ΜΟΝΟΙ ΜΑΣ ΒΓΑΖΟΥΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΜΑΣ (Σάβ. Καλεντερίδης) «Ὁρισμένοι ἀπὸ τοὺς νεώτερους ἀναγνῶστες αὐτοῦ τοῦ ἄρθρου θὰ προλάβουν νὰ δοῦν τοὺς ὀρθοδόξους μειονότητα μέσα στὴν Ἑλλάδα, καὶ τὸ Ἰσλὰμ κυρίαρχη θρησκεία τῆς πατρίδας μας».

Μόνοι μας βγάζουμε τ μάτια μας

ΣΑΒΒΑΣ ΚΑΛΕΝΤΕΡΙΔΗΣ

.             Εἶναι γνωστὸ ὅτι ἡ Ἑλλάδα ἀντιμετωπίζει σοβαρὸ δημογραφικὸ πρόβλημα, τὸ ὁποῖο –σὲ συνδυασμὸ μὲ τὶς μεταναστευτικὲς ροὲς πρὸς τὴ χώρα μας, ποὺ δὲν λένε νὰ σταματήσουν– μπορεῖ νὰ ὁδηγήσει σὲ ἀπρόβλεπτες καταστάσεις. Τὸ δημογραφικό, ποὺ μᾶς καλεῖ ἐδῶ καὶ πολλὰ χρόνια νὰ ἀναλάβουμε δράσεις καὶ νὰ δώσουμε λύσεις –κάτι ποὺ μόνο ὁ Κώστας Καραμανλὴς μὲ τὶς κυβερνήσεις τοῦ ἔκανε, μὲ ἀποτέλεσμα τὴ σχετικὴ βελτίωση τῶν δεικτῶν τὰ χρόνια ποὺ ἴσχυσαν τὰ μέτρα ποὺ ἔλαβαν τότε οἱ ἁρμόδιοι φορείς–, ἐπιτείνεται μὲ τὴ φυγὴ μισοῦ ἑκατομμυρίου μορφωμένων νέων τὰ χρόνια της κρίσης.
.             Ὅσον ἀφορᾶ τὶς μεταναστευτικὲς καὶ προσφυγικὲς ροές, σύμφωνα μὲ τὴ FRONTEX οἱ καταγεγραμμένοι παρανόμως εἰσελθόντες στὴν Ἑλλάδα ἦταν: Τὸ 2008: 52.300, τὸ 2009: 40.000, τὸ 2010: 55.700, τὸ 2011: 57.000, τὸ 2012: 37.200, τὸ 2013: 24.800, τὸ 2014: 50.834, τὸ 2015: 885.386, τὸ 2016: 182.287 καὶ τὸ 2017: 42.305. Ὅσον ἀφορᾶ τὸ τρέχον ἔτος, 2018, τὰ μέχρι στιγμῆς στοιχεῖα ἀναφέρουν ὅτι ἔχουν εἰσέλθει παράνομα στὴν Ἑλλάδα 43.562 ἄτομα. Αὐτὸ σημαίνει ὅτι ἀπὸ τὸ 2008 μέχρι σήμερα ἔχουν εἰσέλθει παράνομα στὴν Ἑλλάδα καὶ ἔχουν καταγραφεῖ 1.451.374 ἀλλοδαποί, ἐνῶ πρέπει νὰ σημειώσουμε ὅτι ὑπάρχει καὶ ἄγνωστος ἀριθμὸς ἀτόμων ποὺ μπαίνουν καὶ παραμένουν στὴν Ἑλλάδα παράνομα.
.             Ὁ Ἀναστάσιος Λαβρέντζος, στὸ βιβλίο του Σιωπηρὴ ἅλωση (ἐκδ. Πραγματεία), μελετᾶ τὸ δημογραφικὸ πρόβλημα τῆς Ἑλλάδας σὲ σχέση μὲ τὸ μεταναστευτικό, παραθέτοντας χρήσιμους πίνακες γιὰ τὴν πορεία του. Ὁ συγγραφέας μᾶς λέει ὅτι «ἀπὸ ἐδῶ καὶ μπρὸς εἰσερχόμαστε σὲ μία ἀσταμάτητη ἀριθμητικὴ συρρίκνωση τοῦ ἑλληνικοῦ πληθυσμοῦ». Τὸ κλειδὶ ἐδῶ εἶναι ὁ ὅρος «ἀσταμάτητη». Δὲν ὁδεύουμε, δηλαδή, σὲ μία κατάσταση ἰσορροπίας σὲ ἕνα πιὸ χαμηλὸ ἀριθμητικὸ ἐπίπεδο, ἀλλὰ ἀπὸ ἐδῶ καὶ μπρὸς μπαίνουμε σὲ μία κατηφόρα. Ὅπως λέμε, εἰσερχόμαστε σὲ τερματικὴ δημογραφικὴ φάση. Οἱ δημογραφικὲς προβολὲς διαφόρων διεθνῶν ὀργανισμῶν μᾶς δείχνουν ποῦ πηγαίνουμε. Ἐπιλέγοντας τὸ λεγόμενο κύριο σενάριο τῆς Eurostat –τὸ ὁποῖο δὲν εἶναι καὶ τὸ πιὸ ἀπαισιόδοξο–, βλέπουμε ὅτι τὸ 2050 ὁ ἑλληνικὸς πληθυσμὸς θὰ εἶναι τὸ πολὺ ἐννέα ἑκατομμύρια. Αὐτὸ ὅμως ποὺ θὰ εἶναι τὸ χειρότερο εἶναι ἡ βαθιὰ γήρανση τοῦ πληθυσμοῦ ποὺ παράλληλα θὰ συντελεῖται. Μὲ βάση τὸ ἴδιο σενάριο ἐκτιμᾶται ὅτι στὰ ἐννέα ἑκατομμύρια ποὺ ἀναφέραμε, τὰ τρία θὰ εἶναι ἄνω τῶν 65 ἐτῶν. Δηλαδὴ μιλᾶμε γιὰ ἕναν πληθυσμὸ ὁ ὁποῖος στὸ μέσον του αἰώνα θὰ βρίσκεται στὰ πρόθυρα τῆς δημογραφικῆς κατάρρευσης. Ὅπως εἶπα, δέ, αὐτὸ δὲν εἶναι καν τὸ χειρότερο σενάριο. Ὡστόσο, ἀκόμη καὶ αὐτὲς οἱ ἐκτιμήσεις εἶναι ἀρκούντως τρομοκρατικές, γιὰ νὰ μᾶς κάνουν νὰ κινητοποιηθοῦμε.
.             Ὁ συγγραφέας μᾶς λέει ἐπίσης ὅτι «τὸ δημογραφικὸ ἔλλειμμα τῆς χώρας σὲ λίγες δεκαετίες θὰ εἶναι τόσο σημαντικό, ὥστε ἂν ὑποθέσουμε ὅτι θὰ καλυφθεῖ ἐξ ὁλοκλήρου μὲ μεταναστευτικὲς ροές, τότε πραγματικὰ θὰ μιλᾶμε γιὰ μία ἄλλη χώρα. Καὶ τὸ ἐρώτημα σὲ μία τέτοια περίπτωση εἶναι ἂν μία κοινωνία μεταβαλλόμενη μὲ τέτοιον τρόπο, θὰ μπορέσει νὰ διατηρήσει κάποια συνοχὴ ἢ ἀκόμη καὶ νὰ διαχειριστεῖ τὶς διαφορές της».
.             Ἄρα, μὲ βάση τοὺς ἀριθμούς, ποὺ εἶναι ἀμείλικτοι, ἡ Ἑλλάδα κινδυνεύει τὶς ἑπόμενες δεκαετίες –λόγῳ τῆς δημογραφικῆς κατάρρευσης ἀπὸ τὴ μία πλευρὰ καὶ τῶν πραγματικὰ ἀνεξέλεγκτων μεταναστευτικῶν ροῶν ἀπὸ τὴν ἄλλη– νὰ μετατραπεῖ σὲ μία ἄλλη χώρα. Δηλαδὴ μία ἄλλη Ἑλλάδα, τῆς ὁποῖοι οἱ κάτοικοι θὰ εἶναι κάτι σὰν Ἕλληνες, θὰ μιλοῦν κάτι ποὺ θὰ μοιάζει μὲ ἑλληνικὰ καὶ θὰ ἔχουν ἐθνικὴ συνείδηση κάτι σὰν ἑλληνική.
.             Γιὰ τὴ θρησκεία δὲν μιλᾶμε, ὁρισμένοι ἀπὸ τοὺς νεότερους ἀναγνῶστες αὐτοῦ τοῦ ἄρθρου θὰ προλάβουν νὰ δοῦν τοὺς ὀρθοδόξους μειονότητα μέσα στὴν Ἑλλάδα, καὶ τὸ Ἰσλὰμ κυρίαρχη θρησκεία τῆς πατρίδας μας.
.             Καὶ ἐνῶ ἡ κατάσταση εἶναι αὐτὴ καὶ τὰ μείζονα αὐτὰ προβλήματα ἀπαιτοῦν ἕναν ἐθνικὸ καὶ κοινωνικὸ διάλογο, οὕτως ὥστε νὰ ἀποφασίσουν οἱ πολίτες γιὰ τὴν πορεία ποὺ οἱ ἴδιοι θέλουν νὰ ἀκολουθήσει ἡ χώρα καὶ τὸ ἔθνος τὶς ἑπόμενες δεκαετίες, διαβάζουμε ὅτι στὶς 10 καὶ 11 Δεκεμβρίου, κατὰ τὴ διάρκεια συνόδου στὸ Μαρακὲς (Μαρόκο), πρόκειται νὰ ἐπικυρωθεῖ ἀπὸ τὰ κράτη μέλη τοῦ ΟΗΕ ἡ «Παγκόσμια συμφωνία γιὰ τὴν ἀσφαλῆ, συντεταγμένη καὶ νόμιμη μετανάστευση», ἡ ὁποία ἂν καὶ μὴ δεσμευτική, δημιουργεῖ Δίκαιο καὶ καθιστὰ τὴ μετανάστευση δικαίωμα τῶν πολιτῶν τῆς γής.
.             Ὁρισμένες χῶρες ποὺ ἔχουν κυβερνήσεις ποὺ νοιάζονται γιὰ τὸν τόπο καὶ τοὺς ἀνθρώπους τους, καὶ ἔχουν στρατηγικὴ γιὰ τὴν πορεία τοῦ κράτους τους, ἔχουν δηλώσει ὅτι δὲν θὰ ὑπογράψουν τὴ συμφωνία. Οἱ χῶρες αὐτὲς εἶναι ἡ Αὐστραλία, ἡ Αὐστρία, ἡ Βουλγαρία, ἡ Ἐσθονία, οἱ ΗΠΑ, τὸ Ἰσραήλ, ἡ Κροατία, ἡ Οὐγγαρία, ἡ Πολωνία, ἡ Τσεχία, καὶ ἐσχάτως προστέθηκε καὶ ἡ Ἐλβετία.
.             Σημειώνεται ὅτι ἡ κρατοῦσα ἄποψη στὴν Ἐλβετία εἶναι ὅτι οἱ μὴ δεσμευτικοὶ πολιτικοὶ στόχοι ποὺ διατυπώνονται στὸ κείμενο τῆς συμφωνίας θὰ μποροῦσαν νὰ μετατραποῦν σὲ νομικὰ δεσμευτικὲς διατάξεις μακροπρόθεσμα.
.             Καὶ ἐρχόμαστε τώρα στὴν Ἑλλάδα, ποὺ εἶναι ἀπὸ τὶς χῶρες ποὺ ἀντιμετωπίζουν διπλὸ πρόβλημα, αὐτὸ τῆς δημογραφικῆς κατάρρευσης καὶ ἐκεῖνο τῆς ἀνεξέλεγκτης εἰσόδου μεταναστῶν, στὴ συντριπτική τους πλειονότητα μουσουλμάνων.
.             Ἀντὶ νὰ γίνει ἕνας ἐθνικὸς διάλογος μὲ τοὺς πολίτες, στὶς πόλεις καὶ τὰ χωριά, στὰ ΜΜΕ, γιὰ τὸ θέμα, καὶ νὰ ἀναδειχθεῖ ἡ βούληση τοῦ λαοῦ, ἐνόψει της ὑπογραφῆς τῆς ἐν λόγω συμφωνίας, ἐπικρατεῖ ἄκρα τοῦ τάφου σιωπή.
.             Ποὺ σημαίνει, μία ὁμάδα πολιτικῶν καὶ διπλωματῶν, μία δράκα ἀτόμων ποὺ δὲν νοιάζονται γιὰ τὴν πορεία τῆς πατρίδας καὶ τὸ μέλλον τοῦ ἑλληνισμοῦ, γράφοντας στὰ παλαιότερα τῶν ὑποδημάτων τοὺς τὴ βούληση τῶν Ἑλλήνων, ἀποφάσισαν νὰ ὑπογράψουν, χωρὶς ἐμᾶς, γιὰ τὴ δική μας καταστροφή.
.             Κόμματα, πολιτικοί, διανοούμενοι καὶ δημοσιολογοῦντες σιωποῦν καὶ ἀφήνουν τὴ δράκα ποὺ προανέφερα νὰ ὑπογράψει τὴν καταστροφή μας.

Ναί, μόνοι μας βγάζουμε τὰ μάτια μας.

ΠΗΓΗ: pontos-news.gr

 

Διαφημίσεις

,

  1. Σχολιάστε

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Google. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: