ΟΡΓΙΣΜΕΝΟΣ Ο ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ (Γ. Ν. Παπαθανασόπουλος)

Ὀργισμένος ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης

Τοῦ Γιώργου Ν. Παπαθανασόπουλου

.                 Ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης δὲν μπορεῖ νὰ κρύψει τὴν ὀργή του γιὰ τὶς πανορθόδοξες ἀντιδράσεις ποὺ δέχεται ἐξ αἰτίας τῆς ἐκ μέρους του ἀνακήρυξης τῶν σχισματικῶν της Οὐκρανίας σὲ «Αὐτοκέφαλη Ἐκκλησία τῆς Οὐκρανίας» καὶ γιὰ τὶς ἀντιλήψεις του περὶ τοῦ Πρωτείου. Στὴν ἐπιστολή, τὴν ὁποία ἀνέγνωσε δημοσίᾳ τὴν 11η Ἰουνίου 2019 στὸ τέλος τῆς Συνοδικῆς Θείας Λειτουργίας, ὁ ἀπεσταλμένος του στὴ Λευκωσία γιὰ τὴ θρονικὴ ἑορτὴ τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου, Μητροπολίτης Γαλλίας Ἐμμανουὴλ τὸ ξέσπασμα τῆς ὀργῆς του εἶναι φανερό.
.                 Στὴν ἐπιστολή του δὲν ὁμιλεῖ γιὰ τὴν ἑορτάζουσα μαρτυρικὴ Ἐκκλησία τῆς Κύπρου, στὴν ὁποία ἀπευθύνεται, οὔτε γιὰ τὴν προσφορά της στὴν Ὀρθοδοξία καὶ στὸ Ἔθνος. Ἀναλύεται κυρίως σὲ ὕμνους πρὸς τὴν Ἐκκλησία τῆς Κωνσταντινούπολης, μὲ ἕνα ἀλαζονικὸ ὕφος ποὺ καὶ γιὰ τὸν κ. Βαρθολομαῖο εἶναι πρωτοφανές, οἱ δὲ ὑπερβολές του τὸν ὁδηγοῦν σὲ   ἱστορικὲς καὶ ἐκκλησιολογικὲς ἀνακρίβειες
.                Ἀναφέρει, μεταξὺ τῶν ἄλλων ὁ Οἰκ. Πατριάρχης: «Εἴμεθα μεγαλομάρτυς Ἐκκλησία, οὐχὶ τόσον ὡς ἐκ τῶν ἐξωτερικῶν λόγων ἀλλὰ κυρίως διότι ἔχομεν παντοῦ καὶ πάντοτε τὴν εὐθύνην ἔκ τε τῶν Θείων καὶ Ἱερῶν Κανόνων καὶ ἐξ αὐτῆς ταύτης τῆς καθηγιασμένης πράξεως τῆς Ἐκκλησίας νὰ ὑπηρετῶμεν τὴν ἀλήθειαν μόνην, ἄνευ ὑπολογισμῶν καὶ δευτέρων σκέψεων, ἄνευ ἄλλων ἰταμῶν συμφερόντων καὶ ἀναξιοπρεπῶν σκοπιμοτήτων. Εἴμεθα ἡ Ἁγία τοῦ Χριστοῦ Μεγάλη Ἐκκλησία, ἡ γεννήσασα πάσας τὰς νεωτέρας τοιαύτας, ἡ διασώσασα καὶ διασώζουσα καὶ τὸ ὑμέτερον ἐκ τῆς Γ΄ ἐν Ἐφέσῳ Οἰκουμενικῆς Συνόδου καθεστὼς αὐτοκεφαλίας, ἡ ἔχουσα τὴν ὑποχρέωσιν προνοίας πάσης ἄλλης Ἐκκλησίας, τῶν τε ἀδελφῶν Πρεσβυγενῶν καὶ τῶν θυγατέρων νεωτέρων τοιούτων, τῶν ἐκ τοῦ ἡμετέρου Κανονικοῦ σώματος ἐν κόποις, ἐν στερήσεσιν, ἐν θλίψει, πλὴν μετ’ ἐνδιαφέροντος καὶ προνοίας ἀπογαλακτισθεισῶν, διὰ νὰ ἔχωσι τὴν ἰδικήν των ἐσωτερικὴν αὐτοτέλειαν».
.                 Ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης γράφει στὴν ἐπιστολή του καὶ ἄλλα: «Ἡ Μεγάλη τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησία εἶναι ἡ “κοινὴ Μήτηρ τῶν ὅλων καὶ προνοητής”». Καὶ συνεχίζει: «Λυπούμεθα δὲ ὅτι ἐφθάσαμεν εἰς τὸ σημεῖον νὰ ἐπαναλαμβάνωμεν τὰ αὐτονόητα καὶ τὰ καθεστῶτα ἐν τῇ Ὀρθοδόξῳ Ἐκκλησίᾳ, πλὴν ἀναγκαζόμεθα διότι ἐκ τῶν ποιμαντικῶν ὑποχωρήσεων καὶ μάλιστα ἐν ἡμέραις ζοφεραῖς τῆς ἱστορίας, ἡ ἡμετέρα παθητικὴ καὶ εὐγενὴς στάσις, ἡ κοσμιότης ἡμῶν ἔναντι ποιᾶς τινὸς ψευδωνύμου, ὡς ἐφάνη τελικῶς, Πανορθοδόξου ἑνότητος, ἐθεωρήθησαν ὅτι ἐπελέξαμεν τὴν παραίτησιν τοῦ Θρόνου ἡμῶν ἐκ τῶν εὐθυνῶν μεθ’ ὧν ἐκόσμησεν αὐτὸν ἡ Ἐκκλησία, ἀλλ’ οὐχί. Ἕως τῆς συντελείας τῶν αἰώνων, εἰς πεῖσμα καὶ καταισχύνην τοῦ μισοκάλου καὶ ἀντιδίκου πνεύματος καὶ τῶν ὑπ’ αὐτοῦ ἐμπνεομένων εἰς τὴν Κωνσταντινούπολιν θὰ ζῆ ἑδραῖον καὶ ἀμετακίνητον καὶ τιμαλφέστερον καὶ ἁγιώτερον τοῦ εὐσεβοῦς ἡμῶν Γένους καὶ τῆς ἀμωμήτου ἡμῶν πίστεως, ἡ καθ’ ἡμᾶς Ἁγία τοῦ Χριστοῦ Μεγάλη Ἐκκλησία, ἡ Μήτηρ καὶ ποτνία (Σημ. γρ. Κατὰ Ἀπίωνα: Δέσποινα, Κυρία, Βασίλισσα) ἐν Ἐκκλησίαις». Καὶ συνεχίζει στὸ ἴδιο ὕφος: «Ἐν Κωνσταντινουπόλει δὲν εὑρίσκεται συντονιστικόν τι ὄργανον ὑπὸ τύπον χοράρχου ἀλλ’ αὐτὴ αὕτη ἡ ἀγαπῶσα καρδία καὶ ὁ πολυμήχανος νοῦς τῆς Ὀρθοδοξίας». Πρὸς τὸ τέλος τῆς ἐπιστολῆς τονίζει ὅτι τὸ Φανάρι ζεῖ, «διότι ἔχει τὰς εὐχὰς τῶν Θεοφόρων Πατέρων τῶν ἁγίων Συνόδων, αἵτινες ἀπέδωκαν αὐτῷ ἱερὰς ἀπαραβιάστους καὶ ἀδιαπραγματεύτους προνομίας διακονίας».

.                 Σχόλια ἐπὶ τῶν γραφομένων ἀπὸ τὸν Οἰκουμενικὸ Πατριάρχη.

.                 Πρῶτον, τὸ πῶς ὑπηρετεῖ τὸ Φανάρι καὶ ὁ ἴδιος τὴν Ἐκκλησία θὰ ἔπρεπε νὰ ἀφήσει τοὺς ἄλλους νὰ τὸ κρίνουν. Ὁ αὐτοέπαινος δὲν εἶναι ἀπολογία, ὅταν μάλιστα περιλαμβάνεται σὲ εὐχετήρια ἐπιστολή…
.                 Δεύτερον, ὅλοι οἱ Ὀρθόδοξοι Χριστιανοὶ πορευόμαστε σύμφωνα μὲ τοὺς Θείους καὶ Ἱεροὺς Κανόνες καὶ τὴν καθαγιασμένη Πράξη τῆς Ἐκκλησίας. Αὐτοὶ ΠΟΥΘΕΝΑ δὲν ἀναφέρονται σὲ παπικὸ Πρωτεῖο τοῦ Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως καὶ ΠΟΤΕ δὲν ἀνετέθη στὸ Πατριαρχεῖο τῆς Κωνσταντινουπόλεως ἡ ὑποχρέωση τῆς προνοίας τῶν ἄλλων Ἐκκλησιῶν, Πρεσβυγενῶν καὶ νεωτέρων. ΠΟΤΕ δὲν τοῦ ἀπέδωσαν «ἱεράς, ἀπαραβιάστους καὶ ἀδιαπραγματεύτους προνομίας διακονίας».
.                 Τρίτον, κατὰ τὴν Ὀρθόδοξη ἐκκλησιολογία καὶ τὸ Κανονικὸ Δίκαιο μεγαλομάρτυρες Ἐκκλησίες εἶναι ΟΛΕΣ οἱ Ἐκκλησίες, ὅλοι οἱ Ἐπίσκοποι. ΟΛΕΣ ἔχουν περάσει διὰ πυρὸς καὶ σιδήρου, ΟΛΕΣ ἔχουν τοὺς Μάρτυρές τους. Καὶ εἶναι λάθος νὰ θίγεται συνεχῶς ὅτι ἡ Ἐκκλησία τῆς Κωνσταντινουπόλεως εἶναι ὅλων ἡ μητέρα Ἐκκλησία. Μητέρα Ἐκκλησία εἶναι αὐτὴ τῶν Ἱεροσολύμων καὶ ἀκολούθησαν τῆς Ἀλεξανδρείας καὶ τῆς Ἀντιοχείας. Ἡ ἄσημη πόλη τοῦ Βυζαντίου ἔλαβε τὴν αἴγλη της, ὅταν ὁ Μέγας Κωνσταντῖνος τὴν κατέστησε   πρωτεύουσα τοῦ Ρωμαϊκοῦ Κράτους καὶ ἐξελίχθηκε στὴ Νέα Ρώμη.
.                 Τέταρτον, εὑρισκόμενος σὲ ἀλλόθρησκη χώρα μὲ σουλτανικὴ νοοτροπία καὶ ὄντας στὸ κέντρο τῆς γεωπολιτικῆς δίνης ΟΥΔΕΙΣ μπορεῖ νὰ πιστεύσει ὅτι «ὑπηρετεῖ τὴν ἀλήθεια μόνη ἄνευ ὑπολογισμῶν καὶ δευτέρων σκέψεων».
.                 Πέμπτον, εἶναι ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΟ γιὰ ὁποιονδήποτε Χριστιανὸ καὶ πολὺ περισσότερο γιὰ τὸν Πατριάρχη νὰ ἐξαπολύει χωρὶς νὰ ἀναφέρει ΚΑΝΕΝΑ στοιχεῖο τὴν ὕβρη, ὅτι ὅσοι δὲν ἀκολουθοῦν τὴν ἄποψή του καὶ τὶς ἐνέργειές του ὑπακούουν σὲ «ἰταμὰ συμφέροντα καὶ ἀναξιοπρεπεῖς σκοπιμότητες». Ἡ ἐξαπόλυση μίας τέτοιας ὕβρης ἀνήκει στὴ σφαίρα τῆς πολιτικῆς σκοπιμότητος, ὄχι στὸ ἦθος τῆς Ἐκκλησίας.
.                 Ἕκτον, ἡ Ἑλλαδικὴ Ἐκκλησία ἔχει πικρὴ ἐμπειρία ἀπὸ τὴν «παθητικὴ καὶ εὐγενῆ στάση» τοῦ κ. Βαρθολομαίου. Εὐγενὴς εἶναι ἡ στάση του πρὸς τοὺς ἰσχυρότερούς του κατὰ τὴν κοσμικὴ ἔννοια, πρὸς τοὺς προέδρους Τρὰμπ καὶ Ἐρντογάν, πρὸς τὸν Πάπα. Πρὸς ὅσους θεωρεῖ κατωτέρους του εἶναι ἀμείλικτος.
.                 Ἕβδομον, ὅλοι οἱ Ἕλληνες εὐχόμεθα νὰ πραγματοποιηθεῖ ἡ πρόγνωσή του, ὅτι ἡ Ἁγία τοῦ Χριστοῦ Μεγάλη Ἐκκλησία θὰ ζεῖ ἕως τῆς συντελείας τῶν αἰώνων. Ἡ Ἐκκλησία θὰ ζεῖ ὁπωσδήποτε, μακάρι καὶ τὸ Φανάρι. Σεβαστὴ λοιπὸν ἡ πίστη τοῦ Πατριάρχου, ἀλλὰ γιὰ νὰ ζήσει δὲν χρειάζονται οἱ ἀλαζονικὲς πεποιθήσεις καὶ οἱ ἡγεμονικὲς συμπεριφορές. Οὔτε ἡ μετατροπή του σὲ κοσμικὸ ὀργανισμό, τύπου Βατικανοῦ.
.                 Ὄγδοο, ὁ μακαριστὸς Πατριάρχης Δημήτριος εἶχε δηλώσει ὅτι γιὰ νὰ ἐνεργήσει τὸ Φανάρι ΠΟΤΕ δὲν στηρίζεται σὲ φῆμες. Σημειώνεται ὅτι ὁ σημερινὸς Οἰκουμενικὸς Πατριάρχου στήριξε ΟΛΗ τὴν πολεμική του σὲ βάρος τοῦ μακαριστοῦ Ἀρχιεπισκόπου Χριστοδούλου καὶ τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, σὲ ἀνυπόστατες φῆμες….
.                 Ἔνατο, ὁ Πατριάρχης θὰ ἔπρεπε νὰ διευκρινίσει τὴν καταλαλιά του, πὼς «εἰς πεῖσμα καὶ καταισχύνην τοῦ μισοκάλου καὶ ἀντιδίκου πνεύματος καὶ τῶν ὑπ’ αὐτοῦ ἐμπνεομένων» τὸ Πατριαρχεῖο θὰ ἐπιζήσει. Ἂν ἐννοεῖ τὸ Ἰσλάμ, αὐτὸ ὅλους ἀπειλεῖ. Ἂν ἐννοεῖ τοὺς Ρώσους, ὀφείλει νὰ τὸ ἐξηγήσει. Πολὺ περισσότερο νὰ ἐξηγήσει ἂν ἐννοεῖ ὅλους ὅσοι διαφωνοῦν μὲ τὴν ἐνέργειά του στὴν Οὐκρανία. Αὐτοὶ εἶναι ἑκατομμύρια Ὀρθοδόξων, ποὺ δὲν ἀναγνωρίζουν τοὺς σχισματικούς τῆς Οὐκρανίας ὡς κανονικὴ Ἐκκλησία; Καὶ «δὲν ἐμπνέονται ἀπὸ τὸ μισόκαλο καὶ ἀντίδικο πνεῦμα….» οἱ κάποιες χιλιάδες ποὺ ἐγκρίνουν τὴν ἐνέργειά του;
.                 Δέκατο, χαρακτηρίζει ὁ κ. Βαρθολομαῖος «ψευδώνυμη» τὴν Πανορθόδοξη ἑνότητα. Ὁ ἴδιος ἀλλοῦ γράφει ὅτι ἔχει τὴν εὐθύνη αὐτῆς τῆς ἑνότητας… Ψευδώνυμη γιατί; Ἐπειδὴ τὸ Πατριαρχεῖο τῆς Μόσχας διέκοψε τὴν ἐκκλησιαστικὴ κοινωνία μαζί του; Ὅσο καὶ ἂν οἱ ταγοὶ τῆς Ρωσικῆς Ἐκκλησίας, ὡς ἐκεῖνος, δείχνουν κοσμικὴ ἀλαζονεία καὶ ἔχουν μακιαβελικὲς βλέψεις νὰ ἡγηθοῦν τῆς Ὀρθοδοξίας, στὴν περίπτωση τῆς Οὐκρανίας εἶναι σὲ θέση ἄμυνας καὶ ἔχουν δίκιο. Τὸ δίκιο τοὺς τὸ ἀναγνωρίζει ἐπὶ ἑνάμισυ αἰώνα καὶ τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο μὲ τὸ καθεστὼς ποὺ ἔχει ἐπιβάλει στὴν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος. Ἀφοῦ κάθε κράτος πρέπει νὰ ἔχει τὴν αὐτοκεφαλία του, γιατί ὁ κ. Βαρθολομαῖος δὲν ἀναγνωρίζει τὴν Αὐτοκεφαλία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος σὲ ΟΛΗ τὴν Ἑλλάδα; Ὅσο τὸ Πατριαρχεῖο ἔχει μοιράσει ἐκκλησιαστικὰ τὴν Ἑλλάδα σὲ ἕξι κομμάτια (Κρήτη, Δωδεκάνησος, Νέες Χῶρες, Ἅγιον Ὄρος, Πάτμος, Αὐτοκέφαλη) δὲν δικαιολογεῖται ὁ Πατριάρχης νὰ ὁμιλεῖ γιὰ τὴν Οὐκρανία. Σημειώνεται ὅτι στὴν Οὐκρανία πιστοὶ στὴν ὑπὸ τὸ Πατριαρχεῖο τῆς Μόσχας Κανονικὴ Ἐκκλησία εἶναι ἄνω τοῦ 70%, παρὰ τὴν καταπίεση ποὺ ὑφίστανται.
.                 Μητροπολίτης ποὺ διάβασε τὴν πατριαρχικὴ ἐπιστολὴ ἦταν πολὺ πικραμένος καὶ μᾶς εἶπε: «Ἂν συμπεριφέρεται τόσο προσβλητικὰ καὶ ἀλαζονικὰ στοὺς δικούς του ἀνθρώπους, ἀντιλαμβάνομαι πῶς συμπεριφέρεται στοὺς ὑπόλοιπους καὶ καταλαβαίνω γιατί δὲν ἔχει πουθενὰ συμπάθεια. Πολλοὶ Ἀρχιερεῖς στὴν Ἑλλάδα φοβοῦνται τὸν κ. Βαρθολομαῖο, ἄλλοι ἁπλῶς τοῦ δείχνουν σεβασμό, μερικοὶ μίαν ἐπιφανειακὴ ὑποτέλεια, ὅμως ΟΛΟΙ τὸν ἔχουν ζυγίσει καὶ μετρήσει καὶ γνωρίζουν ποιὸς πράγματι εἶναι».

,

  1. Σχολιάστε

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Google. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: