FROM THE OLD “HOLY ROMAN EMPIRE” TO ITS ANABIOSIS WITH THE ILLUMINATI’S “CREATURE” THE EUROPEAN UNION -1

From the Old “Holy Roman Empire” to its Anabiosis
with the Illuminati’s “Creature” the European Union

(Part I)

by
Dr. John N. Kallianiotis
University of Scranton

«Φύλαξόν με ἀπό παγίδος, ἧς συνεστήσαντό μοι,
καί ἀπό σκανδάλων τῶν ἐργαζομένων τήν ἀνομίαν.»
(Ψαλμ. ΡM [140])

Α΄. Introduction

Knowledge of true (and not the deceit politically correct) history and its lessons are very important, but continuously and not selectively. Europe has a history of fifteen thousand years, started at its South-East region, in Ancient Greece and expended with her colonies, language,[1] and culture to the rest of the Mediterranean Sea.[2] The European Union (EU) has a history that can be traced back to the conception of the Roman Empire, which followed another march (a military expansion) than the Hellenic journey (a civilizing spreading) and this is also obvious today by the means that EU utilizes and by the wisdom that Greece (Ἑλλάς) employs, cultivates, and preserves. Europe became a daughter of Greece,[3] but with the passing of time and the barbarian invasions, it lost its adoption and started to follow a different way, the road to apostasy (τήν ὁδόν τῆς ἀποστασίας) and today, this gap is widen; it (the European Christendom) is a divergent from Greece, but it tries to converge and control all the other European and non-European nations. Of course, “the glory that was Greece has proven to be the richest intellectual inheritance of the European world”.[4] EU fell to the trap of globalization and cannot be saved; so Greece has to leave the Euro-zone to be saved from the controlled Troika’s (European Commission, ECB, and IMF) oppression and for the country to recover again, away from the destructive globalization (the global slavery).[5] We all proclaim that we are searching for the truth by wasting our time, intellect, money, and resources; but the TRUTH is known to us since the anno Domini 33. Then, our distrustful efforts are all in vain because they do not lead us to perfection.

Β΄. From the Fall of Rome to the End of Nineteenth Century

In 452 A.D., the Huns invaded Italy and in 455, the Vandals sacked Rome. In 476 A.D., Odoacer, a mercenary in the service of Rome, leader of the Germanic soldiers in the Roman army, deposed the western Roman emperor and thereby terminated its existence. In 493, the Ostrogoths conquered Italy. The triumph of Germans brought classical civilization in the West to an end. The decline in economic life that had begun in imperial times continued. Similarly, the downward trend in intellectual activity was accelerated by the Germanic conquests. Of all the Germanic tribes, the Franks created the strongest state. In the 8th century the Carolingian dynasty took power, Charlemagne or Charles (Carolus) the Great (768-814), set out to create a European Empire that would rival that of ancient Rome. On Christmas Day in 800 A.D., Charlemagne, king of the Franks, was crowned emperor of the Romans by Pope Leo III in St. Peter’s and he founded the “Holy Roman Empire”.[6] He pushed his empire beyond the Frankish frontiers (Low Countries, Switzerland, most of Germany, Bohemia, Austria, part of Denmark and northern Spain, and conquered the Italian peninsula down to Rome). It gave to these Europeans a sense of unity and coherence as well as continuity with a more glorious past.

In 1640, the Illuminati (as Rothschild revealed) had organized the British Revolution.[7] In 1789 the shameful French (by non-French, the Jacobins) Revolution destroyed France.[8] France lost completely its values and faith and the country has never recovered since that time. Its final dissolution occurred at the hands of Napoleon in 1806. But its suspicious (leading by the global dark powers) revival started again in 1957 (including as founding members those areas of the 8th century), which will destroy the independence, the sovereignty, and the identity of so many European nations that are not Franks and share completely different values and beliefs; and above all they do not want to be part of this “New Empire”, the prototype of the “Global Empire” (the global slavery of humanity). The grandiose plan (pushed by communists, liberals, globalists, and enemies of Europe) is now to expend this Christian “European Union” to the allodox Asians (Turkey),[9] and soon to other continents.

The Napoleonic era started at the end of the 18th century in France. Napoleon was the end of the nationalism that it unleashed throughout continental Europe. Patriotic fervor was the most exportable article of the Revolutionary faith. Republicanism, even liberty and equality varied in their relevancy to the conditions and aspirations among the European nations, but patriotic nationalism had universal appeal. Napoleon used the Revolution’s slogans and sometimes its doctrines as weapons of war and tools to mild his empire. The Grand Empire had erected in Germany and Italy. Those historically divided peoples were granted a vision of unity that would in 1957 become a reality, but of questionable benefits to the European citizens and without asking for their approval. Some believe that Napoleon planted the seeds of aspiration for representative government and liberal constitutions, and he gave the middle classes of Europe a priceless moment of freedom from the arrogant repression of privilege. This Napoleonic era fixed upon French a legend of glory and grandeur that has affected French political life ever since. Napoleon Bonaparte taught all authoritarian leaders, who have followed him the essentials of dictatorship (propaganda, secret police, forming a state within the state, state bureaucratization of the critical institutions of education and religion, foreign adventures, etc.). Europe, from these days, was controlled by a global economic elite[10] (the Illuminati) and European nations and their citizens started having serious economic problems, due to their exploitation by these dark powers.

Also, during the end of the 18th and up to the middle of 19th century, conservative rule appeared firmly established in Central and Eastern Europe. The Hapsburg (Austrian) Empire was a multinational Christian state, inhabited by Germans, Magyars (Hungarians), Poles, Ruthenians (Ukrainians), Czechs, Slovaks, Rumanians, Serbs, Croats, Slovenes, and others. In Central Europe, the period from 1815 to 1848 is known as the Age of Metternich. Prince Klemens von Metternich (1773-1859), the Austrian chancellor, dominated not only the Hapsburg Empire, but also the German Confederation (the Congress of Vienna had created a German Confederation of thirty-nine states)[11] and the Italian states. Metternich devoted his energies to the preservation of the conservative order and efforts to prevent the spread of the new ideologies of liberalism and nationalism.

To the east, in Russia, Tsars Alexander I and Nicholas I maintained the autocracy and expanded their territorial holdings. Alexander I (1801-1825) wanted to take Constantinople (the Greek Christian Orthodox Capital of the World) from Turks, who have occupied this City (τήν Πόλιν) since 1453,[12] but Napoleon refused to allow it.[13] However, the decision of Great Britain and France to intervene in the Crimean War of the mid-1850s blocked the further expansion of Russian power at the expense of the Ottoman (Mongolian) Empire.[14] Count Sergei S. Uvarov (1786-1855), Nicholas I’s minister of education from 1833 to 1849, promoted a program of Official Nationality, which was summed up in the words “Orthodoxy, Autocracy, and Nationalism”. The principle of Orthodoxy involved increasing the control of the Orthodox Church over Russia’s educational system and intellectual life and encouraging the non-Orthodox to convert and leave their heresies; while the principle of Autocracy emphasized the absolute political authority of the tsar, the protector of the orthodox Christians; for this reason the anti-Christian dark powers were against them. The principle of Nationalism stressed the uniqueness of Russia (its language, religion, culture, and customs), which have been adopted from the Greek Byzantium and caused it to stand above and apart from the West up to now.[15]

During the last quarter of the 18th and the first half of the 19th century, the movement known as romanticism emerged as a dynamic expression of the creative energy of European civilization. While romanticism was a complex and diverse phenomenon, romantic thinkers, writers, artists, and composers were united in reaction against what they regarded as the Enlightenment’s excessive emphasis on the supremacy of reason in human affairs.[16] Instead, the romantics emphasized feelings and emotions, faith and intuition, and imagination and spontaneity. Many of the romantics rejected the Enlightenment’s optimistic belief in the perfectibility of human beings and human society, although they continued to emphasize the importance and value of the individual and to promote individual freedom. The romantics’ emphasis on national traditions encouraged the growth of nationalism (patriotism = the love for one’s nation), the most powerful ideology to develop in Europe during the 19th century,[17] which is under persecution by the liberal EU and the anti-humane globalization.[18]

In 1815 more than ¾ of all Europeans lived in rural villages or isolated homesteads and gained their living from the soil, but they have no psychological problems because they were still believing in God.[19] In 1914, the majority in Western Europe (the Eastern and Balkan Europe was still in war to liberate its land from the barbarian Muslim Turks) lived in towns and cities and worked in factories, shops, and offices. In 1815, the average life expectancy at birth was no more than 25 or 30 years; in 1914, it exceeded 50 years and was increasing rapidly.[20] In 1815, only the children of the well-to-do obtained the privilege of a formal education; the majority could neither read nor write. In the Eastern Europe, even that it was under Turkish occupation and revolution, the Orthodox Church (monks and monasteries)[21] was offering education to children. By 1914 almost all European children could attend publicly supported elementary schools and acquire the elements of literacy. In 1815, most governments of Europe were more or less absolutist and aristocratic; participation in the process of government by means of elections was a privilege conferred only on wealthy landowners in a few countries bordering the western seas. By 1914, almost all European countries had some form of representative, if not wholly democratic government, and in most countries the suffrage (ψῆφος) extended to all adult males.

France was Germans’ hereditary enemy. On September 2, 1870, the German armies invaded France and the Franco-German war started. The German annexation of Alsace and Lorraine enraged the French and created an enduring obstacle in the path of peaceful relations between the two countries.[22] Then, the balance of power established at Vienna remained fundamentally undisturbed until the unification of Germany on January 18, 1871,[23] and no major war involved all of the major powers until the outbreak of World War I in 1914.[24] The revolutionary political changes of the first half of the 19th century can be understood with reference to the revolution in economic life. There were two great revolutions that took place at the end of the 18th century: the political revolution in France[25] and the revolution of agriculture and industry in Britain. By the middle of the 19th century Great Britain had been converted into the first industrial society in Europe and it had started exploited the rest of Europeans with its (Illuminati bankers’) economic power, as it did for Greece when she was trying to finance her War of Independence. This was spread through the entire continent of Europe and the United States. The 20th century has seen extension of industrial technology, sometimes with great political and social turmoil, to Latin America, Asia and Africa, with almost every nation in the world attempting to acquire for itself the essentials of modern industry. The industrial revolution is still going on today through multinationals, internationalization, integration, and the worst of all, globalization (the destruction of the sovereign nations). It appears as one of the great watersheds in the progress of civilization, but we have reached an extreme point, today where the social welfare, democracy, the individual as a person[26] and his nation’s sovereignty[27] have no value any more. In our unbalanced and unfair world, only the law of the powerful is imposed and prevailed to all nations. International laws and international institutions cannot exercise any power because they are already completely controlled.[28]

In view of this achievement, it is curious that so much of the historical controversy surrounding the industrial revolution has focused on the question of whether it was good or bad. It is true that it involved displacement and the disruption of traditional values, behavior, simplicity, faith, extended family, humane working conditions, quality of life, abandonment of hometowns and country-sides, even forcing people to move to other countries, along with much suffering on those affected.[29] Also, an enormous inequality among citizens and exploitation of labor started and continues up to now with part time work and minimum wage employment without health insurance.[30] The rapidity of industrial development and the progress of reform gradually reconciled the workers to liberalism and the appearance of socialism and marxism in Germany,[31] which introduced a new economic theory (communism) opposing the laissez faire (free market economy, capitalism) one.[32]

Another “scientific” revolution of the 19th century was the publication in 1859 of Darwin’s On the Origin of Species. The message of this misleading book was that nature’s creatures (including man) had not been created de novo by the hand of God, but that each had evolved from earlier and simpler form of life.[33] The reactions ranging from stunned disbelief to violent opposition to this “biggest lie or delusion in human history”.[34] Some call this period (end of 19th century) as realism, placed a high value upon action, power, success, material progress, and the exact representation of nature. Unfortunately, it contained certain unresolved ethical, philosophical, spiritual, and social problems, which caused immediate anguish and suffering for many and in the long run overwhelmed the optimistic outlook itself and the hope in God, the Creator. The cost of these wrong ideas is what Europeans are paying today, and are used by the dark powers to impose their “god” and oust the True God from the hearts of poor Europeans and by controlling their educational system, through the European Union (EU) and its totalitarian institutions, are making the new generations spiritually and intellectually poor (miserable), so they can repress and rule them, without any reaction. But, the recent, 2019 European Parliament elections gave to us some signs that European citizens have started to understand the deception of this prototype of globalization, the (German) EU. They follow the Americans with their 2016 elections by electing populist leaders.[35]

Thus, the 19th century was a productive and controversial period in European civilization. Philosophy took on a more pessimistic (atheistic) quality and nihilism developed in Germany, while psychology developed as a serious field of study having as its objective to abolish confession and the church’s fathers psychotherapy.[36] Science continued to reveal the secrets of the physical universe and in so doing, undermined faith in traditional (true Christian) religious beliefs and people were becoming poorer spiritually every day, until we reached the current crisis that everything is allowed (“tolerance” of everything immoral, unethical, and corrupt). Science has revealed that it could not produce the ultimate answers to humanity’s questions by itself and it has been proven that people are not rational beings. Also, the new radical philosophy of nihilism and the new discipline of psychology have contributed further to the growing atmosphere of uncertainty and hopelessness. All these brought increasing diversity and uncertainty to the thousands of years old European civilization (a Hellenic-Christian one). Further, realism and naturalism in literature[37] emphasized the irrational elements in human nature, while innovative movements in art and music challenged and often defied traditional standards and values.

In 1833, the British Parliament abolished slavery throughout the British Empire and a Factory Act adopted in the same year placed restrictions on child labor in the textile industry.[38] Today, the U.K. has been enslaved to EU and the anti-democratic union does not allow the country to leave, even though that they had a referendum with 52% voted NO.[39] Further, in the 19th and 20th century Europe, the upper and middle classes made use of their greater wealth, “superior organization” (freemasonry), and the power of government itself to frustrate the intention of working-class political leaders to gain control of the apparatus of government. Continuing social strife resulted in spite of acknowledged progress in the political sphere. The Irish famine during the winter of 1845-1846, followed a failure of the potato crop led people to starvation and disease (typhus and cholera), where 700,000 people died and hundreds of thousands emigrated in the United States.[40] The period from 1870 to 1914 is referred to as the “age of imperialism”. European nations tried to exploit their overseas territories and many people suffered from their brutalities. Although the ideologies of liberalism and socialism took shape in the early and mid-19th century, during the first generations of the industrial revolution, they continue to have a powerful impact on the world in the final years of the 20th century. Regimes were claiming to be guided by one (U.S.A., England, etc.) or the other (Soviet Union, China, etc.) of these two extreme and erroneous systems.[41] In Western Europe, a number of countries have developed mixed economies, joining elements of both capitalism and socialism, for the benefits of their citizens.[42] The problem of capitalism is that was transformed to debtism by making the poor borrowers pray with usurious interest rates,[43] and is going with a high speed to become with its globalization the worst and the last system in human history.

Also, pseudo-philosophers and pseudo-scientists appeared in 19th and 20th century, who abolished God and introduced the “third stage” in the human history, the scientific stage (positive or atheistic). (sic). The first stage, according to them was the religious one and the second the metaphysical one. Actually, the European civilization has accepted two man-made (fabricated) sub-cultures; the sub-culture of waste (capitalism), which will destroy humanity with its globalization in our days and the sub-culture of oppression (communism). Both have failed, but we try to preserve them because they satisfy the self-interest of many ignorant people (who ignore the objective in life). Science became a cult that holds the answers to all humanity’s questions; a great deception for the superficial “scientists” and for the poor and naïve people. The question is now: Why do humans have so many psychological, personal, and social problems after all these new scientific ideas? Too many atheists and lately, too many allothrisk (illegal immigrants) destroyed the entire European civilization. This materialism, liberalism, separation of church and state, secular (completely controlled) education, civil marriage, marriage of people of the same sex, all types of perversions and anomalies,[44] disrespect for life (abortion, euthanasia, etc.), pseudo-human rights, many other deceptions, etc., led Europe slowly to today’s crises in all sectors and with its integration, transfers its crises (the imposed by law secularism) to every member-nation. The “benefits” of integration!..

An alliance system was dividing Europe into armed camps and when a series of international crises appeared, as it happened in the years after 1900, European powers were moving closer to war. Something must be absolutely wrong with this European philosophy and these European politics! Germany’s objective was to isolate France. France desired to regain the provinces of Alsace and Lorraine, which it had lost to Germany in 1871. Great Britain was focusing its attention to imperialism. Austria was seeking to limit the growth of Slavic nationalism within its own borders and to the southeast in the Balkans. Austria’s opposition against Greece and in favor of Muslim and communist Albania caused the loss of North Epirus and the creation of the “Great Albania”.[45] Russia was continuing its expansionist policies in East Asia and the Balkans, but it gave up with the war in Yugoslavia (1990).[46] Austria of Metternich and the protector of Orthodox-Christian, Russia, had a competing interest in the Balkans. Italy sought opportunities to advance its claims to great-power status, which led to disputes with France in North Africa.[47] In 1872, the Three Emperors’ League took place among Germany’s Emperor William I, Austria’s Emperor Francis Joseph, and Russia’s Tsar Alexander II, who pledged to cooperate in efforts to maintain peace and the status quo.[48]

Γ΄. Conclusion: The Current Events

In 1957, a European idea that was cultivated for many decades (even centuries) became reality. The beginning of the union of the European nations, European Economic Community (EEC) and its long term objective, the spreading out to the entire continent, was signed with the “famous” Treaty of Rome. The name, the place, the date are all symbolic; the goal was the anabiosis of the Roman Empire, which was initiated in the old city of Rome on the date of the feast of the Annunciation (March 25th), but in control by the New Romans (the Germans or Alemannic).[49] The plan was very good and well covered that was difficult for the joined members to understand the hidden objective of the thinkers of this structure. They started as an economic union, and then they made it as a monetary union, a political union, and they ended up with the Economic and Monetary Union, with its private central bank (ECB), its currency (euro), its constitution (Treaty of Lisbon), its political institutions, and its absolute control of these poor 28 nations that they made the mistake to fall to this trap, to join the EU and the worst, to join the EMU. One of these members had the bravery, lately, to have a referendum and said NO with its Brexit.[50]

This union from European Union became a German Union and all members (Germanic or non-Germanic people), even the large socialist French nation have to obey, submit, and abide by the European laws, the non-democratic decisions of the “strong nation” (the Illuminati), and the absolute control of the members domestic, political, economic, and social lives. The member-nations (they call them states and not nations) have no central banks any more, have no independent governments, have no national legislation system, have no public policies (monetary or fiscal), and of course, have lost completely their sovereignty. They have become German protectorates (new colonialism). Lately, with the new U.S. President, Donald Trump, the controlled by the globalists EU has become very hostile against his new administration.[51] The liberal[52] political leaders (actually, followers) have destroyed Europe. How can we trust these people (the pseudo-politicians) that everything they are doing is a political deceit, demagogy, and submission to the dark powers?

The member-nations of this artificial political union (the prototype of globalization)[53] are different in size, in resources, in economic potential, in culture, in dogmas, in language, in paideia, in history, in tradition, in value system, and in objectives in their lives. Then, these nations cannot be under a common union, a common currency, a common law, a common economic environment without any tools to control their socio-political destiny. This union fooled the naive (or betrayer or puppet) politicians of the European nations and without any referendum they fell in this trap from where it is not allowed to leave. The Greek parties, since 1980, who forced Greece to join the EU, the EMU, and the austerities of the Troika must be voted out of the Parliament. After its accession, a member is a permanent controlled state (not a sovereign nation any more) of the European (German) Union. England seems that was the only exception because Europeans, since the conception of the European Economic Community (EEC), did not like British membership and delayed its acceptance until January 1973 and in Summer 2016, they decided to leave this anti-European “structure”.[54] With the latest Euro-zone debt crisis (2008-2019), the union has proved that it was the worst political achievement in European history and the destruction of Greece.

Recently, the globalists are rebuked again in Europe with the 2019 European Parliament elections. Nationalism proved that is more acceptable by the citizens than the destructive globalism. Elites suffer from the populist leaders, who run away from them and listening to the people of their countries (Nigel Farage in U.K., Marine Le Pen in France, Mateo Salvini in Italy, Viktor Orban in Hungary, and many others). The establishment refuses to hear the voters and for this reason, they were rejected. The fight has just begun in EU for independence, modesty, values, traditions, and Christianity. The global populist (patriotic) movement had, after the U.S., a good start in Europe, too. The unprecedented establishment in EU wanted only open borders, climate changes rules, austerities, high taxes (the absurd property taxes), politically correctness, liberalism, perversions (“progressiveness”), atheism (anti-Christian), and control of the member-nations (member-states for them). Greece did relatively good during the European elections; at least it was released from the communist SYRIZA, but has a long way to go to get rid of the socialist (PASOK) and the centrists (pseudo-conservatives, N.D.).[55] We hope, Greeks to do much better during their national elections (July 7, 2019) by removing from the Greek Parliament traitors, corrupts, criminals, atheists, and all these destroyers of the Hellenic-Orthodox civilization and paideia.

Lastly, with the 2019 European Parliament elections, European citizens showed that they were not happy with the existing EU public policies (monetary, fiscal, trade, immigration, austerities, climate changes, legalization of perversions, anti-Christian, etc.). They voted against the EU liberal establishment.[56] The dark powers (“the establishment”, the “deep state”) in the U.S. try to impeach President Trump from the first day that he was elected in November 2016[57] because he is a Christian, pro-life (against the criminal abortions), anti-globalist, and patriot. These controlled and politically motivated masons (μασόνοι) are very dangerous for our socio-political system. In EU, the dark powers lost a little ground during the 2019 elections.[58] We hope, during the national elections, all these followers (pseudo-politicians) that led the EU and its citizens to the current, 10-year long European crisis, to be voted out from the parliaments and many of them to go to jail for the crimes that they committed to their nations. Justice has to prevail at the personal and national level. European Union cannot offer any benefits to European citizens; thus, there is no reason to preserve this fabrication.

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ: FROM THE OLD “HOLY ROMAN EMPIRE” TO ITS ANABIOSIS WITH THE ILLUMINATI’S “CREATURE” THE EUROPEAN UNION -2

 

[1] The Greek language is a mean of chronology of the Hellenic civilization. See, Τσατσόμοιρος, Η. Λ. (Tsatsomoeros, E. L.) (1991). Ἱστορία Γενέσεως τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας. Ἀθῆναι, Ἑλλάς: Δαυλός. Also, the Greek language is the language of the Bible and the language of the scientific terms. For this reason, it has so many enemies, first the Greek communists and all the anti-Greek foreigners. But, as a good American friend told me: “Greek is the language that is spoken in Paradise”.

[2] Odysseus or Ulysses (Ὀδυσσεύς) exited even the Mediterranean Sea and was wandering for ten years in the Atlantic; he went to Americas, too. (See, Homer’s Odyssey). Also, see, Jim Allen, “Greeks in Mexico and the ‘New World’”, http://www.atlantisbolivia.org/greeksinmexico.htm

[3] See, European Union. http://europa.eu/european-union/about-eu/countries/member-countries/greece_en

[4] See, Blum, J., Cameron, R. & Barnes, T. G. (1970). The European World: A History, (Second Edition), Boston, U.S.A.: Little, Brown and Company, p. 10.

[5] There is some hope, if Greek will wake up. The populist leaders did well in the European Parliament elections on May 26, 2019. See, “The result of European Elections 2019 seals the end of the business as usual era in Brussels”. https://europeansting.com/2019/05/27/the-result-of-european-elections-2019-seals-the-end-of-the-business-as-usual-era/ . In addition, see,

https://www.bing.com/news/search?q=2019+European+Elections&qpvt=2019+European+elections&FORM=EWRE

[6] Of course, this was not an empire, neither Roman, nor holy. See, Blum, Cameron, and Barns (1970, p. 18).

[7] See, “The English Revolution 1640-1660”. http://www.lovethetruth.com/books/pawns/02.htm

[8] See, THE JEWS, THE MASONS AND THE FRENCH REVOLUTION. http://www.orthodoxchristianbooks.com/articles/336/-jews,-masons-french-revolution/

[9] See, Kallianiotis, I. N. (2006). Europe’s Common Currency, Questionable Common Constitution, and

Unreasonable Allodox Expansions. Journal of Business and Society, 19 (1 and 2), 3-36. Turkey is causing so many problems, today, with ISIS, Kurds, human trafficking and smuggling of illegal Muslim immigrants to Europe, with its infiltration to Muslim Balkans (Albania, Kosovo, and Skopje), and other threats toward Greece. Then, what will it do when the fool Europeans will accept this Asian anti-Christian nation as an EU member? Further, with support from the Turkish president, Recep Tayyip Erdoğan, Albanian authorities demolish Greek properties in Himara (North Epirus). See, https://greekcitytimes.com/albanian-authorities-demolish-greek-properties-himara/ Turkey occupies the Greek East Thrace with the medieval Greek capital of Constantinople, Asia Minor, North Cyprus, a couple of Greek islands and continues to be the most dangerous nation for the peace in that unstable region.

[10] See, “The Judeo-Masonic Conspiracy”, http://judeo-masonic.blogspot.com/ and http://www.realworldorder.net/ . Also, http://theeconomiccollapseblog.com/archives/tag/global-elite . Further, http://www.theatlantic.com/magazine/archive/2011/01/the-rise-of-the-new-global-elite/308343/ . Furthermore, http://humansarefree.com/2015/06/the-federal-reserve-cartel-rothschild.html . Moreover, http://humansarefree.com/2014/10/exposing-shadow-forces-behind-nwo.html . In addition, http://originaldialogue.blogspot.com/2012/10/the-eight-families-that-control-wealth.html#!/2012/10/the-eight-families-that-control-wealth.html . And http://www.plutocracycartel.net/ .

[11] See, Viault, B. S. (1990). Modern European History. New York, U.S.A.: McGraw-Hill, Inc. , pp. 244-246).

[12] Today that I am writing these words, it is May 29, 2019; the 566th dark anniversary since the occupation of Constantinople by the barbarian Turks. See, http://www.greece.org/poseidon/work/occupation/constantinople.html . Also, https://elafosdorkas.blogspot.com/2012/05/blog-post_28.html .

Further, https://rizesaiwnies.blogspot.com/2016/05/blog-post_29.html

[13] See, Viault (1990, p. 201). Of course, this dream, the liberation of Constantinople and Asia Minor (Great Idea), has never been abandoned from Greeks and their hope is its spiritual child, the faithful and wise Orthodox Russia. See, The Byzantine (Mediaeval Greek) glory in today’s Russia: https://www.youtube.com/watch?v=eqmetcn1YZk . Even the U.S. President, Donald J. Trump, said that he wants to take Constantinople and give it back to Christians.

[14] This policy is in practice even today; the “Christian” West is against the Orthodox Russia, Serbia (Yugoslavia), and Greece and in favor of the Muslim Turkey. It is a very fickle policy, which will destroy Europe, if EU leaders, under the pressure of the U.S., will accept Turkey in their European Union.

[15] See, Viault (1990, p. 249). This is the reason that there is a conflict between the Orthodox Russia and the heretic West. The Russian tsars were the protectors of the Orthodox Christianity, as it is Vladimir Putin, today.

[16] The human reason is mostly wrong, due to the fallen nature of humans. A person is always under a war with his thoughts (πόλεμος λογισμῶν), which are coming from his “enemy”. Only, when an individual will reach perfection, he might start trusted his thoughts.

[17] See, Viault (1990, pp. 219-229).

[18] The globalist, David Rockefeller, was thanking the controlled media because they obey to the dark powers’ orders to conceal their objective, the globalization (global slavery): “We are grateful to the Washington Post, the New York Times, Time Magazine and other great publications whose directors have attended our meetings and respected their promises of discretion for almost forty years. It would have been impossible for us to develop our plan for the world if we had been subjected to the lights of publicity during those years. But, the world is more sophisticated and prepared to march towards a world government. The supranational sovereignty of an intellectual elite and world bankers is surely preferable to the national auto-determination practiced in past centuries.” (David Rockefeller, Speaking at the June, 1991 Bilderberger meeting in Baden, Germany. A meeting also attended by then-Governor Bill Clinton and by Dan Quayle.) See, http://www.rense.com/general17/quote.htm Also, John Swinton, the former Chief of Staff at the NEW YORK TIMES was asked to give a toast before the prestigious New York Press Club in 1953. He made this candid confession [it’s worth noting that Swinton was called “The Dean of His Profession” by other newsmen, who admired him greatly]: “There is no such thing, at this date of the world’s history, as an independent press. You know it and I know it. There is not one of you who dares to write your honest opinions, and if you did, you know beforehand that it would never appear in print. I am paid weekly for keeping my honest opinions out of the paper I am connected with. Others of you are paid similar salaries for similar things, and any of you who would be so foolish as to write honest opinions would be out on the streets looking for another job. If I allowed my honest opinions to appear in one issue of my paper, before twenty-four hours my occupation would be gone. The business of the journalist is to destroy the truth; to lie outright; to pervert; to vilify; to fawn at the feet of mammon, and to sell the country for his daily bread. You know it and I know it and what folly is this toasting an independent press. We are the tools and vassals of the rich men [the dark powers] behind the scenes. We are the jumping jacks, they pull the strings and we dance. Our talents, our possibilities and our lives are all the property of other men. We are intellectual prostitutes.” One current proof of all the above quotes is how the world media were facing the campaign and the debates for the U.S. election in 2016; all these controlled and corrupted media (fake news) are against Donald Trump because he is not “politically correct”, he is saying the truth, he is a Christian, against abortion, and an anti-globalist populist, and the establishment (the professional politicians controlled by lobbyists and the dark powers) does not want to hear it. Of course, many are talking about “fake news”, but they do not say who is behind of these fake news that gives the orders to the puppets of the media. Behind the media are the Illuminati, as Rockefeller said, the destructive Bilderberger club, which controls them and the entire world, preparing it to accept the anti-christ.

[19] Psychology is another pseudo-science that has caused enormous problems to the spiritually weak people. See, http://krufo-sxoleio.blogspot.gr/2016/09/blog-post_97.html

[20] The life expectancy in Greece was very high; many people were living close to 100 years. The reason, their faith, the fasting, the food, the environment, and the innocence of the people.

[21] Through the “secret schools” (κρυφά σχολειά). The offering of the Orthodox Church, during the 400 years of Turkish occupation, is immeasurable towards the rajahs.

[22] See, Viault (1990, p. 304).

[23] See, Viault (1990, p. 304).

[24] In Italy and Spain, the conservative powers succeeded in suppressing revolutions. Greece and Belgium, as well as the Latin American colonies of Spain and Portugal, made good and just their claims to independence. See, Viault (1990, pp. 216-217).

[25] This French Revolution was the shame of France. See, http://www.marxist.com/great-french-revolution.htm

[26] A person has infinite value, but our current sub-cultures do not respect it. A South Korean student at Virginia Tech executed in cold blood 33 students, wounded others and committed suicide. (The Wall Street Journal, April 17, 2007). Since that day, this demonic behavior has become a trend in the U.S. and Europe.

[27] Sovereignty (κυριαρχία) is the exclusive right of an independent nation to have complete political (legislative, judicial, and executive) control over the area of its governance and its people. But, the “economic elite” (dark powers) does not respect any international or national laws.

[28] See, Alexander Light, “The Shadow Forces Behind the New World Order Agenda”, https://www.intellihub.com/these-13-families-rule-the-world-the-shadow-forces-behind-the-nwo/

and http://www.bibliotecapleyades.net/sociopolitica/esp_sociopol_nwo210.htm

[29] When a person leaves his country (immigrates abroad), his country does not lose only him, but his descendants into perpetuity. The loss is infinite. There are estimates that Greeks abroad are more than 100,000,000 people.

[30] See, O’Donnell, E. T. (2015). Henry George and the Crisis of Inequality: Progress and Poverty in the Gilded Age. New York: Columbia History of Urban Life, for the inequality in the U.S. and the gilded age. Then, EU became America!

[31] From Karl Marx (1818-1883) a socialist theorist. Karl Heinrich Marx (full name: Moses Mordechai Marx Levi) was born in Trier, in the Kingdom of Prussia’s Province of the Lower Rhine. He was a relative of Rothschild, too. His father, Heinrich Marx, was born a Jew but “converted” to Lutheranism, in part to advance his career as a lawyer. A man of the Enlightenment, Heinrich was devoted to Kant and Voltaire, who took part in agitations for a constitution in Prussia. Karl’s mother, born Henrietta Pressburg, was from the Netherlands, and Jewish at the time of Karl’s birth. Little is known about Marx’s childhood. From 1867-1894, Karl Marx published the three volumes of his famous book, Das Kapital (“The Capital”).As we see both the extreme socio-economic systems have been developed by the same people. They applied one in the U.S. and they impose the other in Russia through a barbaric revolution. See, “The Jewish Role in the Bolshevik Revolution and Russia’s Early Soviet Regime”. http://www.ihr.org/jhr/v14/v14n1p-4_Weber.html

[32] Karl Marx was criticizing Adam Smith (The Wealth of Nations) that his work had been stolen from (Ξενοφῶν; 431 B.C.-354 B.C.) Xenophon (Oeconomicos) without giving credit or citing him in his book.

[33] Of course, if someone does not believe in God, he can write and say anything, but knowing the TRUTH, we cannot accept these absurdities. Darwin knows, now, the truth, but it is too late for him; it is not late for his today followers.

[34] In our days, Florida (U.S.A.) officials voted to require that evolution be taught in schools, but only if it is depicted as an unproven theory. What a joke for this fallen and controlled “empire”? (The Wall Street Journal, February 20, 2008, p. A1). We teach ignorance and we expect students to be educated and wise.

[35] For example, Nigel Farage (U.K.), Marine Le Pen (France), Matteo Salvini (Italy), Viktor Orbán (Hungary), etc. Thus, the patriots (“nationalists”) won massively. See, https://www.npr.org/2019/05/27/727293356/4-takeaways-from-the-european-parliament-election-results

[36] Psychology is really the worst anti-scientific invention in the 20th century. See, http://krufo-sxoleio.blogspot.gr/2016/09/blog-post_97.html . People need a spiritual father, where they can go and cleanse themselves from the contamination of the sins and to reach strength with the holy mysteries of repentance and confession. See also, Ἐπισκόπου Ἱεροθέου Σ. Βλάχου, Ψυχική Ἀσθένεια καί Ὑγεία, Γ΄ Ἔκδοση, Ἱερά Μονή Γενεθλίου τῆς Θεοτόκου, Λεβάδεια, Ἑλλάς, 1995.

[37] For Russian literature, the 19th century was a time of particular genius with Leo Tolstoy, Ivan Turgenev, Feodor Dostoyevsky, Anton Chekhov and others. See, Viault (1990, pp. 339-351). The true Christian-Orthodox values continue to exist among these people and many people around the world have great hopes for Russia’s contribution to the divided, heretical, anti-Christian, atheist, and ignorant world. There is some hope to the new U.S. president, Donald Trump, who is anti-globalist, too. But, the complexity in the U.S. market oriented and judiciary system is so high that makes its future difficult. Even we saw an FBI conspiracy against President Trump. Then, it is obvious, who is controlling these secret services. All are controlled by the dark powers, who have abolished democracy. (Fox News, December 13, 2017).

[38] See, Viault (1990, p. 236).

[39] See, “The June 23, 2016 United Kingdom European Union Membership Referendum. https://en.wikipedia.org/wiki/2016_United_Kingdom_European_Union_membership_referendum

[40] See, Viault (1990, p. 237). Also, O’Donnell (2015).

[41] Actually, both these systems were developed and imposed by the dark powers to the poor citizens of West and East.

[42] See, Viault (1990, pp. 269-280). The mixed socio-economic systems have been proved to be more humane and in favor of the social welfare of all the citizens.

[43] In the West, people work and just pay interest, taxes (the worst of all is the property tax, κεφαλικός φόρος), and insurance. Their wealth and savings are imaginary because they belong to banks and governments.

[44] A judge, Colleen Kollar-Kotelly (a Bill Clinton appointee), blocked President Trump from implementing a ban on transgender individuals serving in the military. (The Wall Street Journal, October 31, 2017, pp. A1 and A3).

[45] The dirty politics of the anti-Greek Klemens von Metternich. See, https://oimaskespeftoun.blogspot.com/2018/05/1819-1821-8.html . Also, “Ιερά Συμμαχία”. https://www.academia.edu/16200966/_%CE%99%CE%B5%CF%81%CE%AC_%CE%A3%CF%85%CE%BC%CE%BC%CE%B1%CF%87%CE%AF%CE%B1_

[46] See, “Truth and lies about the break-up of Yugoslavia: Forget Milosevic, this was a US operation from start to finish”. https://fbreporter.org/2015/02/28/truth-and-lies-about-the-break-up-of-yugoslavia-forget-milosevic-this-was-a-us-operation-from-start-to-finish/

[47] See, Viault (1990, pp. 373-374).

[48] See, Viault (1990, p. 374).

[49] There are many people, who have said that this was the dream of Hitler, after his victory during WWII, and his plan for occupation and control of the entire Europe. In modern times the term Germanic peoples (Gothic) occasionally has been used to refer to ethnic groups, who speak a Germanic language and claim ancestral and cultural connections to ancient Germanic peoples. Within this context, modern Germanic peoples include the Norwegians, Swedes, Danes, Icelanders, Germans, Austrians, English, Dutch, Afrikaners, Flemish, Frisians, Scots language speakers and others. See, Minahan, James (2000). One Europe, many nations: a historical dictionary of European national groups. Greenwood Publishing Group. p. 769. Also, see, Pavlovic, Zoran (2007). Europe. Infobase Publishing. p. 53. Further, see, “Germans”. Columbia Electronic Encyclopedia. Columbia University Press, 2013.

[50] U.K. tries for three years to leave the EU and the dark powers do not allow the country to be released from this undemocratic structure, the EU. See, https://www.gov.uk/government/topical-events/eu-referendum/about . Also, Nigel Farage says he will start a new political party to run in EU elections if Article 50 extended as he warns Remainer MPs are plotting to overturn Brexit. https://www.dailymail.co.uk/news/article-6607009/Nigel-Farage-says-start-new-political-party-Brexit-delayed.html

[51] See, “Europe must not bow to U.S. spending demands on NATO: EU’s Juncker”. http://www.reuters.com/article/us-nato-defence-eu-idUSKBN15V31F?utm_source=Active+Subscribers&utm_campaign=5895ecc5da-MR_02172017&utm_medium=email&utm_term=0_35c49cbd51-5895ecc5da-64233369

[52] The liberals in the U.S. are against the company “Chick-Fil-A” because its owner is Christian and he closes the store on Sundays. God bless him. Europe and even the Orthodox Greece do not have these kinds of business owners. Shame on them. See, “Liberals, Are in Agony: Chick-fil-A Restaurant Owner Does the Unimaginable to his Employees”. https://www.rightjournalism.com/liberals-chick-fil-owner-employees/ . Also, “Liberal columnist: Boycott Chick-fil-A because it’s ‘creepy’ and Christian”. https://www.lifesitenews.com/news/liberal-columnist-new-yorkers-should-boycott-chick-fil-a-because-its-creepy

[53] The Hellenic-Orthodox civilization ought to be against the servitude of the deceived globalization and to turn away from anyone, who is in favor of this human enslavement. The Greek Orthodox Church has to leave the World Council of Churches (WCC) and to stop the ecumenistic dialogue with the heretics of Europe and go back to the traditions that it had before 1920. See, https://www.oikoumene.org/en/

[54] The Conservative Prime Minister, Edward Heath, took the U.K. into the EEC in January 1973 after President de Gaulle of France had blocked U.K. membership twice in the 1960s. This brought EEC membership to nine.  In a referendum in 1975 the U.K. electorate voted to stay in the EEC under renegotiated terms of entry. See, http://www.parliament.uk/about/living-heritage/evolutionofparliament/legislativescrutiny/parliament-and-europe/overview/britain-and-eec-to-single-european-act/ . And they voted to leave the EU in Summer 2016. See, https://www.theguardian.com/politics/eu-referendum Also, http://graphics.wsj.com/brexit-uk-referendum-live-results/ . Further, http://www.nytimes.com/interactive/2016/world/europe/britain-european-union-brexit.html?_r=0

[55] See, 2019 European Parliament election in Greece. https://en.wikipedia.org/wiki/2019_European_Parliament_election_in_Greece

[56] The May 2019 European Parliament elections proved this. See, “4 Takeaways From The European Parliament Election Results”. https://www.npr.org/2019/05/27/727293356/4-takeaways-from-the-european-parliament-election-results See also, “European elections 2019: Power blocs lose grip on parliament”. https://www.bbc.com/news/world-europe-48417744

[57] A special counsel Robert Mueller is “working” for 3 years, spending $40,000,000 (taxpayers money), to prove that the President obstructed justice and Russia had interfered in the 2016 U.S. elections. These people are very dangerous for our traditional democratic system. Special counsel Robert Mueller said if he had confidence President Trump didn’t commit a crime, he “would have said so,” suggesting in his first public remarks on the Russia investigation that it was Congress’s job to formally accuse a sitting president of wrongdoing. (Sic). Mr. Mueller’s comments on May 29, 2019 squarely put the task of assessing Mr. Trump’s conduct in the lap of a Democratic-controlled House that is divided over whether to open an impeachment inquiry. Mr. Mueller said charging the president with a crime was “not an option” because of Justice Department rules. “The Constitution requires a process other than the criminal-justice system to formally accuse a sitting president of wrongdoing,” Mr. Mueller said in brief remarks at the Justice Department about his nearly two-year-long investigation into Russian interference in the 2016 presidential election. “Under longstanding department policy, a president cannot be charged with a federal crime while he is in office. That is unconstitutional—even if the charge is kept under seal and hidden from public.” See, https://www.wsj.com/articles/mueller-to-make-first-public-comment-on-russia-probe-11559137275

[58] See, “European Parliament 2019 Election Results”. https://www.bloomberg.com/graphics/2019-european-parliament-elections/

,

  1. Σχολιάστε

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: