Ο ΠΑΠΑΣ ΟΝΟΜΑΖΕΙ «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» ΤΑ ΣΚΟΠΙΑ (Γ. Ν. Παπαθανασόπουλος)

Ὁ Πάπας ὀνομάζει «Μακεδονία» τὰ Σκόπια

Τοῦ Γιώργου Ν. Παπαθανασόπουλου

ΕΙΣ. «ΧΡ. ΒΙΒΛ.»: Δὲν ἐκπληττόμεθα βεβαίως, ἐπειδὴ δὲν θὰ μπορούσαμε νὰ περιμένουμε κάτι διαφορετικὸ ἀπὸ τὸν ἀρχιμάστορα τῆς παραχαράξεως τοῦ ἴδιου τοῦ Εὐαγγελίου καὶ τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ. Βλέποντας τὸ Βατικανὸ μπορεῖ καθένας νὰ ἔχει μιὰ πλήρη καὶ ἀνάγλυφη εἰκόνα τῆς ψευδοεκκλησίας ποὺ θὰ δημιουργηθεῖ στὸν καιρὸ τοῦ Ἀντιχρίστου. Ὁ,τιδήποτε ψεύτικο καὶ προδοτικό, εἴτε στὴν Θεολογία, εἴτε στὴν Λατρεία, εἴτε στὴν Ἱστορία ὁ Πάπας ἔχει μιὰ «γενετικὴ» προδιάθεση νὰ τὸ ἐπινοεῖ, νὰ τὸ ἐνστερνίζεται καὶ νὰ τὸ πραγματώνει. Ὁπότε γιατί νὰ μὴ τρέξει πρῶτος καὶ καλύτερος νὰ ἀγκαλιάσει τὸ αἴσχιστο Ψέμα τῶν Πρεσπῶν!
.          Γιὰ ἄλλη μιὰ φορὰ θὰ δικαιωθεῖ ὁ λόγος τοῦ ἁγίου Ἰουστίνου Πόπο­βιτς, ποὺ εἶχε πεῖ ὅτι στὴν ἱστορία τοῦ ἀν­θρωπίνου γένους ὑπάρχουν τρεῖς κυρίως πτώσεις: τοῦ Ἀδάμ, τοῦ Ἰούδα καὶ τοῦ Πάπα.

.         Ὁ Πάπας θὰ ἐπισκεφθεῖ στὶς 7 προσεχοῦς Μαΐου τὰ Σκόπια καὶ στὴ σχετικὴ ἀνακοίνωση τοῦ Βατικανοῦ τὸ γειτονικὸ κράτος ὀνομάζεται «Μακεδονία», οὔτε κὰν «Βόρεια Μακεδονία». Εἶναι ἔτσι ὁ πρῶτος ἀρχηγὸς κράτους καὶ θρησκευτικὸς ἡγέτης, ποὺ μετὰ τὴ συμφωνία τῶν Πρεσπῶν παραποιεῖ τὴν ἱστορικὴ ἀλήθεια καὶ σκανδαλωδῶς μεροληπτεῖ ὑπὲρ τῶν γειτόνων μας.

.         Ἡ ἱστοσελίδα vatican news, ἀναφέρεται στὸ ταξίδι καί, πέραν τῶν ἄλλων, δημοσιεύει τὴν ἀφίσα τῆς ἐπίσκεψης, ὅπως τὴν κατασκεύασε τὸ Βατικανό. Μὲ αὐτὴν θὰ γεμίσουν οἱ δρόμοι τοῦ γειτονικοῦ κράτους καὶ αὐτὴν θὰ δημοσιεύσουν τὰ ἀνὰ τὴν οἰκουμένη ΜΜΕ. Ἡ ἀφίσα ἔχει σὲ πρῶτο πλάνο τὸν Πάπα νὰ εὐλογεῖ καὶ ἀπὸ κάτω μὲ μεγάλα γράμματα γράφεται: «Ὁ Πάπας Φραγκίσκος στὴ Μακεδονία – 7 Μαΐου 2019».
.         Στὸ φόντο τῆς ἀφίσας ὑπάρχει τὸ σχῆμα τῆς χώρας καὶ ἡ σημαία της. Πάνω ἀπὸ τὸν Πάπα γράφεται τὸ μότο τῆς ἐπίσκεψης: «Μὴ φοβοῦ τὸ μικρὸ ποίμνιο», λόγο τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, ποὺ ἀναφέρει ὁ Εὐαγγελιστὴς Λουκᾶς (ιβ΄ 32). Στὰ Σκόπια δὲν ὑπάρχουν ἄλλοι ρωμαιοκαθολικοί, πλὴν τῶν διπλωματῶν καὶ τῶν οἰκογενειῶν τους. Γι’ αὐτὸ καὶ τὸ μότο τῆς ἐπίσκεψης, τὸ ὁποῖο ὅμως ἔχει καὶ μεσσιανικὸ χαρακτήρα, ἀφοῦ στὸν ἑπόμενο στίχο ὁ Λουκᾶς γράφει: «Σὲ ἐσᾶς ἐμπιστεύθηκε, ὁ Πατέρας σας νὰ δώσει τὴ βασιλεία του», δηλαδή, κατὰ τὸ Βατικανό, στὸν Πάπα… Ὁ πληθυσμὸς τῆς γειτονικῆς χώρας ἀποτελεῖται ἀπὸ σλάβους ὀρθοδόξους χριστιανοὺς (65%) καὶ ἀλβανοὺς – κοσοβάρους σιίτες Μουσουλμάνους (33,5%).
.                  Τὸ ἐρώτημα εἶναι γιατί ὁ Πάπας ἐπισκέπτεται μία χώρα, στὴν ὁποία δὲν ὑπάρχουν ρωμαιοκαθολικοὶ καὶ χρησιμοποιεῖ τὴν ὀνομασία «Μακεδονία», προκαλώντας τὰ ἐθνικὰ αἰσθήματα τῶν Ἑλλήνων. Ἡ ἀπάντηση εἶναι πὼς τὸ Βατικανὸ ἔχει τὴ δική του γεωπολιτική, ἡ ὁποία προηγεῖται αἰῶνες ἐκείνης τῶν κατὰ καιροὺς μεγάλων κοσμικῶν δυνάμεων. Ἡ ἐφαρμογή της ἔχει δύο σκέλη: Πρῶτον νὰ θέσει ὑπὸ τὸν Πάπα ὅλους τοὺς χριστιανοὺς καὶ δεύτερον νὰ ἔχει κύριο λόγο στὴν ἐξουσία ἐπὶ τῶν λαῶν τῆς Γῆς. Σήμερα ἡ γεωπολιτικὴ τοῦ Βατικανοῦ ταυτίζεται μὲ αὐτὴν τῶν μεγάλων δυνάμεων τῆς Δύσης. Ἐπιδιώκει καὶ αὐτὸ νὰ περιορίσει τὴν ἐπιρροὴ τῆς Ὀρθόδοξης Ρωσίας στὴν Εὐρώπη καὶ στὶς ἄλλες ἠπείρους καὶ ἀπὸ αὐτὸν τὸν περιορισμὸ νὰ ἀποκτήσει ὀφέλη. Κυρίως στὶς χῶρες πού, στὴ μεγάλη τους πλειοψηφία, εἶναι Ὀρθόδοξες, ὅπως στὴν Οὐκρανία, στὴ Βουλγαρία (τὴν ὁποία θὰ ἐπισκεφθεῖ πρὶν ἀπὸ τὰ Σκόπια, στὶς 6 Μαΐου), στὴ Ρουμανία, ὅπου, ὅπως στὴν Οὐκρανία, οἱ Οὐνίτες εἶναι πολυάριθμοι, καὶ στὰ Σκόπια.
.         Σημειώνεται ὅτι ὁ προηγούμενος Πάπας Βενέδικτος πρῶτος στὶς urbi et orbi εὐχές του ἔλεγε ὅτι εὐλογοῦσε στὴ «μακεδονικὴ» γλῶσσα τοὺς «Μακεδόνες» τῶν Σκοπίων… Ἐπίσης οἱ δυτικοστραφεῖς πολιτικὲς ἡγεσίες τῶν Σκοπίων καὶ τῆς Βουλγαρίας, κάθε χρόνο στὶς 24 Μαΐου, ἡμέρα ποὺ ἑορτάζονται στὶς χῶρες τους οἱ Ἅγιοι Κύριλλος καὶ Μεθόδιος, ἐπισκέπτονται τὴ Ρώμη γιὰ νὰ προσκυνήσουν τὸν τάφο τοῦ Ἁγίου Κυρίλλου καὶ νὰ συναντηθοῦν μὲ τὸν Πάπα… Νὰ προστεθεῖ ὅτι πρὶν κάποια χρόνια οἱ σχισματικοὶ ἀρχιερεῖς τῶν Σκοπίων ἀπείλησαν νὰ ὑπαχθοῦν στὸν Πάπα καὶ νὰ καταστοῦν οὐνίτες, ἀλλὰ ὑποχώρησαν μπρὸς στὴν ἰσχυρὴ ἀντίδραση ποὺ ὑπῆρξε ἀπὸ τὸν σλαβικὸ κλῆρο καὶ λαὸ τῆς γειτονικῆς χώρας…
.         Ἡ ἐπίσκεψη τοῦ Πάπα, ὡς κρατικοῦ ἡγεμόνος τοῦ Βατικανοῦ, στὰ Σκόπια, θὰ προκαλέσει μεγάλη δυσαρέσκεια στὴν Ἑλλάδα, καὶ ἰσχυρὲς ἐκκλησιαστικὲς ἀναταράξεις. Πάντοτε ὁ Πάπας στὶς ἐπισκέψεις του συναντᾶται μὲ τὴν πολιτικὴ καὶ τὴν θρησκευτικὴ ἡγεσία τῆς κάθε χώρας. Στὰ Σκόπια ἡ κυβέρνηση Ζάεφ, ποὺ προσκάλεσε τὸν Πάπα, ἀναγνωρίζει ὡς ἐπίσημη Ἐκκλησία, αὐτὴν ποὺ ὅλες οἱ κατὰ τόπους Ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες θεωροῦν σχισματικὴ καὶ δὲν ἔχουν ὁποιαδήποτε σχέση καὶ κοινωνία μαζί της.
.         Τὸ Πατριαρχεῖο τῆς Σερβίας, ὑπὸ τὴν ἐκκλησιαστικὴ δικαιοδοσία τοῦ ὁποίου εἶναι τὰ Σκόπια, καὶ οἱ ἄλλες Ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες ἀναγνωρίζουν ὡς κανονικὴ τὴν ὑπὸ τὸν Ἀρχιεπίσκοπο Σκοπίων Ἰωάννη αὐτόνομη Ἀρχιεπισκοπὴ Ἀχρίδος, τὴν ὁποία ὄχι μόνο δὲν ἀναγνωρίζει ἡ κυβέρνηση Ζάεφ, ἀλλὰ διώκει τὸν προκαθήμενο καὶ τοὺς κληρικούς της. Ὁ Πάπας συναντώντας τοὺς σχισματικοὺς ἀρχιερεῖς θὰ ἐπιτελέσει ἕνα ἀκόμη βαρὺ ἐκκλησιολογικὸ ἀτόπημα καὶ θὰ προκαλέσει τὴ δίκαιη ἀντίδραση τῆς Σερβικῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας καὶ ὄχι μόνο. Νὰ ἀναφερθεῖ ὅτι ἡ Σερβικὴ Ἐκκλησία εἶναι ἐναντίον τῶν σχεδίων Δύσης, Βατικανοῦ καὶ Φαναρίου στὴν Οὐκρανία, μὲ ὅ,τι συνεπάγεται αὐτό…
.         Τὸ Βατικανὸ διατηρεῖ ἄριστες σχέσεις μὲ τὸν Πατριάρχη Βαρθολομαῖο, ὁ ὁποῖος ἀκολουθεῖ τὴ γεωπολιτικὴ τῆς Δύσης. Ὁ χρόνος θὰ δείξει ἂν εἶναι κοινὴ ἐπιδίωξή τους νὰ προωθηθεῖ, κατὰ τὸ πρότυπό της Οὐκρανίας, ἡ ἀναγνώριση ὡς κανονικῆς τῆς σχισματικῆς Ἐκκλησίας τῶν Σκοπίων, νὰ περιορισθεῖ ἡ ἐπιρροὴ τῆς Σερβικῆς Ἐκκλησίας στὶς χῶρες τῆς πρώην Γιουγκοσλαβίας (Σημ. Ἀκολουθεῖ ἡ αὐτοκεφαλία τοῦ Μαυροβουνίου;) καὶ νὰ ἐπιβληθεῖ ἡ σύνθετη ὀνομασία μὲ τὸ «Μακεδονία» σὲ αὐτήν. Τὸ γεγονὸς εἶναι ὅτι τὸ Βατικανὸ ἤδη ὀνομάζει «Μακεδονία» τὴ γειτονικὴ χώρα, ἐνῶ τὸ Φανάρι σιωπᾶ, ὅπως καὶ ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν Ἱερώνυμος…-

Διαφήμιση

,

  1. Σχολιάστε

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: