ΦΙΑΣΚΟ Η ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΠΑΠΑ εἰς ΣΟΦΙΑ καὶ ΣΚΟΠΙΑ (Γ. Ν. Παπαθανασόπουλος)

Φιάσκο ἡ ἐπίσκεψη τοῦ Πάπα εἰς Σόφια καὶ Σκόπια

Τοῦ Γιώργου Ν. Παπαθανασόπουλου

.             Ἡ ἐπίσκεψη τοῦ Πάπα, ἀπὸ τὶς 5 ἕως τὶς 7 Μαΐου, στὴ Σόφια καὶ στὰ Σκόπια ἦταν μία σκέτη ἀποτυχία, ἕνα φιάσκο. Τὸν Πάπα περίμενε στὴ Σόφια ἡ παγερὴ ψυχρότητα τοῦ ἐκεῖ Ὀρθοδόξου Πατριαρχείου. Ὁ Πατριάρχης κ. Νεόφυτος δέχθηκε ἐθιμοτυπικὰ τὸν Πάπα στὸ μέγαρο τοῦ Πατριαρχείου καὶ τίποτε ἄλλο. Στὸν καθεδρικὸ ναὸ τοῦ Ἁγίου Ἀλεξάνδρου Νέφσκι ὁ Πάπας πῆγε μόνο μὲ τὴ συνοδεία του καὶ μὲ ἐκπροσώπους τῆς βουλγαρικῆς κυβερνήσεως. Οὐδεὶς Ὀρθόδοξος κληρικὸς ἦταν παρὼν στὴν ἐπίσκεψη. Σημειώνεται ὅτι ἡ Πατριαρχικὴ Σύνοδος μὲ Ἐγκύκλιό της, ποὺ κυκλοφορήθηκε λίγες ἡμέρες πρὸ τῆς ἀφίξεως τοῦ Πάπα στὴ Σόφια, ἀπαγόρευσε στοὺς ὑπ’ αὐτὴν κληρικοὺς καὶ λαϊκοὺς νὰ συμμετάσχουν στὶς παπικὲς ἐκδηλώσεις.
.             Στὴ Σόφια ὁ Πάπας, ὅπως ὁ ἑκάστοτε ἡγέτης τῶν Ρωμαιοκαθολικῶν παγίως πράττει στὶς χῶρες ποὺ ἐπισκέπτεται, τέλεσε τὴ Λειτουργία, ἔκανε μίαν ἀνοικτὴ ὁμιλία σὲ κεντρικὴ πλατεία τῆς πόλης καὶ μίλησε σὲ χῶρο, ὅπου φιλοξενοῦνται πρόσφυγες. Παρὰ τὴν κινητοποίηση ποὺ ἔγινε ἡ προσέλευση στὴν κεντρικὴ ὁμιλία του ἦταν μικρή. Σὲ αὐτὴν ὑπῆρξε μία συμβολικὴ συμμετοχὴ τοῦ Πατριαρχείου τῆς Βουλγαρίας μὲ μία μικρὴ ὁμάδα ἀπὸ τοὺς χορωδοὺς τοῦ καθεδρικοῦ ναοῦ τοῦ Ἀλεξάνδρου Νέφσκι.
.             Εἶναι γνωστὸ ὅτι τὸ Πατριαρχεῖο τῆς Σόφιας εἶναι ἐκ τῶν τοπικῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν, ποὺ ἀπέχει τῶν θεολογικῶν διαλόγων μὲ τοὺς Ρωμαιοκαθολικοὺς καὶ δὲν ἐπιθυμεῖ ὁποιαδήποτε ἐπικοινωνία μαζί τους. Ὁ ἀριθμὸς τῶν 44.000 Βουλγάρων Ρωμαιοκαθολικῶν (ποὺ ἀναφέρεται ἀπὸ τὰ ΜΜΕ τοῦ Βατικανοῦ καὶ εἶναι τὸ 0,6% τοῦ συνολικοῦ πληθυσμοῦ) θεωρεῖται ὑπερβολικός. Βουλγαρικὲς πηγὲς δὲν τοὺς ἀνεβάζουν πάνω ἀπὸ 15.000 καὶ οἱ περισσότεροι ἀπὸ αὐτοὺς εἶναι Οὐνίτες. Ἡ Βουλγαρία, ὅπως καὶ τὰ Σκόπια, εἶναι χῶρες μὲ πληθυσμὸ Ὀρθόδοξο, στὴ μεγάλη του πλειονοψηφία, καὶ οἱ Ρωμαιοκαθολικοὶ θεωροῦνται ξένο σῶμα.

Στὰ Σκόπια

.             Στὰ Σκόπια, ὅπου ὁ Πάπας Φραγκίσκος μετέβη μετὰ τὴ Σόφια, δὲν εἶχε οὔτε ψυχρὴ οὔτε θερμὴ ὑποδοχὴ ἀπὸ τοὺς ἐκκλησιαστικοὺς τῆς γειτονικῆς χώρας. Καὶ αὐτὸ γιατί, ἁπλούστατα, δὲν εἶχε καμία ὑποδοχή, δὲν ὑπῆρξε κάποιος Ὀρθόδοξος Ἱεράρχης νὰ τὸν ὑποδεχθεῖ! Ὁ ἀναγνωριζόμενος ἀπὸ τοὺς Ὀρθοδόξους ὡς κανονικὸς Ἀρχιεπίσκοπος Ἀχρίδος καὶ Μητροπολίτης Σκοπίων Ἰωάννης δὲν ἀναγνωρίζεται ἀπὸ τὸ Κράτος καὶ οἱ σχισματικοί, ποὺ ὑποστηρίζονται καὶ ἀναγνωρίζονται ἀπὸ τὸ Κράτος, δὲν ἀναγνωρίζονται καὶ δὲν ἔχουν κοινωνία μὲ καμία ἀπὸ τὶς τοπικὲς Ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες… Ἀπὸ τὶς κρατικὲς ἀρχὲς τοῦ γειτονικοῦ κράτους ὁ κανονικὸς Ἀρχιεπίσκοπος ἔχει ὑποστεῖ πολλὲς δοκιμασίες καὶ παρέμεινε χρόνια στὴ φυλακή. Γι’ αὐτὸν ὁ Πάπας οὐδένα λόγο συμπαθείας ἐξέφρασε. Προέχει ἡ διπλωματία.
.             Τὶς λίγες ὧρες ποὺ ἔμεινε στὰ Σκόπια ὁ Πάπας συνάντησε παντελῆ ἀδιαφορία ἀπὸ τὸν κόσμο. Στὴ γειτονικὴ χώρα οἱ Ρωμαιοκαθολικοὶ εἶναι ἀκόμη λιγότεροι ἀπὸ ἐκείνους τῆς Βουλγαρίας. Τὸ Βατικανὸ τοὺς ἀναβιβάζει σὲ 20.000, στὴν πραγματικότητα δὲν πρέπει νὰ εἶναι πάνω ἀπὸ 5.000. Ἡ κεντρικὴ πλατεία, στὴν ὁποία ἔκαμε τὴν ὁμιλία του, ἦταν μισοάδεια. Οἱ διοργανωτὲς μίλησαν γιὰ 15.000 ἀνθρώπους, στὴν πραγματικότητα δὲν ἦσαν πάνω ἀπὸ 2.000. Ἡ ἐπίσκεψη τοῦ Πάπα στὴ γειτονικὴ χώρα δικαιολογήθηκε μὲ τὴν ἐπίσκεψη στὴν ἐνορία καὶ στὸ ἐκεῖ τοποθετηθὲν ἄγαλμα τῆς Ἀδελφῆς Τερέζας, ποὺ ἦταν, ἀπὸ τοὺς γονεῖς της, ἀλβανικῆς καὶ βλαχικῆς καταγωγῆς καὶ ποὺ γεννήθηκε καὶ μεγάλωσε στὰ Σκόπια.
.             Τὸ φιάσκο ἔγκειται στὸ ὅτι οὐδεὶς Ὀρθόδοξος κληρικὸς τῆς Σόφιας καὶ τῶν Σκοπίων εἶχε συμμετοχὴ στὴν ἐπίσκεψη τοῦ Πάπα καὶ στὸ ὅτι στὶς δύο αὐτὲς χῶρες οὐσιαστικὰ δὲν ὑπάρχουν παπικοί. Πρὸς τί λοιπὸν τὸ ταξίδι τοῦ Πάπα; Σημειώνεται ὅτι ὁ Πάπας ἐπισκέφθηκε τὶς γειτονικὲς χῶρες χωρὶς πρόσκληση ἐκκλησιαστική, ἀλλὰ μὲ μόνο τῶν πολιτικῶν ἡγεσιῶν τους, μὲ τὶς ὁποῖες διατηρεῖ ἐξαιρετικὲς σχέσεις. Δηλαδὴ ἔδρασε ὡς πολιτικὸς ἡγεμόνας καὶ δὲν κράτησε οὔτε τὰ προσχήματα ὅτι εἶναι καὶ ἐκκλησιαστικὸς ἡγέτης.

Τὰ σενάρια τῆς ἐπίσκεψης

.           Ἡ ἑλβετικὴ ἐφημερίδα «Le temps» θέτει τὸ ἐρώτημα γιατί ἡ ἐπίσκεψη τοῦ Πάπα σὲ χῶρες μὲ ἐλάχιστους Ρωμαιοκαθολικούς, ὅπως ἡ Βουλγαρία καὶ τὰ Σκόπια, καὶ δίνει μίαν ἀπάντηση ὅτι τὸ Βατικανὸ «ἐνδιαφέρεται γιὰ τὴν περιφέρεια τῆς Εὐρώπης καὶ γιὰ τὴν φτώχεια ποὺ ὑπάρχει ἐκεῖ καὶ προκαλεῖ κοινωνικὲς συγκρούσεις….».
.           Ὅποιος γνωρίζει ἐκκλησιαστικὴ ἱστορία καὶ παρακολούθησε τὰ λόγια τοῦ ἰδίου τοῦ Πάπα καὶ τῶν ρωμαιοκαθολικῶν κληρικῶν του στὴ Σόφια καὶ στὰ Σκόπια μπορεῖ νὰ ὁδηγηθεῖ σὲ ὁρισμένα συμπεράσματα γιὰ τὸν σκοπὸ τῆς ἐπίσκεψής του. Ὁ Πάπας στὴν ὁμιλία, ποὺ ἔκαμε στὴ Ρώμη μετὰ τὴν ἐπιστροφή του ἀπὸ τὶς δύο Βαλκανικὲς χῶρες:
.           Χαρακτήρισε σημαντικὴ καὶ ἕνα βῆμα πρὸς τὰ μπρὸς τὴ συνάντησή του μὲ τὸν Βούλγαρο Πατριάρχη Νεόφυτο καὶ τὰ μέλη τῆς Πατριαρχικῆς Συνόδου, ἔστω καὶ ἂν ἔγινε ὑπὸ τὴν πίεση τῆς Βουλγαρικῆς κυβερνήσεως καὶ ἦταν ψυχρὴ καὶ ἀπολύτως τυπική.
.           Παραδέχθηκε ὅτι οἱ ἱεραπόστολοι Κύριλλος καὶ Μεθόδιος εἶναι «ἑλληνικῆς καταγωγῆς», ἀπὸ τὴ Θεσσαλονίκη.
.           Δὲν ἔκανε τὸ λάθος νὰ ἀναφέρει τὴ γειτονικὴ χώρα ὡς «Μακεδονία», ὅπως ἔκαμαν οἱ ἄνθρωποι τοῦ Βατικανοῦ στὰ πανὸ καὶ στὶς ἀφίσες ἐν ὄψει τῆς ἐπίσκεψής του στὴν χώρα αὐτή. Σημειώνεται ὅτι ὁ σλάβος Ἰωάννης Παῦλος Β΄ ἦταν ἡ ὁ πρῶτος Πάπας, ποὺ εἶχε ἀπευθύνει εὐχὲς στοὺς «Μακεδόνες» στὰ «μακεδονικά».
.           Ἐπέμεινε στὶς ἀνοικτὲς πύλες τῆς Εὐρώπης καὶ στὴν ὑποδοχὴ καὶ περίθαλψη τῶν προσφύγων ἀπὸ τὶς ἄλλες ἠπείρους.
.           Ἀπὸ τὴν ἄλλη πλευρὰ πολλὰ ἀπὸ ὅσα γράφτηκαν ἢ εἰπώθηκαν κατὰ τὴν ἐπίσκεψη τοῦ Πάπα ἀπὸ παπικοὺς κληρικοὺς στὶς δύο γειτονικὲς χῶρες εἶναι ποὺ δείχνουν τὴ σταθερὴ καὶ ἀμετάβλητη γεωπολιτικὴ τοῦ Βατικανοῦ καὶ τὶς ἰδεολογικὲς ἀπολυτότητές του περὶ τῆς παγκόσμιας κυριαρχίας στοὺς χριστιανούς. Ἕνας ἀπὸ τοὺς προσφωνήσαντες τὸν Πάπα θύμισε ὅτι ἡ Σόφια εἶναι ἡ ἀρχαία Σαρδική, ὅπου τὸ 343 συνεκλήθη Σύνοδος ἀπὸ τοὺς αὐτοκράτορες Κώνσταντα καὶ Κωνσταντῖνο, σὲ συνεννόηση μὲ τὸν Πάπα Ἰούλιο. Ἐπὶ αἰῶνες ὁ Πάπας διεκδικοῦσε τὴ δικαιοδοσία στὴν περιοχὴ αὐτή. Ἡ διένεξη ἔφτασε ἕως τὴν ἐποχὴ τοῦ Πατριάρχου Φωτίου τοῦ Μεγάλου καὶ συνεχίσθηκε καὶ κάποιους ἀκόμη αἰῶνες.
.           Στὰ Σκόπια παπικὸς κληρικὸς ἐνώπιον τοῦ Πάπα κατ’ ἐπανάληψιν ἀναφέρθηκε στὰ σημεῖα τῶν ἐπιστολῶν τοῦ Ἀποστόλου Παύλου, γιὰ τὴ Μακεδονία καὶ στοὺς Μακεδόνες. Πρόκειται γιὰ νόσφιση τῆς ἑλληνικῆς ἱστορίας. Ὁ παπικὸς κληρικὸς ἰδιοποιήθηκε τὴν ἀλήθεια, ὅτι τὴ Μακεδονία Ἕλληνες τὴν κατοικοῦν, καὶ σὲ αὐτούς, στοὺς Θεσσαλονικεῖς, στοὺς Φιλιππησίους καὶ στοὺς ἄλλους, ἀπευθύνεται ὁ Ἀπόστολος τῶν Ἐθνῶν.   πενθύμιση τι Ρώμη εχε κάποτε διεκδικήσει τν κκλησιαστικ δικαιοδοσία τς Βουλγαρίας κα κ μέρους το παπικο κληρικο «σλαβοποίηση» τς Μακεδονίας κα τν κε λλήνων στος ποίους πευθύνθηκε πόστολος Παλος, εναι μέρος τς γεωπολιτικς προπαγάνδας το Βατικανο στ Βαλκάνια.
.           Στὶς σημερινὲς γεωπολιτικὲς συνθῆκες τὸ Βατικανὸ ταυτίζεται μὲ τὴ Δύση καὶ εἰδικότερα τὶς ΗΠΑ στοὺς σκοπούς, ποὺ ἐπιδιώκουν νὰ ἐπιτύχουν. Σὲ συνεργασία μὲ τὶς χῶρες τοῦ ΝΑΤΟ καὶ μὲ μοχλὸ τὴν Οὐνία, τὸ Βατικανὸ ἀπὸ καιρὸ προωθεῖ τὴν χειραφέτηση τῆς Οὐκρανικῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας ἀπὸ τὸ Πατριαρχεῖο τῆς Μόσχας καὶ τὴν ἐπιβολὴ τῆς ἡγετικῆς του θέσης στοὺς χριστιανούς, συμπεριλαμβανομένων καὶ τῶν Ὀρθοδόξων τῶν Βαλκανίων. Στὴν ἐπιδίωξη αὐτὴ βρίσκει πολύτιμο συνεργάτη τὸν Οἰκουμενικὸ Πατριάρχη Βαρθολομαῖο. ΗΠΑ καὶ Πάπας ἐπιδιώκουν νὰ ἡγοῦνται τοῦ χριστιανικοῦ κόσμου, γιὰ τοὺς δικούς της λόγους ἡ κάθε πλευρά, καί, πρὸς τὸ παρόν, ἀφήνουν ἔξω τὰ ὅσα συμβαίνουν στὶς ἄλλες χῶρες καὶ θρησκεῖες. Στὸ πλαίσιο τῆς συνεργασίας μὲ τὸ Βατικανὸ ὁ Σάμιουελ Μπράουνμπακ, πρέσβης τῶν ΗΠΑ γιὰ τὶς σὲ ὅλο τὸν κόσμο «θρησκευτικὲς ἐλευθερίες» (Σημ. Οὐσιαστικὰ πρόκειται γιὰ τὴν προώθηση τῆς πλανητικῆς πολιτικῆς τῶν ΗΠΑ διὰ τῶν θρησκευτικῶν ἡγετῶν), ἐπισκέφθηκε, μετὰ τὸν Πάπα, τὸν Βούλγαρο Πατριάρχη Νεόφυτο καὶ τοῦ ζήτησε, μεταξὺ τῶν ἄλλων, νὰ συμμετάσχει σὲ θρησκευτικὸ συνέδριο, ποὺ θὰ διεξαχθεῖ στὴν Οὐάσινγκτον τὸν προσεχῆ Ἰούλιο… Ὁ ἐν λόγῳ πρέσβης προηγουμένως εἶχε ἐπισκεφθεῖ τὸν Ἀρχιεπίσκοπο Ἱερώνυμο καὶ μετὰ τὴ Σόφια ἐπισκέφθηκε στὸ Βουκουρέστι τὸν Πατριάρχη Ρουμανίας Δανιὴλ καὶ τὴ Μολδαβία.
.           Στὸ πρόγραμμα τοῦ Βατικανοῦ εἶναι ἡ διευκόλυνση τῶν προσφύγων ποὺ ἐπιζητοῦν νὰ εἰσέλθουν κατὰ κύματα παρανόμως στὴν Εὐρώπη. Τὸ πρόγραμμα περιλαμβάνει καὶ τὶς Ὀρθόδοξες χῶρες τῶν Βαλκανίων. Σ’ αὐτὸ ἐντάσσεται ἡ ἐπίσκεψη τοῦ καρδιναλίου Κόνραντ Κραγιέφσκι, «ἀποστολικοῦ ὑπεύθυνου» γιὰ τοὺς πρόσφυγες, στὴ Λέσβο ἀπὸ τὶς 8 ἕως τὶς 10 Μαΐου 2019. Κατὰ τὰ ρωμαιοκαθολικὰ πρακτορεῖα εἰδήσεων κατὰ τὴν ἐπίσκεψή του ἐπισκέφθηκε καταυλισμοὺς προσφύγων καὶ εἶχε συναντήσεις μὲ κατοίκους τοῦ νησιοῦ καὶ ἐκπροσώπους ΜΚΟ. Ὁ καρδινάλιος μετέβη στὴ συνέχεια στὸ Λουξεμβοῦργο, συνοδευόμενος ἀπὸ δύο οἰκογένειες προσφύγων, ἀπὸ τὶς ὁποῖες ἡ μία εἶναι χριστιανική…-

Διαφήμιση

,

  1. Σχολιάστε

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: