EUROPEAN UNION: THE DESTRUCTION OF EUROPE AND THE DECEPTION OF THE GREEKS

European Union:
The Destruction of Europe and the Deception of the Greeks

by
Dr. John N. Kallianiotis
University of Scranton

«Ἐν ὁδῷ ταύτῃ, ἧ ἐπορευόμην, ἔκρυψαν παγίδα μοι».
Ψαλμός ΡΛΑ´ [141]

 1. Introduction

Europeans make up Europe, its long history, and its value system; but lately, some anti-European powers made (generated) the European Union, that we do not know its true motives. Today, this old Christendom does not comprise these unique societies, nations, and indigenous civilizations any more. Today, this previous Christendom has become a liberal and completely controlled, anti-Christian Eurostan. Today, we may formulate and embrace as many philosophies, theories, economic systems, “scientific” studies, and compile as many timetables or lists of significant events (mostly wars and conflicts in Europe that the Illuminati were generated them) as we wish to help young people understand the past and proceed to a “common” future.

But, the true knowledge is that we must always return to the simple reality that native people (individuals) are at the foundation of every European nation and each one of them is distinguishable because of the homogeneity of its own people. These people in any country have given everything they owned to improve their lives and the lives of their descendants and we cannot ignore them. Can we ignore Leonidases,[1] Socrateses, Platos, Aristotles, Pericleses, Alexanders, Caesares, Constantines, Charleses, Louises, Makrygiannises, and others? They are tied to the events of their times and to the European history because of their contribution to European moral and Christian civilization. It is necessary to give the humanistic view of European civilization by taking into consideration people individually and sovereign nations independently. But, it is obvious that there is a struggle between good and evil because the second tries to deceive Europeans with all its means. Of course, the results of this battle are known to every prudent man.[2]

2. The First Dramatic Results of European Integration

In the current short work, the recent history of Europe and the suspicious motives for its integration and some theories were presented that prove the deception of all Europeans and the complete destruction of Greece. The two world wars of the twentieth century (their objective was a forceful integration with military occupation), with their accompanying horrors, did much to undermine the faith in the True God (Christianity) and the faith in the inevitability of human progress that was an influential legacy of the fifteen thousand years old European (Greek) history. This war against Christianity and Christians in Europe is going on since 33 A.D., but became sever after 1640 A.D. and 1789 A.D.; and the last 62 years they unmasked their plans for the global control (globalization) with the creation of the European integration (economic and political occupation). Furthermore, while advances in science and technology greatly improved the material quality of life, they also increased all kinds of corruption and perversions, the uncertainties, and threats confronting humanity because their foundation is atheism or even worse, a war against Christ. As a consequence of these experiences of the twentieth and worse the twenty-first century, philosophy, religion, politics, literature, arts, and education in general, became increasingly more diverse in their consideration of the human experience in this troubled age (the age of integration, globalization, and apostasy).[3] Europe is a continent with many sovereign nations, which have their own history, civilization, dogmas, freedom, and values, but also something in common, their Greek-Christian foundations.

Greece with her Ancient colonies, Alexander the Great’s expedition, the divine Greek language, and missionaries is the civilizer not only of Europe, but of the entire world and must be respected because every nation owes to Greece its civilization.[4] Greeks are the chosen people![5] For their values, Europeans are fighting for thousands of years. Then, how will it be possible for them to surrender these values to a supranational organization (like the EU and the EMU, controlled by the Illuminati)? Each one of these nations is unique and they should not be unified because common public policy and uniform culture cannot apply to them. It would be better if these countries will be independent and have only some interdependence and cooperation among themselves, depending on the similarities, common dogmatic beliefs, and the degree of homogeneity that they have. For example, all Orthodox Christian nations to have a closer relationship among themselves. With the current structure, of common policy, rules, regulations, currency, or anything else, it does not seem to work and the cost of all these efforts exceeds their benefits. The worst of all is the common Euro-Constitution (Treaty of Lisbon), which undermines and abolishes the member-nations’ Constitutions. The conclusion is obvious; this union is just a monetary and controlled political (without common foreign and defense policy) union with a very uncertain future for its member-nations because it just follows the orders from the dark powers for the global control of the advanced Europeans. We saw their disagreement and exploitation during the debt crises of its Euro-zone members.[6] We wait to see their reaction during Turkey’s accession; but, it will be too late for any reaction if this non-European Muslim overpopulated country become an EU member. Terrorist attacks in Madrid, London,[7] Barcelona, Bilbao, Denmark, Warsaw, France, Brussels had made Europeans believe that these Muslim aggressions are threatening European civilization.[8] Then, the accession of an Asian Muslim country (Turkey) in the EU will overturn the entire European philosophy of this union.[9]

European citizens, as it has been observed, do not trust the EMU, the EU, its institutions, and their own governments, which would be very difficult for the union and its citizens to cooperate and coexist for a very long time. We see the “yellow vest” demonstrations in Paris for many months requesting the resignation of Emmanuel Macron. Many Europeans believe that decisions are taken by various unofficial agencies (the dark powers) outside of the union and then, they are endorsed through more official consensus-making agencies, like the OECD,[10] IMF, NATO,[11] U.N., WTO,[12] and other institutions, again non-European.[13] In other words, they feel unsecured, unprotected, and the worst of all, betrayed by their own national governments.[14] Even, Czech President Klaus assailed the controlled EU as undemocratic and said it should halt further centralization of powers.[15] Also, the Hungarian Prime Minister, Viktor Orban, said that “today, there is not even a single European nation, including Hungarians, that are free. … Even, you cannot say the truth, the truth is prohibited. … Europe is threatened by millions of illegal immigrants that are coming, here. … Globalization will destroy the countries-nations in Europe.”[16] Consequently, the future of this union is very uncertain[17] and we wish to collapse and breakdown for the benefits of Europeans and for all the world. Since January 1, 2005, there are no restrictions on imports from China. This will destroy all manufacturing and retail industries in the EU.[18] Then, if the EU does more harm than good, it should be abolished and it must be eliminated as soon as possible.

III. The Discontent of Europeans

In today’s Europe there is an iconoclastic, modernist,[19] liberal, globalist, and corruptive tendency, based on lies[20] (“politically correctness”), which is a feature that the European thinkers try unsuccessfully to unite its 28 (now, 27 because U.K. tries unsuccessfully to leave the EU) so far, nations and 510 million people.[21] This is superfluous, preposterous, and impossible. We need a return to the fundamentals, to the fellow man, to his freedom, and to do it successfully involves a return to the teachings of ancient Greece, to the reveal Truth (Λόγος), to the achievements of Byzantium, and to the revelations that have been preserved by the traditional Orthodoxy.[22] How with only a common currency, the euro, they would unite an ethnologically fragmented, and spiritually divided Europe, whose centers, societies, and economies are completely different than that of the heterodox Brussels.[23] EU is pressing its member-nations to make their budget deficit from 3% of their GDP to surpluses in the middle of a severe recession, and the poor citizens are paying very high taxes and they are facing reduction in their salaries, pensions, and other fringe benefits. For these reasons, even Germans, Dutch, and Italians wanted to leave the Euro-zone.[24] Italy was planning to consider a referendum in Fall of 2005 and if people would vote “NO”, it would abandon the EMU and go back to its old liretta.[25] But, they did not allow them to have the referendum. Who knows what the pressure was?

European industrial nations (Germany, France, England, and others) can with the instigation of the bankers to create conflicts among nations (i.e., Imia in Greece and violations of Greece borders by Turks) and to sell their weapons by lending money to the poor nations to buy their military equipment and improve the manufacturing of the corrupted and unhesitating nation-producers and their economic growth, plus the bribery and crimes that they generate in different governments.[26] Germany alone has profited €100 billion by the Greek economic crisis.[27] Without investments in sustainable developments, without increases in domestic productions and reductions in imports, every EU nation will lose the competitiveness race, as it has happened with the Euro-zone member-nations, due to the overvalued common currency. Even today (beginning of 2019), the EU economic data are very disappointing. The Euro-zone ones are catastrophic. The economies need an independent mixed expansionary economic policy (fiscal, monetary, and trade). The neo-liberal controlled EU policies are against a healthy growth policy and people and nations are in devastation. Privatizing Europe cannot solve the European crises, but generates permanent crises, which will affect negatively all the future generations.[28] The global uncertainty, the deregulation of financial markets, the integration of unequal and different nations, the sell-offs of the SOEs, the private monopolists (no one respects the anti-trust laws anymore, even the liberal courts),[29] the corruption in business and politics (corporations do not pay taxes),[30] the illegal migration,[31] and the other domestic problems, due to the inhumane globalization and undemocratically imposed integration are going to change our socio-economic system for ever (our values have been ousted and many economic laws do not hold anymore and we have to bail out all “their” untrustworthy banks and other businesses). The only prediction that we can do for the future, after the current worst global recession[32] and the European debt crises and depressions, is that this new liberal economic system, “globonomics”, will be the last in our socio-economic history, except if we will decide to go back to a value oriented system. The discontent of Greeks is enormous and justifiable with these anti-Greeks and atheists in Greek governments since 1974.

These innumerable corrupted people in Brussels, in financial markets, in institutions, and in governments (the originators of the European crisis) need some knowledge in value-oriented welfare economics, business ethics, morality, and knowledge of Truth. The current crisis was not an economic one, but a very well planned for a long time moral, ethical, social, spiritual, educational, and political crisis, which was expected by every prudent person after all these mistakes (liberalism,[33] immorality, illegitimacy, perversion, disrespect, atheism) that were made since 1960s. But, loss of confidence in the EU, Euro-zone, and in the global financial system can rarely be restored.[34] Very likely, a new system will be needed, with a new humane foundation that can engender new confidence. This century can be called as the century of misinformation (the big lies from the “fake news”) because the media are completely controlled and their “news” are just propaganda constructed inside conference rooms. We wait to see what will be their next steps. We have to educate and awaken the citizens, as it happened in the U.S. with the last elections in November 2016, so they could become active citizens and go back to their indigenous traditional values, otherwise there will be no hope. Allowing the corrupted (puppet) politicians to sell Europe’s soul would be the worst mistake in European history.[35] Greeks must vote against these anti-Greek and anti-Christ political parties that are in Parliament, today, for the next elections.

Further, these unreasonable privatizations (especially for Greece) are part of the austerity measures that the Troika has imposed and continues to enforce more restrictions and cuts from all the sectors of the economy on the indebted nations, which prolongs the crisis and made the recession worse. Tsipras said that Greece is out of the memoranda since Summer 2018; of course, it is not true. They wanted to test the citizens’ reaction, regarding these imposed rules for their “planned” first global financial crisis, which caused the debt crises in EU, and the Greek Parliament passed a law, with which it was hoped the country will raise about $50 billion over the next years from privatization. Lenders have put Greece’s public wealth as collateral for their loans.[36] The servile Greek governments had to pass these measures to qualify for the next installment of emergency loan from the Quartet [IMF, ECB, European Commission, and the European Stability Mechanism (ESM, the EU’s bailout fund)] to finance her current expenses (government spending) instead of declaring bankruptcy and leaving the Euro-zone. In the future, these loans with an extremely high interest rate will have to be paid back.

There is only one place, from where the government can attain revenue and that is from tax payers (the middle class because wealthy individuals and businesses do not pay taxes). But, the economy was in a deep recession and with all these austerities, there was no growth, so the disposable income was falling every day. Thus, there is no way for the tax revenue to increase because the personal income is very low, due to reduction in salaries and wages and they put high property taxes and VAT, too. For this reason, the country needs its own central bank and national currency to monetize its budget deficits and public debt; along with tax increases only after the end of the recession. There is no need for any privatizations (expropriations of the national wealth), if it has been anything left from the previous and current privatizations. Also, now that the stock market is so bad (assets are underpriced), the sales of the SOEs will be at very low prices, which is prohibitive. Then, privatization must be avoided completely during this period; but, even the new leftish government of SYRIZA, that was expected to “tear the memoranda”, was submitted to the new Quartet and to dark powers and is acting against Orthodox Russia and the same anti-Greek way, as the previous ones.

4. Conclusion

There is no need to make any pessimistic predictions, but what has happened to the major European civilizations and historical processes in the past is over by now. The past successes have been removed from the EU and there is no chance of a repeat in the future. Europe became the first experiment of the current inhumane globalization. There will be no new “golden century”, “cultural era”, “Christian Europe”, and no “new European age”. The most of the decisions in Europe are made today by non-Europeans (the globalist dark powers). A major and fatal mistake for Europe!.. This current and worse, the future poor secular Europe was once coterminous and synonymous with Christendom and now is a post-Christian and neo-pagan (even worse) mixture of lost people. Greeks opposed this down (negative) trend of Europe and they must leave EU as soon as possible. The situation, today, in Europe is similar to the one that existed 2000 years ago, during the Roman Empire. Consequently, the objective of the EU has been satisfied; they created the “New Roman Empire”. Now, it is time for its fall. The corrupted establishment, which is exploiting people for many decades[37] and has only one objective, globalization, was in trouble in the Davos meeting in January 2017.[38] We hope people all over the world to wake up and act accordingly, as it happened in Greece (referendum in July 5, 2015), England (referendum and Brexit, June 23, 2016), and the U.S. (November 8, 2016 elections). During the forthcoming European elections in May 23 and 26, 2019, all these puppets of the current European Parliament must be voted out.

Lastly, we (especially Greeks) must be aware that we are undergoing changes in our financial, economic, geopolitical, cultural, political, technological, spiritual, and risk contexts and we must be sensitive and act with attention to these inhumane changes. Christian Orthodox Russia is not an enemy of the west; the controlled heretic and atheist west is actually an enemy for Russia and the rest of the world. Atheist and Muslim Asia may be proven to be a future “enemy” for the entire west, the EU and the U.S. With the new President in the U.S., Donald Trump, there is some hope for Europe and the entire world because he has some values different than the corrupted establishment of professional ignorant politicians.[39] We cannot be opportunists and we cannot be danger-speakers, but realists, altruists, humanists, and truthful. “From the start, the construction of Europe was an extravagant political idea designed to imprison the nations of Europe into an ‘ever closer’ union of states.”[40] The best choice will be to reassess the need to move forward with the union or to hold back. Holding back might preserve whatever remains of each nation’s sovereignty and culture. We do not need any type of integrations or common currency and of course we do not want to have a supra-nationality, as a minority of people (and they are non-Europeans) believes, but it has louder voice, powerful control, and global influence than the majority. In recent years, citizens of Greece, Europe, and of the U.S. have shown their disappointment in and apprehensions for whom to vote.[41] They try to elect the least evil in their questionable, immoral, and deceptive “democracies”. The elected representatives are unable to act in favor of their countries’ interest. Their corruptive practices have become a national way of life. In EU there are different Europeanized domestic parties that all have the same beliefs and objectives, to ignore their countries;[42] and they have created a class of citizens through favoritism and job offering to them that these voters support and fight for these parties.

Territorial changes and political upheavals, as well as a public sense of lost identity and a public loss of faith in the government and all their leaders have become citizens’ everyday problems. Euro-communism is doing relatively better in EU (and in Greece these atheists anti-Greece traitors are in government for four years terrorizing businesses, universities, individuals, neighborhoods, and recently they betrayed the Greek Macedonia by offering it as a prey to Skopje) than in Russia, now. All these can have a profound negative effect on individual member-nations and on the current interdependence between the EU and its members. But, the current problem is to send the corrupted politicians to their homes, to recover from the financial crisis and its recession with pro-Greek policies, and to send illegal immigrants and foreign anarchists back to their countries of origin, which seems as a very long process. Of course, Greeks have a big obligation towards their history and ancestors, who have created their civilization, the Hellenic-Orthodox one (συμπόρευσις Ἑλληνισμοῦ καί Ὀρθοδοξίας), which is unique on earth for those who have cultivated their intellect and are able to do objective comparisons. Greeks have no right to be like the rest of the Europeans because they have the obligation to be perfect. God gave to them the ancient moral philosophers and the revelation in their language. These obligations are enormous and their destiny is to reach perfection and enlighten the rest of Europe and the world. Καλήν Τεσσαρακοστήν καί Καλήν Ἀνάστασιν!

 

[1] “A little of Leonidas lies in the fact that I can go where I like and write what I like. He contributed to set us free.” William Golding, The Hot Gates. Also, for us, as Europeans, we must respect the European history and tell them in Brussels: «Ὦ ξεῖν’ ἀγγέλλειν [Βρυξέλλαις] ὅτι τῇδε κείμεθα τοῖς κείνων ρήμασι πειθόμενοι.» (“Tell them in [Brussels], passer-by, that here, obedient to their [our country’s] laws, we lie.”). The EU, EMU, and the world planners’ laws cannot touch any of the Europeans and especially, the Spartans, the Athenians, and the Macedonians.

[2] «Καί ὁ διάβολος ὁ πλανῶν αὐτούς ἐβλήθη εἰς τήν λίμνην τοῦ πυρός καί τοῦ θείου, ὅπου καί τό θηρίον καί ὁ ψευδοπροφήτης, καί βασανισθήσονται ἡμέρας καί νυκτός εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων.» (Ἀποκαλ. κ΄ 10).

[3] See, Viault, Birdsall S. (1990), Modern European History, McGraw-Hill, Inc. New York, U.S.A. , pp. 565-577.

[4] Greek DNA must exist from India to Americas; from the Ancient Greek colonies, Alexander the Great expedition, and the Greeks, who survived from the barbarian Ottomans and went to West Europe and Americas. There are estimates that 100,000,000 people on earth have Greek origin. I believe that the number must be much higher. See,

http://www.schizas.com/site3/index.php?option=com_content&view=article&id=57780%3Agnorizete-tin-aksia-tis-elladas&catid=50%3Amathaino-tin-ellada&Itemid=336&lang=el . See also, John N. Kallianiotis, “The Management of Expenditures and Revenue by Alexander the Great during his Expedition to the Boundless Asia”, American Research Journal of Business and Management, July, Volume 2016, pp. 1-25.

https://www.arjonline.org/papers/arjbm/v2-i1/9.pdf

[5] «Ἦσαν δέ τινες Ἕλληνες ἐκ τῶν ἀναβαινόντων ἵνα προσκυνήσωσιν ἐν τῇ ἑορτῇ. οὗτοι οὖν προσῆλθον Φιλίππῳ τῷ ἀπὸ Βηθσαϊδὰ τῆς Γαλιλαίας, καὶ ἠρώτων αὐτὸν λέγοντες· κύριε, θέλομεν τὸν Ἰησοῦν ἰδεῖν. ἔρχεται Φίλιππος καὶ λέγει τῷ Ἀνδρέᾳ, καὶ πάλιν Ἀνδρέας καὶ Φίλιππος λέγουσι τῷ Ἰησοῦ· ὁ δὲ Ἰησοῦς ἀπεκρίνατο αὐτοῖς λέγων· ἐλήλυθεν ἡ ὥρα ἵνα δοξασθῇ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου.» (ὁ Ἰησοῦς Χριστός ὑπό τῶν Ἑλλήνων), Κατά Ἰωάννην Εὐαγγέλιον, ιβ΄ 20-23.

[6] “Greece is in high debt and is borrowing hundreds of billions of euros from EU, ECB, and IMF to cover her expenditures and at the same time France and Germany, in August 2010, were made negotiations to sell to Greece weapons, which cost tens of billions. Also, we (Europeans) want to put Turkey into the EU, which will cost to Greece billions of euros. This is our wrong European policy towards our member-states.” Daniel Marc Cohn-Bendit (co-president of the group European Greens-European Free Alliance in the European Parliament). TV News ALTER, September 6, 2010. “Ireland’s total cost of fixing its banks could be €50 billion, which will rise its budget deficit to 32% of its GDP.” See, The Wall Street Journal, October 1, 2010, pp. A1 and A14. All the PIIGCS nations were and still are suffering from the adoption of the common currency, the euro.

[7] This terrorist attacks in London were from a group organization of the al-Qaeda, which claimed responsibility for explosions during morning rush hour across this city. The public transportation system was shutting down. (Bloomberg.com, July 7, 2005). But, in May 2016, they elected a Muslim mayor in the city of London (Londonstan). See, http://www.reuters.com/article/us-britain-politics-election-london-idUSKCN0XX1W4 . Thus, the City is controlled economically by Rothschild (an Illuminati) and politically by Sadiq Khan (a Muslim). (sic).

[8] TV News ANTENNA, July 11, 2005. ISIS is a serious threat for the entire Europe; but Europe has contributed to its creation. Then, it is going to pay the cost for its mistakes. The three nations that they created in Balkans, Albania, Kosovo, and Skopje (Vardarska) are also fermented Muslim extremists, who supply them to ISIS. (TV News ALPHA, March 16, 2019).

[9] Unfortunately, Bill Clinton created three Muslim nations in Europe (Albania, Kosovo, and Bosnia-Herzegovina) by going to a war against Yugoslavia in 1999. Another liberal follower (puppet) of the dark powers. This year, Alexis Tsipras a communist (anti-Christian) and Greek traitor betrayed North Greece (Macedonia) to the same people.

[10] The governor of OECD asked the Greek government to reduce salaries to young workers, to lower pensions, to increase value added taxes, and to put tuitions to public universities. (TV News ALTER and ERT, May 30, 2007). Finally, how many international dictators are the small countries having that control their national well-being? These institutions have failed completely because they have lost their objective, they became puppets.

[11] NATO has caused only problems so far because has been established to implement specific dirty objectives. The latest elections in the U.S. were very critical and very dangerous for the world peace if Hilary Clinton would have been elected as President. See, http://www.cato.org/publications/commentary/hillary-clinton-never-met-war-she-didnt-want-other-americans-fight . Now, with Donald Trump, there is hope, especially if he approaches Vladimir Putin. The unfortunate NATO cannot control even its members, when one is going against another member, like Turkey, which is threatening Greece every day and occupies North Cyprus since 1974, Eastern Thrace, Constantinople, and Asia Minor since 1453. (sic).

[12] The WTO imposes the Codex Alimentarius from 1/1/2010 to all its country-members. Ὁ κώδικας θά στιγματίζει ὡς παράνομη κάθε παρέκκλισι ἀπό τά «ἐπιτρεπόμενα», εἴτε πρόκειται γιά παραγωγή, π.χ., καλλιέργεια κήπου, εἴτε γιά ἀπλῆ κατανάλωση, εἴτε γιά ἐμπόριο καί θά τά διώκει.   … Οἱ χῶρες πού θά τολμοῦν νά κωλύουν τήν ἐλεύθερη εἰσαγωγή αὐτῶν τῶν μεταλλαγμένων προϊόντων, τῶν ζώων καί τῶν ἐπεξεργασμένων τροφίμων θά διώκονται μέ οἰκονομικές κυρώσεις. … Ἰδού, λοιπόν πώς θά δημιουργηθοῦν τά τεράστια μονοπώλια τοῦ Ἀντιχρίστου. Ὅπως ἀκριβῶς λέει ὁ Ἅγιος Ἐφραίμ ὁ Σύρος. Θά τόν προσκυνᾶμε καί θά ζητᾶμε τήν σφραγῖδα του, γιά νά μᾶς δίνῃ νά τρῶμε. Ὅρα, Βοανεργές, Ἀρ. Τεύχους 45, Σεπτέμβριος-Ὀκτώβριος 2009, σσ. 90-91. Also, the WTO said $20 billion in loans to Airbus from EU governments to develop the A380 passenger jet and other models were an illegal export subsidy. (The Wall Street Journal, March 24, 2010, pp. A1 and A10). Americans are becoming more hostile to free trade. In a poll, 53% said free-trade pacts hurt the U.S. (The Wall Street Journal, October 4, 2010, pp. A1 and A2). We hope, the new U.S. President, Donald Trump, to make some changes for all these forerunners of the anti-Christ, but it is very difficult because they are in control since the French Revolution (1789).

[13] “Opinion polls regularly showed that most national groups were proud of their nationality, satisfied with their own traditions and had little desire to abandon their particular ways of life.” See, Tipton, Frank B. and Robert Aldrich (1987b), An Economic and Social History of Europe from 1939 to the Present, The Johns Hopkins University Press, Baltimore, U.S.A., pp. 197-198).

[14] “There are today vast areas of the world where the autocracy of a Persian monarch like Xerxes is far exceeded by modern tyrannies. Even the self-perpetuating bureaucracy of our modern Western, self-styled ‘democratic’, world would have seemed to the Spartans who died at Thermopylae an unacceptable thing.” See, Bradford, Ernle (1980), Thermopylae the Battle for the West, Da Capo Press, Cambridge, MA, U.S.A., p. 147).

[15] See, The Wall Street Journal, February 20, 2009, pp. A1 and A11.

[16] See, “Our Enemy is the Fanatic Globalism of Brussels” («Ἐχθρός μας εἶναι ὁ Φανατικός Διεθνισμός τῶν Βρυξελλῶν», Βοανεργές, (Voanerges), Issue 88, November-December 2016, pp. 56-59.

[17] Joseph Stiglitz said that “The single currency was under intense pressure and may not survive.” Telegraph.co.uk, October 2, 2010.

[18] In Greece, during the year 2004, there were 5,000,000 pairs of shoes imported from China at the cost of €7 each. The entire shoe industry is going bankrupt in Greece and 2,500 small firms went out of business in 2004. (TV News MEGA, December 21, 2004). The Chinese Prime Minister visited Greece and he said that he will buy Greek government bonds and he will support euro, too. (TV News ALTER, October 3, 2010). Nothing of these happened and 24,330 businesses went bankrupt in Greece from January 1 to September 30, 2016. (TV News ALPHA, 10/3/2016).

[19] Modernization started with the industrial revolution and has contribute to the social welfare through science, policies, economics, education, and others, but at the same time has caused serious problems, like, urbanization, creation of new social classes, migration, poverty, exploitation, organized crime, abandonment of values and introduction of mass culture, atheism, liberalism, ignorance, consumerism, state bureaucracy, imperialism, human trafficking, slavery, total wars and lately, corruption, perversion, and all kinds of illegitimacies and abnormalities. See, Davies, Norman (1998), Europe: A History, Harper Perennial, New York, N.Y., U.S.A., p. 1293.

[20] «Ἡ πλεονεξία ἔφερε τό ψεῦδος, καί ἡ μέν ἀλήθεια ἀπωλέσθη, τό δέ ψεῦδος βασιλεύει καί εἰς αὐτό πείθονται πάντες.» (Ὅσιος Νεῖλος ὁ Μυροβλύτης).

[21] See, Eurostat, Yearbook 2006 (where EU-15 has 385 millions, the new EU-10 has a population of 75 millions, and the last two members 30 millions). https://www.statista.com/statistics/253372/total-population-of-the-european-union-eu/

[22] Lately, there is a tremendous propaganda (opened war) against the Traditional Church of Greece, Church of Russia, and the Patriarchate of Jerusalem (the other Orthodox Churches of the East) by the controlled media and the dark powers. See, TV News, MEGA, ERT, and ANTENNA January and February 2005. Also, it took place a pseudo-synod in Greece in June 2016, which was against Traditional Orthodoxy and in favor of ecumenism spiritual globalization (atheism). Even pope John Paul, during his visit of Greece in 2001, asked for forgiveness because of the crimes that the Latin church and the West have committed to Greeks. (TV News ERT, October 16, 2007). But, they continue with the same behavior, their heresies and their proselytism. Even they try to deny the miracle of the Holy Fire from the Holy Sepulcher in Jerusalem. (TV News ANTENNA, March 18, 2019).

[23] Of course, they have other means in their disposition, money, propaganda, power, force and a new European army in progress (διά πυρός καί σιδήρου). NATO is also very supportive and is extended to all Balkan nations; the dark powers are very happy to support the plan, which satisfies their ultimate objective, the global integration. See, Trump’s speech in Cincinnati (December 1, 2016). http://video.foxbusiness.com/v/5231592771001/#sp=show-clips

[24] Margaret Thatcher had said that she denied to surrender its country to the EMU. «Γιά μένα εἶναι τιμή ἡ ἀπόριψί μου ἀπό τήν Λέσχη Μπίλντερμπεργκ (Bilderberg club). Ὅποιος δεχθῇ νά παραδώσῃ στήν Λέσχη τήν αὐτοκυριαρχία τῆς Χώρας του, εἶναι ἐκλεκτός, ἀλλιῶς ἀπορρίπτεται… Θέση τῆς Λέσχης εἶναι νά ὑποβαθμιστοῦν τά Ἔθνη καί νά ὑπάρξῃ μία Νέα Παγκόσμια Τάξη Πραγμάτων, ἀλλά θά ἀποτύχουν. Μέ παραμέρισαν γιατί ἀρνήθηκα νά παραδώσω τήν κυριαρχία τῆς Βρετανίας στήν Εὐρωπαϊκή Ἕνωση, πού ἀποτελεῖ τό ἀπαραίτητο βῆμα τῆς Λέσχης γιά τήν δημιουργία μιᾶς Παγκόσμιας Κυβέρνησης…» (δήλωση τῆς πρώην πρωθυπουργοῦ τῆς Βρετανίας Μάργκαρετ Θάτσερ στήν ἐφημερίδα The Spot Light, July 10, 1995). Ὅρα, Βοανεργές, Ἀρ. Τεύχους 45, Σεπτέμβριος-Ὀκτώβριος 2009, σ. 93.

[25] TV News MEGA, July 11, 2005.

[26] These politicians and individuals, who are involved in these briberies and other illegal agreements must go to jail and their assets must be confiscated because they are responsible for the current debt crisis in Greece and in Europe. For example, in Greece, one of them was Akis Tsochatzopoulos, See, “Ex-Minister in Greece Is Found Guilty in Bribery Case”, http://www.nytimes.com/2013/10/08/world/europe/greek-ex-minister-is-convicted-in-bribery-case.html, and a second Yannos Papantoniou. See, Greek Lawmakers OK Probe into Former Defense Minister Papantoniou, https://www.thenationalherald.com/156681/greek-lawmakers-ok-probe-former-defense-minister-papantoniou/

[27] See, http://www.mirror.co.uk/news/world-news/germany-profited-100billion-euros-greek-6229502

[28] See, https://www.tni.org/files/download/privatising_europe.pdf . See, also, John N. Kallianiotis, “The European Debt Crisis and the Imposed Privatization of the Public Wealth”, in Privatization: Policies, Developments and Challenges, edited by Amelia Hansen, New York: Nova Publishers, June 2016, Chapter 1, pp. 1-70.

[29] The EU levied a record €1.06 billion ($1.56 billion) fine against Intel in May 2009, alleging the computer chip giant abused its dominant position in the microprocessor market. (The Wall Street Journal, September 22, 2009, pp. A1, B1, and B6).

[30] Corporations and wealthy individuals paid no taxes. Companies have become all too astute at paying for loopholes, which allow them to shift profits abroad, or move their gains (on paper) to foreign low-tax/no-tax nations (in Switzerland, Luxemburg, and off-shore centers). Anyone who is serious about closing the budget deficits should consider the changes in what corporations pay in taxes, which will reduce the debts of the governments. The EU ordered Starbucks and Fiat Chrysler to pay back taxes. (The Wall Street Journal, October 22, 2015, pp. A1 and B2). In addition, individuals are paying taxes on their gross personal income []. Businesses are paying taxes on their net revenue []. This tax system is unfair, unethical, anti-economic, and anti-social (inhumane). The worst is the unethical property tax (κεφαλικός φόρος).

[31] Greece has flooded with millions of illegal (Muslim) immigrants and refugees, which will cause serious safety and security problems for the Greek citizens. Greece as a Christian Orthodox nation, which has suffered by the Muslim invasions since the 7th century A.D. and its 400 years of occupation by these barbarians has to have zero acceptance policy for Muslims. The entire Europe has a very serious problem with all these millions of immigrants from Asia and Africa, who have terrorized with their continued attacks the unprotected and abandoned Europeans. This situation is a well-planned phenomenon to destroy Christian Europe. European leaders are also responsible for the crises that were created in Middle East and North Africa. Who gave to them the right to assassinate their leaders and to invade their countries?

[32] We have to do something to right the sinking ship of the economy (as opposed to the neoconservative plan of letting it fix itself with a few business tax cuts). The first priority are humans (citizens of the country) and then, the other secondary objectives (economic philosophies, international obligations, allies, agreements, international institutions, markets, “global warming”, etc.) can wait or can be reconsidered.

[33] What a frightful plague are those ignorant liberals (the puppets of the devilish Illuminati)! We see their reaction and position towards all global issues the last years.

[34] See, http://www.politico.com/agenda/story/2015/07/9-myths-about-the-greek-crisis-000131

[35] See, http://roarmag.org/2014/07/greece-privatization-resistance-movements/

[36] See, http://www.politico.eu/article/greek-privatization-doomed-to-fail-eurozone-creditors-bail-out/

[37] In March 2017, the EU completed 60 years of control, deception, and destruction of the Christian Europeans. European leaders met in Rome to celebrate this anniversary. See,

https://www.nytimes.com/2017/03/24/world/europe/eu-is-turning-60-and-searching-for-something-to-celebrate.html Also, http://www.bing.com/videos/search?q=european+leaders+met+in+rome+to+celebrate+the+60+anniversary&qpvt=European+leaders+met+in+Rome+to+celebrate+the+60+anniversary&FORM=VDRE

[38] See, World Economic Forum Annual Meeting, 17-20 January 2017.

https://www.bloomberg.com/politics/articles/2017-01-18/lagarde-urges-wealth-redistribution-as-dalio-warns-on-populists . Also, https://www.weforum.org/events/world-economic-forum-annual-meeting-2017#

[39] At least, President Trump is a Christian and a patriot, against the terrible sickness of globalization. See, President’s Donald Trump Speech at the Heritage Foundation, on October 17, 2017.

https://www.youtube.com/watch?v=owRC0rN6oWk. Also,

https://www.youtube.com/watch?v=-kX3TpC8xCE . Unfortunately, it is difficult even for a U.S. President to pursue his agenda because the dark powers are in control of the entire West.

[40] Serfaty (1996, p. 75) tells us a big truth without wanted to say it. See, Serfaty, Simon (1996), “Decisions for Europe Fragile State of the Union, A Union of Fragile States” in The US and the EU: Economic Relations in a World of Transition, edited by Norman Levine, University Press of America, Inc., Lanham, Maryland, U.S.A., pp. 75-92.

[41] This is common in every day discussions because the U.S. had presidential elections on November 4, 2008, EU had European elections on June 7, 2009, and Greece had national elections on October 4, 2009. There was a lot of hope by Europeans on the new U.S. president, Barack Obama, but lately, his policies proved that he could not do anything different; everything is controlled by the dark powers. During the European parliament elections, the turnout in Greece was 52.63% and for the entire EU was only 42.94%. Only populist leaders, as we saw after 2016 U.S. elections with President Trump, can change voters perception

[42] In Greece, the most of the political parties (Communists, Socialist, and centrists-N.D.) have the same ideology; are just agents of the “new age” movement. Thus, they are very dangerous for the country.

  1. Σχολιάστε

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Google. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: