Η ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

Η ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

Τοῦ Μητροπολίτου Μάνης Χρυσοστόμου Γ΄

.             Κάθε εἰκόνα τῆς Ἐκκλησίας μας ἐκφράζει τὸν θεῖον καί τὸν ἀνθρώπινον, τὸν ἐγκόσμιον καί τόν ὑπερκόσμιον χαρακτῆρα τῆς Ὀρθοδοξίας μας. Ἡ εἰκόνα ἔχει σκοπό διδακτικό. Μ᾽ αὐτές, ὁ χριστιανός διευκολύνεται στὴν προσωπική του κοινωνία μὲ τὸν Θεό καί μαθαίνει τὴν χριστιανική διδασκαλία.
.             Ἀνέκαθεν δέ οἱ πιστοί ἐξέφραζαν τὴν εὐλάβειά τους πρός τίς ἅγιες εἰκόνες προσκυνοῦντες τό εἰκονιζόμενο καί ὄχι τὸ ξύλο, τὴν ὕλη ἤ τό χρῶμα.
.             Εἰδικότερα, ἡ εἰκόνα τῆς Γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ στηρίζεται σέ ὅσα ἔγραψαν οἱ Εὐαγγελιστές γιά τό μεγάλο αὺτό γεγονός τῆς ἐλεύσεως τοῦ Χριστοῦ στόν κόσμο γιά τήν σωτηρία μας.
.             Ἔτσι κεντρικό πρόσωπο τῆς εἰκόνας εἶναι ὁ Νεογέννητος Χριστός. Τό Θεῖο Βρέφος, ξαπλωμένο στή πτωχική φάτνη καί τυλιγμένο μέ λευκά σπάργανα. Αὐτά θυμίζουν τήν ταφή τοῦ Χριστοῦ, τό σάβανο καί τίς κορδέλες. Ἔπειτα μέ τό πάθος Του καί τόν θάνατο ὁ Χριστός νίκησε τόν θάνατο καί τόν διάβολο.
.             Τό σπήλαιο εἶναι λιτό, συνήθως σκοτεινό, πού τό σκοτάδι αὐτό θέλει νά δηλώσει ὅτι ἡ ἀνθρωπότητα μέχρι τήν γέννηση τοῦ Χριστοῦ ἦταν στό σκοτάδι τῆς ἄγνοιας. Μέσα ὅμως στό σκοτάδι αὐτό τοῦ σπηλαίου λάμπει ὁ Ἥλιος τῆς Δικαιοσύνης, ὁ Χριστός, πού ἔρχεται νά φωτίσει μέ τήν ἀλήθεια τήν οἰκουμένη.
.             Στήν φάτνη ἡ παρουσία δύο ζώων (συνήθως ἕνα βόδι καί ἕνα γαϊδουράκι) βασίζεται στήν προφητεία τοῦ Ἡσαΐα: «ἔγνω βοῦς τόν κτησάμενον καί ὄνος τήν φάτνην τοῦ κυρίου αὐτοῦ, Ἰσραήλ δέ με οὐκ ἔγνω καί ὁ λαός με οὐ συνῆκεν». (Ἡσ. α´ 3)
.             Μή ἒχοντας βρεῖ θέση ἀνάμεσα στούς ἀνθρώπους καί τίς πολύβουες πολιτεῖες, γιατί δέν τόν δέχθηκαν, ὁ Χριστός καταδέχεται, ταπεινά, ἁπλά, κενωτικά, νά βρεῖ θέση κοντά στά ἄλογα ζῶα, μέσα στή φάτνη.
.             Κοντά στό θεῖο Βρέφος εἶναι ἡ Μητέρα Του, ἡ Θεοτόκος, ἡ Παναγία. Εἶναι συνήθως ξαπλωμένη ἢ γονατιστή. Ἀποτελεῖ τό δεύτερο βασικό πρόσωπο τῆς Εἰκόνας. Εἶναι ντυμένη στά κόκκινα, γιατί τό κόκκινο συμβολίζει ὅτι εἶχε τόν Θεό μέσα της. Δηλώνει τήν συμμετοχή τοῦ ἀνθρωπίνου γένους στό σχέδιο τοῦ Θεοῦ γιά τήν σωτηρία τοῦ ἀνθρώπου.
.             Στό κάτω μέρος τῆς εἰκόνας εἶναι ὁ δίκαιος Ἰωσήφ, ὁ ὁποῖος εἶναι σκεπτικός γιατί δέν μπορεῖ νά καταλάβει, πῶς ἔγινε αὐτό τό θαῦμα. Μπροστά του ἕνας ἄσχημος γέρος ἄνθρωπος πού συμβολίζει τόν Πειρασμό, ὁ ὁποῖος προσπαθεῖ νά σπείρει ἀμφιβολίες στήν ψυχή τοῦ Ἰωσήφ σχετικά μέ τήν καθαρότητα τῆς Παναγίας, νά σπείρει ἀπιστία στό μέγα Μυστήριο τῆς Σαρκώσεως τοῦ Λόγου, πού συντελέσθηκε ἐκ Πνεύματος Ἁγίου καί Παρθένου Μαρίας. Σχεδόν πάντα ὁ Ἰωσήφ βρίσκεται χωριστά ἀπό τήν Παναγία καί τό Θεῖο Βρέφος, γιατί δέν εἶναι ὁ πατέρας τοῦ Βρέφους, ἀλλά ἀπλά ὁ προστάτης Του κατά τό θεῖο θέλημα.
.             Στό ἐπάνω μέρος τῆς εἰκόνας, εἰκονίζεται ὁ χορός τῶν Ἀγγέλων. Οἱ Ἄγγελοι δέν σκεπάζουν τό πρόσωπο τους μπροστά στό Θεό, ἀλλά ἒκπληκτοι καί μέ ἀνέκφραστη χαρά κοιτοῦν τό Νήπιον. Ἀκοῦμε στούς Χαιρετισμούς! «Πᾶσας φύσις Ἀγγέλων κατεπλάγη τό Μέγα τῆς Σῆς ἐνανθρωπήσεως ἔργον». Οἱ Ἄγγελοι ἀνέρχονται στόν οὐρανό καί κατεβαίνουν στή γῆ καί ψάλλουν τόν ὕμνο «Δόξα ἐν ὑψίστοις Θεῷ καί ἐπί γῆς εἰρήνη ἐν ἀνθρώποις εὐδοκία» (Λουκ. β´14). Ἕνας ἄγγελος ξεχωρίζει στά δεξιά καί πηγαίνει νά ἀναγγείλει τό χαρμόσυνο γεγονός στούς ποιμένες.
.             Οἱ ποιμένες, ἁπλοϊκοί ἄνθρωποι, συμβολίζουν τούς ἁπλοϊκούς, πτωχούς καί ἀγραμμάτους ἀνθρώπους. Κοντά σ᾽ αὐτούς καί οἱ σοφοί Μάγοι μέ τά Δῶρα τους, πού συμβολίζουν τούς ἐπιστήμονες, τούς μορφωμένους ἀνθρώπους. Καί αὐτοί ταπεινώνονται μπροστά στόν νεογέννητο Χριστό. Εἶναι χαρακτηριστικό ὅτι οἱ Μάγοι δέν ἔχουν τήν ἴδια ἡλικία οὔτε εἶναι ἀπό τήν ἴδια φυλή, ἀπόδειξη ὅτι ὁ Χριστός καλεῖ ὅλους τούς ἀνθρώπους κοντά του, κάθε ἡλικία καί κάθε φυλή.
.             Ὁδηγό τους οἱ Μάγοι ἔχουν τό ἀστέρι, τό ὁποῖο συνήθως ἔχει τρεῖς ἀκτῖνες πού καταλήγουν στό θεῖο Βρέφος, δηλώνει τῆς συμμετοχῆς καί τῶν τριῶν προσώπων τῆς Ἁγίας Τριάδος στό σχέδιο τοῦ Θεοῦ γιά τήν σωτηρία καί ἑπάνοδο τοῦ ἀνθρώπου στό χαμένο Παράδεισο μέ τήν πτώση τοῦ Ἀδάμ καί τῆς Εὔας. Γι᾽ αὐτό καί ὁ Χριστός εἶναι ὁ «νέος Ἀδάμ» καί ἡ Παναγία ἡ «νέα Εὔα».
.             Συχνά, ἀκόμη, κάτω-κάτω εἰκονίζεται εἰκονίζεται καί τό πρῶτο λουτρό τοῦ Νηπίου, γεγονός πού δείχνει ὅτι ὁ Ἰησοῦς ἐκτός ἀπό Θεός ἦταν καί ἄνθρωπος τέλειος. Ὁ Χριστός εἶναι ὁ Θεάνθρωπος
.             Ἡ ἴδια λοιπόν ἡ εἰκόνα μας ἀφηγεῖται τό ἱδιαίτερο γεγονός τῆς Γέννησης τοῦ Χριστοῦ. Αὐτή ἡ εἰκόνα, εἰδικά, μαρτυρεῖ τήν ἐγγύτητα Θεοῦ πρός τόν ἄνθρωπο. Ἐπιβεβαιώνει τό βασικότατο γεγονός, πὼς ὁ Υἱός καί Λόγος τοῦ Θεοῦ ἔγινε ἄνθρωπος γιά νά μᾶς λυτρώσει ἀπό τήν ἀμαρτία, τό κακό. Γιά νά θεωθοῦμε ἐμεῖς, τά πλάσματά Του.
.             Ἂς προσκυνοῦμε, λοιπόν, μέ εὐλάβεια καί πίστη τήν εἰκόνα τῆς Γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ μας καί ἄς προσευχώμεθα νά γεννηθεῖ ὁ Χριστός μέσα μας, στή φάτνη τῆς ψυχῆς μας .

ΠΗΓΗ: im-manis.gr

, ,

  1. Σχολιάστε

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: