶς σχέσεις Ἐκκλησίας – Πολιτείας. Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος εὐχήθηκε στὸν Πρωθυπουργὸ δύναμη καὶ κουράγιο ὑπογραμμίζοντας πὼς ἡ πατρίδα ἔχει πολλὲς ἀνάγκες, ἐνῶ ἔκανε λόγο γιὰ στενὴ συνεργασία, ὥστε νὰ βρεθοῦν λύσεις». Δὲν διευκρινίζεται σὲ ποιὰ ζητήματα νὰ βρεθοῦν λύσεις… Οὔτε γράφει ὁτιδήποτε τὸ οὐσιαστικό. Ἀοριστίες καὶ εὐχὲς μόνο…
.         Ἀντίθετα τὸ δελτίο Τύπου ἀπὸ τὸ Πρωθυπουργικὸ Γραφεῖο ἀναφέρει πιὸ συγκεκριμένα τὰ ζητήματα, ποὺ ἐτέθησαν κατὰ τὴ συνάντηση τῶν δύο ἀνδρῶν. Γράφει, μεταξὺ ἄλλων: «…Συμφωνήσαμε ὅτι πρέπει νὰ γίνει μία νέα ἀρχὴ στὶς σχέσεις Πολιτείας-Ἐκκλησίας βασισμένη στὴν εἰλικρίνεια καὶ τὸ σεβασμὸ τῶν διακριτῶν ρόλων τῶν δύο θεσμῶν, μακριὰ ἀπὸ κάθε μικροκομματικὴ ἐκμετάλλευση. Στὸ πλαίσιο αὐτὸ συμφωνήθηκε ἡ ἀνάγκη ἄμεσης ἐπαναλειτουργίας τῆς Ἐπιτροπῆς διαλόγου Πολιτείας – Ἐκκλησίας, μὲ στόχο τὴν διευθέτηση ὅλων τῶν ζητημάτων ποὺ ἀφοροῦν τοὺς δύο θεσμούς, ὅπως ἡ διδασκαλία τοῦ μαθήματος τῶν θρησκευτικῶν καὶ ἡ ἀξιοποίηση τῆς ἐκκλησιαστικῆς περιουσίας.
.         Ὁ πρωθυπουργὸς ἀπὸ τὴν πλευρά του ἐγγυήθηκε πλήρως τὴ διασφάλιση τῶν ὑφισταμένων μισθολογικῶν, ἀσφαλιστικῶν καὶ συνταξιοδοτικῶν δικαιωμάτων τῶν κληρικῶν, ἐνῶ ὁ Ἀρχιεπίσκοπος ὑπογράμμισε ὅτι γιὰ τὴν Ἱερὰ Σύνοδο τῆς Ἱεραρχίας ἡ γνωστὴ πρόταση συμφωνίας – Ἐκκλησίας τοῦ προηγουμένου Νοεμβρίου θεωρεῖται ὡς μὴ γενομένη. Στὴ συνάντηση συζητήθηκε, τέλος, καὶ τὸ ζήτημα τῆς ἔγκρισης τῶν σχετικῶν πιστώσεων γιὰ τὴν κατανομὴ θέσεων κληρικῶν στὶς Μητροπόλεις τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος γιὰ τὸ ἔτος 2019».
.         Ὑπενθυμίζεται ὅτι μὲ τὴ συμφωνία τῆς 6ης Νοεμβρίου 2018 μεταξὺ Ἀρχιεπισκόπου καὶ Ἀλ. Τσίπρα, ἡ Νέα Δημοκρατία, μὲ ἐπίσημη ἀνακοίνωσή της, διαφώνησε, ὑποστηρίζοντας τὰ δίκαια τῆς Ἐκκλησίας καὶ τῶν κληρικῶν της. Τότε ὁ κ. Ἱερώνυμος καὶ ὁ Ἀλ. Τσίπρας συμφώνησαν:

Νὰ ἀπολυθοῦν οἱ 10.000 κληρικοὶ ἀπὸ τὸ Δημόσιο καὶ νὰ χρηματοδοτοῦνται ἀπὸ ταμεῖο τῆς Ἐκκλησίας, τὸ ὁποῖο θὰ ἐπιχορηγεῖται – ἐπιδοτεῖται ἀπὸ τὸ Δημόσιο.

Νὰ λάβει δωρεὰν τὸ Δημόσιο τὸ μισό τῆς ἀπομένουσας Ἐκκλησιαστικῆς περιουσίας, μὲ ἀντάλλαγμα τὴν συμβολή του στὴν ἀξιοποίησή της.

Νὰ ἀλλάξει τὸ ἄρθρο 3 τοῦ Συντάγματος καὶ νὰ καταστεῖ τὸ ἑλληνικὸ κράτος «οὐδετερόθρησκο».

.         Σημειώνεται ὅτι τὴ συμφωνία του μὲ τὸν Ἀλ. Τσίπρα, τὴν ὁποία κατὰ τὴ συνάντησή του μὲ τὸν Κυρ. Μητσοτάκη ὁ Ἀρχιεπίσκοπος ἀποκήρυξε, τὴν ὑποστήριζε ἐνθέρμως ἕως καὶ πρόσφατα. Τὸν Νοέμβριο τοῦ 2018 καὶ στὴν κοινή, μὲ τὸν Ἀλ. Τσίπρα, τηλεοπτική τους ἐπικοινωνία μὲ τὸν ἑλληνικὸ λαὸ ὁ κ. Ἱερώνυμος ἐξέφρασε στὸν τέως πρωθυπουργὸ «τὴν εὐγνωμοσύνη τῆς Ἐκκλησίας» καθώς, ὅπως εἶπε, «εἶναι ὁ συντελεστὴς σὲ αὐτὴ τὴν ἱστορικὴ στιγμή». Ἐπίσης λίγες ἡμέρες μετὰ τὴν ὁμόφωνη ἀπόρριψη τῆς συμφωνίας του μὲ τὸν Ἀλ. Τσίπρα ἀπὸ τὴν Ἱεραρχία ὁ κ. Ἱερώνυμος ὑπεραμύνθηκε αὐτῆς λέγοντας ὅτι γιὰ τὴν ἀξία της «θὰ μιλήσει τελευταῖος».
.         Στὶς 19 Ἰουνίου 2019 καὶ στὴν προεκλογικὴ περίοδο, σὲ χαιρετισμό του κατὰ τὴν παρουσίαση βιβλίου, στὴν ὁποία παρέστη, ὑπεραμύνθηκε πάλι τῆς συμφωνίας του μὲ τὸν Ἀλ. Τσίπρα καὶ ἐπιχείρησε νὰ δικαιολογήσει τὴν συμφωνία του νὰ ἀπολυθοῦν ἀπὸ τὸ Δημόσιο οἱ 10.000 κληρικοί. Γιὰ τὸν Ἀλ. Τσίπρα εἶπε ὅτι εἶναι ὁ πρῶτος πρωθυπουργός, ποὺ παραδέχθηκε ὅτι τὸ Δημόσιο πῆρε τὴν ἐκκλησιαστικὴ περιουσία καὶ δὲν ἀποζημίωσε τὴν Ἐκκλησία!
.         Ἡ ἀρχιεπισκοπικὴ δήλωση ἐλέγχεται ὡς πρὸς τὴν ἱστορική της ἀκρίβεια. Πολλὲς Κυβερνήσεις, μὲ τελευταία αὐτὴ τοῦ Ἀντ. Σαμαρᾶ, εἶχαν ἀποδεχθεῖ νὰ πληρώνονται οἱ κληρικοὶ ἀπὸ τὸ Δημόσιο, σὲ ἀνταπόδοση τῆς ἐκκλησιαστικῆς περιουσίας ποὺ κατασχέθηκε καὶ τῶν ὑπηρεσιῶν τοῦ κλήρου πρὸς τὸν λαό. Ὅμως ὁ Ἀλ. Τσίπρας ἦταν πράγματι ὁ πρῶτος, ποὺ πέτυχε νὰ πείσει τὸν Ἀρχιεπίσκοπο, νὰ προτείνει στὴν Ἱεραρχία, νὰ δοθεῖ δωρεὰν στὸ Δημόσιο ἡ μισὴ ἐκκλησιαστικὴ περιουσία, σὲ ἀντάλλαγμα τῆς συμμετοχῆς του στὴν ἀξιοποίησή της! Πράγματι παγκοσμίως πρωτοφανὲς τὸ «ντίλ»… Ὁ κ. Ἱερώνυμος δικαιολόγησε ἐξ ἄλλου τὴν ἀπόλυση τῶν ἱερέων ἀπὸ τὸ Δημόσιο, ὑποστηρίζοντας ὅτι «δὲν θὰ μποροῦσαν ποτὲ κατὰ τὴν οὐσία ἀλλὰ καὶ κατὰ τὸν νόμο νὰ εἶναι δημόσιοι ὑπάλληλοι». Δηλαδὴ ἡ ΝΔ ἐξήγγειλε ὅτι θὰ διατηρήσει στὸ Δημόσιό τοὺς κληρικοὺς καὶ ὁ Ἀρχιεπίσκοπος δικαιολόγησε τὴν ἀπόφαση τοῦ Ἀλ. Τσίπρα νὰ ἀπολυθοῦν!
.         Τώρα ὁ κ. Ἱερώνυμος ὑποχρεώνεται νὰ ἀπαρνηθεῖ τὴν «ἱστορικὴ στιγμὴ» τῆς συμφωνίας του μὲ τὸν Ἀλ. Τσίπρα, νὰ ξεχάσει ὅτι θὰ μιλήσει τελευταῖος, νὰ ἀποδεχθεῖ νὰ μὴν καταστεῖ ἡ Ἑλλάδα «οὐδετερόθρησκο κράτος», νὰ ὁμολογήσει ὅτι ἔκανε λάθος, ὅταν ὑποστήριζε ὅτι οἱ κληρικοὶ δὲν μποροῦν νὰ μείνουν στὸ Δημόσιο, νὰ παρακολουθήσει ἀμήχανα τὴν ἀλλαγὴ τῆς μετανεωτερικῆς μεταλλαγῆς τοῦ μαθήματος τῶν θρησκευτικῶν, τὴν ὁποία εἶχε, διὰ τῆς σιωπῆς καὶ ἀδράνειάς του, ἀποδεχθεῖ, καὶ νὰ συμφωνήσει νὰ ἀρχίσει ἕνας εἰλικρινὴς διάλογος μὲ τὴν Πολιτεία γιὰ τὴν ἀξιοποίηση τῆς ἐκκλησιαστικῆς περιουσίας.
.         Ἡ ἔνθερμη ὑποστήριξη τοῦ Ἀρχιεπισκόπου πρὸς τὸν Ἀλ. Τσίπρα σὲ ὅσα σὲ βάρος τῆς Ἐκκλησίας καὶ τῶν Ἑλλήνων πολιτῶν διέπραξε εἶναι πληγὴ στὴ σχέση του μὲ τὴν σημερινὴ κυβέρνηση, ποὺ δύσκολα ἐπουλώνεται. Αὐτὴ ἡ πληγὴ συζητεῖται ὅτι θὰ ἐπεκταθεῖ στὸν Κων. Δήμτσα, ὁ ὁποῖος ἐπελέγη γιὰ Διοικητὴς τοῦ Ἁγίου Ὄρους, ὄχι μὲ βάση τὰ τυπικά του προσόντα, ἀλλὰ λόγῳ τῆς σχέσεώς του μὲ τὸν κ. Ἱερώνυμο, καὶ τῆς γνωριμίας του μὲ τὸν ἀδελφὸ τοῦ Ἀλ. Τσίπρα. Ὁ διορισμὸς πραγματοποιήθηκε μάλιστα χωρὶς νὰ ἐρωτηθεῖ τὸ Οἰκ. Πατριαρχεῖο, ὑπὸ τὴν πνευματικὴ δικαιοδοσία τοῦ ὁποίου εἶναι τὸ Ἅγιον Ὄρος καὶ τὸ ὁποῖο φυσικὰ δὲν συμφώνησε μὲ τὸν ἐν λόγῳ διορισμό.-

  1. Σχολιάστε

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Google. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: