ΦΕΥΓΟΥΝ «ΠΑΡΑΜΕΝΟΝΤΑΣ»!

Εδικ ταμεο γι τ μισθοδοσία κληρικν –
«
πελευθερώνονται» 10.000 θέσεις γι τ Δημόσιο

.               Σχέδιο τὸ ὁποῖο προβλέπει τὴ μισθοδοσία τοῦ Κλήρου ἀπὸ εἰδικὸ ταμεῖο μὲ χρηματοδότηση ἀπὸ τὸ κράτος μὲ παράλληλη, ὅμως, ἀπελευθέρωση 10.000 θέσεων ἐργασίας ἀπὸ τὸ Δημόσιο κατέθεσε ἡ κυβέρνηση στὸν διάλογο ποὺ διεξάγεται μὲ τὴν Ἐκκλησία.
.               Μὲ τὴν προτεινόμενη νομοθετικὴ ρύθμιση ἡ μισθοδοσία τῶν κληρικῶν θὰ ἐξακολουθήσει νὰ διενεργεῖται μέσῳ τῆς Ἑνιαίας Ἀρχῆς Πληρωμῆς ἀλλὰ θὰ προέρχεται ἀπὸ τὸ Ταμεῖο Μισθοδοσίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, τὸ ὁποῖο θὰ λαμβάνει ἀπὸ τὴν Πολιτεία πρὸς τὸ σκοπὸ αὐτὸ τὸ ἰσόποσο τοῦ συνολικοῦ μισθολογικοῦ κόστους τοῦ ἀριθμοῦ τῶν σήμερα ὑπηρετούντων ἔμμισθων κληρικῶν. Ἔτσι οἱ κληρικοὶ διαγράφονται ἀπὸ τὸ Μητρῶο Μισθοδοτούμενων ἀνοίγοντας ἔτσι τὸν δρόμο γιὰ 10.000 προσλήψεις στὸ Δημόσιο.
.               Σύμφωνα μὲ τὸ σχέδιο ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος θὰ μπορεῖ νὰ χειροτονεῖ ὅσους παραπάνω ἔμμισθους κληρικοὺς θελήσει, ὡστόσο σὲ περίπτωση ὑπέρβασης τῶν προκαθορισμένων ὀργανικῶν θέσεων θὰ καταβάλει ἡ ἴδια τὴν μισθοδοσία τους. Σύμφωνα μὲ τὸ ὑπουργεῖο, μὲ τὸ σχέδιο αὐτὸ ἀναιροῦνται ὁριστικὰ ὅλες οἱ ἀνησυχίες ποὺ εἶχαν ἐκφραστεῖ, εἴτε λόγῳ ἐλλιποῦς ἐνημέρωσης εἴτε λόγῳ παρανόησης, μετὰ τὴν κοινὴ ἀνακοίνωση ἀπὸ τὸν πρωθυπουργό, Ἀλέξη Τσίπρα, καὶ τὸν ἀρχιεπίσκοπο Ἱερώνυμο τοῦ σχεδίου Συμφωνίας Πολιτείας – Ἐκκλησίας τῆς 6ης Νοεμβρίου 2018.
.               Συγκεκριμένα, τὸ σχέδιο προβλέπει τὴν κατάρτιση σ/ν, τὸ ὁποῖο θὰ ἀποτελεῖται ἀπὸ τρία μέρη. Στὸ πρῶτο μέρος θὰ κυρώνεται αὐτούσιο τὸ κείμενο τῆς Συμφωνίας Πολιτείας – Ἐκκλησίας, ὅπως τελικὰ θὰ διαμορφωθεῖ μετὰ τὴν ὁλοκλήρωση τοῦ διαλόγου καὶ τὰ ὑπόλοιπα δύο μέρη θὰ περιέχουν ἐφαρμοστικὲς διατάξεις γιὰ τὴν ὑλοποίηση τῆς Συμφωνίας ὡς πρὸς τὰ δύο βασικὰ σκέλη της: Τὴ μισθοδοσία τῶν κληρικῶν καὶ λαϊκῶν ὑπαλλήλων τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος καὶ τὴν ἵδρυση καὶ λειτουργία Ταμείου Ἀξιοποίησης Ἐκκλησιαστικῆς Περιουσίας.
.               Ἔτσι, ἀπὸ τὴ Συμφωνία καὶ τὴν προτεινόμενη νομοθετικὴ ρύθμιση:

  • Παραμένει ἀμετάβλητο καὶ δὲν θίγονται τὸ ὑπηρεσιακὸ καθεστὼς καὶ ἡ μονιμότητα, ὅπως ἰσχύει σήμερα, τῶν κληρικῶν ὡς θρησκευτικῶν λειτουργῶν καὶ ὑπαλλήλων ΝΠΔΔ.

  • Παραμένει ἀμετάβλητο καὶ δὲν θίγεται τὸ ὕψος τῶν ἀποδοχῶν τῶν κληρικῶν, τὸ ὁποῖο ἐξακολουθεῖ νὰ καθορίζεται ἀπὸ τὸ ἑνιαῖο μισθολόγιο, ὅπως ἑκάστοτε ἰσχύει καὶ ἀκολουθεῖ τὶς αὐξήσεις τῶν δημοσίων ὑπαλλήλων.

  • Παραμένει ἀμετάβλητος καὶ δὲν θίγεται ὁ τρόπος καὶ ὁ χρόνος καταβολῆς τῶν ἀποδοχῶν τῶν κληρικῶν, ἡ ὁποία θὰ ἐξακολουθήσει νὰ ἐνεργεῖται ἀπὸ τὴν Ἑνιαία Ἀρχὴ Πληρωμῆς.

.               Ἐπιπροσθέτως, ἡ μισθοδοσία τῶν κληρικῶν θωρακίζεται ἀκόμα περισσότερο σὲ σχέση μὲ τὸ ὑφιστάμενο καθεστώς, καθότι:

  • Ἱδρύεται Ταμεῖο Μισθοδοσίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, στὸ ὁποῖο θὰ καταβάλλεται ἐτησίως ἀπὸ τὸ κράτος, σὲ ἀναγνώριση ὑποχρέωσης ποὺ θὰ ἀπορρέει ἀπὸ κυρωθεῖσα μὲ νόμο Συμφωνία, ἡ δαπάνη μισθοδοσίας τοῦ ἀριθμοῦ τῶν σήμερα μισθοδοτούμενων κληρικῶν. Τὰ σχετικὰ ποσὰ δεσμεύονται, ὑπὸ τὸν αὐστηρὸ ἔλεγχο τοῦ Ἐλεγκτικοῦ Συνεδρίου, κατ᾽ ἀποκλειστικότητα γιὰ τὴ μισθοδοσία τοῦ κλήρου, ἡ ὁποία θὰ ἐνεργεῖται διὰ τῆς Ἑνιαίας Ἀρχῆς Πληρωμῆς.

  • Ὅπως ἔχει, ἤδη, νομοθετηθεῖ, συνιστᾶται Μητρῶο Κληρικῶν καὶ Λαϊκῶν Ὑπαλλήλων τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, στὸ ὁποῖο ἐγγράφεται τὸ σύνολο ὅσων μισθοδοτοῦνται μὲ πόρους τοῦ Ταμείου Μισθοδοσίας καὶ ὑπὲρ τῶν ὁποίων κατοχυρώνονται ὅλα τὰ δικαιώματα ποὺ σήμερα ἀπολαμβάνουν οἱ κληρικοὶ (ὑπαγωγὴ στὸ ἑνιαῖο μισθολόγιο, καταβολὴ μισθοῦ ἀπὸ τὴν Ἑνιαία Ἀρχὴ Πληρωμῆς κ.λπ.).

  • Ὅλα τὰ παραπάνω κατοχυρώνονται μὲ τρόπο ποὺ δὲν ἐπιτρέπει τὴ μονομερῆ ἀνατροπή τους ἀπὸ τὴν Πολιτεία. Μὲ τὸ ὑφιστάμενο καθεστώς, τόσο ἡ μισθοδοσία ὅσο καὶ τὸ ὑπηρεσιακὸ καθεστὼς καὶ τὰ δικαιώματα τῶν κληρικῶν βρίσκονται σὲ ἐπισφάλεια, καθόσον ἔχουν παραχωρηθεῖ μὲ κοινὸ νόμο, δηλαδή, ἐπαφίενται μονομερῶς στὴ βούληση τῆς Πολιτείας καί, ἀνὰ πάσα στιγμή, μποροῦν νὰ μεταβληθοῦν πρὸς τὸ δυσμενέστερο μὲ νεότερο νόμο.

.               Ἡ ξεχωριστὴ σημασία τοῦ προτεινόμενου σχεδίου ἔγκειται στὸ ὅτι προβλέπει τὴν κύρωση τῆς Συμφωνίας μὲ νόμο, μὲ συνέπεια τὰ συμφωνηθέντα καὶ κυρωθέντα μὲ νόμο νὰ μὴν εἶναι πλέον δυνατὸν νὰ τροποποιηθοῦν στὸ μέλλον μονομερῶς, μὲ νόμο τοῦ κράτους. Ὁποιαδήποτε μεταβολὴ μόνο μὲ νεότερη τροποποιητικὴ Συμφωνία τῶν δύο μερῶν θὰ εἶναι δυνατή.

 

ΠΗΓΗ: liberal.gr

  1. Σχολιάστε

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: